Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 9. maj 2016
Lokale: Møllehuset, Møllehusvej 7, 9340 Asaa
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun var fraværende / Emma Svensson var indkaldt som stedfortræder.

Hans Chr. Holst havde meldt afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Der laves sag vedr. byggesagsgebyr – med henblik på at få vurderet taksten.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Teknik- og Miljøudvalget - afdækningskatalog til Budget 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal lave afdækning på 1.760.000 kr. til budget 2017. Heraf skal Teknik- og Miljøudvalget prioritere forslag for 960.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at prioritere forslagene.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet afdækningskatalog på følgende områder:

 • Kollektiv trafik
 • Gadebelysning
 • Vejafvandingsbidrag
 • Vej & Park - personalereduktion

Der er i 2017 budgetteret med 1,4 mio. kr. i byggesagsgebyr. I 2015 var indtægten 862.900 kr. Ved samme indtægtsniveau i 2017 som i 2015 kommer der til at mangle 565.000 kr. i byggesagsgebyr. Dette beløb foreslås indarbejdet i basisbudgettet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter afdækningerne og laver en prioritering heraf. Udvalget anmodes også om at drøfte, om der er andre områder, udvalget ønsker udarbejdet afdækning på.

Beslutning

Blev drøftet.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterer forslag på næste møde.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Fornyet behandling af vej/sti til Vrangdrupvej 49, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Den 1. februar 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at der kunne gives en dispensation til en ny placering af indkørslen til Vrangdrupvej 49, Brønderslev. Der er efter en høringsperiode indkommet indsigelser til placeringen og den forslåede belægning af indkørslen.

Teknik og Miljøudvalget skal tage fornyet stilling til, om der skal gives dispensation til placeringen og udformningen af indkørsel til Vrangdrupvej 49, Brønderslev.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 1. februar 2016 følgende:

 • en indkørsel til Vrangdrupvej 49 gennem stinettet i byparken, som føres længere mod nord end det oprindelige planlagte stiudlæg,
 • at der gives dispensation fra lokalplan 1979-01 efter en 2 ugers nabohøring,
 • at stien udføres i asfalt med en overfladebelægning af majsskærver, og
 • at der etableres beplantning langs stien på dele af strækningen.

Efterfølgende blev kommunens intention om at give dispensation til en ny placering af indkørslen udsendt til naboorientering med høringsfrist den 18. marts 2016.

Der indkom i høringsperioden bemærkninger fra Vrangdrupvej 29, Ådalen 64, 66 og 118.

Samtidig med naboorienteringen har lokalplanforslag 01-B-34.01 "Ådalen Nord" været i offentlig høring med frist den 18. april 2016. I forbindelse med denne høring indkom indsigelse vedr. en asfaltbelagt sti gennem byparken fra 166 personer, samt en indsigelse fra Ådalen 315.

De indsendte bemærkninger og indsigelser indeholder følgende kommentarer:

 • At der etableres en sti/indkørsel til Vrangdrupvej 49, som er til mindst gene for naboer. Her foreslås der en vestlig stiføring.
 • At en placering af stien op imod skel til ejendommen for Vrangdrupvej 29 vil være til gene for beboerne af Vrangdrupvej 29.
 • At stien udføres i asfalt.
 • At trafikken til Vrangdrupvej 49 vil være til gene for naboer og ikke er forenelig med den rekreative anvendelse af byparken.

Fagenhedens vurdering

Placeringen af indkørslen til Vrangdrupvej har over flere gange været drøftet med ejerne af Vrangdrupvej 49, samt naboerne til den kommende sti/indkørsel. Efter en dialog med Vrangdrupvej 29 har Fagenheden for Teknik- og Miljø udarbejdet et forslag, hvor stien trækkes væk fra skellet for ejendommen for Vrangdrupvej 29. Stien føres længere mod nord end den oprindelig udlagte sti for at mindske gener til naboejendommene i Ådalen.

En stiføring og indkørsel fra øst er angivet i lokalplan 1979-01 og har derfor været forventelig siden lokalplanens endelig vedtagelse i juni 2005. Vrangdrupvej 49 har placeret deres bygninger efter denne indkørsel. Derfor er det fagenhedens vurdering, at en stiføring fra øst skal fastholdes, dog trukket længere mod nord.

Forslaget om at anlægge stien i asfalt frem til Vrangdrupvej 49 har været med hensigten om ikke at skabe støvgener fra en grusvej. Fagenheden har forslået en overfladebelægning af majsskærver, så stien ser ud som en grusvej og dermed giver indtryk af en rekreativ sti igennem byparken.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget,

 • godkender en placering af indkørslen, som ligger længere mod nord end den først planlagte vejføring angivet efter lokalplan 1979-01, samt er trukket væk fra skellet til Vrangdrupvej 29.
 • tager stilling til om belægningen skal udføres i asfalt med en overfladebelægning af majsskærver eller som en grusvej.
Personale

Ingen.

Beslutning

Dispensationsforslaget fra lokalplan 1979-01 frafaldes.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af lokalplanforslag 03-B-14.02 "Boligområde Østermarken, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde i april 2016 udstykningsplan for et nyt boligområde i Hjallerup Øst. På baggrund af udstykningsplanen har fagenheden udarbejdet forslag til lokalplan.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at området på ca. 11,7 ha udstykkes til boligformål. Lokalplanens delområde I kan anvendes til åben-lave boliger. I lokalplanens delområde II gives der mulighed for at etablere enten åben-lave eller tæt-lave boliger. Muligheden for tæt-lave boliger er indarbejdet for at give mulighed for større diversitet i området. Hvis hele området udnyttes som åben-lave boliger kan der udstykkes 70 nye grunde.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslag 03-B-14.02 "Boligområde Østermarken, Hjallerup" kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde i april 2016 udstykningsplan for et nyt boligområde i Hjallerup Øst. På baggrund af udstykningsplanen har fagenheden udarbejdet forslag til lokalplan.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens digitale lokalplanportal: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=15693

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at området på ca. 11,7 ha udstykkes til boligformål. Lokalplanens delområde I kan anvendes til åben-lave boliger. I lokalplanens delområde II gives der mulighed for at etablere enten åben-lave eller tæt-lave boliger. Muligheden for tæt-lave boliger er indarbejdet for at give mulighed for større diversitet i området. Hvis hele området udnyttes som åben-lave boliger kan der udstykkes 70 nye grunde.

Lokalplanforslaget bygger på den struktur, der blev vedtaget i "Dispositionsplan for Hjallerup Øst", hvor Østermarken forlænges som områdets stamvej og på sigt tilsluttes Hjallerupvej øst for kirken. Desuden sammenkobles Skelbakken med Østermarken. Boligvejene inden for lokalplanområdet etableres som stilleveje. Området opbygges desuden med et stinetværk, der sammenkobles med stisystemet til Hjallerups skole- og idrætsområde.

Området foreslås opbygget omkring en blå-grøn kile, der strækker sig gennem området fra nord til syd. I kilen placeres størstedelen af områdets friarealer og her placeres løsninger til håndtering af regnvand. Regnvandsløsningerne skal udformes, så de udgør rekreative elementer i friarealet som søer og "vandløb". Regnvandsløsningerne er placeret, så de bedst muligt udnytter terrænforholdene i området. Derudover kan friarealet udnyttes til placering af f.eks. legeplads eller bålhytte.

Lokalplanområdet er opdelt i tre etaper, der kan byggemodnes uafhængigt af hinanden. Den nordvestlige etape kan vejforsynes fra en eksisterende boligvej i Østermarken. Den sydligste etape kan vejforsynes fra Skelbakken, mens den sidste etape skal vejforsynes via en forlængelse af stamvejen Østermarken. Lokalplanen stiller ikke krav om, i hvilken rækkefølge etaperne byggemodnes.

Fagenheden har gennemført en miljøscreening af lokalplan 03-B-14.02 og vurderer, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da lokalplanen ikke vurderes at medføre væsentlige miljøgener.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslag 03-B-14.02 "Boligområde Østermarken, Hjallerup" og udsender forslaget i 8 ugers høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – sendes i offentlig høring.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af lokalplanforslag 03-B-02.03 Tæt-lav boliger, Søndergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 03-B-02.03 "Tæt-lav boliger, Søndergade, Hjallerup".

Lokalplanen giver mulighed for placering af 10 rækkehuse, samt udformningen af disse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 03-B-02 "Tæt-lav boliger, Søndergade, Hjallerup" kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 03-B-02.03 "Tæt-lav boliger, Søndergade, Hjallerup" er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af ejendommen, som er beliggende på Søndergade 46-48 i Hjallerup, om at nedrive den eksisterende bebyggelse og i stedet opføre rækkehusbebyggelse på arealet.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte planlægningen herfor på møde den 1. februar 2016.

Den digitale udgave af lokalplanen kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=15154

Lokalplanen har til formål:

 • at fastlægge områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse,
 • at sikre etablering af udendørs opholdsareal,
 • at sikre vejadgang og parkeringsareal til boligerne og
 • at sikre, at gældende støjgrænseværdier er overholdt i lokalplanområdet.

Lokalplanen fastsætter i øvrigt bestemmelser for placeringen af de 10 rækkehuse, samt udformningen af disse.

Miljøscreening

Der er gennemført miljøscreening af planforslaget. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der redegøres for vejstøj i lokalplanen og der fastsættes bestemmelser, der skal sikre, at grænseværdierne vedr. støj fra Ålborgvej og Søndergade overholdes.

Delegering

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 03-B-02, som udlægger områdets anvendelse til boligformål. Da gennemførelse af lokalplanen ikke forudsætter væsentlige ændringer af kommuneplanen delegeres behandling af lokalplanen til Teknik- og Miljøudvalget.

Hvis der ikke indkommer bemærkninger/indsigelser i høringsperioden, vedtages lokalplanen endeligt af Fagenheden for Teknik og Miljø.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 03-B-02.03 "Tæt-lav boliger, Søndergade, Hjallerup" og udsender planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – sendes i offentlig høring.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af lokalplanforslag 32-R-04.02 for Thorup Hede Spejdercenter


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Kommuneplantillæg for udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter har været i fordebat, hvorefter det blev besluttet at gå videre med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 32-R-01.02.

Spejdercentret foreslås i lokalplanforslaget udvidet med en mark på 4,2 ha, så det samlede areal udgør ca. 13,5 ha. Lokalplanen giver mulighed for at anvende det nye område til lejraktiviteter, herunder parkering samt bebyggelse i meget begrænset omfang.

Byrådet skal tage stillig til, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 32-R-04.02kan godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlighed.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg for udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter har været i fordebat, hvorefter det blev besluttet at gå videre med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Planforslagene er udarbejdet af Fagenheden for Teknik- og Miljø. Thorup Hede Spejdercenter har fået udkastet til gennemsyn. Spejdercentret foreslås i lokalplanforslaget udvidet med en mark på 4,2 ha, så det samlede areal udgør ca. 13,5 ha. Lokalplanen har til formål at fatstholde områdets naturpræg samtidig med at der gives mere plads til afholdelse af spejderlejre.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende det nye område til lejraktiviteter, herunder parkering samt bebyggelse i meget begrænset omfang. Lokalplanen viderefører den tidligere lokalplans begrænsninger i antal deltagere. Centret må anvendes spejderformål og må desuden udlejes til organisationer og foreninger for børn og unge af almennyttig karakter, som har naturformidling og naturpleje som formål med opholdet i centret. Børneinstitutioner og skoler medregnes i definitionen. Lokalplanområdet kan således ikke udlejes til private til afholdelse af fester, koncerter eller til hundetræning, ligesom organisationer og foreninger i langt overvejende omfang skal anvende spejdercentret i forbindelse med deres naturformidling.

Vilkår aftalt efter fordebatten er indarbejdet i lokalplanen. Lokalplanen færdiggøres inden offentliggørelse.

Udkast til de to forslag kan læses på denne adresse:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=626

Forslagene er desuden i bilag.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkenderforslagene til kommuneplantillæg og lokalplan, som efterfølgende sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af lokalplanforslag 01-O-07.01 Sportshaller og Vandrehjem, Knudsgade 15, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 01-O-07.01 "Sportshaller og Vandrehjem, Knudsgade, Brønderslev".

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et nyt og moderne vandrerhjem i tilknytning til Brønderslev hallen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 01-O-07.01 "Sportshaller og Vandrehjem, Knudsgade, Brønderslev" kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 01-O-07.01 "Sportshaller og Vandrehjem, Knudsgade, Brønderslev" er udarbejdet på baggrund af et ønske fra "Den Selvejende Institution Brønderslev Hallen og Brønderslev Svømmehal", om at opføre et nyt og moderne vandrerhjem i tilknytning til hallen. Vandrerhjemmet skal erstatte det eksisterende vandrerhjem, der på nuværende tidspunkt er beliggende under den gamle tribune.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte planlægningen herfor på deres møde den 7. marts 2016.

Den digitale udgave af lokalplanen kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=15264

Med et nyt vandrehjem er det muligt at skabe et attraktivt overnatnings- og ferietilbud til besøgende af hallen og Brønderslev by i øvrigt. Vandrerhjemmet tænkes opført i moderne stil med en kapacitet på i alt 10 værelser med op til 60 sovepladser og fællesarealer, som den første etape. På sigt ønskes der mulighed for at udvide vandrerhjemmet med en anden etape, hvis behovet viser det nødvendigt.

"Den Selvejende Institution Brønderslev Hallen og Brønderslev Svømmehal"har endvidere et ønske om, at udvide den eksisterende hal med en tilbygning mod nord, så hallen kan rumme flere og større idrætsarrangementer.

Lokalplanområdet omfatter udover Brønderslev Hallerne, vandrehjemmet og et stort offentligt parkeringsareal også 3 boliger langs Nørregade, samt tennisbanerne syd for Brønderslev Hallerne.

Lokalplanen har til formål,

 • at fastlægge områdets anvendelse til offentlige og kulturelle formål, herunder træningshal, indendørs og udendørs idrætsanlæg, vandrerhjem, rekreative- og grønne områder eller lign.,
 • at fastlægge placeringen af tilbygninger til den eksisterende halbebyggelse eller lignende offentligt formål, i form af byggefelter,
 • at fastlægge placeringen af nyt vandrerhjem eller lignende formål, i form af et byggefelt,
 • at sikre, at de 3 boligejendomme fortsat kan anvendes til boligformål og
 • at den del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanen fastsætter i øvrigt bestemmelser for anvendelsen af ubebyggede arealer til opholdsareal, rekreative formål og mindre udendørs idrætsanlæg. Der er desuden fastsat bestemmelser vedr. bevarelse af de store træer omkring tennisbanerne, samt langs skellet til de 3 boligejendomme.

Lokalplanen muliggør endvidere placering af autocamperpladser samt en toiletbygning på det offentlige parkeringsareal beliggende mellem Brønderslev Hallerne og Markedspladsen.

Denne lokalplan erstatter lokalplan 1477-01 "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev", som blev vedtaget den 27. august 2009.

Miljøscreening

Der er gennemført miljøscreening af planforslaget. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. I lokalplanen planlægges der for en mindre fortætning af byen med etablering af et nyt vandrerhjem samt udlæggelse af arealer til udvidelse af hallerne. Vandrerhjemmet erstatter dog det eksisterende vandrerhjem, som er placeret under tribunen ved stadiongrunden. Denne tribune forventes nedrevet. Området omkring hallerne består af flere grønne områder, og dermed har denne lokalplan en mindre indvirkning på de grønne områder. Lokalplanen biddrager derimod positivt til aktiviteten i de grønne områder samt erhvervslivet i Brønderslev.

Delegering

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 01-O-07, som udlægger områdets anvendelse til offentligt formål. Da gennemførelse af lokalplanen ikke forudsætter væsentlige ændringer af kommuneplanen delegeres behandling af lokalplanen til Teknik- og Miljøudvalget.

Hvis der ikke indkommer bemærkninger/indsigelser i høringsperioden, vedtages lokalplanen endeligt af Fagenheden for Teknik og Miljø.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 01-O-07.01 "Sportshaller og Vandrehjem, Knudsgade, Brønderslev" og udsender planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – sendes i offentlig høring.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-34.01, kommuneplantillæg nr. 26 samt tillæg til spildevandsplanen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 22. februar 2016 til den 18. april 2016. Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger og indsigelser.

Lokalplanen indeholder en plan for udbygning af den nordlige del af Ådalen i Brønderslev og viderefører en del af principperne fra masterplanen, der blev udarbejdet for hele Ådalen i 2003.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 01-B-34.01, kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord" indeholder en plan for udbygning af den nordlige del af Ådalen i Brønderslev og viderefører en del af principperne fra masterplanen, der blev udarbejdet for hele Ådalen i 2003. Planen udlægger en åben-lav bebyggelse i form af parceludstykninger i et område ned mod byparken og inddrager også en del af byparken, da der er en del arkæologiske fund i området. Byparken vil dog fortsat være det centrale grønne rum i området. Nord for parceludstykningen muliggør lokalplanen etablering af en rekreativ park/naturområde, hvori der kan placeres en række naturgrunde.

Lokalplanområdet afgrænses af en omfartsvej, som er fortsættelsen af Ndr. Omfartsvej, der nu kobles på Hjørringvej nord for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 26 med henblik på at tilrette rammeområde 01-B-34, så det følger lokalplanafgrænsningen for lokalplan 01-

B-34.01 "Ådalen Nord".

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, da kloakeringsprincippet ønskes ændret fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

Planforslagene kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=01-B-34.01

Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. februar 2016 til den 18. april 2016. Et borgermøde blev afholdt i forbindelse med høringen den 7. marts 2016 og der er efterfølgende indkommet 4 høringssvar og 157 rettidige underskrifter mod placering af grunde i byparken.

Følgende bemærkninger og indsigelser er indkommet i høringsperioden:

 • Positiv tilkendegivelse af planens udformning med attraktive boliggrunde, samt færdiggørelsen af Ndr. Omfartsvej.
 • Indsigelser mod placeringen af boliggrunde i byparken.

Der er desuden modtaget høringssvar til lokalplanen omhandlende en sti/indkørsel til Vrangdrupvej 49, samt placering af en hestefold og overdragelse af jord i forbindelse hermed. Dette ligger uden for lokalplanområdet og høringssvarene medtages derfor til behandling i de pågældende sager.

Fagenhedens vurdering

Den planlagte placering af boliggrunde i byparken er fundet nødvendig på baggrund af de arkæologiske fund i lokalplanområdet og dermed for at sikre økonomi i projektet. Planen erstatter det tabte rekreative areal i byparken med grønne kiler mellem boligenklaverne, samt et større grønt og rekreativt område i den nordlige del, hvor der også placeres naturgrunde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Statistik over sagsbehandlingstid, husdyrgodkendelser – Miljøstyrelsen


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøstyrelsen har udarbejdet statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider i husdyrsager for 2015. Opgørelsen viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser i Brønderslev Kommune i 2015 er på 4,5 måneder.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har udarbejdet statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11, 12 og 16 for 2015.

Opgørelsen viser, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser i Brønderslev Kommune ligger på 4,5 måneder i gennemsnit for 14 miljøgodkendelser efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11, 12 og 16. Miljøstyrelsen har oplyst, at Brønderslev Kommune ligger på en delt 14.-16. plads (delt med Morsø og Ikast-Brande Kommuner) for så vidt angår miljøgodkendelser efter §§ 11 og 12. To af de "hurtigste" kommuner har dog kun lavet en sag.

Historik / statistik

I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 8 stk. §§ 11- og 12-miljøgodkendelser 12,6 måneder.

I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 9 stk. §§ 11- og 12 miljøgodkendelser 5,2 måneder.

I 2014 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 21 stk. §§ 11- og 12 miljøgodkendelser 5,8 måneder.

I 2015 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for § 11-miljøgodkendelser 2,5 måneder, hvilket svarer til ca. 75 dage, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for § 12-miljøgodkendelser er 5,7 måneder, hvilket svarer til ca. 173 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for § 16-godkendelser (arealgodkendelser) i 2015 er 4,4 måneder, svarende til ca. 132 dage.

Ifølge de nye servicemål, som regeringen har aftalt med KL i slutningen af 2015, skal § 11-miljøgodkendelser afgøres i løbet af 155 dage (ca. 5 måneder), mens § 12-miljøgodkendelser skal afgøres i løbet af 180 dage (6 måneder). Servicemålet for § 16-arealgodkendelser er 160 dage (ca. 5,3 måneder).

Fagenheden har i 2015 behandlet en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens § 10 – miljøtilladelse til mindre husdyrbrug. Sagen blev afgjort efter 81 dage. Servicemålet for § 10-miljøtilladelser er 110 dage. Der har ikke tidligere været et servicemål for § 10-miljøtilladelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om invitation til AVV's årlige budgetmøde den 24. maj 2016


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering om invitation fra AVV til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

AVV har inviteret Teknik- og Miljøudvalgene i Brønderslev og Hjørring Kommuner til at deltage i det årlige budgetmøde i AVV den 24. maj 2016 kl. 10-12 i AVV's lokaler Mandøvej 4, 9800 Hjørring.

AVV er repræsenteret ved direktionen og bestyrelsen. Mødet vil indeholde en generel orientering om AVV og drift samt specifikt budget 2017. AVV vil gerne have besked om eventuel deltagelse senest fredag den 20. maj 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning – hele udvalget deltager.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Til toppen


13. Orientering om proces for udarbejdelse af ejerstrategi for AVV


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet tidsplan og synopsis for politiske drøftelser om ejerstrategi for AVV. Der afholdes møde den 3. juni 2016 for formænd og næstformænd for Teknik- og Miljøudvalgene i Brønderslev og Hjørring Kommuner. Efter sommerferien 2016 afholdes der workshop for Teknik- og Miljøudvalgene i de to kommuner og AVV's bestyrelse.

Sagsfremstilling

Som et led i udarbejdelsen af en ejerstrategi for AVV har der været afholdt møder på administrativt plan. Der er udarbejdet et procespapir/tidsplan for ejerstrategi, som er vedlagt som bilag.

Af procespapiret/tidsplanen fremgår det, at der holdes møde for formænd og næstformænd for Teknik- og Miljøudvalgene i Brønderslev og Hjørring Kommuner den 3. juni 2016. På dette møde bestemmes det, hvordan det endelige oplæg til workshop i august 2016 skal se ud. På workshoppen deltager Teknik- og Miljøudvalgene for de to kommuner og bestyrelsen for AVV. Desuden deltager repræsentanter for administrationen for de to kommuner og direktøren for AVV.

Der er udarbejdet synopsis for workshoppen i august 2016. Dette vedlægges også som bilag.

For tidsplan og synopsis gælder det, at der oprindelig var planlagt workshop den 21. juni 2016. Efterfølgende er det kommet frem, at workshoppen udsættes til efter sommerferien. De to bilag er ikke rettet i overensstemmelse med dette.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget alene tager stilling til, om synopsis er et tilstrækkeligt grundlag for den videre proces.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Møde med Asaa Havns bestyrelse


Resume

Sagsforløb: TM

Der holdes det årlige møde med Asaa Havns bestyrelse.

Sagsfremstilling

Der holdes det årlige møde med Asaa Havns bestyrelse.

6 repræsentanter fra Asaa Havns bestyrelse kommer til mødet kl. 11,00 og orienterer om nyt fra Asaa Havn.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Til toppen


15. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der holdes ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget fredag den 13. maj 2016, kl. 8:00 på Rådhuset i Dronninglund.

Udvalgets møde den 6. juni 2016 flyttes til den 10. juni 2016, kl. 8:00 i Brønderslev.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Nedrivning af ejendom


Til toppen

Opdateret 10. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach