Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 12. januar 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Delegation af beslutningskompetence om lokalplaner og kommuneplantillæg


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

En planlovsændring fra 2012 giver Byrådet mulighed for at delegere beslutningskompetencen vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal gøre brug af muligheden og delegere beslutningskompetencen til Miljø- og Teknikudvalget og Fagenheden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Indtil vedtagelse af den nye planlov med delegeringsmulighed har Byrådet ikke kunne delegere sin kompetence til godkendelse af forslag og endelig vedtagelse af planer efter planloven. Det vil sige, at planstrategien, kommuneplanen, kommuneplantillæg og lokalplaner skulle godkendes som forslag og endeligt vedtages af Byrådet. De nye delegationsmuligheder giver mulighed for at uddelegere Byrådets kompetence for nogle plantyper til et udvalg eller administrationen.

Planer uden mulighed for delegation

Delegationsmuligheden gælder fortsat ikke for planstrategien, kommuneplanen, væsentlige kommuneplantillæg samt andre principielle beslutninger. Med væsentlige kommuneplantillæg forstås kommuneplantillæg, der er omfattet af kravet om foroffentlighedsfase. Baggrunden for delegationsforbuddet for disse planer er, at de anses for at være af så principiel karakter og af så væsentlig betydning for kommunen, at de bør behandles af det samlede Byråd.

Planer med mulighed for delegation

Delegationsmuligheden omfatter primært lokalplaner og tilhørende uvæsentlige kommuneplantillæg. For disse sager kan Byrådet beslutte at delegere godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer til et udvalg eller til administrationen. Lokalplaner af særlig principiel karakter vil dog skulle behandles af Byrådet.

Byrådet har til en hver tid mulighed for at ændre sin beslutning om delegation, så en tidligere meddelt delegation helt eller delvist tilbagekaldes. Tilsvarende kan Byrådet i en konkret plansag beslutte at tilbagekalde en delegation, så planforslaget efterfølgende behandles i Byrådet. Et udvalg, hvortil beslutningen er delegeret, kan ligeledes beslutte, at en konkret plansag skal behandles af Byrådet på trods af delegation.

Forslag til delegation

Fagenheden har skitseret henholdsvis den eksisterende planproces uden delegation og et forslag til en fremtidig planproces med delegation, se bilag.

Som skitserne illustrerer foreslår fagenheden følgende delegation:

 • at godkendelse af lokalplanforslag og uvæsentlige kommuneplantillæg delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg uden indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Fagenheden for Teknik og Miljø,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg med indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Miljø- og Teknikudvalget.

Som udgangspunkt er uvæsentlige kommuneplantillæg tillæg, der ikke er omfattet af krav om foroffentlighedsfase.

Ovenstående vil medføre en tidsbesparelse på 8-10 uger for de plansager, der kan delegeres. Fagenheden vurderer, at dette er en væsentlig tidsbesparelse for bygherrer, der afventer planvedtagelsen før de kan igangsætte et byggeprojekt. Da en del af de lokalplaner, der udarbejdes i kommunen, ledsages af kommuneplantillæg, der er omfattet af krav om foroffentlighedsfase, vurderer fagenheden, at det maksimalt vil være muligt at delegere beslutningskompetencen i ca. 50 % af lokalplansagerne.

Styrelsesvedtægt og bemyndigelsesplan

Delegering af beslutningskompetencen fra Byrådet til Miljø- og Teknikudvalget samt til Fagenheden for Teknik og Miljø medfører ændringer i kommunens styrelsesvedtægt samt bemyndigelsesplanen for Teknik og Miljøområdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter

 • at godkendelse af forslag til lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg uden indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Fagenheden for Teknik og Miljø,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg med indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at "Bemyndigelsesplanen for Teknik og Miljø området" tilrettes i overensstemmelse med ovenstående.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om igangsætning af fordebat om vindmølleområde nord for Asaa


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område ca. 1,4 km nord for Asaa. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for området med 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes og en fordebat skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område nord for Asaa. Ansøgerne er lokale lodsejere. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for, hvordan området kan udnyttes til vindenergiformål. Forslagene omfatter, at der opstilles 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m. For at realisere projektet skal der nedlægges en række beboelser i området, hvilket ansøger har indgået aftale med ejere om. Kortmateriale og visualiseringer kan ses i bilag.

Plangrundlag

Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Kystnærhedszone

Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Etablering af vindmøller inden for kystnærhedszonen kræver en særlig funktionel eller planlægningsmæssig begrundelse. Da vindforholdene er væsentligt bedre ved kysten end længere inde i landet er der en funktionel begrundelse for placering inden for zonen.

Kystnærhedszonen er i området nord for Asaa opdelt i to i forhold til de landskabelige værdier. I alternativ A og alternativ B placeres henholdsvis 1 og 2 af møllerne inden for den mest beskyttede del af kystnærhedszonen. Hvis der arbejdes videre med projektet skal der derfor være særlig opmærksomhed på den landskabelige påvirkning ved disse alternativer.

Området er i væsentlig grad adskilt fra kysten af skovbeplantning. Når man bevæger sig i området opfatter man derfor ikke tydeligt den kystnære placering. Skovbeplantningen bevirker også, at der på store strækninger ikke vil være visuel kontakt fra kystvejen Sæbyvej og vindmølleområdet. Visualiseringerne viser dog, at vindmøllerne vil være markant synlige fra Asaa Havn.

Naturforhold

Alternativ A og B berører en udpegning som naturområde og i alle alternativer placeres dele af vindmølleparken inden for skovbyggelinien. Påvirkning af naturområdet og skoven skal undersøges nærmere, hvis der arbejdes videre med projektet.

I umiddelbar nærhed af projektområdet, langs kysten, findes et EF fuglebeskyttelsesområde. Det skal undersøges nærmere, hvilken påvirkning et vindmølleprojekt vil have på fuglebeskyttelsesområdet. Med det nuværende vidensgrundlag kan fagenheden ikke udelukke, at der kan opstilles vindmøller i området.

Samspil med eksisterende vindmøller

Indenfor 28 x totalhøjden (3,92 km) for de foreslåede vindmøller findes en eksisterende vindmøllepark i Frederikshavn Kommune med fire mindre møller samt en enkelt husstandsmølle. Der kan kun opstilles vindmøller inden for 28 x totalhøjden fra eksisterende møller, hvis den visuelle påvirkning er ubetænkelig. Der er for hvert alternativ udarbejdet en visualisering af samspillet. Fagenheden vurderer, at der er et vist sammenfald mellem parkerne, der dog varierer for alternativerne. Hvis der arbejdes videre med projektet, skal samspillet vurderes yderligere i en VVM-redegørelse.

Støj og skygge

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj. Skyggeberegninger viser, at der er behov for montering af skyggestop for at overholde kommuneplanens retningslinie om maks. 10 timers årlig skyggepåvirkning.

Energiproduktion

Energiproduktionen for de eksisterende vindmøller i kommunen udgør ca. 85 % af kommunens samlede elforbrug. Med den igangværende planlægning for vindmølleprojektet Nejst II forventer fagenheden, at der opnås 100 % energiproduktion fra vindmøller. Brønderslev Kommune er dermed selvforsynende i forhold til vedvarende energi fra vindmøller. Fagenheden gør derfor opmærksom på, at yderligere vindmølleprojekter vil medføre en energiproduktion ud over energibehovet i Brønderslev Kommune.

Fagenheden anbefaler, at alle tre alternativer medtages i en fordebat. Inden en fordebat udsendes vurderer fagenheden, at der bør ske indledende undersøgelser/vurderinger af projektets natur- og landskabspåvirkning. Tidspunkt for fordebatten planlægges ud fra afrapportering af natur- og landskabsundersøgelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en fordebat om projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 4:


Udvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet.

H. C. Holst blev erklæret inhabil og forlod mødet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 12. januar 2015:

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2014 afholdt ansøger den 11. december 2014 et offentligt informationsmøde om projektet. På baggrund af mødet anmoder ansøger om, at Økonomiudvalget træffer beslutning om igangsætning af projektet. Ansøger opfordrer desuden til, at der arbejdes videre med alternativ C med 5 møller. Derudover opfordrer ansøger til, at uddelingskriterierne for grøn ordning ændres, så 80 % tildeles nærområdet.

Fagenhedens bemærkninger

I forbindelse med foroffentlighedsfaser for vindmølleprojekter er det kommunens praksis at afholde et borgermøde, men dette er ikke lovpligtigt. Udover et borgermøde udsendes der normalt en informationsfolder om projektet og planprocessen, som også annonceres på kommunens hjemmeside. Der afholdes derudover almindeligvis yderligere et borgermøde i forbindelse med høringsperioden for VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. Hvis Økonomiudvalget beslutter at igangsætte en foroffentlighedsfase for projektet, bedes udvalget tage stilling til, om der i den forbindelse skal afholdes et borgermøde eller om der, som følge af ansøgers informationsmøde, alene skal udsendes en informationsfolder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter en foroffentlighedsfase for alternativ C,
 • tager stilling til om der skal afholdes et borgermøde.
Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Økonomiudvalget igangsætter projektet.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev ønsker at videresende sagen til Økonomiudvalget uden indstilling.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for byggemarked i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt byggemarked på Østre Ringgade 5 i Dronninglund.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet i form af et kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Ansøger ønsker at etablere et jem & fix byggemarked på ejendommen Østre Ringgade 5 i Dronninglund. Projektet omfatter en butiksbygning med et grundareal på 800 m2, en varegård på 800 m2 samt en affaldsgård på 50 m2. Dertil kommer areal til varetilkørsel og P-pladser. Ejendommen har et areal på ca. 9.600 m2, hvilket størrelsesmæssigt giver mulighed for opførelse af to butikker af denne størrelse.

Ansøger ønsker, at der udarbejdes en lokalplan for hele ejendommen, da det endnu ikke er endeligt fastlagt, hvor på ejendommen butikken bedst kan placeres. En lokalplan for hele ejendommen vil give mulighed for at der kan opføres i alt to butikker eller andet erhverv.

Ansøger har undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder i nærområdet til det eksisterende byggemarked på Nørregade, men det har ikke været muligt at forhandle en overtagelse af de potentielle ejendomme. Derudover har en placering i det kommunale erhvervsområde ved Nordre Ringgade været undersøgt, men denne placering vurderer jem & fix ikke er markedsmæssig interessant.

Kommuneplan 2013

Et byggemarked betragtes efter planlovgivningen som en "særlig pladskrævende varegruppe", der kun må placeres i områder, der er udpeget til formålet. Ejendommen Østre Ringgade 5 er ikke rammeplanlagt i kommuneplanen. Placering af et byggemarked på ejendommen er dermed i strid med kommuneplanen og kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget skal området udlægges til erhvervsformål med mulighed for placering af butikker med særlig pladskrævende varegrupper. For at begrænse byens samlede udlæg af områder til særlig pladskrævende varegrupper udtages et eksisterende område af kommuneplanen. Området er undersøgt i forbindelse med placering af jem & fix, og er vurderet ikke at være hensigtsmæssig pga. placering og terrænforhold. Området fastholdes som erhvervsområde.

Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplanen, og der sker en ændring i kommunens detailhandelsplanlægning vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø, at der skal gennemføres en foroffentlighedsfase, jf. planlovens § 23c. Formålet med foroffentlighedsfasen er at indhente forslag og idéer til kommuneplantillæggets indhold.

Lokalplan

Opførelse af et byggemarked på et areal i landzone kræver udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplanen skal overføre arealet til byzone samt fastsætte rammerne for fremtidigt byggeri på ejendommen. I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen vil der ske en bearbejdning af projektet i forhold til bl.a. trafikafvikling, beplantning og skiltning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende foroffentlighedsfase samt udarbejdelse af lokalplan for et område til særlig pladskrævende varegrupper ved Østre Ringgade i Dronninglund,
 • at ansøger bidrager til processen med et udkast til lokalplan,
 • at lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


6. Endelig vedtagelse af lokalplan 07-T-01.01 for Solenergianlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring fra den 31. oktober til den 29. december 2014. Der er kommet en indsigelse, hvor projektet ønskes flyttet med ny planlægning til følge.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 07-T-01.01 "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2 har været i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen udlægger et areal i en grøn kile omgivet af by på to sider til et solenergianlæg på ca. 5.000 m². Der er kommet en indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A i høringsperioden. Indsiger (Ærøgade 16a) ønsker, at lokalplanområdet rykkes mod syd øst, således at solenergianlægget i stedet grænser op til børnehave og skole og ikke belaster udsigten fra boligejendommene ved Ærøgade. Indsiger oplyser, at den planlagte placering vil genere 6 boligejendomme, der er naboer langs Ærøgade og medføre faldende ejendomsværdi. Kortbilaget viser én alternativ placering af flere mulige.

Solcelleanlægget har været i foroffentlighed i 2013 pga. ændringen af kommuneplanen. Ejer af Ærøgade 16 A og Ærøgade 26 indgav indsigelse mod placeringen i den forudgående høring, men Økonomiudvalget valgte den 18. september 2013 at afvise indsigelserne. Hvis den nye indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A om ændret placering skal følges, vil hele planprocessen incl. foroffentlighed skulle gå om.

Lokalplanområdet er i lokalplanen fastholdt i landzone. Indsiger ønsker desuden kommuneplantillæg nr. 2 ændret, således at angivelsen af den fremtidige zonestatus for del af hans ejendom ændres fra byzone til landzone. Fagenheden for Teknik- og Miljø finder, at denne ændring af kommuneplantillægget er en god ide. Ændringen vil ikke medføre behov for forøget offentlighed, da den kun har konsekvens for indsiger.

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er indsat som bilag og kan desuden ses på dette link:
http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=07-T-01.01

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • accepterer ændringen af kommuneplantillægget, hvorefter del af ejendommen Ærøgade 16A ved fremtidig planlægning fastholdes i landzone, og
 • afviser indsigelsen, og
 • vedtager kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" endeligt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun ønsker projektet placeret i erhvervsområdet i Jerslev

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 12-C-01.01 "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev".

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan for "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev". Kommuneplantillægget dækker hele byens centrum og forøger bebyggelsesprocenten til 60 og muliggør tilpasning af kravet til opholdsareal. Begge forhold gælder, hvor der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen muliggør opførelse af 1.000 m² butik incl. lager og salgsareal, men excl. personalefaciliteter.

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at det er meget vigtigt for Ø. Brønderslevs fremtid som en god bosætningsby, at der bliver mulighed for udvidelsen af den eksisterende dagligvarebutik i bymidten. Udvidelsen har stor betydning for fastholdelsen af butikken på grund af nutidens høje krav til detailhandlen. Ansøger har undersøgt flere alternative placeringer og er nu nået til en placering, der giver mulighed for en økonomisk bæredygtig løsning for udvidelse og fastholdelse af butikken. Kravene til antallet af parkeringspladser på egen grund er stillet under hensyntagen til de begrænsede pladsforhold. Der er offentlige p-pladser umiddelbart op til lokalplanområdet. Tilsvarende stilles der ikke krav om etablering af opholdsareal indenfor lokalplanen bortset fra et mindre areal til de ansatte jf. arbejdsmiljølovgivningen. Der vurderes ikke at være behov for yderligere opholdsareal i lokalplanområdet.

Der bliver ikke, som oprindeligt tænkt, plads til et egentligt torv. Men det forventes, at der kan findes plads til et torv et andet sted i centrum.

Lokalplanen kan ses på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=616

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 12-C-01.01 "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev" til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om afgørelse af klage over lokalplan for sommerhuse ved Smalby


Resume

En nabo til lokalplanområdet for sommerhuse ved Smalby har klaget over lokalplanen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagen fremsendes til Teknik-og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ejer af Smalby Hedevej 6 har klaget over, at Brønderslev Kommune har søgt om ophævelse af skovbyggelinjen indenfor lokalplanen. Der klages desuden over, at der kan bygges sommerhuse på eksisterende grunde under 2.500 m².

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist at behandle klagen, da klagen ikke indeholder retlige spørgsmål i forhold til lokalplanen/jf. planloven. Hensigten med lokalplan 33-S-03.01 har ikke været at forbyde opførelse af sommerhuse. Formålet var at gøre det klart i hvilket omfang, der kunne udstykkes nye grunde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Spildevandsslam på produktionsjord


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Kommune har fået en henvendelse fra Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR Nordjylland). KKR Nordjylland ønsker, at Byrådene drøfter brugen af spildevandsslam på produktionsjord med henblik på en tilbagemelding til KKR Nordjylland inden den 1. februar 2015. KKR Nordjylland ønsker en tilbagemelding på følgende spørgsmål:

 • Hvilke retningslinjer vil Byrådet fremadrettet arbejde efter?
 • Vil Byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?
 • Kan Byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?

Byrådet skal tage stilling til, hvilket svar KKR skal have på de stillede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået en henvendelse fra Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR Nordjylland). KKR Nordjylland ønsker, at Byrådene drøfter brugen af spildevandsslam på produktionsjord og giver en tilbagemelding inden den 1. februar 2015. Der er vedhæftet et bilag, som er et baggrundsnotat Aalborg Kommune har lavet til KKR i sommeren 2014. I notatet er der en oversigt over, hvor mange ha landbrugsjord i de nordjyske kommuner som modtog slam i 2013. Ligeledes er der en kort opsummering af svar fra de enkelte kommuner omkring spørgsmål vedrørende slamhåndtering i de enkelte kommuner.

Der er i disse år stor fokus på bæredygtighed. Det er derfor naturligt at overveje om spildevandsslam er affald eller en ressource. I forbindelse med overvejelsen bør det sikres, at nutidens og fremtidens drikkevandsressourcer beskyttes bedst muligt. Det er tilladt at sprede spildevandsslam på landbrugsjord, når det overholder Slambekendtgørelsens krav til tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det er således Miljøstyrelsens - og der med Statens - officielle holdning, at spildevandsslam er en ressource. Det er ikke muligt med den gældende lovgivning at meddele et generelt forbud mod brug af spildevandsslam i særlige områder. Der gives via lovgivningen en yderst begrænset mulighed for - efter konkret vurdering af slammet og den enkelte lokalitet - at hindre slamudbringning på særlige områder som bl.a. vandindvindingsområder. Det er således heller ikke muligt at påvirke mængden af slam, der tilføres kommunen fra andre kommuner. I stedet kan Byrådet påvirke, hvordan slam fra eget spildevandsselskab afsættes.

Hvis spildevandsslammet afsættes til jordbrugere, er det muligt at stille vilkår i aftalen mellem spildevandsselskaberne og de mellemled der distribuerer slammet til landbruget. For eksempel, at slam ikke må spredes i vandindvindingsområder. Det enkelte Byråd kan også beslutte at stille krav til spildevandsselskabet om, at slammet fra eget spildevandsselskab ikke må sendes til andre kommuner.

Udfordringen i forhold til brug af spildevandsslam er hovedsagelig, at der i slammet findes miljøfremmede stoffer, der ikke analyseres for, ligesom der er usikkerhed i forhold til stoffernes virkning, når de blandes, som tilfældet er i spildevandsslam.

Hvilke retningslinjer vil Byrådet fremadrettet arbejde efter?

Spildevandsslam fra Brønderslev Kommunes egne rensningsanlæg bliver i dag brændt af på AVV I/S i Hjørring.

Nogle enkelte jordbrugere i Brønderslev Kommune modtog spildevandsslam fra rensningsanlæg i Frederikshavn og Hjørring Kommune i 2013. Der var tale om et areal på 97 ha, hvilket svarer til 0,21 % af det samlede landbrugsareal.

I Vandforsyningsplan 2012-2017 for Brønderslev Kommune er fastlagt følgende:

"Brønderslev Kommune vil arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes indenfor en 300 meters kildepladszone omkring vandværkernes boringer og i nitratfølsomme vandindvindingsområder".

Tilsvarende er skrevet i administrationsgrundlaget for de kommende indsatsplaner, som blev vedtaget på Byrådets møde i juni 2014. I kommunen er det desuden besluttet ikke at sprede spildevandsslam på kommunale arealer. Ved leverancer af spildevandsslam fra andre kommuner benytter Brønderslev Kommune sig af Slambekendtgørelsens § 32. Denne paragraf kan anvendes til at nedlægge forbud mod anvendelse, hvis spildevandsslammet ønskes udspredt på landbrugsjord, som ligger i vandindvindingsområder til vandværker, og hvor udspredningen konkret vurderes at kunne udgøre en risiko for forurening af grundvandsmagasinet.

Nogle af de nordjyske kommuner (Mariager Fjord og Vesthimmerland) har stillet krav overfor egne spildevandsselskaber, at spildevandsslam ikke må spredes i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplande.

Byrådet kan fortsætte efter hidtidige retningslinier som beskrevet eller Byrådet kan stramme retningslinierne og - i den udstrækning, det er muligt - arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes på landbrugsjord overhovedet. Det sidste kan ikke gennemføres konsekvent, men kommunen kan gennem en mere restriktiv administration mindske mulighederne for udbringning af spildevandsslam fra andre kommuner.

På det seneste har udbringningen af en særlig form for spildevandsslam - FosforGro - fra Cheminova været til debat. Dette slam er ikke omfattet af slambekendtgørelsen og skal således have en § 19 tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Disse tilladelser gives efter konkret vurdering. Hvis det strammes i forhold til slam generelt, vil det også være muligt at gøre det vanskeligere at udbringe denne form for slam.

Vil Byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?

Brønderslev Forsyning har - efter behandling i Brønderslev Byråd - i dag en praksis, hvor alt spildevandsslam fra kommunens rensningsanlæg, bliver brændt på AVV´s affaldsforbrænding. Dags dato sælges der således ikke spildevandsslam til jordbrugsformål fra kommunens rensningsanlæg.

Brønderslev Forsyning har oplyst, at de overvejer muligheden for at levere til jordbrugere i stedet for at brænde slammet af. Spildevandsslammet fra Brønderslev Kommunes rensningsanlæg er renere end spildevandsslammet fra Frederikshavn, grundet at der er mindre industrispildevand deri. Forsyningen oplyser, at der kan være en gevinst på 300- 400.000 kr. pr. år ved at levere til jordbrugere fremfor til forbrænding. Det er specielt indholdet af fosfor i spildevandsslammet, der gør det attraktivt som gødningsmiddel i landbruget. Fosfor er nemlig en knap ressource.

En tredje mulighed kunne være, at Forsyningen udvandt fosfor fra spildevand ligesom på Åby Renseanlæg i Århus og sælge det som højkvalitetsgødning til f.eks. havebrugere. Tilbagebetalingstiden på Åbys anlæg er 7 til 8 år. Der er vedhæftet et bilag om Åby Renseanlæg.

Kan Byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse at det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?

Dette spørgsmål hænger sammen med, hvilke retningslinier Byrådet fremadrettet kunne tænke sig at arbejde efter.

Hvis det juridisk blev muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunerne, kunne man således også forhindre, at der kom spildevandsslam fra andre kommuners rensningsanlæg, hvilket ikke er muligt i dag.

Det at nogle kommuner i givet fald ville forbyde udkørsel af spildevandsslam, vil gøre det vanskeligere for forsyningerne at komme af med spildevandsslammet. En evt. beslutning om fremover at ville give egen Spildevandsforsyning mulighed for at sælge slam til jordbrugsformål, vil hænge bedst sammen med, at mulighederne for afsætning er optimale. I det tilfælde skal kommunen nok ikke stramme for egen administration af slamudbringning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, hvilken politisk kurs der ønskes i forhold til udbringning af spildevandsslam.

Personale

Ingen.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at den hidtidige praksis på området med afbrænding af spildevandsslam hos AVV følges. Endvidere henvises der til Vandforsyningsplan 2012-2017 samt administrationsgrundlaget for de kommende indsatsplaner af hvilke det bl.a. fremgår, at spildevandsslam ikke må udbringes indenfor en 300 m kildepladszone omkring vandværkernes boringer og nitratfølsomme vandindvindingsområder.

Det indstilles endvidere, at beslutningen om afbrænding af slam fra spildevand fastholdes, og at Brønderslev Forsyning arbejder på mulighederne for at udvinde fosfor fra spildevand ligesom på Åby Renseanlæg i Århus forinden afbrænding.

Udvalget indstiller endeligt, at Byrådet bakker op om en udvidelse af det kommunale selvstyre, der medfører en ensartet sagsbehandling på landsplan og påpeger derfor nødvendigheden af en lovændring på området.

Bilag

Til toppen


10. Affaldsplan 2014-2020


Resume

Sagsforløb: MT

Der skal udarbejdes ny affaldsplan gældende for perioden 2014-2020.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal tilslutte sig Hjørring Kommunes affaldsplan som fælles affaldsplan, eller om kommunen skal udarbejde egen affaldsplan som mere er målrettet Brønderslev Kommunes egne udfordringer og realistiske ambitionsniveau.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes ny affaldsplan gældende for perioden 2014-2020.

Affaldsplanen skal afspejle Regeringens nationale affaldshåndteringsplan "Danmark uden affald". Den nationale affaldshåndteringsplan indfører et paradigmeskifte på affaldsområdet med fokus på affald som ressource. Bl.a. forpligtes kommunerne til at øge genanvendelse af affald fra husholdningerne til ambitiøse 50 % i 2020, hvilket ifølge erfaringer og undersøgelser kan opfyldes ved at sikre husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner, herunder kildesortering af den organiske del af dagrenovationen.

Affaldsplanen skal bestå af en kortlægningsdel som beskriver status i kommunen, en målsætningsdel som redegør for kommunens overordnede målsætninger på området, og en planlægningsdel med særligt fokus på de første 6 år af planperioden. Planen skal have et 12-årigt perspektiv.

Brønderslev Kommune har tidligere udarbejdet fælles affaldsplan med Hjørring Kommune og AVV, og har også med denne affaldsplan samarbejdet omkring muligheder for kommende indsamlingsordninger og drøftelser omkring fælles fokuspunkter for planperioden.

Hjørring Kommune og AVV har iløbet af 2. halvår udarbejdet et udkast til ny fælles affaldsplan på baggrund af drøftelser i samarbejdet mellem Hjørring Kommune, AVV og Brønderslev Kommune. Udkastet er nu under færdiggørelse, og Hjørring Kommune ønsker at få igangsat planens beslutningsproces snarest, og opfordrer derfor til, at Brønderslev Kommune tilslutter sig planen som fælles affaldsplan.

Fagenheden har dog ønske om, at Brønderslev Kommune denne gang udarbejder egen affaldsplan, hvilket skyldes, at indholdet i det kommende udkast ikke tilstrækkeligt tilgodeser Brønderslev Kommune. Dette skyldes, at udgangspunktet for Hjørring og Brønderslev Kommune denne gang ikke er ens, og at der er forskelle i de to kommuners ambitionsniveau samt forskellige behov for hvorledes emnerne ønskes vægtet i affaldsplanen. Eksempelvis er der forskelle mellem de to kommuner i forhold til behovet for indholdet omkring:

 • Beslutning om fremtidigt indsamlingssystem
 • Organisering af affaldsområdet

Desuden ønsker Brønderslev Kommune, at have reel indflydelse på indholdet, herunder formulering af planens målsætninger og handlinger.

Uagtet at Brønderslev Kommune udarbejder egen affaldsplan, skal det fortsat sikres, at der er overensstemmelse mellem de to ejerkommuners affaldsplaner. Der vil derfor fortsat være dialog med Hjørring Kommune og AVV om indholdet i affaldsplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender, at Brønderslev Kommune udarbejder egen affaldsplan, men fortsat sikrer videst mulig fællesindhold med Hjørring Kommunes affaldsplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget besluttede, at Brønderslev Kommune udarbejder egen affaldsplan, men fortsat sikrer videst mulig fællesindhold med Hjørring Kommunes affaldsplan.

Til toppen


11. Status på arbejdet med lugtgenerne fra biogasanlægget GFE-Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på arbejdet med lugtgenerne på biogasanlægget GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Erik Rydborg orienterede om status på arbejdet med at minimere lugtgenerne på virksomheden. Der afholdes borgermøde den 21. januar 2015, kl. 19.00 i salen på Brønderslev Bibliotek.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Opfordring fra Handicaprådets formand til at sætte handicapforhold som et fast punkt på udvalgets dagsordener
 • Nedgradering af offentlige asfaltveje til grusveje i Brønderslev Kommune
 • Støjklage fra Pulsen-området
 • Sagsbehandlingstider på byggesager og husdyrsager
 • Forsøgsordninger på nye turistmuligheder i Asaa
 • 2 minkudvidelsessager i Asaa
 • Overdækning af scene i Rhododendron i Brønderslev i uge 2-3
 • Visionseminar i Limfjordsrådet den 23. januar 2015
 • Mødeplanen for Miljø- og Teknikudvalget ændres således: Mødet den 2. februar 2015 flyttes til den 9. februar 2015 og mødet den 13. april 2015 flyttes til den 9. april 2015

Til toppen

Opdateret 13. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach