Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 14. december 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Optagelse af ekstra punkt på dagsordnen blev godkendt.

Til toppen


3. Klage over lovliggørelse af carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i slutningen af august 2016 modtaget en klage fra Olufsgade 65, Brønderslev vedr. højden på en nybygget carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev.

Fagforvaltningen gav den 21. juni 2016 byggetilladelse til den ansøgte carport - efter at have foretaget partshøring uden indkomne indsigelser.

Fagforvaltningen har efterfølgende foretaget en besigtigelse af carporten, hvor det kunne konstateres, at den var højere end hvad der var givet byggetilladelse til. I samarbejde med ejerne, er der blevet foretaget en opmåling af carporten, som viste en forskel på 0,6 m i forhold til det ansøgte. Ud fra de nye oplysninger, er der blevet foretaget en ny partshøring med henblik på lovliggørelse af carporten. Hertil er der kommet en indsigelse fra Olufsgade 65.

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget har den 8. december 2016 holdt møde med ejer og klager.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om carporten ud fra sin nuværende placering og udformning kan lovliggøres samt om afvigelserne fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i slutningen af august 2016 modtaget en klage fra Olufsgade 65, Brønderslev vedr. højden på en nybygget carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev.

Ejendommen er beliggende indenfor byzone i den nordlige del af Brønderslev. Gældende for området er kommuneplan 01-B-08, som er udlagt til boligformål i form af åben/lav bebyggelse.

Sagshistorik

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø modtog i maj 2016 en ansøgning vedr. opførelse af en ny carport på Olufsgade 63, Brønderslev. Den ansøgte carport havde et grundareal på 42 m² og ønskedes opført i en afstand af 1,5 - 2,34 m fra naboskel, med en højde på henholdsvis 2,5 meter i facaden og 3,97 meter til kip.

På grund af carportens placering i forhold til skel samt dens højde blev der foretaget en partshøring af naboen - Olufsgade 65. Dette grundet afvigelsen fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser jf. BR15 kap. 2.2.3.4.

Da der ikke kom indsigelser i forbindelse med partshøringen, blev der den 21. juni 2016 givet byggetilladelse til den ansøgte carport.

Sagsforløb

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har ud fra klagen foretaget en besigtigelse af den opførte carporten, hvor det kunne konstateres, at den var højere end hvad der var givet byggetilladelse til. I samarbejde med ejerne, er der blevet foretaget en opmåling af carporten, som viste en forskel på 0,6 m i forhold til det ansøgte.

For garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger gælder det, at disse bygninger kan opføres i eller nærmere vej, sti og skel end 2,5 m, når den maksimale højde inden for en afstand af 2,5 m fra skel ikke overstiger 2,5 m, jf. BR 15 kap. 2.2.3.4, stk. 2.

Den omtalte carport er placeret i en afstand af 1,51 til 2,34 meter fra naboskel og har en facadehøjde på 3,1 meter samt en totalhøjde på 4,57 m.

Fagforvaltningen vurderer, at carportens placering og højde ikke virker skræmmende for de omkringliggende beboere, set ud fra det synspunkt, at der er andre bygninger i området, som er placeret højt i terrænet.

Begrundelsen ligger i, at totalhøjden på carporten med den nuværende placering overholder det skrå højdegrænseplan (afstand til skel x 1,4). Det er kun facadehøjen, der overskrides med 0,6 m. Hvis bygningen havde været placeret 2,5 meter fra skel, så måtte facadehøjden have været 3,5 meter. Derudover er carporten tilpasset grundens terræn og sænket yderlig 0,5 meter i forhold til den nye beboelsesbygning.

Der er i forbindelse med ovenstående helhedsvurdering blevet foretaget en ny partshøring med henblik på lovliggørelse af carporten. Hertil er der kommet en indsigelse fra Olufsgade 65.

Det er ikke unormalt for fagforvaltningen, at der gives tilladelses til overskridelse af facadehøjden, når bare de ovenstående parametre er overholdt. Konsekvensen ved at carporten ikke bliver lovliggjort vil være, at den enten flyttes eller nedrives.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om carporten ud fra sin nuværende placering og udformning kan lovliggøres samt om afvigelserne fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 11:

Udsættes.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2016:

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget holder møde med lodsejerne.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Byggeriet lovliggøres med begrundelse i de minimale gener for nabo, byggeriets generelle kvalitet og de økonomiske forhold.

Ole Bruun er imod dispensation.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om overdækning af udendørs oplag af biomasse på GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: TM

Med baggrund i et stigende antal klager over lugtgener fra udendørs oplag af biomasse på biogasanlægget GFE Krogenskær på Vildmosevej 21, Brønderslev, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indskærpet, at biomassen fremadrettet skal opbevares overdækket. GFE Krogenskær har sendt en redegørelse, hvori det beskrives, hvordan overdækningen udføres.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på det seneste modtaget en stigende mængde klager over lugtgener fra biogasanlægget GFE Krogenskær. Fagforvaltningen har flere gange konstateret lugt fra GFE Krogenskær, som vurderes at være væsentlig. Det fremgår af GFE Krogenskærs miljøgodkendelse, at ”Anlægget ikke må give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering”.

Fagforvaltningen vurderer, at det udendørs udækkede oplag af biomasse (ensilage) er en væsentlig kilde til den samlede lugtemission fra GFE Krogenskær. Det fremgår af vilkår i GFE Krogenskærs miljøgodkendelse, at ”Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende”. Vilkåret er et standardvilkår, jf. Miljøstyrelsens standardvilkårsbekendtgørelse. Det følger dog af standardvilkårsbekendtgørelsen, at ”Energiafgrøder kan opbevares i overdækkede udendørs stakke”.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø indskærpede den 16. november 2016, at udendørs oplag af biomasse/energiafgrøder fremadrettet skal opbevares overdækket. Overdækning skal dække hele det udendørs oplag og være af et materiale, der er uigennemtrængelig for lugtstoffer. Tidsfrist for efterkommelse af indskærpelsen blev fastsat til den 1. januar 2017. GFE Krogenskær skulle desuden inden den 1. december 2016 redegøre for, hvordan overdækningen praktisk udføres.

GFE Krogenskærs redegørelse er indkommet rettidigt. Det fremgår af redegørelsen, at biomassen vil blive overdækket med en kraftig plastfolie, som igen bliver overdækket med et nylonnet til at holde folien på plads. Materialerne er bestilt og overdækningen kan etableres inden jul.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Virksomheden pålægges straks at efterleve vilkår i GFE Krogenskærs miljøgodkendelse.

Der henvises til, at ”Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende”. Vilkåret er et standardvilkår, jf. Miljøstyrelsens standardvilkårsbekendtgørelse. Det følger dog af standardvilkårsbekendtgørelsen, at ”Energiafgrøder kan opbevares i overdækkede udendørs stakke”.

Med henvisning til virksomhedens skrivelse af 1. december 2016 skal overdækningen udføres inden den 24. december 2016.

Bilag

Til toppen


5. Håndtering af lugtgener fra NCC, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

NCC har, i henhold til den reviderede miljøgodkendelse fra maj 2016, udført målinger af luft og indholdet af lugt og stoffer i luften. På den baggrund har NCC udarbejdet handleplan for reduktion af lugt fra diffuse kilder.

Handleplanen omfatter målinger af luften for at afklare, at fabrikken ikke medfører problemer i forhold til sundheden for omkringboende. Derudover indeholder handleplanen både kort- og langsigtede tiltag, der skal identificere og gennemføre mulige måder at reducere lugt fra fabrikken i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal stilling til, om NCC's handleplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

NCC har, i henhold til vilkår i kommunens reviderede miljøgodkendelse fra maj 2016, udført målinger af luft og indholdet af lugt og stoffer i luften som dokumentation for, at godkendelsens vilkår er overholdt. Disse målinger modtog kommunen den 1. november 2016.

Målingerne viser, at luften fra fabrikkens storsten ikke indeholder for højt indhold af skadelige stoffer, og at lugten overholder vilkårene. Målingerne viser dog, at lugten fra aktiviteter på pladsen, de såkaldte diffuse kilder, kan medføre gener ved naboer. De beregninger, som NCC har lavet viser, at lugten kan være 2-4 gange over den tilladte værdi (op til 500 lugtenheder), der gælder for skorstenen.

  • Lugt beskrives med en logaritmisk, således at en fordobling af lugten svarer til en 10-dobling af lugtemissionen, en 3-dobling af lugten til 100 gange osv. Fabrikken i Hjallerup er indrettet på samme måde som landets øvrige fabrikker.

Kommunen har forelagt målingerne for Embedslægen og løbende været i dialog med lægen. Embedslægen anbefaler i brev af 23. november 2016, at der udføres målinger af stoffer i den diffuse luft, og at lugten uden yderligere forsinkelse reduceres. Embedslægen har dog ikke fundet anledning til at kræve akut indsats overfor virksomheden. Embedslægens svar vedlagt.

Kommunen har overfor virksomheden indskærpet, at vilkår skal overholdes, krævet en redegørelse for mulige sundhedseffekter af den høje lugt og påbudt mulig driftsindskrænkning, hvis dette er tilfældet.

NCC har den 17. november 2016 fremsendt redegørelse, der sandsynliggør, at der ikke er stoffer i luften fra pladsen, som i øvrigt svarer til den luft, som asfaltarbejdere dagligt går i. NCC’s redegørelse indeholder endvidere en oversigt over tiltag, som virksomheden sætter i gang i forhold til reduktion af lugten.

Det er dog meget svært at lave korrekte målinger af diffuse kilder, da de f.eks er meget følsomme for vind, temperatur osv. Miljøstyrelsen har ikke angivet en metode. Miljøstyrelsen har siden starten af 1990’erne været i gang med at opdatere lugtvejledningen, og netop håndtering af de diffuse kilder er årsagen til, at den oprindelige vejledning fra 1985, som ikke omfatter diffus lugt, fortsat er gældende.

Der har været et stigende antal klager over lugt fra NCC siden marts 2015, hvor den første lugtklage er registreret. Siden har der været ca. 30 lugtklager fra de 2 naboer syd for virksomheden. Der har ikke været klager fra andre naboer. NCC oplyser, at produktionen har været uændret de seneste år, og at der sæsonbetinget har været udsving, men at produktionen ikke overstiger den mængde, som blev tilladt i 2003. Kommunen har ført flere uanmeldte tilsyn med virksomheden i denne periode, og har ikke vurderet, at lugten ved naboer eller andre steder har været væsentlig.

Fagforvaltningen og udvalgsformanden havde den 24. november 2016 et møde med NCC’s ledelse. På mødet fremlagde NCC handleplan for målinger af luft og reduktion af lugten. Handleplaner er vedlagt dagsorden.

Handleplanen omfatter:

  • NCC udfører måling af stofindholdet i den diffuse luft, både ved traditionel asfalt og lavtemperatur asfalt (såkaldte Green asfalt). Kommunen skal godkende måleprogrammet. Målingerne udføres i starten af december. Analyserapport vil foreligge senest den 1. februar 2017.
  • NCC viderefører allerede igangsatte undersøgelse af mulige tiltag for reduktion af lugt. Undersøgelsen foreligger den den 1. april 2017. Herefter afprøver NCC i løbet af produktionsåret 2017 konkrete tiltag. De virksomme løsninger planlægges gennemført på fabrikken i løbet af 2018.
  • NCC intensiverer produktudviklingsarbejdet med lavtemperaturasfalt, som virksomheden har kunnet producere siden 2013, samt indsats for udbredelsen til markedet. Lavtemperaturasfalt lugter erfaringsmæssigt mindre end traditionelt asfalt.

NCC oplyser, at virksomhedens produktion indtil slutningen af januar 2017 vil være ca. 30 % af sommerproduktionen. Fra slutningen af januar til starten af april vil driften være indstillet. Muligt lugtgener vil således i den kommende periode være væsentligt reduceret.

Kommunen udsendte i går aftes pressemeddelelse om sagen. Pressemeddelelsen er vedlagt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender NCC' handleplan.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2016, pkt. 2:

Embedslægen anbefaler i brev af 23. november 2016, at der udføres målinger af stoffer i den diffuse luft, og at lugten uden yderligere forsinkelse reduceres.

Embedslægen har ikke fundet anledning til at kræve akut indsats overfor virksomheden.

Brønderslev kommune har den 24. november 2016 holdt møde med NCC om Embedslægens anbefalinger.

NCC har efterfølgende fremsendt redegørelse, hvortil Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at indsatsområderne alene er skitseret og endnu ikke fastlagt og godkendt af Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker straks igangsat måleprogram med det formål at undersøge, om NCCs udledning giver anledning til overskridelse af de sundhedsmæssige grænseværdier.

Måleprogram udarbejdes af SWECO og skal godkendes af kommunen. Såfremt måleprogrammet godkendes, gennemføres målingen som planlagt den 5. december 2016. Analyse af målingen samt udarbejdelse af rapport skal fremsendes til Brønderslev Kommune senest den 1. februar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker endvidere igangsat undersøgelse af, hvorvidt der er tekniske eller driftsmæssige tiltag, der kan reducere lugtpåvirkning fra diffuse kilder.

Sagen genoptages på næste møde.

Opdateret redegørelse / handleplan fra NCC var fremsendt til udvalget via mail inden mødet og vedhæftes referatet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2016

Status - 7. decemmber 2016:

Embedslægen

På baggrund af fælles henvendelser fra de 3 nærmeste naboer på Håndværkervej 30, 28 og 20, har fagforvaltningen den 2. december 2016 bedt Embedslægen om at svare på følgende spørgsmål:

  • Vurderes emissionerne fra NCC at være af så stor sundhedsmæssig risiko for naboer til fabrikken, at Brønderslev Kommune skal påbyde øjeblikkeligt driftsstop for NCC i Hjallerup.

Fagforvaltningen har den 7. december 2016 modtaget svar fra Embedslægen. Embedslægens svar er vedlagt.

Embedsslægen svarer, at Styrelsen for Patientsikkerhed er enig i Brønderslev Kommunes vurdering af, at der på det foreliggende ikke er baggrund for at anbefale akut driftstop.

Der har været klager over lugtgener ved Dalvej 7, den gamle minkfoderfabrik. Klagerne er fulgt op, uden at der har kunnet konstateres uregelmæssigheder ved driften eller væsentlig lugt.

Måleprogram

NCC har den 29. november 2016 udarbejdet forslag til måleprogram, som fagforvaltningen har godkendt 30. november 2016.

NCC har i løbet af formiddagen den 7. december 2016 gennemført de forudsatte målinger og har sendt målingerne til analyse og afrapportering.

Virksomheden meddeler, at Force, som har udført målingerne, har gennemført målingerne efter planen.

Det er ikke muligt at udtale sig om målingerne inden analyse og afrapportering foreligger. Endelig rapport vil foreligge allersenest den 1. februar 2017.

Fagforvaltningen følger løbende op på status på arbejdet.

Øvrige forhold

NCC har afsluttet de støjdæmpende tiltag, som var krævet i deres miljøgodkendelse og som teknik og miljøudvalget tildligere har godkendt.

Virksomheden har netop udarbejdet opdateret støjberegning som dokumentation for at støjkrav nu er opfyldt.

Fagforvaltningen afventer rapporten.

NCC forbereder vedligeholdelsesarbejder i vinterpausen, og har her planer om at gennemgå deres asfalttromler mv. for fejl, som kunne medføre forøgede lugtgener. Herudover vedligeholdes driftsbygninger.

Virksomheden har i den forbindelse været i dialog med nabo på Håndværkervej 28 og fagforvaltningen om udskiftning af tagrende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, herunder at de støjmæssige forhold er under støjgrænserne.

Bilag

Til toppen


6. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen


8. Lukket punkt: Drøftelse af sag til strafferetslig behandling


Til toppen

Opdateret 20. december 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer