Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 5. oktober 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Punkt nr. 7 behandles efter punkt nr. 8 og 9.

Til toppen


3. Mødekalender for 2016


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 16. september 2015 godkendt mødekalender for 2016.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse af Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Teknik- og Miljøudvalget. Mødedagen er fastsat til mandage, kl. 09.00 på Rådhuset i Dronninglund.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til mødeplan for Teknik- og Miljøudvalget for 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Fordebat Hjallerup Øst


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget behandlede i august en overordnet disponering af området Hjallerup Øst, der ønskes udviklet til boligformål.

Samtidigt blev der igangsat en fordebat om udvikling, der blev afholdt i perioden fra den 31. august 2015 til den 21. september 2015. Den 3. september blev der afholdt borgermøde med deltagelse af ca. 65 borgere. Der er modtaget 5 høringssvar i fordebatten.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal foretages ændringer af disponeringen på baggrund af høringssvarene og beslutte, om der skal igangsættes konkret planarbejde i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

I fordebatten vedr. disponering af området Hjallerup Øst er der modtaget 5 høringssvar med forslag til områdets udformning. De modtagne høringssvar er vedlagt i bilag sammen med et referat fra borgermødet. Der er modtaget høringssvar fra følgende:

 • Hjallerup Kirkes menighedsråd
 • Byudviklingsudvalget
 • Ejere af Østermarken 225
 • Beboerne på Skelbakken
 • Ejere af Østermarken 195 og 199

På baggrund af høringssvarene samt borgermødet har Fagenheden for Teknik og Miljø og Stabsenheden for Udvikling og Planlægning udarbejdet et revideret forslag til disponering af området, der er vedlagt i bilag.

Udvikling af Hjallerup Kirke

Menighedsrådet har fremsendt et høringssvar, hvori de beskriver, at der arbejdes med udvidelse af kirken. Menighedsrådet vil derfor gerne have reserveret areal syd og vest for kirken til fremtidig udvikling. Menighedsrådet opfordrer desuden til, at der ikke laves en vejtilslutning til Hjallerupvej vest for kirken, idet den vil overskære kirkestien. Der henvises desuden til, at der skal friholdes et åbent areal omkring kirken af hensyn til indsigten til kirken, der er omfattet af en aftaleplan. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg vil fagenheden indgå i en nærmere dialog med menighedsrådet om hvor stort et areal, de har behov for til deres udvidelsesplaner.

Udbygning af stamveje

Flere af høringssvarene omhandler dispositionsplanens placering af stamveje samt planlagte udbygning heraf. Grundprincippet ved udbygning af stamveje i området er en etapevis udbygning, hvor stamvejene finansieres ligeligt via både private og kommunale udstykninger i området.

Sammenkobling af Skelbakken og Østermarken

Generelt er der et ønske om, at den eksisterende og kommende Skelbakkenudstykning allerede nu kobles sammen med Østermarken. Sammenkoblingen vil betyde, at kommunen vil komme til at stå i forskud med udgiften til etablering af ca. 235 m stamvej. Fagenheden vurderer, at sammenkoblingen vil øge attraktiviteten af grundene ved Skelbakken væsentligt og samtidigt betyde, at trafikken til og fra Østermarkenområdet kan fordele sig mellem både Østermarken og Skelbakvej.

Tilslutning til Hjallerupvej via boligvej

Der er i høringssvaret fra Østermarken 195 og 199 samt på borgermødet udtrykt bekymring for forlængelse af en eksisterende stamvej i eksisterende boligområde i Østermarken til Hjallerupvej. Fagenheden foreslår denne tilslutning fjernet, idet vejen ikke fra start er tiltænkt gennemkørende trafik og derfor ikke er dimensioneret til den øgede trafik en tilslutning til Hjallerupvej vil medføre. Lodsejerne har desuden købt deres ejendomme i forventning om, at det er en lukket stamvej.

Tilslutning til Hjallerupvej øst eller vest fra kirken

Byudviklingsudvalget ønsker ikke en tilslutningsvej til Hjallerupvej gennemført på nuværende tidspunkt. De øvrige høringssvar samt i flere indlæg på borgermødet var der et generelt ønske om, at der etableres en tilslutning til Hjallerupvej, samt at denne gennemføres allerede nu. Baggrunden herfor et at opnå en hurtigere tilslutning til motorvejen samt sikre, at belastningen på den eksisterende del af Østermarken mindskes. Der er både høringssvar, der foretrækker den østlige og den vestlige tilslutning.

Fagenheden anbefaler tilslutningen øst for kirken, idet det er den vejføring, der bedst danner en trafikal "rygrad" for det samlede område. En gennemførelse af denne vejføring på nuværende tidspunkt er dog en dyr løsning, der samtidigt vil være til væsentlig gene for det landbrug, der berøres. Den vestlige tilslutning kan vanskeliggøres af kirkens udvidelsesbehov, idet tilslutningen skal placeres så tæt på kirken som muligt for at sikre tilstrækkelige oversigtsforhold. Fagenheden vurderer, at første del af Hjallerup Øst (ca. 17,5 ha) kan gennemføres ved at etablere stamvejen fra Østermarken til Skelbakvej uden en tilslutning til Hjallerupvej. Dermed må en del af trafikken forventes at fordele sig til Skelbakvej og dermed mindske belastningen af Østermarken. En tilslutning til Hjallerupvej vurderes dog at ville øge attraktiviteten af området.

Skelbakken II

Beboerne på Skelbakken har fremsendt en række kommentarer til bl.a. udformning af grønne arealer, vandafledning samt stier ved udstykning af Skelbakken II. Fagenheden vil i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen indgå i en dialog med grundejerforeningen for Skelbakken om områdets udformning.

Øvrige forslag og ønsker

I både høringssvarene og på borgermødet fremkom der en række andre forslag til forbedringer af infrastrukturen i Hjallerup, der ikke direkte vedrører planlægningen for Hjallerup Øst. Det drejer sig bl.a. om nyt slidlag på Skelbakvej, hastighedsbegrænsning på Skelbakvej samt muligheden for at etablere en østlig indgang til skole- og idrætsområdet på Idræts Allé. Fagenheden anbefaler, at forbedring af Skelbakvej medtages på Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringsliste, at hastighedsbegrænsning drøftes på færdselssikkerhedsudvalget og en ny indgang til skolen og hallen drøftes i forbindelse med et kommende projekt for nyindretning af Idræts Allé.

Plangrundlag

Kommuneplantillægget foreslås udarbejdet med udgangspunkt i vedlagte "Reviderede dispositionsplan". I kommuneplantillægget forventes ca. 17,5 ha rammeplanlagt til boligformål i form af åben-lave og tæt-lave boliger. Den resterende del af området udlægges som perspektivområde til boligformål, der kan rammeplanlægges, når det andet område er udnyttet. Kommuneplantillægget skal desuden indeholde overordnede principper for bl.a. friarealer mv. Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes en lokalplan for en privat udstykning af en mindre del af området, Skelbakken II, på ca. 6 ha.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for Hjallerup Øst med udgangspunkt i vedlagte skitse. Sideløbende med udarbejdelse af kommuneplantillæg udarbejdes lokalplan for Skelbakken II.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


5. Behandling af fordebat - vindmøller ved Skovengen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

I perioden fra den 7. august til den 11. september 2015 har der været afholdt fordebat om vindmølleprojekt Skovenegen nord for Asaa. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 24. august 2015 med deltagelse af ca. 50 borgere. Der er i alt modtaget 515 høringssvar, heraf 5 positive og 3 af teknisk karakter fra myndigheder/organisationer.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes plangrundlag for projektet i form af kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt lokalplan.

Sagsfremstilling

På baggrund af en ansøgning fra to lokale lodsejere om opstilling af 5 stk. 140 m høje vindmøller ved Skovengen nord for Asaa har der været afholdt en fordebat om projektet. I forbindelse med fordebatten blev der afholdt et borgermøde med deltagelse af ca. 50 borgere. Der er modtaget i alt 515 høringssvar, heraf 5 positive og 3 af teknisk karakter fra myndigheder/organisationer. Referat fra borgermødet og høringssvarene er vedlagt i bilag. Ansøger har fremsendt et partshøringssvar til indsigelserne, der er vedlagt i bilag.

Geografisk fordeling af indsigelser

På vedlagte kortbilag ses den geografiske fordeling af indsigelserne i området omkring vindmøllerne. Indsigelserne fordeler sig på følgende måde:

Afstand til møllerne

Antal ejendomme

Antal ejendomme med indsigelser

(andel af samlet)

Antal ejendomme med positive høringssvar

(andel af samlet)

840 m (6xmøllehøjde)

24

7 (29 %)

3 (12,5 %)

2.000 m

361

115 (32 %)

4 (1 %)

4.500 m

1.228

299 (24 %)

4 (0,3 %)

Der er i alt modtaget indsigelser fra 385 forskellige adresser, heraf er 129 adresser beliggende længere væk end 4,5 km eller kunne ikke stedfæstes. Indenfor 1 km fra vindmølleprojektet ligger i alt 31 beboelsesejendomme. Til sammenligning er der ved de gennemførte vindmølleprojekter ved Pulsen, Try, Ø. Linderup og Nejst mellem 16 og 21 boligejendomme inden for 1 km.

Indsigelsespunkter

De enkelte indsigelsespunkter er oplistet og kommenteret i vedlagte indsigelsesnotat. Der er en række indsigelsespunkter, der går igen i mange indsigelser:

Støj

Der er en generel bekymring for støj og støjpåvirkningens potentielle helbredsmæssige påvirkninger. Dertil kommer en bekymring for, at kommunen ikke kan/vil afhjælpe eventuelle støjproblematikker efter møllernes opstilling. Generelt bemærker fagenheden, at der ikke må opstilles møller, der ikke kan overholde de bindende støjgrænser for både almindelig og lavfrekvent støj.

Staten igangsatte i 2013 en undersøgelse af sammenhængen mellem støjpåvirkning fra vindmøller og sygdomme som hjertekarlidelser, depression, søvnforstyrrelser mv. Undersøgelsen gennemføres af Kræftens Bekæmpelse som en registerundersøgelse. Første del af undersøgelsen forventes afsluttet i 2016 og andel del i 2017. Miljøministeren og Klima- og Energiministeren opfordrede i 2013 kommunerne til at fortsætte vindmølleplanlægningen, mens undersøgelsen pågår. Hvis vindmøllerne efter opstilling giver anledning til overskridelse af støjgrænserne skal Brønderslev Kommune påbyde støjreduktion eller forbud mod fortsat drift. Måling af en eventuel overskridelse af støjgrænserne skal ske efter beregningsreglerne i vindmøllestøjbekendtgørelsen.

Skyggepåvirkning

Flere indsigere gør indsigelse mod skyggegener som følge af møllerne, og er bekymrede for eventuelle helbredspåvirkninger. Ansøger har i deres partshøringssvar tilbudt at montere møllerne med skyggestop indstillet til 0 timers skyggepåvirkning for alle beboelsesejendomme inden for 1.000 m fra vindmøllerne. Naboer inden for 1.000 m fra vindmøllerne vil dermed ikke opleve gener fra skyggekast. Påvirkning af beboelser længere væk vurderes at være begrænset, da møllerne oftest vil blive stoppet af nærmere liggende boliger. Skyggestop på 0 timers skyggepåvirkning for beboelser inden for 1.000 m fra vindmøllerne vil indgå som et vilkår i en eventuel VVM-tilladelse.

Påvirkning af natur, herunder særligt fugle

Flere indsigere gør opmærksom på områdets rige fugleliv og er bekymrede for vindmølleprojektets påvirkning heraf. Der er foretaget indledende undersøgelser af områdets fugleliv. Undersøgelserne indikerer, at vindmølleprojektet vil kunne gennemføres uden en væsentlig påvirkning på fuglene evt. med afbødende foranstaltninger. I en eventuel VVM-redegørelse skal problemstillingen undersøges nærmere. Indsigelsernes bemærkninger vil indgå som bidrag i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, hvor det vil blive undersøgt hvad der er af viden om fugles brug af området, og hvor der via konkret overvågning i lokalområdet skal tilvejebringes ny viden i forhold til vurdering af effekter på fugleliv i området.

Kystnærhedszonen

Møllerne placeres inden for kystnærhedszonen. Placering af anlæg som vindmøller, inden for kystnærhedszonen, kræver en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. En funktionel begrundelse for vindmøller er de højere vindhastigheder ved kysten og dermed mulighed for højere produktion. Den funktionelle begrundelse skal opvejes mod den landskabelige indvirkning vindmøller har på kystlandskabet. For placeringen ved Skovengen er middelvinden 7-7,3 m/s mod 6,8-7 m/s længere inde i landet. Den landskabelige påvirkning skal vurderes nærmere i en VVM-redegørelse.

Værditab

Mange indsigere er bekymrede for vindmølleprojektets betydning for deres ejendomsværdi. Værditabsordningen giver mulighed for at søge om kompensation for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstilling af vindmøller. Værditabet fastsættes af en uvildig taksationsmyndighed og skal betales af vindmølleopstiller.

Øvrige indsigelsespunkter er beskrevet i indsigelsesnotatet.

Plangrundlag

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet skal der udarbejdes:

 • et kommuneplantillæg, der bl.a. udpeger området til vindmølleformål,
 • en VVM-redegørelse, der beskriver vindmølleprojektets miljømæssige konsekvenser, og
 • en lokalplan, der fastsætter de konkrete rammer for projektet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og lokalplan for vindmølleprojekt Skovengen.

Personale

Ingen.

Beslutning

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der i gangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev er imod.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om genetablering af vejadgang til Hjørringvej fra Eventyrvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Virksomheder på Eventyrvej i Brønderslev anmoder om genetablering af Vandtårnsvej med vejadgang til Hjørringvej for at smidiggøre lastbilskørslen på Eventyrvej.

Den 30. april 2015 har der været afholdt et møde mellem Fagenheden for Teknik og Miljø og virksomhederne langs Eventyrvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det ansøgte i forhold til Hjørringsvejs nuværende vejklassificering og de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, samt om den eksisterende vendeplads på Eventyrvej skal udvides og dimensioneres til sættevogne og lastbil med hænger.

Endvidere skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til ansøgning om vejadgang til Hjørringvej fra privat p-plads, samt om der skal etableres beplantning langs Hjørringvej i samarbejde med virksomhederne på Eventyrvej.

Sagsfremstilling

En virksomhed har, sammen med en del øvrige virksomheder på Eventyrvej, taget initiativ til at anmode om at få genetableret Vandtårnsvej med vejadgang til Hjørringvej.

Anmodningen begrundes med, at der lejlighedsvis opstår trafikale kaotiske forhold, efter at Eventyrvej i 2004 er blevet til en blind vej. Virksomhederne, der alle er placeret i Eventyrvejs østlige side, har ofte problemer med vareleverancer med sættevogne og lastbiler med hænger, idet disse ikke kan vende ved Vandtårnsvej eller ved sidevejene. Lastbilerne bakker ofte fra virksomhederne ud på Eventyrvej, når de skal vende, og der opstår derved trafikfarlige situationer.

Flere af virksomhederne ønsker ikke at bidrage med areal til vendeplads, da de ikke føler sig forpligtet hertil og mener samtidigt, at det er en kommunal opgave.

Vandtårnsvej ønskes derfor genåbnet og som et minimum med "indkørsel" fra Hjørringvej.

Sagen har tidligere været behandlet på Færdselssikkerhedsudvalgets møde den 26. september 2011 og Miljø- og Teknikudvalget den 8. november 2011, hvor der blev givet afslag til det ansøgte.

I forbindelse med udskiftning af forsyningsledningerne i Eventyrvej i 2004 blev der afholdt et borgermøde, hvor Eventyrvejs fremtidige vejprofil blev drøftet.

På mødet gav parcelhusejerne udtryk for, at de var meget generet af den megen gennemkørende trafik med høje hastigheder, både med lastbiler og biler med trailere til genbrugspladsen.

Nordjyllands Amt stillede samtidigt vilkår om, at det uheldsbelastede vejkryds Vandtårnsvej/Hjørringvej skulle lukkes for kørende adgang, i forbindelse med godkendelsen af ny vejadgang fra Ådalen til Hjørringvej.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at lukke Eventyrvej, og der blev etableret en vendeplads til almindelig lastbil indenfor det eksisterende vejudlæg.

I 2009 blev der udarbejdet et projektforslag på en udvidelse af vendepladsen, således at vendepladsen dimensioneres til sættevogne. For at realisere projektet skulle der erhverves et græsareal på 200 m² fra en erhvervsvirksomhed. Virksomheden afslog dengang salget af arealet.

Hjørringvej er klassificeret som en gennemfartsvej i åbent land og er én af de største og mest trafikbelastede overordnede trafikveje i Brønderslev Kommune. Der er ligeledes tinglyst adgangsbegrænsning samt byggelinier langs Hjørringvej. Med denne vejklassificering er det nødvendigt, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum, så der kan sikres en god fremkommelighed på Hjørringvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag på det ansøgte, begrundet i Hjørringsvejs status som overordnet trafikvej og den tinglyste adgangsbegrænsning,
 • at der erhverves ca. 200 m² erhvervsjord til udvidelse af vendeplads, således at denne kan dimensioneres til sættevogne.
Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 22. september 2014, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler, at der etableres en vendeplads til sættevogn på Eventyrvej.

Nordjyllands Politi kan ikke give samtykke til, at Vandtårnsvej genåbnes. Politiet kan eventuelt give samtykke til et kanaliseringsanlæg med helleanlæg i vejmidten.

Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at et kanaliseringsanlæg vil blive for omkostningsrigt, da der skal eksproprieres jord til vejudvidelse.

Færdselssikkerhedsudvalget vurderer, at det vil give en bedre trafikafvikling på Markedsvej, hvis cyklister på Hjørringvej får vigepligt ved Markedsvej. Der kan herved etableres en venstre- og højresvingsbane til bilisterne på Markedsvej.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 3. november 2014

Et kanaliseringsanlæg på Hjørringvej samt en genåbning af Vandtårnsvej vil overslagsmæssigt koste, 1,7 + 0,3 = 2,0 mio. kr.

En udvidelse af eksisterende vendeplads, incl. jordkøb, vil overslagsmæssigt koste 200.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen om en vejtilslutning til Hjørringvej afslås, og at der i stedet godkendes en udvidelse af den eksisterende vendeplads på Eventyrvej, således at denne dimensioneres til sættevogn og lastbil med hænger.

Projektet medtages på Miljø- og Teknikudvalgets prioriteringsliste over trafiksikkerhedsprojekter.

Miljø- og Teknikudvalget, 3. november 2014, pkt. 9:

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2015:


På et møde mellem Fagenheden for Teknik og Miljø og virksomhederne langs Eventyrvej den 30. april 2015 blev sagen igen drøftet. Fagenheden har herefter modtaget en ansøgning fra Eventyrvej 24-30 vedrørende ønske om etablering af privat p-plads med vejadgang til Hjørringvej.

En forskønnelse af Hjørringvej blev på samme møde drøftet. Virksomhederne ønsker synlighed fra Hjørringvej, men er åbne for en beplantning som f.eks. Rhododendron langs Hjørringvej. Beplantningen kan sættes med jævne mellemrum fra Markedsvej til byens vandtårn.

Fagenheden har efterfølgende skitseret på et kortbilag, hvor der i dag kan vendes på Eventyrvej med et sættevognskøretøj. Vendepladserne er beliggende på private arealer og må i princippet kun benyttes af den enkelte virksomhed og ikke af de øvrige virksomheder og den offentlige trafik. Det er således de virksomheder, der i dag ikke har vendemuligheder på egen grund, der skaber de trafikale problemer på Eventyrvej, samtidigt med at vejen blev lukket ved Vandtårnsvej.

Fagenheden vurderer, at problemet løses bedst, med en udvidelse af den eksisterende offentlige vendeplads, beliggende ved enden af Eventyrvej.

Fagenheden finder det ikke trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at etablere en ny privat p-plads med vejadgang til Hjørringvej, begrundet i Hjørringsvejs status som overordnet trafikvej og den tinglyste adgangsbegrænsning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • afslår anmodningen om en vejtilslutning af Eventyrvej til Hjørringvej og i stedet godkender en udvidelse af den eksisterende vendeplads på Eventyrvej, således at denne dimensioneres til sættevogn og lastbil med hænger,
 • afslår anmodningen om en vejtilslutning til Hjørringvej fra en privat p-plads, begrundet i Hjørringsvejs status som overordnet trafikvej og den tinglyste adgangsbegrænsning,
 • tager stilling til, om der skal etableres beplantning langs Hjørringvej i samarbejde med virksomhederne på Eventyrvej.
Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der kan etableres ud- og indkørsel til Eventyrvej 26-30 fra Hjørringvej, hvor der ikke må være mulighed for at gennemkørsel til Eventyrvej.

Udvalget er positivt stemt overfor udvidelse af vendeplads, og dette vil blive behandlet i forbindelse med prioritering af anlægsmidler.

Udvalget har et ønske om facader på sigt vendes mod Hjørringvej i området, og vil understøtte dette i forbindelse med forskønnelse af strækningen generelt.

Bilag

Til toppen


7. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø har revideret administrationsgrundlaget for Grøn Ordning, da den administrative og den politiske praksis for Grøn Ordning ikke følger det gældende administrationsgrundlag.

Byrådet skal tage stilling til, om det reviderede administrationsgrundlag kan godkendes.

Sagsfremstilling

Igennem sagsbehandlingen af ansøgning om midler fra Grøn Ordning har fagenheden for Teknik og Miljø gjort forskellige erfaringer, hvilket medfører, at den administrative og den politiske praksis for Grøn Ordning ikke længere følger det gældende administrationsgrundlag for Grøn Ordning.

Administrationsgrundlaget er udarbejdet med henblik på at præcisere Brønderslev Kommunes tildeling af midler fra Grøn Ordning og sagsforløbet i administrationen af Grøn Ordning.

Da der i ansøgningsrunderne for Grøn Ordning har været fokus på kommunes mindre bysamfund og lokalområderne omkring de opstillede vindmøller, foreslår fagenheden for Teknik og Miljø, at administrationsgrundlaget tilrettes den egentlige praksis. Det foreslås derfor, at beskrivelsen af projekttyper i administrationsgrundlaget ændres fra et fokus på natur, miljø og energi til et fokus på udvikling af de mindre bysamfund. I det hidtidige administrationsgrundlag er fokus lagt på projekter med et natur-, miljø- eller energimæssigt sigte.

Den økonomiske ramme for projekter, som modtager midler fra Grøn Ordning, foreslås hævet fra 15.000 kr. til 50.000 kr. Dette er for at fremme større projekter, der har større effekt i lokalområderne, samt for at reducere antallet af små projekter, da der er megen administration knyttet til hver enkel ansøgning.

Der forventes et nyt krav til udbetaling af midler fra Energinet.dk. Ifølge de nye regler skal projektregnskaberne, ved udbetalingen af midler fra Grøn Ordning, godkendes ved en ekstern revisor. Tidligere har kommunes økonomiafdeling godkendt regnskaberne. Dette vil ikke længere være muligt. Fagenheden foreslår derfor, at udgifterne til den eksterne revisor pålægges de foreninger mv., der modtager midler fra Grøn Ordning. Dette kan hæve seriøsiteten af projekterne og igen fremme større projekter, der har større effekt i lokalområderne. Alternativet er, at kommunen skal afholde udgiften til hvert enkelt projekt, da udgifterne til ekstern revision ikke kan afholdes af midlerne i Grøn Ordning.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et ansøgningsskema, som skal benyttes af foreningerne, når de ansøger om midler fra Grøn Ordning. Det er anført i administrationsgrundlaget, at Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, hvis der mangler oplysninger i ansøgningen. Dette er for at minimere sagsbehandlingstiden af ansøgningerne og ressourceforbruget i fagenheden.

En ny ansøgningsrunde for Grøn Ordning foreslås igangsat den 2. november 2015 med ansøgningsfrist den 6. januar 2016. Brønderslev Kommune er på nuværende tidspunkt 1.185.000 kr. til rådighed i ordningen.

Med vedtagelsen af lokalplanen for Nejst II, vil der ved opstillingen af de 3 møller ved Nejst være yderligere 871.200 kr. til rådighed.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender administrationsgrundlaget samt tager stilling til, om udgifterne til en ekstern revisor skal pålægges de ansøgende foreninger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået, dog skal der være mulighed for dispensation for mindre projekter end 50.000 kr.

Bilag

Til toppen


8. Fornyet ansøgning om midler fra Grøn Ordning til energirenovering af Dorf Møllegård


Resume

Sagsforløb: TM

Museerne i Brønderslev Kommune søgte i forbindelse med ansøgningsrunden for Grøn Ordning i 2014 om midler til energirenovering af stuehuset på Dorf Møllegård.

Museerne søger nu om en forhøjelse af midlerne til projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en ansøgningsrunde for Grøn Ordning i 2014 søgte Museerne i Brønderslev Kommune om midler fra Grøn Ordning til energirenovering af stuehuset på Dorf Møllegård.

Museerne søgte om 630.000 kr. og blev tildelt 100.000 kr. til projekt fra Grøn Ordning. Efterfølgende har museerne udarbejdet en plan for projektet med de midler, som de har til rådighed. De har opdelt projektet i 2 etaper, henholdsvis renovering af klimaskærm og udskiftning af varmeanlæg og anden varmekilde.

For at kunne realisere etape 1, renovering af klimaskærm, mangler museerne endnu midler for at kunne igangsætte projektet.

Derfor søger Museerne i Brønderslev Kommune om en forhøjelse af de tildelte midler fra 100.000 kr. til 250.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om Museerne i Brønderslev Kommune kan tildeles yderligere 150.000 kr. fra Grøn Ordning til energirenovering af stuehuset på Dorf Møllegård.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Revideret ansøgning om midler fra Grøn Ordning vedr. stiprojekt ved Jerslev Multihal


Resume

Sagsforløb: TM

Jerslev Multihal søgte i forbindelse med ansøgningsrunden for Grøn Ordning i 2014 om midler til indendørs springudstyr, samt midler til et stisystem med udendørs fitnessredskaber.

Jerslev Multihal ønsker nu at annullere beløbet, som de blev tildelt fra Grøn Ordning til projektet. De forespørger om en genovervejelse af deres ansøgning til et revideret projekt for stisystemet med udendørs fitnessredskaber.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Jerslev Multihals ansøgning kan genovervejes.

Sagsfremstilling

Jerslev Multihal ansøgte i 2014 om midler fra Grøn Ordning til indendørs springudstyr samt midler til et stisystem med udendørs fitnessredskaber. De ansøgte om i alt 734.500 kr., hvoraf 25.000 kr. skulle finansiere stisystemet med udendørs fitnessredskaber.

Teknik- og Miljøudvalget tildelte dem 25.000 kr. til projektet.

I henhold til VE-Loven kan indkøb af springudstyr ikke dækkes af Grøn Ordning, da der alene er tale om indkøb og projektet dermed ikke er et anlægsprojekt. Midler fra Grøn Ordning kan finansiere anlægsprojekter, samt kulturelle og informative aktiviteter. Derfor blev der ikke tildelt midler til indendørs springudstyr.

Efterfølgende har Jerslev Multihal revideret projektet for stisystemet med udendørs fitnessredskaber.

I forbindelse med ansøgningsrunden for Grøn Ordning i foråret 2015 søgte Jerslev Multihal om midler til det reviderede projekt. Det var dog ikke gjort klart, at de ønskede at annullere de først tildelte midler på 25.000 kr. Dette var derfor ikke taget i betragtning ved behandlingen af deres ansøgning.

Jerslev Multihal forespørger derfor om en genovervejelse af deres reviderede ansøgning, hvor de ansøger om 58.845 kr. til en forhindringsbane og udendørs fitnessudstyr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget genovervejer Jerslev Multihals ansøgning og om de skal tildeles et nyt beløb af midlerne fra Grøn Ordning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der tildeles 50.000 kr. i støtte.

Bilag

Til toppen


10. Sagsbehandlingstider - miljøgodkendelser landbrug


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøstyrelsen har udarbejdet statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider i husdyrsager for 2014. Opgørelsen viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser i Brønderslev Kommune igen i 2014 er under 6 måneder.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har udarbejdet statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11, 12 og 16 for 2014.

Opgørelsen viser, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser i Brønderslev Kommune ligger på 5,7 måneder i gennemsnit for 24 miljøgodkendelser efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11, 12 og 16.

Historik / statistik

I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 8 stk. §§ 11 og 12-miljøgodkendelser 12,6 måneder.

I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 9 stk. §§ 11 og 12-miljøgodkendelser 5,2 måneder.

Der er således sket en mindre stigning i sagsbehandlingstiden. Forklaring herpå er bl.a. andelen af § 12-miljøgodkendelser (15 stk.); her er der krav om for-offentlighed (2 uger), øget høring (6 uger) plus udarbejdelse af beredskabsplan. Nogle af disse sager blev herudover belastet på sagsbehandlingstiden på grund af projekttilpasninger sent i godkendelsesfasen og forsinkede svar fra konsulent.

I henhold til "Aftale mellem regeringen og KL om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne" af 6. februar 2009 må sagsbehandlingstiden for § 11-miljøgodkendelser vare op til 6 måneder. Sagsbehandlingstiden for § 12-miljøgodkendelser må i henhold til ovennævnte aftale mellem KL og regeringen vare op til 9 måneder.

Fagenheden har stort fokus på vigtigheden af at bruge ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk konstruktivt. Fagenheden bruger det som et styringsværktøj og opnår dermed, at statistikkerne viser den reelle sagsbehandlingstid.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Møde afholdt i Landdistriktsrådet
 • Borgermøde afholdt omkring midtbyplan for Dronninglund
 • Møde om vejføring i Ådalen etape 2, Brønderslev
 • Møde om Ahornvej, Ø. Brønderslev
 • Håndtering af bilsalg i Asaa
 • Anlægsprojekter i gangsat

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach