Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 8. juni 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Møde med Asaa Havns bestyrelse


Resume

Sagsforløb: TM

Der afholdes det årlige møde med Asaa Havns bestyrelse.

Sagsfremstilling

Der afholdes det årlige møde med Asaa Havns bestyrelse. På mødet forventes en orientering om: havnens økonomiske forhold, den verserende sag med Asaa Bådelaug og fremtidige planer for havneområdet. Fra Asaa Havns bestyrelse deltager: Knud Erik Sørensen, Thomas Nymann, Bjarne Albøge, Mogens Hajslund, John Rasmussen og Niels Skallerup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fra Asaa Havns bestyrelse deltog: Knud Erik Sørensen, Bjarne Albøge, Mogens Hajslund, John Rasmussen.

Formand for Asaa Havn, Knud Erik Sørensen orienterede bredt om havnens forhold.

Der indkaldes til møde mellem udvalget og havnens interesseorganisationer, når der foreligger svar på ansøgning om forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Bemanding og opgaveløsning i administrationen på Plan og Miljøområdet


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har bedt om en orientering opgavesæt og normeringer under konto 6 (administrativt personale) vedrørende afdelingen Plan og Miljø.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

På forrige møde i Teknik- og Miljøudvalget bad udvalget om at få en mere detaljeret orientering om bemanding og opgaver i Teknik og Miljøs myndighedsafdeling - Plan og Miljø.

Afdelingen ledes af en Plan og Miljøchef samt en souschef. Der er ansat 38 personer (36,5 normering) fordelt i 11 fagteams; Plan, Natur, Skove, Virksomhed, Overfladevand, Spildevand, Grundvand, Byggeri, Trafik og Veje, Landbrug, Administration.

Opgavesættet omfatter det samlede myndighedsområde indenfor Teknik og Miljø. Der er tale om sagsbehandling indenfor bl.a. Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Landbrugslovgivningen, Vandløbsloven, Vejlovgivningen, Byggeloven. Hertil kommer et stort antal bekendtgørelse samt flere mindre lovgivningsområder. Samtidig udføres også generel information samt rådgivning og vejledning overfor virksomheder, borgere og organisationer. Afdelingen har således en meget stor berøringsflade til virksomheder og borgere samt nabokommuner og overordnede myndigheder. De enkelte sager er ofte karakteriseret ved stort tværfagligt indhold, hvorfor kvalitet, sagsbehandlingstider m.v. hænger sammen på tværs af de nævnte fagteams.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Notatet vedr. ”Opgaver og planer i Plan og Miljø 2015” blev gennemgået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Miljø- og Teknikudvalgets område


Resume

Sagsforløb: TM

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Teknik- og Miljøudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned. Økonomikonsulent Birthe H. Petersen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog, idet der henvises til det netop udsendte Budget 2015 side 121-132.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. februar 2015, pkt. 14:

Budgetprocessen for 2016 blev drøftet.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag som foreskrevet.

Udvalget ønsker fokus på foreslået følgende områder: Driftsaftaler med andre kommuner, udbud af vejbelysning, serviceniveauet på natur-, rekreative og grønne områder.

Udvalget orienteres om bemanding og opgaveløsning i administrationen på Teknik- og Miljøområdet.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling d. 8. juni 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Punktet medtages atter på udvalgets næste møde (ekstraordinært møde den 15. juni 2015).

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 01-T-01.01 ”Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd vest”


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan "01-T-01.01 Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd". Lokalplanen giver mulighed for etablering af kraftvarmeværk med flisfyring og solenergianlæg.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes til udsendelse i en 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan "01-T-01.01 Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd". Lokalplanen giver mulighed for etablering af tekniske anlæg, herunder kraftvarmeværk med flisfyring og solenergianlæg. I lokalplanen er indtænkt en evt. fremtidig anvendelse af det eksisterende kraftvarmeanlæg.

Lokalplanen indeholder delområderne I, II, III og IV. Delområde I kan anvendes til tekniske anlæg, herunder flisværk og offentligt tilgængeligt område. Delområde II indeholder det eksisterende kraftvarmeværk. Delområde III indeholder det allerede etablerede jorddepot. Jorddepotet kan fortsætte. Området kan desuden anvendes til solenergianlæg og offentligt tilgængeligt område, når jorddepotet flyttes. Delområde IV er et naturområde, hvor naturtilstanden skal opretholdes.

Flisværket er planlagt til at fungere sammen med en speciel type af solceller kaldes CSP. Læs mere herom i lokalplanen under "Lokalplanens indhold" på side 14-17. Der forventes opstillet CSP anlæg på et større område udenfor lokalplanen. Området er omfattet af eksisterende lokalplan 1641-04 og ligger nord for Erhvervsparken.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 21 har været i fordebat. Der kom en indsigelse, som blev afvist ved Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

Kommuneplantillægget sammenlægger rammeområde 01-E-11 og 01-R-08 samt del af matr.nr. 9f V. Brønderslev til et rammeområde til tekniske formål - 01-T-01. Områderne er i dag udlagt til rekreativt område med hundeskov og til egentligt erhvervsområde med større oplagsvirksomhed.

I lokalområdet findes flere områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Disse områder berøres ikke af de tekniske anlæg bortset fra en stibro mellem det eksisterende kraftvarmeanlæg og flisværket. Der påregnes meddelt en dispensation til naturbeskyttelseslovens § 3.

Energilandskab

Brønderslev Forsyning A/S har ønsket mulighed for at etablere et offentligt tilgængeligt areal med stier og markante udsigtsbakker udenom flisværket. Det er tanken, at dette område skal indgå i et større energilandskab gående fra Vildmosemuseet over det eksisterende og det nye forsyningsanlæg, solenergianlægget, via de store vindmøller ved Ryå og ud til Vildmosen. Energilandskabet er en måde at se det samlede landskab i en historisk sammenhæng, der afspejler vores energimæssige udvikling - et område hvor interesserede kan bevæge sig mellem fortid og nutid.

Spildevand

Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for hele eller dele af lokalplanområdet.

Delegation

Kommuneplantillægget kan efter planlovens § 23 stk. 3 ikke delegeres til beslutning andre steder i organisationen. Det indeholder væsentlige ændringer af kommuneplanen og har været i fordebat.

Lokalplanen kan ses digitalt på: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=620

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan, og sender begge ud i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

TK Development har søgt om udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Østre Ringgade og Asåvej i Dronninglund med det formål at opføre et Jem & Fix byggemarked.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

TK Development har søgt om udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Østre Ringgade og Asåvej i Dronninglund med det formål at opføre et Jem & Fix byggemarked.

Fordebat
Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 har der været afholdt en fordebat om planlægningen. I fordebatten indkom der indsigelser, der primært omhandlede selve placeringen i byen samt potentiale gener for de omgivende boligområder. Økonomiudvalget behandlede den 22. april 2015 de indkomne bemærkninger. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægningen på den konkrete placering på en række vilkår, bl.a. i forhold til vejbetjening, afskærmning af oplag samt beplantning. Vilkårene er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Lokalplan 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund"
Lokalplanen opdeler området i to delområder. Indenfor delområde I kan der opføres én butik til særligt pladskrævende varegrupper (Jem & Fix). I delområde II kan der etableres erhvervsformål i form af bl.a. håndværksvirksomheder, servicevirksomheder eller én butik til særligt pladskrævende varegrupper. Der kan ikke etableres andre butikstyper inden for området, som f.eks. dagligvarebutikker.

Der etableres én samlet vejadgang til lokalplanområdet fra Østre Ringgade, der skal anvendes af både person- og lastbiltrafik. Lastbiltrafikken skal dog ved udkørsel benytte vejoverkørsel ved Asåvej. Overkørslen ved Asåvej må kun anvendes til udkørsel med lastbiler, hvilket sikrer, at der ikke sker bakning med lastbiler på Asåvej.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af det eksisterende beplantningsbælte mod øst, der kommer til at virke som en afskærmning mod det åbne landskab. Beplantningsbæltet skal forlænges til Asåvej.

For at sikre et ordentligt udseende i området er der fastsat begrænsninger for udendørs udstilling og andet oplag. Udendørs udstilling må kun ske inden for en i lokalplanen defineret udstillingszone, mens andet udendørs oplag skal afskærmes via hegn eller beplantning, så det ikke er synligt fra veje eller naboejendomme.

For at mindske generne for boligerne ved Klydevej er der fastsat krav om en lav beplantning langs Østre Ringgade, for at afskærme for lysgener fra biler på områdets P-pladser. Desuden er vejadgangen begrænset til én overkørsel på Østre Ringgade. Derudover er der indarbejdet bestemmelser, der begrænser bygningshøjden nærmest Østre Ringgade for at undgå en massiv "mur" mod boligområderne.

Lokalplanen kan ses på kommunens digitale planportal via linket:
http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=12579

Kommuneplantillæg nr. 20
Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 er lokalplanen ledsaget af et kommuneplantillæg. I kommuneplantillæg nr. 20 ændres kommuneplanens retningslinie 1.4.6 "Områder til særligt pladskrævende varegrupper". Området ved Østre Ringgade inddrages i afgrænsningen af hvor der kan placeres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. For at undgå et for stort samlet udlæg af områder til særligt pladskrævende varegrupper udtages der samtidigt et område ved Ørsøvej fra afgrænsningen. I kommuneplantillægget udlægges der desuden et nyt rammeområde svarende til lokalplanområdet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Fagenheden vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund" og udsender planforslagene i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet der foreslås følgende ny § 8.1 i lokalplanen:

”Bebyggelsens ydervægge skal opføres af teglsten og fremtræde enten som blank mur eller i betonelementer. Mindre bygningsdele kan opføres af glas, ikke skinnende og ikke reflekterende metalplader, træ eller zink. Ved opførelse af byggeri i betonelementer skal mindst 20 % af facader mod vej og p-arealer brydes enten ved udsmykning/prægning i betonen, ved begrønning eller ved facadeelementer/-brud i andre materialer, der danner en god helhedsvirkning. Ydervægge, der males, skal males i afdæmpede farver i hvid, grå, grøn eller sort. Mindre bygninger, herunder skure, affaldsgårde, overdækninger til varer, udstilling, kundevogne o.lign. kan opføres med facade i andre materialer”

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af midler til planlægning af Nordbyen, Etape II


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik- og Miljø anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. til planlægningsfasen af Nordbyen, etape 2, Brønderslev.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2015 blev den videre planlægning af Nordbyen, etape II, igangsat.

Planlægningen omhandler udarbejdelsen af en udstykningsplan samt en lokalplan for området. Derudover omhandler det planlægning og projektering af omfartsvejen nord om Brønderslev.

Anlægsmidler til planprocessen blev afsat på budgettet i 2013. Midlerne er endnu ikke frigivet og er derfor overført til 2015. Midlerne er afsat til planlægning og projektering af omfartsvejen i forbindelse med planlægningen af Nordbyen, etape II.

Fagenheden for Teknik og Miljø anmoder derfor om frigivelse af anlægsbevillingen på 700.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udstykningsplaner og konsulentbistand i forbindelse med planlægning og projektering af omfartsvejen, samt arkæologiske forundersøgelser, se nedenfor.

Da planen for hele Nordbyen blev udarbejdet i 2003/04, var dem med henblik på at skabe et attraktivt boligområde af høj kvalitet. Boligudstykningerne blev planlagt med en god beliggenhed af den enkelte bolig i mindre enklaver og med en bypark som det centrale rekreative område. Udbygningen af Nordbyen, etape II, skal sikre den samme kvalitet af området, som kendertegner etape I. Brønderslev Kommune får mulighed for at tilbyde attraktive boliggrunde på en sydvendt skråning og en nærhed til rekreative områder, som efterspørges af boligkøbere i dag.

For at sikre den høje kvalitet af området foreslår fagenheden for Teknik og Miljø, at en del af anlægsmidlerne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af en udstykningsplan og materiale til efterfølgende markedsføring af boligområdet.

Midlerne skal derudover anvendes arkæologiske undersøgelser i forbindelse med planlægningen af omfartsvejen. Det forsøges så vidt muligt at placere omfartsvejen, så arkæologiske udgravninger undgås. Dette kræver dog mindre forundersøgelser.

Anlægsmidlerne skal også anvendes til konsulentbistand i forbindelse med planlægning og projektering af omfartsvejen.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at anlægsmidlerne frigives til den videre planlægning af Nordbyen, etape II.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der var afsat et rådighedsbeløb i 2013 på 700.000 kr. til forbindelse til fordelingsvej i Ådalen. Dette rådighedsbeløb er overført til 2015.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Nedgradering af offentlige asfaltveje til offentlige grusveje i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Grundet de lave asfaltbudgetter og vejenes dårlige forfatning har Fagenheden for Teknik og Miljø udpeget og indstillet 5 offentlige asfaltveje, der ønskes nedgraderet til offentlige grusveje.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om vejene skal nedgraderes til offentlige grusveje.

Sagsfremstilling

Grundet de lave asfaltbudgetter og vejenes dårlige forfatning har Fagenheden for Teknik og Miljø udpeget og indstillet 4 offentlige asfaltveje, der ønskes nedgraderet til offentlige grusveje.

Ifølge Vejlovens § 10 påhviler det vejbestyrelserne at holde de offentlige veje i en stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Det er vejbestyrelserne der bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje.

De 4 asfaltveje, på i alt 4,25 km, fremstår i dag i en elendig forfatning. Det vil kræve en asfaltvedligeholdelsesudgift på i alt 1.735.000 kr. for at bringe dem tilbage til normal tilstand.

Alle 4 veje er alle klassificeret i den laveste vejklasse, som lokale veje i det åbne land, hvor det er tilgængeligheden og ikke fremkommeligheden, der er i fokus. Vejene er anlagt for at sikre fornuftig adgang for ejendomme på landet, og de betjener kun den lokale trafik i et område eller på en strækning.

Asfaltvejene foreslås i stedet fræset op og tilført stabilt grus, for at undgå sammensmeltning i sommervarmen. Vejene høvles herefter i tagprofil og tromles. Anlægsudgiften udgør i alt 300.000 kr. og finansieres af de 300.000 kr., som udvalget har prioriteret til formålet, af Vej- og Park anlægsmidler 2014, i møde den 25. september 2014.

De 4 veje som indstilles egnet til nedgradering til offentlige grusveje er:

Åbrovej, den vestlige del, fra V. Staregnvej til Rye å, strækningslængde = 600 m

Enggårdsvej, fra Åvej til nr. 89 og fra genbrugsstationen til nr. 55, strækningslængde 350 + 900 = 1250 m

Røgelhedegårde, fra Kvindbjergvej til Røgelhedegård, strækningslængde = 1.000 m

Gingsholmvej, fra Gingsholmvej 1 til nr. 4, strækningslængde = 1.400 m

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at ovennævnte veje nedgraderes til grusveje.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag blev godkendt, idet lodsejerne på de pågældende vejstrækninger orienteres.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2015

Genoptagelse af sag, idet Vej og Park har udpeget 2 nye asfaltveje, der er velegnet til nedgradering og opfræsning. De 2 nye veje, Larsgårdsvej og V. Melvadvej, er udpeget som en erstatning for Gingsholmvej, der ved en fejltagelse var kommet med på listen over de dårligste asfaltveje i kommunen.

Larsgårdsvej er en blind vej på 810 m, der er beliggende nord for Kvindbjergvej.

V. Melvadvej er en blind vej på 850 m, der er beliggende nord for Hjallerup og øst for Ålborgvej.

De to veje er tilsammen ca. 400 m længere end Gingsholmvej, men er til gengæld lidt smallere hvilket gør, at der samlet set bliver ca. 300 m² mindre asfalt, som skal fræses op.

Det afsatte budget til nedgradering af offentlige asfaltveje på 300.000 kr. kan finansiere opfræsning af følgende 5 vejstrækninger, på i alt 4,5 km:

Del af Åbrovej, del af Enggårdsvej, Røgelhedegårde, Larsgårdsvej og V. Melvadvej.

Udlægning af ny asfalt koster ca. 450.000 kr./km og den har en afskrivning på ca. 12 år, hvor underbunden er dårlig ~ 37.500 kr. i afskrivning pr. år.

En grusvej skal vedligeholdes ved høvling 3-4 gange årligt, i alt 2.500 kr./km. Herudover skal den i gennemsnit have tilført stabilt grus for ca. 5.000 kr./km ~ 7.500 kr./km i udgift pr. år.

Det koster således kun 1/5 eller 20 %, at vedligeholde en grusvej frem for en asfaltvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø, udvalgsformanden og en asfaltentreprenør er ved at undersøge om der evt. måtte være alternative løsningsforslag til en opfræsning af asfaltvejene.

Anlægsprisen for et evt. alternativ, vil på udvalgsmødet kunne sammenholdes med de af fagenhedens beregninger, for en istandsættelse eller en nedgradering ved opfræsning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Larsgårdsvej og V. Melvadvej nedgraderes til offentlige grusveje i stedet for Gingsholmvej. Herved fastholdes Gingsholmvej som asfaltvej.

Tidligere beslutning om, at del af Åbrovej, del af Enggårdsvej og Røgelhedegårde nedgraderes til offentlige grusveje, fastholdes.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt, idet del af Enggårdsvej ikke nedgraderes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Høringssvar vedrørende forslag til Vandområdeplan 2015-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen sendte i december 2014 udkast til "Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram i høring (2. vandplanperiode). Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Brønderslev Kommune, hvor det tages til efterretning, at kommunens forslag til indsatsprogram er fulgt. Derudover henvises der til høringssvar fra Limfjordsrådet.

Brønderslev Kommune modtaget en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer, der ønsker, at kommunen i sit høringssvar gør opmærksom på, at vandmiljøindsatsen ikke må pålægge landbrug og kommuner yderligere forpligtigelser. Fagenheden foreslår på baggrund af henvendelsen, at Naturstyrelsen opfordres til at svare på spørgsmål vedr. det faglige grundlag for vandplanlægningen og implementeringen af vandrammedirektivet.

Byrådet skal tage stilling til, om fagenhedens og Limfjordsrådets forslag til høringssvar kan godkendes, og om spørgsmålene affødt af henvendelsen fra Landbrug og Fødevarer skal medtages i kommunens høringssvar.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen sendte i december 2014 udkast til "Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram i høring (2. vandplanperiode). Forslag til indsatsprogram for vandløbene har været behandlet lokalt via vandråd med deltagelse af de forskellige interessenter. I oplandet til Ryå har der også været nedsat lokale arbejdsgrupper. Det foreslåede indsatsprogram er blevet medtaget i vandområdeplanen på nær en enkelt indsats.

Limfjordsrådet har udarbejdet forslag til et høringssvar af mere generel karakter. Vandområdeplanerne er 2. generation af vandplanerne og er grundlaget for implementering af EU's vandrammedirektiv jf. også Lov om vandplanlægning. Vandplanlægningen skal sikre, at der opnås god økologisk og kemisk tilstand i vandløb, søer og kystvande senest med udgangen af 2027. Som følge af erfaringerne med udarbejdelsen af vandplanerne for 1. planperiode (2010-2015) er det lovgivningsmæssige grundlag for vandplanlægningen ændret væsentligt mellem 1. og 2. generationsplanerne. Processen for udarbejdelsen af planerne er blevet forenklet, og der er tilstræbt en højere grad af interessentinddragelse og lokal indflydelse på prioritering og brug af virkemidler. Kommunerne skal ikke længere udarbejde en vandhandleplan for gennemførelse af indsatsprogrammet. Høringssvaret skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 23. juni 2015, kl. 12.00.

Interessentinddragelsen foregik ved oprettelse af vandråd for hvert hovedvandopland, idet det dog kun var vandløbsindsatsen, der var til drøftelse i vandrådene. Brønderslev Kommune er berørt af 2 hovedvandoplande: "Nordlige Kattegat og Skagerrak" samt "Limfjorden". For hovedvandopland "Limfjorden" blev der endvidere nedsat lokale arbejdsgrupper for at kvalificere arbejdet med indsatsprogrammet for de lokale vandløb. Brønderslev Kommune var tovholder for arbejdet i arbejdsgruppen vedr. Ryå. Der blev fra alle sider udtrykt tilfredshed med samarbejdet i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens forslag til indsatsprogram blev godkendt af Byrådet den 8. oktober 2014 og derefter fremsendt til Naturstyrelsen.

Indsatserne i hovedvandopland "Nordlige Kattegat og Skagerrak" er kun behandlet i Vandrådet for dette opland, idet der ikke blev oprettet lokale arbejdsgrupper.

Det af arbejdsgruppen foreslåede indsatsprogram for hovedvandopland "Limfjorden" er vedlagt som bilag (kort og tabeloversigt). Af bilaget fremgår også forslag til indsatsprogram for hovedvandopland "Nordlige Kattegat og Skagerrak", der dog som nævnt kun har været behandlet i Vandrådet for dette hovedvandopland. Det foreslåede indsatsprogram er medtaget i udkastet til vandområdeplan på nær en enkelt indsats vedr. omklassificering af et mindre vandløb i oplandet til Ryå. Det har ikke været vandrådenes eller de lokale arbejdsgruppers opgave at drøfte indsatser overfor overløb fra fælleskloakerede områder eller spredt bebyggelse. Vandområdeplanens forslag til indsatsprogram indeholder ikke nye indsatser på disse områder i Brønderslev Kommune.

Det skal bemærkes, at gennemførelsen af indsatsen i lighed med indsatsen i 1. vandplanperiode sker i henhold til den almindelige lovgivning på området, primært Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Lodsejerne inddrages tidligt i forløbet i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser. Enhver lodsejer, der måtte lide tab ved gennemførelsen af indsatsprogrammet, har ret til erstatning.

Fagenheden har på baggrund af ovenstående udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar fra Brønderslev Kommune.

Limfjordsrådets bemærkninger

Limfjordsrådet har udarbejdet et forslag til et mere generelt høringssvar. Forslaget er vedlagt som bilag og indeholder i hovedtræk følgende:

Høringsprocessen

Udkastet til vandområdeplan omhandler kun indsats for en mindre del af det beregnede indsatsbehov for kvælstof, idet der er nedsat et tværministerielt udvalgsarbejde med det formål at udarbejde en model for en mere målrettet regulering, der skal nedbringe kvælstofudledningen yderligere. Limfjordsrådet mener, at det vil være nødvendigt med en ny høring af vandområdeplanerne, når resultatet af udvalgsarbejdet offentliggøres.

Fællesskab om fakta

Limfjordsrådet er enig i, at det er en forudsætning, at der skabes en fælles forståelse for de data, der ligger til grund for planerne. Det kræver, at overvågningen er detaljeret - også overvågningen af effekten af de mange miljøforbedrende tiltag, og så skal dialogen mellem Naturstyrelsen og det lokale niveau om overvågningen og dataene øges.

Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse

Limfjordsrådet finder, at den lokale indflydelse på indsatsprogrammet bør være langt større end blot vandrådenes arbejde med vandløbsindsatsen. Det bør primært være kommunalbestyrelserne, der bistået af vandrådene, udmønter indsatsprogrammerne.

Retningslinjer

1. generations vandplanerne indeholder retningslinjer for bl.a. kommunernes sagshåndtering i relation til vandmiljøområdet. Retningslinjerne understøtter indsatsprogrammet, men er ikke medtaget i vandområdeplanerne eller de tilhørende bekendtgørelser. Limfjordsrådet forventer, at retningslinjerne snarest indarbejdes i bekendtgørelser/vejledninger samt, at der gives hjemmel i planloven til at indarbejde retningslinjer i kommuneplanen.

Fjorden - Virkemidler

Limfjordsrådet har den opfattelse, at etablering af vådområder er et af de mest succesfulde og omkostningseffektive virkemidler i 1. generations vandplanerne, og man forventer, at opbakningen til vådområdeindsatsen fortsætter under 2. generationsplanerne. Det kræver dog, at der afsættes flere midler til indsatsen samt at kravet om "naturlig hydrologi" løsnes op, da dette er en hindring for indsatsen i Limfjordsoplandets mange store flade arealer.

Stenrev

Med henblik på at sikre den lokale forankring af indsatsen vedr. etablering af stenrev i Løgstør Bredning, forventer Limfjordsrådet at fortsætte i rollen som tovholder på projektet.

Behovet for flere virkemidler

Limfjordsrådet undrer sig over, at en række virkemidler ikke er taget i anvendelse. Det gælder både virkemidler med dokumenteret effekt såsom muslingeopdræt og uafklarede virkemidler med stort potentiale såsom minivådområder. Limfjordsrådet mener, at der bør sættes mere skub i udvikling og afklaring af lovende virkemidler, så der kommer en stor palette af virkemidler at vælge imellem.

Søer - viden

Det er i udkast til vandområdeplanvurderet, at meget stor andel af søerne i vandområdet ikke vil opfylde miljømålet i 2021. Limfjordsrådet har tidligere påpeget, at miljøovervågningen af søerne er utilstrækkelig til at skaffe det fornødne vidensgrundlag for vurdering af indsatsbehovet. Limfjordsrådet opfordrer til, at søovervågningen opprioriteres.

Virkemidler anvendt til søindsatser

Der er i vandområdeplanen lagt op til, at virkemidlet for reduktion af fosfortilførslen til søer i Limfjordsoplandet er etablering af fosforvådområder. Limfjordsrådet påpeger, at der i 1. generationsplanerne var lagt op til etablering af fosforvådområder rigtig mange steder, hvor det fysisk ikke kunne lade sig gøre. Limfjordsrådet finder derfor, at det bør være kommunerne, der bestemmer den mest hensigtsmæssige placering af vådområderne. Derudover bør der afsættes midler til afklaring af nye virkemidler overfor fosfor.

Vandløb

Limfjordsrådet finder det positivt med den lokale inddragelse i fastlæggelse af vandløbsindsatsen. Der opfordres til, at overvågningen i vandløb styrkes, da der er flere vandløb med ukendt tilstand, ligesom der mangler data for flere vurderingsparametre. Limfjordsrådet udtrykker endvidere skepsis overfor vurderingsgrundlaget i forhold til vandindvindingers påvirkning af vandløbenes økologiske tilstand. Der er behov for udarbejdelse af nationale retningslinjer for behandling af indvindingstilladelser.

Miljøfremmede stoffer

Det konkluderes i vandområdeplanen, at der mangles viden om miljøfremmede stoffer. Limfjordsrådet opfordrer til, at overvågningen opprioriteres, så tilstanden og indsatsbehovet kan vurderes.

Klimaforandringer og vandområder

I vandområdeplanen konkluderes det, at selvom der allerede nu kan påvises en påvirkning af vandmiljøet forårsaget af klimaforandringerne, så er vidensgrundlaget ikke tilstrækkeligt til at anvise konkrete handlinger. Limfjordsrådet opfordrer til, at den nødvendige viden tilvejebringes, så konsekvenserne af klimaforandringerne kan indarbejdes i planerne. Limfjordsrådet minder i øvrigt om, at Miljøministeren har forsikret om, at en løsning af de udfordringer omkring Thyborøn Kanal og den vestlige del af Limfjorden som følge af klimaforandringer vil ske under hensyntagen til den økologiske tilstand i Limfjorden.

Henvendelse fra Landbrug & Fødevarer

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer. I henvendelsen udtrykker Landbrug & Fødevarer bekymring for konsekvenserne for landbrugsproduktionen ved en gennemførelse af vandområdeplanernes vurderede reduktionsbehov for kvælstofudledningen. Som nævnt ovenfor er der et tværministerielt udvalgsarbejde i gang, der skal komme med forslag til en mere målrettet regulering. Landbrug & Fødevarer opfordrer Brønderslev Kommune til i kommunens høringssvar, at pege på behovet for en balanceret vandmiljøindsats, der ikke pålægger kommuner og erhvervsliv yderligere forpligtelser og økonomiske byrder. På baggrund af henvendelsen foreslår fagenheden, at Naturstyrelsen opfordres til at udarbejde et uddybende svar på følgende spørgsmål:

  1. Er det faglige grundlag for indsatsbehovet i kysvandene, hvor der i dag er stort fokus på kvælstofreduktioner, i orden, og er der i tilstrækkelig grad taget hensyn til andre presfaktorer som fx fiskeri og eftervirkningerne af tidligere tiders udledning af urenset spildevand og andre gamle skader?
  2. Er vandrammedirektivet implementeret på samme niveau som i resten af EU, herunder om de lempelsesmuligheder, der findes i vandrammedirektivet, også er anvendt i samme grad?

Endvidere tilføjes i høringssvaret bemærkning om, at Brønderslev Kommune forventer, at såvel kommuner som erhverv kompenseres økonomisk for de konsekvenser, som gennemførelse af vandplanlægningen måtte afstedkomme.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget

  • godkender fagenhedens forslag til høringssvar vedr. Naturstyrelsens udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn,
  • godkender Limfjordsrådets forslag til høringssvar,
  • tager stilling til hvor vidt spørgsmål og bemærkning affødt af henvendelsen fra Landbrug & Fødevarer skal medtages i kommunens høringssvar.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet høringssvaret ændres til:

”Brønderslev Kommune forventer, at såvel kommune som erhverv fuldt ud kompenseres økonomisk for de konsekvenser, som gennemførelsen af vandplanlægningen måtte afstedkomme.

Der henvises iøvrigt til Limfjordsrådets høringssvar, som Brønderslev Kommune tilslutter sig.”

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om badevandskvaliteten på Gerå Strand


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering om badevandskvaliteten på Gerå Strand

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Badevandskvaliteten ved Gerå Strand kan ikke overholde de lovbestemte bakteriologiske krav. Kvaliteten af badevandet klassificeres således som "ringe". Der er derfor opsat et skilt med "badning frarådes" på stranden.

Alt badevand skal inden udgangen af 2015 klassificeres som "tilfredsstillende", med mindre det anses for umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå en højere klassifikation. Der er derfor igangsat en undersøgelse, der skal bestemme de kilder, der forurener stranden.

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil sagen blive fremsendt til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes forureningsbegrænsende tiltag eller der skal indføres permanent badeforbud.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget orienteres, når resultat af forureningsundersøgelsen foreligger.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


12. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der blev orienteret om:

  • Ekstraordinært udvalgsmøde den 15. juni 2015, kl. 12.00
  • Dialogmøde med LandboNord fastsat til den 29. juni 2015, kl. 13-15
  • Møde med Brønderslev Forsyning om våde kældre i forbindelse med kloakrenoveringer

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 9. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer