Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 11. januar 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ekstrapunkt vedr. kommissorium for Midtbyråd i Dronninglund accepteret.

Til toppen


3. Opstart af kommuneplantillæg og lokalplan til udvidelse af Thoruphede Spejdercenter


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Thoruphede Spejdercenter ønsker at tilkøbe et areal fra en landbrugsejendom. Arealet skal bruges til parkering og spejderaktiviteter. Udvidelsen udgør ca. 40 % af rammens nuværende areal. Der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor kommuneplanramme 32-R-04 udvides. Udvidelsen vurderes at være en væsentlig ændring af kommuneplanen, og der anbefales udført en foroffentlighed efter planloven. Der har været klager over støjende aktiviteter på spejdercentret.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplan kan iværksættes.

Økonomiudvalget skal tage stilling til igangsætning af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Den gældende lokalplan 32-R-04.01 er udarbejdet i 2011 på grund af utilfredshed blandt naboerne over administrationen af den tidligere lokalplan 20-19 fra 1999. Thoruphede Spejdercenter ønsker at tilkøbe et areal på ca. 39.000 m². Udvidelsen udgør ca. 40 % af rammens nuværende areal. Arealet skal bruges til parkering og spejderaktiviteter som det øvrige spejdercenter. Der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor ramme 32-R-04 udvides.

Lokalplanen indeholder krav om årlig indberetning af aktiviteter. Der er desuden indgået aftale om forebyggelse af støjgener ved kørsel på grusveje nær en nabobolig ved store arrangementer. Der har været klager over støjende aktiviteter på spejdercentret i perioden 2011-2015 fra ejerne af Thorup Hedevej 16 og Ø. Thorupvej 16. Ved vedtagelsen af den første lokalplan i 1997 var der indsigelser fra Lilleskovvej 2, 5,7, Kirkevej 17, Thorup Hedevej 3, 9, 11,14, 16.

Udvidelsen vurderes at være en væsentlig ændring af kommuneplanen, og der anbefales udført en foroffentlighed efter planlovens § 23 c. Her fastlægges, at der skal udføres foroffentlighed for projekter, som ikke er besluttet i planstrategien. Kun uvæsentlige ændringer af kommuneplanen kan gennemføres uden foroffentlighed.

Manglende foroffentlighed vil være et retligt forhold, som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kommuneplantillægget igangsættes med foroffentlighed,
 • at Økonomiudvalget igangsætter foroffentlighed for kommuneplantillæg,
 • at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter ny lokalplan, der omfatter eksisterende lokalplan og udvidelsen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af kommuneplantillæg for Havnegade, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om at etablere en ny bolig på ejendommen Havnegade 43 i Asaa. Ejendommen ønskes udnyttet til opførelse af én bolig med mulighed for et mindre kontorerhverv.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om der skal igangsættes et kommuneplantillæg for Havnegade i Asaa, der giver mulighed for at ændre en del af området fra erhverv til boligformål.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om at etablere en ny bolig på ejendommen Havnegade 43 i Asaa (se kort). Ejendommen ønskes udnyttet til opførelse af én bolig med mulighed for et mindre kontorerhverv.

Ejendommen ligger i byzone, inden for kommuneplanramme 05-E-01, der er et lokalt erhvervsområde. Der er ikke en lokalplan for området. Kommuneplanrammen indeholder et forbud mod nye boliger i området. Anvendelse af ejendommen til boligformål vurderes at kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg, men det konkrete projekt vurderes ikke at være lokalplanpligtigt.

Ejendommen Havnegade 43 er ubebygget. Udover Havnegade 43 består erhvervsområdet af en eksisterende boligejendom samt to erhvervsejendomme, der er bebygget med haller. Der er ikke registreret virksomheder på ejendommene. Den ene hal benyttes i forbindelse med spejdernes loppemarked. Da der ikke drives erhverv fra ejendommene i dag, vurderes en ny bolig ikke at medføre problemstillinger. En ny bolig vil dog kunne medføre problemstillinger for en eventuel fremtidig erhvervsudnyttelse af ejendommene. Kommuneplanrammen har dog begrænset den tilladte virksomhedstype til miljøklasse 1-3, der er virksomheder, der har en forholdsvis lav påvirkning af omgivelserne. Hvis der igangsættes udarbejdelse af et kommuneplantillæg foreslår fagenheden, at der laves en indledende høring af de øvrige ejendomme inden for kommuneplanrammen for at afklare eventuelle problemstillinger eller eventuelt ønske om yderligere omdannelse til boligformål.

Fagenheden har gjort ansøger opmærksom på, at der med de forventede havvandsstigninger vil kunne forventes periodiske oversvømmelser af ejendommen i fremtiden, hvilket bl.a. betyder, at der bør bygges med høj sokkelkote.

Ejendommen er omfattet af forskellige naturudpegninger, herunder økologisk forbindelse, habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. En ændring af planforholdende fra erhverv til lavt boligbyggeri vurderes ikke, at medføre væsentlige negative konsekvenser for udpegningsgrundlagene. Eventuelle påvirkninger vil dog blive vurderet nærmere i forbindelse med miljøscreening af kommuneplantillægget. Planlægningen kan ikke gennemføres, hvis den vurderes at medføre væsentlige negative konsekvenser for habitatområderne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for omdannelse fra erhverv til lavt boligformål, der indledes med en høring af øvrige ejendomme inden for kommuneplanramme 05-E-01.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


5. Landzonetilladelse til islænderridestadion Tryvej 18, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Hjallerup Samvirke har på vegne af islænderrideklubben HEKLA søgt om etablering af et ridestadion på ejendommen Tryvej 18 ved Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til etablering af et islænderridestadion.

Sagsfremstilling

Hjallerup Samvirke har på vegne af islænderrideklubben HEKLA søgt om etablering af et ridestadion på ejendommen Tryvej 18 ved Hjallerup. Anlægget er skitseret på vedlagte kortbilag. Anlægget består af 2 ovalbaner på 250-300 m i omkreds, et 300 m langt passpor, en tilskuervold, dommerskure og startbokse samt et klubhus. Dertil kommer tilkørsels- og parkeringsfaciliteter.

Der ønskes følgende aktiviteter på anlægget:

 • 6-8 årlige stævner med op til 250 deltagere (enkelte stævner kan have højere deltagerantal)
 • Ca. 6-8 årlige weekendkurser med 10-20 deltagere
 • Ugentlige undervisninger og træninger, primært i marts – november

Der vil ikke blive belysning af anlægget. Aktiviteterne vil derfor foregå i døgnets lyse timer, dog maksimalt i tidsrummet 7-22 i sommerperioden. I forbindelse med stævner ønskes der anvendt højtaleranlæg til stævnespeak samt underlægningsmusik.

I forbindelse med naboorientering er der modtaget en indsigelse fra Tryvej 16. Indsigelsen omhandler trafikforhold i krydset Tryvej - Hjallerup Engvej/Algade, støj samt campering. Ansøger har efterfølgende oplyst, at der ikke vil ske campering i forbindelse med stævner på ejendommen. Campering vil i stedet finde sted nord for Tryvej på arealer, der anvendes til markedet.

Fagenheden har undersøgt forholdende omkring krydset Tryvej - Hjallerup Engvej/Algade. Der er ikke aktuelle planer om at udbygge eller ændre krydset. Vejstrækningen er i dag skiltet til 60 km/t og vurderes at have tilstrækkelige oversigtsforhold. Der vurderes derfor ikke at være grundlag for at ændre vejforholdene.

I forhold til støj findes der ikke faste grænseværdier for denne type aktiviteter. Støjproblemer reguleres på baggrund af eventuel efterfølgende klage i forhold til miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for det åbne land. Der er dog mulighed for at regulere aktivitetsniveauet på ejendommen gennem vilkår i landzonetilladelsen. Ansøger ønsker et forholdsvist højt aktivitetsniveau på ejendommen, særligt i forhold til antallet og størrelsen på stævnerne.

Fagenheden vurderer, at eventuelle gener primært vil være knyttet til afholdelse af stævner, da der i den forbindelse vil blive anvendt højtalere, være et stort antal besøgende og derfor også en del trafik til/fra ejendommen. For at mindske generne for de omkringboende foreslår fagenheden, at der fastsættes vilkår om følgende:

 • Der må afholdes maksimalt 6 weekendstævner og 2 enkelt dags stævner årligt
 • Der må kun anvendes højtalere i forbindelse med stævner og kun i tidsrummet 8-19
 • HEKLA skal informere de nærmeste naboer om deres aktivitetsprogram, f.eks. via udsendelse af årsplan.
 • Der må ikke ske parkering langs Tryvej og Hjallerup Engvej.
 • Der må ikke opsættes belysning af banerne.

Udover ovenstående kan anlægget anvendes til "almindelig drift" i form af undervisning, mindre kurser mv. uden nærmere vilkår.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler landzonetilladelse til etablering af islænderridestadion på ejendommen Tryvej 18 på ovenstående vilkår.

Personale

Ingen.

Beslutning

Landzone tilladelse givet med følgende vilkår:

 • Der må kun anvendes højtalere i forbindelse med stævner og kun i tidsrummet 8-19.
 • HEKLA skal informere de nærmeste naboer om deres aktivitetsprogram, f.eks. via udsendelse af årsplan.
 • Der må ikke opsættes belysning af banerne.
Bilag

Til toppen


6. Høring vedrørende ansøgning om dispensation kørsel med bæltekøretøjer


Resume

Sagsforløb: TM

Trafik- og Byggestyrelsen anmoder Brønderslev Kommune om udtalelse vedrørende ansøgning fra ejeren af Klovnhøjvej 143 om dispensation fra dimensionsbekendtgørelsens regler om akseltryk og totalvægte for bæltekøretøjer.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det generelt kan tillades kørsel med bæltekøretøjer på kommunens veje, og om der skal fastsættes restriktioner herfor.

Sagsfremstilling

Trafik- og Byggestyrelsen anmoder Brønderslev Kommune om udtalelse vedrørende ansøgning fra ejeren af Klovnhøjvej 143 om dispensation fra dimensionsbekendtgørelsens regler om akseltryk og totalvægte for bæltekøretøjer.

En mejetærsker med larvefødder ønskes anvendt i området omkring Manna Thise med kørsel mellem gård og tilhørende markarealer.

Vejdirektoratet har i foråret 2015 fastlagt grænser for, i hvilke tilfælde der kan dispenseres fra Bekendtgørelse - Detailforskrifter for køretøjer, for statsvejnettet. Belastningsgrænserne er gældende indtil afklaring foreligger fra den arbejdsgruppe under Vejdirektoratet, der har til formål at analysere landbrugskøretøjers slid på det kommunale vejnet.

Trafik- og Byggestyrelsen oplyser, at den aktuelle ansøgning kan tillades kørsel på det statslige vejnet.

Trafik- og Byggestyrelsen er opmærksom på, at der kan være lokale forhold der godtgør, at den enkelte vejbestyrelse kan afvise disse vægtgrænser eller fastsætte restriktioner for kørsel på kommunens veje. Eventuel merudgift til vedligeholdelse ved kommunal dispensation afholdes af kommunen selv.

Ikke alle kommunale veje har samme standard som statsvejnettet, hvorfor en dispensation fra dimensionsbekendtgørelsens totalvægts- og bæltetryksgrænser efter omstændighederne kan medføre forøgelse af nedbrydningen af vejene og dermed forøgede vedligeholdelsesomkostninger for kommunen. Regeringen ønsker ikke at pålægge kommunerne at afholde forøgede udgifter til vedligeholdelse af kommunernes vejnet og beder derfor Brønderslev Kommune om en udtalelse, om hvorvidt kommunen kan acceptere kørsel på vejene omkring Manna Thise med den ansøgte mejetærsker på larvefødder.

Trafik- og Byggestyrelsen vil på baggrund af kommunens udtalelse afgøre, hvorvidt kørsel kan tillades på det kommunale vejnet under eventuelle vilkår fastsat af Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Teknik og Miljø kan oplyse, at den ansøgte kørsel oftest vil ske på de lavest klassificerede kommuneveje, hvor vejstandarden er tilsvarende lav.

Trafikstyrelsen har tidligere oplyst, at belastningen på lignende motorredskabers bælter kun giver et kontakttryk på det, der svarer til 1/3 af kontakttrykket fra en lastbil.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der gives en generel tilladelse til kørsel med bæltekøretøjer på de offentlige veje i Brønderslev Kommune og på samme vilkår som på statsvejene.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Blå Flag på Asaa Strand og Asaa Havn i sæson 2016


Resume

Sagsforløb: TM

Der er i år kommet nye og tidskrævende oplysningskrav til den årlige ansøgning om Blå Flag til Asaa Strand og Asaa Havn. Samtidig er retningslinjerne for strandarealer under Blå Flag-ordningen blevet skærpet. Nogle få kommuner, herunder Hjørring Kommune og Aalborg Kommune, har fravalgt Blå Flag til fordel for eget "Badevandsflag".

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der fortsat skal søges om Blå Flag til Asaa Strand og Asaa Havn.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgningsskemaer for ansøgning om Blå Flag til Asaa Strand og Asaa Havn for sæson 2016. Ansøgningsfrist er den 18. januar 2016.

Oplysningskravene til ansøgningerne er i år og fremover væsentligt udvidet. Tidsforbruget til udfyldelse af ansøgninger vil derfor fremover være markant forøget. Samtidig er retningslinjerne for strande under Blå Flag blevet skærpet. På badestrandene må der f.eks. ikke være ophold af hunde. Hertil kommer, at der fra 2016 indføres ny kontrolproces af områderne. Ved 2-3 fejl og mangler som f.eks. manglende nordpil på oversigtskort og affald (cigaretskod, papir m.m.), vil flaget skulle tages ned i 10 dage, hvor forholdene skal bringes i orden. Ved fejl og mangler, som vurderes at påvirke sikkerhed og miljø, vil flaget blive inddraget for resten af sæsonen. Det samme gælder, hvis det generelle indtryk er, at mange forhold ikke er i orden. For eksempel vil en stjålet redningskrans eller en nødmobiltelefon uden strøm betyde nedtagning af flag for resten af sæsonen.

Hjørring Kommune har fra og med sæson 2015 valgt at melde sig ud af Blå Flag for i stedet at have en mærkningsordning med et hvidt badevandsflag. Med Badevandsflaget følger kommunen badevandsbekendtgørelsen og har fortsat en høj standard med hensyn til vandanalyser, rengøring af toiletter, opsamling af affald på strandene m.v. Vurderingen af badevandsstrandene foretages som nu af EU, og klassifikationen af strandene tildeles på baggrund af vandanalysernes resultater over en 4 årig periode. Hjørring Kommune har lavet et hvidt flag med blå stjerner, som viser klassifikationen for den enkelte strand det pågældende år. Billede og information om flaget er vedlagt som bilag. Erfaringerne fra Hjørring Kommune efter sæson 2015, som var første sommer uden det Blå Flag, er, at det ikke har haft en negativ betydning for de besøgende, og der har kun været positive tilbagemeldinger. Der har været opbakning fra turistbranchen, og der har ikke været negativ presseomtale. Forskellen for de besøgende har primært været, at flaget nu er hvidt i stedet for blåt.

By- og Landskabsudvalget I Aalborg Kommune har på udvalgsmøde den 10. december 2015 ligeledes valgt at fravælge Blå Flag og overgå til det hvide badevandsflag. Aalborg Kommune og turistorganisationen VisitAalborg vurderer ikke, at det Blå Flag har betydning for, hvilken strand turisterne besøger. Tværtimod er Blå Flags begrænsning af hunde på strandene et problem, da VisitAalborg vurderer, at mindst 60 % af de tyske turister har hund med.

Med hensyn til Blå Flag på Asaa Havn har Fagenheden for Teknik og Miljø traditionelt søgt om og administreret Blå Flag. Brønderslev Kommune har desuden finansieret Blå Flag til havnen. Blå Flag Sekretariatet, som behandler ansøgninger oplyser, at private havne oftest selv søger om Blå Flag. Dette er også politikken i Aalborg Kommune.

Hvis Brønderslev fremadrettet overgår til Badevandsflaget, vil der være følgende konsekvenser:

 • Besparelse på flag: Hvert Blå Flag koster 7.000 kr. Det hvide badevandsflag kan erhverves for ca. 200 kr.
 • Ressourcebesparelse: Fagenheden for Teknik og Miljø bruger tid på ansøgning om Blå Flag, formidling af og opfølgning på 3 miljøaktiviteter for havn og 5 miljøaktiviteter for strand og evaluering af badesæson. Der er i forrige badesæson medgået ca. 35 timer til administration af Blå Flag.
 • Asaa Havn skal fremover selv stå for ansøgning og opfølgning på Blå Flag, hvis det ønskes opretholdt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der fortsat skal søges om Blå Flag til Asaa Strand eller om Blå Flag skal erstattes af Badevandsflaget.

Personale

Ingen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Blå Flag fremover skal erstattes af Badevandsflaget.

Asaa Havn kan opretholde Blå Flag, hvis havnen ønsker det

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af dyrkningsdeklaration


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 22. maj 2013 besluttet at nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på ejendommen Tusbrovej 10A, Dronninglund - matr.nr. 91f Ørsø Fjerding, Dronninglund - ogudvist vilje til at foretage ekspropriation af hele matr.nr. 91b, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale herom mellem Østvendsyssel Råvandsforsyning og ejeren.

SKAT har afgjort, at der ikke var henvist til korrekt hjemmel, og har præciseret i afgørelsen, at Byrådet endeligt skal godkende dyrkningsdeklarationen nedlagt af Brønderslev Kommune samt orienteres om at der er indgået en frivillig aftale mellem de to parter i sagen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af dyrkningsdeklaration og frivillig aftale indgået mellem de to parter i sagen.

Sagsfremstilling

For at sikre den fremtidige vandforsyning fra Østvendsyssels Råvandsforsynings indvindingsboringer på matr.nr. 91f Ørsø Fjerding Dronninglund,ønsker Østvendsyssels Råvandsforsyning at afværge etablering af en ny juletræskultur på nabomatriklen (91b Ørsø Fjerding, Dronninglund). Ved etablering af juletræsproduktion, bruges store mængder gødning og pesticider, som kan risikere at udvaskes til grundvandet.

Byrådet har den 22. maj 2013 besluttet at nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på ejendommen matr.nr. 91b Ørsø Fjerding, Dronninglund, samtudvist vilje til at foretage ekspropriation af hele matr.nr. 91b, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale herom mellem Østvendsyssel Råvandsforsyning og ejeren. Kommunen havde dengang henvist til § 37-44 i Vandforsyningsloven, men SKAT har efterfølgende afgjort, at disse paragraffer ikke kan bruges som ekspropriationshjemmel i dette tilfælde. Herefter har kommunen givet tilsagn, ved brev til Østvendsyssels Råvandsforsyning den 23. oktober 2014, om at Brønderslev kommune anerkender at den korrekte hjemmel til beslutningen er Miljøbeskyttelseslovens § 24 jf. miljøbeskyttelsesloven § 63 og at Byrådet fastholder sin beslutning om at nedlægge forbud og udvise vilje til ekspropriation.

SKAT skriver i deres afgørelse af sagen, at en frivillig erstatningsaftale skal forelægges Byrådet i forbindelse med at der nedlægges forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på matriklen.

Det er afgørende for gennemførelse af handlen, og dermed for sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning, at Byrådet godkender den endelige dyrkningsdeklaration.

Fagenheden forTeknik og Miljøforeslår, at Byrådet endeligt godkender dyrkningsdeklarationen for matr.nr. 91b Ørsø Fjerding, Dronninglund som er nedlagt af Brønderslev Kommune og er indforstået med at der er indgået en frivillig aftale mellem de to parter i sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Kommissorium for Midtbyråd, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning fremsender forslag til kommissorium for Midtbyråd, Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning fremsender forslag til kommissorium for Midtbyråd, Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslaget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Møde i Ryå arbejdsgruppen den 15. januar 2016 kl. 14 på Brønderslev Rådhus
 • Formandskab afholdt møde med MED-gruppen i Teknik og Miljø i december
 • Borgermøde om stadion- og markedspladsområderne i Brønderslev den 8. februar kl. 19.00
 • Annoncering af projekter for Vandhandleplan 1 iværksættes

Til toppen


12. Lukket punkt: Behandling af forbedringsforslag


Til toppen


13. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering om taksationskendelse


Til toppen

Opdateret 11. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer