Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 11. maj 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2015


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2015 afsat et rådighedsbeløb til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet herunder asfaltvedligeholdelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne skal prioriteres til blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende.

Vej- og Parkchef Peder Gregersen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2015 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet i form af bl.a. asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende.

Rådighedsbeløbet til Vej- og Parkområdet er i 2015 på 9.800.000 kr. Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 overført 6.219.858 kr. til 2015 i ikke forbrugte anlægsmidler. Af dette beløb vedrører 5.846.028 kr. prioriteret i 2014, men endnu ikke udført. Tilbage til prioritering er således et restbeløb på 9.800.000 kr. plus 373.830 – i alt 10.173.830 kr.

Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 9. april 2015 prioriteret følgende projekter:

Færdselskampagner

62.500 kr.

Vandløb

500.000 kr.

Brøndriste

500.000 kr.

Småbyprojekter

40.000 kr.

Cykelstier (Nørregade, Brønderslev og Sterupvej mellem Jerslev og Sterup)

2.490.000 kr.

Trafiksikkerhedsprojekter i øvrigt

100.000 kr.

I alt

3.692.500 kr.

Tilbage til prioritering er herefter et restbeløb på 6.481.330 kr.

På mødet vil forslag til prioritering af anlægsmidlerne blive gennemgået.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til prioriteringen af de resterende anlægsmidler.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 9.800.000 kr. i rådighedsbeløb 2015 til asfaltvedligeholdelse m.v.

Beslutning

Udvalgsformanden gennemgik forslag til prioritering af resterende anlægsmidler for 2015. Udvalget gennemgik og godkendte formandens forslag. De restende midler prioriteres på et senere tidspunkt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Høringssvar Statens Natura 2000 planer for 2016-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til høringssvar kan godkendes.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, herunder kommunerne.

Fagenheden har udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er fagenhedens bekymring vedrørende de virkemidler, der anvises af staten til brug for at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet og delvis EU-finansiering/national medfinansiering. Fagenheden udtrykker i høringssvaret konkret bekymring for den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Fagenheden stiller spørgsmål om en ændring af formuleringen af de generelle målsætninger for at bidrage til et optimalt kommunalt råderum for at sikre de naturværdier, der findes i området. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden kommenteret mulighederne for f.eks. at opnå målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden kommenteres der på en række fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning, og der peges på virkemidler og indsats i forhold til forstyrrelser, som staten selv er myndighed for f.eks. i forhold til de jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til staten som foreslået.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fagenheden henviser til høringssvarets kommentarer vedrørende virkemidler og øget kommunal finansiering heraf uden statslig kompensation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2015, pkt. 6:

Sagen udsættes til udvalgets næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke høringssvaret godkendt og afsendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 29. april 2015, pkt. 10:

Tilbagesendes til ny behandling i fagudvalg.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015:

Fagenheden havde udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er, at der ikke følger de fornødne ressourcer og virkemidler med, i forhold til Statens krav om, at der skal opnås gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet (EU finansieret) og national medfinansiering. Fagenheden peger specifikt på den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og tilsvarende manglende finansiering vedrørende opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Høringssvaret indeholder ønske om, at målsætningerne for området formuleres, så Brønderslev Kommune opnår størst muligt råderum for lokalt at kunne målrette indsatsen, så de konkrete resultater realiseres i den for naturen og omgivelserne optimale rækkefølge. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden stiller i høringssvaret spørgsmålstegn ved, om det er realistisk med udpegningen af området ved Gerå som et område, hvor der skal opnås en målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden nævnes nogle specifikke fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til staten som foreslået.

Der sendes samtidig et brev, hvor Byrådet understreger, at det er afgørende for realiseringen af Natura 2000 planerne, at indsatsen sker på frivillig basis, at der er de fornødne økonomiske midler til rådighed for kompensation af lodsejerne samt at kommunerne tildeles de fornødne ressourcer til arbejdet med handleplanlægning, forhandling med lodsejere samt realisering af de projekter, der skal give gunstig bevaringsstatus i Natura 2000 områderne. Byrådet udtrykker samtidig bekymring i forhold til den omflytning, der p.t. sker - fra produktionsstøtte til støtte af grønne tiltag - inden for den samlede EU støtte til landbruget. Landbrugserhvervet er meget væsentligt for beskæftigelsen i Danmark i almindelighed, men er det i særdeleshed i Nordjylland, hvor 20 % af beskæftigelsen relaterer sig til landbruget.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet landbrugserhvervet forventes kompenseret fuldt ud i forbindelse med en eventuel realisering af planerne. Byrådet er uenig i forhold til den omflytning, der p.t. sker - fra produktionsstøtte til støtte af grønne tiltag - inden for den samlede EU støtte til landbruget.

Der udarbejdes nyt supplerende brev til til Miljøministeriet i forhold til Byrådets endelige beslutning.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til Vandhandleplan 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune indeholder en beskrivelse af planen for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Forslaget til Vandhandleplanen er en tilrettet udgave af den tidligere vedtagne vandhandleplan, der blev ophævet i forbindelse med ophævelse af de tidligere vedtagne statslige vandplaner i 2012.

Byrådet skal tage stilling til om forslag til Vandhandleplan 2015 kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Staten offentliggjorde den 30. oktober 2014 vandplanerne for 1. planperiode. Vandplanerne er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Det betød, at den oprindeligt godkendte vandhandleplan for Brønderslev Kommune ligeledes blev ophævet. Til trods for forsinkelsen er kommunerne fortsat forpligtet til at gennemføre vandplanens indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Det er derfor i praksis formålsløst at udarbejde en vandhandleplan, men staten har fastholdt kommunernes forpligtelse i henhold til miljømålsloven. Fra og med næste planperiode (2016-2021) er lovgivningen blevet ændret således, at kravet om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner er bortfaldet.

Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vid udstrækning baseret på den tidligere vedtagne plan. Der er udelukkende foretaget korrektion af indsatsprogrammet i overensstemmelse med de nu vedtagne vandplaner. Det skal bemærkes, at den generelle indsats i forhold til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget (indsats i forhold til kystvande) påhviler staten, og indsatsen gennemføres via randzoner, vinterafgrøder m.m. Kommunens ansvar er de indsatser der gælder miljøforbedringer i vandløb og søer, herunder restaureringer, fjernelse af spærringer, forbedret spildevandsrensning m.v. Det indsatsprogram, som Brønderslev Kommune skal gennemføre, er som følger (ændring i forhold til tidligere vandplan/vandhandleplan er vist i parates):

  • Restaurering af vandløb. Samlet vandløbslængde på 11 km (tidligere 25,4 km)
  • Genåbning af rørlagte vandløb. Samlet længde ca. 4,8 km (tidligere 7 km)
  • Fjernelse af spærringer. I alt 27 stk. (tidligere 32 stk.)
  • Biomanipulation i Klokkerholm Møllesø (uændret)
  • Forbedret spildevandsrensning på 161 ejendomme (tidligere 185 ejendomme)
  • Indsats overfor 5 overløb fra fælleskloakerede områder (uændret)

Indsatsen "Ændret vandløbsvedligeholdelse" er taget ud af vandplanerne generelt, og ligeledes er indsatsen overfor fosfortilførsel til Dronninglund Møllesø taget ud.

I forbindelse med ophævelsen af de tidligere vandplaner vedtog staten en bekendtgørelse, der gjorde det muligt for kommunerne at påbegynde indsatsen på vandløbsområdet. Den overordnede strategi for indsatserne på vandløbsområdet har i Brønderslev Kommune været at samle indsatserne i forhold til vandløbsregulativer jf. kommunens plan for revision af disse. Indsatserne er fordelt på 8 områder (vandløbsoplande). Status og tidsplan for arbejdet på vandløbsområdet er:

2013: Der er lavet forundersøgelse på indsatserne i oplandet til Voer Å, Sørå og Gerå.

2014: Der er igangsat forundersøgelser på alle indsatser i Ryå opland

2015: Der ansøges om finansiering af forundersøgelser på alle indsatser i oplandet til Liver Å og Uggerby Å.

Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført. Gennemførelsen af indsatserne sker i øvrigt efter vandløbslovens almindelige bestemmelser, og lodsejerne involveres i processen fra starten af. Der er indtil nu realiseret et enkelt restaureringsprojekt, og der søges i august 2015 om tilskud til realisering af projekter i oplandet til Voer Å og Gerå og muligvis Ryå. Pga. forsinkelsen af vandplanerne og en meget omstændelig ansøgningsprocedure til tilskudsordningen, vil det ikke være muligt at gennemføre alle indsatser indenfor planperioden i 2015. Dette gælder ikke kun Brønderslev Kommune men er et generelt billede. Der er endnu ikke kommet udmeldinger fra staten om, hvorledes kommunerne skal forholde sig til de indsatser, der ikke når at blive gennemført i 1. planperiode.

I forhold til spildevandsindsatsen (overløb fra fælleskloakerede områder og spredt bebyggelse) skal denne indarbejdes i spildevandsplanen, når vandhandleplanen er endeligt vedtaget. Status er på nuværende tidspunkt, at indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er gennemført. Indsatsen overfor spredt bebyggelse er opdelt i en såkaldt baselineindsats, der stammer fra de tidligere regionplaner, og som er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. Indsatsen omfatter 98 ejendomme. Den supplerende indsats, der er fastlagt i vandplanerne, omfatter 63 ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til 11 ejendomme under baselineindsatsen. Planen er at meddele påbud til alle ejendomme under baselineindsatsen i løbet af 2015 og til ejendommene i den supplerende indsats i løbet af 2016. Der gives grundejeren en frist på 2 år til at opfylde påbuddet, hvilket betyder, at indsatsen er gennemført i løbet af henholdsvis 2017 og 2018. I forhold til indsatsen overfor spredt bebyggelse har staten accepteret, at gennemførelsen af indsatsen bliver forsinket.

I følge miljømålsloven skal forslag til vandhandleplanen være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne. Det vil sige senest 30. april 2015. Forslaget skal derefter i 8 ugers offentlig høring. Vandhandleplanen skal være vedtaget senest 1 år efter offentliggørelsen af vandplanerne (senest 30. oktober 2015).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune.

Personale

Kommunen er blevet kompenseret af staten for det ekstra arbejde som vandplanerne medfører.

Økonomi

Indsatserne på vandløbsområdet finansieres af staten via tilskudsordning. Indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er finansieret af spildevandsforsyningsselskabet. Indsatsen overfor spredt bebyggelse finansieres af de enkelte grundejere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke at godkende udkastet til Vandhandleplan.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 29. april 2015, pkt. 11:

Tilbagesendes til ny behandling i fagudvalg.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015:

Formålet med vandplanerne er at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer, fjorde og kystvande, således at miljømålene for disse kan opfyldes. Brønderslev Kommune er omfattet af vandplanerne for Limfjorden og for Nordlige Kattegat/Skagerak. Vandplanerne er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Til trods for forsinkelsen af vandplanerne skal kommunerne i følge Miljømålsloven udarbejde en vandhandleplan, der nærmere fastlægger rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af vandplanens indsatsprogram. Forslag til vandhandleplan skal være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelse af vandplanen (senest den 30. april 2015) og vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest 1 år efter (senest den 30. oktober 2015). Kommunerne er også forpligtede til at gennemføre vandplanernes indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Vedtagelsen af vandhandleplanen giver ikke i sig selv lovhjemmel til at gå i gang med indsatserne. Disse skal gennemføres i henhold til gældende lovgivning (vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven mm.). Ifølge denne lovgivning skal lodsejere, borgere og interesseorganisationer involveres i processen i forbindelse med gennemførelse af de enkelte indsatser, ligesom der vil blive truffet afgørelser efter denne lovgivning med mulighed for klageadgang. Lodsejere, der måtte lide tab ved gennemførelse af en indsats, kan også søge om erstatning efter gældende lovgivning. Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten/EU, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført.

I forbindelse med de vandplaner, der blev underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet, nåede Brønderslev Kommune at udarbejde en tilhørende vandhandleplan. Den blev ophævet som følge af ophævelsen af vandplanerne. Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vid udstrækning baseret på denne tidligere vedtagne plan.

Forslaget til vandhandleplan er vedlagt i en pdf-udgave. Da forslaget er udarbejdet som en digital plan vil der dog være nogle af figurerne (aktive kort), der kun kan ses i den digitale udgave. Denne kan ses via dette link:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/vandhandleplan2015.htm

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Forslag til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, idet landbrugserhvervet forventes kompenseret fuldt ud i forbindelse med en eventuel realisering af planerne.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 12. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer