Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 14. december 2017
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Svend Erik Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Der blev holdt 1 minuts stilhed for Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM

Lokalplanforslag 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd har været i offentlig høring fra den 25. september 2017 til den 30. oktober 2017. Der er modtaget 4 høringssvar i perioden.

Indsigelserne vedrører fartbegrænsende foranstaltninger på Hvilshøjvej, arkæologisk forundersøgelse og tilkøb af jord.

Lokalplanen giver mulighed for 24 parcelhusgrunde og 9 tæt-lav boliger eller miniparceller i direkte forbindelse med den eksisterende by og med vejadgang fra Hvilshøjvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indsigelser, jordkøb, og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd. Lokalplanforslaget er en udbygning af Ø. Brønderslev med et nyt boligområde mellem Engvej og Hvilshøjvej, som giver mulighed for 24 parcelhusgrunde og 9 tæt-lav boliger eller miniparceller i direkte forbindelse med den eksisterende by og med vejadgang fra Hvilshøjvej. Lokalplanforslaget har været i 5 ugers høring henover efterårsferien.

Lokalplanen kan ses her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/633

Høringssvar

Der er modtaget 4 høringssvar i høringsperioden.

To bemærkninger, begge fra beboere på Hvilshøj, omhandler et ønske om fartbegrænsende foranstaltninger på Hvilshøjvej omkring lokalplanområdets adgangsvej. I forbindelse med realisering af lokalplanen flyttes byskiltet til Ø. Brønderslev længere ud af Hvilshøjvej, således at der ud for lokalplanområdet bliver en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Yderligere fartbegrænsende foranstaltninger reguleres ikke gennem lokalplanen.

I et høringssvar anbefaler Vendsyssel Historisk Museum, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, jf. museumslovens § 25-26. Bygherre skal afholde udgifterne til forundersøgelsen. Dette tages til efterretning, og behandles nærmere som del af byggemodning for lokalplanområdet. Høringssvaret medfører ingen ændringer til lokalplanen.

Andelsboligforeningen Brogaarden ligger ½-1 m lavere i terrænet end lokalplanområdet. Andelsboligforeningen kommer med en forespørgsel om at tilkøbe jord fra lokalplanområdet, som lægges til deres haveareal nord for lokalplanområdet. Forslaget lyder på tilkøb af ca. 15 x 70 m jord, hvilket er til forhandling. Dette vil være et så stort indgreb i udstykningsplanen, at det vil medføre to færre grunde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, enten at forslaget ikke imødekommes, eller at der gives lov til tilkøb af 5 x 80 m.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • ikke imødekommer forespørgsel om jordkøb, og
 • vedtager lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd endeligt uden ændringer.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 3:

Formand og næstformand drøfter tilkøb af jord.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. november 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har været i dialog med Andelsboligforeningen omkring et muligt jordkøb af 7,5 x 58 m. Dette vil medføre ændringer til udstykningsplan og lokalplan, men antallet af grunde kan forblive uændret. Andelsboligforeningen ønsker et jordkøb af 10 x 58 m. Se arealerne på kortbilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • imødekommer forespørgsel om jordkøn på 7,5 x 58 m, og
 • vedtager lokalplan 12-B-07.01 Boligområde Ø. Brønderslev Syd endeligt med mindre ændringer til udstykningsplanen.
Beslutning

Klageskrivelse fra Advokatfirmaet Henrik Skaarup var mailet til udvalget inden mødet og indgik i behandlingen af sagen.

Udvalget imødekom forespørgsel om jordkøb på 10 x 58 m. Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at prisen fastsættes til indkøbspris med tillæg for omkostningerne for udstykningen.

Lokalplanen blev godkendt med mindre ændringer til udstykningsplanen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frigivelse af midler til udarbejdelse af "Helhedsplan for Banegårdspladsen"


Resume

Sagsforløb: ØK/TM/BY

I forbindelse med planlægning for et nyt stort bolig- og butiksprojekt på Banegårdspladsen i Brønderslev er der behov for at gennemføre en helhedsplanlægning for Banegårdpladsen.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives 400.000 kr. fra midtbypuljen til gennemførelse af helhedsplanlægning på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægning for et nyt stort bolig- og butiksprojekt på de grunde, der i dag huser rets- og postbygning på Banegårdspladsen i Brønderslev, opstår der et behov for at gennemføre en helhedsplanlægning for Banegårdpladsen.

I helhedsplanen for Banegårdspladsen skal der bl.a. tages stilling til:

 • Områdets fremtidige trafikstruktur (veje, stier og parkering)
 • Indretning af den kollektive trafikbetjening (bus og tog)
 • Områdets fremtidige bebyggelsesstruktur (omfanget og placering af ny bebyggelse)
 • Områdets fremtidige anvendelser
 • Banegårdspladsens sammenhæng til handelsgaderne og Rododendronparken

Helhedsplanen skal bl.a. danne baggrund for en ansøgning om medfinansiering til planens realisering fra Realdania. Arbejdet med helhedsplanen forventes forankret i et nyt midtbyråd for Brønderslev, ligesom byens borgere vil blive inddraget i udarbejdelsen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har behov for konsulentbistand til udarbejdelse af helhedsplanen samt midler til gennemførelse af processen. I forbindelse med processen forventes der udgifter til fx landinspektør, studietur, afholdelse af arrangementer, fotostater i gadebilledet mv., jf. aktiviteter i "Genform Dronninglund" projektet. Der anmodes derfor om frigivelse af 400.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 400.000 kr. fra midtbypuljen til gennemførelse af helhedsplanlægning på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen til Midtbyplaner er i 2017 på 1,9 mio. kr. - inkl. ikke forbrugte anlægsmidler fra 2016.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Evaluering af Midtbyrådet i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

I januar 2016 blev Midtbyrådet for Dronninglund nedsat på baggrund af anbefaling i Midtbyplanen for Dronninglund. Midtbyrådet blev nedsat for den nuværende byrådsperiode. Inden byrådsperiodens udløb skal der ske en evaluering af midtbyrådet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Midtbyrådet for Dronninglund skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Siden Midtbyrådet for Dronninglund blev nedsat har der været holdt 8 møder. Midtbyrådet har særligt beskæftiget sig med projekt "Genform Dronninglund", herunder byomdannelsen i forbindelse med kulturarvskommuneprojektet og områdefornyelsen i Dronninglund midtby. Midtbyrådet har fungeret som en værdifuld sparringspartner i processen og har bidraget til en kvalificering af de valgte løsninger, så de understøtter den virkelighed, som midtbyens aktører befinder sig i. Samarbejdet i Midtbyrådet har desuden medført, at kendskabet til "Genform Dronninglund" er blevet udbredt via andre kanaler og i andre sammenhænge end der almindeligvis har gjort brug af.

Projekt "Genform Dronninglund" er langt fra afsluttet. Der er derfor fortsat behov for at videreføre Midtbyrådet som sparrings- og dialogpartner i processen. Der er ikke en fast mødekadance for Midtbyrådet. Der indkaldes efter behov. Fagforvaltningen anbefaler, at Midtbyrådet videreføres, da der kun afholdes møder, når der er konkret behov for dialog med midtbyens interessenter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget viderefører Midtbyrådet for Dronninglund.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om chikaner på Knudsgade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Knudsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret chikaner/bump på Knudsgade i Brønderslev. Borgeren er medarbejder på "Mælkebøtten - et beboerkraftværk" og henvender sig på grund af, at flere forældre har taget kontakt til vedkommende, fordi de frygter, at deres børn vil blive kørt ned, fordi folk kører stærkt.

Knudsgade ligger i byzone, og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Knudsgade er klassificeret som en lokalvej i byen.

Lokalveje i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Knudsgade 93 i juni 2017, viser en ÅDT på 827 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 38 km/t og en 85 % percentil på 49 km/t. 90 % kører under 50 km/t, 8,5 % kører mellem 50-60 km/t og 1,5 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der politi-registreret fem ulykker på Knudsgade på strækningen mellem Smalbyvej og Frilandsvej. I to af ulykkerne er der materielskade og personskader i tre af ulykkerne. En af ulykkerne er sket i krydset Frilandsvej og Knudsgade. Tre af ulykkerne er sket i krydset Smalbyvej og Knudsgade, hvor den ubetinget vigepligt ikke er overholdt. Den sidste ulykke, mødeulykke, er sket kort efter krydset Smalbyvej og Knudsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 6:

Sagen udsættes til næste møde.

Trafik og Veje overvejer muligheden for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har nu overvejet, om der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Knudsgade som ansøgt.

Med baggrund i trafikmålingen, ulykkesantallet og at Knudsgade er en busgade, vurderes det, at der ikke er belæg for at etablere fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger på Knudsgade.

Som et vejledende parameter, så anbefaler kommunerne oftest, at der først etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger, når 85% percentilen overstiges med 20%. På steder med en referencehastighed på 50 km/t, så bør 85% percentilen være på over 60 km/t, før der etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Bilag

Til toppen


6. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger ved Skolegades Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En repræsentant fra skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har henvendt sig angående ændring et asfaltbump, som ikke er etableret korrekt og manglende lys i oplysningstavler (E17.1) ved fodgængerfelt ved Krogensgade.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En repræsentant fra skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har henvendt sig angående et asfaltbump i Bredgade. Det angives, at asfaltbumpet ikke er etableret korrekt i forhold til oplysningstavler med 30 km/t zone, og det bevirker, at hastigheden er for høj. Desuden påpeger repræsentanten, at der mangler lys i oplysningstavler (E17.1) ved fodgængerfelt ved Krogensgade, og et vejtræ bør fjernes for at E17-tavlen også kan ses i venstre side af kørselsretningen.

Brønderslev Kommune har kontrolmålt bumpet, og det er korrekt, at det ikke overholder kravene for et 30 km/t bump. Bumpet blev udført i 2014 i forbindelse med sikring af fodgængerfelt i Bredgade ved Smalbyvej.

Den 28. september 2017 blev der holdt et møde med skolebestyrelsen på Skolegades Skole. Man blev enige om, at der foretages en ny trafikmåling, og derved få afklaret effekten af det nuværende asfaltbump.

Der blev drøftet 2 løsningsforslag:

 • Asfaltbumpet ændres, så det opfylder dimensioneringskravet til 30 km/t.
 • Alternativt, etablering af en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved opsætning af forbudstavler.

En trafikmåling i Bredgade, foretaget i november 2012 ud for Bredgade 111, viser en årsdøgntrafik på 5.408 køretøjer med 5 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 33 km/t og en 85 % percentil på 43 km/t.

Trafikmålingen, der er foretaget i oktober 2017, viser en årsdøgntrafik på 4.517 køretøjer med 5,7 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 33 km/t og en 85 % percentil på 41 km/t. 34% har kørt under 30 km/t og 98 % har kørt under den tilladte hastighed på 50 km/t.

Sammenlignes de 2 målinger, så er hastigheden faldet med 2 km/t i perioden fra 2012 til 2017.

Over en 10 års periode er der politi-registreret syv ulykker på Bredgade på strækningen fra Dalgasgade til P.N. Jensens Plads. I tre af ulykkerne er der personskader. To af ulykkerne er sket i fodgængerfelter, hvor den ene er i fodgængerfeltet ved kirken og det andet i fodgængerfeltet ved Smalbyvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at asfaltbumpet i Bredgade ændres, så det opfylder det dimensionsgivende krav for et 30 km/t-bump.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 10:

Sagen udsættes til næste møde.

Torben Stenskrog Madsen undersøger, om skolepatruljen har mulighed for også at stå i fodgængerfeltet ved kirken.

Trafik og Veje efterfølgende et nyt skitseforslag.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Skolelederen ved Skolegades Skole har oplyst, at skolen ikke har mulighed for at udvide skolepatruljen med en patrulje ved fodgængerfeltet i Bredgade ved kirken, da skolen i dag har svært ved at hverve elever til skolepatruljearbejdet.

Fodgængerfeltet ved kirken opfylder ikke kravet i henhold til vejafmærkningsbekendtgørelsen, idet fodgængerfeltet i dag kun er udført med en bredde på 2,25 m mod det lovmæssige krav på 4,0 m.

Fodgængerfeltet ved kirken bliver i dag kun brugt af få elever, som en genvej på cykel til cykelparkeringen på Skolegades Skole. Der er ligeledes kun 60 m mellem fodgængerfelterne på Bredgade ved Smalbyvej og kirken.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at asfaltbumpet i Bredgades ændres, så det opfylder det dimensionsgivende krav for et 30 km/t-bump, samt at fodgængerfeltet ved kirken fjernes.

Færdselssikkerhedsrådet, 11. december 2017, pkt. 6:
Godkendt som indstillet.

John Erik Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Høj hastighed på Mylundvej igennem Kirkholt


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få hastigheden sat ned til 50 km/t samt at der laves bump eller chikaner i Kirkholt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få hastigheden sat ned til 50 km/t samt at der laves bump eller chikaner i Kirkholt, da bilerne kører uden hensyntagen til hastighedsbegrænsningen og folk, som færdes ved vejen eller krydser vejen. Borgeren oplyser, at han har oplevet, at folk truer med knytnæver eller tuder i hornet, når han kører ind i indkørslen. Tit bliver der bremset hårdt for at undgå påkørsel. Derudover oplyser han, at hastigheden er lige så høj i nattetimerne, og at den tunge trafiks hastighed kan mærkes i husene og er forstyrrende for nattesøvnen.

Mylundvej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land. En gennemfartsvej er defineret som:

"For at sikre en god fremkommelighed i kommunen er en række veje udpeget som gennemfartsveje. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bærevene (herunder en god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med brede rabatter.

Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikrer fremkommelighed for den tunge trafik."

Over en 10 års periode er der på strækningen med 60 km/t politiregistreret 3 ulykker. To af ulykkerne er sket i 2009 og den sidste i 2016. I ulykkerne var der materielskader.

I december 2011 blev den tilladte hastighed igennem Kirkholt ændret fra 70 km/t til 60 km/t.

I nedenstående tabel er trafiktællingerne målt ved Mylundvej 26 i perioden 2011-2017 listet:

ÅDT

85 % (km/t)

< 60 km/t (%)

60-70 km/t (%)

70-80 km/t (%)

> 80 km/t (%)

Nov. 2011 (70 km/t)

2727

79

Sep. 2013 (60 km/t)

2877

77

31

41,5

19,5

8

Juni 2015

2847

70

50,5

35,5

10,5

3,5

Nov. 2015 (din fart)

2954

67

63

28

7

2,5

Dec. 2015

2887

71

46

38

12

4,5

Okt. 2017

3022

69

50

38,5

9

3

Den tilladte hastighed og vejens klassificering gør, at det ikke er muligt at etablere fysiske fartdæmpende foranstaltninger. Alternativt kan der etableres en 'Din fart', som skønnes at koste 100.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2017).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 11. december 2017, pkt. 4:
Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den skiltede hastighed igennem Kirkholt nedsættes til 50 km/t. Derudover etableres en helle i spærrefladen ved Mustedvej, og kørebanebredden igennem Kirkholt indsnævres. Efterfølgende opsættes den mobile 'Din fart' i en periode.

John Erik Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Hornshøjvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret et bump ved byzonen på Hornshøjvej i Klokkerholm.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret et bump ved byzonen på Hornshøjvej, da han er bekymret for den høje hastighed og personerne, som færdes langs vejen. Borgeren oplyser, at han oplever, at der er mange, som færdes langs vejen; både skolebørn, børnehavebørn på tur, cyklister og folk på gåtur. Der ud over beskriver borgeren, at vejen er smal og at sigtbarheden ind i byen er ringe med høj hastighed.

Hornshøjvej er i kommunens klassificering af kommuneveje kategoriseret som en lokalvej i åbent land. En lokalvej er defineret som: "Lokalveje på landet omfatter de smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendomme på landet til fordelingsveje. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlige. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente en at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50-60 km/t, nogle steder lavere.

Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatter være smalle, og vejene ikke forsynet med sideanlæg."

Hornshøjvej forbinder Ålborgvej og Klokkerholm by fra sydøst. Vejen har en bredde på 4,2 m. Byzonetavlen er placeret ud for nr. 32, og omkring 135 m fra byzonetavlen mod Klokkerholm er der placeret en chikane.

Ifølge vejreglerne bør der ved 50 km/t være 150 m mellem færtdæmperne og maksimalt 250 m.

Over en 10 års periode er det ikke sket politiregistrerede ulykker på Hornshøjvej.

En trafikmåling, foretaget i november 2017 efter byzonen på Hornshøjvej, viser en årsdøgntrafik på 264 køretøjer og med 12 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 52 km/t og 85 % percentil på 64 km/t. 42 % kører under 50 km/t, 37,5 % kører mellem 50-60 km/t, 16,5 % kører mellem 60-70 km/t og 4 % kører over 70 km/t.

Vej og Park skønner, at etablering af en byport i form af et bump og belysning af bumpet vil koste 55.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at byzonen flyttes 30 meter mod syd, hvor der etableres en byport i form af bump og belysning. Det foreslås desuden, at projektet medtages på prioriteringslisten for anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 11. december 2017, pkt. 7:
Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres byzonetavler i begge vejsider og flyttes omkring 30 meter mod syd.

John Erik Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Forslag om ændret placering af byskilt på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Borgerne påpeger, at hastigheden, som bilisterne kommer ind i Dronninglund med, er alt for høj, især fra øst. De påpeger, at byskiltet er placeret for tæt på de første huse. Derudover mener de, at bumpene er for lave og slidte, og de derved kan passeres med for høj fart.

De ønsker, at byskiltet flyttes mod øst på den anden side af Østre Ringgade, samt at der etableres chikaner i stedet for bump og eventuelt stærekasser. Derudover ønsker de, at den tunge trafik bliver ledt uden om bykernen af omfartsvejen.

På møde i Byrådet den 30. marts 2016 blev Midtbyplan for Dronninglund godkendt. Med udgangspunkt i planen skal der på Slotsgade fra Geråvej og til Falkevej arbejdes på et by- og trafikrumsprojekt.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. Bumpene fjernes i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej og Park eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgår bumpene på Slotsgade.

Slotsgade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres, såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Dog er det hensigtsmæssigt, at den gennemkørende trafik benytter omfartsvejen, Østre Ringgade, for at aflaste midtbyen.

Trafikmålingen fra oktober 2009, som er foretaget ud for Slotsgade 108, viser en ÅDT på 1.756 køretøjer og med 9 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85 % percentil på 57 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket 4 politi registrerede ulykker på Slotsgade på strækningen fra Østre Ringgade til Stationsvej. I 2007 er der sket to ulykker i henholdsvis krydset Østre Ringgade og Stationsvej, hvoraf der i den ene ulykke var materielle skader og den anden er registreret som en ekstra ulykke. I 2009 påkøres et parkeret køretøj, hvor der er registreret materielskader. I 2010 er der registreret en materielskadeulykke i krydset Gutenbergvej og Slotsgade, hvor en ubetinget vigepligt overses.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget bumpene på Slotsgade ud for nr. 63 og 77, og de er for 'flade' i forhold til Vejdirektoratets anbefalinger til modificeret sinusbump ved 50 km/t. Derudover er det fagforvaltningens vurdering, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Slotsgade og samtidig flytte noget af trafikken til Østre Ringgade. Det foreslås, at byzone-tavlerne flyttes 50 meter mod øst, og der etableres et belyst bump. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at indkørslen til Dronninglund fra øst synliggøres ved etablering en byport i form af et bump. Derudover foreslås det, at de eksisterende bump forbliver og afventer prioriteringslisten for fjernelse af bump eller et eventuelt nyt slidlag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en byport ved indkørslen til Dronninglund fra øst, som sendes til kommentering i Midtbyrådet, hvorefter sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Midtbyrådet for Dronninglund, 19. september 2016:

Midtbyrådet ser positivt på forslaget og foreslår, at det indarbejdes i et projekt for omdannelse af Slotsgade i forlængelse af Kulturarvskommuneprojektet.

Det foreliggende skitseprojekt skønnes at koste 88.000 kr. Projektet omfatter bump, chikaner i begge sider, skiltning, afmærkning, beplantning og belysning.

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at der etableres en synlig byport ved den østlige byzone-grænse, og at den tunge trafik ledes ad Østre Ringgade.

Carl Åge Christensen foreslog, at der ved Jem og Fix på Asaavej kunne opsættes G14-tavle (diagramorienteringstavle) med henvisning til, at tung trafik uden ærinde i Dronninglund skal køre ad ringvejen nord om Dronninglund.

Sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet på næste møde for drøftelse af endelig placering.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Sagsfremstilling i Færdselssikkerhedsrådsmøde den 13. marts 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager stilling til, om rådet vil anbefale projektet med en byport i form af bump og flytning af byzone-grænsen over for Teknik- og Miljøudvalget.

Færdselssikkerhedsrådet, 13. marts 2017, pkt. 3:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø oplyste, at der på Asaavej er opsat en G14-tavle.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at oplysningen på tavlen om adgang til motorvejen flyttes fra gennem Dronninglund by til Ndr. Ringgade.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skitserer et løsningsforslag med midterhelle samt prisoverslag.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har arbejdet med tre forskellige løsningsmodeller:

 1. Renovering af de eksisterende 2 stk. bump - fjernelse og genetablering som 50 km/t bump.
 2. Fjernelse af eksisterende 2 stk. bump. Udførelse af 3 nye bump 50 km/t, flytning af byzone og etablering af gadelys frem til ny byzone grænse.
 3. Chikane i form af forsætning af vej, flytning af byzone og etablering af gadelys frem til ny byzone grænse.

Vej og park skønner, at de enkelte projekter vil koste (prisniveau 2017):

 1. 57.600 kr. ekskl. moms.
 2. 102.600 kr. ekskl. moms.
 3. 345.000 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at de to eksisterende bump fjernes og tre nye bump etableres (nr. 2) i forbindelse med renovering af strækningen fra Stationsvej til byzonegrænsen mod øst (500 m) i form af nyt asfaltslidlag. Det foreslås, at projektet medtages på prioriteringslisten for Vej- og Parkanlægsmidler 2018.

Bilag

Til toppen


9. Optagelse af privat fællesti til offentlig sti i Skelbakken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Grundejerforeningen Skelbakken I anmoder Teknik- og Miljøudvalget om, at optage deres private fællessti som offentlig sti.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den ansøgte sti skal optages som offentlig sti.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Skelbakken I anmoder Teknik- og Miljøudvalget om, at optage deres private fællessti som offentlig sti.

Grundejerforeningen har konstateret, at stien mellem stamvejen Skelbakken og Højen er blev optaget som offentlig sti. I den forbindelse mener grundejerforeningen, at deres private fællessti mellem Skelbakvej og Højen ligeledes bør optages som en offentlig sti.

Anmodningen begrundes med, at der er mange af byens borgere der benytter stien, bl.a. som motionsrute m.v. Hjallerup Ridecenter kommer ligeledes til at benytte stien, idet de nu får etableret lys på deres sti, som ligger i forlængelse af grundejerforeningens sti.

Lokalplan nr. 10-55 / 03-B-14.01 udlægger omhandlende sti til privat fællessti, og at det er grundejerforeningerne i Skelbakken I og II, som skal vedligeholde denne.

Stien er i dag 280 m lang og etableret med asfalt i en bredde af 2,5 m´s bredde. Stien har offentlig stibelysning.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 30. oktober 2017, at igangsætte arbejdet med en stiplan for Brønderslev Kommune. Det forventes, at stiplanen er færdig ultimo 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om den ansøgte private fællessti skal optages som offentlig sti eller om den skal afvente stiplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Stien optages som offentlig sti.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Stillingtagen til ændringer i afgrænsning af vandområder - Vandrådsarbejdet 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Vandrådene for Limfjorden og Nordlige Kattegat og Skagerrak har drøftet samtlige vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, for at se om de lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal indberettes ændringer til den eksisterende udpegning af vandområder i den eksisterende vandplan.

Sagsfremstilling

Med henblik på en lokalinddragelse i vandplanlægningen er der ved ændring af lov om vandplanlægning og jf. bekendtgørelse nr 217/2017 om vandråd fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland med rådgivning fra vandrådene konkret skal løse følgende opgave:

 • Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.
 • Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Der ud over kan der meldes supplerende oplysninger ind vedr. de konkrete vandområder.

Brønderslev Kommune har vandløb, som ligger i 2 hovedvandoplande - Limfjorden og Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Da oplandet til Limfjorden er meget stort, blev der nedsat en arbejdsgruppe for Ryå, bestående af repræsentanter fra Bæredygtigt Landbrug, Dansk Familielandbrug, Landbonord, vandløbslauget i Jammerbugt og Brønderslev Kommune, Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, Dansk Orientologisk Forening samt Sportsfiskerne.

Arbejdsgruppen har drøftet samtlige 56 vandområder, som var en del af vandplanen. Brønderslev Kommune var sekretariatskommune for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen indberettede 18 vandområder til Vandrådet, hvor et eller flere medlemmer fandt, at vandområderne var modificeret. Kommunen skulle vurdere, om vandområderne opfyldte kriterierne for at kunne udpeges som stærkt modificeret. Arbejdsgruppen var enige om 11 vandområder, og disse opfylder efter kommunens foreløbige vurdering betingelserne for at kunne udpeges som modificeret. De øvrige 7 vandløb, der ikke var enighed om, opfylder efter den foreløbige vurdering ikke kriterierne. Vandrådet har behandlet arbejdsgruppens indberetning, og et flertal i vandrådet er enig i kommunes foreløbige vurdering.

Det er en forudsætning for at et vandområde kan udpeges som stærkt modificeret, at den restaureringsindsats, som vil være nødvendig for at opnå god økologisk tilstand, har betydelige negative indvirkninger på miljøet generelt eller menneskelige aktiviteter (herunder afvanding). De vandområder, som foreslås udpeget som modificeret, er primært rørlagte eller er uden fald og med blød bund, fx Stavad Kanal. Det vurderes, at de resterende 7 vandløb kan bringes i god økologisk tilstand uden at afvandingsforholdene forringes. Referaterne fra alle møder er vedlagt.

Såfremt et vandløb udpeges som stærkt modificeret, kan der ikke længere søges tilskud til restaureringer. F.eks. kan der ikke søges om tilskud til sandfang i Ryå, såfremt denne strækning blev udpeget som modificeret.

Vandrådet for nordlige Kattegat og Skagerrak har ikke haft arbejdsgrupper, men drøftet indstillingerne i samlet Vandråd. Kommunen har foreslået Vandrådet, at en strækning af Skovmøllebækken opstrøms Voergård ikke skal udpeges som stærkt modificeret, som foreslået af Miljøstyrelsen. Begrundelsen herfor er, at forvaltningen har færdiggjort et restaureringsprojekt ved Voergård, som har sikret passage til den strækning, som Miljøstyrelsen har foreslået udtaget. Hvis strækningen udtages, kan forvaltningen ikke få penge til at skabe passage under det gamle cementstøberi i Flauenskjold. Strækningen opstrøms er et af de få vandløb i kommunen, som har en DVFI på 6, som det det næsthøjeste på DVFI-skalaen. Vandrådet er enig i kommunes foreløbige vurdering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender, at det indstilles til Miljøstyrelsen, at udpegningen af 12 vandløb ændres i overensstemmelse med et flertal i vandrådene.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 23:

Sagen behandles på ekstraordinært møde den 14. december 2017.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Flertallet godkendte, at det indstilles til Miljøstyrelsen, at udpegningen af de 12 vandløb ændres i overensstemmelse med et flertal i vandrådene.

Knud L. Pedersen indstiller Ryå som stærkt modificeret.

Hans Chr. Holst og Knud L. Pedersen indstiller Skovmøllebækken opstrøms Voergaard som stærkt modificeret.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Tillægsregulativ for Ryå


Resume

Sagsforløb: TM

Tillægsregulativ for Ryå, der muliggør slåning af brinker og en ekstra grødeskæring m.v., blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. september 2017.

Der har været offentligt møde den 20. september 2017, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, som har drøftet ændringer til det offentliggjorte forslag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal foretages en supplerende konsekvensvurdering af forslag til tillægsregulativ, samt om der skal foretages en fornyet offentlig høring, idet der er foretaget væsentlige ændringer af det tidligere fremlagte forslag til tillægsregulativ.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 22. maj 2017, at der skulle udarbejdes et tillægsregulativ for Ryå for at muliggøre slåning af brinker og en ekstra grødeskæring m.v.

Der har været offentligt møde den 20. september 2017, hvorefter der er udarbejdet et nyt forslag til tillægsregulativ, gældende for strækningen i Brønderslev Kommune samt den stækning, som er fælles for Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 6. november 2017 vedtaget det oprindelige forslag til tillægsregulativ med den ændring, at strækningen i Brønderslev Kommune samt den fælles strækning af Ryå, ikke er omfattet.

Den fælles strækning har indtil nu været vedligeholdt af Jammerbugt Kommune. Ved vedtagelse af forslag til tillægsregulativ for Brønderslev Kommune overgår vedligeholdelsen til Brønderslev Kommune.

Regulativet indeholder desuden en ændring om, at det kun er på den ene brink, der slås stivstænglet vegetation. Til gengæld rykkes tidspunktet for skæringen frem fra den 1. oktober til at blive foretaget i tilknytning til den 3. ordinære grødeskæring, der tidligst kan foretages efter den 15. august.

Endvidere ændres den snoede strømrendeskæring til en forsøgsvis lige skæring på en 11,4 km lang strækning, hvilket svarer til 35 % af den samlede strækning. Denne ændring vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket vurderes ikke at kunne gives, jf. afgørelse af 20. september 2016 i Natur- og Fødevareklagenævnet vedrørende ændret grødeskæring m.v. i Simested Å - Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Forslag til tillægsregulativ er ledsaget af et bilag, hvor der redegøres for baggrund og konsekvenser af tillægsregulativet. Der er ikke foretaget en konsekvensvurdering for Habitatområde Store Vildmose eller de Bilag IV arter, som kan blive påvirket af tillægsregulativet eksempelvis Odder. Det skønnes umiddelbart, at slåning af bredvegetationen indenfor Natura 2000 området fra den 15. august ikke vil være foreneligt med habitatdirektivet, idet urtebræmmer langs vandløb er en del af udpegningsgrundlaget. Endvidere bør det belyses nærmere, om den ekstra skæring kan forringe tilstanden i vandløbet specielt i Habitatområdet.

De ændringer, der er foreslået i det nye udkast til tillægsregulativ, er så store i forhold til det forslag, der har været i offentlig høring, at fornyet høring er nødvendig.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer således, at udkastet til tillægsregulativ for Ryå ikke kan vedtages i sin nuværende form uden fornyet høring, ændringer i forhold til skæring af brinkvegetation, yderligere konsekvensvurderinger samt § 3 dispensation.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der foretages yderligere konsekvensvurdering af tillægsregulativet, samt at tillægsregulativet herefter sendes i ny offentlig høring samt høring af Jammerbugt Kommune inden et eventuelt nyt forslag vedtages.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 22:

Sagen behandles på ekstraordinært møde den 14. december 2017.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Tillægsregulativet blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Høringsfristen vedr. Dronninglund Fjernvarmes projekt forlænges til den 8. januar 2018.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen

Opdateret 15. december 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer