Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 9. april 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Ansøgning om nyt vindmølleområde ved Taffelgårdsvej samt foretræde for udvalget


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Lemvigegnens Landboforening har på vegne af en gruppe lodsejere fremsendt en ansøgning om udlæg af et nyt vindmølleområde ved Taffelgårdsvej i Store Vildmoseområdet. Ansøger har anmodet om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Lemvigegnens Landboforening har på vegne af en gruppe lodsejere fremsendt en ansøgning om udlæg af et nyt vindmølleområde ved Taffelgårdsvej i Store Vildmoseområdet. Ansøger har anmodet om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøgningen omhandler opstilling af 5 (evt. 6) 150 m høje vindmøller på en øst-vestlig linie nord for Taffelgårdsvej ved Store Vildmose. Vindmølleprojektet forventes at årligt at kunne producere ca. 12.000 husstandes årlige elforbrug. De eksisterende vindmøller i kommunen producerede i 2014 energi svarende til ca. 85 % af kommunens samlede energiforbrug. Dertil kommer, at der er igangsat planlægning for udvidelse af vindmølleparken ved Nejst samt planlægning for et vindmølleprojekt nord for Asaa.

Plangrundlag
Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Naboforhold

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj er overholdt med god margin. Den vejledende grænse på 10 timers årligt skyggekast på nabobeboelser er ligeledes overholdt med god margin.Der er få beboelser i nærområdet. Der er 4 beboelser inden for 1 km af vindmølleprojektet og 49 beboelser inden for 2 km.

Natur- og landskabsforhold

Området hvor vindmøllerne ønskes opstillet er forbundet med nogle af kommunens væsentligste natur- og landskabsinteresser. Vindmøllerne foreslås opstillet inden for, eller umiddelbart uden for, følgende udpegninger:

 • Uforstyrret landskab
 • Særligt værdifuldt naturområde
 • Værdifuldt kulturmiljø
 • Geologisk interesseområde og beskyttelsesområde
 • Skovbyggelinien (delvist)
 • Særligt værdifuldt landskab (placeret lige uden for afgrænsningen)
 • Økologisk forbindelse (placeret lige uden for afgrænsningen)
 • Natura2000 område (placeret lige uden for afgrænsningen)

Som udpegningerne illustrerer, er der store natur og landskabsværdier i området. Fagenheden vurderer, at opstilling af vindmøller i området ikke kan ske uden væsentlige negative konsekvenser for både områdets natur- og landskabsindhold.

Området er bl.a. udpeget som uforstyrret landskab. Områdets udpegning til uforstyrret landskab og opstilling af vindmøller er direkte modsatrettede.

Hvis vindmølleprojektet skal gennemføres vil det kræve, at udpegningen som uforstyrret landskab ophæves eller reduceres. Beskyttelse af bl.a. de uforstyrrede landskaber er en del af de statslige interesser i den kommunale planlægning. Naturstyrelsen udtalte i forbindelse med det tidligere vindmølleprojekt ved Manna Kær, der var beliggende inden for samme udpegning, følgende om ophævelse/reduktion af det uforstyrrede landskab: ”Som udgangspunkt må kommunen ikke reducere udpegninger af værdifulde landskaber (herunder uforstyrrede landskaber), og gældende retningslinjer i kommuneplanen for landskabsbeskyttelsen må ikke svækkes. Hvis en kommune ønsker at reducere i landskabsbeskyttelsen i kommuneplanen, skal der redegøres for den ændrede afvejning af interesserne i det/de berørte områder. Begrundelsen for ændringen skal forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelsen og sårbarheden i området, og vurderes i forhold til naturgrundlaget, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning.” Det vil være en forudsætning for gennemførelse af vindmølleprojektet, at udpegningen som uforstyrret landskab ophæves. Fagenheden vurderer, at der ikke landskabsmæssigt er grundlag for ophævelse af udpegningen. I forbindelse med den tidligere vindmøllesag i Manna Kær besluttede Byrådet på baggrund af et stort antal indsigelser at fastholde det uforstyrrede landskab og meddele afslag på vindmølleprojektet.

På sidste udvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget blev der orienteret om et igangværende vindmølleprojekt ved Rendbæk i Jammerbugt Kommune. Vindmølleprojektet i Jammerbugt Kommune er placeret i udkanten af vildmoseområdet. Området er udpeget til vindmølleformål i Jammerbugt Kommunens kommuneplan. En mindre del af området ligger i udkanten af sammen udpegning til uforstyrret landskab som vindmølleprojektet ved Taffelgårdsvej. En mindre del af området berører desuden udpegninger til særligt værdifuldt landskab og geologisk interesseområde.

Området er et vigtigt område for fugle, herunder bl.a. fuglearterne pibe- og sangsvaner, gæs samt hjejle i form af fouragerings-, overnatnings- og rastetræk mellem Store Vildmose og habitatområderne i regionen (Vejlerne, Ålborg Bugt m.v.). Fagenheden vurderer, at vindmølleprojektet kan medføre negative konsekvenser for fuglenes træk samt overnatnings- og fourageringsmuligheder. Hvis der igangsættes planlægning for projektet skal der undersøges, om trækruterne for disse og evt. andre fuglearter påvirkes af vindmølleprojektet. Vindmølleprojektets placering mellem Ryå (der er en ledelinie i landskabet for trækkende fugle og fourageringsmulighed for flagermus) og habitatområdet Store Vildmose vurderes umiddelbart at kunne indebære væsentlige problemstillinger i forhold til fugle. Området omkring Grishøjgårds Krat er desuden hjemsted for traner. Et vindmølleprojekt i umiddelbar nærhed af Grishøjgårds Krat vurderes at kunne medføre negative konsekvenser for mulighederne for at opretholde traner i området.

Brønderslev Kommune arbejder med naturgenopretningsprojekter i Store Vildmose, der også har et turismemæssigt sigte. Opstilling af vindmøller i nærområdet vurderes ikke at harmonere med dette.

Vindmølleprojektet foreslås opstillet inden for 28 x totalhøjden af en eksisterende vindmøllepark i Aalborg Kommune. Hvis der arbejdes videre med projektet, skal det undersøges om der opstår et negativt samspil mellem parkerne.

På baggrund af de natur- og landskabsmæssige værdier i området anbefaler fagenheden for Teknik og Miljø, at der meddeles afslag til vindmølleprojektet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler afslag på igangsætning af planlægning for det ansøgte vindmølleområde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jens Christensen og Jørn Larsen var mødt som repræsentanter for en gruppe lodsejere, der ønsker vindmøllerne opstillet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der igangsættes planlægning for det ansøgte vindmølleområde

Johannes Trudslev ønsker at meddele afslag på igangsætning af planlægning for det ansøgte vindmølleområde

Uden indstilling - Karsten Frederiksen

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Trafiksikkerhedskampagner 2015


Resume

Sagsforløb: FSU/TM

Rådet for Sikker Trafik afholder forskellige trafiksikkerhedskampagner med kommunal deltagelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedskampagner i 2015 kommunen skal deltage i.

Sagsfremstilling

Af nationale kampagner (Rådet for Sikker Trafik) afholdes følgende kampagner med kommunal deltagelse:

Fartkampagne, ca. 3.000 kr.

"Sænk farten - en lille smule" er en fartkampagne, der gennemføres i uge 16-18 og bygger på samme koncept som i 2014 med tv-spot, vejkantplakater og presseindsats. Kampagnen kører for sidste gang med dette koncept i uge 43-45, også med tv-spot og vejkantplakater.

Ny spritkampagne i 2015, ca. 5.000 kr.

Efter 3 år med kampagnen Hvem kører hjem? er det blevet tid til en ny spritkampagne. Den er Rådet for Sikker Trafik i fuld gang med at udvikle.

Kampagnen gennemføres med vejkantplakater i uge 24-26 og i uge 49-51 uden.

Målgruppen bliver mænd fra 25 år og op. Der bliver sat fokus på "de mindre promiller".

Skolestartkampagne, ca. 10.000 kr.

"Pas på de små i trafikken" er en kampagne der gennemføres i uge 32-35 omkring den første skoledag for de nye elever i 0. klasse.

Skolestartkampagnen skal få bilister og andre trafikanter til at være særligt opmærksomme omkring landets skoler ved skolestart. Samtidigt skal kampagnen minde forældre om, at det er vigtigt, at de træner skolevejen med deres børn for at ruste dem til at blive sikre trafikanter.

Kampagnen indeholder bl.a. vejkantplakater og skolemateriale. Der er fire forskellige vejkantplakater, hvilket giver en god variation og appellerer bredt.

Uopmærksomhedskampagne, ca. 5.000 kr.

"Kør bil, når du kører bil" er en kampagne der gennemføres i uge 3-4 kun med tv-spot og i uge 38-40 med kommunale elementer.

Uopmærksomhed kan være mange ting fx det at indstille gps, ordne papirer, trøste børn eller tjekke sms´er. Kampagnens budskab er handlingsanvisende: Kør bil, når du kører bil.

Af lokale kampagner afholdes i år følgende kampagner:

"Du skal ikke dø nu - vel!!", 0 kr.

Informationsaften for køreskoleelever afholdes 5 gange årligt i samarbejde med Aalborg Kommune. På grund af få deltagere fra Brønderslev Kommune, har vi aftalt med Aalborg Kommune, at vi må deltage i arrangementet uden betaling. Til gengæld hjælper vi Aalborg Kommune med afholdelse af arrangementet ved ferie og sydom.

ABC-kampagne, ca. 15.000 kr.

"Alle Børn Cykler" er en tilbagevendende cykelkampagne for skolebørn i alle aldre. ABC har til formål, at få flere børn til at cykle til og fra skole - og cykle mere i det hele taget. ABC afholdes i september måned.

I 2 uger samler klassen point ved at cykle så mange dage som muligt - og helst med hjelm, som giver ekstra point. Efter kampagnen trækker Cyklistforbundet og Trygfonden lod om sjove og lækre cykelpræmier.

Som en ekstra gevinst udlodder Færdselssikkerhedsudvalget i Brønderslev Kommune hvert år en biograftur til den vindende klasse fra hver skole i kommunen.

Ved deltagelse og afholdelse af alle kampagner giver det et overslag på 38.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at kommunen deltager i Fart-, Sprit-, Skolestart- og Uopmærksomhedskampagnerne fra Rådet for Sikker Trafik samt afholder et præmiearrangement i forbindelse med ABC-Kampagnen og støtter op om arrangementet "Du skal ikke dø nu - vel!!".

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 4:
Fagenheden og Nordjyllands Politi orienterede om, at de havde været til evalueringsmøde vedrørende den lokale spritkampagne "Spritkørsel - Helt ærligt!!". Resultatet var meget positivt, da kampagnens budskab var nået ud til rigtigt mange i målgruppen, som er de unge mænd mellem 18 - 26 år i Nordjylland. Arbejdsgruppen bag den lokale spritkampagne anbefaler derfor også, at kommunerne i Nordjylland nu gentager succesen, ved at iværksætte en efterfølger til kampagnen, og allerede nu hér i juni måned.

Brønderslev Kommunes andel af kampagneomkostningerne på de 400.000 kr., bliver lige som sidste år på kr. 24.500.

Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at hele trafiksikkerhedskampagnepakken godkendes, incl. den lokale spritkampagne. Samlet kampagneudgifter for 2015 = 62.500 kr.

Fraværende:

Peder Toftgaard Gregersen og Katrine Bak Styrishave.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april 2015

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender kampagner, foreslår Fagenheden, at kampagnerne finansieres af anlægsmidlerne for 2015 på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalgets forslag blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er på budget 2014 afsat et rådighedsbeløb til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet herunder asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på mødet den 25. september 2014 hovedparten af disse midler. På mødet vil prioriteringen blive gennemgået, herunder hvilke projekter, der er gennemført ultimo 2014 og hvilke projekter der forventes gennemført i foråret 2015.

Vej- og Parkchef Peder Gregersen og økonomikonsulent Birthe Høier Petersen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2014 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet i form af bl.a. asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende.

Rådighedsbeløbet til Vej- og Parkområdet var i 2014 på 9.800.000 kr. Der var i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 overført ikke forbrugte anlægsmidler. Tilbage til prioritering var således et restbeløb på 11.249.252 kr.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på møde den 25. september 2014 hovedparten af disse midler.

På mødet vil prioriteringen blive gennemgået, herunder hvilke projekter, der er gennemført ultimo 2014 og hvilke projekter der forventes gennemført i foråret 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter processen for prioriteringen af anlægsmidler 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 9.800.000 kr. i rådighedsbeløb 2015 til asfaltvedligeholdelse m. v.

Beslutning

Økonomikonsulent Birthe H. Pedersen og Vej- og Parkchef Peder Gregersen deltog i behandlingen af punktet.

Prioriteringen af 2014-anlægsmidlerne blev gennemgået, herunder hvilke projekter, der er gennemført ultimo 2014 og hvilke projekter der forventes gennemført i foråret 2015.

Udvalgsformanden gennemgik forslag til prioritering af dele af anlægsmidlerne for 2015. Udvalget godkendte formandens forslag således:

Færdselskampagner

62.500 kr.

Vandløb

500.000 kr.

Brøndriste

500.000 kr.

Småbyprojekter

40.000 kr.

Cykelstier (Nørregade, Brønderslev og Sterupvej mellem Jerslev og Sterup)

2.490.000 kr.

Trafiksikkerhedsprojekter iøvrigt

100.000 kr.

Restbeløbet prioriteres senere.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2015.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Behandling af fordebat for nyt erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været afholdt fordebat om planlægning for et nyt erhvervsområde, med mulighed for at placere et Jem & Fix byggemarked, ved Østre Ringgade i Dronninglund. I forbindelse med fordebatten er der afholdt et borgermøde om planerne med deltagelse af ca. 15 borgere. Der er modtaget 5 indsigelser mod projektet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et konkret kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Jem & Fix ønsker at etablere et nyt byggemarked i Dronninglund på hjørnet af Østre Ringgade og Asåvej. Området er ikke udlagt til byudviklingsformål i kommuneplan 2013. Økonomiudvalget besluttede derfor den 21. januar 2015 at igangsætte en fordebat forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I fordebatten er der modtaget 5 indsigelser mod planerne. Der blev desuden i fordebatten afholdt et borgermøde med deltagelse af ca. 15 borgere. De enkelte indsigelsespunkter er beskrevet i vedlagte indsigelsesnotat, hvori også ansøgers og fagenhedens bemærkninger er beskrevet. Indsigelserne omhandler overordnet to emner - placering i byen og konkrete gener for omkringliggende boliger.

Placering

Indsigelserne omhandler primært den konkrete placering af Jem & Fix, enten pga. konkrete gener ved placeringen eller pga. strukturelle betragtninger om byens handelsstruktur. Jem & Fix foreslås i stedet placeret ved de eksisterende erhvervsområder i den nordlige del af byen. Flere indsigere foreslår, at kommunen sænker prisen på den kommunale erhvervsjord på Nordre Ringgade for at gøre dette område mere attraktivt for Jem & Fix.

Fagenheden har tidligere i processen foreslået andre placeringsmuligheder, bl.a. ved Nordre Ringgade. Fagenheden ville foretrække en placering i den nordlige del af byen, da placeringen der vil understøtte den eksisterende struktur. På dagligvare- og udvalgsvareområdet arbejder fagenheden i øjeblikket med at koncentrere butikkerne mest muligt, for at skabe en struktur, hvor butikkerne understøtter hinanden og kan opnå synergieffekter. Det samme kunne gøre sig gældende for byggemarkederne. En placering i et erhvervsområde vil desuden medføre færre gener for beboelser. Ansøger har vurderet de forskellige placeringsmuligheder i byen og har ikke fundet en placering i de eksisterende erhvervsområder kommercielt interessant.

Gener for nærliggende boliger

I indsigelserne påpeges en række potentielle gener for de nærliggende boliger, primært på Klydevej og til dels Solparken. Indsigelserne er nærmere beskrevet i indsigelsesnotatet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med planlægningen, foreslår fagenheden, at der fastsættes bestemmelser i lokalplanen om:

 • bedre manøvreplads for varelevering, så sandsynligheden for bakkende lastbiler på Asåvej mindskes,
 • afskærmende beplantning mod øst, så der fortsat sikres en pæn indkørsel til byen,
 • skiltning og reklamering,
 • beplantning mellem parkeringsareal og Østre Ringgade, for at begrænse lysgenerne for boligerne på Klydevej.
Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der arbejdes videre med planlægningen, på de af fagenheden stillede vilkår, idet det skal sikres, at bakning på Asaavej ikke finder sted og der sikres tilstrækkelig lagerplads og afskærmning af udendørs oplag.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til dispositionsplan for Hjallerup Øst


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en dispositionsplan for Hjallerup Øst samt undersøgt mulige modeller for finansiering af den overordnede infrastruktur.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forslaget til dispositionsplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

I kommuneplanen er området "Hjallerup Øst" udlagt som et ca. 40 ha stort perspektivområde til boligformål. Området er ikke rammeplanlagt i kommuneplanen, da udlæg af nye byudviklingsarealer i Hjallerup har afventet statens grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen er afsluttet og området er "frikendt" for grundvandsinteresser. For at få fastlagt den overordnede struktur for området er der udarbejdet en dispositionsplan for området. Dispositionsplanen skal danne grundlag for fremtidig kommuneplanlægning og lokalplanlægning for området.

Forslag til dispositionsplan

I forslag til dispositionsplan fastlægges den overordnede vejstruktur for området i form af en videreførelse af den eksisterende stamvej Østermarken mod øst og nord til Hjallerupvej. Desuden forlænges Skelbakken op til Østermarkens forlængelse. Derudover fastlægges det fremtidige hovedstinetværk. Området opdeles i dispositionsplanen i etaper. For hver etape skal der udarbejdes en udstykningsplan med placering af interne veje, stier, grønne områder mv. Ved en udbygning af området med parcelhuse forventes en samlet rummelighed på ca. 300 nye boliger. Udover at fastlægge den overordnede infrastruktur og etapeopdeling fastlægges også en række principper for udbygning af området, herunder principper for:

 • Områdets vej- og stibetjening
 • Bebyggelse
 • Friarealer
 • Håndtering af overfladevand

I etape I er inddraget det eksisterende boligområde ved Skelbakken med tilhørende friareal. Ved inddragelse af den eksisterende Skelbakken-udstykning i etape I kan det eksisterende friareal medregnes til at opfylde det samlede krav om friarealer for etapen. Det eksisterende friareal er meget stort i forhold til boligområdet og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at det er friareal for et større område, for ikke at bruge for meget af arealressourcen. Løsningen forudsætter, at der indledes en dialog med grundejerforeningen, der har råderet over arealet.

Finansieringsmodeller

Da området forventes udviklet af både kommunen og private investorer er der behov for at fastlægge en model for finansiering af områdets overordnede infrastruktur. Udgangspunktet er, at den overordnede infrastruktur skal finansieres gennem den samlede udstykning uden udgift for Brønderslev Kommune. Fagenheden vurderer, at der overordnet er tre løsningsmuligheder.

Gennem vejbidragsloven har kommunen mulighed for at pålægge vejbidrag for veje og stier for de ejendomme, der grænser direkte op til de veje/stier, der opkræves bidrag for. Det betyder, at der vil være en del af området, der ikke kan opkræves bidrag fra, da ikke alle dele grænser matrikulært op til det nye stamvejsnet. Reglerne i vejbidragsloven fastsætter desuden en beregningsmodel for hvordan bidragene skal udregnes, der baseres på tre kriterier: Facadelængde mod vejen, ejendommens areal samt et tredie kriterie, der enten kan være ejendommens (forventede) benyttelse eller ejendomsværdien. Mulighederne i vejbidragsloven giver ikke mulighed for at pålægge ensartede bidrag for hele området.

Reglerne i vejbidragsloven erstattes af en ny lov om offentlige veje, der træder i kraft den 1. juli 2015. De nye regler giver bedre mulighed for at pålægge ensartede bidrag for hele området ud fra den forventede udnyttelsesgrad. Om en sag skal behandles efter de gamle eller nye regler afhænger af, om der er opstartet en "vejsag" før eller efter den 1. juli 2015.

Den tredie model er "Ådalsmodellen", hvor kommunen opkøber hele området og derefter sælger det til private udviklere i storparceller og/eller selv foretager udstykningen. Gennem prisen for storparcellerne kan kommunen pålægge ensartede udgifter i forhold til de enkelte parcellers forventede udnyttelsesgrad. Modellen er dog afhængig af, at kommunen har adgang til at erhverve arealerne.

Fagenheden foreslår, at udvalgene drøfter de forskellige modeller, men afventer en endelig stillingtagen til modellerne er belyst yderligere.

Den videre proces

Dispositionsplanen er ikke en lovbestemt plan og er derfor ikke underlagt planlovens høringsprocedurer. Fagenheden foreslår, at der ikke afholdes en egentlig høring om planen, da der skal gennemføres offentlige høringer i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplaner. Fagenheden foreslår, at der i stedet afholdes et møde med lodsejerne i området samt Hjallerup Samvirkes byudviklingsudvalg om dispositionsplanen. Fagenheden foreslår, at der er politisk repræsentation med til mødet. På baggrund af mødet kan der evt. ske en tilretning af planen inden den forventes forelagt til endelig vedtagelse inden sommerferien. I forbindelse med endelig vedtagelse af planen kan der samtidigt ske igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til dispositionsplan og drøfter den politiske repræsentation til mødet med områdets interessenter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag til dispositionsplan indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning til Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø samt Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har i samarbejde med lokale aktører i Asaa og på Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Byrådet skal tage stilling til, om ansøgningen kan godkendes og indsendes til Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Staten har igangsat en forsøgsordning for kyst- og naturturisme, hvor 10 projekter på landsplan udvælges over 2 ansøgningsrunder. 1. ansøgningsrunde havde frist den 15. januar 2015. Til næste ansøgningsrunde er der frist for indsendelse af ansøgning til forsøgsordningen den 1. maj 2015.

Formålet med ordningen er at styrke kvaliteten i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet. Forsøgsordningen skal fremme den fysiske udvikling af kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Brønderslev Kommune kan på lige fod med andre kystkommuner søge om, at en række fysiske projekter kan gennemføres inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Projekterne vil efter ansøgningsfristen blive sendt i høring hos berørte myndigheder. Den endelig udvælgelse af forsøgsprojekter forventes at ske i foråret og i sommeren 2015. Der er ingen midler til rådighed i forsøgsordningen, så projektet, der søges om, skal være realiserbart fra kommunens side eller af private investorer/aktører.

Projekterne udvælges ud fra 3 kriterier:

 1. Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme med mulighed for at tiltrække udenlandske turister.
 2. Etablering af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter. Dette er for at sikre synergi og sammenspil med de turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning.
 3. De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset i omgivelserne og opført under særlig hensynstagen til den omkringliggende natur og landskab.

Der kan alene søges om projekter på arealer, som enten er i kommunens eje eller, hvor kommunen har indgået aftale med grundejerne. Der kan ikke eksproprieres.

Der skal redegøres for eventuelles konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter (Natura 2000, bilag IV-arter). Der kan ikke fraviges for regler i naturbeskyttelsesloven om beskyttede naturtyper eller bestemmelser i fredningsafgørelser.

Der skal redegøres for forventede afledte udgifter til veje, parkering og kystsikring, samt hvordan udgifterne forventes afholdt. Der er ikke afsat økonomiske midler ved de statslige myndigheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø samt Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har i samarbejde med lokale aktører i Asaa og på Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen. Brønderslev Kommune søger om et projekt omhandlende Asaa Havn. Projektet har til formål at styrke det miljø og det liv, som er eksisterende på havnen i dag med fokus på de naturoplevelser, som kan opleves i forbindelse med havet og kysten. Projektet indeholder et maritimt oplevelsescenter, som omdrejningspunkt for havnens aktiviteter, boliger, for tiltrækningen af turister, og forlængelse af den sydlige mole, for at fastholde sejlrenden til Asaa Havn.

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af projektet samt diverse kortbilag og en aftale med Asaa Havn, som part i projektet.

Ansøgningen skal være indsendt til Naturstyrelsen senest den 1. maj 2015 og skal derfor være godkendt og underskrevet senest den 30. april 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ansøgningen til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Høringssvar Statens Natura 2000 planer for 2016-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til høringssvar kan godkendes.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, herunder kommunerne.

Fagenheden har udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er fagenhedens bekymring vedrørende de virkemidler, der anvises af staten til brug for at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet og delvis EU-finansiering/national medfinansiering. Fagenheden udtrykker i høringssvaret konkret bekymring for den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Fagenheden stiller spørgsmål om en ændring af formuleringen af de generelle målsætninger for at bidrage til et optimalt kommunalt råderum for at sikre de naturværdier, der findes i området. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden kommenteret mulighederne for f.eks. at opnå målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden kommenteres der på en række fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning, og der peges på virkemidler og indsats i forhold til forstyrrelser, som staten selv er myndighed for f.eks. i forhold til de jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til staten som foreslået.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fagenheden henviser til høringssvarets kommentarer vedrørende virkemidler og øget kommunal finansiering heraf uden statslig kompensation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2015, pkt. 6:

Sagen udsættes til udvalgets næste møde.Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2015, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke høringssvaret godkendt og afsendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Cykelstiprojekt for Sterupvej, Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er blevet udarbejdet et stiprojekt for en dobbeltrettet cykelsti langs Sterupvej, som skal indgå i ekspropriationsmaterialet i forbindelse med den kommende åstedsforretning.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det udarbejdede stiprojekt og efterfølgende videresende sagen med indstilling til Byrådet, om at træffe principiel beslutning om ekspropriation af arealer langs Sterupvej, hvorpå cykelstien skal anlægges.

Kaj E. Jensen deltager i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Trafikministeriet har i efteråret 2014 givet tilsagn om tilskud på 1,66 mio. kr., svarende til 40 % af anlægsbudgettet til etablering af 2 cykelstier, dels én på Nørregade i Brønderslev by og dels én på Sterupvej mellem Jerslev og Sterup.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. februar 2015, at godkende igangsætning af ovennævnte cykelstiprojekter og afholde kommunes andel af anlægsomkostningerne på 2,49 mio. kr., over anlægsmidlerne for Vej- og Parkområdet 2015.

Kommunens rådgiver har nu udarbejdet et stiprojekt for Sterupvej, som skal indgå i ekspropriationsmaterialet i forbindelse med åstedsforretning og efterfølgende ekspropriation.

Projektet omhandler en dobbeltrettet cykelsti langs Sterupvejs østlige side, fra den sikre stikrydsning på Hjulskovvej ved Jerslev og frem til Sterup by.

Tidsplanen er, at der afholdes ekspropriation / åstedsforretning, i henhold til vejlovens kapitel 5 i maj måned, og at Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning i juni måned.

Der vil i august måned blive afholdt offentlig licitation for begge anlægsarbejder (Sterupvej - Nørregade) og udførelsen skal ske i september - november måned 2015.

Projektet vil blive gennemgået på mødet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender stiprojektet for Sterupvej og videresender sagen til Byrådet med indstilling om at træffe principiel beslutning om ekspropriation af arealer til cykelstien langs Sterupvej, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås på åstedsforretningen den 18.-20. maj 2015.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte stiprojektet.

H. C. Holst ønsker ikke stiprojektet iværksat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til Vandhandleplan 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune indeholder en beskrivelse af planen for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Forslaget til Vandhandleplanen er en tilrettet udgave af den tidligere vedtagne vandhandleplan, der blev ophævet i forbindelse med ophævelse af de tidligere vedtagne statslige vandplaner i 2012.

Byrådet skal tage stilling til om forslag til Vandhandleplan 2015 kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Staten offentliggjorde den 30. oktober 2014 vandplanerne for 1. planperiode. Vandplanerne er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Det betød, at den oprindeligt godkendte vandhandleplan for Brønderslev Kommune ligeledes blev ophævet. Til trods for forsinkelsen er kommunerne fortsat forpligtet til at gennemføre vandplanens indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Det er derfor i praksis formålsløst at udarbejde en vandhandleplan, men staten har fastholdt kommunernes forpligtelse i henhold til miljømålsloven. Fra og med næste planperiode (2016-2021) er lovgivningen blevet ændret således, at kravet om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner er bortfaldet.

Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vid udstrækning baseret på den tidligere vedtagne plan. Der er udelukkende foretaget korrektion af indsatsprogrammet i overensstemmelse med de nu vedtagne vandplaner. Det skal bemærkes, at den generelle indsats i forhold til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget (indsats i forhold til kystvande) påhviler staten, og indsatsen gennemføres via randzoner, vinterafgrøder m.m. Kommunens ansvar er de indsatser der gælder miljøforbedringer i vandløb og søer, herunder restaureringer, fjernelse af spærringer, forbedret spildevandsrensning m.v. Det indsatsprogram, som Brønderslev Kommune skal gennemføre, er som følger (ændring i forhold til tidligere vandplan/vandhandleplan er vist i parates):

 • Restaurering af vandløb. Samlet vandløbslængde på 11 km (tidligere 25,4 km)
 • Genåbning af rørlagte vandløb. Samlet længde ca. 4,8 km (tidligere 7 km)
 • Fjernelse af spærringer. I alt 27 stk. (tidligere 32 stk.)
 • Biomanipulation i Klokkerholm Møllesø (uændret)
 • Forbedret spildevandsrensning på 161 ejendomme (tidligere 185 ejendomme)
 • Indsats overfor 5 overløb fra fælleskloakerede områder (uændret)

Indsatsen "Ændret vandløbsvedligeholdelse" er taget ud af vandplanerne generelt, og ligeledes er indsatsen overfor fosfortilførsel til Dronninglund Møllesø taget ud.

I forbindelse med ophævelsen af de tidligere vandplaner vedtog staten en bekendtgørelse, der gjorde det muligt for kommunerne at påbegynde indsatsen på vandløbsområdet. Den overordnede strategi for indsatserne på vandløbsområdet har i Brønderslev Kommune været at samle indsatserne i forhold til vandløbsregulativer jf. kommunens plan for revision af disse. Indsatserne er fordelt på 8 områder (vandløbsoplande). Status og tidsplan for arbejdet på vandløbsområdet er:

2013: Der er lavet forundersøgelse på indsatserne i oplandet til Voer Å, Sørå og Gerå.

2014: Der er igangsat forundersøgelser på alle indsatser i Ryå opland

2015: Der ansøges om finansiering af forundersøgelser på alle indsatser i oplandet til Liver Å og Uggerby Å.

Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført. Gennemførelsen af indsatserne sker i øvrigt efter vandløbslovens almindelige bestemmelser, og lodsejerne involveres i processen fra starten af. Der er indtil nu realiseret et enkelt restaureringsprojekt, og der søges i august 2015 om tilskud til realisering af projekter i oplandet til Voer Å og Gerå og muligvis Ryå. Pga. forsinkelsen af vandplanerne og en meget omstændelig ansøgningsprocedure til tilskudsordningen, vil det ikke være muligt at gennemføre alle indsatser indenfor planperioden i 2015. Dette gælder ikke kun Brønderslev Kommune men er et generelt billede. Der er endnu ikke kommet udmeldinger fra staten om, hvorledes kommunerne skal forholde sig til de indsatser, der ikke når at blive gennemført i 1. planperiode.

I forhold til spildevandsindsatsen (overløb fra fælleskloakerede områder og spredt bebyggelse) skal denne indarbejdes i spildevandsplanen, når vandhandleplanen er endeligt vedtaget. Status er på nuværende tidspunkt, at indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er gennemført. Indsatsen overfor spredt bebyggelse er opdelt i en såkaldt baselineindsats, der stammer fra de tidligere regionplaner, og som er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. Indsatsen omfatter 98 ejendomme. Den supplerende indsats, der er fastlagt i vandplanerne, omfatter 63 ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til 11 ejendomme under baselineindsatsen. Planen er at meddele påbud til alle ejendomme under baselineindsatsen i løbet af 2015 og til ejendommene i den supplerende indsats i løbet af 2016. Der gives grundejeren en frist på 2 år til at opfylde påbuddet, hvilket betyder, at indsatsen er gennemført i løbet af henholdsvis 2017 og 2018. I forhold til indsatsen overfor spredt bebyggelse har staten accepteret, at gennemførelsen af indsatsen bliver forsinket.

I følge miljømålsloven skal forslag til vandhandleplanen være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne. Det vil sige senest 30. april 2015. Forslaget skal derefter i 8 ugers offentlig høring. Vandhandleplanen skal være vedtaget senest 1 år efter offentliggørelsen af vandplanerne (senest 30. oktober 2015).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udkast til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune.

Personale

Kommunen er blevet kompenseret af staten for det ekstra arbejde som vandplanerne medfører.

Økonomi

Indsatserne på vandløbsområdet finansieres af staten via tilskudsordning. Indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er finansieret af spildevandsforsyningsselskabet. Indsatsen overfor spredt bebyggelse finansieres af de enkelte grundejere.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke at godkende udkastet til Vandhandleplan.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Handicapforhold


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Intet.

Udvalgsformanden orienterede om henvendelse fra Handicaprådets formand vedr. niveaufri overgange.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Flauenskjold Vandværk - Erhvervelse af jord på ekspropriationslignende vilkår


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

For at sikre kildepladsen og den fremtidige drikkevandsressource omkring Flauenskjold Vandværk, ønsker Flauenskjold Vandværk at erhverve et tilgrænsende landbrugsareal på 7.163 m2 fra ejendommen matr.nr. 33a, Vestengårdens Fjerding, Voer. Det pågældende landbrugsareal ligger indenfor det såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråde (BNBO) til Flauenskjold Vandværks indvindingsboringer. Ved erhvervelse af arealet sikres en større del af drikkevandsressourcen til Flauenskjold Vandværk samt at det bliver muligt for vandværket at etablere nye indvindingsboringer.

Byrådet skal træffe beslutning om at ville nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på det tilgrænsende landbrugsareal på 7.163 m2, samt tage stilling til om det vil udvise vilje til at foretage ekspropriation af arealet, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem ejeren og Flauenskjold Vandværk.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Vandværk med kildeplads er beliggende ud til Ålborgvej og til Bittebyvej (matr.nr. 27d, Vestengårdens Fjerding, Voer). Udvidelsesmulighederne begrænser sig til naboarealet mod syd (matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer).

En større del af matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer er i dag opdyrket. Flauenskjold Vandværk er meget interesseret i at erhverve en del af det tilgrænsende landbrugsareal (7.163 m3). Dels for at undgå anvendelse af gødning og sprøjtemidler nær vandværkets indvindingsboringer, og dels for at kunne etablere nye indvindingsboringer nær vandværket.

I den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er indvindingsoplandet til Flauenskjold Vandværk udpeget som indsatsområde. Indsatsområder afgrænses indenfor nitratfølsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Der vil på sigt blive udarbejdet en indsatsplan for området. Indtil vedtagelsen af en indsatsplan har Byrådet hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 24 til i nødvendigt omfang, at give påbud og/eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand, såfremt det kan begrundes at en given aktivitet kan true eller truer med at forurene vandindvindingsanlægget.

Brønderslev Kommune har i samarbejde med kommunens almene vandværker beregnet såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Områderne er beregnet på baggrund af de faktiske forhold på kildepladserne, herunder geologien og indvindingsraten for de enkelte vandværksboringer. Indenfor BNBO bør anvendelse og håndtering af sprøjtemidler undgås.

Den del af matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer som Flauenskjold Vandværk ønsker at erhverve ligger indenfor BNBO, og arealerhvervelsen er dermed i overensstemmelse med BNBO-projektets anbefalinger. Byrådet har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 24, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 63 til at ekspropriere arealet. Ved at Byrådet tilkendegiver vilje til ekspropriation sikres det, at ejers erstatning ved en frivillig afståelse af arealet er skattefrit, dvs. en erstatning på ekspropriationslignende vilkår.

Der er vedlagt to kortbilag, et kort med arealet som Flauenskjold Vandværk ønsker at overtage og et kort med BNBO afgrænsning.

Byrådet har den 22. maj 2013 truffet afgørelse i en lignende sag i forbindelse med afværgelse af en juletræskultur på nabomatriklen til Østvendsyssels Råvandsforsyning samt den 19. december 2012 i forbindelse med etablering af en ny kildeplads ved Nibstrup.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet træffer beslutning om at nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på den del af det tilgrænsende landbrugsareal som er markeret på kortbilag (7.163 m2) samt udvise vilje til at foretage ekspropriation af arealet, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem ejeren og Flauenskjold Vandværk.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Ejerstrategi for Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

En række kommuner i Danmark har i årene efter selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne udarbejdet såkaldte ejerstrategier. Byrådet kan herigennem sikre, at bestyrelsens arbejde for selskabet skaber mest mulig værdi for selskabet og dermed også for ejeren. Der er ingen lovkrav om udarbejdelse af en ejerstrategi, men for begge parter kan det have værdi, at forventningerne er gensidigt afstemt, og at grænseflader og styringsområder er veldefinerede.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et udkast til en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Der forligger nu et udkast fra arbejdsgruppen.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til en fremtidig ejerstrategi for Brønderslev Forsyning kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning A/S er som selskab ejet 100 % af Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune har som eneaktionær via generalforsamlingen mulighed for at fastlægge nogle overordnede strategiske pejlemærker for Brønderslev Forsyning, men Byrådet har ikke direkte instruktionsbeføjelser over for Brønderslev Forsyning.

En række kommuner i Danmark har i årene efter selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne udarbejdet ejerstrategier. Gennem udarbejdelse af en ejerstrategi kan Byrådet sikre, at bestyrelsens arbejde for selskabet skaber mest mulig værdi for selskabet og dermed også for ejeren. Der er ingen lovkrav om udarbejdelse af en ejerstrategi, men for begge parter kan det have værdi, at forventningerne er gensidigt afstemte, og at grænseflader og styringsområder er veldefinerede. For bestyrelse, ledelse og ansatte giver en ejerstrategi et klart billede af kommunens forventning til forsyningens løbende drift og udvikling under behørig iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning for de enkelte selskaber så som selskabslov, årsregnskabslov, vandsektorlov, fjernvarmelov, miljølov, offentlighedslov m.fl.

Det understreges, at ejerstrategien ikke er det samme som en virksomhedsstrategi, og at der med afsæt i den manglende instruktionsbeføjelse alene er tale om ejer-tilkendegivelser. De politisk valgte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed kan dog i praksis være begrænset af, at kapitalejeren altid gennem en generalforsamlingsbeslutning kan afsætte disse medlemmer og/eller i sidste ende lave vedtægterne om.

Brønderslev Kommune har i dag ikke fastlagt en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Økonomiudvalget har den 11. juni 2014 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et udkast til en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Der forligger nu et udkast fra arbejdsgruppen. Udkastet har været forelagt bestyrelsen for Brønderslev Forsyning.

Ejerstrategien får gyldighed, når den er vedtaget på selskabets generalforsamling.

Kommunaldirektøren og teknisk direktør foreslår, at Byrådet godkender udkastet til ejerstrategi for Brønderslev Forsyning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Møde om AVV’s budget 2016 den 12. maj 2015 på AVV, Hjørring
 • Behandling af sag vedr. låneoptagelse i AVV
 • Møde afholdt den 7. april 2015 med lodsejere i Dronninglund midtby vedr. midtbyplan. Borgermøde om midtbyplanen afholdes den 23. april 2015
 • KKR-møde den 24. april 2015 - temadrøftelse af vandplaner – formanden og Asger Nielsen deltager
 • Sag vedr. forslag til Landdistriktudvalgets opgaver og sammensætning behandles på udvalgets næste møde
 • Hjallerup Fjernvarme ønsker ny lokalplan for solvarmeanlæg, som også indeholder biomasse
 • Fordebat om kommuneplantillæg vedr. flisværk og solceller i Brønderslev ønskes behandlet direkte i Økonomiudvalget
 • Der orienteres om vandløbsområde på udvalgets næste møde
 • Igangsætning af Ådalen 2, Brønderslev
 • Danmarks Naturfredningsforening afholder affaldsindsamlingsdag den 19. april 2015
 • Udvalgsmødet den 1. juni flyttes til den 8. juni, kl. 11.00

Til toppen


16. Orientering om klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afslag til sø


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse om afslag på søer inden for områder, der i kommuneplanen er udpeget som gunstig zone for placering af store husdyrbrug er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 9. februar 2015 behandlede udvalget en sag vedr. etablering af nye søer i områder, der i kommuneplanen er udpeget som gunstig zone for placering af store husdyrbrug.

Udvalget tilkendegav, at der ikke ønskes etableret nye søer i områder udpeget som gunstig zone for placering af store husdyrbrug, da fagenheden ikke fuldstændigt kunne udelukke, at nye søer kan få betydning for udvidelse af landbrug. Der blev på den baggrund meddelt afslag på landzonetilladelse til en konkret sø.

Afslag på landzonetilladelse er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Klagerne omhandler primært, at kommunen har vægtet hensynet til en potentiel udvidelse af et landbrug højere end forbedring af områdets naturindhold. Desuden klages der over, at kommunen via beslutningen på mødet den 9. februar har sat "skøn under regel".

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


17. Orientering om miljøtilsynsindberetning for 2014


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommuneskal hvert år inden den 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det seneste års miljøtilsyn udført på virksomheder og husdyrbrug. Indberetningen skal endvidere indeholde oplysninger om udarbejdede miljøgodkendelser. Det skal desuden indberettes, om kommunen overholder de fastsatte tilsynsfrekvenser.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år inden den 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det seneste års miljøtilsyn udført på virksomheder og husdyrbrug. Indberetningen skal endvidere indeholde oplysninger om udarbejdede miljøgodkendelser.

Ifølge bekendtgørelse om miljøtilsyn skal mindst 40 % af de miljøgodkendte virksomheder og husdyrbrug have miljøtilsyn hvert år. For øvrige virksomheder og husdyrbrug gælder det, at 25 % skal have tilsyn hvert år.

Det fremgår af miljøtilsynsindberetningen, at Brønderslev Kommune i 2014 samlet set har overholdt tilsynsforpligtigelsen.

Oplysningerne om tilsynsindsatsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Miljøtilsyn på virksomheder

Miljøtilsyn på virksomhedsområdet fordeler sig således:

Virksomhedstype

Antal virksomheder

Tilsyn i 2014

Autoværksteder

57

11

Bilag 1-virksomheder (ikke-miljøgodkendte virksomheder)

103

22

Listevirksomheder (virksomheder med miljøgodkendelse)

50

24 (+19)

IED virksomheder (større virksomheder med miljøgodkendelse)

3

3

Renserier

1

1

Tallene i ovenstående tabel angiver antallet af udførte basistilsyn, hvor alle virksomhedernes miljøforhold er gennemgået. Tallet i parentes er antallet af opfølgende tilsyn, hvor kun dele af virksomhedernes miljøforhold er kontrolleret.

Virksomhedstilsynene har medført i alt33 håndhævelser, hvoraf13 er henstillinger,19 er indskærpelser og1 er påbud. Der er endvidere indgivet 1 politianmeldelse i 2014.

Der er i 2014 meddelt4 miljøgodkendelser.

Miljøtilsyn på landbrug

Miljøtilsyn på landbrugsområdet fordeler sig således:

Virksomhedstype

Antal virksomheder

Tilsyn i 2014

IED husdyrbrug (§ 12, stk. 1, nr. 1-3)

58

24

Husdyrbrug godkendt efter § 33 i MBL

22

8

Husdyrbrug godkendt efter § 12, stk. 2 el. 3

(mere end 250 DE)

19

8

Husdyrbrug godkendt efter § 11, stk. 2 el. 3

(75-250 DE)

24

17

Husdyrbrug tilladt efter § 10

(15-75 DE)

28

13

Virksomheder omfattet af bkg. om pelsdyrfarme

(3-25 DE)

7

3

Virksomheder omfattet af bkg. om pelsdyrfarme

(25-250 DE)

29

21

Øvrige husdyrbrug (mere end 3 DE)

127

22

Arealgodkendte landbrug efter § 16

14

1

Øvrige landbrug

1105

22

Derudover er der gennemført kampagnetilsyn, som i 2014 har haft fokus på overdækning af markstakke samt reglerne for etablering af gyllealarm og vold omkring gyllebeholder.

Der har også været gennemført løbende tilsyn med minkfarme, hvor naboer hertil har klaget over gener i form af lugt og fluer.

Der er i 2014 meddelt24 miljøgodkendelser, 4 tillægsgodkendelser, 3 miljøtilladelser, 3 arealgodkendelser samt 23anmeldesager (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Lukket punkt: KLK-analyse af myndighedsopgaver i Teknik og Miljø


Til toppen


19. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen

Opdateret 10. april 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach