Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 30. november 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Serviceniveau for kommende kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/BS

Som led i den igangværende planlægning af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender styregruppen et oplæg til serviceniveau for kørslen i Brønderslev Kommune, som danner grundlag for den videre planlægning. Serviceniveau rapporten indeholder bestemmelser for den åbne kollektive trafik, skolekørsel og den behovsbestemte kørsel under NT flextur.

Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til godkendelse af serviceniveau oplægget og procesplanen for inddragelse af interessenterne.

Sagsfremstilling

Som led i den igangværende planlægning af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender styregruppen, bestående af repræsentanter fra NT, Børne- og Skoleområdet og Teknik og Miljø, et oplæg til serviceniveau rapport for kørslen i Brønderslev Kommune, som danner grundlag for den videre planlægning. Serviceniveaurapporten indeholder bestemmelser for den åbne kollektive trafik, skolekørsel og den behovsbestemte kørsel under NT flextur. I rapporten opdeles den kollektive transport i fire overordnede net: et regionalt stamnet, et kommunalt stamnet, et lokalnet og et flexnet.

Det regionale stamnet, der finansieres af regionen, hægter sig på de byer, der har flest indbyggere og dermed størst kundepotentiale og søger at skabe gode forbindelser til de omkringliggende kommuner og regionens hovedby, Aalborg, for at sikre bedst mulige forhold for særligt uddannelsessøgende og pendlere.

Det kommunale stamnet hægter sig på det regionale stamnet og sikrer forbindelse til kommunens egns- og områdebyer. Forbindelserne koordineres med mødetider på kommunens uddannelsesinstitutioner samt normale arbejdstider for større arbejdspladser. Der åbnes mulighed for at kunne justere på ringe- og mødetider på kommunens uddannelsessteder indenfor intervallet kl. 7.45 - 8.15. Bybuskørslen i Brønderslev by analyseres for at vurdere, om den skal nytænkes og eventuelt i højere grad sammentænkes med den øvrige kollektive trafik.

Lokalnettet tager udgangspunkt i kommunens skoledistrikter og kørselsberettigede folkeskoleelever og planlægges primært for at opfylde kommunens lovmæssige forpligtelser om befordring af elever. Lokalnettet tilstræbes koblet til stamnettet med 1 morgenafgang og gennemsnitlig 2 eftermiddagsafgange for skolernes 0.-9. klassetrin. Kørsel med elever til svømning sammentænkes og koordineres med kørsel i lokalnettet, så kontraktbusser, der holder stille om dagen kan udnyttes bedst. Derfor tilstræbes det, at svømmekørslen sker om formiddagen.

Flexnettet er et fladedækkende net, der favner hele kommunen, som supplerer det øvrige kollektive net med fleksibel kørsel på tidspunkter og i områder, hvor den ordinære kollektive kørsel er begrænset. I planlægningen af lokalnettet skal potentialet ved sammenkørsels- og koordineringsmulighederne mellem lokalnettet og NT´s flexskoleordning analyseres. Der skal i trafikplanprojektet ses på mulighederne for i højere grad at tilbyde Flextur som supplement til anden kørsel.

I procesplanen for inddragelse af interessenterne i planlægningen af den kollektive trafikplan er angivet hvorledes folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, råd- og distriktsudvalg, entreprenører, større virksomheder/institutioner og nabokommuner vil blive inddraget i planlægningsarbejde. Den kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune forventes færdig i april 2016 med implementering ved køreplanskiftet sommeren 2016.

Serviceniveaurapporten vil blive gennemgået på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkender oplægget til serviceniveaurapport og procesplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse - Midtbyplan for Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Midtbyplan for Dronninglund har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2015 og til den 12. oktober 2015, hvor der blev afholdt borgermøde om planen. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om midtbyplanen for Dronninglund skal godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen for Dronninglund er et behov for en ny samlet strategi for midtbyens udvikling samt behovet for et revideret plangrundlag.

Midtbyplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2015 og til den 12. oktober 2015, hvor der blev afholdt borgermøde om planen. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar. De indkomne bemærkninger findes samlet beskrevet i ”Samlet høringssvar” og "Høringsdokument".

I midtbyplanen foreslås afgrænsningsområdet til detailhandel indskrænket, for at understøtte det overordnede hovedgreb, der søger at koncentrere aktivitet og handel på og omkring Slotsgade.

Det er vigtigt at fastslå, at den ændrede afgrænsning kun gælder detailhandel, og at dette kun har betydning for den fremtidige anvendelse af berørte ejendomme, såfremt ejer ønsker at nyopføre eller væsentligt ombygge ejendommen til detailhandel. Den hidtil lovlige drift og anvendelse af ejendommene kan uhindret fortsætte. Dette er beskrevet i "Notat Betydning af ændret afgrænsningsområde til detailhandel".

I processen har ejere af ejendomme, der fremover ikke er omfattet af afgrænsningsområdet til detailhandel, været inviteret til møde, hvor betydningen af ændringerne blev gennemgået.

Som følge af indsigelse om fravær af Realskolegrunden (Nord/Syd) i afgrænsningen, og som følge af udvist interesse for området, har fagenheden udarbejdet 2 alternativer for afgrænsning af detailhandelsområde i Dronninglund (Model 1 og 2). Begge forslag er baseret på ændringerne, der har været udsendt i offentlig høring.

I planen er der foreslået nedsat et Midtbyråd til løbende sparring og dialog om byens udvikling. Midtbyrådet bør repræsentere byens foreninger/interesser bredt, og skal fungere som sparringspartner i udviklingen af byen.

Midtbyplanen er en sektorplan, der i sig selv ikke er juridisk bindende. Via efterfølgende kommuneplantillæg fastlægges de planlægningsmæssige ændringsforslag til ændrede rammer og retningslinier i kommuneplanen, der er bindende for kommunens sagsbehandling og lokalplanlægning. Det betyder, at der efter den endelige vedtagelse af midtbyplanen, vil blive fremsendt forslag til kommuneplantillæg for et ændret plangrundlag til politisk behandling.

Det præciseres, at regulering af kommuneplanens retningslinier er at betragte som erstatningsfri regulering, da kommuneplanen ikke er juridisk bindende for borgerne. Der påhviler derfor ikke et økonomisk ansvar på kommunen ved at ændre ved kommuneplanens rammer og retningslinier for afgrænsningsområdet til detailhandel.

Via ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania er Brønderslev Kommune blevet udpeget som deltager i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens Fremtid. "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser". Gennem kulturarvskommuneprojektet søges midtbyplanens hovedgreb om koncentration af aktivitet og handel understøttet ved udviklingen af et byrumsprojekt for den centrale del af Slotsgade. Muligheden for at etablere en projektøkonomi til virkeliggørelse af en konkret fysisk omdannelse af Slotsgade, søges undersøgt via diverse ansøgninger, f.eks.om Områdefornyelse i Statens Byfornyelsesprogram eller andre kilder kan anvendes til supplering af nødvendig egen finansiering.

Midtbyplanen er udarbejdet som en digital plan. Klik her for at åbne planen:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=13563

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • hvorvidt afgrænsningsområdet til detailhandel skal være model 1 eller 2,
 • om Midtbyplanen for Dronninglund kan godkendes på baggrund heraf,
 • nedsætter Midtbyråd til dialog og sparring om midtbyens udvikling, og
 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for revision af det planlægningsmæssige grundlag, som følge af midtbyplanens forslag til ændringer af plangrundlag.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået - incl. model 2.

Hildo Rasmussen, Hans C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke dele af Stationsvej udtaget af midtbyafgrænsningen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for et område til boligformål i Hjallerup Øst samt lokalplanforslag 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Den østlige del af Hjallerup har gennem en længere årrække været låst for ny byudvikling på grund af et veto fra staten på baggrund af grundvandsforhold i området. Staten har nu afsluttet en ny grundvandskortlægning, der betyder, at der nu er mulighed for at byudvikle i Hjallerup Øst. Området ligger attraktivt i forhold til forbindelse til byens centerområde, skole og idrætsfaciliteter og fagenheden vurderer, at det vil være et attraktivt boligområde for tilflyttere. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger et større område i Hjallerup Øst til boligformål, samt en lokalplan for et mindre område, hvor der er et konkret ønske fra en privat om at udstykke nye boliggrunde.

Den digitale udgave af planforslagene kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=13993

Kommuneplantillæg nr. 24

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet på baggrund af vedlagte dispositionsplan for Hjallerup Øst, der blev godkendt af Økonomiudvalget i august 2015. I kommuneplantillæg nr. 24 udlægges et ca. 17,5 ha stort rammeområde til boligformål. Arealet forventes at kunne dække den fremtidige boligudbygning i Hjallerup i en 10-12 årig periode. Området kan anvendes til åben-lave og tæt-lave boliger. Derudover udlægges et ca. 29 stort perspektivområde til boligformål, der er det område, der på længere sigt planlægges anvendt til boligformål. I kommuneplantillægget fastlægges desuden en arealreservation til en fremtidig forlængelse af Østermarken til Hjallerupvej.

Lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup"

Lokalplanområdet omfatter et ca. 7,6 ha stort areal, der er beliggende mellem de eksisterende boligområder Skelbakken I og Højen. Lokalplanen opdeles i 3 delområder. Lokalplanens delområde I kan anvendes til boligformål i form af åben-lave boliger. Lokalplanens delområde II, er et mindre areal, der kan anvendes til enten åben-lav eller tæt-lave boliger. Delområde I og II udgør tilsammen et areal på ca. 6,2 ha. Lokalplanområdets delområde III er et eksisterende friareal, der fremover skal være friareal for både det eksisterende boligområde Skelbakken I og lokalplanens område. Inden for friarealet kan anlægges et forsinkelsesbassin, der skal integreres rekreativt i området som en sø. Desuden kan der anlægges rekreative anlæg f.eks. en kælkebakke. Området vejforsynes ved at forlænge Skelbakken mod nord. På sigt planlægges Skelbakken forbundet med Østermarken.

Boligområdet forventes udnyttet af en privat projektudvikler. Der har været forhandlinger med projektudvikler i forhold til bidrag til vejanlæg og friarealer. Der forventes indgået en egentlig aftale inden lokalplanens vedtagelse.

Fagenheden har været i dialog med Hjallerup Fjernvarme, der gerne vil forsyne lokalplanområdet og generelt fremtidige områder i Hjallerup øst. Almindeligvis pålægger kommunen fjernvarmepligt til nye boligområder via lokalplanen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Projektudvikler ønsker ikke fjernvarmepligt i området. Fagenheden anbefaler, at der pålægges fjernvarmepligt i området, da det er en samfundsmæssig hensigtsmæssig løsning. Ved pålæg af fjernvarmepligt vil udstykker skulle betale anlægsbidrag til Hjallerup Fjernvarme, mens den enkelte grundejer skal betale tilslutningspligt. Den enkelte grundejer fritages fra tilslutningspligten, hvis der opføres lavenergibebyggelse.

Miljøscreening
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Fagenheden vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. De omfattede arealer er i dag landbrugsarealer uden særlige natur- og landskabsinteresser. En stor del af arealet er omfattet af en beskyttelseszone omkring Hjallerup Kirke, der har til formål at sikre kirken som monument i landskabet. Fagenheden vurderer, at planforslagene ikke er i strid med beskyttelseszonen, idet planforslagene alene giver mulighed for opførelse af lav bebyggelse og kirken er beliggende højere i landskabet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplanforslag 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup" og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Fagenheden foreslår desuden, at lokalplanforslaget indeholder krav om fjernvarmepligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået, dog således at tilslutning til fjernvarme afgøres ved planens endelige vedtagelse.

Afgørelsens skal ske på baggrund af

 • konkret projektforslag på baggrund af varmeforsyningsloven udarbejdet af fjernvarmeselskab
 • udarbejdelse af kommunal politik for tilslutning til fjernvarme ved fremtidige udstykninger, bl.a. på baggrund af temamøde om emnet

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Genoptagelse af sag vedr. nedgradering af offentlige asfaltveje til offentlige grusveje


Resume

Sagsforløb: MT

Efter offentliggørelsen af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om nedgradering af 4 offentlige asfaltveje til offentlige grusveje, er der indgivet en hel del klager fra de berørte lodsejere.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om virksomheder, detailhandel og lignende med et vist antal gæster, også skal indgå som et af kriterierne i forhold til nedgradering. Ligeledes skal der tages stilling til, om lodsejerne skal tilbydes at overtage eksisterende asfaltveje som private fællesveje, mod at de får udbetalt de afsatte midler til opfræsning af asfalt samt et beløb svarende til udgiften til 3 års vedligeholdelse af en grusvej.

Sagsfremstilling

Efter offentliggørelsen af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om nedgradering af 4 offentlige asfaltveje til offentlige grusveje, er der indgivet en hel del klager fra de berørte lodsejere.

Fagenheden for Teknik og Miljø har efterfølgende, sammen med udvalgsformanden, afholdt møder med de berørte lodsejere, den 8. og 12. oktober 2015.

Ejeren af en kjolevirksomhed på Larsgårdsvej mener, at der i kriterierne burde være medtaget antal besøgende. Deres kundetrafik er på ca. 3.000 personbiler/år, svarende til 8 personbiler pr. dag.

Nedgradering / nedklassificering af offentlige veje sker efter en række kriterier som:

 • laveste vejklasse (lokalvej)
 • ingen gennemkørende offentlig trafik
 • ingen busdrift
 • betjener kun et begrænset antal ejendomme
 • at vejene ikke må være adgangsveje til skoler, idrætsanlæg, kirker, kommunale parkeringspladser eller andre formål.

De tidligere kriterier har således bygget på en vurdering af de offentlige trafikinteresser og den aktuelle trafikbelastning. Tilføjelsen af et ekstra kriterie som "større virksomhed, detailhandel eller lignende" falder ikke ind under - trafikalt offentlig interesse.

Lodsejerne langs Røgelhedegårde og V. Melvadvej ønskede vejene opretholdt som asfaltveje. En løsningsmodel, der blev drøftet, kunne være, at kommunen tilbyder lodsejerne at overtage eksisterende asfaltveje som private fællesveje, mod at de får de afsatte midler til opfræsning af asfalt samt et beløb svarende til udgiften til 3 års vedligeholdelse af en grusvej. Vejloven kræver dog, at der opnås 100 % enighed mellem samtlige vejberettigede lodsejere og kommunen.

Lodsejerne på Åbrovej havde ingen indvindinger mod udvalgets beslutning om nedgradering af Åbrovej til offentlig grusvej.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 1. tager stilling til, om der skal medtages et kriterie, som foreslået af lodsejer på Larsgårdsvej,
 2. fastholder Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning fra den 8. juni 2015, dog således, at de vejberettigede på Larsgårdsvej, Røgelhedegårde og V. Melvadvej tilbydes at overtage eksisterende offentlige asfaltveje som private fællesveje, mod at de får de afsatte midler til opfræsning af asfalt samt et beløb svarende til udgiften til 3 års vedligeholdelse af en grusvej,

Såfremt der ikke kan opnås 100 % enighed mellem de vejberettigede og kommunen om ovennævnte, så opfræses vejene og opretholdes som offentlige grusveje, som tidligere besluttet.

Personale

Ingen.

Beslutning

På baggrund af erfaringer i forbindelse med forslag om nedgradering af offentlige asfaltveje til private fællesveje, anmodes Fagenheden for Teknik og Miljø om at udarbejde supplerende kriterier herfor.

Kriterierne bør indeholde:

 • at der forinden beslutning afholdes møde med lodsejerne,
 • at der tages hensyn til om der er erhvervsvirksomheder på vejen, med relativt mange kunder,
 • at der er mulighed for at overtage vejen som privat fællesvej, mod at man får udbetalt de afsatte midler til opfræsning af asfalt, samt et beløb svarende til 3 års vedligeholdelse af grusvej.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede:

 • Larsgårdsvej: Lodsejerne tilbydes at overtage vejen på ovenstående vilkår. Såfremt lodsejerne ikke ønsker dette, bibeholdes vejen som offentlig vej.
 • Åbrovej fastholdes nedgraderet til offentlig grusvej.
 • Der optages forhandling med lodsejerne på Røgelhedegårde og V. Melvadvej jf. forslag i sagsfremstillingen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Anmodning om lukning af Håndværkervej i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT

En borger anmoder igen, på vegne af beboerne på den sydlige del af Håndværkervej i Hjallerup, om at få lukket Håndværkervej ud for Dalvej for gennemkørende trafik.

Færdselssikkerhedsudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at sagen afvises, da det vurderes, at der ikke er noget færdselssikkerhedsmæssigt i sagen. Trafikmålingen foreslås videresendt til politiet til videre foranstaltning, med hensyn til kontrol af forbuddet mod gennemkørende lastbilstrafik samt kontrol af fartgrænsen.

Sagsfremstilling

En borger anmoder igen, på vegne af beboerne på den sydlige del af Håndværkervej i Hjallerup, om at få lukket Håndværkervej ud for Dalvej for gennemkørende trafik.

Færdselssikkerhedsudvalget har behandlet sagen tre gange tidligere:

 • 20. september 2010, vedrørende ønske om afspærring af Håndværkervej ved Dalvej.
 • 26. marts 2012, vedrørende ønske om afspærring af Håndværkervej ved Hjallerupvej.
 • 24. september 2012, vedrørende ønske om etablering af fartdæmpende chikaner på Håndværkervej ved Dalvej.

Alle tre gange er ønskerne blevet afvist, og politiet er blevet bedt om at håndhæve forbuddet mod gennemkørende lastbilstrafik samt kontrol af fartgrænsen.

Den nye anmodning begrundes med, at beboerne oplever en stærk stigning i lastbilstrafikken samt bus- og traktorkørsel på Håndværkervej. Herudover er de plaget af de alt for høje hastigheder.

De oplever at bustrafik foregår via Håndværkervej til og fra et parkeringsområde i industrikvarteret og traktorkørsel til og fra NCC´s vægt.

Da der nu er planer om at ændre erhvervsområdet 03-E-02 således, at Håndværkervej 18-30 fremover bliver til blandet bolig og erhvervsområde og det resterede område syd for nr. 18 bliver til boligområde, så mener beboerne, at en opdeling af trafikken ved en lukning af Håndværkervej vil være på sin plads. De ønsker, at trafikken til erhvervsområdet skal ske via Ålborgvej, der er beliggende parallelt med og kun 75m vest for Håndværkervej.

En ny trafikmåling viser en ÅDT på omkring 1.000 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 50 km/t og en 85 % percentil på 62 km/t. Der er målt 16 % tung trafik.

Sammenholdt med trafikmålingen fra 2012, så er der sket et fald i ÅDT med cirka 200 køretøjer, et fald i gennemsnitshastigheden på 2 km/t, et fald i 85 % percentilen på 2 km/t og et fald af den tunge trafik på 0,6 %.

I perioden 2004-2014 er der kun registreret én ulykke (2005) i krydset Hjallerupvej / Håndværkervej.

I 2003 er kørebanen på Håndværkervej blevet indsnævret til 5,5 m ved etablering af en stiplet kantafmærkning. Herved er der skabt bedre plads til de bløde trafikanter.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at der med sikkerhed kører 17 lastbiler / sættevogne på Håndværkervej om dagen. De resterende målte 174 lastbiler / busser skal tages med et hvis forbehold, da personbiler med trailer bliver talt som lastbiler, idet måleudstyret tæller akslerne på køretøjerne. Da genbrugsstationen er beliggende i erhvervsområdet, så kan det forventes, at hovedparten af de talte lastbiler / busser er trailerkørsel til genbrugspladsen.

En lukning af Håndværkervej ved Dalvej vil kræve ekspropriation og etablering af vendepladser. Endvidere vil det kræve en større høring af brugerne, som hovedsagligt er borgerne i Hjallerup by.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, Færdselssikkerhedsudvalgets indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at sagen afvises, da det vurderes, at der ikke er noget færdselssikkerhedsmæssigt i sagen.

Trafikmålingen videregives til politiet til videre foranstaltning med hensyn til kontrol af forbuddet mod gennemkørende lastbilstrafik samt kontrol af fartgrænsen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsudvalget, 2. november 2015, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde 30. november 2015

Færdselssikkerhedsudvalget indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget afviser sagen, da det vurderes, at der ikke er noget færdselssikkerhedsmæssigt i sagen.

Trafikmålingen foreslås videresendt til Politiet til videre foranstaltning, med hensyn til kontrol af forbuddet mod gennemkørende lastbilstrafik samt kontrol af fartgrænsen.

Beslutning

Færdselsudvalgets indstilling godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Klage over hegn på Tennisskoven 2, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en klage over etablering af plankeværk med efeu på ejendomme Tennisskoven 2 i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til lovliggørelse af efeuhæk etableret på ejendommen.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Tennisskoven 2, Hjallerup, henvendte sig i marts 2015 til Fagenheden for Teknik og Miljø med et ønske om at etablere en efeuhæk langs ejendommens nord- og østlige skel. Ejer oplyste, at hækken ville blive etableret med en kerne af plankeværk, og at det i løbet af 3-4 år ville være fuldt udvokset og fremstå som en traditionel hæk. Fagenheden vurderede på daværende tidspunkt, at efeuhækken var i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om levende hegn, idet den inden for en kort årrække ville fremstå som en traditionel hæk. Fagenheden meddelte derfor ejer af Tennisskoven 2, at etablering af en efeuhæk var i overensstemmelse med lokalplanen.

Efter etablering af efeuhækken modtog fagenheden en henvendelse fra områdets grundejerforening. Grundejerforeningen gjorde opmærksom på en tidligere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvori nævnet har vurderet, at beplantning, der kræver en fast konstruktion, ikke kan betragtes som levende hegn. På baggrund af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet er fagenhedens vurdering af, at efeuhækken var i overensstemmelse med lokalplanen, forkert. Grundejerforeningen ønskede desuden, at der ikke blev opsat yderligere efeuhække i området. Grundejerforeningen ønskede dog ikke den allerede etablerede efeuhæk nedtaget. Fagenheden meddelte grundejerforeningen, at fremtidige forespørgsler om efeuhække i området vil blive betragtet som dispensationsansøgninger, som Brønderslev Kommune vil være tilbageholdende med at meddele.

Klage

Der er modtaget en klage over efeuhækken fra ejer af Tennisskoven 30. Klager gør opmærksom på, at efeuhækken er i strid med lokalplanen, idet den fremstår som et plankeværk. Klager vurderer, at den vil fremstå som et plankeværk i mange år fremover. Klager mener, at plankeværket skæmmer området og er bekymret for, om det vil skabe præcedens i området.

Partshøring

Klagen er sendt i partshøring til ejer af Tennisskoven 2. Ejer redegør i partshøringssvaret for baggrunden for ønsket om en efeuhæk. Ejendommen Tennisskoven 2 ligger op ad Vestergade, ved indkørslen til Tennisskoven, med vej på tre sider. På grund af støj- og lysgener, særligt fra Vestergade, har ejer af ejendommen haft ønske om etablering af en effektiv afskærmning. For at få afskærmningen til at passe ind i området beplantes den med efeu, så den kommer til at fremstå som en stedsegrøn tæt hæk. Ejer oplyser, at planterne allerede på nuværende tidspunkt har opnået en højde på op til 110 cm. Ejer tilbyder, at såfremt efeuhækken lovliggøres vil de opbinde efeuplanterne i hele hegnets længde samt supplere med planter i hegnets fulde højde. Ejer forventer, at efeuhækken vil være fuldt tilvokset om ca. to år.

Lovliggørelse

Efeuhækken kan lovliggøres enten via retlig lovliggørelse eller via fysisk lovliggørelse. Retlig lovliggørelse består i at meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelse om levende hegn. En dispensation forudsætter en forudgående naboorientering. Fysisk lovliggørelse består i, at der meddeles påbud om, at hegnet skal fjernes. Fagenheden vurderer, at Brønderslev Kommune vil være erstatningspligtig ved fysisk lovliggørelse, idet ejer af Tennisskoven 2 har etableret efeuhækken i god tro.

Fagenhedens vurdering

Fagenheden vurderer, at der bør indledes dispensationsprocedure for efeuhækken. Fagenheden vurderer, at der sandsynligvis ville være meddelt dispensation til etablering af efeuhækken på den konkrete ejendom, hvis fagenheden havde haft kendskab til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Baggrunden herfor er, at der er tale om en grund med vej på tre sider, der derfor fremstår meget åben uden "læ" for både indblik, lysgener og trafikstøj. Løsningen med en efeuhæk giver ejendommens ejere mulighed for at få en bedre udnyttelse af deres ejendom. Samtidigt vil efeuhækken inden for få år fremstå som en egentlig tæt og stedsegrøn hæk. Der vil kun være tale om en kort årrække, hvor efeuhækken fremstår som et plankeværk, hvilket naturligvis mindskes i takt med planternes opvækst.

Fagenheden vurderer, at en dispensation ikke vil danne præcedens i området, idet der ikke er andre grunde inden for lokalplanområdet, der er omfattet af gener i samme omfang i forhold til trafikstøj og indbliksgener som Tennisskoven 2.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der igangsættes dispensationsprocedure for retlig lovliggørelse af efeuhækken på ejendommen Tennisskoven 2, Hjallerup. Som vilkår for dispensationen sættes krav om, at planterne skal opbindes samt suppleres med planter i hegnets fulde højde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen og Johs. Trudslev ønsker fysisk lovliggørelse.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Nyt vejnavn til udstykning af Tolstrupvej 2, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT

I forbindelse med udstykning af ejendommen Tolstrupvej 2, Brønderslev (tidligere Børnehaven Midgård) til boliggrunde, skal området tildeles et vejnavn. Der er også mulighed for at adressere ejendommene til Tolstrupvej, idet der er ledige husnumre.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

Ejendommen Tolstrupvej 2, Brønderslev, som tidligere har indeholdt børnehaven Midgård, skal tildeles adresser i forbindelse med udstykning. Bygningerne er nedrevet og ejendommen er under udstykning til 5 boliggrunde. Det bliver et område, som er beliggende på en stikvej, der alene forsyner disse parceller.

Området skal derfor enten have sit eget vejnavn, eller have adresse til Tolstrupvej - her er numrene 2-14 disponible.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

1. Midgården

2. Midgårdsparken

3. Tolstrupvej 2-14

Ejeren af ejendommen har foreslået at vejen tildeles navnet Midgården.

Personale

Ingen.

Beslutning

Midgården godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Reno Nord - Årsrapport 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning for 2014. Årets resultat blev -10,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -7,6 mio. kr. Reno-Nord anser resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Reno-Nord modtager affald til sortering, forbrænding og deponering.

Reno-Nord er pr. 1. januar 2014 fusioneret med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Aalborg. Årsrapporten er derfor den første, der dækker alle aktiviteter i det nye interessentselskab. Da 2014 økonomisk set er overgangsår kommenteres de gamle selskaber dog hver for sig i ledelsesberetningen.

Mængden af affald til forbrænding udgjorde i 2014 samlet 200.000 ton, og mængden til deponi udgjorde 7.000 ton.

I henhold til et notat fra Erhvervsstyrelsen i 2011 må egenkapitalen ikke indeholde akkumulerede overskud for områder omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Da der ikke pt. er sket en principiel afklaring af metodeopgørelsen, har det ikke været muligt for Reno-Nord at indarbejdet notatet i denne årsrapport. Se evt. mere herom i årsrapporten side 10, 11 og 15.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter

273.148 kr.

Samlede omkostninger

260.814 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

12.334 kr.

Finansielle omkostninger

-22.997 kr.

Årets resultat

-10.663 kr.

Der var i 2014 budgetteret med et underskud på 7,6 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 3,1 mio. kr. dårligere end budgetteret.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles taget til efterretning som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Reno-Nord - Budget 2016


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har vedtaget budget for 2016. Der budgetteres med samme mængder som i 2015, og et samlet driftsresultat på -5,0 mio. kr. I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har vedtaget budget for 2016. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde den 5. oktober 2015.

Reno-Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Aalborg. Budgettet for 2016 vedrører det nye fusionerede selskab, og er opstillet som et totalbudget for selskabet suppleret med delbudgetter for de enkelte afdelinger.

Der budgetteres med at affaldsmængderne er på niveau med 2015.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding på Reno-Nord inkl. afgift stiger med ca. 3 % for dagrenovationsaffald (til 651,00 kr./ton), 3 % for genbrugspladser og erhverv: stort brændbart (til 556,00 kr./ton) og småt brændbart (til 446,00 kr./ton).

Behandlingstaksterne for deponering falder generelt, da ændring af lokalplan medfører mulighed for øget deponering på eksisterende deponiområde.

Priserne er excl. moms

Budget 2016 i hovedtal

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet. Der henvises til bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

Totalbudgettet vedrører energianlæggene i Aalborg og Hobro, deponianlæg i Rærup, elektronikaffald, farligt affald i Aalborg og Hobro, genanvendeligt erhvervsaffald og genbrugspladser.

(i 1.000 kr.)

Totalbudget

Indtægt

270.780 kr.

Omkostninger

205.401 kr.

Indtjeningsbidrag

65.379 kr.

Afskrivninger

51.380 kr.

Renter, netto

19.000 kr.

Resultat

-5.001 kr.

Renteudgiften vedrører lånoptagelsen i ovnlinje 4 på energianlægget Aalborg.

I budgettet indgår anlægsudgifter til samlet 14,0 mio. kr.

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Dette skyldes, at omkostningerne for affaldsbortskaffelsen hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takter for renovation og genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2016 for Reno-Nord til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles taget til efterretning som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Eventuel deltagelse i et sorteringsanlæg for plast- og metalaffald i Aalborg


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge regeringens ressourceplan fra 2013 er kommunerne forpligtet til at arbejde for, at 50 % af Danmarks husholdningsaffald i 2022 går til genanvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommunen ønsker at igangsætte en proces om deltagelse i etablering af et sorteringsanlæg for plast- og metalaffald i samarbejde med I/S Reno-Nord og Jammerbugt, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Dagsordenpunktet skal ses i sammenhæng med dagsordenpunkt om iværksættelse af sortering af husholdningsaffald.

Sagsfremstilling

Ifølge regeringens ressourceplan fra 2013 er kommunerne forpligtet til at arbejde for, at 50 % af Danmarks husholdningsaffald i 2022 går til genanvendelse. For at nå dette mål er det helt centralt at have fokus på afsætning, og der skal allerede nu iværksættes tiltag.

Brønderslev Kommune har mulighed for at tilslutte sig et sorteringsanlæg for plast- og metalaffald, som planlægges etableret i tilknytning til I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg Øst. Der planlægges med en samlet investering på ca. 27 mio. kr. De deltagende kommuner bidrager med en fast årlig betaling svarende til deres respektive indbyggertal.

Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord Kommuner har i sommeren 2015 besluttet at iværksætte projektet i samarbejde med Reno-Nord. Rebild og Brønderslev Kommuner, som er interessenter i Reno-Nord, har af Reno-Nord fået tilbud om at tiltræde aftalen om etablering af sorteringsanlægget under forudsætning af, at man bidrager til de resterende finansieringsomkostninger og restafskrivninger fra tidspunktet for tiltrædelsen på lige fod med de oprindelige deltagere, og under forudsætning af, at man forpligter sig til at levere alt genanvendeligt plast- og metalaffald, som indsamles af kommunerne indenfor deres geografiske område. Der er dog en mulighed for, at det mellem de deltagende parter kan aftales, at visse plastfraktioner indsamlet på kommunernes genbrugspladser undtages fra leveringspligten.

Aftalen vil være uopsigelig fra kommunernes side i den forventede afskrivningsperiode på 8 år fra idriftsættelsestidspunktet. Kommunerne kan således tidligst opsige aftalen til ophør den 31. december 2023. Hvis Brønderslev Kommune tilslutter sig projektet fra starten, vil det årlige kapacitetsbidrag ifølge beregninger fra Reno-Nord udgøre ca. 300.000 kr. Til gengæld for dette vil der opnås en indtægt for det sorterede produkt, således at den reelle pris (indregnet den årlige betaling på ca. 300.000 kr.) for affaldet bliver 5-600 kr. pr. ton leveret affald. Til sammenligning er Reno-Nords forbrændingspris 632 kr. pr. ton i 2015.

Såfremt Brønderslev Kommune vælger at tilslutte sig aftalen, vil der være en problemstilling omkring leveringspligten til AVV for det plast- og metalaffald, som indsamles i den tidligere Brønderslev Kommune, dvs. den vestlige del af den nuværende kommune. AVV’s vedtægter forholder sig ikke til en delvis ophævelse af leveringspligten, men den generelle leveringspligt kan kun ophæves, hvis den opsiges tre år i forvejen, dvs. på nuværende tidspunkt tidligst med virkning fra 2019.

Brønderslev Kommunes eventuelle deltagelse i sorteringsanlægget i Aalborg forudsætter således, at der kan findes en løsning, hvor Brønderslev Kommune løses fra sin leveringsforpligtelse for plast- og metalaffald fra den vestlige del af kommunen, uden at skulle yde økonomisk kompensation til AVV for de ”manglende mængder”. En sådan løsning anses af fagenheden for at være realistisk, da Hjørring Kommune tidligere har tilkendegivet, at man har en stærk forventning om, at Reno-Nords anlæg vil blive en naturlig modtager af det kildesorterede affald, der vil blive indsamlet, når Hjørring Kommunes affaldsplan iværksættes. Hjørring Kommune har dog også tilkendegivet, at man ikke ønsker at forpligte sig til at levere affald til anlægget. Hjørring Kommune og AVV har i efteråret besluttet at gennemføre et pilotforsøg med forsortering, hvor det skal undersøges, om det er muligt at foretage en værdiforøgelse af det affald, som indsamles i Vrå-forsøget. Der synes at være en forventning om, at det vil kunne tilgodese ønsket om lokale arbejdspladser.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som mere udførligt beskriver fordele og ulemper ved Brønderslev Kommunes eventuelle deltagelse i sorteringsanlægget. I notatet er der også medtaget scenarieberegninger for økonomien i selve sorteringsanlægget. Notatet findes som bilag til dagsordenpunktet.

Overordnet set er det fagenhedens opfattelse, at Brønderslev Kommune er nødt til at iværksætte processen om sorteringsanlægget for at nå i mål med kravet om 50 % genanvendelse i 2022, og at kommunen ikke har bedre alternative muligheder for afsætning af plast- og metalaffald end det planlagte anlæg i Aalborg.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune ønsker at iværksætte en proces om at forpligte sig til deltagelse i sorteringsanlægget, forudsat at der kan findes en tilfredsstillende løsning i forhold til den leveringspligt til AVV, der i dag eksisterer for plast- og metalaffald fra den vestlige del af kommunen (den tidligere Brønderslev Kommune).

Personale

Ingen.

Beslutning

Afgørelse om deltagelse i den videre proces for sorteringsanlæg afventer arbejdet med ejerstrategi i AVV. Stillingtagen til tilslutning forventes at kunne tages på et senere tidspunkt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


13. Gradvis iværksættelse af sortering af husholdningsaffald


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge regeringens ressourceplan fra 2013 er kommunerne forpligtigede til at arbejde for, at 50 % af Danmarks husholdningsaffald i 2022 går til genanvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til iværksættelse af sortering af husholdningsaffald, da der er nationale krav om øget genanvendelse af affald. Dagsordenpunktet skal ses i sammenhæng med dagsordenpunkt om kommunens eventuelle deltagelse i et sorteringsanlæg for plast- og metalaffald.

Sagsfremstilling

Ifølge regeringens ressourceplan fra 2013 er kommunerne forpligtigede til at arbejde for, at 50 % af Danmarks husholdningsaffald i 2022 går til genanvendelse. For at nå dette mål, skal der allerede nu iværksættes tiltag. Målet kan kun nås, hvis der etableres kildesortering af affald helt ude ved husholdningerne. Der kan opnås store fordele, hvis kommunerne i et større geografisk område vælger samme løsning med hensyn til antallet og type af affaldsfraktioner. Stordriftsfordelene gælder både indsamling og afsætning.

Flere nordjyske kommuner ser ud til at vælge en løsning, som indebærer, at borgene skal sortere i følgende 4 fraktioner:

 1. Papir, pap, karton mv.
 2. Metal og blød og hård plastik
 3. Organisk affald, dvs. både vegetabilsk og animalsk
 4. Restaffald, herunder de ovennævnte, som ikke kan rengøres tilstrækkeligt.

De 4 nævnte fraktioner indsamles ved kilden, dvs. en henteordning. Flasker og glas vil de fleste steder stadig være en bringeordning, hvor borgene selv har ansvaret for sortering og aflevering i glasbobler eller på genbrugsplads.

Afsætning af fraktionen med papir mv. er relativt uproblematisk, idet afsætningen er ret sikker. Derimod kræver afsætning af fraktionen med metal- og plastaffald, at der etableres et sorteringsanlæg, hvorefter de sorterede fraktioner kan afsættes til en fornuftig pris. Brønderslev Kommunes eventuelle deltagelse i et sådant sorteringsanlæg behandles i særskilt dagsordenspunkt.

Med hensyn til organisk affald virker det som en oplagt løsning at behandle det organiske affald i et forbehandlingsanlæg, og derefter afsætte det til biogasanlæg eller rensningsanlæg. Efter behandling på biogasanlæg eller rensningsanlæg for spildevand er det umiddelbart oplagt at udsprede produktet på landbrugsjord. På nuværende tidspunkt er der dog en række uafklarede problemstillinger med hensyn til udbringning på landbrugsjord. Fx stilles der krav til sporbarhed, hvis der skal ske udbringning på landbrugsarealer med kvæg, fordi kvalitetsstyringskonceptet Arlagården kræver sporbarhed. Desuden er der en udfordring med større eller mindre rester af plastik på landbrugsjord.

På baggrund af ovennævnte vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre en gradvis iværksættelse af kildesortering af husholdningsaffald i kommunen.

Med opstart i 2017 udstyres alle boligenheder med en rumopdelt container på fx 140 l til sortering af papir, pap og metal i det ene rum og plast- og metalaffald i det andet rum. Containerne indkøbes af kommunen gennem udbud, og borgerne kan vælge en placering, som opfylder kravene i det nuværende regulativ. Containerne tømmes hver 4. uge. Købet af containerne finansieres gennem en lidt højere takst på dagrenovation. Den højere takst skal være udgiftsneutral for kommunen ud fra en realistisk forventning om levetid. Borgerne beholder eksisterende affaldsmateriel til indsamling af husholdningsaffald, som fortsat tømmes med den hidtidige frekvens.

Når der er sikkerhed for afsætning af organisk affald, indføres en løsning med en rumopdelt container til organisk affald og restaffald. Dette vil sandsynligvis indebære, at de affaldscontainere, som borgerne i øjeblikket selv ejer, ikke kan bruges længere. Hvis der i forløbet viser sig oplagte muligheder for genanvendelse af eget materiel, skal dette i videst muligt omfang tilgodeses – herunder en midlertidig rabat for brug af eget materiel.

Det er nødvendigt at tage stilling til den gradvise udrulning på nuværende tidspunkt, fordi Brønderslev Kommune så bibeholder muligheden for fælles udbud af dagrenovation sammen med Hjørring Kommune, som har planer om affaldssortering i 4 fraktioner fra 2017.

Det er fagenhedens vurdering, at der ikke er bedre alternativer til opstart på den affaldssortering, som er et nationalt krav.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den skitserede udrulningsplan kan godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Stillingtagen til udrulningsplan afventer færdiggørelse af ejerstrategien med AVV.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


14. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


15. Orientering om kulturarvskommuneprojekt


Resume

Forløb: FK/TM/ØK

Med afsæt i Midtbyplanen for Dronninglund har planlæggerne i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Fagenheden for Teknik og Miljø indsendt interessetilkendegivelse samt ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania for at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid - "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser".

Brønderslev kommune er glædeligt blev udpeget som 1 af 5 vindere i konkurrencen og er dermed udpeget som Kulturarvskommune i perioden 2015-18, og skal arbejde med Dronninglund bys kulturarv som motor for en ny fremtid for byens centrum.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Midtbyplanen for Dronninglund har planlæggerne i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Fagenheden for Teknik og Miljø indsendt interessetilkendegivelse samt ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania for at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid - "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser".

Brønderslev Kommune er glædeligt blevet udpeget som 1 af 5 vindere i konkurrencen og er dermed udpeget som Kulturarvskommune i perioden 2015-18, og skal arbejde med Dronninglund bys kulturarv som motor for en ny fremtid. Kommunen modtager 500.000 kr. i projektet, der alene kan anvendes til aflønning af eksterne konsulenter, der skal rådgive i processen. Der skal betales en fondsafgift af honoraret på 17,5 %.

I ansøgningen til Kulturstyrelsen stod skrevet, at Kommunen og Museerne ønsker at binde udvikling og kulturarv sammen ved aktivt at inddrage kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger i planlægningen, for at gøre Slotsgade attraktiv for butiksejere, kunder og besøgende. Det er oplægget, at projektet skal munde ud i et forslag til en konkret fysisk omdannelse af Slotsgade fra trafikrum til byrum, der forholder sig til kulturmiljøets arkitektur og funktion. Der skal dertil udformes et konkret forslag til facaderenoveringer af de kulturhistoriske betydende ejendomme i Slotsgade, med henblik på en ny fremtid og slutteligt skal projektet udforme retningslinier, der kan optages i kommuneplanen/bevarende lokalplan for inspiration og ramme ved etablering af nye ejendomme på den omfattede del af Slotsgade.

Der er indgået ”aftale” om rådgivning med COWI på omdannelsesprojektet for gaderummet Slotsgade og med arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard om den arkitektfaglige bistand til forslag om renovering af facader og udvikling af retningslinier for den arkitektoniske kulturarv. Rådgiverne har tidligere arbejdet sammen om lignende opgaver.

En væsentlig del af projektet/processen er at skabe et stort ejerskab til byens kulturhistorie, hvorfor formidlingen af denne samt inddragelsen af byens borgere er væsentligt for projektets succes. Brønderslev Bibliotek, Museerne i Brønderslev Kommune og Lokalhistorisk Arkiv Dronninglund har alle været inddraget i ansøgningsarbejdet og vil komme til at spille en vigtig rolle i den løbende proces.

Projektet er forankret under Teknik og Miljøudvalget. Projektledelsen varetages af en styregruppe bestående af Karsten Frederiksen (formand for Teknik- og Miljøudvalget), Margit Chemnitz (formand for Fritids- og Kulturudvalget), Asger Nielsen (afdelingsleder Plan og Miljø) samt Martin Heide (ansvarlig projektleder)

Fremtidigt anlæg - områdefornyelse

Ét af resultaterne af kulturarvskommuneprojektet er som beskrevet en detaljeret projektskitse til omdannelse af en del af Slotsgade. Med henblik på at realisere en fysisk omdannelse kræves en betydende anlægs-/projektøkonomi. En oplagt mulighed til at få økonomisk støtte til dette er at søge om statsligt tilskud via de muligheder, der ligger herfor i byfornyelsesloven. Særligt tænkes på "områdefornyelse". Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

Via områdefornyelse er det muligt at få statslig refusion på 1/3 af de afholdte udgifter til indsatserne. For at deltage i områdefornyelsen, skal der udarbejdes ansøgning herom. Bliver kommunen udvalgt, skal der udarbejdes et detaljeret byfornyelsesprogram, der beskriver de konkrete indsatser. Det er oplagt at lade ansøgning og evt. byfornyelsesprogram tage afsæt i midtbyplanen og kulturarvskommuneprojektet. Det påtænkes derfor, at der i løbet af 2016 tilrettelægges proces for evt. ansøgning om områdefornyelse, med henblik på realisering af omdannelse i Dronninglund midte.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår,at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 26. november 2015, pkt. 3:

Planlægger Martin Heide uddybede projektets idé og indhold.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 2. november 2015


Resume

Sagsforløb: MT

Orientering fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 2. november 2015.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i Færdselssikkerhedsudvalget den 2. november 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om ophør af foreningen Brønderslev Taxa


Resume

Sagsforløb: MT

Foreningen Brønderslev Taxa meddeler, at de på ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2015 har besluttet, at foreningen ophører pr. 14. november 2015, efter en af foreningens 2 medlemmer har besluttet at afhænde sine bevillinger. Det andet medlem fortsætter med sine 2 hyrevogne som områdetilladelse og overtager Brønderslev Taxa´s telefonnummer og navn.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til om de 2 hyrevognsbevillinger skal genopslås og tage meddelelsen om foreningen Brønderslev Taxa´s ophør til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningen Brønderslev Taxa meddeler, at de på ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2015 har besluttet, at foreningen ophører pr. 14. november 2015, efter en af foreningens 2 medlemmer har besluttet at afhænde sine bevillinger. Det andet medlem fortsætter med sine 2 hyrevogne som områdetilladelse og overtager Brønderslev Taxa´s telefonnummer og navn.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer på baggrund af generel afmatning i taxabranchen, at der ikke for tiden er behov for opslag af ledige bevillinger i Brønderslev området. De eksisterende vognmænd i Brønderslev området vil fortsat sikre, at der er en taxa døgnbetjeningen i byen. De ledige bevillinger vil senere kunne genopslås, såfremt det økonomiske grundlag for at drive en hyrevognsbevilling bliver bedre.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager meddelelsen om foreningen Brønderslev Taxa´s ophør til efterretning og godkender at der ikke genopslås ledige hyrevognsbevillinger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


19. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


20. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


21. Lukket punkt: Overtagelse af ejendom


Til toppen

Opdateret 1. december 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer