Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 9. februar 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Igangsætning af fordebat for vindmølleprojektet "Ø. Hebbelstrup" vest for Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget to forskellige ansøgninger om vindmølleprojekter i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund. Denne ansøgning omhandler opstilling af 3 vindmøller på 150 m på ejendommen Ø. Hebbelstrup.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en fordebat for projektet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af 3 vindmøller på 150 m på ejendommen Ø. Hebbelstrup, beliggende Steffenhøj 160, Brønderslev. Projektet udvikles af ejendommens ejere. Møllerne placeres på en nord-sydgående række ca. 1,9 km vest for Hallund (se kortbilag). Ansøger har på eget initiativ afholdt informationsmøder for naboer og omkringboende om projektet. Møllerne forventes at kunne producere 31-34 mio. kWh/år.

Plangrundlag

Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Natur og landskab

Vindmøllerne foreslås placeret uden for kommuneplanens natur- og landskabsudpegninger. Dog afgrænses vindmølleområdet både mod nord og syd af områder, der er udpeget til både særlig værdifuldt landskab og naturområde. Det varierede landskab i området omkring Hallund, Hebbelstrup og den sydligste mølles nærhed til et vandløb kan ikke afvises at have en betydning for Bilag-IV beskyttede flagermus i området, hvilket vil skulle undersøges i en eventuel VVM-redegørelse.

Området hvor vindmøllerne ønskes opstillet er kuperet med en del beplantning. Både terræn og beplantning medfører, at synligheden af møllerne begrænses i et vist omfang, særligt fra nord og fra Hallund hvor der findes en del beplantning og læbælter. Møllerne vil dog med deres højde være markante og synlige elementer i landskabet.

Naboforhold, støj og skygge
Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj. Støjgrænserne overskrides ved ejeres beboelse. Ejers egen beboelse er ikke omfattet af støjreglerne. Skyggeberegninger viser, at der er behov for montering af skyggestop for at overholde kommuneplanens retningslinje om maks. 10 timers årlig skyggepåvirkning. Indenfor en afstand på 1 km fra området ligger 25 beboelsesejendomme, mens der inden for 1,5 km ligger 107 beboelsesejendomme.

Der er for begge projekter allerede indkommet flere indsigelser fra omkringboende. Indsigelserne omhandler særligt støj, skygge, visuel påvirkning og faldende ejendomspriser. Der er desuden modtaget en underskriftsindsamling med 404 underskrifter mod projektet.

Forhold til andre vindmøller

Det ansøgte vindmølleområde ved Ø. Hebbelstrup er placeret ca. 2,2 km fra vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark. Fagenhedens foreløbige vurdering på det nuværende grundlag er, at det vil blive meget svært at give tilladelse til begge projekter. Der ligger en del beboelsesejendomme mellem projekterne, der vil blive omgivet af møller, hvis begge projekter gennemføres. Det vil betyde en væsentlig påvirkning af ejendommene både støjmæssigt og visuelt, hvis begge projekter gennemføres. Dertil kommer, at de eksisterende Ø. Linderup vindmøller er beliggende henholdsvis ca. 2,8 km nord for vindmølleprojekt Hvilshøj Mark og ca. 2,7 km nord for vindmølleprojekt Ø. Hebbelstrup. Der vil være ca. 85 ejendomme, der vil komme til at ligge mellem de 3 vindmølleparker.

Alle tre vindmølleområder ligger inden for 28 x totalhøjden fra hinanden. Projekterne kan derfor kun gennemføres, hvis den samlede landskabelige påvirkning er ubetænkelig, herunder at de vil fremstå som klart adskilte parker.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med vindmøller i området foreslår fagenheden, at der kan afholdes en fælles fordebat om begge projekter, her under om en tredje placering i området er mere hensigtsmæssig. Fordebatten kan efterfølgende danne baggrund for udvælgelse af, hvilket projekt der skal arbejdes videre med.

Der er ikke planmæssige udpegninger i området, der taler mod opstilling af vindmøller. Projektet kan desuden overholde de lovfaste støjgrænser i forhold til nabobeboelser og de vejledende grænser for skyggekast. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt i processen forhold, der forhindrer, at der opstilles vindmøller i området. Det kan dog ikke udelukkes, at der ved nærmere undersøgelser i forbindelse med en VVM-redegørelse afdækkes væsentlige problemstillinger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en samlet fordebat for placering af vindmøller i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund - her under både vindmølleprojektet ved Ø. Hebbelstrup og vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der var til mødet via mail fremsendt forskellige supplerende oplysninger til udvalgets medlemmer. Der blev desuden på mødet uddelt trykt materiale vedr. projektet. Udvalget indstiller, at der igangsættes en særskilt fordebat med møde for projektet.

Karsten Frederiksen, Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev ønsker ikke fordebat igangsat.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af fordebat for vindmølleprojekt "Hvilshøj Mark" sydøst for Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget to forskellige ansøgninger om vindmølleprojekter i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund. Denne ansøgning omhandler opstilling af 3 stk. 140 m høje vindmøller i et område ved Hvilshøj Mark.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en fordebat for projektet.

Sagsfremstilling

Wind Estate har i samarbejde med 3 lodsejere fremsendt en ansøgning om opstilling af 3 vindmøller på 140 m højde i området ved Hvilshøj Mark (se placering i bilag). Projektet indeholder en mulighed for udvidelse til 4 møller, hvis der kan opnås enighed om nedlægning af en ejendom. Projektet vil med 3 møller kunne producere ca. 7.725 husstandes årlige elforbrug.

Plangrundlag
Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Natur- og landskab
Vindmølleprojektet berører ikke kommuneplanens natur- og landskabsudpegninger. Der er dog en del væsentlige fortidsminder i området i form af gravhøje umiddelbart nord for den foreslåede vindmølleplacering. Nogle af gravhøjene er markante og højtliggende og fungerer derved som orienteringspunkter i landskabet. Opstilling af vindmøllerne vurderes at ville medføre en væsentlig påvirkning af dette, da der ved opstilling af vindmøller vil ske en forskydning fra gravhøjene som markante landskabselementer til vindmøllerne.

Naboforhold, støj- og skygge

Vindmølleprojektet overholder støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj. Vindmøllerne monteres med skyggestop, så kommuneplanens retningslinje om, at ingen nabobeboelse påvirkes af skygger mere end 10 timer årligt kan overholdes. Indenfor en afstand på 1 km fra området ligger 58 beboelsesejendomme, mens der inden for 1,5 km ligger 79. 58 beboelsesejendomme inden for 1 km fra vindmølleparken er et relativt højt antal beboelser sammenlignet med de eksisterende vindmølleparker i kommunen, hvor der gennemsnitligt er ca. 20 beboelsesejendomme inden for 1 km.

Der er for begge projekter allerede indkommet flere indsigelser fra omkringboende. Indsigelserne omhandler særligt støj, skygge, visuel påvirkning og faldende ejendomspriser.

Forhold til andre vindmøller

Det ansøgte vindmølleområde ved Ø. Hebbelstrup er placeret ca. 2,2 km fra vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark. Fagenhedens foreløbige vurdering på nuværende grundlag er, at det vil blive meget svært at give tilladelse til begge projekter. Der ligger en del beboelsesejendomme mellem projekterne, der vil blive omgivet af møller, hvis begge projekter gennemføres. Det vil betyde en væsentlig påvirkning af ejendommene både støjmæssigt og visuelt, hvis begge projekter gennemføres. Dertil kommer, at de eksisterende Ø. Linderup vindmøller er beliggende henholdsvis ca. 2,8 km nord for vindmølleprojekt Hvilshøj Mark og ca. 2,7 km nord for vindmølleprojekt Ø. Hebbelstrup. Der vil være ca. 85 ejendomme, der vil komme til at ligge mellem de 3 vindmølleparker.

Alle tre vindmølleområder ligger inden for 28 x totalhøjden fra hinanden. Projekterne kan derfor kun gennemføres, hvis den samlede landskabelige påvirkning er ubetænkelig, herunder at de vil fremstå som klart adskilte parker.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med vindmøller i området foreslår fagenheden, at der kan afholdes en fælles fordebat om begge projekter. Fordebatten kan efterfølgende danne baggrund for udvælgelse af hvilket projekt der skal arbejdes videre med.

Der er ikke planmæssige udpegninger i området, der taler mod opstilling af vindmøller. Projektet kan desuden overholde de lovfaste støjgrænser i forhold til nabobeboelser og de vejledende grænser for skyggekast. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt i processen forhold, der forhindrer, at der opstilles vindmøller i området. Det kan dog ikke udelukkes, at der ved nærmere undersøgelser i forbindelse med en VVM-redegørelse afdækkes væsentlige problemstillinger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en samlet fordebat for placering af vindmøller i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund, her under både vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark og vindmølleprojektet ved Ø. Hebbelstrup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der var til mødet via mail fremsendt forskellige supplerende oplysninger til udvalgets medlemmer.

Udvalget indstiller, at der igangsættes en særskilt fordebat med møde for projektet.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev ønsker ikke fordebat igangsat.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning af flisværk og solenergianlæg i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Forsyning A/S har indsendt ansøgning om etablering af flisværk og solvarmeanlæg ved Ø. Kærvej og Erhvervsparken, Brønderslev. Projektet vurderes umiddelbart at kunne gennemføres miljømæssigt.

Økonomiudvalget skal tage stilling til igangsætning af en planproces med kommuneplantillæg og foroffentlighed.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning A/S har indsendt ansøgning om etablering af flisværk med udendørs flislagring på Ø. Kærvej 50 og solcelleanlæg nord for Erhvervsparken, Brønderslev. De to anlæg er rent teknisk indbyrdes afhængige og forbindes med rørledninger. Der etableres varmeledning mellem flisværket og kraftvarmeværket. Der søges om etablering af bro/sti over mosearealet for at give mulighed for samdrift mellem kraftvarmeværket og flisværket.

Jordkøb

Køb af jord til flisværk og solfangeranlæg er på Økonomiudvalgets dagsorden som et selvstændigt punkt. Færdiggørelse og evt. forlægning af Erhvervsparken indgår i forhandlingerne om jordkøb.

Miljø

Fagenheden vurderer på det foreliggende grundlag, at der vil kunne meddeles miljøgodkendelse til flisværket under forudsætning af,

 • at tilkørsel af flis kan ske ad Erhvervsparkens forlængelse til Øster Kærvej, og
 • at arealet med boligen Øster Kærvej 61 opkøbes af Brønderslev Forsyning A/S, og at boligen nedlægges inden ibrugtagning af flisværket. Øster Kærvej 61 ejes af Brønderslev Kommune.

Støj fra anlæggets drift

Støjen fra flisværket forventes at være maksimum 60 dB. Der er foretaget en vurdering af anvendelsen af de omgivende arealer. Arealet nord for den ansøgte placering af flisværket består af en sammenhængende mose uden stier og uden offentlig tilgængelighed i øvrigt. Arealet vurderes derfor at være undtaget fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for offentligt tilgængelige, rekreative områder. Det uudnyttede erhvervsareal mellem Erhvervsparken og Sdr. Omfartsvej skal fortsat kunne sælges til etablering af nye erhvervsvirksomheder. Erhvervsområdet har samme støjgrænser, som forventes at gælde ved flisværket. Der er en afstand på ca. 300 m mellem flislageret og den nærmeste kommende erhvervsgrund syd for Erhvervsparken. Samlet set forventes ingen støjgener fra flisværket

Støv fra anlæggets drift

Oplag af flis kan give anledning til støvgener og spredning af sporer. På grund af afstanden til boliger og kommende erhvervsejendomme forventes der ingen gener fra støv eller sporer.

Planlægning af flisværk

Området ved det ansøgte flisværk er i dag udlagt til rekreativt område i kommuneplanen og lokalplanlagt til hundeskov. Der skal gennemføres en foroffentlighed efter planlovens § 23c, fordi anvendelsen til flisværk ikke er i overensstemmelse med principperne i gældende kommuneplan. Efter afslutningen af foroffentlighedsperioden skal der tages stilling til, om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes. Moseareal, hundeskov og jorddepot inddrages i kommuneplantillæg og lokalplan. Mosearealet fastholdes som naturområde. Arealet ved jorddepotet tilføjes en mulighed for at etablere 2. etape af solfangeranlægget.

Hundeskov

Initiativtageren til hundeskoven ved Øster Kærvej 50 fra Danmarks Civile Hundeførere - DCH har henvendt sig til Brønderslev Kommune, idet foreningen har måttet opgive at finde midler til etablering af P-plads og stier. Brønderslev Forsyning A/S har udarbejdet et ideoplæg omkring en alternativ løsning, der kan munde ud i et mindre indhegnet areal til hundeskov samt nogle rekreative stier til brug for bl.a. interessenterne i hundeskoven. Projektet forudsætter en fælles løsning mellem Brønderslev Forsyning og Brønderslev Kommune. Samarbejdsprojektet påregnes genoptaget på et kommende møde i Miljø- og Teknikudvalget.

Solenergianlæg

Solenergianlægget bliver nabo til kommunens øvrige erhvervsarealer og placeres forholdsvist tæt ved Erhvervsparken. Solenergianlægget forventes at kunne gennemføres indenfor rammerne af lokalplan 1641-04 Erhvervsområde syd. Solpanelerne er af en ny type - ved navn CSP anlæg - med bevægelige skærme, der drejer efter solens aktuelle placering. Panelerne har en højde på ca. 7 m. Solstrålerne centreres i midten af skærmene i en olieledning, der opsamler varme, som føres videre til flisanlægget. Etableringen af CSP anlægget sendes i partshøring hos de nærmeste naboer.

Blænding

Det er oplyst i ansøgningen, at solfangerne ikke vil blænde naboer og trafikanter i området. På baggrund af vurderinger fra Aalborg CSP, som står for CSP-anlæggene, kan det konstateres, at der stort set ikke forekommer blændingsgener som følge af refleksioner fra skærmene. Årsagen hertil er parabolernes design som spejle, der ikke lader nogen koncentrerede stråler undslippe skærmenes solfelt. De er designet til at absorbere sollyset og ikke til at reflektere det. Undersøgelser foretaget med henblik på flysikkerhed (blænding) viser, at en overflyvning af et CSP-anlæg svarer til de refleksioner, der opstår ved overflyvning af en sø. Fagenheden vurderer, at det ikke helt kan udelukkes, at der kan forekomme reflekser fra anlægget ved nogle retninger af sollyset.

VVM

Anlæg til energifremstilling - elektricitet, damp og varmt vand indgår i VVM bekendtgørelsens bilag 2. Det betyder, at flisanlægget og solfangeranlægget skal VVM screenes og kan være omfattet af VVM pligt.

Varmeforsyningsloven

Der skal gennemføres en godkendelse efter varmeforsyningsloven. Der kommer et selvstændigt punkt herom på et senere møde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår - under forudsætning af afklaring af grundsalget og færdiggørelse af vej -,

 • at etableringen af flisværk udsendes i foroffentlighed efter planlovens § 23 c i 4 uger,
 • at Økonomiudvalget efter udløbet af foroffentligheden tager beslutning om, at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes,
 • at Økonomiudvalget godkender, at lokalplanpligten for solvarmeanlægget er opfyldt i den eksisterende lokalplan 1641-04 for Erhverv syd.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund og kommuneplantillæg nr. 11 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund og kommuneplantillæg nr. 11 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" omhandler ejendommen for virksomheden Hallund Staldservice. Virksomheden har et ønske om at få opført en lagerhal, som Brønderslev Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. På baggrund af en klage fra nærmeste nabo valgte Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunens tilladelse til et afslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter vurderet klagenævnets begrundelse. Fagenheden fandt, at en lokalplan ville danne grundlag for en redegørelse af virksomhedens beliggenhed og påvirkning på omgivelserne.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 10. november 2014 til den 5. januar 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 11 kan ses digitalt via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=13-E-01.01

Lokalplanens Indhold

Lokalplanen omfatter erhvervsdelen af ejendommen matr.nr. 11p Hallund By, Hallund. Ejendommen består også af en bolig, som ikke er omfattet af lokalplanen. Derudover omfatter lokalplanen del af matr.nr. 52 Hallund By, Hallund. Denne del er en privat fællesvej, som også er adgangsvej for naboen til Hallund Staldservice.

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" har til formål:

 • at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål,
 • at muliggøre mindre udvidelser, i form af opførelse af en lagerhal, ved en eksisterende virksomhed i det åbne land,
 • at regulere udendørs oplag og
 • at indpasse bebyggelsen i de landskabelige omgivelser.

Der er i lokalplanen angivet bestemmelser for, at lokalplanområdet kun må anvendes til erhvervsformål i form af oplags- og servicevirksomhed.

Virksomheden vejbetjenes primært af Røgelhedevej ved eksisterende overkørsel samt sekundært af den eksisterende private fællesvej, der også er adgangsvej for naboen til virksomheden.

Der må inden for et byggefelt placeret på ejendommens syd-vestlige hjørne opføres én ny lagerbygning med et samlet areal på max. 1.000 m². Lokalplanen giver også mulighed for mindre tilbygninger til eksisterende bygninger, samt at erstatte eksisterende bebyggelse med nye bygninger, såfremt nye bygninger opføres i samme omfang som den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse må opføres med en maks. højde på 8,5 m.

Udendørs oplag må finde sted på et afskærmet område på maksimalt 300 m², som f.eks. bagved lagerhallen, hvor oplaget vil være afskærmet mod naboer og det åbne land af hallen og beplantning.

Det er især fra syd, at virksomheden og lagerhallen vil fremstå tydelig i landskabet. Der skal derfor etableres et slørende beplantningsbælte mod syd og vest i en bredde á 3 meter for at afskærme virksomheden. Der er udarbejdet en beplantningsplan herfor.

Miljøvurdering

På baggrund af en miljøscreening har Fagenheden for Teknik og Miljø vurderet, at lokalplanen er omfattet af et krav om miljøvurdering. En ny lagerhal vurderes at kunne medføre en negativ miljøpåvirkning på udpegningen "Større uforstyrret landskab". Dette var også en væsentlig begrundelse for Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunes landzonetilladelse.

Fagenheden har derfor gennemført en nærmere vurdering af planens påvirkning af miljøet i en miljørapport. Miljørapporten kan ses i forlængelse af lokalplanen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 11 til Brønderslev Kommuneplan 2013-2025. Området for lokalplanen overføres til rammeområde 13-E-01 ved planens endelig vedtagelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt kommuneplantillæg nr. 11 endeligt.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Til toppen


7. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplanforslag 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til planforslagene.

Byrådet skal tage stilling til, om planerne kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hjallerup Fjernvarme om at etablere et solfangeranlæg. Solfangeranlægget forventes at kunne producere 18 % af varmeværkets årlige varmeproduktion.

Planforslagene giver mulighed for at placere et solenergianlæg i et område på ca. 10 ha. vest for industriområdet i Hjallerup ved Ålborgvej. Udover solpaneler giver lokalplanen mulighed for at opføre en op til 19 m høj akkumuleringstank samt en teknik- og kontorbygning. For at mindske anlæggets landskabelige påvirkning stiller lokalplanen krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.

Lokalplanområdet gennemskæres af to beskyttede diger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en respektafstand til digerne således at de fortsat vil udgøre et landskabeligt og naturmæssigt element i området.

Se planforslagene i den digitale planløsning: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=608

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 01. december 2014 til den 26. januar 2015. Der er ikke modtaget indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Igangsætning af cykelstiprojekter i Nørregade og på Sterupvej


Resume

Sagsforløb: MT

Trafikministeriet har i efteråret 2014 givet tilsagn om tilskud på 1,66 mio. kr., svarende til 40 % af anlægsbudgettet, til etablering af 2 cykelstier, dels én på Nørregade i Brønderslev by og dels én på Sterupvej mellem Jerslev og Sterup.

En forudsætning for tilskuddet er, at kommunen bidrager med de resterende 60 % af anlægsbudgettet, og at anlægsarbejdet bliver afsluttet inden udgangen af november måned 2015.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om cykelstiprojekterne skal igangsættes, og om cykelstiprojekterne skal finansieres over de resterende anlægsmidler i 2014 for Vej- og Parkområdet.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 11. september 2014 accepteret at modtage Trafikministeriets tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik" til 2 konkrete cykelstiprojekter, ét på Nørregade i Brønderslev by og ét på Sterupvej mellem Jerslev og Sterup.

En forudsætning for at kunne modtage tilskuddet på 40 % af cykelprojekternes anlægsbudget er, at der samtidigt sker en egenfinansiering på 60 %, og at cykelstierne anlægges inden udgangen af november måned 2015.

Såfremt tidsfristen for cykelstiprojektet på Sterupvej skal overholdes, med ekspropriationer, projektering og udbud, så skal projektet igangsættes senest primo februar 2015.

Anlægsbudgettet for cykelstiprojekterne på Nørregade og Sterupvej udgør henholdsvis 1.200.000 og 2.950.000 kr., i alt 4.150.000 kr. Egenfinansieringen på 60 % udgør henholdsvis 720.000 kr. og 1.770.000 kr., i alt 2.490.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget

 • godkender igangsætning af ovennævnte 2 cykelstiprojekter, og
 • tilkendegiver at kommunens andel af anlægsomkostningerne på 2.490.000 kr. finansieres over de resterende anlægsmidler i 2014 for Vej- og Parkområdet samt af anlægsmidler for Vej- og Parkområdet 2015.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projekterne kan indgå i prioritering af ikke forbrugte midler i 2014 på anlæg Vej- Og Parkområdet samt ikke frigivet rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. i 2015 på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

H. C. Holst ønsker ikke projekterne vedr. Nørregade og Sterupvej igangsat.

Svend Erik Trudslev ønsker ikke projektet vedr. Sterupvej igangsat.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om nedlægning af del af privat fællesvej mellem Søgade 3-7 og Strandvejen, Asaa


Resume

Sagsforløb: MT

Ejerne af ejendommen Søgade 3 i Asaa søger om at få nedlagt en del af grusvejen ud for ejendommene Søgade 3, 5 og 7, Asaa.

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på møde den 3. november 2014 at foretage høring vedr. nedlæggelse af en del af grusvejen. I høringsfasen, der udløb den 20. januar 2015, modtog kommunen et høringssvar fra ejeren af en ejendom ved Strandvejen, som fortsat ønsker vejen opretholdt for gående, idet den fungerer som trafiksikker skolesti for de børn, der bor i den sydøstlige del af byen. Der henvises desuden til tinglyste deklarationer om vejen, hvis indhold skal belyses forud for en eventuel beslutning om lukning af vejen.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om man på baggrund af indgået høringssvar vil godkende nedlægning af den ansøgte delstrækning.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Søgade 3 i Asaa ansøger om at få nedlagt del af grusvejen udfor ejendommene Søgade 3, 5 og 7, beliggende på matriklerne 28s og 28bk, Asaa by, Asaa-Melholt.

En tilsvarende henvendelse vedrørende lukning af vejen blev behandlet den 28. september 2009 i Miljø- og Teknikudvalget, hvor udvalget godkendte afspærring af vejstrækningen dog således, at den stadig kunne benyttes som sti.

Beslutningen blev dengang truffet, fordi vejen blev brugt som smutvej for den gående trafik. Afspærringen med bomme blev imidlertid efter ønske fra ansøgerne ikke effektueret. Den nye ansøgning indebærer ønsket om helt at nedlægge vejstrækningen med det formål senere at tillægge vejarealet til ejendommen Søgade 3, som i dag har grundarealer på begge sider af vejen.

I den nye ansøgning fremhæver lodsejeren, at vejen forårsager store ulemper for de omkringliggende ejendomme. Den kørende trafik giver husene fysiske skader, og de gående smider affald og efterlader dyreekskrementer. Som fremhævet i tidligere ansøgning mener ansøgerne fortsat, at vejen ikke har noget formål mere, idet ingen virkelig har brug for den.

Ansøgning blev forelagt Færdselssikkerhedsudvalget på møde den 10. juni 2014. Af referatet fra mødet fremgår det, at Færdselssikkerhedsudvalget på møde den 26. september 2011 besluttede, at formanden for Færdselssikkerhedsudvalget skulle drøfte en mulig løsning med borgerne. Man enedes dengang om at opsætte en stibom. Færdselssikkerhedsudvalget fastholder daværende løsningsforslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at privatvejslovens kapitel 11 fastlægger, at Byrådet skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet, anmoder kommunen om det. Loven indeholder desuden beslutning om, at vejen skal opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Efter modtagelsen af ansøgningen har fagenheden for Teknik og Miljø haft møde med ansøgeren og meddelt ham, at han skal have afklaret adgangsforholdene for de ejendomme, som i dag alene har adgang til vejstrækningen, før kommunen kan tage stilling til nedlægning af vejstrækningen. Landinspektørfirmaet Nelleman og Bjørnkjær har overfor kommunen oplyst, at ejendommene Søgade 1 og 5, ud fra deres arkivalier har vejret til vejen. Ansøgerne har herefter indgået aftale med ejeren af Søgade 1 og 5 om at få etableret vejudlæg henover matr.nr. 28o, Søgade 1, til sikring af adgangsvej for Søgade 5, såfremt den ansøgte nedlægning godkendes.

Privatvejslovens §73 indeholder oplysninger om, at Byrådet skal offentliggøre en påtænkt beslutning om nedlæggelse af en vej eller dele af den. Beslutningen skal meddeles ejere af de ejendomme, der grænser op til vejen, ejere der har tinglyste rettigheder til vejen samt ejere af ejendomme, som må antages at have vejret til vejen. I meddelelsen skal Byrådet give en frist på minimum 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

I det oprindelige ansøgningsmateriale fra 2009 lå der skriftlig accept på lukning af vejen fra lodsejerne langs vejen, Ved en efterfølgende høring gjorde en lodsejer ud mod Strandvejen indsigelse mod lukning af vejen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget tager stilling til, om man vil påtænke at nedlægge den ansøgte delstrækning af den private fællesvej mellem Søgade og Strandvejen i Asaa by, og igangsætte en høringsperiode på minimum 8 uger inden der træffes en endelig afgørelse.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. november 2014, pkt. 8:

Udvalget besluttede at igangsætte en høringsperiode på minimum 8 uger inden der træffes en endelig afgørelse i sagen.

Ole Bruun ønsker beslutningen fra 2009 fastholdt.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 9. februar 2015

I høringsfasen, der udløb den 20. januar 2015, modtog kommunen et høringssvar fra ejeren af en ejendom ved Strandvejen, som fortsat ønsker vejen opretholdt for gående, idet den fungerer som trafiksikker skolesti for de børn, der bor i den sydøstlige del af byen. I høringssvaret sættes der spørgsmål ved de ulemper, som trafikken på vejstrækningen påfører de tilgrænsende ejendomme. Det oplyses, at vejen har ligget der i en menneskealder, som en af de små gyder, der er karakteristisk for den ældre bydel. De nuværende ejere af vejstrækningen har kendt til dette forhold, da de købte ejendommen, og har kunnet tage stilling til vejens betydning forud for købet. Der henvises desuden til tinglyste deklarationer om vejen, hvis indhold skal belyses forud for en eventuel beslutning om lukning af vejen. Indsigeren anmoder Byrådet om at genoverveje beslutningen og foretrækker i stedet, at man fastholder den oprindelige beslutning om at opretholde vejen som en sti for gående eksempelvis ved at lægge store sten ved vejens overkørsel til Søgade.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at de tinglyste deklarationer på den ansøgte nedlagte vejstrækning omhandler vejret til tidligere Missionsbygning på matrikel 28ad, Asaa by, hvor den nuværende ejer er blevet hørt om den påtænkte nedlægning af vejstrækningen og i tidligere ansøgning ved underskrift har accepteret vejens nedlægning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om man vil foretage endelig godkendelse af nedlæggelse af den ansøgte delstrækning på betingelse af, at ansøgeren afholder udgifterne til de matrikulære ændringer, herunder etablering af nyt vejudlæg henover matr.nr. 28o, Søgade 1, til sikring af adgangsvej for Søgade 5, såfremt den ansøgte nedlægning godkendes.

Beslutning

Udvalget besluttede at foretage nedlæggelse af den ansøgte delstrækning på betingelse af, at ansøger afholder udgifterne til de matrikulære ændringer, herunder etablering af nyt vejudlæg henover matr.nr. 28o, Søgade 1, til sikring af adgangsvej for Søgade 5.

Ole Bruun ønsker vejstrækningen afspærret således, at den stadig kunne benyttes som sti.

Bilag

Til toppen


10. Anmodning om indbetaling til parkeringsfonden


Resume

Sagsforløb: MT

En bygherre anmoder om dispensation for manglende etablering af P-pladser, i forbindelse med ansøgning om nyopførelse af en restaurant på Tranebærvej 1 i Dronninglund.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation i h.t. reglerne i vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond.

Sagsfremstilling

En bygherre anmoder om dispensation for manglende etablering af P-pladser i forbindelse med byggeansøgning vedr. nyopførelse af en restaurant på Tranebærvej 1 i Dronninglund. Bygherren mangler plads inde på egen grund til etablering af 6 stk. p-pladser, og ønsker i stedet at indbetale til Brønderslev Kommunes Parkeringsfond.

Ifølge parkeringsnormen i Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond, så udløser det ansøgte nybyggeri et krav på i alt 7 P-pladser.

Det har vist sig at være umuligt for bygherren at fremskaffe mere end 1 p-plads på egen grund, og det er heller ikke lykkedes at indgå aftaler på nabogrundene om indretning af de resterende 6 p-pladser.

Formålet med parkeringsfonden er, at sikre en fortsat udbygning af parkeringskapaciteten i de centrale byområder i takt med forøgelsen af parkeringsbehovet, som følge af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse samt at give grundejeren efter ansøgning mulighed for, hvis kommunen i øvrigt skønner det hensigtsmæssigt, at få sit parkeringsbehov i forbindelse med ny bebyggelse helt eller delvist dækket udenfor sin grund, mod betaling af et bidrag til parkeringsfonden.

En forudsætning for at en grundejer kan fritages for at etablere det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund er, at kommunen kan finde et areal i det pågældende område med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom, hvor det vil være muligt at etablere et tilsvarende antal p-pladser inden for 5 år.

I hvert enkelt tilfælde skal kommunen vurdere, om ovennævnte forudsætning kan opfyldes. Hvis ikke, gives der afslag på dispensationsansøgningen.

Kommunen må kun opkræve, hvad der svarer til 50 % af anlægsomkostningerne for en offentlig parkeringsplads.

Hvis kommunen, 5 år efter indbetalingen til parkeringsfonden, ikke har etableret p-pladser svarende til antallet af p-pladser, der er indbetalt for, skal det pågældende bidrag betales tilbage til ejeren.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan pege på arealer i nærområdet og på kommunale arealer, hvor der inden for 5 år evt. kan etableres nye offentlige p-pladser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender ansøgers indbetaling til Parkeringsfonden og samtidigt dispenserer for etablering af 6 stk. p-pladser på ansøgers egen grund.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Trafikstyrelsens puljemidler til kollektiv trafik i 2015


Resume

Trafikstyrelsen fremsender orientering om ansøgningsmateriale til puljer til forbedring af busfremkommelighed og den kollektive trafik i yderområderne.

Puljen til forbedring af busfremkommelighed i 2015 er alene forbeholdt de større byer. Nordjyllands Trafikselskab har oplyst, at det sandsynligvis kun vil være Aalborg by, der vil være ansøgningsberettiget i Nordjylland. Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne kører over 4 år med ansøgningsfrist den 27. marts 2015 for 2015 puljen. Der er tale om en puljeordning med maks. 50 % tilskud med et årligt puljebeløb på 57 mio. kr. Der kan søges til udvikling eller forbedring af nye ruter med driftstilskud i op til 2 år, forbedring og indretning af skole og uddannelsesbusser, anskaffelse af kommunalt ejede landsby busser samt innovative tiltag, der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser, herunder bevilling af minibus/landsbybus til landdistrikt.

Miljø og Teknikudvalget skal tage stilling til, om man i 2015 vil søge puljemidler til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne og i den forbindelse afsætte midler til den kommunale finansiering af de ansøgte projekter.

Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen fremsender orientering om ansøgningsmateriale til puljer til forbedring af busfremkommelighed og den kollektive trafik i yderområderne. Af materialet fremgår det, at puljen til forbedring af busfremkommelighed alene er forbeholdt de større byer. Nordjyllands Trafikselskab har i mail oplyst, at det sandsynligvis kun vil være Aalborg by, der vil være ansøgningsberettiget i Nordjylland.

Som led i aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat en pulje på 57 mio. kr. årligt til at forbedre den kollektive trafik i yderområderne. Der er tale om en puljeordning med maks. 50 % tilskud. Puljen udmøntes i hvert af årene 2013-2017. På baggrund af drøftelserne i forligskredsen i forbindelse med udmøntning af puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder præciseres administrationsgrundlaget således, at kriterierne for puljen i 2015ændres til:

 • Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger.
 • Investeringer i infrastruktur der understøtter konkrete tiltag med forbedringer af kørselstilbuddet, enten udvikling af nye ruter eller forbedringer af eksisterende ruter, således at det samlet bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre.
 • Forbedring og indretning af skole- og uddannelsesbusser
 • Anskaffelse af landsbybusser – forudsat at ejerskabet er kommunalt
 • Transport i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse
 • Innovative tiltag der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser, herunder bevilling af minibus/landsbybus til landdistrikt. Dog kan anlæg til samkørsel så som p-pladser ikke støttes.

Nordjyllands Trafikselskab tilbyder på konsulentbasis at udforme ansøgningsmaterialet således, at projekterne bliver udgiftsneutrale for kommunen og overholder de retningslinjer, som Trafikstyrelsen har fastsat.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø og Teknikudvalget tager stilling til, om man vil ansøge Trafikstyrelsen om puljemidler til at forbedre den kollektive trafik i yderområderne herunder, om ansøgningen skal udarbejdes i samråd med Nordjyllands Trafikselskab.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at ansøge puljen.

Bilag

Til toppen


12. Håndtering af grundvandsstigning ved separatkloakering


Resume

Sagsforløb: MT

I forbindelse med kloakfornyelsesprojekterne i bl.a. Dronninglund og Brønderslev har der været klager over våde kældre og haver som følge af stigende grundvandsstand. Hverken spildevandsforsyningsselskabet eller kommunen er forpligtiget til at afhjælpe disse problemer.

I påbudsvarsler og på borgermøder informeres borgerne om risikoen for grundvandsstigninger og løsningsmuligheder såsom etablering af omfangsdræn.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der fremover tilbydes borgerne en mulighed for at ønske etablering af dræn samtidig med etableringen af de nye kloakledninger. Grundejerne skal påtage sig ansvaret for etablering, drift og eventuelle skader på bygninger som følge af dræningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de igangværende kloakfornyelsesprojekter i Brønderslev, Dronninglund og senest i Asaa har der i flere tilfælde været klaget over problemer med stigende grundvandsstand og deraf følgende problemer med fugtige kældre, vandlidende haver m.m. Der har været fremsat krav om, at forsyningsselskabet/kommunen skulle løse disse problemer. Problemet med den stigende grundvandsstand opstår, fordi de eksisterende kloakledninger over tid er blevet utætte, og derfor utilsigtet er begyndt at fungere som dræn og har holdt grundvandsspejlet nede. Når ledningerne fornys med nye tætte ledninger, ophører den drænende effekt og de nærmest liggende ejendomme kan opleve, at ellers tørre kældre pludselig bliver fugtige. Det er ved domsafgørelser slået fast, at spildevandsforsyningsselskabet ikke kan drages til ansvar for de skader som måtte følge af stigningen i grundvandsstanden. Spildevandsforsyningsselskabet har således ikke ansvar for at sikre en fortsat dræning, da denne netop har været utilsigtet.

Der kan dog opstå erstatningsansvar, hvis ikke spildevandsforsyningsselskabet/kommunen på forhånd har informeret borgerne om risikoen for grundvandsstigninger. Derfor har fagenheden i forbindelse med påbudsvarsler og informationsmøder også orienteret om denne risiko og gjort opmærksom på, at man har ret til at etablere omfangsdræn omkring bygninger og tilkoble disse til regnvandssystemet. Dermed har borgerne mulighed for at træffe deres forholdsregler. Der gøres også opmærksom på, at det ikke er tilladt at tilkoble andet drænvand såsom f.eks. drænvand fra haven. I ældre bydele findes der dog ledninger, hvis oprindelse og forløb, det kan være vanskeligt at fastslå. Nogle af disse ledninger kan være rørlægninger af gamle grøfter fra før bebyggelsens tid, og dræner formentlig stadigvæk dele af byarealerne. De er ofte blevet koblet på spildevandssystemet, da dette i sin tid blev lavet. Når kloaksystemet fornys tilkobles disse ledninger som udgangspunkt til det nye system, med mindre spildevandsforsyningsselskabet kan konstatere, at ingen har interesse i ledningen (afleder til denne).

Da grundvandstigningsproblemet er reelt, og fordi det ikke altid er lige nemt for den enkelte borger at løse problemet, har fagenheden drøftet mulighederne med Brønderslev Spildevand A/S for fortsat at sikre en lav grundvandsstand i de områder, hvor risikoen for væsentlige grundvandsstigninger vil være store. En mulig løsning kan være, at der i forbindelse med udskiftningen af de gamle kloakledninger bliver etableret et dræn parallelt med de nye kloakledninger. Da det ikke er muligt præcist at fastslå omfanget af dræningen fra de gamle spildevandsledninger, kan der være risiko for utilsigtet at dræne bygninger, der ikke tidligere har været drænet med deraf følgende risiko for sætningsskader. I tilfælde af skader på bygninger som følge af en sådan drænledning kan kommunen pålægges erstatningspligt.

Fagenheden foreslår på baggrund af ovenstående følgende fremgangsmåde til håndtering af problemet med grundvandsstigning: Der informeres, som i dag generelt om problemstillingen, dels i påbudsvarsler dels på borgermøder. Såfremt Brønderslev Spildevand A/S i forbindelse med forundersøgelser/projektering vurderer, at der er områder, hvor problemet vil være særlig udtalt, informeres der specifikt om dette. Derudover tilbydes grundejerne muligheden for, at der, som et forsøg på at fastholde den nuværende grundvandsstand, kan etableres dræn parallelt med de nye kloakledninger. Etableringen vil kun ske på foranledning af et ønske fra grundejerne og vil kræve accept fra hver enkelt grundejer langs den berørte strækning. Der kan være tale om såvel hele eller dele af vejstrækninger, således at man ikke er afskåret fra muligheden, selvom ikke alle grundejere på en vej har ytret ønske om dræning. Etablering og drift påhviler grundejerne i fællesskab. Etableringen vil formentlig kunne ske til en meget fordelagtig pris. Ejerne skal acceptere, at der ikke kan garanteres en bestemt grundvandsstand samt, at eventuelle skader på bygninger som følge af dræningen er grundejerens ansvar. Der vil også blive informeret om, at det ikke i alle tilfælde er muligt at udføre dræning i samme dybde som hidtil, hvis de nye kloakledninger f.eks. lægges højere.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender ovennævnte fremgangsmåde til håndtering af problemer med grundvandsstigning som følge af kloakfornyelsesprojekter.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag blev principielt godkendt, idet der arbejdes videre med de juridiske aspekter i sagen, før tilbuddet iværksættes.

Til toppen


13. Status på arbejdet med lugtgenerne fra biogasanlægget GFE-Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på arbejdet med lugtgenerne på biogasanlægget GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om status på arbejdet med at minimere lugtgenerne på virksomheden.

Til toppen


14. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Miljø- og Teknikudvalgets område


Resume

Sagsforløb: MT

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Miljø- og Teknikudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog, idet der henvises til det netop udsendte Budget 2015 side 121-132.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Budgetprocessen for 2016 blev drøftet.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag som foreskrevet.

Udvalget ønsker fokus på foreslået følgende områder: Driftsaftaler med andre kommuner, udbud af vejbelysning, serviceniveauet på natur-, rekreative og grønne områder.

Udvalget orienteres om bemanding og opgaveløsning i administrationen på Teknik- og Miljøområdet.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om vindmølleprojekt "Rendbæk" i Jammerbugt Kommune


Resume

Sagsforløb: MT

Jammerbugt Kommune har fremsendt fordebatmateriale om et vindmølleprojekt ved Rendbæk umiddelbart syd for kommunegrænsen ved Store Vildmose. Debatmateriale fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har udlagt et område til vindmølleformål ved Rendbæk i deres kommuneplan. Området ligger i umiddelbar tilknytning til kommunegrænsen ved Store Vildmose (se kortmateriale i bilag). Da Jammerbugt Kommune har fået et konkret projektforslagfor udnyttelse af området har de igangsat en fordebat om projektet, hvor de bl.a. efterspørger forslag til VVM-redegørelsens indhold.

Projektet omfatter opstilling af 16 vindmøller med en højde på op til 150 m. I forbindelse med projektet nedtages 12 eksisterende mindre møller vest for området.

Da projektet er placeret nær kommunegrænsen vil det have konsekvenser for områder i Brønderslev Kommune. Vindmølleområdet grænser op til den fredede del af Store Vildmose, der også i kommuneplanen er udpeget som bl.a. Natura2000 område, økologisk forbindelse, særligt værdifuldt landskab, særligt værdifuldt naturområde og uforstyrret landskab. Området ved Store Vildmose er generelt et af de væsentligste natur- og landskabsområder i Brønderslev Kommune og vindmølleprojektet vil bl.a. kunne påvirke områdets fugleliv.

Der er generelt få beboelser i området og de nærmeste beboelsesejendomme i Brønderslev Kommune er ligger i en afstand på ca. 1,4 km til vindmølleområdet.

Fagenheden for Teknik & Miljø udarbejder et teknisk høringssvar til Jammerbugt Kommune om hvilke potentielle konsekvenser for Store Vildmose Brønderslev Kommune ønsker belyst i VVM-redegørelsen.

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Drøftelse af etablering af søer i landbrugsområder


Resume

Sagsforløb: MT

Der er på baggrund af en konkret ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en sø i et område, der er i kommuneplanen er udlagt til gunstig zone for placering af store husdyrbrug, opstået et behov for at fastlægge en linie for administration i området.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, hvilken linje der skal ligges for området.

Sagsfremstilling

I kommuneplan 2013 blev der udpeget områder til placering af store husdyrbrug.Områderne er opdelt i tre zoner: gunstig zone, vurderingszone og særlig vurderingszone. Gunstig zone er områder, der, ifølge kommuneplanens retningslinie 2.3.5, primært forbeholdes jordbrugsmæssige formål, herunder lokalisering af landbrugsbygninger og anlæg til store husdyrbrug. Den gunstigezone er således områder, hvor landbruget kan forvente stor sikkerhed for investeringer og udviklingsmuligheder. Gunstig zone består generelt af "almindelige" områder i det åbne land, der ikke er udpeget som f.eks. særligt værdifuldt landskab, naturområder osv. Anvendelsen er generelt blandet med både landbrug og almindelige beboelser. Formålet med zonen er at signalere over for landbruget, hvor der kan placeres eller udvides store husdyrbrug med færrest problemstillinger. Det er ikke hensigten med zonen, at der ikke kan ske andre aktiviteter inden for områderne. Ved etablering af nye aktiviteter inden for zonen, der kan være i konflikt med landbrugsinteresserne, bør landbruget dog vægtes højest.

Fagenheden arbejder med en konkret sag, hvor der er søgt om landzonetilladelse til etablering af en sø inden for et område, der er udpeget som gunstig zone. I forbindelse med naboorienteringen er der modtaget en indsigelse fra et nærliggende landbrug, der er bekymrede for deres fremtidige udvidelsesmuligheder ved etablering af søen. Indsiger henviser til kommuneplanens retningsline om gunstig zone. Særligt henvises til en sag fra Favrskov Kommune, hvor en nygravet sø har haft betydning for udvidelse af et landbrug.

Søen fra Farvskov Kommune er usædvanlig, idet den er blevet karakteriseret som en lobeliesø, der er karakteriseret ved stor næringsfattige. Søer i Brønderslev Kommune er karakteriseret som næringsrige, hvorfor søerne ikke kan sammenlignes.

Nye landzone-søer, der anlægges på landbrugsjord vil generelt udvikle sig til den meget almindelige sø-type, næringsrig sø (type 3150), der er langt den almindeligste sø-type i Danmark nu til dags. Denne sø-type har i langt de fleste tilfælde en højere tålegrænse.

Der er kendte eksempler på, at nygravede søer også i Brønderslev har udviklet et veludviklet dyre- og planteliv, som er med til at berige vores landskab og natur. Disse søer har alle været af naturtypen 3150, næringsrig sø.

I Brønderslev Kommune har fagenheden ikke kendskab til forekomst af lobeliesøer per dags dato, og det er vores vurdering, at selv om fagenheden ønskede at udvikle naturtypen indenfor kommunens grænser, ville dette formentlig være tilnærmet umuligt.

Generelt vurderes, at nye søer i Brønderslev Kommune sandsynligvis vil udvikle sig til næringsrige søer. Søer vil ofte efter et par år blive omfattede af naturbeskyttelseslovens § 3. Ved ansøgning om udvidelse af husdyrbrug/revurdering af eksisterende miljøgodkendelse på eksisterende husdyrbrug i nærområdet skal der ikke foretages beregninger af ammoniakemission fra husdyrhold til søer. Hvis en mindre sø skal få betydning for udvidelse af et landbrug, skal den udvikle sig til mose, og indgå i et samlet naturbeskyttet areal på min. 2500 m2.

I den konkrete sag er der allerede eksisterende søer beliggende nærmere landbruget end den ansøgte sø. Fagenheden vurderer derfor, at det vil være usandsynligt, at den ansøgte sø vil få betydning for udvidelse af landbruget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget generelt drøfter placering af søer inden for områder udpeget til gunstig zone i kommuneplan 2013.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der var til mødet via mail fremsendt forskellige supplerende oplysninger til udvalgets medlemmer. Udvalget ønsker ikke etableret nye søer i områder udpeget til ”gunstig zone” i kommuneplanen 2013.

Til toppen


17. Handicapforhold


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen principielle sager til drøftelse.

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Annoncering af en ny udlodningsrunde vedrørende midler fra Den Grønne Ordning ultimo februar/primo marts 2015
 • Tidsplan for arbejdet i vandråd
 • Udstilling vedr. bevaringsværdige bygninger
 • Møder omkring turistmæssige forsøgsordninger i Asaa
 • Etablering af 10 nyttejobs på Vej- og Parkområdet
 • Status for sag vedr. nedrivning af Gl. Købmandsbutik i Klokkerholm
 • Tilmelding til ”Politisk Forum den 27. og 28. april 2015 på Hotel Nyborg Strand
 • AVV’s lukning af genbrugsbutik på Genbrugspladsen i Dronninglund

Til toppen


19. Lukket punkt: Igangsætning af planlægning af byggemodning


Til toppen


20. Lukket punkt: Ulovligt dyrehold og manglende oprydning på flere adresser


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer