Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 18. august 2014
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Der medtages punkt vedrørende lugtgener fra biogasanlægget Krogenskær.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Miljø- og Teknikudvalget skal foretage en prioritering i de udarbejdede afdækningsforslag indenfor udvalgets politikområder.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4 % på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme tages højde for de områder, som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

ServiceudgifterSparekrav
2015201620172018
Økonomiudvalget303.9619.42713.77619.85525.934
Børne- og Skoleudvalget528.15821.12631.68942.25352.816
Fritids- og Kulturudvalget56.5582.2623.3934.5255.656
Beskæftigelsesudvalget*90.6513.6265.4397.2529.065
Ældreomsorgsudvalget284.80510.65215.60821.30427.001
Social- og Sundhedsudvalget*178.4092.8792.1912.0665.634
Miljø- og Teknikudvalget61.4582.4583.6874.9176.146
I alt1.504.00052.43275.784102.171132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår at Miljø- og Teknikudvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke pt.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 5. maj 2014, pkt. 6:

På et kommende møde i udvalget gennemgås økonomien på politikområderne 801 og 802 detaljeret, hvorefter afdækningsforslag udarbejdes.

Miljø- og Teknikudvalget, 2. juni 2014, pkt. 3:

Der blev fremlagt afdækningsforslag for politikområderne 801 og 802. Afdækningsforslagene fremsendes til Økonomiudvalget og vil blive prioriteret på udvalgets august-møde.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 18. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget indstiller følgende prioritering af besparelsesforslag for det udarbejdede afdækningskatalog. Prioriteringen er foretaget i henhold til den udmeldte ramme på 4 %:

 1. MT 801 - Ændret grødeskæring, træbeskæring og opgravning 212.000 kr.

 2. MT 802 - Gadelys 290.000 kr.

 3. MT 801 - Slidlagskontoen. Spare slidlag væk 388.000 kr.

 4. MT 801 - Nedskæring på 3 medarbejdere ved naturlig afgang 1.000.000 kr.

 5. MT 802 - Kollektiv trafik 575.000 kr.

Ole Bruun ønsker ikke besparelser på den kollektive trafik.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til korrektioner til basisbudget 2015 - Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2015.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ikke er nogle tekniske korrektioner for Miljø- og Teknikudvalgets politikområde til Budget 2015.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 27. august 2014, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at idet der ikke er nogle tekniske korrektioner på Miljø- og Teknikudvalgets politikområder, tages oversigterne over udgangspunktet for Budget 2015 til efterretning.

Beslutning

De foreslåede korrektioner indstilles indarbejdet til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Bilag

Til toppen


5. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Miljø- og Teknikudvalget


Resume

Sagsforløb: MT

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter……………………….16.864.000
Overførselsudgifter…………………..-10.658.000
Finansiering…………………………...-10.557.000
Netto mindreforbrug………………..-4.351.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Miljø- og Teknikudvalgets område er der ingen væsentlige ændringer siden Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet halvårsregnskabet, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden halvårsregnskabet fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter Halvårsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tog halvårsårsregnskabet til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Nordjyllandstrafikselskab - orientering om regnskab 2013, prognose for 2014 og høring af budgetforslag 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering årsrapport 2013 med godkendt regnskab 2013, rapport over budgetopfølgning for 2014 samt høring af budgetforslag for 2015. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 25. august 2014. NT er ansøgt om udsættelse af høringssvaret til efter Byrådets møde den 3. september 2014.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2015.

Jørn K. Kristensen deltager i mødet og gennemgår ovenstående.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering NT´s årsrapport 2013 med godkendt regnskab 2013, rapport over budgetopfølgning for 2014 samt høring af budgetforslaget for 2015.

Det fremgår af NT´s årsrapport 2013, at NT´s samlede regnskab for 2013 viser et positivt resultat på 18,1 mio. kr. NT har i 2013 oplevet en passagervækst på 1 % i forhold til 2012. NT oplyser, at denne vækst ikke har slået igennem på indtægtssiden, på grund af effekten af forbruget af passagerernes lagerbeholdning af klippekort efter rejsekortets indførelse samt rejsekortets billigere takster. Den helt store økonomiske afvigelse i forhold til budget 2013 har været et markant lavere operatørudgiftsniveau på grund af en lavere prisudvikling end ventet, ligesom forbruget af flextur generelt er opbremset. NT har også realiseret besparelser på administration og salgsprovision i forbindelse med indførelse af digitalisering og effektiviseringsplaner ved indførelsen af rejsekortet og udbedring af rejseplanen.

Prognosen for budget 2014, der er udarbejdet på baggrund af første kvartal 2014 viser, at NT forventer et samlet overskud på 1,9 mio. kr. på bustrafikken og et overskud på 0,8 mio. kr. på flextrafikken. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i første kvartal 2014 samt et estimat på udviklingen i resten af 2014.

Bustrafikkens oprindelige budget 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev erstattet af rejsekortet i foråret 2013 og inden det var kendt, at prisudviklingen på bustrafik nærmede sig et rundt nul i 2013. Sidstnævnte medfører en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSB-strækningen i Nordjylland. Årets første prognose udviser derfor en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat.

I budgetforslag for 2015 regner NT med et tilskud på 508,4 mio. kr. på den samlede bustrafik. Fra 2015 budgetterer NT ikke med tilskud til flexhandicap, idet aconto tilskud til flexhandicap fra kommunerne bortfalder fra 2015 og i stedet afløses af månedligt kørselsbidrag og administrationsbidrag på de faktiske udførte kørsler. NT vedlægger dog en budgetoversigt for 2015, som kommunerne kan anvende som udgangspunkt for egen budgetlægning.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev kommune – NT udgifterBus-/flexkørsel i kr.Handicapkørseli kr.
Regnskab 2013:
Aconto indbetalt 2013 inkl. reg. fra 201114.708.0001.263.053
Regnskab 2013 nettoudgifter14.249.0001.301.220
Regulering 2013 reguleres via budget 2015459.000-38.166
Budgetopfølgning 2014:
Aconto indbetalinger 2014 inkl. regulering 201214.457.0001.349.000
Forventet budget 2014 nettoudgifter13.866.0001.440.000
Forventet regulering/efterbetaling i budget 2016 591.000- 91.000
Budgetforslag 2015 -18:
Forventet budget 2015 incl. regulering 2013Tal i parentes er budget 2015 beløbet fra sidste år 14.284.000(15.517.000)1.545.000(1.405.000)
Forventet budget 2016 incl. regulering 2014Tal i parentes er budget 2016 beløbet fra sidste år14.200.000(15.382.000)1.486.000(1.368.000)
Forventet budget 2017Tal i parentes er budget 2017 beløbet fra sidste år14.727.000(15.317.000)1.486.000(1.378.000)
Forventet budget 201814.662.0001.486.000

Sammenlignes NT´s udmeldte fremtidige budgettal med kommunens foreløbige basisbudget 2015 i årene 2015-18 for konto 231 busdrift/handicapkørsel fås en indikation af, hvorledes budgetrammerne fremover kan overholdes:

NT´s budget tal / kommunens budgetAconto indbetalingNT i kr.Kommunens foreløbige basisbudget 2015 i kr.Differencei kr.
Prognose budget 2014
Busdrift14.457.000
Handicapkørsel1.349.000
I alt 15.806.00015.426.000- 380.000
Forventet overskud i NT budget 2014 overføres til budget 2016591.000
Budgetforslag 2015
Busdrift 14.284.000
Handicapkørsel1.545.000
I alt15.829.00015.792.000-38.000
Budgetforslag 201615.686.00015.744.00058.000
Budgetforslag 201716.213.00015.744.000-469.000
Budgetforslag 201816.148.000 15.744.000 -404.000

Resultatet af regnskab 2013 viser et mindreforbrug på busdriften på 459.000 kr., som bliver reguleret i 2015 opkrævningen.

Brønderslev Kommune kan ifølge NT´s budgetprognose for 2014 forvente en mindreudgift i 2014 på 591.000 kr., som bliver reguleret i 2016. I kommunens budget 2014 er der en samlet ramme på konto 231 busdrift/handicapkørsel på 15.426.000 kr. Brønderslev kommune indbetaler aconto til NT i 2014 samlet 15.806.000 kr., svarende til 380.000 kr. mere end der er afsat i budgettet.

Merforbruget vil i 2014 kunne finansieres af NT budgetprognosens forventede mindreforbrug på 591.000 kr., såfremt kommunen anmoder NT om, at få udbetalt en passende del af overskuddet i 2014. En eventuel udbetaling af del af det forventede mindreforbrug vil tilsvarende påvirke NT´s udmeldte budgettal for 2016 i modsat retning.

Af NT´s budgetforslag for 2015 fremgår det, at Brønderslev Kommune skal indbetale 14.284.000 kr. til busdriften og kan forvente en udgift på 1.545.000 kr. til handicapkørslen,samlet 15.829.000 kr. I kommunens foreløbige basis budget for 2015 er der kalkuleret med en udgift til kollektiv trafik i 2015 på 15.792.000 kr. NT´s budgetforslag for 2015 er med en forventet overskridelse på 38.000 kr. tæt på at balancere med det foreløbige basisbudget for 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager årsrapport 2013 og budgetopfølgning for 2014 til efterretning med anmodning om med udgangen af 2014, at kunne få udbetalt det på dette tidspunkt konstaterede mindreforbrug i 2014, og

 • godkender budgetforslaget for 2015 med bemærkning om, at de besparelser, som Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2015, vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag for 2015, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2014.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Eventuel udbetaling af midler afklares.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg for erhvervsområde, Kvisselholtvej, Agersted


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet har den 18. juni 2014 behandlet resultatet af en forudgående debat om kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter lokalplanområdet for udvidelsen af DLG Food Oil A/S. Der er udarbejdet forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg nr. 13. Bemærkningerne fra naboerne under fordebatten er indarbejdet i forslagene.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til "Lokalplan 32-E-01.01 for erhvervsområde, Kvisselholtvej, Agersted" og forslag til kommuneplantillæg nr. 13.

Miljøforholdene er belyst, og det er sandsynliggjort, at lokalplanen giver mulighed for etablering af miljøforbedrende tiltag. Krav om afskærmende plantebælter og bevaring af en del af den eksisterende beplantning er indeholdt i planen. Lokalplanen indeholder forslag til en cykelsti til betjening af nærområdet, som ønsket af en nabo.

Udvidelsen af virksomheden er indeholdt i den gældende miljøgodkendelse. VVM screening og miljøvurdering er afsluttet, og der skal ikke udarbejdes VVM redegørelse eller miljøvurdering.

Lokalplanen kan læses digitalt på: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=610

Pdf udgaven i bilag indeholder ikke alle funktioner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og sender det i en 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


8. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplan for "Sommerhusområde ved Smalby" og kommuneplantillæg nr. 4


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 33-S-03.01 og kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring. Der er kommet tre indsigelser vedr. udstykning og skovbyggelinie.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne, og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 33-S-03.01 og kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring i perioden fra den 4. marts 2014 til den 29. april 2014. Der er kommet indsigelse fra ejeren af Blåbærstien 1, fra ejeren af Smalby Hedevej 6og fra Grundejerforeningen Smalbyparken, der dækker ca. 2/3 af lokalplanområdet.

Ejeren af Blåbærstien 1 ønsker, at der ikke udstykkes flere grunde.

Ejeren af Smalby Hedevej 6 ønsker, at der ikke udstykkes flere grunde, og at skovbyggelinjen ikke ophæves.

Grundejerforeningen ønsker § 4 ændret, så der ikke kan ske yderligere udstykninger. Lokalplanforslaget fastlægger, at grunde på 5.000 m² og derover kan udstykkes.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at lokalplanens nuværende ordlyd giver mulighed for at udstykke ca. 11 grunde yderligere fordelt i hele lokalplanområdet, der udgør 858.000 m².

Hvis lokalplanen ændres som foreslået af Grundejerforeningen Smalbyparken, skal lokalplanen ud i en ny høring på 3 uger af hensyn til ejerne af store grunde, som mister deres mulighed for at udstykke. Et andet hensyn er grundejerforeningens ønske om ophævelse af skovbyggelinjen.

Lokalplanen er udarbejdet, fordi der ikke var fastlagt en minimumsgrundstørrelse i byplanvedtægt nr. 3, som afløses af lokalplanen. Ønsket om udarbejdelsen er fremsat af grundejerforeningen.

Lokalplanens grundstørrelser er fastlagt af Miljø- og Teknikudvalget i februar 2012 på baggrund af en vejledende høring blandt alle grundejerne indenfor lokalplanen. Den største matrikel indenfor lokalplanområdet er 9.131 m² og indgår i en af de oprindelige landbrugsejendomme fra før vedtagelsen af byplanvedtægt nr. 3.

Grundejerforeningen ønsker § 9.5 om beplantning langs interne veje og § 9.6 om plantebælter langs Strandvejen slettet. Fagenheden vurderer, at § 9.6 bør bevares, da den udgør en del af argumentationen for at ophæve skovbeskyttelseslinjen.

Aalborg Stift tog i marts 2014 forbehold for at give yderligere bemærkninger til kommuneplantillægget. Svaret vil foreligge inden Byrådets møde.

Lokalplanen overfører matr.nr. 138r Melholt Ejerlav, Aså-Melholt fra sommerhusområde til landzone efter ønske fra ejerne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at lokalplanens § 9.5 om bevarelse af beplantning langs interne veje slettes,

 • at lokalplanens § 9.6 om opretholdelse af plantebælter langs Strandvejen bevares,

 • at skovbyggelinjen søges ophævet, og

 • at Byrådet tager stilling til om lokalplanens krav til grundstørrelse skal ændres, så grunde mellem 5.000 og 9.131 m² ikke kan udstykkes,

og hvis lokalplanforslaget ikke ændres med hensyn til grundstørrelse og ophævelse af skovbyggelinjen som følge af indsigelserne,

 • at Byrådet vedtager lokalplanen endeligt

 • Alternativt, at Byrådet sender lokalplanen ud i en ny, kortere offentlig høring om ændringerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 2. juni 2014, pkt. 7:
Udvalget besluttede, at der ikke kan ske yderligere udstykninger i området, hvorfor udvalget sender lokalplanen ud i en ny, kortere offentlig høring om ændringerne.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 18. august 2014

Høringen er sendt til indsigerne samt til ejerne af 11 grunde større end 5.000 m², fordi den foreslåede ændring vedrører rettigheder for disse grunde.

Der er kommet svar fra Grundejerforeningen Smalbyparken, fra ejer af Hyldestien 1 og fra indsiger udenfor lokalplanområdet - Smalby Hedevej 6. Alle ønsker, at der ikke må udstykkes yderligere grunde indenfor lokalplanen.

Der er kommet indsigelse fra ejeren af Søndre Smalbyvej 7, som ønsker at bevare udstykningsmuligheden.

Ejer af ejendommen Smalby Hedevej 6 umiddelbart udenfor lokalplangrænsen ønsker fortsat ikke skovbyggelinjen ophævet.

Aalborg Stift har den 3. juni 2014 meddelt, at de ikke har indsigelser til lokalplanen i den oprindelige udformning.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt,

 • at lokalplan 33-S-03.01 "Sommerhusområde ved Smalby" vedtages endeligt med ændring af § 4, således at der ikke kan ske yderligere udstykning, og

 • at lokalplanens § 9.5 om bevarelse af beplantning langs interne veje slettes,

 • at lokalplanens § 9.6 om opretholdelse af plantebælter langs Strandvejen bevares,

 • at skovbyggelinjen søges ophævet.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


9. Endelig vedtagelse af lokalplan for "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 8


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-21.01 for "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 8 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Lokalplanen muliggør en udvidelse af dagligvarebutik til et areal på 1.000 m² excl. personalerum.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Til toppen


10. Igangsætning af lokalplan 03-C-05.01 for byggeri på Østergade i Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 15


Resume

Sagsforløb: MT

Ejeren af Østergade 16 og Stengade 2 i Hjallerup søger om igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen med hensyn til bl.a. højden. Området er udnævnt som bevaringsværdigt kulturmiljø i kommuneplanen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til,

 • om lokalplanen skal igangsættes,
 • om projektet skal justeres som ønsket i indsendte kommentarer fra naboer og/eller som foreslået af Museerne i Brønderslev.
Sagsfremstilling

Ejeren af Østergade 16 og Stengade 2 i Hjallerup søger om igangsætning af lokalplan for etageboliger. Der er indsendt to alternative projekter med taghældninger på 25 og 45 graders hældning i henholdsvis 10 meters og 12,72 meters højde. Ansøger ønsker bygning med 45 graders taghældning opført. Ansøger ønsker mulighed for beboelse i 3 plan og indkørsel fra Østergade, hvor der er et ubebyggeligt areal.

Kommuneplan

Kommuneplanen for Hjallerup bymidte gennemgik en radikal fornyelse ved sidste ajourføring af kommuneplanen. Østergade er udnævnt som bevaringsværdigt kulturmiljø i kommuneplanen.

Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Mod Østergade må bygningen være i 2 etager og 10 m høj. Stengade er meget smal. Derfor må bygningen mod Stengade være i en etage med udnyttet tagetage og have en højde på 6 meter. Det fremgår af kommuneplanrammen, at Østergades særlige præg og den arkitektoniske helhed skal bevares.

Forudgående høring

Projektet har været i forudgående, uformel høring hos naboerne og Byudviklingsudvalget under Hjallerup Samvirke, fordi det afgørende strider mod den nye kommuneplan.

Der er kommet indsigelse fra Byudviklingsudvalget og ejerne af Østergade 1-21 og 6, 8, 12, 12a og 14 samt Hjallerupcentret 24.

Museerne I Brønderslev har udtalt, at det kommende byggeri ligger i et kulturmiljø, som er karakteriseret ved tidstypiske villaer fra begyndelsen af 1900-tallet i nyklassicistisk stil og en stilart, som kaldes "Bedre Byggeskik". Den periodes villaer er kendetegnet ved at have maksimalt to etager, tegltag på 45 graders hældning og en kompakt bygningskrop. Det vil være uheldigt med altangange på bygningens facade, da det vil afvige for de resterende bygningers kompakte bygningskrop. Det er et bygningsudtryk, som ligger meget fjernt fra nyklassicistisk og Bedre Byggeskik-huse.

Kommentaren fra Museet mener i modsætning til naboerne og Byudviklingsudvalget, at det vil bryde med gadens udtryk, hvis man opfører en bygning med en taghældning på 20-25 graders hældning, mens en taghældning på 45 grader er at foretrække.

Naboerne og Byudviklingsudvalget under Hjallerup Samvirke har ønsket kommuneplanen overholdt, så bygningen opføres med 25 graders taghældning. De indsendte kommentarer giver udtryk for, at en byggestil med adgang til lejlighederne via altangange mod gaden ikke passer ind i området. Naboerne ønsker indkørsel fra Stengade.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at en lavere bygning langs Stengade vil give en bedste tilpasning til den smalle gade. En lavere fløj langs Stengade vil ikke bryde med kulturmiljøet, hvor en stor del af bygningerne er i en etage med udnyttet tagetage. Den maksimale højde af bygningen langs Stengade foreslås forhøjet fra 6 m til 8,5 m.

Hvis ansøgers løsning med en samlet bygningshøjde på 12,72 meter skal fremmes mod Østergade, skal der udarbejdes kommuneplantillæg.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender,

 • at der udarbejdes en lokalplan for boliger i to plan langs Østergade og en etage med udnyttet tagetage langs Stengade,
 • at taget langs Østergade udformes med 45 graders hældning og en højde på maksimum 12,72 m.
 • at bygning langs Stengade udformes med 45 graders hældning og får en højde på maksimum 8,5 m,
 • at vejadgang fra Østergade tillades,
 • at adgang til lejlighederne sker fra interne trapper eller altangange på husets bagside væk fra Østergade,
 • at der ikke er altaner mod Østergade,
 • at ansøger bidrager med et udkast til lokalplanen,
 • at lokalplankonsulenten skal have erfaring med lokalplanudarbejdelse,
 • at lokalplanens udarbejdelse påbegyndes efter en prioriteret rækkefølge ift. andre igangværende lokalplaner,
 • at der udarbejdes et kommuneplantillæg.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


11. Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for Neurorehablitering ved Brønderslev Sygehus, Nørregade 77, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Region Nordjylland har søgt om igangsætning af ny lokalplan for ejendommen Nørregade 77, Brønderslev, hvor Brønderslev Sygehus ligger i dag. Lokalplanen skal bl.a. muliggøre opførelse af en helt ny Neurorehablitering. Regionen betaler for udarbejdelsen af lokalplanen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan igangsættes.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har søgt om igangsætning af ny lokalplan for ejendommen Nørregade 77, Brønderslev, hvor Brønderslev Sygehus ligger i dag. Grunden, der er ejet af Region Nordjylland består af matrikel 22ab, 2bb og 2bc.

Lokalplanen skal bl.a. muliggøre opførelse af en helt ny Neurorehablitering. Regionen har ønsket at få en stor fleksibilitet og lægger op til, at en stor del af den eksisterende grund kan bebygges i 3 etager. Arealerne nærmest de omgivende boligområder friholdes fra bebyggelse.

Det forventes, at byggeriet får et omfang på ca. 11.500 m² fordelt på 2-3 etager. Byggeriet skal huse 60-66 sengestuer samt tilhørende service-, trænings- og administrationsarealer.

På sigt påregnes alle de eksisterende bygninger på Nørregade 77 nedrevet, da det ikke vurderes at være rentabel at ombygge dem.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, fordi kommuneplanramme 01-O-08 fastlægger antal etager til 2 og bebyggelsesprocenten til 40. Ændringerne har ikke en karakter, der forudsætter en forudgående høring.

Regionen har valgt en lokalplankonsulent med erfaring fra udarbejdelse i kommunens lokalplanmodul.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender,

 • at arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes, og

 • at lokalplanen udarbejdes i en prioriteret rækkefølge i forhold til andre igangsatte lokalplaner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


12. Behandling af fordebat om solvarmeanlæg i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Der er afholdt fordebat om etablering af et solfangeranlæg nord for Hjallerup i perioden fra den 20. juni 2014 til den 25. juli 2014. Der er modtaget et enkelt høringssvar fra Hjallerup Samvirke, der er positive over for projektet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ønsker at etablere et solfangeranlæg, der forventes at kunne producere ca. 18 % af Hjallerup Fjernvarmes årlige varmeproduktion. Anlægget placeres nord for Hjallerup by, vest for industriområdet langs Ålborgvej.

Fordebat

Da arealet, hvor anlægget placeres, ikke er omfattet af kommuneplanens rammeinddeling, og der ikke er en lokalplan for området, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan inden projektet kan gennemføres.

Forud for kommuneplantillægget er der afholdt en fordebat, jf. planlovens § 23c. Fordebatten er afholdt i perioden fra den 20. juni 2014 til den 25. juli 2014.


Der er i perioden modtaget et enkelt høringssvar fra byudviklingsudvalget under Hjallerup Samvirke. Byudviklingsudvalget er positive overfor projektet.

Landskabelig påvirkning

I tilknytning til solfangeranlægget skal der etableres en akkumuleringstank. I projektforslaget er akkumuleringstanken 19 m høj og har en diameter på 16 m. Akkumuleringstanken vurderes at være meget markant og fremtrædende i landskabet (se visualiseringer). Fagenheden foreslår derfor, at der under lokalplanudarbejdelsen undersøges muligheder for at mindske den landskabelige påvirkning, der kan danne baggrund indarbejde bestemmelser herom i lokalplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med planlægning for solfangeranlæg ved Hjallerup i form af kommuneplantillæg og lokalplan, og at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser, der mindsker akkummuleringstankens landskabelige påvirkning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


13. Lokalplanforslag for solenergianlæg ved Manna-Thise


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2014 planlægningen for et solenergianlæg ved Manna-Thise.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Dermed er der udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Den digitale udgave af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan se via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=602

Lokalplanen

Lokalplanområdet består af matr.nr. 99b og del af matr.nr. 12a, begge Tise By, Tise.

Matr.nr. 99b indeholder Manna-Thise Kraftvarmeværks eksisterende bygning og en akkumuleringstank. Matr.nr. 12a er en landbrugsejendom, som grænser op til kraftvarmeværket.

Lokalplanen giver mulighed for at opstille solfangerpaneler på matr.nr. 12a, som skal afskærmes med beplantning. Panelerne og beplantningen må have en maksimal højde på 3 meter over terræn, da lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinien, værdifuldt kulturmiljø og kirkebeskyttelseszonen omkring Thise Kirke. Det skal gennem lokalplanen sikres, at det særlige miljø omkring Thise Bakker bevares.

Der skal opføres en ekstra akkumuleringstank til solenergianlægget. Lokalplanen stiller krav til placering af tanken, samt højde og omfang, for at sikre at anlægget ikke bliver for markant i landskabet.

Vejadgang til området sker via den eksisterende vejadgang til kraftvarmeværket. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tilbygning til kraftvarmeværkets eksisterende bygning.

Lokalplanen giver også mulighed for på sigt at opføre solceller indenfor lokalplanområdet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af matr.nr 12a Tise By, Tise, der ønskes inddraget til solenergianlægget, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole".

Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 12a forbliver i landzone.

Ejendommen matr.nr 99b Tise by, Tise ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna". Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 99b forbliver i byzone.

Miljø- og VVM-screening

Lokalplan 09-T-01.01 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljø- og VVM-screening af planerne. Der er truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, og at lokalplanen ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering. Det vurderes, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Den primære miljøkonsekvens vurderes at være anlæggets landskabelige påvirkning. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om afbødende foranstaltninger i form af afskærmende beplantning, og at anlægget indpasses i landskabet. Der sættes også krav til anlæggets maksimale højde, samt at anlægget tilpasses det eksisterende terræn.

Varmeforsyningsloven
Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til Lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


14. Delegation for tillæg til lokalplan 20-24 for Hjallerup Rideklub og kommuneplantillæg nr. 14


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Hjallerup Rideklub har søgt om tilladelse til at forlænge ridehallen ud over lokalplangrænsen for lokalplan 20-24. Når der gælder en lokalplan for området, vil udvidelser som udgangspunkt være lokalplanpligtige.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan godkendes til offentlig fremlæggelse og efterfølgende vedtages endeligt af Miljø- og Teknikudvalget efter delegation.

Sagsfremstilling

Hjallerup Rideklub har i juli 2014 søgt om tilladelse til at forlænge ridehallen ud over lokalplan 20-24. Området ligger i landzone. Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne fremme sagen. Når der tidligere er udarbejdet en lokalplan, vil udvidelser som udgangspunkt være lokalplanpligtige.

Delegation

Der er gennemført en ændring af planloven, hvor det hidtidige delegationsforbud for planforslag blev ophævet med en ændring af planlovens § 23 a og § 24. Lovændringen trådte i kraft 1. juli 2012.

Tidsforløbet frem til endelig vedtagelse kan forkortes, hvis godkendelse af forslag og endelig vedtagelse delegeres til Miljø- og Teknikudvalget. Kommuneplantillæg kan kun delegeres, hvis det er mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper og som ikke skal i forudgående offentlig høring.

Afgrænsningen af kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan 20-24 er fastlagt snævert for at sikre, at ovennævnte vilkår for delegation af kommuneplantillægget er overholdt. De to tillæg er endnu ikke udarbejdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet delegerer godkendelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Hjallerup Rideklub til offentlig fremlæggelse og efterfølgende endelig vedtagelse til Miljø- og Teknikudvalget, og

 • at tillæg til lokalplan og kommuneplan udarbejdes af fagenheden, da brugerne af området er en offentlig og almennyttig forening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Der fremstilles generel sag vedr. spørgsmål om delegation af kompetence i lokalplansager.

Bilag

Til toppen


15. Ansøgning om udstykning af ejendom fra landbrugsareal på V. Hassingvej 10, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT

Der er søgt om landzonetilladelse til udstykning af en ny ejendom i et skovområde med henblik på at opføre en bolig.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles landzonetilladelse til udstykningen.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om landzonetilladelse til udstykning af en ny ejendom på ca. 4.500 m², hvor der ønskes opført en 1½ plans bolig på 250 m² med tilhørende garage på ca. 100 m².

Ejendommen ønskes udstykket fra matr.nr. 51a Hjallerup Fjerding, Hjallerup, som er en landbrugsejendom, beliggende V. Hassingvej 10, Hjallerup.

Området, hvor den nye bolig ønskes placeret, ligger inden for udpegningerne "Særligt værdifuldt naturområde", "Særligt værdifuldt landskab", ligesom det ligger inden for skovbyggelinjen. Det ligger også i et område, hvor en række boliger, helårs som landbrugsejendomme, er placeret samlet langs V. Hassingvej. De eksisterende boliger ligger dog uden for udpegningerne "Særligt værdifuldt naturområde" og "Særligt værdifuldt landskab".

Den nye ejendom ønskes placeret i et skovområde med kraftigt stigende terræn fra V. Hassingvej og op i skoven. Etableringen af en bolig vil derfor medføre fældning af skov og ændring af terræn, da ansøger planlægger at planere og byggemodne på ca. 1.200 m². Det øvrige areal henlægger som det eksisterende naturområde.

Fagenheden har været i dialog med ansøger om den nye ejendoms placering, da en del af skoven er fredskov. Den valgte udstykning er herefter placeret, så den nye ejendom ligger uden for fredskov.

Fagenheden vurderer, at hvis Brønderslev Kommune meddeler landzonetilladelse til udstykningen, er dette den bedste placering for ejendommen, da det er et område, der består af en samlet bebyggelse af boliger og landbrugsejendomme. Der vil dog ske ændringer af skoven og terrænet, men da ejendommen ligger ud til V. Hassingvej, vil ejendommen fremstå som en del af den øvrige bebyggelse langs vejen.

Samtidig er formålet med landzoneadministration, at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Den pågældende udstykning er udelukkende tiltænkt etablering af en bolig, som ikke er tilknyttet landbrugserhvervet. Dermed strider udstykningen imod formålet med landzoneadministrationen. Det har ikke tidligere været Brønderslev Kommunes praksis, at give tilladelse til lignende udstykninger.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles landzonetilladelse til udstykningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at tillade udstykning af ejendommen, da ejendommen vil fremstå som en del af den øvrige bebyggelse langs vejen.

Bilag

Til toppen


16. Etablering af p-pladser ved træningsfaciliteter på Strandvejen 393, Asaa


Resume

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 6. november 2012 at meddele tilladelse til etablering af træningsfaciliteter på Strandvejen 393, Asaa, dog i en midlertidig periode på op til 2 år.

Tilladelsen blev givet på vilkår, at der kunne anvises mindst 6 p- pladser. Hvis de krævede 6 parkeringspladser ikke kunne etableres på egen grund, ville en eller flere af disse kunne etableres på nabogrund, dog på betingelse af at dette forhold skulle tinglyses på den pågældende nabogrund.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, hvorvidt de anviste og tinglyste 6 p- pladser på ejendommen Strandvejen 396 i tilstrækkelig grad vurderes at være tilgængelige i den forventede brugstid.

Sagsfremstilling

I marts 2012 blev der søgt om tilladelse til at etablere træningsfaciliteter på Strandvejen 393, Asaa.

Sagen blev behandlet over en række udvalgsmøder i 2012.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der på fagenhedens foranledning udfærdiget 2 stk. tinglysningsdokumenter, hvor kommunen er påtaleberettiget i begge.

Tinglysning 1

Den ansøgte anvendelsesændring er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse (udlagt til boligområde), hvorfor der blev stillet vilkår om at der skulle tinglyses en midlertidig accept for den ansøgte anvendelsesændring (bilag).

Tinglysning er sket på ansøgers foranledning på dennes ejendom.

Når den 2 årige periode er forløbet, vil kommunen med henvisning til ovennævnte tinglysning, derfor kunne overveje følgende:

1. at forlænge tilladelsen, på supplerende vilkår

2. at give en permanent tilladelse eller

3. at trække tilladelse tilbage.

Uanset hvilken beslutning der overvejes, har kommunen ved tidligere naboorienteringer og ved informationsmøde lovet, at der ville blive foretaget forudgående partshøringer af berørte naboer mv.

Tinglysning 2

For at imødekomme kommunens vilkår om, at der skal etableres mindst 6 p- pladser til træningsfaciliteternes brugere, har ansøger truffet aftale med ejer af Strandvejen 396 om, at der på dennes ejendom, på et 19 m langt areal, der støder op til Strandvejen, kan etableres mindst 6 p-pladser.

Ansøger har foranlediget tinglysning af denne aftale og således retten til at anvende dette areal Måtte aftalen med Strandvejen 396 blive bragt til ophør, vil dette alene kunne ske med kommunens accept. Et eventuelt ophør af aftale vil betyde, at aktiviteter på Strandvejen 393 skal bringes til ophør, indtil der er fundet alternativ løsning omkring parkeringsbehov, en løsning som kan godkendes af kommunen.

Ansøger har hertil skriftligt meddelt, at man er bekendt hermed og vil stoppe al aktivitet indtil en anden aftale er indgået.

Fagenheden har foretaget vurderinger i forhold til gældende praksis i Brønderslev Kommune dels hvad gælder fastlæggelse af antal p-pladser og placeringen af disse, og fundet, at de anviste p-pladser ligger i rimelig afstand fra Strandvejen 393.

Der kan imidlertid være tvivl om, i hvilken grad de anviste p-pladser er egnede og rent faktisk vil være tilgængelige i brugstiden, idet der på ejendommen Strandvejen 396, hvor p-pladser anvises, drives et auto værksted, og at der hertil må påregnes et p-behov for denne virksomheds beskæftigede og kunder.

Hvis virksomheden har brug for og anvender en del af p-arealet kan der være en risiko for at de tinglyste p-pladser kan have en proforma karakter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter, hvorvidt de anviste og tinglyste 6 p- pladser på ejendommen Strandvejen 396 i tilstrækkelig grad vurderes at være tilgængelige i den forventede brugstid.

Hvis udvalget ikke finder de anviste p-pladser egnede, må ansøger finde alternative p-plads muligheder, og aktiviteter på Strandvejen 393 kan ikke iværksættes.

Hvis udvalget finder de anviste p- pladser tilstrækkeligt egnede, kan der gives endelig tilladelse til etablering af de ansøgte træningsfaciliteter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden gav udtryk for, at de forslåede P-pladser er lovlige. Udvalget besluttede på baggrund heraf at godkende projektet.

Hildo Rasmussen mener ikke parkeringsforholdene er bragt i orden.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om endelig støjrapport vedrørende vindmøllerne ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: MT

Det akkrediterede målelaboratorium DELTA har foretaget støjmålinger af de 6 vindmøller ved Pulsen.

Støjmålingerne og -beregningerne viser, at vindmøllerne overholder Miljøstyrelsens støjgrænseværdier ved alle nabobeboelser.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det akkrediterede målelaboratorium DELTA har foretaget støjmålinger af de 6 vindmøller ved Pulsen. Møllernes samlede støjbidrag incl. støjbidrag fra eksisterende møller er beregnet for 15 nabobeboelser.

Støjbelastningen for det mest støjbelastede beregningspunkt er beregnet til:

 • 39,7 dB(A) ved 6 m/s. Grænseværdien er 42 dB(A).

 • 41,4 dB(A) ved 8 m/s. Grænseværdien er 44 dB(A).

Den lavfrekvente støjbelastning for den mest belastede bolig er beregnet til:

 • 12,9 dB ved 6 m/s. Grænseværdien er 20 dB.

 • 18,6 dB ved 8 m/s. Grænseværdien er 20 dB.

Det fremgår af DELTA's støjrapport, at alle støjgrænseværdier angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1284 er overholdt for alle nabobeboelser.

Tydeligt hørbare toner i en støj medfører, at støjen er mere generende end en tilsvarende støj med samme styrke, men uden hørbare toner, selv om støjniveauet i dB er det samme. Denne kendsgerning tilgodeses ved, at der gives et tillæg på 5 dB til den målte værdi, for at få et mere korrekt mål for støjulempen.

Der er foretaget en objektiv måling for at afgøre, om vindmøllerne ved Pulsen udsender tydeligt hørbare toner. Målingerne viser, at der er identificeret hørbare toner fra 4 møller i en afstand af 125 m. Når der konstateres tydeligt hørbare toner tæt på vindmøllerne, skal der som foreskrevet i Miljøstyrelsens orienteringer herefter foretages en toneanalyse ved de mest støjbelastede nabobeboelser. Ved disse målinger er der ikke identificeret tydeligt hørbare toner. Måleresultaterne skal således ikke tillægges et genetillæg på 5 dB.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning. Der afventes svar fra DELTA.

Bilag

Til toppen


18. Fordeling af midler i Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden for Teknik og Miljø har indkaldt ansøgninger til projekter, der kan finansieres gennem Grøn Ordning. Der er i indkommet 21 ansøgninger.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, hvordan midlerne i ordningen skal fordeles for lokalområdet for vindmølleområdet ved Pulsen, lokalområdet for vindmølleområdet ved Ø. Linderup og i den resterende del af kommunen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nettilslutning af vindmøller i områderne ved Pulsen og Ø. Linderup er der indkommet henholdsvis 1.584.000 kr. og 704.000 kr. i Grøn Ordning.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 31. marts 2014, at der i denne ansøgningsrunde fordeles ca. 1.000.000 kr. ud af de ca. 2.300.000 kr., der i alt er til rådighed i ordningen. De resterende midler gemmes til en senere ansøgningsrunde. Udvalget besluttede desuden, at denne ansøgningsrunde målrettes lokalområderne samt landsbyudvikling.

Fordelingskriterier

Der er indkommet i 21 ansøgninger, der er beskrevet i vedlagte oversigt. Fagenheden har vurderet de enkelte ansøgninger i forhold til, om de opfylder lovgivningen og Energinet.dks kriterier for Grøn Ordning.

Fagenheden har stillet spørgsmål til Energinet.dk om enkelte ansøgninger, da der er tvivl om de opfylder lovens kriterier. Fagenheden afventer Energinet.dks svar. I oversigten over ansøgningerne fremgår, hvilke spørgsmål der er stillet til Energinet.dk. Det er særligt ansøgningen fra Voergaard Slot og springudstyr til Jerslev Multihal, der er tvivl om.

I kommunens administrationsgrundlag er der, ud over kriterierne i lovgivningen, fastlagt følgende tildelingskriterier, der skal tages udgangspunkt i ved fordeling:

 • at projekterne forbedrer indsatsen på natur-, landskabs, miljø- eller klimaområderne,
 • at projekterne forbedrer offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder i landdistrikterne og de mindre bysamfund,
 • at projekterne bidrager til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.

Indenfor møllernes lokalområder kan midlerne desuden tildeles rekreative eller kulturelle projekter. Herudover kommer udvalgets beslutning om at fokusere runden på lokale projekter og landsbyudvikling.

I administrationsgrundlaget er det desuden besluttet, at minimum 25 % af midlerne fra et vindmølleprojekt skal tildeles det lokalområde, hvor møllerne er opstillet. Lokalområdet er defineret som en radius på 4,5 km fra vindmøllerne. Da mølleprojekterne ved Pulsen og Ø. Linderup ikke er lige store, er der forskellige minimumsbeløb til de to områder.

Vindmølleprojekt

Samlet beløb i Grøn Ordning

25 %

Pulsen

1.584.000 kr.

396.000 kr.

Ø. Linderup

704.000 kr.

176.000 kr.

I den vedlagte oversigt er projekterne opdelt i tre grupper, "Lokalområdet for Pulsen", "Lokalområdet for Ø. Linderup" og "Generelt i kommunen", som der kan tages udgangspunkt i ved fordeling af midlerne.

Grøn ordning præsenteres på Grønt Råds møde den 13. august 2014. Rådets udtalelse vil foreligge til mødet.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Miljø- og Teknikudvalget

 • tildeler midler til projekter inden for lokalområdet ved Pulsen,
 • tildeler midler til projekter inden for lokalområdet ved Ø. Linderup,
 • tildeler eventuelt resterende midler til projekter i den resterende del af kommunen.
Personale

Ingen konsekvenser.

Beslutning

Udvalget besluttede at fordele midlerne fra Grøn Ordning således:

Ombygning af Flauenskjold Hallen - indretning af fitnesscenter og cafeteria

250.000 kr.

Grill-plads i Agersted, der kan fungere som samlingssted

47.812 kr.

Shelters og toiletbygning ved FDFs spejderhus i Agersted

75.000 kr.

Energirenovering af stuehuset på Dorf Møllegård

100.000 kr.

I alt – Pulsen-området

472.812 kr.

Etablering af en frugtplantage i Hallund

40.000 kr.

Sti fra ny hal i Jerslev til sø, herunder udendørs fitnessredskaber

25.000 kr.

Beplantning ved vej til Samlingshuset i Øster Brøndeslev samt ved p-plads

50.000 kr.

I alt – Øster Linderup-området

115.000 kr.

Etablering af en sti omkring søen i Flauenskjold

50.000 kr.

Fællesareal i Nejst - bålhytte, bordbænkesæt samt overkørsel til området

99.841 kr.

Energirenovering af Kraghede Forsamlingshus

25.000 kr.

Restfinansiering til borger- og kulturhus ved Sorensminde i Gerå

100.000 kr.

Ny udstillingsbelysning på Dronninglund Kunstcenter

41.000 kr

I alt – kommunen generelt

315.841 kr.

I alt uddelt

903.653 kr.

Bilag

Til toppen


19. AVV I/S - Årsberetning 2013 og Miljøredegørelse 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV er et interessentselskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.AVV har fremsendt Årsrapport 2013 og Miljøredegørelse 2014 til orientering.

Resultatet i årsrapporten viser et årsresultat for AVV på 587.325 kr. i overskud mod et budgetteret resultat på -3,5 mio. kr. Årsagen skyldes merproduktion på forbrændingsanlægget i forhold til budgetteret, da idriftsættelsen af den renoverede ovn 2 forløb bedre end forventet.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt Årsrapport 2013 og Miljøredegørelse for 2014 til orientering.

Resultatopgørelsen (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2013173.729 kr.
Samlede udgifter i 2013146.436 kr.
Årsresultat før afskrivning og finansielle poster27.293 kr.
Afskrivning-23.205 kr.
Netto-renteudgifter-3.500 kr.
Årsresultat587 kr.

Årets samlede resultat blev et samlet overskud på 0,6 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -3,5 mio. kr. Årsagen til resultatet skyldes merproduktion på forbrændingsanlæggets renoverede ovn 2, da idriftsættelsen forløb bedre end forventet.

AVV betragter resultatet som tilfredsstillende.

Resultatopgørelse for segmenter:

Genbrugscenter529.805 kr.
Forbrændingsanlæg-523.452 kr.
Miljøanlæg431.818 kr.
Deponier-27.248 kr.
Kørselsafdeling-87.028 kr.
Genbrugspladser250.772 kr.
Storskraldsordning19.951 kr.
Bobleordning64.863 kr.
Miljøservice-71.155 kr.

Erhvervsstyrelsen har i et notat fra 2011,som berører Forsyningsvirksomheders, herunder affaldsselskabers regnskabsaflæggelse, præciseret, at disse er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, således at indtægter og udgifter skal balancere.

Der pågår p.t. - og fortsat - et udredningsarbejde i forhold til metodeopgørelse af over- og underdækning samt fri egenkapital, og notatet er derfor ikke implementeret i dette årsregnskab. Udredningsarbejdet forventes færdiggjort i 2014.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Miljøredegørelsen

Miljøredegørelsen viser, at mængderne tilført genbrugspladserne er faldet med 2 % i forhold til 2012, selv om antallet af besøgende er steget.

Den samlede mængde af genanvendeligt affald til håndtering i Genbrugscenteret er faldet ca. 7 % i forhold til 2012.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetning og miljøredegørelse til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


20. AVV - Forslag til budget 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2014 til godkendelse i kommunerne. AVVs budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2014 til godkendelse i de to ejerkommuner. Budgetforslaget blev godkendt af AVVs bestyrelse den 24. juni 2014.

AVV har budgetteret med videreførelse af nuværende aktiviteter, suppleret med nye aktiviteter og projekter med afsæt i AVVs værdi- og visionsarbejde. Rammen for budgettet er nuværende prisniveau med en fremskrivning mod op til 2 %, svarende til forventet økonomisk udvikling. Nye initiativer mv. finansieres ved rationaliseringer og/eller takststigninger.

Kommunernes grundbetaling til borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af de nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (for farligt affald), storskraldsordningen og bobleordningen.

Omkostningerne dækkes ind via opkrævning hos kommunerne. Kommunerne betaler et fast bidrag hvert kvartal til AVV til dækning af faste omkostninger.

Kommunerne betaler desuden månedligt et variabelt bidrag til AVV for håndtering og bortskaffelse af det indsamlede affald fra genbrugspladserne. De seneste par år har betalingen af det variable bidrag til AVV oversteget det det budgetterede beløb, hvilket sætter kommunens takst for genbrugsbidraget under pres. AVV vil arbejde på, at budgetrammen overholdes i 2015.

Anlægsinvesteringer

Der er afsat samlet 19 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2015:

 • Renovering af p-pladser til genbrugsbutikken og etablering af udendørs salgsareal, samlet 1 mio. kr.

 • Der afsættes samlet 11 mio. kr. til forbrændingsanlægget. Heraf afsættes 5 mio. kr. til akut pulje til uforudsete nedbrud og 6 mio. kr. til etablering af NOx rensningsanlæg. Etablering af NOx anlægget vil medføre reduktion i AVVs betaling af afgift af udledt NOx.

 • Der afsættes 6 mio. kr. til miljøanlæg, heraf 3 mio. kr. til udbygning og forbedring af mellemlager for brændbart affald og 3 mio. kr. til øget håndtering af biobrændsel

 • Der afsættes 1 mio. kr. til etablering af vægt ved deponi

Administrationen

Omkostninger til administrationen finansieres ved intern fordeling på ordninger og behandlingsanlæg, og således at omkostningerne dækkes ind via takster og kommunebetalinger.

I 2015 vil der bl.a. blive afsat yderligere midler til forskning og udvikling, udvikling af Nul-Skraldsprojektet, undersøgelse af behandling af organisk affald og emballageaffald mv.

AVVs takster

Forbrænding

Taksten til forbrænding af dagrenovation bevares på 510,00 kr./ton

Taksten til forbrænding af erhvervsaffald bevares på 430,00 kr./ton

Deponi

Taksten til deponi stiger fra 300,00 kr./ton til 355,00 kr./ton svarende til en stigning på 18 % - den tilhørende affaldsafgift er uændret 475,00 kr./ton.

Stigning i taksten skyldes øgede miljøkrav og stigende krav til hensættelse af midler til reetablering.

Kommunale bidrag

AVV beregner kommunernes betaling til de fælleskommunale genbrugsordninger ud fra en takst pr. indbygger. Taksten stiger fra 425,80 kr./indbygger til 433,50 kr./indbygger, svarende til en stigning på 1,8 %.

Erhvervs adgang til genbrugspladserne

AVVs forslag til takster foreligger ikke endnu, da antallet af virksomheder som ønsker at benytte ordningen i 2015 er ukendt på nuværende tidspunkt. AVV fremsender forslag til takster senere på året.

Fagenhedens bemærkninger

Når der tages beslutning om investeringer i nye anlægstiltag, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og evt. grundbetalinger til kommunen i afskrivningsperioden (op til 30 år).

AVVs budgetforslag udgør grundlaget for fastlæggelsen af de kommunale takster for renovation og genbrugsbidrag. AVVS budgetforslaget har derfor direkte betydning for borgerne og brugerne i kommunen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetforslaget, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget for renovation og genbrug 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


21. Modtagestation Vendsyssel - Årsberetning 2013


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt årsrapport for 2013 til orientering.

Resultatopgørelsen viser et underskud på 221.120 kr. Modtagestationen anser resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel er et interessentselskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 201316.114 kr.
Samlede udgifter i 201315.575 kr.
Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger539 kr.
Afskrivning-767 kr.
Renteindtægter6 kr.
Årets resultat-221 kr.

Resultatopgørelsen i årsrapporten viser et underskud på 221.120 kr. Modtagestationen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør nu 14.265.000 kr.

Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering, er ikke implementeret i regnskabet grundet fortsatte usikkerheder om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen.

Ordningerne for indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere fungerer dog efter hvile-i-sig-selv princippet.

Resultatopgørelse for segmenter:

Klinisk risikoaffald-68 kr.
Olie- og benzinudskillere-38.480 kr.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelig danner baggrund for den fremtidige budgetlægning, og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


22. Modtagestation Vendsyssel - Budgetforslag 2015


Resume

Sagsforløb: MY/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel har fremsendt forslag til budget 2015 til godkendelse i ejerkommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2015 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget er godkendt af modtagestationens bestyrelse den 23. juni 2014.

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til forventede mængder. Ligesom i 2014 er der afsat 300.000 kr. til forskning og udvikling. Der budgetteres ikke med yderligere anlægsmidler i 2015.

Behandlingstakster

Grundbetaling og deklarationsgebyr

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald.

Denne grundbetaling indgår i kommunens fastsættelse af takster for virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og borgernes genbrugsbidrag. Brønderslev Kommunes grundbetaling falder i 2015 med 15 % i forhold til 2014.

Der betales et deklarationsgebyr til modtagestationen, hver gang modtagestationen udarbejder en deklaration vedr. affaldsmodtagelse. Deklarationstaksten stiger fra 39,00 kr. til 49,00 kr. pr. deklaration i 2015.

Tømningsordning for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og virksomhed. Taksten stiger med 15,00 kr. i 2015 til 815,00 kr./tømning svarende til en stigning på 1,8 %.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden.

Der er afholdt licitation på indsamlingen i 2014, hvorfor taksterne er justeret ind med de nye transportomkostninger. Det betyder, at priserne for afhentning af vævsaffald hos sygehuse nedsættes, mens det er nødvendigt at opjustere abonnementstaksterne hos lægehuse mv. (stigninger på 2-8 %).

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser.

Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne.

Dette budgetforslag vil indgå i kommunens kommende budget for affaldsområdet, og vil dermed få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandens genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget på affaldsområdet for 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


23. Orientering fra Nordjyllands Trafikselskab om Trafikstyrelsens tilsagn til fælles stoppestedsansøgning for Nordjylland


Resume

Sagsforløb: MT

Nordjyllands Trafikselskab fremsender til orientering oplysning om, at Trafikstyrelsen har meddelt tilsagn om 50 % støtte til en fælles stoppestedansøgning for Nordjylland med det formål, at forbedre forholdene for kunderne, så de finder den kollektive trafik mere attraktiv.

Sagen fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab fremsender til orientering oplysninger om, at Trafikstyrelsen har meddelt tilsagn om 50 % støtte til en fælles stoppestedansøgning for Nordjylland med det formål, at forbedre forholdene for kunderne, så de finder den kollektive trafik mere attraktiv.

Projektet er et indsatsområde fra NT Trafikplan for Nordjylland 2013-16 og har en samlet projektsum på ca. 23 mio. kr. til opgradering af ca. 500 stoppesteder i Nordjylland til et fælles stoppestedskoncept.

Projektet har en tidsramme på 4 år frem til 2018. Kommunerne har i forbindelse med projektansøgning givet økonomiske tilsagn. For Brønderslev kommunes vedkommende 80.000 kr. pr. år i fire år (2014-2017). Udgiften afholdes over konto 230 Kollektiv Trafik - fælles formål ("stoppestedskontoen").

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


24. Godkendelse af nyt vejnavn ved Risagerlund, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Plejehjemmet Risagerlund i Brønderslev agtes nedrevet. Der skal opføres nye boliger på grunden. Der skal tildeles et nyt vejnavn til området.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Risagerlund i Brønderslev agtes nedrevet. Der skal opføres nye boliger på grunden.

I den forbindelse anlægges der en vej mellem Bredgade og Gravensgade. Ejendommen har hidtil haft adresse til Bredgade. For at få en optimal adressering af området, ønskes vejen tildelt sit eget vejnavn.

Ejeren af ejendommen har ingen ønsker vedr. valg af vejnavn.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at Miljø- og Teknikudvalget vælger et af følgende navne:

 • Risagerlund

 • Gravervænget

 • Degnevænget

Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler, at vejen navngives Risagerlund, idet navnet er velkendt af byens borgere og giver en entydig stedbestemmelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget valgte navnet – Risagerlundvej

Til toppen


25. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Forsøg med etablering af ”Street – Wi-Fi” på lokaliteter i kommunen

 • At emnet ”tilgængelighed” medtages på næste møde i Handicaprådet

 • Status på dispensationssag vedr. Støberiet i Brønderslev

 • Asaa Bådelaug – henvendelse om møde med fagudvalget

 • Lugtgener vedr. minkfarme i Ø. Brønderslev og Hjallerup

 • Sag vedr. udbringning af slam fra Cheminova på landbrugsjord

 • At KKR anmoder om byrådsbehandling af sag vedr. "Spildevandsslam på produktionsjord"

 • Tidsplan for lokalplan ved banegårdspladsen – SAAC

 • Status på vindmølleprojekter på Taffelgårdsvej, ved Asaa og ved Kjellingbro

Til toppen


26. Klager over lugtgener fra biogasanlægget Krogenskær, Vildmosevej 21, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

Hen over sommeren har der igen været mange naboklager over lugt fra biogasanlægget GFE Krogenskær.

Fagenheden for Teknik og miljø orienterer om årsagen til lugtgenerne og om miljøtilsyn udført den 13. august 2014.

Sagsfremstilling

Hen over sommeren har der igen været mange naboklager over lugt fra biogasanlægget GFE Krogenskær.

Fagenheden for Teknik og Miljø orienterer Miljø- og Teknikudvalget om årsagen til lugtgenerne:

 • Tømning af tank i forbindelse med beholderkontrol og montering af ny gastæt dug.

 • Udtørret barkfilter.

 • Omrøring af tank med afgasset gylle samt udbringning af gylle.

Der orienteres desuden om udfald af miljøtilsyn udført den 13. august 2014, hvor der kun blev konstateret lugt fra tank med afgasset gylle. Tanken er ikke omfattet af vilkår i biogasanlæggets miljøgodkendelse. Omrøring og udbringning af den afgassede gylle reguleres af husdyrbekendtgørelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Erik Rydborg, Fagenheden for Teknik og Miljø, orienterede om miljøtilsyn udført den 13. august 2014.

Udvalgsformand Karsten Frederiksen og næstformand Hildo Rasmussen afholder d.d. møde med Krogenskærs ejere - Jan Ulrich og Per Pedersen.

Til toppen

Opdateret 16. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer