Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 2. november 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Budgetopfølgningen bliver drøftet i Forretningsledelsen den 27. oktober 2015.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til kompenserende besparelser godkendt. Notat vedr. indtægter på byggesagsgebyrer medsendes sagen.

Ole Bruun deltog var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for ridecenter i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 32-R-06.01 for ridecenter i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til godkendelse af planforslagene til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 3. september 2014 givet bemyndigelse til, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 32-R-06.01 for "Rekreative formål, Tryvej, Hjallerup". Kommuneplantillægget udvider kommuneplanrammen med et areal på ca. 9.800 m² fra det åbne land, således at kommuneplanrammen omfatter ca. 37.400 m². Det er vurderet, at kommuneplantillægget er af mindre betydning, ikke strider mod kommuneplanens principper og kan gennemføres uden foroffentlighed efter planlovens § 23 c. Hvis der kommer indsigelser, kan Teknik- og miljøudvalget behandle indsigelserne og vedtage planerne endeligt, medmindre sagen indbringes for Byrådet. Hvis der ikke kommer indsigelser, kan planforlagene vedtages endeligt rent administrativt.

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 32-R-06.01. Lokalplanen erstatter lokalplan 20-24 og omhandler opførelse af tilbygning til ridehal. Desuden tillades opført ny gæstestald i stedet for eksisterende. Lokalplanen muliggør indretning af en lejlighed til berideren på maksimum 150 m² og 2 beboelsesværelser til beriderelever i eksisterende bygninger. Boliger indenfor lokalplanen forbeholdes for ansatte på ridecentret.

Antal værelser til beriderelever tilrettes inden annoncering, idet Hjallerup Samvirke mangler at indsende et tilsagn til indretning af lejlighed for 2-3 værelser for beriderelever.

Planforslagene kan ses i bilag og på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=614

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 32-R-06.01 til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2016, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af budgetaftalen for 2016 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer, der skal tages som en konsekvens af aftalen.

Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der er en konsekvens af budgetaftalen for 2016.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen, og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på

 • at få et overblik over opgaverne i eget område
 • at prioritere indsatserne på fagudvalgets område

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser og initiativer m.v., som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Beslutning

Aftalepunkterne blev gennemgået.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Oprettelse af ny ejendom med bolig og erhverv uden forudgående planlægning, Kornumgårdsvej 90, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at oprette en ny ejendom med bolig og erhvervsvirksomhed med en lagerhal med værksted på ca. 1200 m². Ansøger ønsker at købe et areal af landbrugsejendommen Kornumgårdsvej 90, Brønderslev, på ca. 6.000 m². Arealet ligger i landzone og er ikke planlagt inddraget til byudvikling i kommuneplanen eller nabo til areal, der påregnes inddraget.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektet ønskes fremmet, og om det kan ske uden forudgående planlægning ved landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Der søges om udstykning af en grund på ca. 6.000 m² til opførelse af en bolig på 192 m² og en garage på 98 m² på et areal af landbrugsejendommen Kornumgårdsvej 90. Fra boligen skal drives en kommunal dagpleje med krav om placering i tilknytning til Brønderslev by. Der skal opføres ca. 1.200 m² lagerhal til en virksomhed med tækning af tage. Der er p.t. to medarbejdere ud over ejeren.

Ansøger ønsker at købe et areal af landbrugsejendommen Kornumgårdsvej 90, Brønderslev, med placering som ses i kortbilaget. Arealet ligger i landzone og er ikke planlagt inddraget til byudvikling i kommuneplanen eller nabo til areal, der påregnes inddraget.

Fagenheden for Teknik- og Miljø vurderer, at det vil være i strid med planloven at give landzonetilladelse til det ønskede byggeri i udkanten af en byzoneby, som f.eks. Brønderslev. Anvendelsen vil efter planloven forudsætte en lokalplan, hvor arealet overføres til byzone. En landzonetilladelse vil danne præcedens for andre knopskydninger og vil være med til at fjerne forudsætningerne for den kommunale byudviklingsplanlægning. En uplanlagt placering kan komme til at ligge i vejen for gennemførelsen af fremtidige planlægningsønsker.

Ansøger efterspørger at sted, hvor bolig og erhverv kan ligge side om side, hvilket i princippet er et blandet bolig- og erhvervsområde. Hvis der skal planlægges for et sådant område, bør placeringen være i forbindelse med de eksisterende erhvervsområder, som er vist med rød farve i kortbilaget. Der har nogle steder været uheldige erfaringer med blandende bolig- og erhvervsområder, fordi erhvervet giver uventede gener for boligerne, og erhvervene ikke kan videreudvikles på grund af lave støjgrænser.

Et erhverv kombineret med kommunal dagpleje vil give anledning til trafik, som kan virke generende for boligerne, der er altdominerende i området ved Komponistvænget.

Brønderslev Kommune har investeret i planlægning for og byggemodning af et erhvervsareal ved Erhvervsparken i Erhverv syd. Erhvervsbygningen foreslås placeret her. Boligen kan etableres i allerede planlagte boligområder eller i de kommende boligarealer i Brønderslev syd.

Inden kommunalreformen var der mulighed for løbende at udlægge nyt areal til byudvikling, når et allerede udlagt areal var udnyttet. Naturstyrelsen har i forbindelse med tidligere kommuneplanrevisioner i 2009 og 2013 præciseret, at løbende udlæg ikke længere accepteres. Nu kan der i følge den statslige praksis først udlægges nye områder til byudvikling ved kommuneplan revision 2017. Kommunen skal i 2017 kunne argumentere for, at udlægget af bolig- og erhvervsarealer svarer til 12 års forbrug med den aktuelle befolkningstilvækst og sammensætning. Der er allerede udlagt store byudviklingsområder ved Brønderslev. Der kan være et praksisskifte på vej omkring byudvikling, da der er overvejelser om revision af planloven. Planloven er desuden flyttet til Erhvervsstyrelsens ressort.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • meddeler afslag på landzonetilladelse til bolig/ bolig og erhverv, og
 • genoptager overvejelser om behovet for planlægning af blandet bolig og erhverv ved kommuneplanrevision 2017.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Igangsætning af planlægning for udvidelse af blandet bolig- og erhvervsområde, Ahornvej Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget to ansøgninger fra to eksisterende virksomheder om udvidelse af det blandede bolig- og erhvervsområde på Ahornvej i Ø. Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ansøgningerne skal imødekommes og lokalplanlægning igangsættes.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en henvendelse fra en erhvervsdrivende på Ahornvej i Ø. Brønderslev, der har behov for udvidelsesmuligheder for sin virksomhed. Udvidelsen kræver, at der inddrages et stykke landzonejord syd for Ahornvej til byzone. På baggrund af henvendelsen er der afholdt et møde med deltagelse af udvalgsformanden, Fagenheden for Teknik & Miljø samt virksomheder på Ahornvejs sydside og lodsejere med tilgrænsende jorde. Formålet med mødet var at afdække det eventuelle udvidelsesbehov blandt virksomhederne. Virksomhederne beliggende Ahornvej 8 og 10 har begge konkrete udvidelsesbehov.

Ahornvej 8 er en vognmandsvirksomhed. Virksomheden benytter allerede på nuværende tidspunkt et stykke landzonejord til opmagasinering af containere. Virksomheden ønsker at inddrage yderligere areal til opmagasinering af containere, som vist på vedlagte kort. Ahornvej 10 er en værkstedsvirksomhed, der ønsker at udvide virksomheden ved at bygge en ny hal i forlængelse af deres eksisterende hal. Ahornvej 8 og 10 ejer begge de arealer, som de ønsker at udvide på.

På mødet blev der udtrykt bekymring for udvidelsesønskerne fra ejerne af ejendommen Granvej 23, der ligger umiddelbart syd for Ahornvej. Ejerne af Granvej 23 er bekymrede for øgede gener fra erhvervene samt hvorvidt en udvidelse vil starte en "glidebane", hvor erhvervene gradvist rykkes tættere på ejendommen.

Virksomhederne Ahornvej 8 og 10 klassificeres som miljøklasse 4-5. For miljøklasse 4-5 er den anbefalede minimumsafstand til boliger 100 - 150 m. Hvis der gennemføres afskærmende foranstaltninger kan en mindre afstand dog være tilstrækkelig. Afstanden fra Granvej 23 til den eksisterende byzone er ca. 125 m. Afstanden til den foreslåede "minimums"-udvidelse er ca. 105 m og afstanden til den "maksimale" udvidelse er ca. 75 m. På baggrund af de anbefalede minimumsafstande til boliger anbefaler fagenheden, at der ikke arbejdes videre med den "maksimale" udvidelse. Der bør desuden fastholdes en klar afgrænsning af byen mod det åbne land. For at definere afgrænsningen og afskærme mod boligerne mod syd, bør der i forbindelse med lokalplanlægning, fastsættes principper for afskærmning af erhvervene mod det åbne land via beplantning og/eller jordvold.

Fagenheden foreslår, at en ny lokalplan afgrænses som vist på vedlagte kort.

Kommuneplantillæg og lokalplan

Området, der ønskes inddraget, er beliggende i landzone uden for kommuneplanens rammeområder. Anvendelse af området til blandet bolig- og erhvervsformål forudsætter, at området overføres til byzone via en ny lokalplan. I den forbindelse skal den eksisterende kommuneplanramme for Ahornvej udvides, via et kommuneplantillæg, til også at omfatte det nye areal. Da der er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, der ikke forudsætter en fordebat, vurderer fagenheden, at kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af Teknik- og Miljøudvalgets delegationskompetence.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af blandet bolig- og erhvervsområde på Ahornvej i Ø. Brønderslev,
 • pålægger ansøgerne at bidrage til processen med et udkast til lokalplan og at lokalplankonsulenten skal udvælges i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag blev godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


9. Kommissorium for arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommissorium arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om kommissorium kan godkendes.

Sagsfremstilling

I sommeren 2015 blev der på møde mellem borgmestrene for Hjørring og Brønderslev Kommune fremsat ønske om, at der udarbejdes en ejerstrategi for Affaldsselskab Vendsyssel Vest (AVV). Hjørring Kommunes administration udarbejdede i september 2015 et udkast til kommissorium for arbejdet med ejerstrategien. På et møde i starten af oktober mellem AVV's direktør og repræsentanter for de to ejerkommuners administration blev indholdet i kommissoriet drøftet.

Efterfølgende er der udarbejdet et forslag til kommissorium. Kommissoriet er udformet så bredt, at ingen scenarier på forhånd er udelukket. Som et led i processen frem mod en endelig ejerstrategi, er det i kommissoriet foreslået, at der på et tidspunkt afholdes et seminar med deltagelse af de tekniske udvalg fra begge kommuner og bestyrelsen fra AVV.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommissoriet for arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Igangsætning af lokalplan for kommunal udstykning af boliger i Hjallerup Øst
 • Kystprojekter – afslag på ansøgning
 • Retssag GFE Krogenskær
 • Henvendelse vedr. Møllesøen i Klokkerholm
 • Møde i Landdistriktsrådet
 • Møder med lodsejere vedr. nedgradering af veje
 • Fællesmøde med Jammerbugt Kommune vedr. naturgenopretningsprojekt.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 2. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer