Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 13. juni 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Indsamlingsordning og samarbejde med AVV om tørre affaldsfraktioner


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge affaldsplanen for Brønderslev Kommune skal der så hurtigt som muligt indføres en indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner. (De våde fraktioner, dvs. madaffald og restaffald skal der først tages stilling til senere).

Der skal træffes beslutning om, hvordan indsamlingen konkret skal udformes, og om det skal ske i tæt samarbejde med AVV og Hjørring Kommune.

Der lægges op til en model, hvor der indsamles hver 4. uge i en to-delt container på 240 l med plastik- og metalaffald i det ene rum og papir og evt. pap i det andet rum. Desuden lægges der op til, at afsætningen af de indsamlede fraktioner foregår gennem AVV i et tæt samarbejde mellem AVV og de to ejerkommuner.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indsamlingsordningens konkrete udformning, til indkøb af containere i samarbejde med Hjørring Kommune og AVV og til afsætning af de tørre fraktioner til AVV.

AVV er indbudt til mødet kl. 13.30 for at redegøre for etablering af indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner for Hjørring Kommune. Desuden vil rapport om Nordjyske Kommuners håndtering af madaffald blive fremlagt, så udvalget har mulighed for at forholde sig til de tørre fraktioner i et bredere perspektiv.

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende affaldsplan skal der så hurtigt som muligt indføres kildesortering af de tørre affaldsfraktioner i Brønderslev Kommune. Traditionelt har indsamling ude ved husstandene været en opgave, som har været sendt i udbud. Men ifølge AVV´s vedtægter har Brønderslev Kommune overdraget indsamlingen af de genanvendelige affaldsfraktioner til AVV. I Teknik- og Miljøudvalget for Hjørring Kommune og i AVV's bestyrelse er det i starten af april 2017 besluttet at gå videre med en model, hvor det er AVV, som står for indsamling af de tørre affaldsfraktioner i Hjørring Kommune. Det vil være oplagt for Brønderslev Kommune at tilslutte sig dette samarbejde, da der på den måde opnås en række stordriftsfordele.

I Hjørring Kommune er der med hensyn til tørre fraktioner planlagt en ordning, hvor indsamlingen skal foregå i en to-delt container på 240 liter med plastik og metal i det ene rum og papir (og evt. pap) i det andet rum. Der indsamles hver 4. uge. Ordningen har været afprøvet i Vrå, og den udrulles i hele Hjørring Kommune i efteråret 2018. Samme kildeopdeling og affaldsfraktioner er allerede indført i Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord Kommuner, og den indføres sandsynligvis også senere i Rebild Kommune. De kommuner, som allerede er i gang, leverer plastik- metalfraktionen til det sorteringsanlæg, som blev etableret ved RenoNord i Aalborg i efteråret 2016. Når indsamlingen starter i Hjørring Kommune, vil plastik- og metalfraktionen sandsynligvis blive afsat til samme anlæg, men det er der ikke truffet endelig beslutning om endnu. Der er oplagte fordele for Brønderslev Kommune i at vælge samme model for kildesortering af de tørre fraktioner, som de andre kommuner.

I Brønderslev Kommune har det hidtil været borgerne selv, der ejer og vedligeholder affaldsmateriel. Dette er i modsætning til de fleste andre kommuner, hvor det er affaldsordningen, der ejer og vedligeholder affaldscontainerne. Fordelen herved er, at der kan opnås en bedre pris gennem udbud, og at nødvendig vedligeholdelse bliver mere gnidningsfri. Det er derfor oplagt, at benytte lejligheden til at gå over til, at det er affaldsordningen, som står for ejerskab og vedligeholdelse af containere.

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017 blev der som lukket punkt fremlagt en rapport om de økonomiske konsekvenser af 1. fase i affaldsplanen for Brønderslev Kommune. Ifølge affaldsplanen skal der først efter 2018 tages stilling til de øvrige affaldsfraktioner (våde fraktioner), dvs. organisk madaffald til genanvendelse og restaffald til forbrænding.

Der er ingen betydning for kommunens økonomi, da affaldsområdet er brugerfinansieret i henhold til hvile-i-sig-selv princippet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om følgende:

 1. Indsamling af de tørre affaldsfraktioner sker i en to-delt container på 240 l med plastik og metal i det ene rum, og papir (og evt. pap) i det andet rum. Indsamlingsfrekvensen er hver 4. uge.
 1. Affaldsordningen indkøber containerne gennem fælles udbud med AVV og Hjørring Kommune, således at der kan ske affaldssortering af de tørre fraktioner i begge kommuner fra efteråret 2018.
 1. Brønderslev Kommune afsætter de indsamlede fraktioner til AVV i samarbejde med AVV og de to ejerkommuner.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 22. maj 2017, pkt. 7:

Blev drøftet – sagen udsættes til næste møde. Rapport vedrørende Nordjyllands Kommuners håndtering af madaffald sendes til udvalgets medlemmer.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2017:

Medvirken fra AVV om implementering af indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner for Hjørring Kommune

Innovationschef Torben Nørgaard og administrationschef Niels Larsen fra AVV deltager på mødet den 13. juni 2017. Niels Larsen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en aftale med Hjørring Kommune om indsamling af de tørre affaldsfraktioner: beholdere, materiel, økonomi, afregning mm. Der vil således være mulighed for at debatere fordele og ulemper ved Brønderslev Kommunes eventuelle deltagelse i et samarbejde om de tørre affaldsfraktioner med Hjørring Kommune og AVV.

Rapport om madaffald fra de nordjyske kommuner

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. maj 2017 blev det nævnt, at der er udarbejdet en rapport om de nordjyske kommuners håndtering af madaffald. I det følgende redegøres der for baggrunden for rapporten. Desuden redegøres der kort for rapportens opstillede scenarier og hovedkonklusioner. Selve rapporten og et notat om indholdet af rapporten er vedlagt som bilag til dagsordenteksten.

Baggrund for rapporten

I henhold til regeringens ressourcestrategi fra 2013 skal de danske kommuner arbejde for, at mindst 50 % af visse dele af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022. For at nå dette mål, er det nødvendigt også at genanvende det organiske husholdningsaffald. Kildesorteret organisk husholdningsaffald (KOD) skal gennem et forbehandlingsanlæg, før det kan afsættes til fx et biogasanlæg for derefter at blive udbragt på landbrugsjord. De kommunale affaldsplanlæggere i de nordjyske kommuner har i fællesskab fået udarbejdet en konsulentrapport, hvor der er samlet op på den tilgængelige viden om forbehandling af KOD. Formålet med rapporten har været at skabe et bedre beslutningsgrundlag for forbehandling og afsætning af KOD. Herunder er der udført beregninger over økonomien i 3 forskellige scenarier for placering af forbehandlingsanlæg.

Rapportens hovedindhold

Et forbehandlingsanlæg koster 20-25 mio. kr., og ét anlæg kan behandle alt KOD fra de nordjyske kommuner. Det vurderes, at et anlæg kan betjenes af maksimalt 1-2 personer. De 3 scenarier er:

 • 1a. Ét forhandlingsanlæg placeret ved RenoNord i Aalborg.
 • 1b. Ét forbehandlingsanlæg placeret ved AVV i Hjørring.
 • 2. To forbehandlingsanlæg placeret henholdsvis ved AVV i Hjørring og på en fiktiv placering ved Støvring.

I rapporten vurderes det, at det er en fordel for de samlede nordjyske kommuner, at der kun etableres ét anlæg i Nordjylland. Fagforvaltningen har udarbejdet et notat om rapportens hovedkonklusioner. Notatet er vedlagt som bilag til dagsordenteksten.

Det videre forløb med hensyn til de våde affaldsfraktioner (kildesorteret organisk husholdningsaffald og restaffald)

Bortset fra Hjørring Kommune, som planlægger indsamling af KOD fra efteråret 2018, forholder de fleste nordjyske kommuner sig afventende med hensyn til forbehandlingsanlæg og kildesortering af madaffald. Det skyldes, at der i flere kommuner er et ønske om et bedre beslutningsgrundlag; bl.a. med hensyn til at undgå udspredning af plastikrester på landbrugsjord. Der kommer sandsynligvis en ny bekendtgørelse i løbet af efteråret 2017 (Affald til jord bekendtgørelse, som skal erstatte den tidligere slambekendtgørelse). Her vil der sandsynlig være krav om maksimalt indhold af urenheder i KOD og biogasgylle.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal tilslutte sig etablering af en indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner i regi af AVV.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår endvidere, at Teknik- og Miljøudvalget tager rapporten om organisk husholdningsaffald til efterretning, og ikke træffer beslutninger om organisk husholdningsaffald og restaffald på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Udvalget godkendte, at

 1. Indsamling af de tørre affaldsfraktioner sker i en to-delt container på 240 l med plastik og metal i det ene rum, og papir (og evt. pap) i det andet rum. Indsamlingsfrekvensen er hver 4. uge.
 1. Affaldsordningen indkøber containerne gennem fælles udbud med AVV og Hjørring Kommune, således at der kan ske affaldssortering af de tørre fraktioner i begge kommuner fra efteråret 2018.
 1. Brønderslev Kommune afsætter de indsamlede fraktioner til AVV i samarbejde med AVV og de to ejerkommuner.

Udvalget ønsker, at der tages kontakt til de øvrige nordjyske kommuner med henblik på at drøfte håndtering af madaffald.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 31 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 25. maj 2017. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget inden for høringsperioden.

Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler inden for området.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 32-T-23.01 og kommuneplantillæg nr. 31 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. marts 2017 at godkende lokalplanforslag 32-T-23.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 31. Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan ses på kommunens planportal på følgende link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/639

Lokalplanområdet omfatter et mindre areal på ca. 1,8 ha beliggende ca. 350 meter syd for Ø. Brønderslev og umiddelbart øst for eksisterende landbrug beliggende Taksvej 45.

Ø. Brønderslev Fjernvarme ønsker at levere varme til deres forbrugere så billigt som muligt, hvilket kan imødekommes ved etablering af et solvarmeanlæg, der producerer billig varme. Med lokalplanen gives mulighed for, at området kan anvendes til solenergianlæg, og at der kan inden for området opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler. Vejadgang til området skal ske fra Taksvej mod syd. Anlægget skal afskærmes med et beplantningsbælte.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan 2013 - 2025, hvorfor lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 31. Med kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde 32-T-23 med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Rammeområdet udlægges til forsyningsanlæg. Rammeområdet er også udlagt i Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslag 32-T-32.01 og Kommuneplantillæg nr. 31 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 25. maj 2017. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger til planforslagene inden for høringsperioden.

Der er truffet afgørelse om, at planen for projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Desuden er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Disse afgørelser er ikke blevet påklaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-18.01 for "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup", der giver mulighed for udstykning af ca. 40 nye boliggrunde i Hjallerup Øst i forlængelse af Østermarken og Skelbakken.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 03-B-18.01 fortsætter realisering af den masterplan, der tidligere er udarbejdet for Hjallerup Øst. Området har en attraktiv beliggenhed i forhold til byens skole, institutioner og idrætsfaciliteter, hvortil der etableres gode stiforbindelser.

Lokalplanforslaget vil blive tilgængeligt her på kommunens digitale lokalplanportal - bilaget eftersendes inden mødet:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/648

For at sikre en variation og diversitet i områdets boligsammensætning samt imødegå efterspørgsel efter mindre boliger udlægges lokalplanens delområde II til anvendelse til enten tæt-lav eller mini-parceller. Ved mini-parceller forstås ejendomme på 400 - 600 m2, hvor på der kan bygges en fritliggende bolig med en bebyggelsesprocent på 40. Fagforvaltningen har en forventning om, at grundene/boligerne i delområde II særligt vil være attraktive for nystartede familier, enlige forsørgere og ældre. I delområde I udlægges almindelige parcelhusgrunde i varierende størrelser på ca. 800 - 1.200 m2.

Delområde III udlægges som fælles friareal for lokalplanområdet og udgør en nord-sydgående kile langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Den grønne kile fortsættes mod nord med tiden, når flere boligområder i Hjallerup Øst udbygges. Delområde IV er delvist beliggende inden for en 300 m afstandszone til motorvejen og kan derfor ikke udnyttes til byudvikling. Arealet er samtidigt lavt beliggende og fugtigt. Det udlægges derfor til teknisk anlæg, der skal benyttes til regnvandshåndtering.

Lokalplanforslaget bygger på den struktur, der blev vedtaget i "Dispositionsplan for Hjallerup Øst", hvor Østermarken forlænges som områdets stamvej og på sigt tilsluttes Hjallerupvej øst for kirken. Boligvejene inden for lokalplanområdet etableres som stilleveje. Området opbygges desuden med et stinetværk, der sammenkobles med stisystemet til Hjallerups skole- og idrætsområde. Udbygning af hele Hjallerup Øst bygger på et princip om, at den overordnede infrastruktur i området finansieres ligeligt af udstykningerne i området. Udbygning af stamvejen Østermarken sker derfor i etaper via de enkelte lokalplaner.

Transportministeriet gennemførte i 2011-2012 en støjkortlægning langs motorvejene. Kortlægningen viser, at den sydøstlige del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra motorvejen, der overskrider de gældende grænseværdier. Udnyttelse af dette område forudsætter derfor, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger i eller uden for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017.

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplan 03-B-18.01 og vurderer, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da lokalplanen ikke vurderes at medføre væsentlige miljøgener.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup" og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, idet der, grundet den forventede store efterspørgsel, etableres vejadgang fra Skelbakvej - § 12.2 tilrettes i overensstemmelse hermed.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i Hjallerup øst og biomassekapaciteten på Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM

Hjallerup Fjernvarme fremsender projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Skelbakken, etape 3, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger inden for lokalplan 03-B-14.02´s afgrænsede område. Derudover forventes Hjallerup Kirke med tilhørende bygninger at tilsluttes fjernvarme. Projektforslaget omfatter desuden udvidelse af det eksisterende halmanlægs produktionskapacitet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

PlanEnergi har på vegne af Hjallerup Fjernvarme fremsendt projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Skelbakken, etape 3, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger inden for lokalplan 03-B-14.02´s afgrænsede område. Projektet omfatter endvidere fjernvarmetilslutning af Hjallerup Kirke samt udvidelse af det eksisterende halmanlægs produktionskapacitet.

Brønderslev Kommune skal som varmeplanmyndighed behandle projektet i henhold til projektbekendtgørelsen. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Den udvidede biomassebaserede varmeproduktionskapacitet kan grundlæggende nås på to måder: 1) ved at installere en ny fliskedel eller 2) ved at udnytte den eksisterende halmkedels fulde kapacitet på 1,8 MW ud over den nuværende godkendte produktion på 8.000 MWh/år. Det vurderes umiddelbart, ud fra samfundsøkonomiske hensyn, fordelagtigt at udnytte eksisterende kapacitet, inden der investeres i ny. Idet det dog ikke er afklaret, hvor vidt der vil kunne gives dispensation fra Energistyrelsen til varmeproduktion på halmkedlen ud over 8.000 MWh/år beregnes der også et alternativ, hvor der investeres i en ny spidslastkedel på 400 kW. Der er fremsendt forespørgsel til Energistyrelsen om, hvorvidt der vil kunne meddeles dispensation til forøget varmeproduktion på halmkedlen. Svar herpå foreligger endnu ikke.

For udvidelse med fjernvarme til lokalplanområdet og Hjallerup Kirkes bygninger ses et samfundsøkonomisk overskud på ca. 4,6 mio. kr. Projektet har samfundsøkonomiske fordele igennem hele beregningsperioden. For alternativet med etablering af en multistokerkedel til fyring med flis er der et samfundsøkonomisk overskud på ca. 760.000 kr. Overskuddet er set i forhold til individuel opvarmning med varmepumper over betragtningsperioden på 20 år, hvilket svarer til den forventede tekniske levetid for flere af de beskrevne anlæg. Hvis der ikke kan gives dispensation til forøget produktion på halmkedlen kan der således investeres i en flisfyret kedel, hvilket også giver god samfundsmæssig økonomi.

Resultaterne af beregningerne viser et robust selskabsøkonomisk overskud for Hjallerup Fjernvarme på ca. 940.000 kr./år med en simpel tilbagebetalingstid på 1 år ved udvidelse af kapaciteten på halmkedlen. Ved etablering af en fliskedel er det selskabsøkonomisk overskud på ca. 690.000 kr./år med en simpel tilbagebetalingstid på 3,1 år.

Det fremgår, at fjernvarmen fra Hjallerup Fjernvarme giver en forbrugerøkonomisk fordel på 2.750 kr./år (inkl. moms) ved at vælge fjernvarme frem for varmepumpealternativerne.

Der ses en reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter på ca. 9.800 tons ved forsyning af fjernvarme frem for individuel forsyning over projektperioden på 20 år. Dette skyldes hovedsageligt anvendelse af halm i fjernvarmeproduktion i forhold til elforbrug ved individuel opvarmning med varmepumper.

Ud fra resultaterne vurderes konklusionen om samfundsøkonomiske fordele ved fjernvarmeforsyning af de beskrevne områder at være robust, samt at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at udnytte den eksisterende halmkedel, frem for at investere i en ekstra kedel til dækning af spidslastbehov.

Projektforslaget indeholder ikke krav om anvendelse af tilslutningspligt. Hjallerup Fjernvarme kan opkræve byggemodningsbidrag på 10.000 kr. + moms pr. bolig, såfremt området godkendes udlagt som fjernvarmeområde.

Projektforslaget har været sendt i høring hos bygherren Ikana, Aalborg Stift og HMN naturgas. Der er fremkommet følgende bemærkninger:

 • Ikana fremfører, at da der ikke er aftagepligt på fjernvarmen, bør tilslutningspligten til fjernvarme genovervejes. Dette med baggrund i, at tilslutningspligten giver forsyningen muligheden for at opkræve faste afgifter fra beboere i området, der har investeret i eget varmeanlæg og som ikke har bygget efter en lav-energiklasse, som er fritaget i forvejen. Formand for Hjallerup Fjernvarme har den 3. maj 2017 bekræftet, at der er ikke ønskes pålagt tilslutningspligt, og at projektet følger samme model som projektet for Skelbakken etape 2.
 • Aalborg Stift anmoder om, at der udvises mest muligt hensyn til Hjallerup Kirke og samtidig gør opmærksom på, at der ikke må foretages gravearbejde på kirkegårdens arealer uden Aalborg Stifts samtykke.
 • HMN bemærker, at Hjallerup Fjernvarme endnu ikke har fået accept fra Energistyrelsen om fuld udnyttelse af halmkedlens kapacitet. Der er derfor i projektforslaget regnet på et alternativ, hvor varmehovet dækkes ved etablering af en træfliskedel. Det samfundsøkonomiske overskud ved alternativet er beregnet til 0,1 mio. kr. Det er HMN's opfattelse, at Hjallerup Fjernvarme kan udvide forsyningsområdet med det nye boligområde, men Brønderslev Kommune bør i en eventuel projektgodkendelse stille vilkår om, at Energistyrelsens udmelding skal iagttages med hensyn til halmkedlens produktionskapacitet til dækning af det udvidede varmebehov for projektområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget en VVM-screening af projektet og vurderer på baggrund af denne screening, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Projektforslag for 4.990 kvm solvarmeanlæg hos Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk


Resume

Sagsforløb: TM

Øster Brønderslev Fjernvarmeværk fremsender projektforslag for etablering af solvarmeanlæg med anmodning om godkendelse af projektet i henhold til varmeforsyningsloven.

Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas samt hos de lodsejere, der er berørt af projektet. Der er ikke indkommet indsigelser mod projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om solvarmeprojektet kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Industrivarme A/S har i februar 2017 på vegne af Øster Brønderslev Fjernvarmeværk fremsendt projektforslag for etablering af 4.990 m2 solvarmeanlæg med tekniske installationer ved kraftvarmecentralen. Området er omfattet af lokalplan nr. 32-T-23.01, som behandles af Byrådet den 21. juni 2017. Da Energistyrelsen i maj 2017 udmeldte nye beregningsforudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger, har Industrivarme A/S fremsendt nyt revideret projektforslag, hvor de nye beregningsforudsætninger er indarbejdet.

Brønderslev Kommune skal som varmeplansmyndighed behandle projektet i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Projektet er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1.184 af 6. nov. 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen). Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i VVM-bekendtgørelsen. Fagforvaltningen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Øster Brønderslev Fjernvarmeværk ønsker at erstatte noget af varmeproduktionen baseret på naturgas med solvarme og dermed opnå energibesparelse og fortrængning af fossile brændsler. Øster Brønderslev Fjernvarmeværk har vurderet fremtidige forsyningsmuligheder, og har besluttet at supplere det nuværende naturgasfyrede anlæg med et vedvarende energianlæg bestående af 4.990 m2 solfangere. Solfangeranlægget har en forventet årlig varmeenergi på 2.537 MWh/år. Solvarmeanlæggets varmeproduktion svarer til ca. 30% af det årlige varmebehov. Det fremgår af projektet, at solvarmeanlægget ønskes opført på et lejet areal.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre projektet. Ved gennemførelse af projektet er der beregnet en samfundsøkonomisk nutidsværdibesparelse på 635.700 kr. over en 20-årig periode.

Selskabsøkonomisk forventes solfangeranlægget at give en besparelse på 0,931 mio. kr. pr. år, svarende til en simpel tilbagebetalingstid på 9,4 år.

Forbrugerøkonomisk vil der være en samlet årlig besparelse på 346.765 kr. svarende til en besparelse på 1.070 kr. pr. husstand.

Miljømæssigt forventes det reducerede naturgasforbrug at give en besparelse på 7.638 ton CO2 og 5,3 ton NOx set over en 20-årig periode.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har haft projektforslaget sendt i høring i 4 uger hos det berørte forsyningsselskab, HMN Naturgas, samt de grundejere der skal pålægges servitut for nedlægning af transmissionsledning. Der er ikke indkommet indsigelser mod projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet samt vurdere, om projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Projektforslaget viser sig at have en positiv virkning på disse forhold.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. 6 forslag til indsatsplaner til beskyttelse af grundvand


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til 10 vandværker.

Forslagene skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger, hvorefter de skal forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og sendes ud i offentlig høring i 12 uger.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på den baggrund udarbejdet forslag til indsatsplan for følgende vandværker:

Flauenskjold Vandværk

Hjallerup Vandforsyning

Manna, Thise og Thise Kirkebakkes Vandværker

Østvendsyssel Råvandsforsyning

Agersted og Agersted Fælled Vandværker

Stenum og Stenum Vrensted Vandværker

En indsatsplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Der er ifølge indsatsplanerne følgende opmærksomhedspunkter og indsatser for de omfattede vandværker:

Nitrat

Der er fundet nitrat i mange af indvindingsboringerne, hvilket viser, der er stor sårbarhed omkring kildepladserne. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da nitrat i vandet kan komme til at udgøre et stort problem for flere af vandværkerne på længere sigt. For 7 af vandværkerne er der i deres indsatsplan beregnet en prognose for, hvornår vandkvalitetskravet på 50 mg/l bliver overskredet.

Datagrundlaget er dog vurderet for usikkert til at lægge til grund for en nitratindsats (dyrkningsaftale). Derfor er der lavet indsatser for indsamling af nye data, så den eksisterende grundvandsmodel kan opdateres og valideres. Herefter skal der udarbejdes nye mere valide prognoser for nitratudviklingen. Indsatserne for indsamling af nye data består i, at der foretages flere målinger af nitrat indholdet i boringer, samt får aldersdateret grundvandet i de boringer, som indeholder nitrat.

BNBO

Inden for de BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring boringerne er det angivet som indsats i alle 6 planer, at vandværket vil arbejde for, at der forsøges indgået aftale om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker

Øvrige indsatser

I de øvrige indsatser inden for indvindingsoplandene er der fokus på grundvandsbeskyttelse ved tilsyn på landbrug/virksomheder i indvindingsoplande og oplysningskampagne vedrørende skånsom havedrift/landbrug.

Forslaget til indsatsplanerne har været forelagt de omfattede vandværker og forsyninger, som har haft forskellige bemærkninger hertil, men har accepteret at planforslaget bliver sendt i 12 ugers offentlig høring. Der er efterfølgende blevet taget kontakt til politisk niveau, og som følge heraf vil der blive afholdt møde med alle vandværkerne inden sommerferien.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at forslagene til indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der holdes møde med vandværkerne, hvorefter sagen behandles i udvalget igen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Servicemål og digitaliseret byggesagsbehandling


Resume

Sagsforløb: TM

Den 1. januar 2016 blev der indført nye servicemål for den erhvervsrettede myndighedsbehandling i kommunerne. De nationale servicemål har medført skærpelse af Brønderslev Kommunes egne lokalt fastsatte servicemål. Aftalen medfører krav om ansøgning via digitale selvbetjeningsløsninger, for bl.a. at kunne måle de kommunale sagsbehandlingstider.

De justerede servicemål og status for sagsbehandlingstider sendes til Teknik- og Miljøudvalgets orientering.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til stramning af praksis for modtagelse af byggeansøgninger og samtidig godkende muligheden for i helt særlige tilfælde at undtage borgere for kravet om digital ansøgning.

Sagsfremstilling

I 2015 indgik regeringen og KL aftale om at sænke sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver: miljøgodkendelser for virksomheder, husdyrgodkendelser og -tilladelser samt byggesager. Aftalen medførte, at der pr. 1. januar 2016 blev indført nye nationale servicemål og krav om at ansøgning skal ske via fælleskommunal digital selvbetjening. På husdyrområdet har husdyrgodkendelser.dk allerede gennem flere år fungeret som selvbetjeningsløsning og måling af kommunale sagsbehandlingstider. Med servicemålaftalen blev Byg & Miljø udpeget til at have samme funktion for miljøgodkendelser og byggesager.

Medio 2016 blev Byg & Miljø udvidet med logningsfunktion for måling af de kommunale sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser og byggesager. I 4. kvartal blev Byg & Miljø udvidet, så det blev muligt for kommunerne at trække statistik på egne sagsbehandlingstider. Dialog mellem KL og kommunerne i efteråret 2016 har medført justeringer og præciseringer i brugen af logningsfunktionen i Byg & Miljø, hvorfor måling af sagsbehandlingstiderne i dag er af tilstrækkelig kvalitet.

Servicemål

Servicemålaftalen med nationale servicemål medfører skærpelse af Brønderslev Kommunes lokalt fastsatte servicemål. I nedenstående tabeller er de justerede servicemål angivet sammen med status for gennemsnitlige sagsbehandlingstider. I vedhæftede bilag er de nationale og kommunens egne tidligere fastsatte servicemål beskrevet yderligere.

Virksomheder

Servicemål

Status 2016

Miljøgodkendelse

Mindre miljøbelastede virksomheder

130 dage

Der er modtaget en enkelt miljøansøgning i starten af 2016. Sagsbehandlingstiden var 6 måneder, svarende til ca. 180 dage. Servicemålkravet er 130 dage.

Miljøgodkendelse

Store komplekse virksomheder

200 dage

Anmeldelse af maskinværksteder

28 dage

Landbrug

Servicemål

Status 2016

Miljøtilladelser (§10), mindre husdyrbrug

110 dage

120 dage

Miljøgodkendelser (§11), mellemstore husdyrbrug

155 dage

69 dage

Miljøgodkendelser (§12), større husdyrbrug

180 dage

37 dage

Miljøgodkendelse (§16), arealsager

160 dage

Ingen sager

Byggesager

Servicemål

Status 2017

Simple konstruktioner

28 dage

10 dage

Enfamiliehuse

28 dage

11 dage

Industri- og lagerbygninger

50 dage

29 dage

Etagebyggeri, erhverv

55 dage

20 dage

Etagebyggeri, boliger

56 dage

17 dage

Digitaliseret byggesagsbehandling

Byg & Miljø blev udviklet af KL/Kombit som led i den tidligere fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og havde til mål at få 90 % af byggeansøgningerne ind via selvbetjeningsløsningen, men med serviceaftalen er forventningen, at alle ansøger indsendes via Byg & Miljø. I udkast til nyt bygningsreglement, som aktuelt er i høring, er pligten til at ansøge digitalt via selvbetjeningsløsningen ligeledes indskrevet.

Med indførelsen af Byg & Miljø i slutningen af 2014 blev der udviklet integrationer mellem Byg & Miljø og SB-SYS og det digitale byggesagsarkiv. Det betyder, at de ansøgninger som Brønderslev Kommune modtager via Byg & Miljø sagsbehandles med fuld digitalisering. En digital styringsreol for byggeansøgninger i SBSYS sikrer fagforvaltningens overblik over byggesagerne og deres løbende status.

I dag modtages ca. 70 % af ansøgningerne via Byg & Miljø. Ganske få afleveres til fagforvaltningen, mens resten fremsendes til kommunen via post og mail. Ansøgninger, der ikke indsendes via Byg & Miljø, indgår ikke i statistikken for sagsbehandlingstider. Det er fagforvaltningens vurdering, at der er behov for at returnere de ansøgninger, som ikke er indsendt digitalt, med anmodning om at benytte selvbetjeningsløsningen, såfremt andelen af digitale ansøgninger skal hæves. Flere digitale ansøgninger vil samtidig sikre bedre udnyttelse af den digitaliserede arbejdsgang.

Fagforvaltningens erfaringer med Byg & Miljø er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Fagforvaltningen foreslår, at borgere fritaget for digital post, borgere der har svært ved sproget mv. i praksis bør kunne undtages kravet om digital ansøgning, såfremt det vurderes.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • tager de justerede servicemål og status for sagsbehandlingstider til efterretning,
 • godkender stramning af praksis, så der fremadrettet stilles krav om at byggeansøgninger skal indsendes via selvbetjeningsløsningen i Byg og Miljø og
 • at fagforvaltningen i helt særlige tilfælde fortsat kan modtage byggeansøgninger uden om selvbetjeningsløsningen
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af servicebusserne i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: TM

Med vedtagelse af den kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune blev der afsat en buffer, som skulle dække udgifter til eventuelle køreplanjusteringer på lokalruterne samt servicebusserne i køreplanperioden 2016/2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om servicebusserne i Brønderslev by skal fortsætte fremadrettet.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune fra 2016 resulterede i en årlig besparelse på ca. 2.004.000 kr. på det samlede budget til kollektiv trafik. Besparelsen blev hovedsagligt fundet ved nedlæggelse af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel optimering af det samlede net i kommunen. I besparelsen er der indregnet et beløb på 500.000 kr. til eventuelle justeringer.

På et borgermøde den 1. juni 2016 blev der efterlyst fortsat bybusbetjening for ældre borgere med ærinde til og fra Brønderslev by. Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget indstillede på møde den 10. juni 2016, at Byrådet godkendte forslag til ny trafikplan, således at der blev indarbejdet en behovsreguleret kørselsbetjening i Brønderslev by indenfor det udmeldte rammebeløb, samt at den udmeldte årlige besparelse blev reduceret med et yderligere pujlebeløb på 300.000 kr. til dækning af akutte køreplanjusteringer i indkøringsperioden på de lokalruter, som i planen blev omlagt drastisk.

NT har oplyst, at udgifterne til servicebusserne og køreplanjusteringer på lokalruterne i 2. halvår 2016 efter vedtagelse af den kollektive trafikplan holder sig under det samlede budget, hvoraf 250.000 kr. af bufferen er medtaget.

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 24. juni 2016 godkendte udvalget to tidsbegrænsede serviceruter i Brønderslev by med tre afgange på hver af de to ruter pr. dag i tidsrummet 10-14. Kontrakten med entreprenøren på servicebusserne løber frem til august 2017.

I april 2017 skete der ændringer på servicebusruterne for at ensarte serviceniveauet for borgerne bosiddende i henholdsvis Nordbyen og Vestbyen. Herved fik borgerne mulighed for at komme til og fra sundhedshuset tre gange i løbet af dagen. På møde den 22. maj 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at servicebusserne også kører i skolernes sommerferie.

NT skønner, at den årlige driftsudgift på servicebusserne med det nuværende ruteforløb samt kørsel i sommerferien er 395.000 kr.

I forbindelse med indførelse af servicebusserne blev der lavet aftale om løbende passagertællinger for at følge udviklingen i antallet af brugere.

Tællinger i 2017

Servicebus 1 (gennemsnitlige påstigninger pr. tur)

Servicebus 2 (gennemsnitlige påstigninger pr. tur)

Uge 2

2,3

5,8

Uge 19

5,9

9,25

Tællingerne viser, at der er sket en stigning i passagerantallet og dermed også en større passagerindtægt. NT skønner på den baggrund, at nettoudgiften for servicebusserne i køreplanperioden 2017/2018 inklusiv sommerferien vil være 250.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om servicebusserne i Brønderslev by skal fortsætte fremadrettet.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budgettet for kollektiv trafik i år 2017 og frem er der indeholdt 500.000 kr. til justeringer, herunder de to servicebusser.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


11. Etablering af hundepension på Vildmosevej 31, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har den 4. maj 2017 modtaget anmeldelse af et erhvervsmæssigt dyrehold i form af en hundepension på Vildmosevej 31, Brønderslev. Der søges om dispensation fra afstandskravene til nærmeste nabo, idet der er ca. 170-175 m. til nærmeste nabo, hvor kravet er 200 m.

I forbindelse med sagsbehandlingen har fagforvaltningen konstateret, at der for dette område ikke er et klart administrationsgrundlag i Brønderslev Kommune.

Teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation fra afstandskravene til nabo i sagen.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Vildmosevej 31, Brønderslev, ønsker at etablere hundepension i en tidligere staldbygning på ejendommen. Der søges om dispensation fra afstandskravene på 200 m til nærmeste nabo, hvilket ikke kan overholdes. Den reelle afstand vil blive på ca. 170 m. I forbindelse med dispensationsansøgningen har anmelder angivet en række tiltag, som vil blive iværksat for at kompensere for den mindre afstand. De tiltag, som ejer foreslår iværksat, består af støjdæmpning af udvendige løbegårde (støjmur) samt en beskrivelse af de daglige rengøringsprocedurer for at forhindre lugt mm.

For hundepensioner er der i husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsat et afstandskrav til naboer på 200 m. Der er mulighed for at give dispensation, hvis der stilles vilkår, der sikrer, at naboer ikke stilles dårligere med hensyn til støj og lugt/hygiejne. Der er i den pågældende type afgørelser ikke mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Da anmelder har søgt om dispensation er der foretaget en nabohøring: Ved denne er der kommet 2 enslydende indsigelser, der går på bekymring med hensyn til støj og lugt.

Fagforvaltningen har undersøgt, hvilke støjmæssige konsekvenser det vil have, at afstanden er 170 m sammenlignet med kravet på de 200 m. Fagforvaltningen vurderer, at det vil være muligt at stille vilkår, der sikrer, at støjgenerne ikke bliver større end ved overholdelse af de 200 m.

Fagforvaltningen vurderer endvidere, at der med de rengøringsprocedurer, der er foreslået, og med almindelig overholdelse af regler for hundepensioner vil en afstand på 170 m ikke være problematisk i forhold til lugt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget meddeler dispensation fra afstandskravene til etablering af en hundepension på ejendommen Vildmosevej 31 med skærpede vilkår for støjreduktion, samt vilkår om rengøringsprocedurer svarende til anmelders eget forslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der gives dispensation fra afstandskravene til nabo.

Johannes Trudslev deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af vejnavn til ny udstykning i Ådalen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med byggemodning af et område ved Ådalen, Brønderslev, skal området navngives.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

Der udstykkes en parcel til brug for opførelse af 22 andelsboliger ved Ådalen, Brønderslev. Bygherren ønsker, at området tildeles vejnavnet Bøgeparken. Det begrundes med, at området ligger i det matrikulære ejerlav Bøgen. Alternativet kan området adresseres til Ådalen. Der skal tages stilling til, om vejnavnet Ådalen skal gælde for hele området, eller der kan godkendes andre navne til enkeltområder som dette.

I områder som for eksempel Østermarken, Hjallerup og Rævdalslunden, Dronninglund er der godkendt andre navne til nogle enkeltområder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

Bøgeparken (Bygherres ønske)

Ådalen (som resten af området)

Personale

Ingen.

Beslutning

Ådalen blev valgt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om vejledninger til Grønt Danmarkskort, lokale naturråd og udviklingsområder


Resume

Sagsforløb: TM

Udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser, vejledning om udviklingsområder, bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd har været i offentlig høring fra den 7. april 2017 til den 5. maj 2017.

Brønderslev Kommune har indgivet høringssvar vedrørende de lokale naturråd til Erhvervsstyrelsen. De endelige vejledninger om Grønt Danmarkskort og udviklingsområder forventes at blive offentliggjort efter Folketingets vedtagelse af planlovsændringer. Bekendtgørelse og vejledning om lokale naturråd forventes at træde i kraft den 2. juni 2017.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen sendte udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser, vejledning om udviklingsområder, bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd i offentlig høring fra den 7. april 2017 til den 5. maj 2017. De nye vejledninger stiller nye krav til kommuneplanlægningen.

Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser

Vejledningen beskriver, hvordan kommunerne skal planlægge for naturinteresser i kommuneplanlægningen. I forbindelse med planlovsændringen er der foretaget en forenkling af kommunernes planlægning for naturbeskyttelsesinteresser, således at Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser samles til ét plantema. Der lægges op til, at kommunerne reviderer samtlige naturbeskyttelsestemaer i kommuneplanen i forbindelse med denne omlægning og vejledning.

Der er krav til at retningslinjerne for plantemaet opdeles i to: retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og retningslinjer som indeholder en prioritering af Byrådets naturindsats inden for Grønt Danmarkskort. Kravet om Byrådets prioritering af naturindsatsten er et nyt statsligt krav. Der stilles krav til udpegning af Grønt Danmarkskort, som skal omfatte brug af Digitale Naturkort, tage udgangspunkt i tre nationale kriterier, sikre sammenhæng med nabokommuner, herunder inddrage det lokale naturråd. Der stilles yderligere krav til afvejning af interesser i arealanvendelse ved udpegningen samt krav til en detaljeret redegørelse om udpegningskriterierne.

Bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd

Der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Der er lavet en geografisk inddeling af hele landet i forskellige naturråd. Brønderslev Kommune eri naturråd sammen med Frederikshavn, Læsø og Hjørring Kommuner. Brønderslev Kommune har indsendt høringssvar, som opfordrer til at Jammerbugt Kommune inkluderes i vores lokale naturråd, idet vi har meget samarbejde med Jammerbugt Kommune omkring naturprojekter. Der skal vælges én kommune til at sekretariatsbetjene naturrådet. Denne beslutning skal offentliggøres senest den 1. august 2017.

Naturrådet skal bestå af maksimalt 20 medlemmer fra relevante foreninger og organisationer, herunder lokale foreninger, som har lokalt udspring og ikke er lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. Det lokale naturråd skal være oprettet senest den 15. oktober 2017. Deres arbejde skal være afsluttet efter et halvt år - senest den 15. april 2018.

Kommunerne skal fremvise baggrundskort og forslag til Grønt Danmarkskort (eventuelt løbende) til naturrådet. Naturrådet skal komme med forslag, bemærkninger og udtalelser (herunder eventuelle mindretalsudtalelser) til Grønt Danmarkskort. Kommune skal inddrage disse i planlægningen og redegøre for, hvordan det er inddraget i kommuneplanen. Byrådet har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen.

Vejledning om udviklingsområder

Kommunerne kan søge Erhvervsstyrelsen om at få udpeget et udviklingsområde i kystnærhedszonen gennem et landsplandirektiv. Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunerne får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer.

Udpegning af Grønt Danmarkskort og udviklingsområde skal foregå parallelt. Udviklingsområder kan ikke indeholder arealer, som indgår i Grønt Danmarkskort, herunder Natura 2000 områder. Udviklingsområder kan i udgangspunktet ikke ligge helt ude ved kysten.

Ansøgning om udviklingsområder forudsætter en konkret og systematisk analyse af kystlandskabet, gerne efter landskabskaraktermetoden, og udarbejdelse af planstrategi, hvori udviklingsområdet indgår.

Første ansøgningsrunde er den 15. oktober 2017 og anden ansøgningsrunde er ultimo december 2019.

Betydning for planlægningen i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har udarbejdet et forslag til Grønt Danmarkskort, som har været i offentlig høring som del af forslag til kommuneplan 2017. Dette lever ikke op til samtlige nye statslige krav til Grønt Danmarkskort, herunder inddragelse af det lokale naturråd. Det forventes, at Grønt Danmarkskort vedtages sammen med kommuneplan 2017, og efterfølgende startes planlægning for næste version af Grønt Danmarkskort, som skal følge vejledningen og naturrådets arbejde. Dette kan blive vedtaget som kommuneplantillæg i 2018 eller 2019.

Det er ikke muligt at ansøge om at få udpeget et udviklingsområde ved Asaa på nuværende tidspunkt, da området er omfattet af Natura 2000, og forslag til udviklingsområdet ikke fremgår af planstrategien. Der er en statslig revision af Natura 2000 områder i gang, som muligvis vil udtage dele af Assa havn af Natura 2000 området. I så fald skal det undersøges, om det er muligt at søge om et udviklingsområde ved Assa i anden ansøgningsrunde.

Fagenheden for Teknik og miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om status på handleplan for lugtreduktion for NCC Hjallerup Asfaltfabrik


Resume

Sagsforløb: TM

NCC har, som led i opfyldelse af vilkår i miljøgodkendelse og målt lugt fra produktion, fremsendt status på handlingsplan for gennemførelse af en række tiltag, der her til formål, at reducere lugt fra virksomhedens produktion af asfalt.

Sagen fremsendes til Teknik og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

NCC har, som led i opfyldelse af vilkår i miljøgodkendelse og konstateret lugt fra produktionen den 2. februar 2017 udarbejdet en lugtrapport. Denne rapport indeholdt en handlingsplan for lugtreduktion. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. marts 2017 godkendt handlingsplan.

NCC har løbende holdt kommunen orienteret om status på handlingsplanen. Da en stor del af handlingsplanen nu er gennemført, orienteres udvalget om status.

Af handlingsplanen fremgår følgende tiltag:

Tiltag

Status

Inden den 17. november 2016 at dokumentere, at emissionen ikke medfører sundhedsskade for omkringboende og gennemføre tiltag forud for egentlig lugthandleplan

NCC har udarbejdet og fremsendt en rapport, der redegør for, at sundhedsaspekter i forhold til emissionen ikke medfører problemer.

Teknik- og Miljøudvalget er tidligere orienteret herom.

I løbet af januar 2017 at inddrage asfaltbranchen med henblik på kortlægning af lugtproblemer og mulige lugtreducerende metoder i branchen.

Er sket.

NCC er i løbende dialog med brancheforeningen. Der fremgår ikke specifikke fokuspunkter, men der er søgt tilførsel af midler til en kortlægning og nærmere undersøgelse af problemets (lugt) omfang idet det vurderes at kunne gavne hele branchen.

Inden udgangen af januar 2017 at foretage nye målinger i virksomhedens afkast og foretage opfølgende beregninger og vurderinger af mulig sundhedsskade

Der er den 2. februar 2017 fremsendt ny lugtrapport, hvori sundhedsaspekter er behandlet.

Embedslægen har været inddraget og har ikke fundet anledning til indsats overfor NCC's lugtemission.

Inden den 1. februar 2017 udarbejde lugthandleplan for kortlægning af lugtkilder, mulige problemer og tiltag for reduktion af lugten.

Lugthandleplan fremgår af lugtrapporten.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt denne på møde 13. marts 2017.

I løbet af februar 2017 at gennemgå virksomheden for lækager og utætheder under vinterklargøringen.

Gennemført.

Vedlagte rapporter fra den 28. februar 2017 dokumenterer resultatet af NCC's gennemgang, der ikke viser problemer.

Inden den 1. april 2017 tage kontakt til fabrikanter af lugtreducerende tiltag og igangsætte vurdering af egnede metoder.

Gennemført.

NCC har afsøgt markedet og resultatet er, at NCC arbejder videre med et meget lovende tilsætningsstof, som kan reducere lugt både fra skorsten og fra pladsen.

I løbet af april 2017 at gennemføre et brændereftersyn for at klarlægge mulige problemer.

Gennemført.

Afrapporteret i vedlagte rapport fra den 28. februar 2017.

Det fremgår af rapporten, at der ikke er identificeret forhold, der har kunnet give anledning til ikke kendte diffuse emissioner, eller andre kilder, som potentielt kunne give anledning til lugtgener i nærområdet. Der er i forlængelse af tilsynet gennemført en række kontroller og forebyggende arbejder, herunder tætninger og optimeringer med henblik på at reducere lugt.

I maj 2017 gennemføre praktiske forsøg med metoder til lugtreduktion.

Gennemført.

Der er bl.a. afsøgt metoder for indkapsling af lugten med et stof samt tilsætning af et andet stof til råvarerne, som kan reducere lugt fra både diffuse kilder og fra skorstenen.

Resultater forventes at foreligge i forbindelse med de nye målinger i april 2017 - se næste punkt.

I løbet af juni 2017 udføre nye målinger af lugt

Der gennemføres den 10. juni nye målinger.

Akkrediteret firma er bestilt

I perioden 2017-20 arbejde mod at sænke temperaturen og dermed lugten gennem større andel af Green Asfalt, hvor temperaturen sænkes 15-25 grader i forhold til normalasfalt.

Der er opstillet en plan for løbende øget produktionsandel af Green Asfalt frem mod 2020, som NCC vil arbejde efter at overholde.

Opfyldelse kræver bl.a. en markedsindsats. Sænkning af produktionstemperaturen med 10 grader reducerer, jf. NCC lugten med 50 % fra produktionen.

Inden den 1. august 2017 at foretage en proportionalitetsvurdering af mulige lugtreduktionsmetoder i Hjallerup.

Afventer.

Inden den 1. september 2017 præsentere endelig tiltagsprogram for kommunen.

Afventer.

Inden den 1. november 2017 gennemføre vedtagne tiltag.

Afventer.

Inden den 1. maj 2018 foretage nye lugtmålinger som dokumentation for effekt af gennemførte tiltag.

Afventer.

Det fremgår således, at NCC følger den aftalte handlingsplan.

Resultater af de lugtmålinger, som NCC gennemfører den 10. juni 2017 forventes at foreligge snarest derefter. Det forventes, at målingerne dokumenterer effekten af tilsætningsstof under praktisk produktion.

Der har været en række klager over lugt fra nærmeste nabo og nabo på Hjallerupvej 38.

Fagforvaltningen har i 2017 ført flere uanmeldte tilsyn, målrettet lugtpåvirkninger fra NCC uden at kunne konstatere væsentlig lugt fra virksomheden eller uregelmæssigheder.

Rapporter - udarbejdet den 28. februar 2017 - i forbindelse med eftersyn af anlægget, gennemgang af meteorologiske forhold og anvendte råvarer viser:

 • at der ikke er sket ændringer i råvaresammensætningen, som kan forklare den pludselige stigning i lugtklager siden maj 2015,
 • at de meteorologiske forhold i perioden 2013-2016 ikke kan forklare den oplevede lugtgene, som naboer siden maj 2015 har beskrevet,
 • at der ikke er konstateret fejl eller lækager i produktionssystemet, som kan lede til forøget lugt, men at virksomheden de seneste år tværtimod har gennemført en række tiltag, som nedsætter lugtemissionen i forhold til tidligere, her under en lavere fremstillingstemperatur på Green Asfalt produkter, indkapsling, lækagetætning mv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering af status for VVM redegørelse for Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 VVM arbejde for Dronninglund Fjernvarmes ansøgning om en grundvandsbaseret varmepumpe.

VVM redegørelsen forventes endelig færdig i uge 24 med efterfølgende offentlig høring i 8 uger. Der er aftalt borgermøde den 27. juni 2017.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dronninglund Fjernvarme har søgt om tilladelse til at etablere et nyt grundvandsvarmeanlæg. VVM screeningen af projektet viste, at der var behov for yderligere undersøgelser inden for områderne grundvand, nedsivning, natur og forurening. Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 VVM redegørelsen. Scoopingfasen (idefasen) løber fra den 9. maj 2017 og 4 uger frem. I den forbindelse blev der den 22. maj 2017 afholdt møde med de berørte enkeltindvindere. VVM arbejdet forventes færdig i uge 24, hvorefter der vil være en 8 ugers offentlig høring. Der vil blive afholdt borgermøde den 27. juni 2017 i begyndelsen af høringsperioden. Der blev desuden afholdt et møde med Østvendsyssel Råvandsforsyning og Dronninglund Vandværk den 24. april 2017.

Projektet udspringer fra Dronninglund Fjernvarmes ønske om at supplere den nuværende varmeproduktion med en varmepumpe, der anvender grundvand som energikilde, idet naturgas på sigt forventes at skulle udfases. Varmepumpen vil primært komme til at levere varme til distributionsnettet i vintermånederne. Dronninglund Fjernvarme forventer, at varmepumpen kan dække 41 % af varmeforsyningens produktion. Grundvandsvarmeanlægget vil bestå af en el-drevet varmepumpe, 4 grundvandsboringer til indvinding af grundvand samt et nedsivningsanlæg til reinfiltrering af grundvandet, drænslangerne vil blive nedgravet i en dybde af 1-2 meter. Varmepumpe og grundvandsboringer placeres ved Dronninglund Fjernvarmes nuværende solvarmeanlæg på Lunderbjerg 6A, mens nedsivningsfeltet placeres ved Ø. Thorupvej umiddelbart nord for ejendommen Ø. Thorupvej 2.

Varmeanlæggets grundlæggende princip er, at der pumpes grundvand op med en temperatur på ca. 9 oC. Varmepumpen trækker varmen ud af det oppumpede grundvand, og sænker derved temperaturen i grundvandet til ca. 2 oC, hvorefter grundvandet returneres via et nedsivningsanlæg.

VVM redegørelsens fokuspunkter og nuværende status:

 • Østvendsyssel Råvandsforsyning: Den nærmeste kildeplads til drikkevand er Østvendsyssel Råvandsforsyning, som leverer råvand til Asaa og Dronninglund Vandværker. Kildepladsens boringer ligger ca. 2.000 meter nordøst for Dronninglund Fjernvarmes boringer langs nordsiden af solfangerfeltet. Modelberegninger viser, at der vil fremkomme en sænkning af vandspejlet ved Østvendsyssel Råvandsforsynings kildeplads på ca. 0,36 meter efter 20 års drift. Der er udført modelberegninger specielt rettet mod at belyse de hydrologiske og kemiske forhold ved kildepladsen som følge af sænkningen. Disse viser, at det grundvandsdannende opland og indvindingsoplandet til Østvendsyssel Råvandsforsyning ikke ændres væsentligt ved oppumpning af grundvand fra Dronninglund Fjernvarme. Således vil den grundvandskemiske sammensætning af grundvandet, som pumpes op af Østvendsyssel Råvandsforsyning heller ikke ændres væsentligt.
 • Nærliggende enkeltindvindere: Der findes nærliggende enkeltindvindere øst for solfangerfeltet med adresser på Nordre Ringgade og Kirkevej, som ifølge modelberegninger vil blive berørt af en sænkning af vandstanden på ca. 1,5 meter i deres boringer. Der findes ingen oplysninger om enkeltindvindernes boringer, men på baggrund af grundvandskemiske analyser, vurderes de at oppumpe deres vand fra det nedre primære magasin. I så fald vurderes sænkningen ikke at udgøre et problem for de tekniske installationer i boringerne, ligesom at den grundvandskemiske sammensætning heller ikke vil ændres væsentligt, da det primære magasin er et robust magasin over for ydre påvirkninger.
 • Nedsivningsfeltet: Dronninglund Fjernvarmeværk udleder det oppumpede vand i et drænfelt på Ø. Thorupvej 2. Grundvandsstanden ligger her naturligt dybt, og efter 20 års drift hæves vandspejlet op til ca. 5 meter under terræn. Dette giver ikke anledning til ændrede forhold for anvendelsen af marken til landbrug eller for de omkringliggende marker. Dette gælder også for skov, krat og enkeltstående træer i området.
 • Natur forhold: Efter 20 års drift viser modelberegninger, at der vil optræde sænkninger af det øverste vandspejl på ca. 0,2 meter i området syd for solfangerfeltet, hvor der oppumpes grundvand, og stigninger på ca. 0,20 meter i området syd for drænfeltet, hvor vandet ledes ned i grundvandsmagasinet igen. Der er udført besigtigelser af naturfølsomme arealer og vandhuller i disse områder. Det står klart, at følsomme naturarealer ikke vil påvirkes af de små ændrede vandspejlsændringer. Vandhullerne og de mindre søer er i stor udstrækning forbundne, idet der er tilløb af drænvand og afløb fra disse. De er således regulerede, hvorfor ændringer i vandspejlet for øverste vandspejl ikke vurderes at få indflydelse på vandstand, flora eller fauna i de berørte vandflader.
 • Vandløb: Syd for Hjallerupvej løber et vandløb fra vest mod øst forbi Dronninglund Slot. Efter 20 års drift vil der ske et løft i potentialet på ca. 0,2 meter ved vandløbet i den vestlige del, mens en tilsvarende sænkning i potentialet vil indtræffe i den østlige del af vandløbet. Idet ændringen i potentialet er en meget langsom proces i forhold til vandløbets dynamik, vil der i vandløbet ske en udligning af vandstanden. Det vurderes, at den samlede påvirkning er lille og i området øst for Dronninglund Slot vil denne ændring ikke være mærkbar.
 • Forurening: I forbindelse med udgravning af varmelageret i 2013 blev der konstateret en fyldplads med mur- og betonbrokker, plastic, metal og lignende. Der er analyseret vandprøver i de nærmeste boringer i det øvre og nedre magasin og fundet spor af PAH og Cloroform. Idet stofkoncentrationerne er meget små, vurderes der kun at være en risiko for oppumpning af meget svagt forurenet vand fra pumpeboringerne ved solfangerfeltet til drænfeltet. Nord for drænfeltet på Ø. Thorupvej 6 ligger en V2 kortlagt grund. Her blev der indtil 1975 deponeret dagrenovation, industriaffald og storskrald. Modelberegninger viser, at grundvandsstanden vil ændres med ca. 0,1-0,2 meter efter 20 års drift i en dybde af ca. 10 meter under terræn. Dette er ca. 5 meter under bunden af deponiet. Den lille ændring samt store dybde gør, at udledningen af vand i drænfeltet ikke vurderes at få indflydelse på en evt. udsivning fra deponiet.

Østvendsyssel Råvandsforsyning og Dronninglund Vandværk er sammen kommet med en indsigelse i scoopingfasen. Deres bekymring er indarbejdet i VVM redegørelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


16. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Orientering om henvendelse vedr. etablering af nyt fortov i Ø. Brønderslev.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Nedrivning af ejendom


Til toppen


19. Lukket punkt: Overtrædelser af vilkår i miljøtilladelse


Til toppen

Opdateret 14. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach