Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 2. august 2017
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af lokalplanforslag for tæt-lave boliger ved Ådalen


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 01-B-10.01 for "Tæt-lave boliger, Ådalen, Brønderslev".

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 22 tæt-lave boliger til udlejning ved Ådalen i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes til udsendelse i 4 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for 22 tæt-lave boliger ved Ådalen. Projektet er behandlet overordnet i Økonomiudvalget i forbindelse med salg af arealet. Boligerne opføres uden støtte fra Lov om almene boliger. Lokalplanen åbner mulighed for, at boligerne senere kan udstykkes. Der er ikke indrettet fælles friareal, men Byparken ligger umiddelbart op til området.

Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag og er tilgængelig i kommunens lokalplanportal på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/642

Lokalplanen følger intentionerne i Masterplan for Nordbyen. Der stilles krav om gabionsmure mod byparken, som ved de øvrige boligklynger i området nord for Ådalen. Hvis belysningen af bygherren ønskes overtaget af kommunen, skal der vælges gadelamper svarende til den type, der anvendes i Vrangdrupparken af hensyn til kommunens vedligeholdelsesaftale.

Området udlægges til kollektiv varmeforsyning, da hele området omkring Ådalen er forudsat forsynet med fjernvarme.

Der er målt en årsdøgntrafik på 1.000 biler på Ådalen i juni 2017 efter åbningen af Ndr. Omfartsvej. Haverne nærmest vejen Ådalen er efter en vejledende støjberegning påvirket af støj fra vejen. Det vil blive undersøgt, om der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger.

Delegation

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 01-B-10.01 og er dermed delegeret til vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget. Hvis der ikke kommer indsigelser, kan lokalplanen vedtages endeligt af fagforvaltningen.

Der er på baggrund af en miljøscreening truffet afgørelse om, at forslaget til lokalplan ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Ansøgers eventuelle bemærkninger vil foreligge til mødet.

Høringsfrister

Efter den nye planlov kan lokalplaner udsendes med 2-4 ugers offentlig høring. Ved fastsættelse af fristen skal kommunen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og inddrage borgerne i processen. Ved lokalplanforslag af mindre betydning og mindre ændringer af eksisterende lokalplaner kan høringsfristen sættes til 2 uger.

Der nævnes disse eksempler på planer, der kan have høringsfrist på 2 uger:

  • Lokalplaner, som ikke medfører væsentlig ændringer i omgivelserne.
  • Lokalplaner, hvor der kun sker overførsel af et mindre areal fra landzone til byzone.
  • Ændret anvendelse af bygning fra offentlige formål til kontorformål.
  • Bestemmelser om nærmere udformning af byggeri.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at lokalplanforslaget godkendes til udsendelse i høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt udsendt i høring i 2 uger .

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning for kommuneplantillæg og lokalplan for Manna-Thise Multihus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Med et ønske om at udvide Manna-Thise Multihus anmodes der om at igangsætte fordebat, kommuneplantillæg og lokalplan for området.


Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for en 38 x 24 m tilbygning til samlingshus, legerum, køkken og multirum samt et areal til parkering og regnvandsbassin.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har været i dialog med bestyrelsen for Manna-Thise Multihus omkring muligheden for tilbygning til det eksisterende multihus.

Arealet, hvor tilbygningen ønskes placeret, er i dag landbrugsejendom. Det nye areal skal overføres til byzone. Tilbygningen kræver lokalplan og kommuneplantillæg, da tilbygningen ligger uden for den eksisterende kommuneplanramme og lokalplan. Den eksisterende kommuneplanramme 09-O-01 skal udvides til at omfatte det nye areal (se bilag). Der udarbejdes en lokalplan, der gælder for tilbygningen og det eksisterende multihus.

Manna-Thise Multihus ligger på Jens Thise Vej 33 med det åbne land mod vest og boldbaner mod øst. Multihuset vejbetjenes i dag fra Jens Thise Vej.


Tilbygningen skal ligge mod syd, som en forlængelse af eksisterende bygning. Tilbygningen skal have samme højde og materialer som nuværende bygning, og skal fungere som samlingshus, legerum, køkken, toiletter samt 2-3 rum, der kan bruges til forskellige aktiviteter. Sammen med tilbygningen ønskes der anlagt flere parkeringspladser. Hertil skal der være et overdækket areal på den østlige side af tilbygningen, hvor det er muligt at parkere barnevogne m.v.

Tilbygningen har et areal på 38 x 24 m, hvoraf 6 x 16 m er overdækket mod øst. Bredden på 38 m svarer til det eksisterende multihus.

Der er endnu ingen planer for de ubebyggede arealer, bortset fra parkering og krav til etablering af regnvandsbassin.

I forbindelse med kommuneplantillægget udsendes en fordebat i to ugers offentlig høring i september 2017 efter endelig vedtagelse af kommuneplan 2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter fordebat samt udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for multihus og tilbygning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der indstilles, at der gennemføres fordebat og planlægning, med forventning om at lokalplanarbejdet er afsluttet i dette år .

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning vedr. udstykning ved Nordre Omfartsvej


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse vedr. mulighed for udstykning af 8 parcelhusgrunde og 8 rækkehuse nord for Nordre Omfartsvej i Brønderslev. Matriklerne ligger i landzone og uden for kommuneplanrammerne. Matriklerne ligger på den modsatte side af omfartsvejen, i forhold til hvor der ønskes byudvikling i kommuneplanen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til henvendelsen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har været i dialog med ejerne af matriklerne 1bv og 4he Bøgen, Brønderslev Jorder, om muligheden for udstykning af matriklerne til opførelse af 8 parcelhuse og 8 rækkehuse.

Ansøger ser udstykningen som en naturlig udvidelse af byen. Dog ligger matriklerne nord for Nordre Omfartsvej, hvilket betyder, at det er en byudvikling, som er i uoverensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen fastsætter retningslinjer omkring, at byudvikling primært skal ske inden for omfartsvejene, så de danner en grænse ud mod det åbne land. Dette skal sikre, at der så vidt muligt ikke anlægges nye adgangsveje via omfartsvejene blandt andet af hensyn til trafiksikkerheden.

Matriklerne ligger i landzone uden for kommuneplanrammerne, hvorved der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan, hvis der skal kunne bygges boliger på matriklerne. Det vurderes umiddelbart ikke muligt at udlægge en ny ramme til boligformål, da der netop er udlagt det maksimalt mulige areal til boligformål for den kommende 12-årige planperiode i Kommuneplan 2017. Erhvervsstyrelsen skal godkende alle arealudlæg til byudvikling.

Grundet den nære placering til Nordre Omfartsvej kan der være udfordringer i forhold til at kunne overholde støjgrænserne. De nuværende boliger i området er placeret længere væk fra omfartsvejen, end hvad der ønskes for de nye udstykninger. Det er derfor tvivlsomt, om støjkravene i det nye boligområde kan overholdes. Hertil er omfartsvejen blevet udbygget, hvilket betyder, at der forventes yderligere trafik på vejen. Adgangsvejen til udstykningerne vil være Nordre Omfartsvej, og med denne adgangsvej kan der forventes krav om en mere sikker overkørsel til Nordre Omfartsvej for specielt bløde trafikanter.

En mindre del af matrikel 1bv, som ligger inden for ramme 01-B-09, ønskes udstykket til rækkehuse, hvor kommuneplanrammen tillader åben lav boligbebyggelse. Dels vil rækkehuse give området et markant anderledes udtryk hen mod Asgård og dels vil det formodentlig ikke være muligt at overholde støjkravene med det antal og den placering de ansøgte rækkehuse har.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der gives afslag på henvendelsen vedr. udstykning af 8 parcelhusgrunde og 8 rækkehuse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgning .

Bilag

Til toppen


6. Kommunens tilsyn med campingpladser


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om, at Erhvervsstyrelsen har kendt kommunens praksis for tilsyn med campingpladser ugyldig.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

F-camping en forening, der giver information om campingpladser uafhængigt af Campingrådet, har klaget til Erhvervsstyrelsen over, at cirka halvdelen af landets kommuner, herunder Brønderslev, lader Campingrådet administrere kommunernes tilsyn.

Erhvervsstyrelsen finder:

  • at omtalte praksis giver anledning til forskelsbehandling af campingpladser, der er medlem af - henholdsvis ikke medlem af Campingrådet,
  • at der ikke er hjemmel i hverken Campingreglementet eller Lov om sommerhuse og campering til dette.

Campingrådets svar om kontrol af kommunens campingpladser plejer at foreligge i november. I Brønderslev Kommune findes en campingplads i Asaa og en autocamperplads i Flauenskjold. Ved Brønderslevhallen findes en godkendt parkeringsplads til autocampere, men den er ikke omfattet af campingreglerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Fremadrettet vil tilsynsopgaven blive varetaget af Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning .

Bilag

Til toppen


7. Klage over taxabetjeningen i aftentimerne i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en klage vedrørende taxibetjeningen i aftentimerne i Brønderslev by.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Taxa skal have en dispensation, eller om de skal overholde betjeningspligten på alle tider i døgnet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en klage vedrørende taxabetjeningen i aftentimerne i Brønderslev by. Borgeren oplever, at Brønderslev Taxa lukker klokken 18 på hverdage.

På nuværende tidspunkt er der udstedt tre tilladelser til taxikørsel i Brønderslev by. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at antallet af tilladelser dækker behovet i Brønderslev by. De tre tilladelser er udstedt til Jørn Pedersen (Jørns Busrejser).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har kontaktet Brønderslev Taxa i forhold til klagen. Brønderslev Taxa har oplyst, at det er korrekt, at de holder lukket på hverdage efter klokken 18. Dog er det muligt at bestille en aftentur inden lukketid. Brønderslev Taxa nævnte, at kundegrundlaget i aftentimerne er begrænset, og at de derfor har store udgifter forbundet med at holde åbent i hverdagene. Brønderslev Taxa oplyste, at der er begrænsede antal ubesvarede opkald i aftentimerne.

Ifølge bekendtgørelse om taxikørsel m.v. er der pligt til, at bestilling af kørsel skal efterkommes hurtigst muligt på enhver tid af døgnet. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at Brønderslev Kommune kan dispensere fra kravet om døgndrift.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om

  • Brønderslev Taxa skal have dispensation til at lukke klokken 18 på hverdage eller
  • Brønderslev Taxa skal overholde pligten til betjening på alle tider i døgnet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indskærpes, at aftalen i den givne taxabevilling overholdes.

Til toppen


8. Prioritering af anlægsmidler 2017 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til prioritering af anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder. Der er af rådighedsbeløbet reserveret 3.000.000 kr. til byggemodning i Nordbyen, Brønderslev.

Byrådet har på møde den 15. februar 2017 frigivet anlægsbevillingen.

Incl. midler i økonomisk decentralisering fra tidligere år er der et budget på i alt 10.695.700 incl. de 3 mio. kr. til byggemodning i Nordbyen.

Det er aftalt, at de 3 mio. kr., der er reserveret til byggemodning i Nordbyen, bliver tilbageført til området i takt med, at der bliver solgt grunde i området. Det kan oplyses, at der p.t. er solgt 2 grunde. Salgsindtægten i forbindelse hermed er 1.126.000 kr. excl. moms

Der er således 2.239.000 kr. til prioritering af anlægsmidler på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. august 2017. (Det kan til orientering oplyses, at der p.t. er 5, der har reserveret grund i Vangdrupparken).

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. marts 2017 blev der prioriteret anlægsmidler for 2.713.000 kr. og på mødet den 8. maj 2017 blev der prioriteret midler for 3.674.000 kr. = i alt 6.387.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmidlerne for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Med baggrund i salg af grunde i Vangdrupparken og Ådalen indstilles, at de reserverede 3 mio. kr. til byggemodning tilbageføres.

Prioritering gennemført.

Der vedhæftes oversigt til referat.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Natur og Miljøprisen uddeles den 24. august 2017, kl. 16.00.

Udvalgets møde den 25. september 2017 flyttes til den 18. september 2017.

Til toppen


11. Lukket punkt: Udlæg af areal


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer