Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 8. december 2014
Lokale: Møllehuset i Asaa
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: MT

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Takster på byggesagsbehandling 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Alle kommuner skal senest den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyrer efter medgået tid på basis af tidsregistrering. Byrådet traf den 18. juni 2014 beslutning om gebyrmodel, hvor der opkræves byggesagsgebyrer alene efter medgået tid - også for det simple byggeri som ellers er undtaget af kravet, og besluttede samtidig en timetakst for resten af 2014 på 800 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har foretaget en omkostningskalkulation til fastlæggelse af timetaksten for 2015 og foreslår, at den fastsættes til 690 kr.

Byrådet skal tage stilling til, om taksten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid på sagen. De nærmere regler er fastsat i Bygningsreglementets kap. 1.12. Energistyrelsen har i januar 2014 udarbejdet en gebyrvejledning til kommunerne, til understøttelse af praksis ved fastsættelsen af byggesagsgebyrer efter den ny lovgivning. Den nye lov blev behandlet på Byrådets møde den 18. juni 2014, hvor der blev truffet følgende beslutninger:

  1. Kommunen skal så vidt muligt opkræve den andel af gebyrindtægterne, der er dækkende for de faktiske omkostninger, som kan dokumenteres.
  2. Der opkræves gebyr alene efter medgået tid, herunder også for det mindre byggeri, d.v.s. ingen fast gebyr.
  3. Ingen dele af byggesagsbehandlingen undtages fra gebyropkrævning. Det betyder, at eksempelvis forhåndsdialog med sagsbehandling, behandling i klageinstans, sagsbehandling efter byggetilladelse, samt afslag, skal der opkræves gebyr for.
  4. Der opkræves gebyr for alle typer af byggerier.
  5. Der opkræves gebyr i to rater, henholdsvis i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse/anmeldelse, samt i forbindelse med lovlig afslutning af byggesagen.
  6. Gebyr for resterende del af 2014 indføres straks med en timetakst på 800 kr.

Den nye lovgivning og tilhørende gebyrvejledning fastlægger, at gebyrindtægterne ikke må overstige omkostningerne. I så fald vil der være tale om en skat, hvilket der ikke er hjemmel til at opkræve i henhold til byggelovgivningen. Kommunen skal kunne dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger, som kommunen har i forbindelse med varetagelse af byggelovsområdet. Der må ikke laves skønsmæssige opgørelser.

Kommunen skal udarbejde en instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Af denne skal fremgå, hvilke direkte og indirekte udgifter, som kommunen vil dække gennem opkrævningen af gebyrerne, samt en omkostningskalkulation, der danner grundlag for en budgetteret timepris. Ved opgørelse af timetaksten kan kommunen ikke blot indregne den medgåede tid, som kan faktureres, med også den tid, som relaterer sig til byggesagsbehandlingen uden tilknytning til en konkret sag. Det kan f.eks. være udviklingsprojekter, visse møder, og kurser.

Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har udarbejdet en instruks, samt en omkostningskalkulation af timetakst for 2015 på 689,99 kr.

Timesatsen er ikke stationær, og skal godkendes af Byrådet hvert år. Der kan opstå forhold som f.eks. ændrede fordelingsnøgler i omkostningskalkulationen og variation i antallet af og karaktéren af byggesagerne, som betyder, at timesatsen for 2016 og efterfølgende år skal ændres. Specielt for 2016 kan der forventes ændringer, idet tidsregistreringer for byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere først opstartes i januar 2015. Der foreligger derfor ikke entydige tidsregistreringer til fastlæggelse af fordelingsnøgler for taksten i 2015.

På baggrund af timeprisen kan forventes gebyrindtægt for 2015 skønsmæssigt opgøres til 2.512.000 kr.

Gebyrvejledningen, hovedskema til beregning af timetakst, samt instruks kan ses i bilag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at taksten på byggesager for 2015 fastsættes til 690 kr. pr. time.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har sammen med Fagenheden for Teknik og Miljø foretaget en omkostningskalkulation. Prisen pr. time er beregnet til 689,99 kr. og afrundet til 690 kr.

I den budgetterede timepris er medregnet de direkte lønudgifter til byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere. Endvidere er medregnet en andel af fagenhedens fællesudgifter til ledelse, administration, it, inventar, køretøjer og rengøring m.v. Der er også medregnet en andel af de centrale udgifter til Byrådet og Forretningsledelsen samt stabe/afdelinger. Endelig er der medregnet en afskrivning på anlægsaktiver.

Den nye lovgivning og tilhørende gebyrvejledning fastlægger, at gebyrindtægterne ikke må overstige omkostningerne. Dette krav opfylder kommunen.

I budget 2015 er der budgetteret med en indtægt vedrørende byggesagsgebyrer på 2.803.000 kr. Der forventes en gebyrindtægt på 2.512.000 kr. efter ny lovgivning. Dette medfører således en skønnet mindreindtægt på 291.000 kr.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget behandler sagen på udvalgsmøde den 8. december 2014.

Udvalgets indstilling foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: MT

Beslutning

Der blev orienteret om:

  • Presseomtale vedrørende sag om nedgradering af asfaltveje til grusveje.
  • Møde med beboere på Rolighedsvej i Flauenskjold vedrørende forbedring af vejen herunder rotteproblemer.
  • Møde mellem udvalgsformændene på Miljø- og Teknik-området og Beskæftigelsesområdet vedr. mulighederne for at etablere op til 10 nyttejobs på Vej- og Park-området.
  • Dialog med bygherre vedr. igangsætning af lokalplan for tæt-lav boliger på Skolegade, Hjallerup.

Til toppen

Opdateret 12. december 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach