Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 2. marts 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Regnskab 2014 for Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: MT

Asaa Havn fremsender regnskab for 2014 til godkendelse. Tillige fremsendes driftsbudget for 2015.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om regnskabet kan godkendes og om driftstilskuddet for 2015 kan frigives.

Sagsfremstilling

Asaa Havn fremsender regnskab for 2014 til godkendelse. Tillige fremsendes driftsbudget for 2015. Regnskabet forventes godkendt på Asaa Havns generalforsamling den 30. marts 2015. Brønderslev Kommune har i 2014 ydet Asaa Havn et tilskud på 326.180 kr. Tilskuddet har været ydet gennem en lang årrække og bliver hvert år pristalsfremskrevet.

Regnskabet for 2014 udviser et underskud på 76.627,85 kr. før afskrivninger og renter. Slutresultatet er et underskud på 223.357,55 kr.

Efter Asaa Havns vedtægter skal Miljø- og Teknikudvalget godkende regnskab og budget. Asaa Havn anmoder om at Brønderslev Kommunes driftstilskud for 2015 frigivet snarest muligt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender regnskab 2014 og budget 2015 for Asaa Havn og frigiver driftstilskuddet for 2015 på 330.094. kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2015 er afsat 330.094 kr. til tilskud til Asaa Havn.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået. Udvalget ønsker tilsendt et revisorpåtegnet regnskab og efterfølgende en bekræftelse af generalforsamlingens godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 Boligområde Skovvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 17 for Boligområde Skovvej, Dronninglund har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 17 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har udbudt ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, til salg. Ejendommen er en tidligere børnehave med udgang til skolegården for skolen i Fredensgade.

Ejendomsmægler vurderer, at ejendommen vil være lettere at sælge som bolig end som erhverv eller institution.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade", som er udlagt til offentlige eller private institutioner for børn og unge, fritidsaktiviteter og dagcenter.

For at anvende ejendommen som bolig er det nødvendigt med et kommuneplantillæg, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 " Boligområde, Skovvej". Dette rammeområde er udlagt til boligformål i form af åben-lave boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsenheder. Det vil fortsat være muligt at anvende ejendommen til en mindre offentlig eller privat institution inden for rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 17, hvor del af ejendommen matr.nr. 103bx Ørsø Fjerding, Dronninglund overføres fra rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade" til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej". Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Kommuneplantillæg nr. 17 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


5. Projektforslag for etablering af 1 MW biokedel anlæg ved Manna-Thise Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: MT

JPH rådgivning fremsender på vegne af Manna-Thise Kraftvarmeværk projektforslag for etablering af et 1 MW biokedel anlæg med anmodning om projektgodkendelse.

Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas, som ikke har bemærkninger til projektet.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om det fremsendte projekt for etablering af biokedel anlægget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

JPH rådgivning fremsender på vegne af Manna-Thise Kraftvarmeværk projektforslag for etablering af et 1 MW biokedel anlæg med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Projektet omfatter etablering af et 1 MW biokedel anlæg til indfyring med træpiller eller anden tør biobrændsel. Biokedelanlægget placeres i ny kedelbygning med 15 m høj skorsten på Manna-Thise Kraftvarmeværks parcel.

Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har den 26. november 2014 besluttet, at give de 50 dyreste decentrale kraftvarmeværker tilladelse til etablering af et 1 MW bio-brændselsanlæg, heriblandt Manna-Thise Kraftvarmeværk. Af projektbekendtgørelsens § 10 stk. 2, § 17 stk. 5-7 samt bilag 3 fremgår det, at der skal gives tilladelse til etablering af 1 MW biokedel anlæg med produktion under 8.000 MWh på de udpegede varmeværker, uanset projektets samfundsøkonomi. Det ansøgte anlæg er dimensioneret til en kapacitet på maks. 1 MW til dækning af Manna-Thise´s varmebehov på ca. 4.500 MWh pr. år. I projektmaterialet er der derfor ikke foretaget samfundsøkonomiske beregninger.

Den samlede investering i projektet oplyses til 4,95 mio. kr. excl. moms. Den balancerede varmepris på det nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk ligger på 576 kr./MWh. Beregningerne viser, at man med det nye biokedel anlæg kan reducere balancevarmeprisen med 100 kr./MWh. Forbrugerøkonomisk betyder det en besparelse i varmeprisen for en gennemsnitsforbruger (18,1 MWh/år) på 2.200 kr. inkl. moms pr. år.

Miljømæssigt er biokedel anlægget beregnet til at give en CO2 besparelse set over en 20 årig periode på 14.800 ton.

Projektforslaget har været i høring hos det berørte forsyningsselskab HMN naturgas, som ikke har bemærkninger til projektet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender det fremsendte projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


6. Høringssvar Statens Natura 2000 planer for 2016-2021


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til høringssvar kan fremsendes som foreslået, samt om fremtidig delegation af kompetence til Miljø-og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, herunder kommunerne.

Fagenheden har udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er fagenhedens bekymring vedrørende de virkemidler, der anvises af staten til brug for at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet og delvis EU-finansiering/national medfinansiering. Fagenheden udtrykker i høringssvaret konkret bekymring for den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Fagenheden stiller spørgsmål om en ændring af formuleringen af de generelle målsætninger for at bidrage til et optimalt kommunalt råderum for at sikre de naturværdier, der findes i området. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden kommenteret mulighederne for f.eks. at opnå målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden kommenteres der på en række fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning, og der peges på virkemidler og indsats i forhold til forstyrrelser, som staten selv er myndighed for f.eks. i forhold til de jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender at fremsende høringssvar til staten som foreslået.

Fagenheden foreslår desuden, at Byrådet godkender at delegere beslutningskompetencen til Miljø- og Teknikudvalget i fremtidige sager om høringssvar vedrørende Natura 2000 planer.

Personale

Der kan forventes øget personaleressourceforbrug i forbindelse med udarbejdelse og implementering af Natura 2000-handleplanerne.

Økonomi

Fagenheden henviser til høringssvarets kommentarer vedrørende virkemidler og øget kommunal finansiering heraf uden statslig kompensation.

Beslutning

Sagen udsættes til udvalgets næste møde.

Bilag

Til toppen


7. Status på arbejdet med lugtgenerne fra biogasanlægget GFE-Krogenskær


Resume

Sagsforløb: MT

Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på arbejdet med lugtgenerne på biogasanlægget GFE Krogenskær.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Erik Rydborg orienterede om status for arbejdet med at minimere lugtgenerne på virksomheden.

Til toppen


8. Henvendelse til ministeren for at få skærpet reglerne for placering af minkfarme


Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ingen principielle sager til drøftelse.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

  • Møde med vandløbsgrupperne i øst og vest. Endelig referat fra møderne tilsendes udvalgets medlemmer
  • Et punkt på udvalgets næste møde til anvendelse af midler på vandløbsområdet
  • Møde om AVV’s budget 2016 den 12. maj 2015 på AVV, Hjørring
  • Igangsætning af ny ansøgningsrunde for Grøn Ordning opstartes den 2. marts 2015
  • Blå Flag i Asaa
  • Overdækning af scene i Rhododendronparken kører efter tidsplanen
  • Reception vedr. opstilling af gadelamper med WiFi den 20. marts 2015
  • Sag om vindmøller på Taffelgårdsvej medtages på næste møde

Til toppen


11. Lukket punkt: Pulje til Landsbyfornyelse


Til toppen


12. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. marts 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach