Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 27. november 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM

Lokalplanforslag 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd har været i offentlig høring fra den 25. september 2017 til den 30. oktober 2017. Der er modtaget 4 høringssvar i perioden.

Indsigelserne vedrører fartbegrænsende foranstaltninger på Hvilshøjvej, arkæologisk forundersøgelse og tilkøb af jord.

Lokalplanen giver mulighed for 24 parcelhusgrunde og 9 tæt-lav boliger eller miniparceller i direkte forbindelse med den eksisterende by og med vejadgang fra Hvilshøjvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indsigelser, jordkøb, og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd. Lokalplanforslaget er en udbygning af Ø. Brønderslev med et nyt boligområde mellem Engvej og Hvilshøjvej, som giver mulighed for 24 parcelhusgrunde og 9 tæt-lav boliger eller miniparceller i direkte forbindelse med den eksisterende by og med vejadgang fra Hvilshøjvej. Lokalplanforslaget har været i 5 ugers høring henover efterårsferien.

Lokalplanen kan ses her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/633

Høringssvar

Der er modtaget 4 høringssvar i høringsperioden.

To bemærkninger, begge fra beboere på Hvilshøj, omhandler et ønske om fartbegrænsende foranstaltninger på Hvilshøjvej omkring lokalplanområdets adgangsvej. I forbindelse med realisering af lokalplanen flyttes byskiltet til Ø. Brønderslev længere ud af Hvilshøjvej, således at der ud for lokalplanområdet bliver en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Yderligere fartbegrænsende foranstaltninger reguleres ikke gennem lokalplanen.

I et høringssvar anbefaler Vendsyssel Historisk Museum, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, jf. museumslovens § 25-26. Bygherre skal afholde udgifterne til forundersøgelsen. Dette tages til efterretning, og behandles nærmere som del af byggemodning for lokalplanområdet. Høringssvaret medfører ingen ændringer til lokalplanen.

Andelsboligforeningen Brogaarden ligger ½-1 m lavere i terrænet end lokalplanområdet. Andelsboligforeningen kommer med en forespørgsel om at tilkøbe jord fra lokalplanområdet, som lægges til deres haveareal nord for lokalplanområdet. Forslaget lyder på tilkøb af ca. 15 x 70 m jord, hvilket er til forhandling. Dette vil være et så stort indgreb i udstykningsplanen, at det vil medføre to færre grunde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, enten at forslaget ikke imødekommes, eller at der gives lov til tilkøb af 5 x 80 m (se kortbilag). Dette vurderes at være den maksimale jord, der kan afgives fra lokalplanområdet, samtidig med at antallet af grunde forbliver uændret. Dette ville medføre ændringer til udstykningsplanen og lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • ikke imødekommer forespørgsel om jordkøb, og
 • vedtager lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd endeligt uden ændringer.
Personale

Ingen.

Beslutning

Formand og næstformand drøfter tilkøb af jord.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.01 samt kommuneplantillæg - tæt-lav boligområde, Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til lokalplan 02-B-16.01 samt kommuneplantillæg for et tæt-lav boligområde på Tranebærvej 6A, Dronninglund, har været i offentlig høring fra den 6. oktober 2017 til den 3. november 2017.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 22 boliger på ejendommen, hvor den tidligere Realskole lå. Der er indkommet fem bemærkninger vedr. p-pladser, udkørsel til Tranebærvej, legeplads samt matrikulære forhold.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne, og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 02-B-16.01 samt kommuneplantillæg for et tæt-lav boligområde på Tranebærvej 6A, Dronninglund, har været i offentlig høring fra den 6. oktober 2017 til den 3. november 2017.

Der er kommet bemærkninger fra:

 1. Bøgevangen 27
 2. Rørholtvej 3A
 3. Astersvej 14
 4. Tranebærvej 8
 5. Tranebærvej 10 (Indkommet efter høringsfristens udløb)

Indsigelse fra Bøgevangen 27, Rørholtvej 3A og Tranebærvej 10

Indsigerne mener, at der i planforslaget mangler p-pladser. Indsigerne mener, at antallet af p-pladser ikke er tilstrækkelige i forhold til områdets fremtidige anvendelse og mulige beboermålgruppe. Konsekvensen vil være et yderligere parkeringspres på Rørholtvej og Tranebærvej med kantparkering.

Bøgevangen 27 mener, at indbetaling til parkeringsfonden ikke vil løse udfordringerne, da der ikke er plads til flere p-pladser i det bebyggede nærmiljø. Bøgevangen 27 er der ud over imod udkørsel fra lokalplanområdet til Tranebærvej, med begrundelse i, at Tranebærvej er en stillevej.

Tranebærvej 10 mener, at kommende beboere vil anvende Tranebærvej til parkering, jf. nærhedsprincippet, og dermed forværre presset på vejen, der ifølge indsiger er belastet i forvejen. Indsiger foreslår, at det ikke tillades for kommende beboere inden for lokalplanområdet, at parkere på Tranebærvej eller at der etableres privat parkering på Tranebærvej.

Fagforvaltningens bemærkninger til indsigelserne

Byrådet besluttede den 4. oktober 2017, at der gives tilladelse til fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden. Kommunen er, inden for en periode på fem år, forpligtet til at etablere de manglende p-pladser andetsteds i nærområdet.

I forbindelse med projektet ”Genform Dronninglund” arbejdes der med at forbedre p-pladsforholdene i og omkring Slotsgade, heriblandt etablering af nye p-pladser. De indbetalte midler til parkeringsfonden i denne sag vil kunne anvendes til at skabe egnede p-pladser i nærområdet.

I lokalplanen må Tranebærvej kun benyttes som udkørsel og kun for ambulancer, handicap- og servicebiler. Dog kan der tillades gennemkørsel i mindre omfang i forbindelse med aflæsning af varer. Fagforvaltningen vurderer, at antallet af udkørsler fra området til Tranebærvej vil være begrænsede pga. vejforholdene, og at der ingen tidsbesparelse er forbundet med udkørslen.

Tranebærvej er udlagt som en offentlig vej, og parkering langs vejen kan ikke reguleres. Fagforvaltningen evaluerer løbende p-forholdende i nærområdet, og vil i takt med beboernes indflytning vurdere, om der er behov for yderligere foranstaltninger.

Indsigelse fra Astersvej 14

Indsiger har benyttet legepladsen fra dengang ejendommen blev anvendt som børneinstitution. Indsiger mener, at der mangler legefaciliteter for områdets og byens beboere.

Fagforvaltningens bemærkninger til indsigelsen

Denne lokalplan omhandler et privat byggeprojekt, og der er ingen praksis for at fremsætte krav om etablering af legefaciliteter på de fælles opholdsarealer i en lokalplan. Der foreligger ingen planer for legeplads i lokalplanen, og de planlagte opholdsarealer giver kun i ringe omfang mulighed for det.

I forbindelse med projektet ”Genform Dronninglund” arbejdes der med at etablere et nyt bytorv ved biblioteket, som bl.a. omfatter et større rekreativt areal med plads til legefaciliteter. Det er målet, at det nye bytorv og de nye legearealer skal henvende sig til alle byens borgere. Fagforvaltningen vurderer, at bytorvet i fremtiden vil kunne fungere som et centralt mødested i byen med mulighed for både ophold, leg og afholdelse af arrangementer.

Indsigelse fra Tranebærvej 8

Indsiger er ejer af matriklen, hvor der foregår ind- og udkørsel fra lokalplanområdet på Tranebærvej. Ind- og udkørslen har i alle årene foregået over indsigers ejendom, da der er en tinglyst vejret.

Indsiger har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i placeringen af en handicap p-plads ved udkørslen. Indsiger foreslår arealoverførsel af det tinglyste vejareal til ejer af lokalplanområdet.

Fagforvaltningens bemærkninger til indsigelsen

På baggrund af indsigelsen er der holdt møde med ejer af henholdsvis lokalplanområdet og Tranebærvej 8. Der er opnået enighed om at flytte en p-plads længere ind på lokalplanområdet. Der er desuden opnået enighed mellem de to ejere om arealoverførsel, således at udkørselsarealet bliver tilskødet matriklen for Tranebærvej 6A. Som konsekvens er der sket en mindre tilretning af lokalplanafgrænsningen.

Fagforvaltningen har administrativt godkendt ændringerne, da konsekvenserne i lokalplanen er af mindre og udelukkende teknisk karakter.

Udtalelse fra Bygherre Panorama-Byg Aps

Indsigelserne er, jf. forvaltningslovens § 19, fremlagt for bygherre. Bygherre henleder i udtalelsen opmærksomheden på dennes uenighed i Byrådets beslutning om, at der skal ske indbetaling til parkeringsfonden for de manglende p-pladser på egen grund. Bygherre mener, at der i Økonomiudvalget er truffet beslutning om godkendelse af et projektforslag indeholdende én p-plads pr. bolig i forbindelse med salg af ejendommen på et møde den 22. marts 2017. Bygherre mener endvidere, at fagforvaltningen har godkendt bebyggelsesplan og vejprojekt med færre p-pladser, end hvad vedtægten foreskriver uden at gøre tilstrækkelig opmærksom på kravet om indbetaling til parkeringsfonden.

Fagforvaltningens bemærkninger til udtalelsen

Der er i kommentaren til lokalplanens stk. 5.4 nævnt, at der som udgangspunkt skal etableres parkeringspladser på egen grund. Såfremt det ikke er muligt at indrette det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund, kan kommunen dispensere herfra på betingelse af, at bygherre indbetaler til kommunens parkeringsfond. Bygherre har haft mulighed for at kommentere lokalplanudkastet inden offentliggørelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet træffer beslutning om,

 • forsat tilladelse til fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund,
 • forsat krav om indbetaling til parkeringsfonden,
 • afvisning af indsigelserne i øvrigt, og
 • endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.01 og tilhørende kommuneplantillæg.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som forslået af fagforvaltningen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af lokalplanforslag 09-O-01.01 Multihus Manna Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet lokalplan 09-O-01.01 Manna Thise Multihus samt kommuneplantillæg 2 til kommuneplan 2017-29.

Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkering, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte. Kommuneplantillægget udvider afgrænsningen af rammeområde 09-O-01, så udvidelsen til multihuset er omfattet af rammen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Manna Thise Multihus på baggrund af et ønske om udvidelse af det eksisterende multihus mod syd. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 10.920 m2.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at tilbygningen bygges i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, men giver mulighed for mindre bygningsdele i andre materialer.

Fordebatten forløb fra den 12. september til den 27 september 2017. Der kom ikke kommentarer til planlægningen.

Den digitale plan, kan findes på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/650

Regnvandshåndtering og grønt friareal

Da der gives mulighed for større befæstelse af området, stilles der krav om etablering af regnvandsbassin til forsinkelse af overfladevand. Bassinet skal anlægges enten som tørbassin, hvor der står vand i nogle dage efter det har regnet, eller et vådbassin udformet som en rekreativ sø. Der er lavet denne valgmulighed, da bygherre foretrækker anden løsning end vådbassin.

Fagforvaltningen anbefaler dog etablering af et vådbassin på baggrund af, at dette i højere grad kan bidrage med biodiversitet og rekreativ værdi til det grønne friareal syd for multihuset. Et vådbassin udformes med flade skrænter for sikkerhed og gør søen et bedre levested for dyr og planter. Hertil har et vådbassin en høj renseeffekt af overfladevandet. Et tørbassin bidrager ikke til samme biodiversitet og rekreative værdi. Ligeledes har tørbassiner ikke ligeså høj renseeffekt af overfladevandet.

Sydligst i lokalplanområdet skal der etableres et grønt friareal ved regnvandsbassinet. Her gives der mulighed for at opstille bænke, bålplads, bålhytte og lignende, da dette vil give større mulighed for ophold udendørs ved forskellige arrangementer - som ikke nødvendigvis er tilknyttet sport.

Vejadgang

Der er fra bygherres side ønske om etablering af endnu en overkørsel til Jens Thise Vej, så der er en overkørsel i øst og en i nordvest. Fagforvaltningen anbefaler dog, at lokalplanens bestemmelse om én overkørsel til Jens Thise Vej fastholdes. Dette skyldes, at Jens Thise Vej er tinglyst adgangsbegrænset, hvorved der ikke må anlægges flere overkørsler end højst nødvendigt. Adgangsbegrænsningen har til formål at sikre trafiksikkerheden på vejstrækningen - hver gang der anlægges en ny overkørsel, skabes et nyt konfliktpunkt. Det anbefales, at den eksisterende stejle overkørsel lukkes, og flyttes mod nordvest, som vist i lokalplanens kortbilag. Ved at flytte overkørslen kan der udformes en mindre stejl ind- og udkørsel, der sikrer i mod biler, der triller tilbage.

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdet et kommuneplantillæg til rammeområde 09-O-01. Kommuneplantillæg 2 omhandler, at afgrænsningen på rammeområdet udvides, så hele lokalplanområdet er omfattet af rammen. Der sker ikke andre ændringer i indholdet af kommuneplanrammen.

Miljøscreening

Lokalplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Der er ikke fundet anledning til udarbejdelse af miljørapport. Dog ligger dele af lokalplanområdet inden for skovbyggelinjen for Thise Bakker. Det er nødvendigt at dispensere fra denne. Skovbyggelinjen har til formål at beskytte indkigget til skovbrynet og bevare levesteder for plante- og dyreliv. Dispensationen vurderes ikke at have betydning for formålet med byggelinjen da nye anlæg ligger bag/ved siden af eksisterende bebyggelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 09-O-01.01 samt kommuneplantillæg 2 og sender dem i otte ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at

 • lokalplan samt kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring,
 • ansøger etablerer regnvandsbassin enten som våd- eller tørbassin, og at
 • der kan etableres ekstra overkørsel

Såfremt der ikke kommer bemærkninger efter høringsperioden indstilles det, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af lokalplanlægning for boligområde i Hjallerup øst


Resume

Sagsforløb: TM

Der er ønske om lokalplanlægning for et nyt boligområde i Hjallerup Øst inden for eksisterende kommuneplanramme.

Lokalplanområdet giver mulighed for anlæg af åben-lave boliger. Den foreslåede udstykningsplan giver mulighed for 48 grunde opdelt i to etaper.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til om lokalplanlægningen skal i gangsættes.

Sagsfremstilling

Der er ønske om lokalplanlægning for et ca. 8,4 ha stort område i det østlige Hjallerup. Lokalplanforslaget bygger på den struktur, der blev vedtaget i "Dispositionsplan for Hjallerup Øst", hvor Østermarken forlænges som områdets stamvej, og på sigt tilsluttes Hjallerupvej øst for kirken.

Området ønskes anvendt til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanramme 03-B-18. Plangrundlaget ønskes ligeledes udarbejdet ud fra principperne i lokalplan 03-B.18.01 for Markedsbyen II.

Lokalplanområdet giver mulighed for anlæg af åben-lave boliger. Den foreslåede udstykningsplan giver mulighed for 48 grunde opdelt i to etaper. Der kan dog ske ændringer i forbindelse med planprocessen, eksempelvis mulighed for flere/færre udstykninger eller mulighed for miniparceller og rækkehuse.

I lokalplanområdet vil de grønne friarealer give mulighed for anlæg af rekreative stier og opholdsarealer. I lokalplanområdet skal der ske lokal håndtering af regnvandet via et forsinkelsesbassin formet som en sø. Dette bassin placeres i følge udstykningsplanen umiddelbart syd for Østermarken, da det naturligt er her, hvor overfladevandet vil ledes til. Der kan dog i den endelige planlægning ske, at regnvandsbassinet flyttes, så der sikres en optimal placering.

I lokalplanen vil der indgår en forlængelse af Østermarken udformet lignende den eksisterende vejstrækning. Det betyder, at der kommer cykelstier langs stamvejen, som kan lede de bløde trafikanter sikkert ind mod skole og institutioner. De resterende veje anlægges som stille boligveje eventuelt med enkelte allétræer.

Færdiggørelse af Østermarken

I forbindelse med realiseringen af lokalplanen er det relevant at overveje færdiggørelse af Østermarken, så den tilsluttes Hjallerupvej øst for kirken. En færdiggørelse kan øge attraktiviteten af hele området omkring Østermarken, da der skabes en mere direkte forbindelse til motorvejen. Ligeledes vil færdiggørelsen sikre en aflastning af den vestlige del af Østermarken-området.

En manglede færdiggørelse sætter begrænsninger for realisering af lokalplanens etape 2, da kun del af resterende vejstrækning bliver finansieret via udstykningen inden for lokalplan 03-B-18-02. Den anlagte vejstrækning for lokalplan 03-B-18.02 vil ikke nå op til der, hvor indkørslen til etape 2 er vist på vedlagte kortbilag. Den resterende finansiering fra Østermarken kommer fra områder, som ikke er kommuneplanlagt, men blot er perspektivområder. Derved kan der forventes, at der går en lang årrække, før hele vejstrækningen realiseres.

Fagforvaltningen foreslår, at der undersøges modeller for, hvordan vejen kan gennemføres.

Delegation

Da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, kan godkendelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse delegeres til Teknik og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplan 03-B-19.02 med baggrund i den foreslåede udstykningsplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsbevilling til færdiggørelse af byparken i Brønderslev med bålplads, beplantning m.v.


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I takt med udbygning af Nordbyen i Brønderslev, ønskes Byparken ligeledes udbygget efter planen.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til færdiggørelse af Byparken ved etablering af bålplads, beplantning m.v.

Sagsfremstilling

I takt med udbygning af Nordbyen, Brønderslev, ønskes Byparken ligeledes udbygget efter planen.

Vej og Park har udarbejdet et prisoverslag på færdiggørelse af Byparken ved etablering af bl.a. bålplads med siddesten og grillrist samt beplantning af frugttræer og buske rundt om pladsen.

Samlet prisoverslag er på 150.000 kr. ekskl. moms.

Anlægsperioden er 4-6 uger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 150.000 kr., og at beløbet finansieres over jordforsyningskontoen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Dronninglund Sygehus


Resume

Sagsforløb: TM

Dronninglund Fjernvarme har indsendt et revideret projektforslag vedr. tilslutning af Dronninglund Sygehus til Dronninglund Fjernvarme med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen samt pålæg af tilslutningspligt. Projektforslaget omfatter konvertering af Dronninglund Sygehus fra gasforsyning til fjernvarmeforsyning.

Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovgivningen, herunder pålæg af tilslutningspligt.

Sagsfremstilling

PlanEnergi har den 29. september 2017, på vegne af Dronninglund Fjernvarme, indsendt et revideret projektforslag vedr. tilslutning af Dronninglund Sygehus til Dronninglund Fjernvarme med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen. Projektforslaget er ændret i forhold til tidligere indsendte projektforslag, således at det blandt andet er de senest gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, der er anvendt. Desuden er der sket tilretning på baggrund af bemærkninger fra HMN GasNet og Brønderslev Kommune.

Projektforslaget omfatter konvertering af Dronninglund Sygehus fra gasforsyning til fjernvarmeforsyning. Sygehuset forsynes af det nuværende distributionsnet på Tidselbak Allé.

Projektforslaget omfatter således:

 • Konvertering af Dronninglund Sygehus fra individuel forsyning til fjernvarmeforsyning fra Dronninglund Fjernvarme.
 • Etablering af forsyningsledning til projektområdet.

Dronninglund Sygehus er i henhold til varmeplanen, udarbejdet af den daværende Dronninglund Kommune, udlagt til fjernvarmeforsyning, men det blev aftalt at sygehuset kunne forsynes i 9 år med naturgas. Sygehusområdet er omfattet af tilslutnings- og forblivelsespligt, men konvertering til fjernvarme er aldrig blevet gennemført på grund af for høje omkostninger, ligesom der aldrig er meddelt påbud om tilslutningspligt.

Med henvisning til beregningerne i nuværende projektforslag anmoder Dronninglund Fjernvarme Brønderslev Kommune om at meddele Dronninglund Sygehus påbud om tilslutningspligt. Tilslutningspligt er en forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning. Når kommunen måtte have truffet beslutning om tilslutningspligt, skal de berørte ejendomme tilslutte sig inden for 9 år.

Ved etablering af fjernvarme i stedet for individuel forsyning fra naturgas opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 930.000 kr. over betragtningsperioden på 20 år. Projektet har således en intern rente på 39,9 %.

Selskabsøkonomien er positiv ved konvertering af sygehuset til fjernvarme med en nettobesparelse for Dronninglund Fjernvarme, der er beregnet til ca. 265.000 kr./år og en simpel tilbagebetalingstid beregnet til 0,4 år.

For forbrugerøkonomien er den forventede besparelse estimeret til at være ca. 167.000 kr./år inkl. moms med en gennemsnitlig naturgaspris på ca. 5,97 kr./Nm3 ekskl. moms. Derudover er der udført en følsomhedsberegning med en naturgaspris på ca. 5,13 kr./Nm3, hvor der stadigvæk opnås en besparelse for Dronninglund Sygehus på ca. 6.000 kr./år.

Projektforslaget har været i høring hos HMN GasNet og Region Nordjylland, uden at der er modtaget bemærkninger hertil.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven og samtidig pålægger Region Nordjylland tilslutningspligt i relation til Dronninglund Sygehus.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM

Hjallerup Fjernvarmeværk har fremsendt projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Hjallerup Fjernvarmeværk med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omhandler udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg beliggende Clausholmvej, Hjallerup med ca. 4.372 m2 solfangerpaneler.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Aktive Energi Anlæg A/S har på vegne af Hjallerup Fjernvarmeværk indsendt projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Hjallerup Fjernvarmeværk med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at erstatte mere af varmen produceret på naturgas med solvarme. Udvidelsen af solvarmeanlægget vil erstatte ca. 4,9 % af det samlede årlige varmebehov. Efter udvidelse af solvarmeanlægget vil det samlede anlæg producere ca. 29,5 % af det årlige varmebehov.

Projektet omhandler udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg beliggende Clausholmvej, Hjallerup med ca. 4.372 m2 solfangerpaneler. Udvidelsen af solfangeranlægget placeres på et areal øst for eksisterende solfangerfelt. Udvidelsen af solvarmeanlægget er omfattet af lokalplan 03-T-02.01 godkendt af Byrådet den 26. november 2014.

Brønderslev Kommune skal som varmeplanmyndighed behandle projektet i henhold til projektbekendtgørelsen. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget 2 projektforslag for det samme projekt. Årsagen hertil er, at HMN Gasnet i høringsfasen bemærkede, at der var anvendt forkerte beregningsforudsætninger i de samfundsøkonomiske beregninger. Det oprindelige projektforslag viste en samfundsøkonomisk nutidsværdibesparelse på ca. 2,4 mio. kr. over en 20 årig periode. I det genberegnede projektforslag blev der beregnet en samfundsøkonomisk nutidsværdibesparelse på ca. 1,2 mio. kr. over en 20 årig periode.

I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt, skal der indgå en følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen viser, at projektet er så robust, at en ændring i kalkulationsrenten eller brændselsprisen ikke ændrer konklusionen af projektet.

Forbrugerøkonomien er ikke specifikt belyst i projektforslaget. Der forventes dog en besparelse ved gennemførelse af projektet i stedet for den nuværende drift. Besparelsen tilfalder forbrugerne på grund af ”hvile i sig selv princippet”, der gælder for varmeværker.

Beregninger i projektforslaget viser en reduceret belastning af miljøet. Udledningen af CO2 og NOx vil ved gennemførelse af projektet reduceres med henholdsvis 7,4 % og 5,6 %.

Hjallerup Fjernvarme ejer arealet, hvor udvidelsen af solfangerfeltet opføres. Det forventes ikke, at der skal pålægges servitutter som følge af udvidelsen.

Projektforslaget har været i høring hos HMN Gasnet. HMN Gasnet bemærker, at projektforslaget i relation til den samfundsøkonomiske beregning ikke følger de brændselsprisforudsætninger, som Energistyrelsen har udmeldt. HMN Gasnet opfordrer til, at der foretages en genberegning af samfundsøkonomien. Resultat af nye samfundsøkonomiske beregninger er indarbejdet i nærværende dagsordenstekst.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte reviderede projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Cafe på ejendommen Øster Alle 1, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et etableret selskabslokale i ejendommen Øster Alle 1, Brønderslev.

Naboer har gjort indsigelse mod selskabslokalet. Indsigelserne vedrører støj, affald og parkering.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den ansøgte anvendelsesændring.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et etableret selskabslokale i ejendommen Øster Alle 1, Brønderslev.

Sagen er startet som en lovliggørelsessag efter henvendelse fra anden fagforvaltning. Derigennem er lejer blevet bekendt med, at det kræver en byggetilladelse til anvendelsesændringen fra bageri til selskabslokale.

Lejer af lokalerne ønsker at ændre det gamle bageri til selskabslokaler; en udvidelse til den cafe, som han driver fra det tidligere bagerudsalg, som er godkendt til cafe. Ændringen/ombygningen er sket og der er afholdt enkelte selskaber.

Lejer vurderer, at det ikke kan svare sig økonomisk at drive den allerede tilladte cafe alene. Han ønsker derfor at udvide, således han får en bedre forretning.

Lejer har ombygget det gamle bageri til selskabslokaler til 40 personer, med tilhørende toiletter. Lejer har ikke søgt om ændringen inden påbegyndelse, da han i hans lejekontrakt er blevet oplyst om, at hele lejemålet er restauration. Lejer har inden ansøgningen ombygget lejemålet for en del penge. Han giver udtryk for, at han har handlet i god tro, men er klar over, at det selvfølgelig er et spørgsmål mellem udlejer og ham.

Ejendommen Øster Alle 1 er ikke omfattet af en lokalplan, men alene af kommuneplanramme 01-B-28 ”Boligområde, Valby”. I kommuneplanrammen udlægges området til åben-lave boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning samt mindre erhvervsenheder, som uden genevirkning kan indpasses i området.

Ifølge planlovens § 12, stk. 3 kan kommunen nedlægge forbud mod byggeri og ændret anvendelse i strid med kommuneplanens rammedel. Fagforvaltningen vurderer, at anvendelsen til selskabslokaler er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, da der er tale om en erhvervsenhed, der medfører gener for de omkringliggende boliger.

Fagforvaltningen har gennemført en partshøring af naboerne og der er modtaget 2 indsigelser. I indsigelserne påpeges særligt støj, affald og parkering som gener. Indsigerne har oplevet generne, da der har været afholdt enkelte arrangementer. Fagforvaltningen vurderer, at det må forventes, at et selskabslokale vil medføre støj og uro i aften- og nattetimerne, og at det vil virke generende for naboerne. Parkeringsmulighederne på ejendommen er desuden begrænsede. Fagforvaltningen forudser derfor, at et selskabslokale vil medføre parkering på områdets boligveje, selvom der i følge kommunens Parkeringsvedtægt ikke kan stilles krav om yderligere parkeringspladser.

Endvidere er indsigerne bekymrede for, at generne kan have en indvirkning for værdien af deres ejendomme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal nedlægges et § 12, stk. 3 forbud mod den ønskede anvendelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget vedtog at nedlægge § 12, stk. 3 forbud mod den ønskede anvendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Produktionsomfang 2017 - NCC asfaltfabrik i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

NCC's asfaltfabrik i Hjallerup har oplyst, at de på grund af større ordretilgang end planlagt i løbet af 2017, i december vil overskride den produktion på 150.000 tons, som ligger til grund for deres miljøgodkendelse. Årets produktion vil blive 165.000 tons.

NCC har fremsendt redegørelse for problemstillinger med flytning af produktionen til en af virksomhedens andre asfaltfabrikker.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om produktionen kan tillades forøget til 165.000 tons i 2017.

Sagsfremstilling

NCC Industry har fremsendt oplysninger om deres forventede produktion i 2017. Oplysningerne fremgår af vedlagte bilag til dagsorden.

Denne viser, at de allerede ved udgangen af november måned, formentlig vil nå den produktion på 150.000 tons, som ligger som forudsætning for deres miljøgodkendelse. NCC forventer, at produktionen kan blive op til 165.000 tons i 2017, svarende til en overskridelse på 10 %. Produktionen har været større end forventet i 2017.

NCC's produktion indstilles normalt pga. vejret i løbet af eller slutningen af december måned. Der er således ikke tale om, at overproduktionen sker ekstraordinært i december måned, men at der i hele 2017 har været en større ordretilgang og dermed produktion, end forventet.

Produktionsstørrelsen på 150.000 tons er ikke fastsat som vilkår i virksomhedens reviderede miljøgodkendelse fra april 2016. Kommunen har vurderet, at produktionen ikke i sig selv medfører miljøproblemer, såfremt øvrige vilkår for virksomhedens drift overholdes. Vilkår om produktionsloft er derudover ikke i harmoni med Miljøstyrelses mål om, at virksomheder skal reguleres igennem rummelige miljøgodkendelser, hvor virksomhedens emissioner kontrolleres.

Produktionsstørrelsen på 150.000 tons er dog lagt til grund for virksomhedens trafikbelastning og støjbelastning. Beregning af støjbelastningen fra virksomheden viser, at virksomhedens drift overholder fastsatte støjgrænser ved alle områder med meget god margin, hvilket muliggør, at NCC uden at overskride belastningen kan forøge produktionen.

Produktionsforøgelsen vil ske uden at den normale driftstid udvides. Produktionsforøgelsen vurderes derfor ikke at kunne medføre en forøgelse af lugtemissionen eller emission af stoffer fra produktionen. Virksomheden har i løbet af 2017 gennemført en række virksomme tiltag målrettet reduktion af lugt. Lugtmålinger viser, at lugten siden sommerferien er reduceret til 25 -30 % af tidligere lugtemission. Trods en del klager over oplevede lugtgener fra de 2-3 nærmeste naboer har forvaltningen ved de 8 tilsyn, der er ført med virksomheden i 2017 ikke kunnet konstatere væsentlige lugtgener omkring virksomheden.

Forøgelsen på 15.000 tons vil medføre en forøgelse af den normale trafikbelastning til og fra virksomheden og industriområdet på 1-3 transporter pr. dag vurderet over hele produktionsåret, hvilket ikke vurderes at kunne medføre forøgede gener.

Ved overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår i øvrigt vurderes den forventede produktion på 165.000 tons derfor ikke, at kunne medføre forøgede gener.

Der kan dog, såfremt produktionen i 2017 videreføres i de kommende år være behov for at kræve, at virksomheden leverer dokumentation for, at støjkrav, lugtkrav mv. fortsat overholdes.

Et alternativ til produktionsforøgelsen, vil ifølge NCC være, at produktionen sker på NCC's asfaltfabrikker i enten Vildsund på Mors eller Trige ved Aarhus. Produktion på anlægget på Mors vil dog ikke være en reel mulighed, da produktionskapaciteten på det lille anlæg er utilstrækkelig, ligesom afstanden er meget stor, hvor transport skal ske ad landevej. Produktionskapaciteten i Trige er dog lille, da arbejder på Herningmotorvejen sker i december. Afstanden til asfaltværket i Trige er stor, men transporten kan ske ad motorvejen på størstedelen af ruten. Flytning af produktionen til andre fabrikker vil derudover medføre udfordringer i forhold til en række særlige råvarer, da disse i givet fald skal transporteres også. Flytning vil derfor, ud over at medføre en række logistiske udfordringer, også medføre store økonomiske omkostninger for NCC samt øget miljøpåvirkning.

NCC har fremsendt redegørelse for alternativer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at NCC's produktion i 2017 tillades overskredet med 15.000 tons på baggrund af en samlet miljømæssig- og proportionalitetsvurdering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mail fra Rasmus Rosenkilde var inden mødet fremsendt til udvalgets medlemmer og indgik i behandlingen af sagen.

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Plustur og placering af knudepunkter på NTs hovednet


Resume

Sagsforløb: TM

Mandag den 1. januar 2018 lanceres Plustur i hele Nordjylland. Knudepunkterne i Brønderslev Kommune skal udpeges inden opstart af plustur.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til NTs oplæg om placering af knudepunkter i Brønderslev Kommune samt udgifter til etablering af knudepunkterne.

Sagsfremstilling

Mandag den 1. januar 2018 lanceres Plustur i hele Nordjylland. Formålet med at introducere Plustur er at styrke mobilitetstilbuddet i de nordjyske landområder. Plustur bringer kunden fra adresse til et knudepunkt på NTs hovednet.

En plustur bookes via rejseplanen.dk, og turen fra adresse til hovednettet køres altid til et forudbestemt knudepunkt. I Brønderslev Kommune er følgende steder udpeget som knudepunkter:

 • Brønderslev St.
 • Dronninglund Busterminal
 • Hjallerup Busterminal
 • Asaa Torv
 • Flauenskjold
 • Hallund
 • Jerslev
 • Manna
 • Stenum

I nabokommunerne er Tylstrup, Saltum Bymidte, Østervrå Torv og Vrå St. udpeget som mulige knudepunkter i Brønderslev Kommune for at sikre kortere rejser for borgere tæt på kommunegrænsen.

Ved opstart af Plustur skal der på knudepunkterne være en reserveret p-plads og en læskærm. Fra sommer 2018 igangsættes arbejdet med opsætning af en række fysiske elementer til markering af knudepunkterne og skiltning af transportformer. Udgifterne i forbindelse med indførelse af Plustur er medtaget i budgettet for 2018 for kollektiv trafik, hvorimod udgifterne forbundet med etablering af knudepunkterne skal afregnes særskilt.

Anlægsudgiften til knudepunkterne i Brønderslev Kommune er af NT skønnet til 780.000 kr. Der er opnået tilskud fra Yderpuljen på 50 %, hvilket vil sige, at udgiften for Brønderslev Kommune er 390.000 kr. Tilskuddet forventes fordelt over 3 år med:

 • 2018 (25%) 98.000 kr.
 • 2019 (50%) 195.000 kr.
 • 2020 (25%) 98.000 kr.

Det blev i forbindelse med den kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune fra 2016 besluttet, at den udmeldte årlige besparelse skulle reduceres med et yderligere puljebeløb på 300.000 kr. til dækning af akutte køreplansjusteringer i indkøringsperioden. Af puljen er der i 2018 anvendt 100.000 kr. til medfinansiering til genindførelse af visiteret taxakørselsordning til aktivitetscentrene.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager NTs oplæg til om placeringer af knudepunkter i Brønderslev Kommune til efterretning og godkender, at udgifterne på 390.000 kr. til etablering af knudepunker afholdes af puljen afsat i forbindelse med den kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budgettet til kollektiv trafik er der, ud over tilskudsbeløbet til NT, afsat 200.000 kr. i årene 2018 - 2020 til køreplansjusteringer mv.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om servicevejvisning (Johanneskors) til Byrhøj


Resume

Sagsforløb: TM

Natur- og Historieudvalget i Klokkerholm søger om opsætning af servicevejvisning tavle M52,1 - Lokal seværdighed (Johanneskors) - til parkeringsplads ved Byrhøj/Stentinget nord for Klokkerholm.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Natur- og Historieudvalget i Klokkerholm søger om opsætning af 1 tavle med servicevejvisning M52,1 Lokal seværdighed (Johanneskors) ved parkeringsplads til Byrhøj/Stentinget.

Byrhøj er en del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige nord for Klokkerholm. Området er fredet og har stor historisk værdi. Der er blandt andet gjort betydelige fund af smykker, vægtlodder mv. dateret fra 100 - 1000 e.kr.

Der er etableret parkeringsplads ud til Hellumvej, og der bliver opsat infotavler samt 18 m2 infohytte i området. Desuden vil der blive etableret en afmærket sti fra parkeringspladsen til selve Byrhøj.

Ifølge bekendtgørelsen om anvendelse af servicesymbol M52,1 Lokal seværdighed må dette kun anvendes i forbindelse med seværdigheder af høj kvalitet og stor offentlig interesse. Dette indebærer krav om infotavler, adgangsvej med jævn belægning, åbningstider mm. (krav vedlagt som bilag). Der kan vejvises fra nærmeste større vej, som i dette tilfælde er Hellumvej, jf. vedlagte skilteplan.

I Brønderslev Kommune er der pt. 7 godkendte lokale seværdigheder: Dronninglund Slot, Voergård Slot, Try Museum, Store Vildmose, Rhododendronparken, EKKO og Dronninglund Kunstcenter.

Servicevejvisning er offentlige skilte, og udgiften skal derfor afholdes af vejmyndigheden. Udgiften skønnes til ca. 5.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at udvalget drøfter, om der skal tillades 1 tavle med servicevejvisning M52,1 Lokal seværdighed ved parkeringsplads til Byrhøj/Stentinget. Ved en eventuel godkendelse foreslås skilteudgiften afholdt af anlægskontoen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Klage over vejchikaner i Jyllandsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående forringet trafiksikkerhed og støj på grund af chikaner på Jyllandsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ændres på forholdene i Jyllandsgade.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående forringet trafiksikkerhed og støj på grund af chikaner på Jyllandsgade i Brønderslev. Borgeren angiver:

 • at der ofte kører 2 biler igennem chikanen samtidigt,
 • at biler fra sideveje "kommer i klemme" på grund af chikaner,
 • at mange biler kører med for høj hastighed, og
 • chikaner har medført øget støjbelastning, på grund af nedbremsning og acceleration af tung trafik

Borgeren angiver, at Jyllandsgade fungerede bedre før chikanerne blev opsat, og anmoder om en evaluering af sikkerheden, efter chikanerne er opsat.

Jyllandsgade er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i byen:

”Som for gennemfartsveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.”

En trafikmåling foretaget i oktober 2017 ud for Jyllandsgade 45, viser en årsdøgntrafik på 1.429 køretøjer og med 8 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85 % percentil på 56 km/t. 72 % kører under 50 km/t, 25 % kører mellem 50-60 km/t og 3 % kører hurtigere end 60 km/t.

En sammenligning med trafikmålingen fra 2012, hvor der ikke var etableret chikaner viser, at hastigheden i dag er faldet med 1 - 2 km/t.

I en 10 års periode er der politi-registreret fire ulykker på Jyllandsgade, hvoraf der i tre af ulykkerne er materielskade og den sidste ulykke er registreret som en ekstra ulykke. Ulykkerne er sket i 2011, 2015, 2016 og 2017.

Jyllandsgade blev i 2015 trafiksaneret med et nyt asfaltslidlag, røde cykelstier på kørebanen og etablering af 3 sæt chikaner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler

 • at Jyllandsgades nuværende indretning fastholdes, med baggrund i den faldende hastighed. Samtidigt anbefales det, at der etableres midterstribe på Jyllandsgade og spærreflader ved helleanlæggene og
 • at projektets tages med på prioriteringslisten for anlægsarbejder for Vej- og Parkområdet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 5:

Godkendt som indstillet. Dog anbefales etableret varslingslinje ved chikanerne frem for midterlinje.

Trafik og Veje udarbejder en vejafmærkningsplan, og Vej og Park laver et overslag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2017

Etablering af spærreflader ved helleanlæggene og varslingslinje skønnes at koste 30.000 kr.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i krydset Spurvevej - Børglumvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få forbedret trafiksikkerheden i krydset Spurvevej / Børglumvej, hvor der er sket flere ulykker.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få forbedret trafiksikkerheden i krydset Spurvevej / Børglumvej, hvor der angiveligt har været fem større ulykker de seneste syv år. Borgeren foreslår chikaner på Børglumvej for at sænke hastigheden.

Børglumvej er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land, og Spurvevej er defineret som lokalvej i åbent land.

Fordelingsveje i åbent land er defineret som:

”Fordelingsveje omfatter et vejnet af smallere veje end gennemfartsvejene, og med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagt for at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene.

Målet for denne vejtype er også god fremkommelighed, men da vejen er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, hvor tilgængelighed er det væsentligste, og gennemfartsvejene, hvor fremkommelighed er det væsentligste, er vejen ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængigt af de konkrete lokale forhold vil en fornuftig hastighed være maks. mellem 60-80 km/t.

Hvis fordelingsveje gennemløber tæt bebyggelse vil der af hensyn til de ofte mange udkørsler og vejtilslutninger, kunne etableres chikaner mv. for at få hastigheden ned.”

Lokalveje i åbent land er defineret som:

”Lokalveje på landet omfatter de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentligste. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasse lokale forhold, f.eks. oversigtsforholdene, og denne vil typisk være 50-60 km/t, nogle steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejen ikke forsynet med sideanlæg.”

Over en 10 års periode er der politi-registreret én ulykke i krydset. Ulykken er en personskadeulykke og er sket i 2017. Ulykken er en påkørsel af et andet køretøj, hvor den ene part overså sin vigepligt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler,

 • at der udføres supplerende vejafmærkning med forvarsling og synliggørelse af den ubetingede vigepligt på Spurvevej, jf. vedlagte skilteplan. Omkostningen til dette vurderes at udgøre ca. 8.500 kr., og
 • at projektets tages med på prioriteringslisten for anlægsarbejder for Vej- og Parkområdet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 11:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Ansøgning om chikane på Rørholtvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Rørholtvej i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Rørholtvej i Dronninglund, hvor ABC-stien går ud til Rørholtvej, da der bliver kørt meget stærkt på vejen. Borgeren udtrykker tilfredshed med chikanerne, som var placeret der midlertidigt i forbindelse med Dronninglund Cup, da dette nedbragte hastigheden. Borgeren ønsker chikaner som permanent løsning eller alternativt vejbump med løftet flade og fodgængerovergang.

Rørholtvej er placeret i byzonen, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Der er etableret vejbump mod syd, og der er chikaner mod nord med forsætning af vejen. Afstanden mellem de eksisterende chikaner er ca. 415 m, hvilket er for højt i forhold til vejreglernes anbefaling på 150 - 250 m.

Der har tidligere været borgerhenvendelse vedrørende for høj hastighed på strækningen, hvilket medførte, at ønske om supplerende hastighedsdæmpende foranstaltning blev sat på prioriteringslisten i december 2012. Dette blev imidlertid fjernet igen, jf. nedenstående uddrag fra referat af møde i Færdselssikkerhedsrådet den 22. september 2014:

4.Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2014

...

Rørholtvej i Dronninglund

I december 2012 blev et ønske om supplerende hastighedsdæmpende foranstaltning på Rørholtvej sat på prioriteringslisten.

En trafikmåling ud for Rørholtvej 21 fra 2009 viser en ÅDT på 1944 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 55 km/t, en 85 %-percentilen på 66 km/t og en andel af tung trafik på 13 %.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag, hvor der placeres et sæt chikaner på Rørholtvej midt imellem det eksisterende bump ved Dronninglund Skole og chikanen på Fredensgade.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler:

· At der på Rørholtvej ikke etableres chikaner, da det vurderes, at trafiksikkerheden i området er tilstrækkelig med de eksisterende lukkede stisystemer.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Rørholtvej 23 i september 2017, viser en årsdøgntrafik på 2.267 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 48 km/t og en 85 % percentil på 57 km/t. 63,5 % kører under 50 km/t, 30,5 % kører mellem 50-60 km/t og 6 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der ingen politi-registreret ulykker på Rørholtvej.

Etablering af 1 sæt chikaner vurderes at kunne udføres for 35.000 kr. ekskl. moms (2017 prisniveau).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler,

 • at chikanen etableres med udgangspunkt i trafikmålingen og vejreglernes anbefaling om afstand mellem chikaner, og
 • at projektets tages med på prioriteringslisten for anlægsarbejder for Vej- og Parkområdet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 9:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Ansøgning om chikaner på Skovvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Skovvej i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Skovvej i Dronninglund, i form af vejtræer eller blomsterkummer, for at få bragt hastigheden ned samt for at forskønne vejen.

Skovvej ligger i byzonen, og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Skovvej er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som en lokalvej i byen.

Lokalveje i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Skovvej 21 i september 2017, viser en årsdøgntrafik på 362 køretøjer, hvoraf ca. 2,5 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 35 km/t og en 85 % percentil på 46 km/t. 97 % kører under 50 km/t, 2,5 % kører mellem 50-60 km/t og 0,5 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der ikke politi-registreret ulykker på Skovvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 7:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Klage over trafiksikkerhed på Løkkenvej i Stenum


Resume

Sagsforløb: TM/FSR/TM

Borgere i Stenum klager over trafiksikkerheden på Løkkenvej i Stenum og ønsker supplerende tiltag for at nedbringe hastigheden.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ske supplerende tiltag på Løkkenvej.

Sagsfremstilling

Borgere i Stenum har klaget over trafiksikkerheden på Løkkenvej i Stenum. Borgerne angiver, at hastigheden på Løkkenvej er for høj og oplysningstavlerne med 40 km/t ikke overholdes. Desuden angiver borgerne, at flere trafikanter ikke kører efter hensigten med 2 minus 1 vejen, hvilket vil sige, at der køres ofte med hjulparrene på begge sider af striberne, samt at Løkkenvej er for smal og trafikeret til denne vejtype.

Løkkenvej i Stenum er afgrænset at byzonetavler med asfaltbump, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der blev i 2015, på en strækning af 500 m, etableret 2 minus 1 vej og opsat 40 km/t-zone oplysningstavler, for at øge trygheden for cyklister og fodgængere samt nedbringe hastigheden.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Løkkenvej 342 i juni 2017, viser en Årsdøgntrafik (ÅDT) på 1.531 køretøjer, hvoraf ca. 11 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 52 km/t og en 85 % percentil på 60 km/t.

Der er ikke registreret ulykker på strækningen efter anlæg af 2 minus 1 vejen i 2015.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi, som anbefaler, at der opsættes 40 km/t forbudstavler på strækningen, da dette erfaringsmæssigt nedbringer hastigheden meget mere effektivt end de nuværende 40 km/t oplysningstavler, som kun angiver en tilrådelig hastighed. Desuden oplyser Nordjyllands Politi, at den operative afdeling er ved at udarbejde et målested på Løkkenvej til deres ATK-vogne (fartkontrol).

Vejdirektoratet har udarbejdet en rapport i oktober 2015 med erfaringsopsamling for 2 minus 1 veje. I henhold til rapporten er den gennemsnitlige trafikmængde på de 64 analyserede vejstrækninger ca. 1.100 køretøjer og ca. 15 % har en ÅDT over 2.000 køretøjer. Sammenlignes samlet vejbredde af Løkkenvej og vognbanebredde med de gennemsnitlige værdier i rapporten fremgår det, at Løkkenvejen har tilstrækkelig bredde. Den er større end de gennemsnitlige værdier i rapporten. I rapporten bemærkes også, at der typisk kræves en tilvænningsperiode for trafikanterne i forhold til at benytte vejen korrekt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at Løkkenvej i Stenum har en passende geometri og trafikmængde i forhold til en 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget følger politiets anbefaling, ved at udskifte de nuværende oplysningstavler med 40 km-zone, til 40 km/t forbudstavler, på strækningen med 2 minus 1 vej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2017, pkt. 7:

Sagen sendes til behandling i Færdselssikkerhedsrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådets møde den 30. oktober 2017:

Det oplyses, at 57 % af de målte trafikanter har kørt mere end 50 km/t i en 40 km-zone.

Der er kun registreret én ulykke for en 10 års periode. Ulykken skete i 2009 og var et vigepligtsulykke med personskade. Ulykken skete i krydset Tømmerbyvej-Løkkenvej, som er beliggende uden for 40 km-zonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet, med udgangspunkt i den høje hastighed, over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved opsætning af forbudstavler på strækning med 2 minus 1 vej, i alt 500 m. Dette skønnes at kunne udføres for 20.000 kr.

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 13:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

HC Holst og Svend Erik Trudslev er imod.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Ansøgning om hastighedsregulerende foranstaltninger i Agersted og Gl. Agersted


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Borgerforeningen i Agersted har henvendt sig angående for høj hastighed igennem Agersted by og Gl. Agersted.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til henvendelsen.

Sagsfremstilling

Borgerforeningen i Agersted har henvendt sig angående for høj hastighed igennem Agersted by og Gl. Agersted.

Dronninglundvej / Præstbrovej i Agersted er afgrænset af byzonetavler, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der er udført hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af chikaner og bump. Vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i byen.

Præstbrovej i Gl. Agersted har en skiltet hastighed på 60 km/t. Vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Trafikveje i byen er defineret som:

”Som for gennemfartsveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.”

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man kan hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Dronninglundvej 11 i Agersted by i marts/april 2017, viser en årsdøgntrafik på 1.694 køretøjer, hvoraf ca. 11 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og en 85 % percentil på 55 km/t. 72,5 % kører under 50 km/t, 23 % kører mellem 50-60 km/t og 3,5 % kører over 60 km/t.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Præstbrovej 70 i Gl. Agersted i marts/april 2017, viser en årsdøgntrafik på 1.248 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 60 km/t og en 85 % percentil på 71 km/t. 51 % kører under 60 km/t, 32 % kører mellem 60-70 km/t og 17 % kører over 70 km/t.

Over en 10 års periode er der politi-registreret fire ulykker i Agersted by og ingen i Gl. Agersted. I tre af ulykkerne er der materielskader, og i den sidste er der personskader. I to af ulykkerne påkøres parkerede køretøjer. Den ene er en eneulykke og den anden er en mødeulykke.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Nordjyllands Politi anmodes om at udføre hastighedskontrol i Gl. Agersted, eventuelt etablere et fast målekontrolsted. Derudover gøres der ikke yderligere begrundet i vejenes klassificering, trafikmålingerne og ulykkesantallet, samt de allerede udførte hastighedsdæmpende foranstaltninger i Agersted by.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 8:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Klage over chikaner i Dorf


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger klager over afstanden mellem chikanerne på Dorfvej, idet passage har medført ødelagte hjul på traktorer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres et vejbump i stedet for den eksisterende chikane på Dorfvej i Dorf.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig vedrørende eksisterende fartdæmpere på Dorfvej, der er udført som forsætning af trafikken med indsnævring. Borgeren er utilfreds med afstanden imellem chikanerne, som angiveligt har medført ødelagte hjul på traktorer; ifølge borgeren på grund af for kort afstand imellem chikanerne. Borgeren ønsker, at fartdæmpning udføres mere hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget stedet, og placeringen af chikanerne er udført i henhold til vejreglerne for passage af lastvogn, men chikanerne er placeret tæt på hinanden, og passage med større landbrugskøretøjer er besværlig. Det ses tydeligt på stedet, at der har været flere påkørsler af kantstenene på chikanerne og fortovet, som har medført større afskalninger af betonen flere steder.

Løsningsforslag:

 • Eksisterende chikaner fjernes, og i stedet etableres et asfaltbump med gadelampe på Dorfvej i udkanten af byen, lidt væk fra bebyggelsen. Den samlede omkostning til projektet vurderes at være på 60.000 kr. ekskl. moms.

Alternativt:

 • Fjernelse af eksisterende chikane. Ulempe: Ingen fartdæmpning.
 • Flytning af den ene helle-chikane. Ulempe: Ingen fartdæmpning for alm. personbiler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet over for Teknik og Miljøudvalget anbefaler,

 • at de eksisterende chikaner fjernes, og i stedet etableres et asfaltbump med gadelampe på Dorfvej i udkanten af byen, lidt væk fra bebyggelsen. Anlægsudgift = 60.000 kr.,
 • at projektets tages med på prioriteringslisten for anlægsarbejder for Vej- og Parkområdet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den ene chikane fjernes og i stedet sættes en flytbar chikane med en større afstand mellem chikanerne.

Trafik og Veje udarbejder en skitse, og Vej og Park laver et overslag, som medsendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017:

Fjernelse af den ene chikane og etablering af flytbar chikane med større afstand mellem chikanerne kan udføres for 25.000 kr.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Ansøgning om tilladelse til erstatningsboring på Landbolystvej 11, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af ejendommen Landbolystvej 11, Dronninglund, ønsker at blive koblet af den almene vandforsyning og få etableret en erstatningsboring, som skal erstatte den gamle brønd, der er på ejendommen, til egen drikkevandsforsyning.

Ønsket skyldes, at der er konstateret problemer med trivslen i svinebesætningen, og der er konstateret fejlstrømme i området. Der er tale om en ekstraordinær situation, som skal behandles, selvom det ansøgte ikke er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives tilladelse eller afslag til etablering af erstatningsboring.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Landbolystvej 11, Dronninglund, ønsker at blive koblet af den almene vandforsyning og få etableret en erstatningsboring.

Ansøgningen skyldes, at der er konstateret fejlstrømme i området, som måske kommer via vandledning fra den almene vandforsyning. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er blevet hyret af vandforsyningen, LandboNord og kommunen til at foretage målinger i området.

Undersøgelser har været i gang igennem flere år. Senest har der været målinger i foråret 2017, hvor der konkret er målt fejlstrømmene. Det er altså konstateret, at fejlstrømmene er der. Men hvordan de opstår er ikke helt afklaret, og præcis hvor de kommer fra er heller ikke afklaret.

Den endelige rapport fra DTU forelægger endnu ikke. Men på baggrund af de usikkerheder, der er i forbindelse med den slags undersøgelser og målinger, så kan det ikke forsvares, at det ikke tages stilling til problematikken.

Der er tale om en ekstraordinær situation, hvor der er konstateret mistrivsel i svinebesætningen. Derfor kan ansøgningen behandles, selvom den ikke er i tråd med kommunens vandforsyningsplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at udvalget beslutter, om der skal gives tilladelse eller afslag på etablering af erstatningsboring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives tilladelse til erstatningsboring på Landbolystvej 11, Dronninglund.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Tillægsregulativ for Ryå


Resume

Sagsforløb: TM

Tillægsregulativ for Ryå, der muliggør slåning af brinker og en ekstra grødeskæring m.v., blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2017.

Der har været offentligt møde den 20. september 2017, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, som har drøftet ændringer til det offentliggjorte forslag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal foretages en supplerende konsekvensvurdering af forslag til tillægsregulativ, samt om der skal foretages en fornyet offentlig høring, idet der er foretaget væsentlige ændringer af det tidligere fremlagte forslag til tillægsregulativ.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 22. maj 2017, at der skulle udarbejdes et tillægsregulativ for Ryå for at muliggøre slåning af brinker og en ekstra grødeskæring m.v.

Der har været offentligt møde den 20. september 2017, hvorefter der er udarbejdet et nyt forslag til tillægsregulativ, gældende for strækningen i Brønderslev Kommune samt den stækning, som er fælles for Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

Jammerbugt Kommune og Teknik- og Miljøudvalget har den 6. november 2017 vedtaget det oprindelige forslag til tillægsregulativ med den ændring, at strækningen i Brønderslev Kommune samt den fælles strækning af Ryå, ikke er omfattet.

Den fælles strækning har indtil nu været vedligeholdt af Jammerbugt Kommune. Ved vedtagelse af forslag til tillægsregulativ for Brønderslev Kommune overgår vedligeholdelsen til Brønderslev Kommune.

Regulativet indeholder desuden en ændring om, at det kun er på den ene brink, der slås stivstænglet vegetation. Til gengæld rykkes tidspunktet for skæringen frem fra den 1. oktober til at blive foretaget i tilknytning til den 3. ordinære grødeskæring, der tidligst kan foretages efter den 15. august.

Endvidere ændres den snoede strømrendeskæring til en forsøgsvis lige skæring på en 11,4 km lang strækning, hvilket svarer til 35 % af den samlede strækning. Denne ændring vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket vurderes ikke at kunne gives, jf. afgørelse af 20. september 2016 i Natur- og Fødevareklagenævnet vedrørende ændret grødeskæring m.v. i Simested Å - Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Forslag til tillægsregulativ er ledsaget af et bilag, hvor der redegøres for baggrund og konsekvenser af tillægsregulativet. Der er ikke foretaget en konsekvensvurdering for Habitatområde Store Vildmose eller de Bilag IV arter, som kan blive påvirket af tillægsregulativet eksempelvis Odder. Det skønnes umiddelbart, at slåning af bredvegetationen indenfor Natura 2000 området fra den 15. august ikke vil være foreneligt med habitatdirektivet, idet urtebræmmer langs vandløb er en del af udpegningsgrundlaget. Endvidere bør det belyses nærmere, om den ekstra skæring kan forringe tilstanden i vandløbet specielt i Habitatområdet.

De ændringer, der er foreslået i det nye udkast til tillægsregulativ, er så store i forhold til det forslag, der har været i offentlig høring, at fornyet høring er nødvendig.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer således, at udkastet til tillægsregulativ for Ryå ikke kan vedtages i sin nuværende form uden fornyet høring, ændringer i forhold til skæring af brinkvegetation, yderligere konsekvensvurderinger samt § 3 dispensation.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der foretages yderligere konsekvensvurdering af tillægsregulativet, samt at tillægsregulativet herefter sendes i ny offentlig høring samt høring af Jammerbugt Kommune inden et eventuelt nyt forslag vedtages.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen behandles på ekstraordinært møde den 14. december 2017.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Stillingtagen til ændringer i afgrænsning af vandområder - Vandrådsarbejdet 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Vandrådene for Limfjorden og Nordlige Kattegat og Skagerrak har drøftet samtlige vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, for at se om de lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal indberettes ændringer til den eksisterende udpegning af vandområder i den eksisterende vandplan.

Sagsfremstilling

Med henblik på en lokalinddragelse i vandplanlægningen er der ved ændring af lov om vandplanlægning og jf. bekendtgørelse nr 217/2017 om vandråd fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland med rådgivning fra vandrådene konkret skal løse følgende opgave:

 • Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.
 • Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Der ud over kan der meldes supplerende oplysninger ind vedr. de konkrete vandområder.

Brønderslev Kommune har vandløb, som ligger i 2 hovedvandoplande - Limfjorden og Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Da oplandet til Limfjorden er meget stort, blev der nedsat en arbejdsgruppe for Ryå, bestående af repræsentanter fra Bæredygtigt Landbrug, Dansk Familielandbrug, Landbonord, vandløbslauget i Jammerbugt og Brønderslev Kommune, Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, Dansk Orientologisk Forening samt Sportsfiskerne.

Arbejdsgruppen har drøftet samtlige 56 vandområder, som var en del af vandplanen. Brønderslev Kommune var sekretariatskommune for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen indberettede 18 vandområder til Vandrådet, hvor et eller flere medlemmer fandt, at vandområderne var modificeret. Kommunen skulle vurdere, om vandområderne opfyldte kriterierne for at kunne udpeges som stærkt modificeret. Arbejdsgruppen var enige om 11 vandområder, og disse opfylder efter kommunens foreløbige vurdering betingelserne for at kunne udpeges som modificeret. De øvrige 7 vandløb, der ikke var enighed om, opfylder efter den foreløbige vurdering ikke kriterierne. Vandrådet har behandlet arbejdsgruppens indberetning, og et flertal i vandrådet er enig i kommunes foreløbige vurdering.

Det er en forudsætning for at et vandområde kan udpeges som stærkt modificeret, at den restaureringsindsats, som vil være nødvendig for at opnå god økologisk tilstand, har betydelige negative indvirkninger på miljøet generelt eller menneskelige aktiviteter (herunder afvanding). De vandområder, som foreslås udpeget som modificeret, er primært rørlagte eller er uden fald og med blød bund, fx Stavad Kanal. Det vurderes, at de resterende 7 vandløb kan bringes i god økologisk tilstand uden at afvandingsforholdene forringes. Referaterne fra alle møder er vedlagt.

Såfremt et vandløb udpeges som stærkt modificeret, kan der ikke længere søges tilskud til restaureringer. F.eks. kan der ikke søges om tilskud til sandfang i Ryå, såfremt denne strækning blev udpeget som modificeret.

Vandrådet for nordlige Kattegat og Skagerrak har ikke haft arbejdsgrupper, men drøftet indstillingerne i samlet Vandråd. Kommunen har foreslået Vandrådet, at en strækning af Skovmøllebækken opstrøms Voergård ikke skal udpeges som stærkt modificeret, som foreslået af Miljøstyrelsen. Begrundelsen herfor er, at forvaltningen har færdiggjort et restaureringsprojekt ved Voergård, som har sikret passage til den strækning, som Miljøstyrelsen har foreslået udtaget. Hvis strækningen udtages, kan forvaltningen ikke få penge til at skabe passage under det gamle cementstøberi i Flauenskjold. Strækningen opstrøms er et af de få vandløb i kommunen, som har en DVFI på 6, som det det næsthøjeste på DVFI-skalaen. Vandrådet er enig i kommunes foreløbige vurdering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender, at det indstilles til Miljøstyrelsen, at udpegningen af 12 vandløb ændres i overensstemmelse med et flertal i vandrådene.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen behandles på ekstraordinært møde den 14. december 2017.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser i høring


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøstyrelsen har sendt "Høringsforslag til justerede Natura 2000-områder" i høring i perioden fra den 28. september 2017 til og med den 3. januar 2018.

Forvaltningen har i foråret 2017 indsendt forslag til tekniske tilretninger, herunder udtagelse af Asaa havn fra Natura 2000-udpegningen. Denne høring giver mulighed for at indsende forslag til andre udtagelser af udpegningen, inddragelse af nye områder eller kommentarer til de tekniske tilretninger.

I "Notat om forslag til justeringer af Natura 2000-områdernes grænser i Brønderslev Kommune" gennemgås de større tekniske rettelser fra den tekniske forhøring i foråret fra Brønderslev Kommune, forslag til ændringer i afgrænsningen fra Miljøstyrelsen, samt et forslag om nyudpegning af Naturstyrelsens og Brønderslev Kommunes arealer i Lunken plantage/Søheden Skov fredningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til høringsforslagets udpegninger, samt forvaltningens forslag til yderligere justeringer.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har sendt "høringsforslag til justerede Natura 2000-områder" i høring hos berørte lodsejere, landsbrugsforeninger, kommuner mv. i perioden fra den 28. september 2017 til og med den 3. januar 2018.

Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet på baggrund af Naturpakken fra maj 2016, hvor det blev aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Høringsforslaget indeholder således forslag til justeringer af Natura 2000-områder, hvor der udtages arealer af Natura 2000, men også forslag til inddragelse af nye områder, der i dag ligger uden for afgrænsningen, men som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål.

Overordnet set foreslås det, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Dette areal består primært af landbrugsjord, men også af byer og sommerhusområder. Det foreslås også, at de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne. Desuden foreslås 6 habitatområder helt eller delvist at blive omklassificeret til også at være fuglebeskyttelsesområde for særligt truede og fåtallige arter.

Der har været en teknisk høring i perioden fra den 1. januar 2017 - 24. marts 2017, hvor kommuner, lodsejere m.fl. havde mulighed for at komme med forslag til grænsejusteringer af eksisterende Natura 2000 områder. Brønderslev Kommune fremsendte i perioden forslag om at udtage Asaa Havn af Natura 2000 afgrænsningen.

I høringsforslaget er foreslået følgende ændringer for arealer beliggende i Brønderslev Kommune:

Natura 2000 område på Asaa Havn (foreslås udtaget)

Natura 2000 område nord for Havnegade 33 og Havnegade 39A i Asaa (foreslås udtaget)

Nyt fuglebeskyttelsesområde vest for Sæbyvej, Asaa (foreslås inddraget)

Natura 2000 område øst for Sæbyvej, Asaa (foreslås udtaget)

Natura 2000 område ved Gerå Engvej, Asaa (foreslås udtaget)

Natura 2000 område mellem Gerå og Melholt (foreslås udtaget)

Nyt habitatområde syd for V Starengvej (foreslås inddraget)

Habitatområde ved Starengvej (foreslås udtaget)

Brønderslev Kommune har i forbindelse med nærværende høringsforslag inviteret berørte lodsejere til at fremsende kommentarer vedr. Miljøstyrelsens forslag til justeringer. Lodsejerne er blevet bedt om at fremsende kommentarer senest den 23. november, hvorfor eventuel kommentarer fra lodsejerne først vil foreligge umiddelbart før udvalgsbehandlingen. Brønderslev Kommune har med henvendelsen ønsket at rette lodsejernes opmærksom mod de konsekvenser, som en nyudpegning eller udtagelse af arealer i Natura 2000 områder kan have for den enkelte lodsejer.

I bilaget "Notat om forslag til justeringer af Natura 2000-områdernes grænser" er høringsforslagets ændringer til afgrænsningerne af Natura 2000 områderne i kommunen gennemgået, herunder Miljøstyrelsens begrundelse for ændringerne og fagforvaltningens vurdering af de enkelte grænsejusteringer. I forbindelse med forvaltningens gennemgang af høringsforslaget anbefaler forvaltningen at ændre afgrænsningen af det areal, der foreslås udtaget af Natura 2000-udpegningen på Asaa Havn til at omfatte det på kortbilag 10 viste areal, således at den foreslåede afgrænsning følger den afgrænsning, som er ansøgt udtaget af strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet.

Fagforvaltningen har endvidere i forbindelse med nærværende høring nogle forslag til grænsejusteringer, som ikke er indeholdt i høringsforslaget. Det handler om følgende arealer:

 • 3 arealer ved Stavadvej/Ryå
 • 3 arealer ved V. Starengvej/Manna Mosevej
 • Forslag om at inkludere dele af fredningen Søheden Skov/Lunken Plantage i Natura 2000-område nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede

Fagforvaltningen har ligeledes inviteret berørte lodsejere af forvaltningens forslag til grænsejustering af Natura 2000 områder til at fremsende kommentarer herom senest den 23. november 2017. Eventuelle fremsendte kommentarer fra berørte lodsejere vil foreligge senest til udvalgsmødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • godkender høringsforslagets grænsejustering af de ovennævnte områder, dog foreslås
  • Stavadvej ved Saltum Enge bibeholdt (fig. 7 i notat om forslag til justeringer af Natura 2000-områdernes grænser), og
  • arealet, der udtages af Natura 2000 på Asaa Havn, ændret på afgrænsningen.
 • godkender, at de foreslåede grænsejusteringer, som ikke er indeholdt i Miljøstyrelsens høringsforslag, fremsendes i høringsfasen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at de i høringsforslaget foreslåede grænsejusteringer godkendes, dog foreslås følgende:

 • Areal på Asaa Havn, som foreslås udtaget af Natura 2000, udvides til at omfatte det areal, der er vist på kortbilag 10
 • Arealet vest for Sæbyvej, Asaa, foreslås ikke inddraget i Natura 2000

Endvidere indstiller Teknik- og Miljøudvalget, at følgende områder inddrages i Natura 2000:

 • Arealer i Søheden Skov og Lunken Plantage, som vist i notatet på side 17
 • Areal 4, 5 og 6, som vist i notatet på side 16
 • Areal 1 og 2, som vist i notatet på side 15, såfremt berørte lodsejere og nærliggende landbrug ikke har indvendinger mod udpegningen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Ny status og stillingtagen til fortsat afvikling af § 3 uoverensstemmelser


Resume

Sagsforløb: TM

Konsulentfirmaet HabitatVision har over to etaper sagsbehandlet en del af de ca. 875 § 3 uoverensstemmelser, som Brønderslev Kommune havde liggende efter at have modtaget en stor mængde sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen). Første etape i afviklingen af de mange sager har, udover at nedbringe sagsbunken, haft til formål at undersøge, hvor stort tidsforbruget er ved løsningen af denne sagstype. Den netop afsluttede anden etape har udelukkende haft til formål at nedbringe antallet af sager.

HabitatVision har igangsat sagsbehandling i 305 sager. Heraf er der truffet aftale om lovliggørelse med lodsejer i ca. 24 % af sagerne. 7 % af sagerne er udsat på grund af et formodet meget højt tidsforbrug. 18 % af sagerne er afsluttet som følge af, at dokumentation har vist, at arealerne ikke har været omfattet af § 3 beskyttelsen. I 51 % af sagerne har det endnu ikke været muligt at estimere, om der kan findes en frivillig løsning, eller om disse sager også har et meget højt tidsforbrug. HabitatVision estimerer, at der som minimum skal bruges ca. 2.900 timer til afvikling af de sidste sager.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan sidste etape af afviklingen af de ca. 170 igangværende og de resterende ca. 570 § 3 uoverensstemmelser, skal løses.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 939 uoverensstemmelser vedr. Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til et større antal sager, som endnu ikke er håndhævet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med en ekstern konsulent screenet uoverensstemmelserne, som Brønderslev Kommune modtog fra Naturstyrelsen. Efter screeningen, hvor en række sager blev sorteret fra, var der ca. 875 sager tilbage, bestående delvist af sager modtaget fra Naturstyrelsen og dels sager som kommunen selv havde kendskab til.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. april 2016 at bevilge 250.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp. Fagforvaltningen besluttede at anvende konsulentfirmaet HabitatVision til opgaven. HabitatVision har i starten af marts 2017 afrapporteret resultaterne for deres arbejde.

Efterfølgende besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2017 at bevilge 150.000 kr. til indkøb af yderligere konsulenthjælp. Fagforvaltningen besluttede igen at anvende konsulentfirmaet HabitatVision til opgaven. Resultaterne fra anden etape er blevet afrapporteret den 15. november 2017.

Efter aftale har HabitatVision grebet sagerne an, således at sager på arealer med høj naturværdi samt sager, hvor én lodsejer har mange overtrædelser er blevet forsøgt behandlet først. Dette er gjort med henblik på at løse så mange sager som muligt, samtidig med at de arealer, som har haft den største naturværdi, blev behandlet først. Hvis en lodsejer har flere uoverensstemmelser på sin ejendom, blev disse taget samlet, således at de enkelte borgere ikke får flere henvendelser igennem perioden, hvor sagsbehandlingen af uoverensstemmelserne står på. Denne metode er anvendt, da den er til mindst mulig gene for borgerne.

Yderligere har fagforvaltningen i samarbejde med HabitatVision aftalt, at sager, hvori det ikke umiddelbart er muligt at finde en løsning, er blevet udsat til næste etape. Løsningsmodellen er anvendt, for at sikre at så stor en mængde sager som muligt bliver løst. Ulempen ved denne løsningsmodel er til gengæld, at det tidsestimat, som kan gives på baggrund af tilstedeværende erfaring er belagt med stor usikkerhed. Denne løsningsmodel vil ikke blive videreført, da det er problematisk for opgaveløsningen og borgernes retssikkerhed, at deres sager trækker unødigt i langdrag og således vil alle sager blive løst i den sidste etape.

Antal

Procent (%)

Fejl (ikke § 3)

55

18

Afsluttede (lovliggjort)

73

24

Svære sager (udskudte)

20

7

Igangværende

157

51

I alt

305

100

I denne sidste etape er antallet af sager, som er begyndt sagsbehandlet (herunder også afsluttede sager), steget fra ca. 200 til ca. 300, og antallet af afsluttede sager er steget fra 12 til 73 samlet.

HabitatVision meddeler ved projektets afslutning, at dialogen med langt de fleste lodsejere har været god, og at der i langt de fleste tilfælde har været forståelse for projektet. Fagforvaltningen forventer derfor at fortsætte opgaveløsningen på samme måde som hidtil, hvad angår prioriteringen af sager. Fagforvaltningen vil desuden årligt orientere Teknik- og Miljøudvalget om fremgangen i processen.

HabitatVision fremsætter et estimat af tidsforbruget af de resterende sager på ca. 5 timer pr. areal. Dette er dog med forbehold for at nogle enkelte sager kan være yderst tidskrævende. Med de ca. 570 resterende arealer vurderes det derfor, at der som minimum skal beregnes et tidsforbrug på ca. 2.900 timer.

På baggrund af ovenstående vurderer fagforvaltningen, at sagerne kan løses ved opnormering med en projekt ansættelse i 3 år.

Fagforvaltningen foreslår, at opgaven løses inden for 3 år, for så hurtigt som muligt at sikre borgernes retssikkerhed og sikre, at borgerne har mulighed for et klart kendskab til, hvilke af deres arealer de lovligt kan opdyrke eller lignende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der kan tilføres en projektstilling i 3 år til at håndtere de resterende ca. 570 ikke igangsatte samt de ca. 170 ikke færdig gjorte sager.

Personale

Det er nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer, hvis antallet af uoverensstemmelser skal nedbringes yderligere.

Beslutning

Fortsættelse af arbejdet afventer det nye Teknik- og Miljøudvalgs prioritering af anlægsmidlerne til budget 2018.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Orientering om årsberetning 2017 for Danmarks Naturfredningsforening


Resume

Sagsforløb: TM

Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, har fremsendt årsberetning for 2017.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, har fremsendt årsberetning for 2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet. Udvalget undrer sig over politiseringen i årsberetningen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


27. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


28. Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen

Beslutning

Taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


29. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


30. Midtbyråd for Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Der er ønske om at nedsætte et Midtbyråd for Brønderslev, der kan bidrage til udviklingen af Brønderslev midtby, herunder særligt Banegårdspladsen. Der er gode erfaringer med at samle midtbyens interessenter i forhold til sparring og forankring af byudviklingsarbejdet i Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om Midtbyrådet skal nedsættes samt rådets sammensætning.

Sagsfremstilling

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Brønderslev midtby. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner i forhold til udvikling af midtbyen i Brønderslev. Midtbyrådet forankres under Teknik og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for Midtbyrådet.

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op. Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger, der er repræsenteret heri.

Midtbyrådet foreslås sammensat af en primær gruppe, med fast sæde i Midtbyrådet og en sekundær gruppe, der kan indkaldes efter behov. Følgende interessentgrupper foreslås som medlemmer af Midtbyrådet:

Primærgruppen:

Borger9700 (2 pladser)

Brønderslev Handelsforening (2 pladser)

Grundejer9700 (2 pladser)

Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)

Projektudviklerrepræsentant (1 plads)

Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)

Fritids- og Kulturudvalget (1 plads)

Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)

Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)

Sekundærgruppen:

Arkitekt (1 plads)

Brønderslev Bibliotek (1 plads)

Museerne i Brønderslev (1 plads)

Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)

Borger9700 Ung (1 plads)

Handicaprådet (1 plads)

Ældrerådet (1 plads)

Antenneforeningen (1 plads)

Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Udover primær- og sekundærgruppen kan der indhentes relevante interessenter efter behov, f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune.

Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmerne frit for at forlade rådet. Hvis et medlem forlader rådet, skal det erstattes af et nyt medlem fra den pågældende organisation.

Sekretariatsfunktionen for Midtbyrådet varetages af Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, der faciliterer rådets møder. Møder i Midtbyrådet indkaldes efter behov. Første møde ønskes afholdt i december, for at drøfte udviklingen af Banegårdspladsen.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for Midtbyrådet, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet nedsætter "Midtbyråd for Brønderslev" og godkender forslag til kommissorium, herunder rådets sammensætning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 27. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach