Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 1. februar 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Knud L. Pedersen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Igangsætning af lokalplanlægning for tæt-lave boliger Søndergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opførelse af 10 tæt-lave boliger på Søndergade i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om der skal igangsættes lokalplanlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opførelse af 10 tæt-lave boliger på ejendommene Søndergade 46-48 i Hjallerup. Søndergade 46-48 er i dag bebygget med to ældre enfamiliehuse. Området omkring Søndergade 46-48 er primært bestående af ældre enfamiliehuse, mens der mod syd-vest ligger et tæt-lav område (Præstegårdshaven).

Fagenheden vurderer, at gennemførsel af projektet er lokalplanpligtigt. Til grund for denne vurdering ligger, at der ønskes en væsentlig intensivering af grundenes udnyttelse. Udnyttelsesgraden er desuden højere end de omkringliggende ejendomme. Desuden er der tale om et større antal boliger samt en forholdsvis lav grundstørrelse.

Kommuneplanens generelle rammer indeholder en minimums grundstørrelse for nye tæt-lave boliger på 400 m2. Væsentlige fravigelser fra minimums grundstørrelsen kræver som udgangspunkt udarbejdelse af en lokalplan, hvori der bl.a. sikres tilstrækkelige friarealer, parkeringsforhold mv. I det konkrete projekt er grundstørrelsen reduceret til 329 m2. Der er gennem de seneste år gennemført en del tæt-lave boligprojekter i Hjallerup, både via lokalplan og som byggesager. I de konkrete sager har grundstørrelserne varieret fra 217 m2 til 417 m2. Fagenheden vurderer, at der for det konkrete projekt kan etableres fornuftige friarealer, p-forhold mv., hvilket muliggør en fravigelse fra kommuneplanens minimums grundstørrelse.

Da gennemførelse af en lokalplan for projektet ikke forudsætter væsentlige ændringer af kommuneplanen delegeres behandling af lokalplanen til Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vil fagenheden indgå i dialog med ansøger om tilpasning/justeringer af projektet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplan for tæt-lave boliger på Søndergade 46-48, Hjallerup,
 • at ansøger skal bidrage til processen med et udkast til lokalplan. og
 • at lokalplankonsulenten skal udvælges i samarbejde med Brønderslev Kommune.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Teknik- og Miljøudvalgets område


Resume

Sagsforløb: TM

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgenes senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget.

For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til, at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalg

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalg

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalg

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalg

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalg

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalg

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.980

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Indtægter og besparelser vedr. byggesagsbehandling afklares. Samarbejde og fællesudbud på Vej og Park afklares.

Genoptages på næste møde.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af lokalplanforslag 01-B-34.01 "Ådalen Nord"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

I 2003 blev en masterplan for udbygningen af Ådalen og Brønderslev Nord udarbejdet. Masterplanen var en vision, der indeholdt retningslinier for et stort attraktivt boligområde med en bypark som centrum. Den sydlige del af Ådalen er siden blevet bebygget efter retningslinier, som masterplanen var ophav til. Lokalplan 01-B-34.01 fastsætter retningslinjer og bestemmelser for udbygningen af den sidste nordlige etape af Ådalen.

Den digitale udgave af lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=13876

Arkæologiske forundersøgelser har vist, at lokalplanområdet indeholder flere gravpladser og bebyggelser fra sten- og jernalderen. En udgravning af hele området har vist sig for omkostningsfuld og Brønderslev Kommune har fundet det nødvendigt at afvige fra den oprindelige struktur i masterplanen. Området længst nede mod byparken er efter forundersøgelsen blevet frigivet for arkæologiske fund. Det er her muligt at placere en koncentration af boligbebyggelse uden omkostningsfulde udgravninger.

Lokalplanen indeholder en plan for udbygningen af den nordlige del af Ådalen og viderefører en del af principperne fra masterplanen, så der sikres, at det attraktive boligområde fortsættes. Der arbejdes med en åben-lav bebyggelse i form af parceludstykninger i det frigivne område, som også inddrager en del af byparken. Byparken vil dog fortsat være det centrale grønne rum i området.

Nord for parceludstykningen muliggør lokalplanen etablering af en rekreativ park/naturområde, hvori der kan placeres en række naturgrunde. Princippet bag naturgrundene er, at grundens størrelse minimeres i forhold til private udearealer. Naturen og et åbent engområde lægger sig helt tæt op ad boligen med en større afstand til naboen end i et traditionelt parcelhusområde. Målgruppen her er familier, der ønsker mere tid til familielivet og deres fritidsinteresser med minimal vedligehold af udendørsarealer.

Lokalplanområdet afgrænses af en omfartsvej, som er fortsættelsen af Ndr. Omfartsvej, der nu kobles på Hjørringvej nord for lokalplanområdet.

Den 27. august 2015 blev der afholdt et planværksted for Ådalens beboere og andre interesserede, hvor Ådalens rekreative områder var i fokus. Denne plan indeholder principper og elementer, som blev drøftet på planværkstedet.

Kommuneplantillæg nr. 26

Kommuneplanramme 01-B-34 blev udlagt i kommuneplanensom boligområde i henhold til visionerne, som blev fremført i masterplanen for Ådalen. Kommuneplantillægget er udarbejdetmed henblik på at tilrette rammeområde 01-B-34, så det følgerlokalplanafgrænsningen for lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord". Da lokalplanenindeholder ændringer i forhold til de første planer angivet i masterplanen,tilrettes kommuneplanramme 01-B-34, så der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanrammen.

Ligeledes tilrettes afgrænsningen af udpegningenforjordbrugsområder til ikke at omfattebyparken, da byparken er udlagt i kommuneplanen udlagt som et rekreativt område og dermed ikke varetager jordbrugerhvervets interesse.

Miljøscreening
Der er gennemført miljøscreening af planforslagene. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre den kommende bebyggelses indpasning i landskabet samt hensyn til natur, der både sikrer spredning af arter samt muliggør en rekreativ brug af området.

Tillæg til Spildevandsplanen

Lokalplanområdet for lokalplan 01-B-34.01 er i den gældende spildevandsplan planlagt separatkloakeret. Dette betyder, at spildevandsforsyningsselskabet er forpligtet til at bortskaffe både spildevand og overfladevand. Kloakeringsprincippet ønskes ændret til spildevandskloakeret, da dette medfører, at spildevandsforsyningsselskabet kun skal bortskaffe spildevandet, mens grundejerne selv skal bortskaffe tag- og overfladevand fra de enkelte grunde samt vejvand fra private fællesveje.

Kloakeringsprincippet vælges typisk i områder, hvor der er gode muligheder for at nedsive tag- og overfladevand. I dette tilfælde forventes tag- og overfladevand nedsevet på de enkelte grunde, mens vejvandet fra vejene i lokalplanområdet skal ledes til nedsivning i en nedsivningsgrøft i byparken. Nedsivningsgrøften etableres som en art kunstigt vandløb af rekreative hensyn. Ændringen af kloakeringsprincippet betyder, at grundejerne ikke opkræves tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand. Til gengæld skal de så selv afholde udgifter til etablering af løsning på egen grund. Ligeledes skal lodsejerne i fællesskab drive og vedligeholde vejafvandingsanlægget gennem et spildevandslav.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


6. Ny indkørsel til Vrangdrupvej 49, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Som følge af den videre udbygning af Brønderslev Nord og Ådalen nedlægges Vrangdrupvej. Ejendomme tilknyttet denne vej skal have indkørsel fra Ådalen. Naboer har gjort indsigelser mod denne indkørsel og Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en ny vejføring.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation til en ny indkørsel til Vrangdrupvej 49, Brønderslev.

Sagsfremstilling

I 2003 blev en masterplan for Brønderslev Nord - også kaldet Ådalen - udarbejdet. Masterplanenvar en vision, der fremlagde retningslinier for etstort boligområde med en bypark som centrum.

Masterplanen var opdelt i et sydligt og et nordligt boligområde, hvor imellem der skulle ligge en bypark. Det sydlige boligområde er efter masterplanens vedtagelse blevet lokalplanlagt og bebygget. Ligeledes blev der udarbejdet en lokalplan for byparken.

Udover at være et fælles rekreativt område, indeholder byparken også 3 nedlagte landbrugsejendomme, Vrangdrupvej 9, 29 og 49. I henhold til masterplanen og den efterfølgende planlægning skulle Vrangdrupvej nedlægges og de 3 ejendomme skulle have ny indkørsel fra vejen "Ådalen", når det nordlige boligområde blev udbygget.

Lokalplan 1979-01 "Rekreativt område, Brønderslev Nord" indeholder bestemmelser for byparkens anvendelse og hermed også for de kommende indkørsler til Vrangdrupvej 9, 29 og 49. Det er siden blevet besluttet, at Vrangdrupvej 9 fortsat skal have indkørsel via Vrangdrupvej og Vrangdrupvejens forløb lukkes herefter. Vrangdrupvej 29 og 49 får indkørsel fra Ådalen og via et stinet igennem byparken. Det er i lokalplan 1979-01 bestemt, hvordan stinettet skal forløbe og dermed også hvorfra Vrangdrupvej 29 og 49 får indkørsel. Lokalplan 1979-01 "Rekreativt område, Brønderslev Nord" blev endelig vedtaget i juni 2005.

I foråret 2015 blev lokalplanlægningen for det nordlige boligområde igangsat. Der blev i forbindelse med planlægningen afholdt et planværksted for områdets nuværende og kommende beboere. Dette blev afholdt i september 2015.

På planværkstedet gjorde naboerne til Vrangdrupvej 49 f opmærksom på, at de ikke ønskede den planlagte indkørsel til Vrangdrupvej 49, da den gik igennem byparken og tæt forbi deres ejendomme. De så gerne, at Vrangdrupvej 49 fik indkørsel fra nord uden gene for naboer.

Vrangdrupvej 49 har samtidig nedrevet den gamle beboelse og bygget nyt hus samt tilhørende garage og hal på ejendommen. De nye bygninger er placeret efter den fremtidige indkørsel til ejendommen. Vrangdrupvej 49 tog henvendelse til fagenheden før planlægningen af deres nye hus, netop for at forhøre sig om de fremtidige planer vedr. indkørsel til deres ejendom. Dette var før fagenheden kendte til naboernes holdning til indkørslen. Fagenheden oplyste derfor Vrangdrupvej 49 om, at den kommende indkørsel skulle gå gennem byparken fra syd og ind til deres ejendom fra øst.

Alternative løsninger

Efter planværkstedet i september 2015 igangsatte fagenheden et arbejde med at finde en alternativ løsning til indkørslen samtidig med udarbejdelsen af planerne for Ådalen Nord og såfremt Vrangdrupvej 49 kunne acceptere en anden vej ind til deres ejendom. Fagenheden var i dialog med Vrangdrupvej 49 bla. ved møder og besigtigelse på ejendommen.

Det efterfølgende forslag, som fagenheden udarbejdede,viste en indkørsel fra vest med indgang fra Ådalen fra syd, gennem en planlagt boligenklave, som endnu ikke er etableret på kommunens ejendom. Fagenheden inviterede de nærmeste naboer Ådalen 64, 66, 118 og 120, samt Vrangdrupvej 49 til et møde den 11. januar 2016, hvor forslaget blev drøftet.

Fagenheden fremlagde på mødet, at indkørslen til ejendommene i byparken ifølge lokalplan 1979-01 skal være en del af stinettet i byparken og at der dermed vil være en hastighedsbegrænsning på vejene ind til ejendommene, samt at det er muligt at drøfte belægning og beplantning for afskærmning.

Ådalen 64, 66 og 118 fremlagde, at de kunne acceptere en indkørsel fra vest, men stadig helst så en indkørsel fra nord. Vrangdrupvej 49 så helst, at det blev den oprindelig planlagte vej fra øst, da det er den indkørsel, som de har bygget efter. En vej fra nord gennem det nye boligområde er for dem udelukket, da det vil betyde en stor omvej ind til deres ejendom.

Ådalen 120 ønskede ikke en vej fra vest, da dette vil betyde gener for dem. De har købt deres ejendom netop efter de planer om stinet og indkørsel, som er fremlagt i lokalplan 1979-01.

På mødet fremkom fagenheden med en ny løsning, hvor den oprindelig planlagte indkørsel til Vrangdrupvej 49 bliver ført længere mod nord og dermed længere væk fra naboejendommene. Der blev drøftet belægning, som en grøn belægning i form af græsarmering. Fagenhedens forslag er dog efterfølgende, at stien frem til ejendommene udføres som asfalteret sti med en overfladebelægning i form af majsskærver, da dette er den mest holdbare løsning og samtidig syner af en grussti og dermed en rekreativ sti gennem byparken. Det er ligeledes fagenhedens forslag, at der etableres beplantning i form af træer og buske på dele af strækningen, for at afskærme udsynet fra naboejendommene til stien. Dog skal byparken stadig fremstå som et åbent område. Mindre trampestier eller grusstier kan etableres fra boligenklaverne til det øvrige stinet i byparken med synlige krydsninger af indkørslen til Vrangdrupvej 49. Løsningen kræver en dispensation fra lokalplan 1979 efter en 2 ugers nabohøring.

Indsendte bemærkninger

Efter mødet den 11. januar 2016 indsendte Ådalen 64, 66 og 118 bemærkninger til sagen. I de indsendte bemærkninger henvises der til, at der i masterplanen og dermed i lokalplan 1979-01 er udlagt et stinet øst og vest for Vrangdrupvej 49 og at der dermed ikke er belæg for, at der kun kan ske indkørsel til ejendommen fra øst. Der henvises også til at en vestlig vejføring vil være til gene for færrest mulige.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at en løsning, hvor indkørslen til Vrangdrupvej 49 føres længere mod nord i byparken og dermed længere væk fra naboejendommene, vil være en løsning, der er til gene for færrest mulige. Det planlagte stiudlæg er placeret ca. 13 meter fra nærmeste naboejendom. I fagenhedens forslag føres stien ca. 10 - 40 meter længere mod nord og der vil herefter være ca. 23 meter til nærmeste ejendom.

Det er i lokalplan 1979-01 tydeliggjort i lokalplanens kortbilag, at indkørsel kun kan ske fra øst, da der kun er udlagt en overkørsel til stinettet fra vejen "Ådalen". En indkørsel fra vest har derfor ikke været på tale før naboernes indsigelser mod indkørslen og vil også kræve en dispensation fra lokalplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

 • en indkørsel til Vrangdrupvej 49 gennem stinettet i byparken, som føres længere mod nord end det oprindelige planlagte stiudlæg,
 • at der fra lokalplan 1979-01 gives dispensation hertil efter en 2 ugers nabohøring,
 • at stien udføres i asfalt med en overfladebelægning af majsskærver, og
 • at der etableres beplantning langs stien på dele af strækningen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Tildeling af midler fra Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har indkaldt ansøgninger til Grøn Ordning. Der er i alt indkommet 21 ansøgninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til tildeling af midler fra ordningen.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt ansøgningsrunde om tildeling af midler fra Grøn Ordning. Der er i alt modtaget 21 ansøgninger, heraf har fagenheden afvist én ansøgning, da den ikke opfyldte lovens kriterier for tildeling. De resterende ansøgninger omfatter et samlet beløb på 3.163.599 kr. Der er 1.011.511 kr. til rådighed i ordningen på nuværende tidspunkt. Der er vedlagt en samlet oversigt over ansøgningerne, samt en kort beskrivelse af projekterne. For mere uddybende oplysninger er de enkelte ansøgninger vedlagt.

Midlerne i Grøn Ordning kan i henhold til VE-loven tildeles til:

 • anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
 • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Udover rammerne i VE-loven har Byrådet besluttet, at 25 % af midlerne skal tildeles det lokalområde, hvor møllerne opstilles. Midlerne kan ikke tildeles projekter i kommunens tre største byer Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Byrådet har desuden besluttet, at der ved tildeling af midler skal være fokus på projekter, der bidrager til et løft af de mindre bysamfunds fysiske rammer.

Midlerne i Grøn Ordning stammer fra vindmølleprojekterne ved Try, Pulsen, Nejst og Ø. Linderup. For vindmølleprojekterne ved Pulsen og Try er der tildelt 25 % af midlerne til lokalområderne. Ved vindmølleprojekterne ved Nejst og Ø. Linderup er de 25 % endnu ikke opnået. I beskrivelsen af projekterne er der angivet, om de ligger inden for nærområderne til de to vindmølleprojekter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til tildeling af midler fra Grøn Ordning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Der bevilliges følgende:

 • Fællesareal ved Plantagen, Agersted: 50.000
 • Asfalteret plads i Klokkerholm: 100.000
 • Æbleplantage Hallund: 30.000
 • Nejst Rideklub: 50.000
 • Aså Boldklub: 30.000
 • Øster Brønderslev: reserveret 200.000
Bilag

Til toppen


8. Samarbejde om perspektiver ved en grøn energiomstilling i Nordjylland


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Projektgruppen bag projekt Energisk Nordjylland fremsender oplæg til fælles tilbagemelding om resultatet af projektarbejde til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt opfordring til et videre samarbejde om den strategiske energiplanlægning.

Byrådet skal tage stilling til, om man vil bakke op om det udarbejdede forslag til fælles tilbagemelding og indgå i det videre samarbejde om strategisk energiplanlægning med de andre nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

Resultaterne af halvandet års samarbejde i projekt Energisk Nordjylland mellem 9 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om fremtidens energi i et nordjysk perspektiv blev præsenteret ved en politisk workshop den 1. oktober 2015. Deltagere på workshoppen var politikere og ledere fra Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner samt Region Nordjylland. På workshoppen blev der udarbejdet en fælles tilbagemelding til Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tre hovedbudskaber:

 1. At det er muligt for Nordjylland at blive selvforsynende med vedvarende energi i et fleksibelt energisystem. Kommuner og regionen har de data, lokalkendskab og analyseredskaber, der skal til for at lave de energiscenarier, der giver en fælles retning for udviklingen. Se kortfilm fra projektet: https://vimeopro.com/weltklasse/et-energisk-nordjylland.
 1. At det kommunal-regionale samarbejde om strategisk energiplanlægning skal fortsætte og forankres politisk i en følgegruppe på tværs af kommunale grænser med fundering i tværpolitiske fora som Kommunernes Kontakt Råd (KKR) og Kontakt Udvalget (KU) i Nordjylland. Kommuner og region vil i samarbejdet bruge de resultater, erfaringer og den omfattende viden, der er skabt i projekt Energisk Nordjylland. Samarbejdet vil sikre vidensdeling og tværgående energiplanlægning, for eksempel biogas og energirenovering i boliger og erhverv.
 1. Et nordjysk fokus på energi skaber værdi i lokalområder med øget omsætning og lokale arbejdspladser ved investeringer i anlæg, drift og teknologiudvikling af vedvarende energianlæg. Nordjylland har i forvejen en styrkeposition med mange energirelaterede arbejdspladser, der kan drage fordel af et fokus på energi.

Som opfølgning på den fælles tilbagemelding fra projektet og den politiske workshop, har projektgruppen arbejdet med forslag til det videre forløb. Projektgruppen foreslår, at kommunerne og Region Nordjylland fortsætter samarbejdet for at konkretisere resultaterne.

Der er store investerings-, besparelses- og beskæftigelsesmæssige potentialer at hente, hvis der bliver sat skub i energiomstillingen fra fossilt til vedvarende energi. Kommuner og region vil gerne belyse potentialerne nærmere og bidrage til at sætte skub i energiomstillingen med fokus på jobskabelse og vækst. Der er behov for dialog med øvrige kommuner i Nordjylland (Aalborg og Læsø), naboregionen, forsyningsselskaber, relevante virksomheder og andre aktører med relevans for energiproduktion, distribution, forsyning, teknologiudviklere og aftagere. Kommunerne vil gerne omsætte resultaterne fra projekt Energisk Nordjylland i konkrete samarbejder og tiltag, der kan fremme energiomstillingen i Nordjylland. Resultaterne af projektsamarbejdet og potentialerne for den grønne energiomstilling sendes til behandling i KKR og KU i Nordjylland.

Byrådene i kommunerne og Regionsrådet skal tage stilling til at tilslutte sig den fælles tilbagemelding, at bakke op om, at der arbejdes videre med strategisk energiplanlægning i Nordjylland og, at kommunen vil indgå i samarbejdet med administrativ og politisk engagement, herunder at deltage i projektsamarbejde, når muligheder for at søge tilskud byder sig.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet bakker op om den udarbejdede fælles tilbagemelding til Energi, Forsynings og Klimaministeriet og godkender, at kommunen vil indgå i det videre samarbejdet med andre nordjyske kommuner og Region Nordjylland om strategisk energiplanlægning med administrativt og politisk engagement.

Personale

Udgangspunktet for samarbejdet er, at kommuner og Region Nordjylland stiller medarbejdere til rådighed for samarbejdet i et omfang, som den enkelte kommune løbende kan afse.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Bilag

Til toppen


9. Status kollektiv trafikplanlægning


Resume

Sagsforløb: TM

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune har fået udarbejdet en trafikanalyse vedr. bybusserne i Brønderslev by. Trafikanalysen konkluderer, at der et stort potentiale i at optimere og sammentænke bybuskørslen med den øvrige buskørsel i Brønderslev by. I forbindelse med at rute 203, Brønderslev-Jerslev-Hjørring, nedlægges ved køreplanskiftet sommeren 2016, arbejder styregruppen på at sikre kollektiv trafikbetjening af Hallund-Jerslev-Sterup området til Hjørring ved omlægning af eksisterende ruter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om styregruppen skal arbejde videre med trafikanalysens omlægning af bybusbetjeningen samt forslag om erstatning af rute 203 med en kollektiv trafikbetjening af Hallund-Jerslev-Sterup området til Hjørring via tog til og fra Brønderslev Banegård.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag udarbejdelse af en ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune har fået udarbejdet en trafikanalyse af bybusserne i Brønderslev by.

Passagertællinger og benyttelsen af linjerne viser, at der et stort potentiale i at optimere og sammentænke bybuskørslen med den øvrige buskørsel i Brønderslev by. Herved kan hovedparten af kørslen eventuel omlægges fra bybussernes ringrutekørsel til kørsel i stjernestruktur, ind og ud af Brønderslev by udført af de øvrige NT ruter, der anløber Brønderslev busterminal.

I forbindelse med at rute 203, Brønderslev-Jerslev -Hjørring, nedlægges fra køreplanskiftet sommeren 2016, arbejdes der på at sikre kollektiv trafikbetjening af Hallund-Jerslev-Sterup området til Hjørring by ved omlægning af eksisterende ruter således, at trafikken til og fra Hjørring sker via tog ved Brønderslev Banegård. Nordjyllands Trafikselskab har lavet en analyse af rute 203.

Ved nedlægning af rute 203 og omlægning af bybusserne forventer NT i forbindelse med en igangværende udbudsrunde, at kunne reducere antallet af udbud med 3 kontraktbusser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at arbejdsgruppen optimerer og sammentænker dele af den nuværende bybusbetjening med den øvrige buskørsel ind og ud Brønderslev by og godkender, at rute 203 erstattes af en kollektiv trafikbetjening af Hallund-Jerslev-Sterup området til Hjørring via tog til og fra Brønderslev Banegård.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om Naturstyrelsens § 3 registrering i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Naturstyrelsen har opdateret den vejledende registrering af § 3 beskyttet natur i Brønderslev Kommune som et led i det landsdækkende serviceeftersyn af § 3 beskyttet natur. Den vejledende registrering af beskyttet natur udgør et nødvendigt grundlag for lodsejeres drift af deres arealer, samt en hensigtsmæssig kommunal administration og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven (NBL).

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den vejledende registrering af § 3 beskyttet natur er vejledende i den betydning, at naturen er dynamisk, et område kan vokse ind i og ud af beskyttelsen. Naturstyrelsens eftersyn har derfor givet et opdateret billede af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune.

Naturstyrelsen har, som følge af aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøministeriet opdateret den vejledende registrering af § 3 beskyttet natur i Brønderslev Kommune. Opdateringen er et led i et landsdækkende serviceeftersyn, der har til formål at højne kvaliteten af den vejledende registrering af § 3 beskyttet natur, samt at forbedre grundlaget for kommunernes administration af NBLs § 3.

For Brønderslev Kommunes vedkommende er statens opdatering foretaget på miljøportalen i november 2014. Fagenheden for Teknik og Miljø modtog den endelige datapakke den 4. februar 2015 og den endelige slutrapport den 19. januar 2016.

Herefter er det Brønderslev Kommunes ansvar at foretage den efterfølgende myndighedsbehandling. Fagenheden vurderer, at særligt datapakken med uoverensstemmelser vil blive en stor opgave, da der her kan være tale om natur, der er forsvundet i uoverensstemmelse med NBLs bestemmelser. De 939 uoverensstemmelser svarer til 17 % af de vejledende beskyttede naturarealer i Brønderslev Kommune ved projektets begyndelse og dækker over et areal på 568,3 ha eller 1.137 fodboldbaner.

DCE - Nationalt center for Miljø og Energi står for den samlede rapport omkring Naturstyrelsens registreringsprojekt for hele Danmark. Ifølge en forhåndsorientering fra Naturstyrelsen, så er Brønderslev Kommune i toppen af listen over de kommuner med flest uoverensstemmelser. Dette forventes at komme med i DCE-rapporten. Rapporten forventes at komme i løbet af en af de nærmeste uger.

Derudover giver den nylige opdatering også anledning til mange spørgsmål vedrørende ny/overset natur.

Fagenheden for Teknik og Miljø vil med baggrund i den forventede arbejdsopgave overveje en strategi for myndighedsbehandlingen af datapakkerne 1 og 2. Strategien vil tage udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner, herunder de kommuner som har været pilotkommuner i forhold til Naturstyrelsens opdatering.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

De personalemæssige konsekvenser er ikke klarlagt.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Sagen genoptages.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om arbejdet med et nyt regulativ for Donnerbæk


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 7. september 2015, at der skulle indledes forhandlinger om et nyt regulativ for Donnerbæk.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 7. september 2015, at der skulle foretages en midlertidig tilpasning og opgravning af Donnerbæk, og at der indledes forhandling om nyt regulativ for Donnerbæk med lodsejerne.

Der blev foretaget opgravninger og etableret sandfang i efteråret 2015.

Der er indgået en aftale med Orbicon A/S om teknisk rådgivning og bistand vedrørende regulativrevision af Donnerbæk.

Alle lodsejere er informeret om opstart af regulativrevisionen, samt at der vil ske opmåling af vandløbet, hvorfor dræn, som ønskes medtaget i opmålingen, skal markeres inden den 1. februar 2016.

Processen vil herefter være, at data behandles, og der udarbejdes forslag til krav til dimensioner/vandføringsevne samt vedligeholdelse. Der afholdes møder med lodsejere og andre interessenter. Herefter udarbejdes der et reguleringsprojekt og efterfølgende et forslag til nyt regulativ. Det forventes, at regulativrevisionen er afsluttet i efteråret 2016.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen om processen for regulativrevisionen af Donnerbæk til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


12. Orientering om status for vandløbsmodel for Ryå-systemet


Resume

Sagsforløb: TM

I 2015 blev det besluttet, at Jammerbugt og Brønderslev Kommuner - efter indstilling fra arbejdsgruppen for Ryå - skulle sikre udarbejdelse af en dynamisk vandløbsmodel for Ryå-systemet. Status for arbejdet blev den 15. januar 2016 præsenteret for arbejdsgruppen for Ryå samt repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalgene i de to kommuner.

Det er aftalt, at status for arbejdet forelægges til orientering i Jammerbugt og Brønderslev Kommuners Teknik- og Miljøudvalg.

Sagsfremstilling

Formålet med en dynamisk model for Ryå-systemet er, at skabe bedst muligt beslutningsgrundlag for fremtidig indsats i forsøget på at minimere oversvømmelser af intensivt dyrkede markarealer, der afvander til Ryå-systemet. Indsatsen skal selvfølgelig ske med hensyntagen til vandløbsmiljøet i den udstrækning, det er fastlagt i lovgivningen samt gældende vandløbsregulativer. Der er ingen tvivl om, at det vil kræve store investeringer at imødekomme lodsejernes ønske om sikring mod oversvømmelser i dyrkningssæsonen. Der er også et stort ønske om at sikre hurtig afvanding af de arealer, der under ekstreme regnhændelser, alligevel bliver oversvømmede.

For at kunne holde de forskellige virkemidler op mod hinanden og regne på økonomi og effekt, er det nødvendigt at have en dynamisk model.

For at minimere usikkerheder ved brug af modellen, skal den kalibreres ved at indarbejde konkrete data fra de i Ryå-systemet opsatte vandstandsloggere. Den helt færdigkalibrerede model vil foreligge, når der er indarbejdet data indsamlet over et helt år. Dette sikrer data fra vandløbet både med og uden grøde.

Der vil dog allerede ligge data nok fra vintersæsonen til at kunne vise den første udgave af modellen på et møde inden opstart på grødeskæringssæsonen 2016. Til dette møde vil politiske repræsentanter samt lodsejer og interesseorganisationer bredt set blive indbudt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Politisk Forum den 14. – 15. april 2016.

Til toppen

Opdateret 2. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach