Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 15. juni 2015
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Prioritering af afdækningskatalog for Miljø- og Teknikudvalgets område


Resume

Sagsforløb: TM

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Teknik- og Miljøudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned. Økonomikonsulent Birthe H. Petersen deltager i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog, idet der henvises til det netop udsendte Budget 2015 side 121-132.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. februar 2015, pkt. 14:

Budgetprocessen for 2016 blev drøftet.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag som foreskrevet.

Udvalget ønsker fokus på foreslået følgende områder: Driftsaftaler med andre kommuner, udbud af vejbelysning, serviceniveauet på natur-, rekreative og grønne områder.

Udvalget orienteres om bemanding og opgaveløsning i administrationen på Teknik- og Miljøområdet.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling d. 8. juni 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller følgende besparelsesforslag fra det udarbejdede afdækningskatalog. Afdækningskataloget, som det foreligger, er ikke prioriteret.

MT 801

Nedskæring på 3½ medarbejdere ved naturlig afgang

1.225.000 kr.

MT 801

Serviceniveau på vintertjeneste

475.000 kr.

MT 801

Serviceniveau – grønne områder

150.000 kr.

MT 801

Varekøb på det grønne område

100.000 kr.

MT 801

Varekøb på vejvedligeholdelse

163.000 kr.

MT 801

Arbejder for fremmed regning (ekstra indtægter)

200.000 kr.

I alt

2.313.000 kr.

MT 802

Kollektiv trafik (1 mill. kr. helårsvirkning)

365.000 kr.

MT 802

Vejbelysning

400.000 kr.

I alt

765.000 kr.

ØK 102

Afdækninger i Administrationen

700.000 kr.

I alt afdækning

3.778.000 kr.

Det forøgede afdækningsbeløb ønskes anvendt til underskud vedr. mindreindtægter på byggesagsgebyrområdet.

I forbindelse med ændret serviceniveau på det grønne område ønsker Ole Bruun en fastholdelse af ”giftfri” politik.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Fordeling af midler fra Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM

Der har været en ansøgningsrunde for projekter støttet af Grøn Ordning fra den 2. marts 2015 til den 30. april 2015. Der er indkommet 22 ansøgninger i ansøgningsrunden.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan midlerne fra Grøn Ordning skal fordeles.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 22 ansøgninger i ansøgningsrunden for Grøn Ordning i foråret 2015. Der er i alt søgt om 4.187.425,50 kr.

Der er 1.470.000 kr. til rådighed i ordningen, som kan uddeles til de ansøgte projekter.

Se ansøgningsliste for en beskrivelse af de ansøgte projekter og beløb.

Der kan efter VE-Loven gives tilskud fra Grøn Ordning til anlægsarbejder, der styrker de landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

I Brønderslev Kommunes administrationsgrundlag for Grøn Ordning er der, ud over kriterierne i lovgivningen, fastlagt følgende tildelingskriterier:

  • Projekterne skal forbedre indsatsen på natur-, landskabs, miljø- eller klimaområderne.
  • Projekterne skal forbedre offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder i landdistrikterne og de mindre bysamfund.
  • Projekterne bidrager til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at de ansøgte projekter ligger inden for kriterierne. Ved få af projekterne er der dog usikkerhed omkring i forhold til VE-Loven. Energinet.dk er blevet forespurgt, om disse på projekter kan opnå tilskud fra Grøn Ordning. Fagenheden afventer endnu svar fra Energinet.dk. Se ansøgningslisten for de konkrete detaljer.

To ansøgninger er blevet afvist af fagenheden, da de lå inden for bygrænsen til Brønderslev. Byrådet har besluttet i administrationsgrundlaget for Grøn Ordning, at midlerne skal forbeholdes lokalbyer og landsbyer. Midlerne kan derfor ikke tildeles projekter i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvordan midlerne fra Grøn Ordning skal fordeles i denne ansøgningsrunde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at fordele midlerne fra Grøn Ordning således:

Plantagen, Agersted

100.000 kr.

Gårdsplads, Soerensminde

20.000 kr.

Sti i Stenum

35.342 kr.

Naturareal/sti ved Flauenskjold

100.000 kr.

Formidlingsprojekt til fremme af bæredygtig udvikling

30.000 kr.

I alt

285.342 kr.

Restbeløbet på ca. 1.115.000 kr. fordeles på et senere udvalgsmøde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Supplerende høringssvar til Miljøministeriet vedrørende Statens Natura 2000 planer


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet besluttede på møde den 27. maj 2015, at udfærdige et supplerende politisk svar til kommunens høringssvar til Statens Natura 2000 plan. Teknik- og Miljøudvalget blev bemyndiget til at godkende formuleringen af svaret.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til fagenhedens forslag til supplerende høringssvar.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. maj 2015 at godkende Fagenheden for Teknik og Miljøs foreløbige høringssvar, der blev indsendt den 27. marts 2015 inden høringsfristens udløb. Dog skulle der udfærdiges et supplerende politisk svar, som bl.a. skulle understrege nødvendigheden af fuld kompensation til de landbrug, der måtte få gener af de indsatser, der skal gennemføres i Natura 2000 områderne.

Teknik- og Miljøudvalget blev bemyndiget til at godkende formuleringen af dette høringssvar. Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til supplerende høringssvar.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udkast til supplerende høringssvar.

Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte det supplerende høringssvar.

Johaes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ingen.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der blev orienteret om:

  • Møde med Brønderslev Forsyning om våde kældre i forbindelse med kloakrenoveringer
  • Møde med beboere på Larsgaardsvej om nedgradering af vejen
  • Møde i Politisk Udviklingsforum den 15. juni 2015, eftermiddag
  • Møde i vandløbslaug vest den 16. juni 2015
  • Vindmøllemøde den 16. juni 2015 om Nejst-møller
  • NT repræsentantskabsmøde den 16. juni 2015

Til toppen

Opdateret 17. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach