Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 13. februar 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt. (Leif Gammengård – Stedfortræder for Ole Bruun)

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Dispensation fra afstandskrav til naboskel m.v. - minkfarm Dronninggårds Allé 3, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af minkfarmen Dronninggårds Allé 3, Dronninglund, søger om tilladelse til at udvide minkfarmen.

Udvidelsen kræver en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11, idet produktionen øges fra 2.775 årstæver til 3.525 årstæver, svarende til 121,6 dyreenheder. Ejer søger samtidig om dispensation fra afstandskravet til naboskel og fra krav om beplantning nord for minkfarmen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Afstandskrav omkring minkfarme – før og nu

Fagforvaltningen modtog den 28. oktober 2016 en ansøgning om udvidelse af minkfarm på Dronninggårds Allé 3, Dronninglund.

Af luftfotos fra 2015 og 2016 kan man se, at én af de ansøgte minkhaller (den sydøstligste) allerede er blevet opført uden byggetilladelse inden sommeren 2016, og ved tilsyn i december 2016 konstaterede fagforvaltningen, at ansøger har opført endnu en hal i farmens sydøstlige hjørne. Det er de haller, der ligger tætteste på naboerne på Dronninggårdsvej 4.

På ansøgningstidspunktet gjaldt pelsdyrbekendtgørelsen (ophævet pr. 31. december 2016), hvor afstandskravet fra pelsdyrfarme til naboskel var 5 m. I den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der trådte i kraft pr. 1. januar 2017, gælder det samme afstandskrav for alle husdyrbrug, dvs. at alle husdyrbrug – også pelsdyrfarme – skal ligge 30 m fra naboskel.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4 kan Byrådet dispensere fra afstandskravet.

Afstanden fra den kommende vestligste minkhal til naboskel mod vest (Dronninggårds Allé 1) er ca. 18 m.

Afstanden fra hjørnet af den nye og allerede opførte minkhal længst mod øst til naboskel mod sydøst (Dronninggårdsvej 4) er ca. 26 m.

Da Brønderslev Kommune ikke kunne nå at meddele miljøgodkendelse til det ansøgte projekt, inden pelsdyrbekendtgørelsen blev ophævet (og afstandskravet på 5 m til naboskel dermed bortfaldt), har fagforvaltningen hørt de to naboer, som har skel inden for 30 m fra farmen. Naboerne på Dronninggårds Allé 1 vest for farmen bemærkede, at de kunne acceptere de skitserede ekstra minkhaller, men de opfordrede til at stille krav om beplantning omkring farmen, herunder stedsegrøn beplantning mod vest for at skærme af mod både indsigt til og lugt fra farmen.

Naboerne sydøst for farmen (Dronninggårdsvej 4) bemærkede, at de ønsker størst mulig afstand til minkfarmen på grund af lugtgener. De anmoder om, at der ikke bliver givet dispensation fra afstandskravet på 30 m.

Ansøger har oplyst, at den vestligste 2-rækkede hal af driftsmæssige årsager søges anlagt som angivet på kortmaterialet. Det vil besværliggøre anlæggelsen (gyllesystem) og driften (fodring og arbejdet med at tømme gyllerender), hvis hallen skulle ligge nord for farmen og vinkelret på resten af hallerne på farmen. Og med en vinkelret placering vil kvælstofpåvirkningen af mosen og skoven nord for farmen blive større end det tilladte niveau. Ansøgers bevæggrund for at opføre de to sydøstligste haller med den ansøgte placering er, at hallerne skal ligge inden for det eksisterende hegn omkring minkfarmen og at de ville ligge i vejen for de landmænd, som kommer med store maskiner for at tømme gyllebeholder og møddingsplads.

Ingen muligheder for at have mink i den østligste hal uden dispensation

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i december 2016 en klagesag, hvor nævnet ophævede en kommunes afgørelse (miljøgodkendelse til en minkfarm) og hjemviste sagen til fornyet behandling, bl.a. fordi afstandskrav ikke var overholdt. Kommunen havde vurderet, at afstandskravet på 100 m til nabobeboelse var overholdt, målt fra kanten af nabohuset til nærmeste minkbure i de nærmeste haller. Da afstandskravet imidlertid skal regnes fra selve staldbygningen (og ikke de enkelte minkbure), var afstandskravet ikke overholdt.

Fagforvaltningen vurderer, at samme regel gør sig gældende på Dronninggårds Allé 3 i forhold til afstandskrav til naboskel. Det betyder, at ansøger skal søge dispensation, da det ifølge klagenævnet ikke er nok at rykke de sydligste minkbure ca. 4 m mod nord.

Til orientering kan det oplyses, at ansøgninger om miljøgodkendelse generelt tidligere blev behandlet efter det lovgrundlag, der gjaldt på ansøgningstidspunktet.

Fagforvaltningen har kontaktet Miljøstyrelsen og spurgt, om det samme stadig gælder i forhold til de nye regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har oplyst, at hvis sagen ikke blev afgjort inden udgangen af 2016, skal sagen afgøres efter de regler, der gælder efter 1. januar 2017.

Fagforvaltningen vurderer ud fra ovennævnte afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, at den sydøstligste minkhal, som ejer har opført uden byggetilladelse, ikke kan bruges til dyrehold og må bruges til noget andet eller flyttes / reduceres i størrelse, så afstanden til naboskel bliver mindst 30 m, hvis der ikke meddeles dispensation fra afstandskravet.

Dispensation fra krav om beplantning omkring minkfarmen

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 13 skal der, hvis det ikke allerede er der, etableres og konstant vedligeholdes et beplantningsbælte af træer, buske eller lignende vegetation ifølge en udarbejdet beplantningsplan, som Byrådet skal godkende.

Ansøger fik i januar 2011 en § 10-miljøtilladelse til at udvide minkfarmen til den nuværende størrelse. Dengang blev der stillet vilkår om, at der skulle ”etableres et trerækket læhegn mod nord og vest, således at beplantningen går hele vejen rundt om minkhallerne”. Læhegnet er imidlertid ikke blevet etableret mod nord og ansøger ønsker dispensation fra kravet. Ejer giver som begrundelse, at han ejer jorden nord for farmen, og at der ikke er indsigt til farmen fra nord. Han skriver også, at ”det er dejligt at have lidt åbent ud på marken, hvor man kan se rådyrene, harerne mm. liste rundt - og ikke bare skal arbejde i en lukket gryde... ”

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 39, stk. 4 kan Byrådet dispensere helt eller delvist fra kravet om beplantning efter stk. 1 i det omfang, der uden beplantning ikke er synlig indsigt til en pelsdyrfarm.

Fagforvaltningen arbejder på en § 11-miljøgodkendelse. Når der foreligger et udkast, skal dette i nabohøring i 3 uger og her bliver naboerne på Dronninggårds Allé 1 og Dronninggårdsvej 4 hørt og kan komme med yderligere bemærkninger, ligesom miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, når den bliver endelig offentliggjort.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler

  • dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel mod vest (ud mod Dronninggårds Allé 1). Denne hal er endnu ikke opført. Baggrunden herfor er, at naboerne i Dronninggårds Allé 1 ikke har gjort indsigelser mod udvidelse af selve minkfarmen,
  • afslag på ansøgning om dispensation fra afstandskravet til naboskel mod sydøst med den begrundelse, at naboerne på Dronninggårdsvej 4 har gjort indsigelser mod en dispensation (denne hal er allerede opført),
  • dispensation fra kravet om beplantning nord for minkfarmen på Dronninggårds Allé 3, idet det vurderes, at der ikke er synlig indsigt til minkfarmen set fra nord.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 8:

Udsættes til næste møde.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Med henvisning til § 10 i miljøtilladelsen af januar 2011 skal der etableres beplantningsbælte hele vejen rundt om minkfarmen.

Den sydøstligste minkhal skal reduceres, således at afstandskravet overholdes.

Flertallet giver dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel mod vest. (Hallen, der endnu ikke er opført). Baggrunden herfor er, at naboerne i Dronninggårds Allé 1 ikke har gjort indsigelser mod udvidelse af selve minkfarmen.

Leif Gammelgård er imod at give dispensation hertil.

Der gives dispensation for etableringen af øvrige minkhaller, der uden byggetilladelse er opført i perioden 2015 til sommeren 2016.

Bilag

Til toppen


4. Nyt regulativ for Donnerbæk


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til nyt regulativ for Donnerbæk. Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 3. oktober 2016, at regulativer skulle forelægges for udvalget, når høringsfristen er udløbet.

Høringsfristen udløb den 1. december 2016. Der er indkommet 2 bemærkninger fra i alt 6 lodsejere. Bemærkningerne vedrører blandt andet uforsinkede udledninger af overfladevand fra Dronninglund By, udgravning af bund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om regulativ for Donnerbæk kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik-og Miljøudvalget vedtog på møde den 1. februar 2016, at regulativet for Donnerbæk skulle annulleres, og at der skulle laves et nyt.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har derfor fået udarbejdet forslag til et nyt regulativ for Donnerbæk. Ifølge vandløbsloven er der ikke hjemmel til at ophæve det gamle regulativ, før der er vedtaget et nyt regulativ.

Orbicon har udarbejdet et forslag til et nyt vandføringsbestemt regulativ, som tager udgangspunkt i tidligere regulativer og opmåling foretaget i 2016. Den teoretiske bundkote tager udgangspunkt i bunden i de eksisterende overkørsler inklusiv Asåvej. Mellem overkørslen forløber bundkoten i en ret linje. Derved sikres det bedst opnåelige fald.

Orbicon fremlagde forslag til regulativ på offentligt møde den 25. oktober 2016, og forslaget har været fremlagt på kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 2 bemærkninger (på vegne af 6 lodsejere) til forslaget. I begge bemærkninger gøres der opmærksom på problemet med uforsinkede udledninger af overfladevand fra Dronninglund By.

Fagforvaltningen har gennemgået alle udledningerne, og konstateret, at der er tale om lovlige udledninger. Udledningerne er hovedsageligt fra ældre byområder, hvor der ikke er krav til forsinkelse. Udledningerne vil kun i helt ekstreme tilfælde give anledning til, at Donnerbækken løber over sine bredder. Store afstrømninger kan dog give anledning til brinkerosion og sandtransport. I sidste kvartal af 2016 var der 23 regnhændelser, hvor vandstandsloggeren i Donnerbæk i 22 tilfælde registrerede vandspejlsstigninger på 2 – 8 cm og en enkelt på 40 cm. Den gav dog ikke anledning til oversvømmelser. Fagforvaltningen har taget kontakt til Brønderslev Forsyning med henblik på etablering af nye forsinkelsesbassiner.

I den ene bemærkning er man tilfreds med det nye regulativs vandføringsevne og forslag til grødeskæring.

I den anden bemærkning ønsker man, at Donnerbæk udgraves til den opmålte bund i 1997. Dette vil resultere i, at der skal etableres en række ”badekar” mellem de eksisterende overkørsler. Umiddelbart nedstrøms en overkørsel vil der være et relativt stort fald og derefter en lang flad strækning uden fald. Her vil sandet aflejres.

Det giver ekstra udgifter til vedligeholdelse, og vil medføre, at der sandsynligvis ikke kan ske målopfyldelse for vandløbet. Endvidere vil der være tale om en regulering af vandløbet. En reguleringssag skal behandles, inden at regulativet kan vedtages.

Der er også fremsat ønske om, at vedligeholdelsen foregår med mejekurv. Regulativet er ikke til hinder for, at der kan anvendes mejekurv. Der bør kun anvendes mejekurv i særlige tilfælde, idet anvendelse af mejekurv i små målsatte vandløb, kan hindre målopfyldelsen. Der er flere arter af fisk i vandløbet, men ørrederne kan ikke yngle på grund af mangel af sten og grus. Man ønsker også, at der skæres kant som klargøring til vinterafstrømning. Det vil sige, at man fjerner vegetationen på brinkerne op til 1 meter over sædvanlig vandstand. Dette kan medføre forøgede udgifter til vedligeholdelsen.

Der er også gjort opmærksom på, at der er et stigende problem med trådalger i vandløbet. Fagforvaltningen har fulgt udviklingen de sidste par år og vurderingen er, at opblomstringen skyldes ekstraordinær udledning af nærringsstoffer fra et nyetableret privat pumpeanlæg. Der er ingen trådalger af betydning i den øvre ende af Donnerbæk, hvor genbrugspladsen ligger.

Med hensyn til bemærkninger omkring plantning af træer kan fagforvaltningen oplyse, at de i givet fald kun vil blive plantet efter aftale med lodsejer. Eventuelt dødt ved i vandløbet fjernes naturligvis, hvis det er til gene for afstrømningen i vandløbet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager det fremlagte forslag til regulativ for Donnerbæk, og at regulativet erstatter regulativ af 17. december 1997.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 6:

Jesper Madsen fra Orbicon deltog i drøftelsen af sagen.

Udsættes – sagen behandles på ekstraordinært møde i udvalget.

Forsinkelsesbassin drøftes med Brønderslev Forsyning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. februar 2017:

Orbicon fremsender forslag til ændringer til regulativet. Disse modtages fredag, hvor de sendes til udvalget.

Beslutning

Henset til den manglende målopfyldelse optages der forhandling med Brønderslev Spildevand A/S om etablering af et forsinkelsesbassin.

Forholdene vedr. overfladevand ved genbrugspladsen ved Dregårdsvej undersøges.

Evt. beplantning langs vandløbet, kan kun etableres efter aftale med lodssejerne.

På baggrund af erfaringer fra tidligere år, fastlægges der 2 faste grødeskæringer samt mulighed for en ekstra skæring. Endvidere gives der mulighed for kantskæring. Efter en individuel vurdering kan arbejdet udføres manuelt eller maskinelt ved anvendelse af motoriserede håndredskaber eller mejekurv.

Bilag

Til toppen


5. Status for scenarieberegninger i Ryå-model


Resume

Sagsforløb: TM

Der foreligger endelig tidsplan for færdiggørelse og behandling af rapport indeholdende scenarieberegninger for Ryå.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til tidsplanen.

Sagsfremstilling

Den 3. oktober 2016 besluttede Teknik og Miljøudvalget at igangsætte scenarieberegninger med baggrund i en dynamisk vandløbsmodel for Ryå. Scenarieberegningerne skulle gennemføres af det rådgivende firma Orbicon, der også har udarbejdet selve vandløbsmodellen. Jammerbugt og Brønderslev kommuner har i fællesskab stået for beslutning om indhold og gennemførelse af scenarieberegningerne.

Orbicon havde på dette tidspunkt fremlagt tidsforbrug på udarbejdelse af de enkelte scenarier, hvilket kunne indikere, at rapporten indeholdende alle scenarier kunne være færdig inden jul. Med mail af 29. november 2016 gjorde Plan- og Miljøchefen rede for tidsplanen, som den så ud efter endelig beslutning om scenarier samt yderligere ajourføring af opmåling på visse delstrækninger af åen. Her blev det nævnt, at rapporten ville foreligge medio februar 2017, samt at offentligt møde om de udførte beregninger stadig kunne afholdes i foråret 2017.

Den 17. januar 2017 har Jammerbugt og Brønderslev kommuner modtaget endelig tidsplan for færdiggørelse af rapporten indeholdende resultatet af de ønskede scenarieberegninger. I henhold hertil fremsendes udkast til rapport i starten af uge 11, evt. spørgsmål og uklarheder drøftes med forvaltningerne i uge 12, og den færdige rapport sendes til kommunerne i uge 13.

Herefter drøftes rapporten på møde mellem de to kommuners formænd og næstformænd i uge 14 inden behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 24. april 2017 (mandag uge 17). Umiddelbart herefter kan der afholdes offentligt møde om rapportens indhold.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter tidsplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tidsplanen blev drøftet.

Der laves notat med ajourført tidsplan.

Til toppen


6. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


8. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetslig behandling


Til toppen


9. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 14. februar 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach