Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 4. maj 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Svend Erik Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Igangsætning af planlægning for biomasseanlæg ved Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et 1 MW biomasseanlæg ved Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Kraft-Varmeværk har søgt om igangsætning af lokalplanlægning for et nyt 1 MW biomasseanlæg, der ønskes placeret ved det kommende solfangeranlæg ved Ålborgvej i Hjallerup. Anlægget ønskes placeret i Hjallerup, da Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraft-Varmeværk planlægger en fusion. Biomasseanlægget består af en 1 MW halmkedel med tilhørende ca. 1.000 m2 bygning til halmlade, kedelrum og askerum. Dertil kommer en 30 m høj skorsten. Bebyggelsen ønskes placeret i tilknytning til solfangeranlæggets teknikbygning og akkumuleringstank. Biomasseanlæg og solfangeranlæg vil fremstå som et samlet anlæg.


Området, hvor anlægget ønskes placeret, dyrkes i dag landbrugsmæssigt, men forventes inden længe udnyttet til solfangeranlæg. En mindre del af området er omfattet af en fjernbeskyttelseszone omkring Hjallerup Kirke. Beskyttelseszonen har til hensigt at sikre kirkens betydning i landskabet. Fagenheden vurderer, at anlægget ikke vil have betydning for Hjallerup Kirkes fremtræden, da anlægget placeres bag det eksisterende industriområde med skorstene mv. Der er ikke i dag direkte visuel sammenhæng mellem området, hvor anlægget ønskes placeret og Hjallerup Kirke. Området er ikke omfattet af andre natur- og landskabsudpegninger i kommuneplanen.

Anlæggets miljømæssige påvirkninger vil blive belyst gennem en VVM-screening.

Lokalplan 03-T-02.01 "Solfangeranlæg, Hjallerup" blev vedtaget af Byrådet den 2. marts 2015. Lokalplanen udlægger området til solfangeranlæg og giver ikke mulighed for etablering af et biomasseanlæg. Etablering af et biomasseanlæg kræver derfor udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Ved endelig vedtagelse af en ny lokalplan vil lokalplan 03-T-02.01 blive ophævet. Der kræves desuden et nyt kommuneplantillæg, hvor områdets anvendelsesmuligheder udvides. Da området allerede er udlagt til tekniske anlæg vurderer fagenheden, at der ikke er krav om foroffentlighed. Der vil derfor også være mulighed for at benytte delegationsmulighederne, hvor beslutningen om godkendelse og endelig vedtagelse af planforslagene delegeres fra Byrådet til Teknik- og Miljøudvalget og fagenheden. Delegation medfører en væsentlig tidsbesparelse for ansøger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter planlægning for et biomasseanlæg ved Hjallerup og at delegationsmulighederne anvendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplan 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" og miljørapport


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplanforslag 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" samt miljørapport for udvidelse af den eksisterende vindmøllepark ved Nejst med yderligere 3 møller.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplanforslag 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" samt miljørapport for udvidelse af den eksisterende vindmøllepark ved Nejst med yderligere 3 møller.

Planforslaget giver mulighed for at udvide den eksisterende vindmøllepark ved Nejst, der består af 4 møller på 140 m, med yderligere 3 møller med samme udseende. Udvidelsen placeres som en ny række nord for den eksisterende. Vindmølleparken er placeret i et område mellem Brønderslev og Tylstrup, der afgrænses af motorvejen og Ålborgvej. De 3 nye møller forventes at kunne producere ca. 27 GWh, hvilket svarer til ca. 6.750 husstandes årlige elforbrug. Hvis projektet gennemføres, forventes kommunens samlede elforbrug at kunne dækkes af vindmøllestrøm produceret i kommunen.

Planforslagene

Da området ikke er udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, der udlægger et område til opstilling af 3 vindmøller. I lokalplanforslaget fastlægges de præcise placeringer samt bestemmelser om møllernes udseende, placering af veje mv.

Planforslagene kan ses via kommunens digitale planportal:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/dkplan.aspx?cmsid=9665

Miljørapport

I miljørapporten, der opfylder kravene i henhold til både VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven, beskrives vindmølleprojektets miljømæssige konsekvenser.

Støj og skygge

Vindmølleprojektet overholder støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj. I forhold til skyggepåvirkning vil ansøger montere møllerne med skyggestopprogram, der indstilles til 0 timers årlig skyggepåvirkning af alle nabobeboelser inden for 1 km. Programmet vil sikre, at møllerne standses på tidspunkter hvor der vil være risiko for skyggedannelser for nabobeboelserne. For at sikre skyggestoppet vil det blive fastsat som et vilkår i VVM-tilladelsen for projektet.

Landskab

Vindmøllerne foreslås placeret i et slettelandskab, der i forvejen er præget af tekniske anlæg i form af motorvej, hovedvej, jernbane og vindmøller. På grund af områdets eksisterende tekniske præg vurderes opstilling af yderligere 3 vindmøller ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af landskabet.

Natur

Den vestligste mølle placeres på et areal, der er registreret som beskyttet eng efter naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet er for år tilbage blevet opdyrket. Der skal ske en lovliggørelse af forholdene, hvilket vil ske gennem en reetablering af engarealet. Placering af vindmøllen inden for arealet kræver en dispensation fra § 3. Fagenheden vurderer, at der kan dispenseres, såfremt der udlægges erstatningsarealer som beskrevet i miljørapporten.

Møllerne opstilles desuden inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget til økologisk forbindelse. Den økologiske forbindelse er udpeget omkring Ryå. Vindmølleprojektet vurderes ikke at være i strid med den økologiske forbindelse, da møllerne placeres 400-500 m fra Ryå langs med den økologiske forbindelse. Vindmølleprojektet vurderes ikke at udgøre en barriere for bl.a. fugles brug af forbindelsen.

Ved opstilling af vindmøller er der risiko for drab af flagermus. På baggrund af de undersøgelser, der ligger til grund for miljørapporten, kan fagenheden ikke udelukke, at der sker en væsentlig påvirkning af områdets forekomst af flagermus. Der forventes derfor fastsat et vilkår i VVM-tilladelsen om driftstop af vindmøllerne på tidspunkter med flagermusaktivitet. Såfremt yderligere feltundersøgelser kan sandsynliggøre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af flagermus bortfalder kravet om driftstop.

Forhold til andre vindmølleparker

I foroffentlighedsfasen kom der bemærkninger og indsigelser fra ejere af andre vindmølleparker i både Aalborg og Brønderslev Kommuner. Indsigelserne omhandlede hvorvidt en udvidelse af vindmølleparken ved Nejst vil betyde, at der ikke er landskabeligt og støjmæssigt "rum" til udskiftning og udvidelse af de andre parker. Der foreligger ikke konkrete udskiftningsforslag. Der er foretaget støjberegninger for et eksempelforslag på udskiftninger, der viser, at udvidelse af vindmølleparken ved Nejst ikke støjmæssigt udelukker udskiftning af de andre parker. I visualiseringerne i miljørapporten er udskiftning til nye større møller illustreret med en streg i de fremtidige møllers højde, hvilket giver en indikation af størrelsesforholdet mellem vindmølleparkerne fra forskellige betragtningsvinkler. Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at en udvidelse af vindmølleparken ved Nejst ikke visuelt udelukker en udskiftning af de andre parker.

Høringsperiode

Hvis planforslagene og VVM-redegørelsen godkendes, udsendes de i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 1. juni 2015 til den 27. juli 2015. Den 15. juni planlægges afholdt et borgermøde om projektet, hvor Energinet.dk deltager og orienterer om reglerne i værditabsordningen for vindmøller.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplanforslag 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" og miljørapport og udsender planforslagene i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen ønsker ikke at tage stilling.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 12-C-01.01 for dagligvarebutik ved Elmevej, Ø. Brønderslev har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet 3 indsigelser. Færdselssikkerhedsudvalget har udtrykt bekymring for varekørsel via Hvilshøjvej.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og bemærkning fra Færdselssikkerhedsudvalget.

Byrådet skal endvidere tage stilling til vejnedlæggelse/vejforlægning af Sundeved.

Kaj E. Jensen deltager ved behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 12-C-01.01 for dagligvarebutik ved Elmevej, Ø. Brønderslev har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet 3 indsigelser.

Alle beboere og ejere af ejendomme på Sundeved ønsker Sundeved lukket ved det nordlige skel af Sundeved 3. Ejer af dagligvarebutikken er enig i indsigernes ønske og har tilpasset sit projekt, og har fået udarbejdet en ny støjberegning. Støjberegningen viser, at støjgrænserne kan overholdes, selvom vareindleveringen efter en vejlukning sker via en intern vej. Indsigelsen fra beboerne på Sundeved henviser til, at den nuværende indretning af butikken giver anledning til væsentlige støjgener og gener fra parkerende kunder til butikken. Ved en lukning af Sundeved afbrydes de parkeringsvaner, der gælder i området.

Færdselssikkerhedsudvalget har i møde den 20. april 2015 drøftet de kommende adgangsforhold til den påtænkte udvidelse af købmandsbutikken i Ø. Brønderslev.

Færdselssikkerhedsudvalget tilkendegav usikkerhed omkring, at vareindleveringen sker ved bakning fra Hvilshøjvej, og udvalget anbefaler derfor forbedringer af dette forhold.

Fagenheden har skitseret nogle alternative løsningsforslag til vareindlevering. Alle modeller giver udfordringer, dels med fjernelse af p-pladser, dels med inddragelse af varegård. Det har vist sig at den indsendte løsning omkring varelevering ikke fra konsulentens side var tjekket m.h.t. kørekurver ved varelevering.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal tillades vareindlevering med bakning fra Hvilshøjvej, med de derved afledte trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, eller om vareindleveringen skal ske med indkørsel via Sundeved og udkørsel til Hvilshøjvej, med de afledte støjgener og inddragelse af varegård.

Fagenheden bemærker, at der ikke er fortov på vestlige side af Hvilshøjvej, og at bakning ved varekørsler derfor ikke krydser et fortov. Hvilshøjvej er ikke en primær rute til skole, da skolebørnene anvender enten Elmevej eller Broagervej/Sankelmarksvej. Hvis Sundeved lukkes, vil den naturlige skolevej for Sundeveds beboere være mod syd ad Sundeved og videre ad Broagervej/Sankelmarksvej.

Det vil være en væsentlig indskrænkning af mulighederne for at indrette dagligvarebutikken, hvis varegården ikke kan placeres som vist i lokalplanforslaget. Butikkens fortsatte drift er en væsentlig forudsætning for fortsat tilflytning til Ø. Brønderslev.

Ændringen af vejen sker i henhold til bestemmelserne i vejlovens kapitel 2, § 23 og kapitel 9 § 90. Lokalplanforslagets udformning lægger op til at Sundeved drejer 90 grader og udmunder i Hvilshøjvej. Byrådet skal tage stilling til, om de godkender vejnedlæggelse af Sundeved og følger indsigerne eller om vejforlægningen af Sundeved ud til Hvilshøjvej skal opretholdes. Med denne løsning, skal varegården placeres indenfor den eksisterende bygningsmasse. Arealet, hvor varegården skulle placeres, vil jf. bilag med kørekurver skulle holdes fri af hensyn til svingende lastbiler.

Indsigelse mod byggefelt

Ejeren af Sundeved 4 gør indsigelse mod bredden af byggefeltet mod hendes ejendom. Der er fotos i indsigelsen, der viser udsigten fra køkkenvinduerne, som vil blive blokeret med manglende dagslys til følge. Byggefeltet er 24 m bredt mod Sundeved 4. I det nuværende projekt forventes bygningen at få en bredde på 20 m incl. varegård. Den nuværende bygning er 17 m bred. Fagenheden bemærker, at bebyggelsesprocenten på ejendommen med butikken er høj, men at afstanden fra byggefeltet på 2,5 m fra skel er, hvad der må kunne forventes i bymæssige omgivelser. Køkken vinduerne vender mod nord.

Ønsker om afskærmning

Ejeren af Sundeved 3 ønsker etableret en 3 meter høj støjafskærmning mod nord. Ansøger er indforstået med højden. Ejeren af nr. 3 ønsker ikke støjafskærmning mod øst, men ønsker i stedet Sundeved lukket ved det nordlige skel.

Ejeren af Sundeved 3 og 5 ønsker et fast plankeværk mod parkeringspladsen ved Hvilshøjvej i en højde på 2 meter. Der vil blive til- og frakørsel i hele butikkens åbningstid til kl. 22.00 i modsætning til nu, hvor P-pladsen primært bruges i børnehavens åbningstid. Et hegn vil dæmpe støjen og afskærme for generende lysindfald.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til,

om der kan ske varelevering fra Hvilshøjvej, som forudsat i lokalplanforslaget eller om varelevering skal ske ved indkørsel fra Sundeved og udkørsel via Hvilshøjvej.

Hvis varelevering skal ske via Hvilshøjvej, skal Byrådet tage stilling til,

om Sundeved kan lukkes som ønsket af beboerne på Sundeved.

Hvis varelevering skal ske ad Sundeved, skal Byrådet tage stilling til,

om Sundeved kan forlægges ud til Hvilshøjvej, som forudsat i lokalplanforslaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Byrådet

 • efterkommer indsigernes ønsker til henholdsvis støjafskærmning og fast plankeværk, og at der sker konsekvensrettelse ift. lokalplanforslaget,
 • afviser indsigelsen om byggefeltets bredde.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget indstiller:

 • at varelevering sker fra Hvilshøjvej, som forudsat i lokalplanforslaget,
 • at Sundeved kan lukkes som ønsket af beboerne,
 • at Byrådet efterkommer indsigernes ønsker til henholdsvis støjafskærmning og fast plankeværk, og at der sker konsekvensrettelse i forhold til lokalplanforslaget og
 • at Byrådet afviser indsigelsen om byggefeltets bredde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Grundejerforeningen Bøgelunden søger om tilskud til asfaltering af stikveje


Resume

Sagsforløb: TM

Grundejerforeningen Bøgelunden, Hjallerup, søger om hjælp til asfaltering af 6 stikveje, som er grusveje med løse skærver i henhold til lokalplanen. Grundejerforeningen ønsker vejene asfalteret på grund af arbejdsmiljøkrav fra renovatør om fast belægning mellem afhentningssted og renovationsbil.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Bøgelunden, der er beliggende i et privat udstykningsområde i Hjallerup, søger om hjælp til asfaltering af 6 stikveje, der er udført som grusveje med løse skærver i henhold til lokalplanen. Skærpede arbejdsmiljøkrav til afhentning af dagrenovation indebærer, at renovationsarbejderne ikke må indsamle dagrenovation på stikvejene, da de ikke har fast belægning.

Grundejerforeningen har efter møde med kommunen, hvor forskellige løsningsforslag blev drøftet, valgt at arbejde videre med en asfaltering af stikvejene, som har status som private fællesveje. En udgift på ca. 168.000 kr. excl. vejafvandingssystem. Grundejerforeningen oplyser, at de 23 boligejere langs stikvejene ikke har råd til denne ekstraudgift. Beboerne undrer sig over, at kommunen har godkendt en lokalplan med stikveje med løse skærver, og kommunen senere som affaldsmyndighed nu forlanger faste belægningsarealer til afhentning af dagrenovationen.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at lokalplanen bestemmer, at stikvejene skal udføres med 4 m bred makadamiseret kørebane, der øverst afsluttes med et lag glensanda grus (hård grus belægning). En belægningstype beskrevet efter ønske fra den private udstykker. Glensanda gruset er sidenhen blevet erstattet af røde granitskærver, som nu fremstår med en løs belægning. Grundejerforeningen har tidligere haft planer om at udskifte skærvebelægningen med asfalt på grund af de forholdsvis dyre udgifter til vedligehold og indkøb af de farvede granitskærver. Overfladevandet i kørebanen nedsives primært igennem den nuværende belægning. En asfaltering af stikvejene vil betyde, at overfladevandet skal bortledes via afvandingskanaler/-ledninger og føres til privat nedsivnings-/faskineanlæg, idet Bøgelunden udstykningen kun er spildevandskloakeret.

I følge privatvejsloven er det de ejendomme, der grænser op til vejen, der skal betale for vejens istandsættelse. I følge privatvejslovens § 54 kan Byrådet tillade, at grundejere betaler udgifter til arbejder, som kommunen sørger for at udføre, over et tidsrum på op til 15 år. Såfremt grundejerforeningen selv vælger at udføre arbejdet, kan kommunen efter anmodning garantere for lån eller stille det nødvendige beløb til rådighed på afdragsordninger fastsat efter nationalbankens regler.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag på ansøgning om at yde tilskud til asfaltering af de ansøgte private fællesveje med henvisning til lighedsprincippet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt, idet kommunen kontakter renovatøren vedr. problemstillingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Projektforslag for etablering af 1 MW halmkedel til Klokkerholm Varmeværk


Resume

Sagsforløb: TM

Plan Energi fremsender på vegne af Klokkerholm Kraftvarmeværk projektforslag for etablering af et 1 MW halmkedelanlæg med anmodning om projektgodkendelse. Halmkedelanlægget placeres ved Hjallerup Fjernvarmes kommende solfangeranlæg ved Clausholmvej i Hjallerup, hvor der via transmissionsledning er forbindelse til Klokkerholm Kraftvarmeværk. Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas, som ikke har bemærkninger til projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det fremsendte projekt for etablering af biokedel anlægget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Plan Energi fremsender på vegne af Klokkerholm Kraftvarmeværk projektforslag for etablering af et 1 MW halmkedelanlæg med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Halmkedelanlægget placeres ved Hjallerup Fjernvarmes kommende solfangeranlæg ved Clausholmvej i Hjallerup, hvor der via transmissionsledning er forbindelse til Klokkerholm Kraftvarmeværk. Placeringen giver optimale driftsbetingelser for både halm og solfangeranlæg, men strider mod principperne i den gældende lokalplan for solfangeranlægget og kræver derfor en ny lokalplan.

Forligskredsen bag energiaftalen 2012, har den 26. november 2014 besluttet, at give de 50 dyreste decentrale kraftvarmeværker tilladelse til etablering af et 1 MW bio-brændselsanlæg, heriblandt Klokkerholm Kraftvarmeværk. Klokkerholm Kraftvarmeværk har besluttet at udnytte denne mulighed til etablering af et biobrændselsanlæg til indfyring med halm. Klokkerholm Kraftvarmeværk er projektejer og ansvarlig for etablering af biobrændselsanlægget. Klokkerholm Kraftvarmeværk og Hjallerup Fjernvarme fusionerer pr. 31. maj 2015, hvorved fjernvarmesystemerne anses som et samlet system i det ansøgte projektforslag.

Brønderslev Kommune har spurgt energistyrelsen om Klokkerholm Kraftvarmeværks kommende 1 MW biomasse kedlen må placeres ved Hjallerup Kraftvarmeværks kommende solvarmeanlæg. Energistyrelsen meddeler i mail af 11. december 2014, at tilladelsen er uafhængig af ejerskabet og eksempelvis et andet biomassefyret varmeværk gerne må levere en varmemængde, svarende til produktionen fra en 1MW kedel.

Anlægget dimensioneres til en kapacitet på maks. 1 MW med en beregnet produktion på 7.150 MWh/år, hvilket svarer til ca. 15-16 % af det samlede systems årlige varmebehov. Halmkedlen etableres som et supplement til den nuværende naturgasbaserede varmeproduktion, der i løbet af 2015 suppleres med solvarme, der blev projektgodkendt deb 17. oktober 2014.

Den samlede investering i halmkedel projektet oplyses til 11,1 mio. kr. excl. moms. Der er beregnet en selskabsøkonomisk nettobesparelse på 653.349 kr. pr. år ved et annuitetslån med en realrente på 3 % og en løbetid på 15 år. Forbrugerøkonomisk forventes varmeproduktionsomkostningerne at falde fra 331 kr./MWh til 319 kr./MWh. Miljømæssigt er biokedel anlægget beregnet til at give en CO2 besparelse set over en 20 årig periode på 14.800 ton.

Den ansøgte udvidelse af produktionsanlægget skal projektgodkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014. Af bekendtgørelsens § 10 stk. 2, § 17 stk. 5-7 samt bilag 3 fremgår det, at Byrådet skal godkende det ansøgte projekt uanset kravene i § 26 stk. 2 om, at projektet ikke er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Brønderslev Kommune har derfor ikke krævet samfundsøkonomiske beregninger indeholdt i projektansøgningen.

Projektforslaget har været i høring hos det berørte forsyningsselskab HMN naturgas, som ikke har bemærkninger til projektet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven på betingelse af, at den ansøgte placering af halmkedelanlægget kan godkendes i henhold til planloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om dispensation til etablering af legeplads indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på Voergaard Slot


Resume

Sagsforløb: TM

H.J. Kaptain har som formand for den Grevelige Oberbech Clausen Peanske Familiefond, som ejer Voergård Slot ansøgt om etablering af legeplads ved Voergård Slot. Ansøger har anmodet om at få sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives tilladelse til etablering af legeplads på Voergård Slot

Sagsfremstilling

Ejer af Voergård Slot har søgt om dispensation til opstilling af hegn med bomme samt etablering af legeplads ved Voergård Slot. Placeringen heraf fremgår af det vedlagte oversigtskort.

Hegn samt bomme ønskes opstillet på baggrund af problemer med uønskede gæster udenfor slottets åbningstid med hærværk til følge. Legepladsen ønskes etableret for at gøre Voergård Slot mere attraktiv for børnefamilier og dermed håb om en stigning i antallet af besøgende. Legepladsen udgør et areal på ca. 200 m2. Ansøger har ikke angivet en endelig plan for, hvorledes legepladsen vil komme til at se ud, men har angivet en omtrentlig plan herfor.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Området, hvor legepladsen ønskes opført, samt dele af det område, hvor hegnet ønskes opført, ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. I forbindelse med sagsbehandling og løbende drøftelse med ansøger, er der fundet en løsning på placering af hegn, således det ikke strider mod ovenstående beskyttelseslinjer eller anden lovgivning.

På trods af forslag fra fagenheden om alternative placeringer af legepladsen, har det ikke været muligt at finde en alternativ placering, som kan accepteres af ejer, og som samtidig af fagenheden vurderes som værende i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fortidsmindebeskyttelseslinjen. Ansøger har i forbindelse med drøftelse om alternative placeringer af legepladsen afvist alternativ placering med følgende begrundelse: ”Med hensyn til legepladsen vil det være helt udelukket at placere denne, som foreslået. De grønne plæner på begge sider af indkørselsvejen er slottets ansigt ud ad til, og det skal ikke skæmmes af et legeredskab.”

På baggrund af ønske fra ansøger er sagen blevet delt i to, således der snarest muligt gives dispensation til hegn og bomme, mens afgørelsen om legepladsen bliver behandlet politisk i Teknik og Miljøudvalget. I forbindelse med dispensationen til hegn gives der desuden en lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til ridebane etableret i ca. 2006. Sagen vedrørende hegn er kun omtalt her for at give udvalget baggrunden for sagen samt en forståelse af råderummet i forhold til fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen har til formål at beskytte arkæologiske interesser samt indsigt til og udsyn fra det beskyttede fortidsminde. Ved Voergård Slot er det voldgraven, og ikke selve slottet, der er det beskyttede fortidsminde. Det er derfor udsigten til voldgraven, der skal tages hensyn til. Der må inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke foretages ændringer i tilstanden af området. Der må således ikke placeres bebyggelse så som bygninger, skure, campingvogne og master. Yderligere må der ikke foretages ændringer i terrænet, beplantning eller hegning.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt, og der gives kun undtagelsesvist dispensation herfra. Fortidsmindebeskyttelseslinjen administreres dog mindre restriktivt i beskyttelseslinjens yderkant. Fagenheden vurderer derfor, at det er muligt at give dispensationen til hegning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, da hegnet placeres ca. 5 m fra fortidsmindebeskyttelseslinjens yderkant, og ikke vurderes at have indflydelse på indsigten til voldgraven omkring Voergård Slot.

Fagenheden vurderer yderligere, at der kan gives lovliggørende dispensation til den allerede (ulovligt) etablerede ridebane, da den ikke vurderes at påvirke indsigten til eller fra voldgraven omkring Voergård Slot. Legepladsen er i modsætningen til hegnet placeret i den inderste halvdel af fortidsmindebeskyttelseslinjen, og vil samtidig ændre tilstanden i området samt delvist hindre indsigten til voldgraven. Det er uden betydning for afgørelsen, om der i forvejen er træer i området, som helt eller delvist ændrer udsynet til voldgraven. På baggrund af dette - sammenholdt med mulighed for alternative placeringer omkring slottet - vurderer fagenheden, at det ikke vil være muligt at give en dispensation til den ønskede placering.

I forbindelse med dialog med Kulturstyrelsen har de udtalt følgende:

”Styrelsen er dog mere betænkelig ved placeringen af legepladsen. Den tænkte placering er i den gamle have (oprindelig ladegårdspladsen) nord for adgangsvejen og ind til ca. 40 m øst for voldgraven. Voergaard voldsted og slot er et unika, fordi det er så uspoleret og forholdsvis upåvirket af mere moderne anlæg. F.eks. er promenaden på ydersiden rundt voldgraven en meget fin oplevelse, idet der er fine uforstyrrede indblik både til borgbanken med slottet og til de omkringliggende arealer. Her er det af stor betydning, at det flade område med den gamle have fortsat holdes åbent med græs og spredte træer og buske uden forstyrrende moderne tiltag. Styrelsen kan se andre muligheder i området udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Fx. i forbindelse med den lille parkeringsplads syd for adgangsvejen eller nord for den større parkeringsplads eller økonomibygningerne nord for adgangsvejen.”

Kulturstyrelsens udtalelser understreger fagenhedens vurdering af sagen. Kulturstyrelsen har yderligere tilkendegivet, at de med altovervejende sandsynlighed vil påklage en eventuel dispensation til en legeplads med den ansøgte placering.

Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre udsynet til udvalgte åer samt at sikre værdifulde levesteder for dyr og planter. Der må inden for åbeskyttelseslinjen ikke etableres bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne, master eller lignende herunder legepladser. Åbeskyttelseslinjen administreres mindre restriktivt end fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det er fagenhedens vurdering, at der vil kunne gives dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af legepladsen med den begrundelse, at legepladsen ikke hindrer indsigten til Skovmøllebækken, hvor fra åbeskyttelseslinjen trækkes, eller påvirker værdifulde levesteder for dyr og planter negativt.

Skovbyggelinjen har til formål at sikre udsynet til udvalgte offentlige og større private skove samt at sikre værdifulde levesteder for dyr og planter. Der må inden for skovbyggelinjen ikke etableres bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne, master eller lignende herunder legepladser. Skovbyggelinjen administreres mindre restriktivt end fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det er fagenhedens vurdering, at der vil kunne gives dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af legeplads med den begrundelse at legepladsen ikke hindrer udsynet til skoven omkring Voergård Slot eller påvirker værdifulde levesteder for dyr og planter negativt.

Fagenheden vurderer ikke, at der er mulighed for at give dispensation til etablering af legeplads indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag på dispensation om etablering af legeplads indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på Voergård Slot.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede at dispensere for etablering af legeplads indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på Voergård Slot, idet det forudsættes at legepladsen tilpasses omgivelserne. Der skal således foretages et minimum af terrænændringer og jordbearbejdning.

Ole Bruun og Hildo Rasmussen ønsker en placering af legepladsen udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Landdistriktsråd


Resume

Sagsforløb: FL/TM

Byrådet behandlede på sit møde den 25/2 2015 et forslag til Landdistriktspolitik. I forbindelse med godkendelsen heraf besluttede Byrådet desuden at etablere et Landdistriktsråd i regi af Teknik- og Miljøudvalget

Der er udarbejdet forslag til kommissorium og sammensætning af Landdistriktsråd af Teknik- og Miljøudvalgets formand.

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet er et dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere, repræsentanter fra Brønderslev Kommunes landsbyråd samt evt. organisationer

I Landdistriktsrådet bliver forskellige emner, der vedrører landdistrikter, debatteret. Dette kan være forskellige overordnede politikker og strategier, men det kan også være konkrete projekter.

Det er planen, at Landdistriktsrådet skal være tovholder på projekter, der vedrører landdistrikter. Rådet refererer primært til Teknik- og Miljøudvalget, og modtager sekretærbistand fra Fagenheden for Teknik og Miljø.

Der forventes afholdt 4 møder årligt.

Kommunaldirektøren foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til kommissorium og sammensætning af Landdistriktsrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 7. april 2015, pkt. 8:

Forslag til kommissorium, kompetence og sammensætning drøftet.

Anbefales at rådet arbejder med at gøre kommissoriet mere præcist.

Kommuinaldirektøren og teknisk direktør sammenskriver og videreformidler.

Beslutning

Udvalget godkendte forslag til kommissorium og sammensætning af Landdistriktsråd.

Ole Bruun ønsker ikke repræsentation fra landboorganisationerne og ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om rørlægning af grøft


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om privatisering og rørlægning af de øverste ca. 95 m af det offentlige vandløb Kalumgrøften.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den omhandlede strækning af Kalumgrøften skal privatiseres, samt om der herefter kan gives tilladelse til rørlægning.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om privatisering og rørlægning af de øverste ca. 95 m af det offentlige vandløb Kalumgrøften.

Fagenheden har tidligere meddelt tilladelse til rørlægning af 65 meter af det private vandløb opstrøms det offentlige vandløb, idet det fagenheden fandt, at vandløbet ikke længere havde et godt økologisk potentiale, bl.a. på grund af hårdhændet vedligeholdelse. Samtidigt meddelte fagenheden afslag til rørlægning af den strækning, der nu ønskes privatiseret og efterfølgende rørlagt.

Baggrunden for det meddelte afslag var, at denne strækning fortsat har et økologisk potentiale, samt at potentialet kunne forventes fastholdt i og med, at der var tale om et offentligt vandløb. Afgørelsen blev påklaget af ansøger, men er senere trukket tilbage.

Ansøger har tidligere begrundet ansøgningen med driftsfordele, og gør nu opmærksom på, at vedligeholdelsen af vandløbet i tilfælde af privatisering påhviler lodsejer.

Vandløbsstrækningen er ikke målsat i vandplanerne eller den gamle regionplan, men Naturstyrelsen har i brev af 13. marts 2015 gjort opmærksom på, at man ved administration af bl.a. vandløbsloven skal sikre, at der ikke meddeles tilladelser, der måtte være til hinder for opnåelse af god økologisk tilstand i vandforekomster. Vandløbsspidser er generelt vigtige for opnåelse af god økologisk tilstand for nedstrøms beliggende vandløbsstrækninger.

Som nævnt er der tale om et vandløb med et økologisk potentiale, men den konkrete tilstand ligger langt fra god økologisk tilstand. Den omtalte vandløbsstrækning på de 95 m er beliggende mellem det tidligere tilladte rørlagte private vandløb og rørunderføringen under Sdr. Omfartsvej syd for Brønderslev. Betydningen for den nedstrøms del vandløbet vurderes således mindre end tilsvarende vandløbsspidser, der ikke har tilsvarende lang rørføring under overordnet vej.

Rørlægning af vandløb kræver tilladelse efter vandløbslovens § 17 (regulering) og privatisering efter § 10 (klassifikation). Afgørelsen skal efterfølgende i høring i henhold til gældende regler og kan således ikke udnyttes før høringen er overstået. I tilfælde af klage skal denne afgøres inden rørlægningen kan gennemføres.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager stilling til, om den omhandlede strækning af Kalumgrøften skal privatiseres, samt om der herefter kan gives tilladelse til rørlægning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte ansøgningen om privatisering og rørlægning af de øverste ca. 95 m af det offentlige vandløb Kalumgrøften.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Formanden orienterede om nye løsninger ved sænkning af fortove ved vejoverkørsler/-overgange.

Til toppen


12. Orientering om arbejdet i arbejdsgrupperne for vandløbsindsatserne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

I efteråret 2014 blev det besluttet at det gode samarbejde, der har været i arbejdsgruppen omkring Ryå-systemet i forbindelse med drøftelse af indsatsprogrammet i de kommende vandområdeplaner, skulle fortsætte med andre relevante problemstillinger i relation til vandløb og vandløbsvedligeholdelse. Samtidig blev der nedsat en lignende arbejdsgruppe for den østlige del af kommunen. Arbejdsgrupperne har holdt en række møder i løbet af vinteren, hvor ønsker til og muligheder for at forbedre vandafledningen har været drøftet.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til beslutning vedrørende brug af til området reserverede midler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ønske om lokal involvering i arbejdet med vandområdeplanerne (2. generation af Statens Vandplaner) nedsatte man Vandråd for de enkelte vandomåder - henholdsvis Limfjorden og Kattegat/Skagerak. Vandrådet for Limfjorden besluttede i denne sammenhæng at nedsætte en arbejdsgruppe for vandløbssystemet Ryå. I regi af Vandrådet Kattegat/Skagerak blev der ikke nedsat arbejdsgrupper.

Arbejdsgruppen for Ryå blev enige om, hvad de skulle foreslå vedrørende indholdet for Vandområdeplanen for vandløbssystemet Ryå. Dette blev via Vandrådet for Limfjorden sendt ind til Staten, der efterfølgende har indarbejdet dette i forslag til Vandområdeplan for Limfjorden, der nu er i høring.

På baggrund af det gode samarbejde i arbejdsgruppen for Ryå, blev det i Brønderslev Kommune besluttet, at denne arbejdsgruppe, der har medlemmer repræsenterende lodsejere, interesseorganisationer (DN, Sportsfiskerne, DOF, Landbonord) samt Jammerbugt og Brønderslev kommuner, skulle fortsætte. Samtidig blev det besluttet, at en tilsvarende gruppe skulle nedsættes for den østlige del af Brønderslev Kommune.

Beslutningerne om nedsættelse af de respektive grupper blev taget på møder mellem lodsejere, interesseorganisationer og kommunen henholdsvis den 6. november 2014 og 12. november 2014. Der har efterfølgende været afholdt møder i 9. december 2014 - Øst, 8. januar 2015 - Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, 12. februar 2015 - Øst, 18. februar 2015 - Ryå, 27. februar 2015, Øst og 3. marts 2015 - Ryå, 31. marts 2015 - Ryå.

Foreløbigt resultat af arbejdet i arbejdsgrupperne

Begge grupper er enige om, at grupperne nødvendigvis må arbejde inden for den til enhver tid gældende lovgivning - herunder regulativer og gældende vandplanlægning. Grupperne er ligeledes enige om, at grupperne inden for disse rammer kan øge vandafledningsevnen i vandløbene samtidigt med, at vandmiljøet ikke lider skade. Grupperne er meget opmærksomme på, at enighed gør stærk, hvorfor grupperne vil koncentrere sig om mulighederne for lokalt og i enighed at gennemføre tiltag, der forbedrer vandafledningen inden for ovennævnte rammer. Det er således ikke i arbejdsgrupperne, at der diskuteres de landspolitiske temaer.

Grupperne er også enige om, at vandløbssystemerne skal ses i sammenhæng, da indsats et sted i vandløbene har effekt andre steder. Som udgangspunkt skal vandafledende indsatser ske efter vurdering af, hvilken effekt, det har nedstrøms i vandløbssystemet.

Begge grupper har aftalt, at diverse spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med administration og vedligeholdelse af vandløbene tages op i grupperne, så "den røde tråd" kan fastholdes i vandløbsindsatsen over tid. I den sammenhæng vil fagenheden følge indsatsen hen over sæsonen, ligesom der vil blive indkaldt til møder i nødvendigt omfang. Når sæsonen er overstået, vil arbejdsgrupperne blive indkaldt, så resultatet af indsatsen kan evalueres.

Det er aftalt, at Brønderslev kommune skal forsøge at være mere "offensiv" i den løbende vandløbsindsats, så der i højere grad kan spottes fysiske barrierer i vandløbene (overkørsler med for små eller ødelagte rør, væltede træer eller andet) og få dem fjernet hurtigst muligt.

Arbejdsgruppe Ryå

Der opsættes et antal vandstandsloggere i Ryå systemet, der fremover vil sikre, at datagrundlaget for beslutninger om særlig indsats (eks. regulering) for øget vandafledning er på et niveau, der både fremmer mulighederne for at komme igennem overfor overordnede myndigheder, men også sikrer, at store investeringer får den fornødne effekt.

Der udarbejdes en såkaldt "Ryå-model", der giver mulighed for at sammenligne forskellige løsninger for øget vandafledning i forhold til økonomi, effekt og vandløbsmiljø.

Der foretages en "her og nu" indsats inden for de givne rammer, der skal bidrage til øget vandafledning. Der er således foretaget fjernelse af tagrør, mindre afgravning af sandaflejringer samt fjernelse af pilekrat på banketter i Ryå. Indsatsen svarer til 4 mand i fire uger plus maskintimer i Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune er tilsvarende i gang, men mangler politisk stillingtagen til en større indsats omkring fjernelse af sandaflejringer, inden dette kan igangsættes.

Der er aftalt besigtigelse af den allerede foretagne indsats i maj måned.

Arbejdsgruppe Øst

Det drøftes hvor eventuelle nye vandstandsloggere placeres, for at kunne give nødvendige data i forhold til yderligere indsats for øget vandafledning.

Der laves et projekt for fjernelse af barrierer i Gammelsbækken, der i "tidernes morgen" netop er opsat for at hindre oversvømmelser længere ned i vandløbssystemet.

Det er aftalt, at lodsejere selv kan bidrage i forbindelse med tømning af sandfang og slåning af tagrør m.v. En demo vil ske i løbet af maj måned.

Det nederste stykke af Gerå er gennemgået, og der er fjernet en hel del væltede træer, der har virket hæmmende på vandafledningen.

Der er fra medlemmerne af begge arbejdsgrupper udtrykt stor tilfredshed med initiativet til at nedsætte arbejdsgrupperne og i forhold til de resultater, der opnås i kraft af dialogen i disse. Drøftelserne i grupperne sker selvfølgelig mellem parter, der som udgangspunkt repræsenterer hver deres "side af sagen" - vandafledning og vandløbsmiljø, men der er som sagt et stort ønske om, at man når frem til enighed om de forskellige tiltag inden for området. Der er også forståelse for, at deltagerne uden for arbejdet i arbejdsgrupperne har ønske om at påvirke vandløbsområdet landspolitisk. Der kan opstå drøftelser om, hvorvidt en indsats sker hurtigt og omfangsrigt nok, men som nævnt ved alle, at vi ikke i arbejdsgrupperne kan ændre rammerne.

Med hensyn til den konkrete arbejdsindsats, er arbejdsgrupperne nået til et punkt, hvor budgettet for vandløbsvedligeholdelsen vurderes at ville vise et merforbrug ved årets udgang. Det betyder, at fagenheden ved eventuelle yderligere større generelle tiltag ud over normal vandløbsvedligeholdelse vil orientere Teknik- og Miljøudvalget. Det kan eventuelt være afgravninger af sand på større strækninger, hvor vi jf. ovennævnte kan konstatere, at vandløbsbunden ligger for højt i henhold til gældende regulativ.

Med baggrund i indstillinger fra de to arbejdsgrupper frigives midler til følgende indsatser:

Der laves opmåling og udarbejdes projekt for Gammelsbækken, der beskriver mulighederne for at skabe bedre afvanding opstrøms Strandvejen ved at fjerne tidligere etablerede barrierer -78.000 kr.

Der opsættes yderligerevandstandsloggere/flowmålere i Ryå/Nørre Å, der kalibreres, således at data kan indgå i den efterfølgende "Ryå-model" (177.000 kr., 50 % afholdes af Forsyningen) -88.500 kr.

Der foretages opmåling af Ryå, således at datagrundlaget i forhold til indarbejdelse i Ryå-modellen foreligger fuldt opdateret - 200.000 kr.

Restbeløbet op til de 500.000 kr. reserveres til medfinansiering vedrørende udarbejdelse af selve Ryå modellen - 133.500 kr.

Der afholdes møde i arbejdsgrupperne med politisk deltagelse primo juni som opfølgning på det foreløbige arbejde samt til beslutning om arbejdsgruppernes videre arbejde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og frigiver midlerne som anført.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt, idet arbejdsgrupperne også forventes at være aktive i det fremadrettede arbejde.

Der afholdes møde i arbejdsgrupperne primo juni med politisk deltagelse med henblik på afrapportering på udvalgets møde i juni 2015.

Samarbejdet med Jammerbugt Kommune anses for væsentligt for at løse opgaven.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der forventes en merudgift på serviceudgifterne indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område på samlet 0,3 mio. kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endelig klar, men vil sammen med Forretningsledelsens indstilling, foreligge forud for Økonomiudvalget og Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Teknik- og Miljøudvalgets område fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning, idet der ønskes et oplæg til politisk behandling med henblik på at sikre balance i byggesagsindtægterne og den administrative drift på konto 06.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Svarbrev fra Miljøminister vedr. regler for placering af minkfarme
 • Henvendelse fra Asaa Havn om møde med fagudvalget. Der afholdes møde med Asaa Havns bestyrelse den 8. juni 2015, kl. 10.00
 • Nye telefontider i Fagenheden for Teknik og Miljø
 • Ekstraordinært udvalgsmøde den 11. maj 2015, kl. 19.00
 • Vejtur den 9. maj 2015 med deltagelse af formand og næstformand
 • Indvielse af ny scene i Rhododendronparken den 20. maj 2015, kl. 18.00

Til toppen


15. Lukket punkt: Ulovligt opførelse af stald og ulovligt dyrehold


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach