Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 29. september 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-E-02 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Forslag til lokalplan 12-E-02.01 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest i Ø. Brønderslev, har været i offentlig høring fra den 24. maj 2017 til den 19. juli 2017.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et mindre afgrænset område i direkte tilknytning til Ø. Brønderslev by kan etableres lokale erhvervsvirksomheder.

Der er indkommet tre bemærkninger vedr. udvidelse af området, forundersøgelse vedr. skjulte fortidsminder og beplantningsbælte.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indsigelserne og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12-E-02.01 Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest i Ø. Brønderslev, har været i offentlig høring fra den 24. maj 2017 til den 19. juli 2017.

Der er kommet tre bemærkninger fra:

 1. Granvej 19 og 23
 2. Vendsyssel Historiske Museum
 3. Vejdirektoratet

Indsigelse fra Granvej 19 og 23

Ejerne af Granvej 19 og 23 henviser til Teknik- og Miljøudvalgets erklæring vedrørende tidligere lokalplansag for erhvervs- og boligområde på Ahornvej fra 2016. Erklæringen fra udvalget var dengang, at der ikke var planer om at foretage yderligere udvidelser af erhvervsområdet ved Ahornvej eller ændre området til egentligt erhvervsområde.

Det bemærkes, at lokalplanområdet er større end perspektivområdet. En evt. udvidelse af perspektivområdet bør foregå i øst/vestlig retning.

Lokalplanområdet, der tillader erhverv op til miljøklasse 5, grænser op til indsigeres ejendomme.

Der er bekymring for Klovborgs planer om etablering af tilkørselsvej til lokalplanområdet.

Fagforvaltningens bemærkninger til indsigelsen

Ifølge lokalplanens § 11 gælder, at ved etablering af nye virksomheder skal det sikres, at støjniveauet fra virksomhederne ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, jf. vejledningen om "Ekstern Støj fra virksomheder" på naboejendommene. Ved en konstateret overskridelse af støjgrænserne er det virksomhederne, som skal forestå eventuelle støjmålinger og støjdæmpende foranstaltninger. Af lokalplanens formål fremgår det endvidere, at der kun kan etableres lokale erhverv som håndværksvirksomheder, mindre værkstedsvirksomheder, lettere industrivirksomheder, lagervirksomhed, transportvirksomheder, foruden benzinsalg med tilhørende vaskehal.

Fagforvaltningen foreslår på baggrund af indsigelsen, at det indskrives som betingelse før ibrugtagen, at der skal etableres støjafskærmning i overensstemmelse med § 9.6 om støjafskærmning og § 11 om miljøforhold, med mindre at det kan dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for "Ekstern støj fra erhverv" kan overholdes uden. Fagforvaltningen vurderer, at der ud fra disse bestemmelser i lokalplanen er foretaget tilstrækkelige med støjhensyn til naboejendommene.

Fagforvaltningen vurderer, at en adgangsvej fra Klovborg til Ø. Brønderslevvej vil medføre, at den tunge trafik i fremtiden kan ledes uden om byen, hvor den i dag er nødsaget til at køre igennem bymidten. Det samlede antal af tung trafik til Klovborg er på årsbasis 3.400 kørsler. Det vurderes, at løsningen vil komme mange borgere i Ø. Brønderslev til gode.

Bemærkning fra Vendsyssel Historiske Museum

Det vurderes, at der er betydelig risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder i området. Det anbefales, at bygherre igangsætter en forundersøgelse.

Fagforvaltningen har videresendt bemærkning til bygherre og anbefalet at tage kontakt til Museet.

Bemærkning fra Vejdirektoratet

Det foreslås, at etablering af beplantningsbæltet medtages i § 12 om betingelser for ibrugtagning, for at sikre at beplantningsbæltet etableres.

Fagforvaltningen foreslår, at dette imødekommes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der i lokalplanen tilføjes krav om støjafskærmning før ibrugtagen, medmindre de vejledende grænseværdier kan overholdes,
 • at der i lokalplanen tilføjes krav om etablering af beplantningsbælte før ibrugtagning, for at sikre at beplantningsbæltet etableres,
 • at indsigelsen fra Granvej 19 og 23 i øvrigt afvises, og
 • at lokalplan 12-E-02.01 vedtages endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 18. september 2017, pkt. 4:

Udsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. september 2017:

Fagforvaltningen har den 26. september 2017 telefonisk henvendt sig til Vejdirektoratet for en uddybende kommentar i forhold til indsendte bemærkning til lokalplanen, da denne var i offentlig høring.

Vejdirektoratet meddeler, at deres bemærkning vedrørende beplantningsbælte ikke skal anses som værende et krav eller indsigelse, men en anbefaling.

I den konkrete sag, vurderes lokalplanen ikke at medføre visuelle gener fra motorvejen. Anbefalingen skal udelukkende ses som en sikring mod den faktiske etablering af beplantningsbæltet.

Vejdirektoratet har derudover ingen yderligere kommentarer til lokalplanen.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

 • at der i lokalplanen tilføjes krav om støjafskærmning før ibrugtagen, medmindre de vejledende grænseværdier kan overholdes,
 • at der i lokalplanen anbefales etablering af beplantningsbælte,
 • at indsigelsen fra Granvej 19 og 23 i øvrigt afvises, og
 • at lokalplan 12-E-02.01 vedtages endeligt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af planlægning for Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Boligselskabet Domea, Svend Aage Christiansen A/S og Arkitektfirmaet Finn Østergaards Tegnestue A/S har fremsendt en ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt bolig- og detailhandelsprojekt på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af ca. 100 boliger i varierende størrelser samt en dagligvarebutik og areal til andet detailhandel eller liberale erhverv.

Størstedelen af boligerne ønskes opført som alment boligbyggeri. Boligerne ønskes opført i 8 ”tårne”, der er sammenbygget to og to af et fælles trappe- og elevatortårn. Boligerne bygges delvist på en plint, der udgør et delvist underjordisk parkeringsbånd. Boligtårnene ønskes opført i op til 7 etager mod Nørregade og Banegårdspladsen. Dagligvarebutikken inkl. areal til udvalgsvarehandel eller andre erhverv foreslås placeret delvist på den nuværende postgrund og delvist på Banegårdspladsen. Projektet omfatter ejendommene, der i dag huser den nedlagte retsbygning, PostDanmark samt dele af parkeringsarealerne på Banegårdspladsen. Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet, der er vedlagt som bilag.

Der er vedlagt et notat med en planlægningsmæssig vurdering af projektet samt hvilket plangrundlag projektets gennemførelse forudsætter.

Banegårdspladsen er et strategisk vigtigt udviklingsområde for Brønderslev midtby, da Banegårdspladsen udgør byens historiske centrum, og ligger som et bindeled mellem byens handelsliv og byens rekreative hjerte Rhododendronparken. I midtbyplanen fra 2013 blev Banegårdspladsen udpeget som det primære udviklingsområde for Brønderslev midtby. Målsætningen for Banegårdspladsens fremtidige udvikling er, at Banegårdspladsen (igen) skal fungere som et ankerpunkt i midtbyen med liv og aktivitet.

Fagforvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt vil bidrage til at opnå denne målsætning. Særligt placering af en dagligvarebutik vurderes som vigtig for Banegårdspladsens udvikling, men også boliger vil bidrage til at skabe et byområde med liv hele døgnet.

Fagforvaltningen bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget en detailbearbejdning af projektet i forhold til bl.a. parkering, materialevalg, friarealer og håndtering af trafikstøj. Fagforvaltningen vil under planprocessen indgå i en dialog med ansøger herom, og der vil på den baggrund kunne ske tilpasninger og ændringer af projektet.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der foretages væsentlige ændringer i forhold til de nuværende bestemmeler skal der afholdes en fordebat, jf. planlovens § 23c. Da der er tale om et stort projekt centralt i Brønderslev foreslår fagforvaltningen, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med fordebatten. Fagforvaltningen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for planprocessen, der er vedlagt til orientering.

Fagforvaltningen bemærker, at der bør igangsættes en proces om skitsering af en helhedsplan for Banegårdspladsens fremtidige disponering. Formålet med en helhedsplan er at få skabt en optimal fremtidig udnyttelse af pladsen samt synliggøre udviklingsmulighederne over for andre potentielle investorer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet på følgende vilkår:

 • at ansøger bidrager til processen med et udkast til lokalplan samt øvrige undersøgelser som støjberegning, skyggediagrammer mv.
Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at der holdes foroffentlighedsmøde medio november 2017.

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Fordeling af midler fra Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, som skal tildeles midler fra Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Ansøgningsfristen for den sidste "lynrunde" af grøn ordning udløb den 4. september 2017. Der er indkommet 22 ansøgninger.

Ansøgningerne omfatter et samlet beløb på 3.201.525 kr. Der er 873.330 kr. til rådighed i ordningen på nuværende tidspunkt. Derudover er der 215.000 kr., der i tidligere runder er tildelt projekter, men hvor fagforvaltningen vurderer, at der er overvejende sandsynlighed for, at fagforvaltningen modtager et afslag fra Energinet.dk.

Der er vedlagt en samlet oversigt over ansøgningerne og en kort beskrivelse af projekterne. For mere uddybende beskrivelse er ansøgningerne vedlagt.

Midlerne fra Skovengen vindmøllerne indgår ikke i ansøgningsrunden, da de er reserveret til Asaa Havn.

Midlerne i Grøn Ordning kan i henhold til VE-loven tildeles til:

 • Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen,
 • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af vedvarende energikilder i kommunen.

Fagforvaltningen har foretaget en screening af de indkomne forslag og vurderet, om de overholder de lovgivningsmæssige kriterier i grøn ordning.

Statsstøtten for Grøn Ordning udløber

Energinet.dk har meddelt, at statsstøtten til Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. Det betyder, at inden den dato, skal der være opnået tilsagn fra Energinet.dk til de ansøgte projekter. Hvis der ikke er tilsagn, går midlerne tabt. Fagforvaltningen har derfor fokus på, at de projekter, der fremsendes til Energinet.dk opfylder kriterierne i lovgivningen, da der ikke er tid til at ansøge igen. Energinet.dks sagsbehandlingstid er 6-8 uger med forventning om længere sagsbehandling grundet udløb af ordning. Energinet.dk anbefaler derfor, at ansøgningerne fremsendes til Energinet.dk senest den 31. oktober 2017.

For de projekter, der opnår tilsagn fra Energinet.dk, vil der være en frist til gennemførelse og ansøgning om udbetaling af midler den 20. februar 2020.

Fagforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager højde for følgende kriterier i fordeling af midler fra Grøn Ordning:

 • at der er tale om projekter, der opfylder kriterierne i Grøn Ordning,
 • at der er tale om projekter, der vil kunne gennemføres inden den 20. februar 2020,
 • at det er projekter, hvor der er sikkerhed for projektets finansiering. Hvis projektet forudsætter endnu ikke opnåede tilskud fra andre fonde er realiseringen mere usikker. Fagforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tildeler det fulde beløb, der ansøges om i de enkelte projekter. En delfinansiering betyder erfaringsmæssigt, at ansøgerne skal redefinere deres projekter eller søge yderligere fonde, hvilket i begge tilfælde er tidskrævende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til fordeling af midler fra Grøn Ordning.

Personale

Ingen.

Økonomi

I forbindelse med tilskud fra Grøn Ordning skal der være en opmærksomhed på momsafløftning.

I tilfælde hvor tilskud gives til en privat forening eller lignende som ikke er momsregistreret, skal foreningen ikke afløfte moms af tilskuddet og der kan heller ikke afløftes moms af udgifterne.

Såfremt tilskud gives til Brønderslev Kommune, skal Brønderslev Kommune efterfølgende stå for etableringen af ”anlægget”. I dette tilfælde kan der afløftes moms af momsberettigede udgifter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 18. september 2017, pkt. 11:

Punktet genoptages på mødet den 29. september 2017.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Midlerne blev fordelt – fordelingen af midlerne vedhæftes referatet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Superstoppested i Slotsgade


Resume

Sagsforløb: TM

Der har gennem de seneste år flere gange været drøftelser mellem NT og Brønderslev Kommune om mulighederne for at etablere et superstoppested i Slotsgade.

I dag benytter busserne busstationen på Stationsvej. NT har et ønske om i stedet at holde i Slotsgade, da det vil give en besparelse i køretidsplanerne, da busserne ikke vil skulle en "omvej" til Stationsvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der i forbindelse med Genform Dronninglund skal arbejdes konkret med etablering af et superstoppested i Slotsgade.

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år flere gange været drøftelser mellem NT og Brønderslev Kommune om mulighederne for at etablere et superstoppested i Slotsgade. I dag benytter busserne busstationen på Stationsvej. NT har et ønske om i stedet at holde i Slotsgade, da det vil give en besparelse i køretidsplanerne, da busserne ikke vil skulle en "omvej" til Stationsvej. Det er dermed NTs vurdering, at etablering af et superstoppested vil være en serviceforbedring for brugerne, da de vil kunne tilbydes hurtig og mere direkte busbetjening samt nye moderne ventefaciliteter ved et nyt superstoppested.

Mulig placering og udformning af superstoppested

Fagforvaltningen foreslår, at superstoppestedet placeres ud for Meny i Slotsgade (se kortbilag). Arealet er primært en del af et offentligt ejet vejareal. Konkret vil superstoppestedet bestå af en buslomme med plads til to busser langs Slotsgades nordside. Hertil kommer et læskur, realtidsstander, cykelparkering og pendlerparkeringspladser. På sydsiden etableres et almindeligt stoppested med realtidsstander. Der kan desuden integreres andre faciliteter ud fra konkrete ønsker og behov.

Fagforvaltningen vurderer, at den foreslåede placering er velegnet som fremtidigt knudepunkt for bustrafikken i Dronninglund. Etablering af et superstoppested i Slotsgade underbygger ønsket fra midtbyplanen og Genform Dronninglund om at samle mest mulig aktivitet i Slotsgade. Der er kun få steder på den centrale del af Slotsgade, hvor der er fysisk mulighed for at etablere stoppestedet. Arealet ved Meny vurderes som hensigtsmæssigt, da Meny med deres aktivitet og åbningstider også er med til at bidrage til en tryg oplevelse af ventetiden. Alternativet til en placering ved Meny er en placering ved biblioteket. En placering ved biblioteket vil reducere mulighederne for den samlede pladsdannelse, der skitseres i forbindelse med Genform Dronninglund.

Hvis der er et ønske om at etablere et superstoppested inden for en kortere årrække anbefaler fagforvaltningen, at det indarbejdes i planerne for Slotsgade i Genform Dronninglund. Stoppestedet kan, med den foreslåede placering, integreres fint i fortællingen om Dronninglund som stationsby, da jernbanen oprindeligt har krydset Slotsgade her.

Økonomi

Brønderslev Kommune ejer den eksisterende busterminal på Stationsvej, der udlejes til NT med en årlig lejeindtægt på 35.700 kr. Denne lejeindtægt vil bortfalde ved etablering af et superstoppested i Slotsgade. Til gengæld frigives ejendommen til nye anvendelsesmuligheder og vil kunne generere en salgsindtægt. Ejendommen ligger inden for centerafgrænsningen i Dronninglund og kan anvendes til eksempelvis detailhandel eller boligformål. Arealet, der eventuelt vil blive omfattet af superstoppestedet, ejes primært at Brønderslev Kommune og en mindre del ejes af Meny.

Et overslag på anlægsudgifterne vil foreligge til mødet. Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med projektet anbefaler fagforvaltningen, at der udarbejdes og fremsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv bustrafik. I puljen er der mulighed for op til 50 % finansiering af projektet. Der er frist for ansøgning den 2. oktober 2017.

Midtbyrådet i Dronninglund

Midtbyrådet for Dronninglund blev den 4. september 2017 orienteret om fagforvaltningens forslag til placering af superstoppested. Midtbyrådet behandlede i 2016 et forslag om placering af stoppestedet ud for biblioteket. Midtbyrådet kunne ikke anbefale en placering ved biblioteket, da arealet ønskes anvendt til et nyt centralt byrum. Midtbyrådet udtalte sig positivt om placeringen ved Meny. Handelsstandsforeningen ønsker dog at drøfte placeringen med sine medlemmer på deres medlemsmøde den 13. september 2017. Der foreligger en udtalelse fra Handelsstandsforeningen.

Meny har meddelt, at han er positiv over for placering af stoppestedet ved Meny.

Fagforvaltningen for Teknik og miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der arbejdes videre med etablering af et superstoppested som en del af det samlede Slotsgade-projekt under Genform Dronninglund, og
 • at der fremsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv trafik.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 18. september 2017, pkt. 12:

Udsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

3 medlemmer (Hildo Rasmusen, Hans Chr. Holst og Ole Bruun) er imod projektet – den nuværende busstation ønskes fastholdt.

3 medlemmer (Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen) ønsker, at der arbejdes videre med projektet.

Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen begærer sagen i Byrådet.

3 medlemmer (Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen) ønsker, at der søges om midler til projektet, de øvrige medlemmer undlod at stemme.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Klage over trafiksikkerhed på Løkkenvej i Stenum


Resume

Sagsforløb: TM

Borgere i Stenum klager over trafiksikkerheden på Løkkenvej i Stenum og ønsker supplerende tiltag for at nedbringe hastigheden.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ske supplerende tiltag på Løkkenvej.

Sagsfremstilling

Borgere i Stenum har klaget over trafiksikkerheden på Løkkenvej i Stenum. Borgerne angiver, at hastigheden på Løkkenvej er for høj og oplysningstavlerne med 40 km/t ikke overholdes. Desuden angiver borgerne, at flere trafikanter ikke kører efter hensigten med 2 minus 1 vejen, dvs. der køres ofte med hjulparrene på begge sider af striberne, samt at Løkkenvej er for smal og trafikeret til denne vejtype.

Løkkenvej i Stenum er afgrænset at byzonetavler med asfaltbump, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der blev i 2015, på en strækning af 500 m, etableret 2 minus 1 vej og opsat 40 km/t-zone oplysningstavler, for at øge trygheden for cyklister og fodgængere samt nedbringe hastigheden.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Løkkenvej 342 i juni 2017, viser en Årsdøgntrafik (ÅDT) på 1.531 køretøjer, hvoraf ca. 11 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 52 km/t og en 85 % percentil på 60 km/t.

Der er ikke registreret ulykker på strækningen efter anlæg af 2 minus 1 vejen i 2015.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi, som anbefaler, at der opsættes 40 km/t forbudstavler på strækningen, da dette erfaringsmæssigt nedbringer hastigheden meget mere effektivt end de nuværende 40 km/t oplysningstavler, som kun angiver en tilrådelig hastighed. Desuden oplyser Nordjyllands Politi, at den operative afdeling er ved at udarbejde et målested på Løkkenvej, til deres ATK-vogne (fartkontrol).

Vejdirektoratet har udarbejdet en rapport i oktober 2015 med erfaringsopsamling for 2 minus 1 veje. I henhold til rapporten er den gennemsnitlige trafikmængde på de 64 analyserede vejstrækninger ca. 1.100 køretøjer og ca. 15 % har en ÅDT over 2.000 køretøjer. Sammenlignes samlet vejbredde af Løkkenvej og vognbanebredde med de gennemsnitlige værdier i rapporten fremgår det, at Løkkenvejen har tilstrækkelig bredde. Den er større end de gennemsnitlige værdier i rapporten. I rapporten bemærkes også, at der typisk kræves en tilvænningsperiode for trafikanterne i forhold til at benytte vejen korrekt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at Løkkenvej i Stenum har en passende geometri og trafikmængde i forhold til en 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget følger politiets anbefaling, ved at udskifte de nuværende oplysningstavler med 40 km-zone, til 40 km/t forbudstavler, på strækningen med 2 minus 1 vej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen sendes til behandling i Færdselssikkerhedsrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget godkendte for 3 år siden en skiltepolitik. Efterfølgende har der været eksempler på, at der kan være manglende forståelse af regelsættet for opsætning af friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremlægger derfor regelsættet igen og vil samtidigt gennemgå nogle præciseringer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tages stilling til, om den godkendte skiltepolitik skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte for 3 år siden en skiltepolitik. Efterfølgende har der været eksempler på, at der kan være manglende forståelse af regelsættet for opsætning af friluftsreklamer og propagandaskilte på og langs offentlige veje.

Som udgangspunkt er det forbudt at anbringe reklame- og propagandaskilte i det åbne land. Der er, jf. naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1, tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra.

Der er kun enkelte undtagelser, som fx virksomhedsreklamer. Disse må dog kun anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomhedens bygningsmasse. Der må ligeledes anbringes mindre oplysningsskilte på privat vej / privat fællesvej, ved dennes tilslutning til offentlig vej. Skiltestørrelsen må max. udgøre 0,25 m².

Herudover er det tilladt at anbringe officiel trafikpropaganda og valgplakater på og langs offentlige veje.

Præciseringer

Virksomheder i det åbne land kan, som et alternativ, søge om tilladelse til etablering af Særlig Servicevejvisning (sort/hvide vejvisningstavler). Der må vejvises fra nærmeste større vej, jf. Kort- og Matrikelstyrelsens kort i målestok 1:200.000. Prisen er p.t. 5.000 kr. for det første skilt og 3.500 kr. + moms, for de efterfølgende.

Markeder kan søge om tilladelse til at vejvise i det åbne land med F14 pilvejvisningstavler (gul/sorte vejvisningstavler) med teksten "Marked". Der må vejvises fra de større veje og ind til markedernes p-pladser.

Nabohjælp-skilte må ikke, jf. vejlovens § 102, opsættes på vejarealer eller på eksisterende vejudstyr. Teknik- og Miljøudvalget har dog tidligere besluttet, at nabohjælp-skilte i stedet anbefales opsat på egne standere og med en placering i skel til privat grund, evt. ud for de boligveje, hvor der er tegnet medlemmer til Nabohjælp.

Valgplakater må anbringes i det åbne land, i henhold til regelsættet i Vejlovens § 84. Loven definerer en valgplakat som en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade der ikke er større en 0,8 m². Dette betyder, at det ikke er tilladt at anbringe bannere m.v. i det åbne land, der er større end 0,8 m².

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den tidligere godkendte skiltepolitk fastholdes, sammen med ovennævnte præciseringer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet blev drøftet og udsat til næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af lokale naturråd


Resume

Sagsforløb: TM

Den endelige bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd blev vedtaget af Folketinget i august 2017. Brønderslev Kommune er i naturråd sammen med Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Jammerbugt Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune vil pege på Hjørring Kommune som sekretariatskommune for det lokale naturråd.

Sagsfremstilling

Den endelige bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd blev vedtaget af Folketinget i august 2017. I forhold til udkast er Brønderslev Kommunes høringssvar blevet imødekommet, og Jammerbugt Kommune er nu i samme lokale naturråd som Brønderslev Kommune. Det lokale naturråd består af Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

Valg af sekretariatskommune

Naturrådets opgave er at bistå kommunerne med udpegningen af Grønt Danmarkskort.

Der skal vælges en sekretariatskommune til at betjene naturrådet. Sekretariatskommunen træffer beslutning, efter sammenråd med de øvrige kommuner, om hvilke af de indstillede medlemmer, der skal med i det lokale naturråd. Sekretariatskommunen skal sikre, at der stilles relevante oplysninger og materialer til rådighed for det lokale naturråd. Sekretariatskommunens tildeles ingen ekstra ressourcer til løfte denne opgave. De kommuner, som ikke varetager sekretariatsbetjeningen, deltager som observatører ved det lokale naturråds møder.

Brønderslev Kommune har været i dialog til Hjørring Kommune, som gerne vil påtage sig opgaven med at sekretariatsbetjene det lokale naturråd.

Proces med lokale naturråd

Senest den 1. november 2017

Kommunerne i det lokale naturråd skal oplyse Erhvervsstyrelsen om, hvilken kommune der skal sekretariatsbetjene det lokal naturråd. Beslutningen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

November 2017

Alle kommuner skel offentliggøre oplysninger om oprettelse af lokale naturråd, herunder en frist på 4 uger til at organisationer og foreninger kan indstille medlemmer.

Senest den 15. januar 2018

Sekretariatskommunen skal oprette det lokale naturråd

Senest den 15. juli 2018

Det lokale naturråd skal have afsluttet sit arbejde

Proces med Grønt Danmarkskort og udviklingsområder

Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort vil foregå parallelt med naturrådets arbejde og efterfølgende i efteråret 2018, hvor naturrådets input bearbejdes. Det nye Grønt Danmarkskort kan vedtages som tema-kommuneplantillæg. Dette kan være sammen udpegningen af et eventuelt udviklingsområde ved Asaa. I så fald vil det være processen med udpegning af udviklingsområdet, som inkluderer udarbejdelse af landskabskarakteranalyse, turismestrategi og planstrategi, som afgøre hvornår et sådan kommuneplantillæg kan vedtages.

Fagforvaltningen for Teknik og miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller Hjørring Kommune til at være sekretariatskommune for det lokale naturråd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Prioritering af anlægsmidler 2017 og 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at prioritere anlægsmidler - restbeløb på 527.000 kr. vedrørende 2017 og 3 mio. kr., som forventes frigivet på Byrådets møde den 4. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Incl. midler i økonomisk decentralisering fra tidligere år er der et budget i 2017 på i alt 10.695.700 kr.. Heraf er der 527.000 kr. tilbage til prioritering på udvalgets møde den 29. september 2017.

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om frigivelse af 3 mio. kr. fra anlægsbevillingen 2018 til igangsætning af projekter i 2017.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer restbeløbet på 527.000 kr. vedrørende 2017. Herudover foreslår fagforvaltningen, at udvalget prioriterer de 3 mio. kr. for 2018 under forudsætning af at Økonomiudvalget / Byrådet frigiver midlerne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Anlægsmidlerne blev prioriteret – prioriteringen vedhæftes referatet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Vej og Parkchefen har været til møde i Handicaprådet vedr. tilgængelighed.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach