Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 28. november 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Håndtering af lugtgener fra NCC


Resume

Sagsforløb: TM

NCC har, i henhold til den reviderede miljøgodkendelse fra maj 2016, udført målinger af luft og indholdet af lugt og stoffer i luften. På den baggrund har NCC udarbejdet handleplan for reduktion af lugt fra diffuse kilder.

Handleplanen omfatter målinger af luften for at afklare, at fabrikken ikke medfører problemer i forhold til sundheden for omkringboende. Derudover indeholder handleplanen både kort- og langsigtede tiltag, der skal identificere og gennemføre mulige måder at reducere lugt fra fabrikken i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal stilling til, om NCC's handleplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

NCC har, i henhold til vilkår i kommunens reviderede miljøgodkendelse fra maj 2016, udført målinger af luft og indholdet af lugt og stoffer i luften som dokumentation for, at godkendelsens vilkår er overholdt. Disse målinger modtog kommunen den 1. november 2016.

Målingerne viser, at luften fra fabrikkens storsten ikke indeholder for højt indhold af skadelige stoffer, og at lugten overholder vilkårene. Målingerne viser dog, at lugten fra aktiviteter på pladsen, de såkaldte diffuse kilder, kan medføre gener ved naboer. De beregninger, som NCC har lavet viser, at lugten kan være 2-4 gange over den tilladte værdi (op til 500 lugtenheder), der gælder for skorstenen.

  • Lugt beskrives med en logaritmisk, således at en fordobling af lugten svarer til en 10-dobling af lugtemissionen, en 3-dobling af lugten til 100 gange osv. Fabrikken i Hjallerup er indrettet på samme måde som landets øvrige fabrikker.

Kommunen har forelagt målingerne for Embedslægen og løbende været i dialog med lægen. Embedslægen anbefaler i brev af 23. november 2016, at der udføres målinger af stoffer i den diffuse luft, og at lugten uden yderligere forsinkelse reduceres. Embedslægen har dog ikke fundet anledning til at kræve akut indsats overfor virksomheden. Embedslægens svar vedlagt.

Kommunen har overfor virksomheden indskærpet, at vilkår skal overholdes, krævet en redegørelse for mulige sundhedseffekter af den høje lugt og påbudt mulig driftsindskrænkning, hvis dette er tilfældet.

NCC har den 17. november 2016 fremsendt redegørelse, der sandsynliggør, at der ikke er stoffer i luften fra pladsen, som i øvrigt svarer til den luft, som asfaltarbejdere dagligt går i. NCC’s redegørelse indeholder endvidere en oversigt over tiltag, som virksomheden sætter i gang i forhold til reduktion af lugten.

Det er dog meget svært at lave korrekte målinger af diffuse kilder, da de f.eks er meget følsomme for vind, temperatur osv. Miljøstyrelsen har ikke angivet en metode. Miljøstyrelsen har siden starten af 1990’erne været i gang med at opdatere lugtvejledningen, og netop håndtering af de diffuse kilder er årsagen til, at den oprindelige vejledning fra 1985, som ikke omfatter diffus lugt, fortsat er gældende.

Der har været et stigende antal klager over lugt fra NCC siden marts 2015, hvor den første lugtklage er registreret. Siden har der været ca. 30 lugtklager fra de 2 naboer syd for virksomheden. Der har ikke været klager fra andre naboer. NCC oplyser, at produktionen har været uændret de seneste år, og at der sæsonbetinget har været udsving, men at produktionen ikke overstiger den mængde, som blev tilladt i 2003. Kommunen har ført flere uanmeldte tilsyn med virksomheden i denne periode, og har ikke vurderet, at lugten ved naboer eller andre steder har været væsentlig.

Fagforvaltningen og udvalgsformanden havde den 24. november 2016 et møde med NCC’s ledelse. På mødet fremlagde NCC handleplan for målinger af luft og reduktion af lugten. Handleplaner er vedlagt dagsorden.

Handleplanen omfatter:

  • NCC udfører måling af stofindholdet i den diffuse luft, både ved traditionel asfalt og lavtemperatur asfalt (såkaldte Green asfalt). Kommunen skal godkende måleprogrammet. Målingerne udføres i starten af december. Analyserapport vil foreligge senest den 1. februar 2017.
  • NCC viderefører allerede igangsatte undersøgelse af mulige tiltag for reduktion af lugt. Undersøgelsen foreligger den den 1. april 2017. Herefter afprøver NCC i løbet af produktionsåret 2017 konkrete tiltag. De virksomme løsninger planlægges gennemført på fabrikken i løbet af 2018.
  • NCC intensiverer produktudviklingsarbejdet med lavtemperaturasfalt, som virksomheden har kunnet producere siden 2013, samt indsats for udbredelsen til markedet. Lavtemperaturasfalt lugter erfaringsmæssigt mindre end traditionelt asfalt.

NCC oplyser, at virksomhedens produktion indtil slutningen af januar 2017 vil være ca. 30 % af sommerproduktionen. Fra slutningen af januar til starten af april vil driften være indstillet. Muligt lugtgener vil således i den kommende periode være væsentligt reduceret.

Kommunen udsendte i går aftes pressemeddelelse om sagen. Pressemeddelelsen er vedlagt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender NCC' handleplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Embedslægen anbefaler i brev af 23. november 2016, at der udføres målinger af stoffer i den diffuse luft, og at lugten uden yderligere forsinkelse reduceres.

Embedslægen har ikke fundet anledning til at kræve akut indsats overfor virksomheden.

Brønderslev kommune har den 24. november 2016 holdt møde med NCC om Embedslægens anbefalinger.

NCC har efterfølgende fremsendt redegørelse, hvortil Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at indsatsområderne alene er skitseret og endnu ikke fastlagt og godkendt af Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker straks igangsat måleprogram med det formål at undersøge, om NCCs udledning giver anledning til overskridelse af de sundhedsmæssige grænseværdier.

Måleprogram udarbejdes af SWECO og skal godkendes af kommunen. Såfremt måleprogrammet godkendes, gennemføres målingen som planlagt den 5. december 2016. Analyse af målingen samt udarbejdelse af rapport skal fremsendes til Brønderslev Kommune senest den 1. februar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker endvidere igangsat undersøgelse af, hvorvidt der er tekniske eller driftsmæssige tiltag, der kan reducere lugtpåvirkning fra diffuse kilder.

Sagen genoptages på næste møde.

Opdateret redegørelse / handleplan fra NCC var fremsendt til udvalget via mail inden mødet og vedhæftes referatet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 28. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach