Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 9. marts 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

H. C. Holst havde meldt afbud.

Leif Gammelgård var mødt som stedfortræder for Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

H. C. Holst var fraværende.

Til toppen


3. Miljøforholdene på biogasanlægget GFE Krogenskær


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøforholdene på biogasanlægget GFE Krogenskær blev den 31. januar 2017 gennemgået af FORCE Technology.

Af FORCE Technologies afrapportering fremgår det blandt andet, at håndtering af vegetabilsk biomasse vurderes at kunne give anledning til lugtgener i betydelig afstand fra biogasanlægget.

GFE Krogenskærs ejere og kommunens miljøjurist er inviteret til udvalgsmødet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke tiltag der skal iværksættes, således at opbevaring og håndtering af biomasse sker uden risiko for lugt i omgivelserne.

Sagsfremstilling

Miljøforholdene på biogasanlægget GFE Krogenskær blev den 31. januar 2017 gennemgået af FORCE Technology.

Følgende hovedkonklusioner fremgår af FORCE Technologies afrapportering:

  • Ved gennemgang af anlægget blev der ikke konstateret lugtudslip fra det overdækkede oplag af biomasse.
  • Der blev ikke konstateret svovlbrintelugt - der var således ingen tegn på utætheder i gassystemet.
  • Der blev konstateret lugt fra perkolat (saft) uden for den overdækkede biomassestak. Lugtkilden kan lokalt være væsentlig, men kan ikke være årsag til lugt i større afstande fra kilden.
  • Håndteringen af den vegetabilske biomasse kan være kilde til lugt. Flytning af biomasse til modtagehal vurderes at kunne give anledning til lugtgener i betydelig afstand fra anlægget. Flytning af biomassen foregår over en periode på ca. 4 timer (driftspersonale oplyser, at der flyttes biomasse 1 gang om ugen).

FORCE Technology har følgende anbefalinger:

  • At der tages hensyn til vindretning ved håndtering af biomassen. Det anbefales ligeledes, at der kun afdækkes områder, hvor det er nødvendigt at kunne arbejde. Læhegn mod nord bør gøres tættere og gerne med stedsegrøn beplantning.
  • At luft fra opgraderingsanlæggets 2 kulfiltre ledes til eksisterende biobarkfilter, samt at læhegn ved biobarkfilter gøres tættere.
  • At det sikres, at spild af gylle ved aflæssested minimeres. Denne lugtkilde vurderes dog ikke at give lugt uden for anlægget.
  • At data for trykket i relevante tanke gemmes. Det anbefales desuden, at vindretning, vindhastighed og temperatur registreres. Oplysningerne kan være nyttige i forhold til håndtering af biomasse og dialog med naboer og kommune.

FORCE Technology vurderer, jf. ovenstående, at håndtering af vegetabilsk biomasse kan give anledning til lugtgener i en betydelig afstand fra biogasanlægget. Da flytning af biomasse til modtagehal tager ca. 4 timer og hallen kun kan rumme biomasse til 1 uges forbrug er der risiko for, at omkringboende belastes ugentligt af lugt fra biogasanlægget. Fagforvaltningen har gentagne gange og senest den 1. marts 2017 konstateret væsentligt lugt uden for biogasanlæggets område. Fagforvaltningen vurderer, at lugten stammen fra oplag/håndtering af den vegetabilske biomasse.

Med baggrund i ovenstående vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at der skal træffes foranstaltninger, således at opbevaring og håndtering af biomasse kan ske uden risiko for lugtgener uden for biogasanlæggets område.

GFE Krogenskærs ejere og kommunens miljøjurist er inviteret til udvalgsmødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvilke tiltag der skal iværksættes, således at opbevaring og håndtering af vegetabilsk biomasse sker uden risiko for lugt i omgivelserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

GFE Krogenskær havde meldt afbud til mødet.

Mads Kobberø og Erik Rydborg deltog i drøftelsen af punktet.

Udvalget drøftede rapporten fra FORCE Technology og anmoder fagforvaltningen om at komme med forslag til tiltag, hvorefter udvalget behandler sagen på ny.

H. C. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

H. C. Holst var fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach