Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 10. juni 2016
Lokale: Brønderslev Rådhus - mødelokale 219
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev havde meldt afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Punkt 7 – borgerne har meldt afbud til mødet.

Til toppen


3. Teknik- og Miljøudvalget - afdækningskatalog til Budget 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal lave afdækning på 1.760.000 kr. til budget 2017. Heraf skal Teknik- og Miljøudvalget prioritere forslag for 960.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at prioritere forslagene.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet afdækningskatalog på følgende områder:

 • Kollektiv trafik
 • Gadebelysning
 • Vej & Park - personalereduktion
 • Vejafvandingsbidrag

Der er i 2017 budgetteret med 1,4 mio. kr. i byggesagsgebyr. I 2015 var indtægten 862.900 kr. Ved samme indtægtsniveau i 2017 som i 2015 kommer der til at mangle 565.000 kr. i byggesagsgebyr. Dette beløb foreslås indarbejdet i basisbudgettet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter afdækningerne og laver en prioritering heraf. Udvalget anmodes også om at drøfte, om der er andre områder, udvalget ønsker udarbejdet afdækning på.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2016, pkt. 4:

Blev drøftet.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterer forslag på næste møde.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller følgende forslag som 1. prioritet:

Forslag 1: Kollektiv trafik – 329.000 kr.

Forslag 2: Gadebelysning – 400.000 kr.

Forslag 3: Vej & Park – personalereduktion – 231.000 kr. (bl.a. via samarbejde med Jammerbugt Kommune)

I alt 960.000 kr. hvilket svarer til det udvalget skal prioritere.

Emma Lyng Svensson ønsker ikke besparelse på kollektiv trafik.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af indsigelse til lokalplan 12-E-01.01 Blandet bolig og erhverv, Ahornvej, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 12-E-01.01 Blandet bolig og erhverv, Ø. Brønderslev, har været i offentlig høring. Der er kommet en indsigelse.

Lokalplanen giver mulighed for en mindre udvidelse af de eksisterende blandede bolig- og erhvervsområde ved Ahornvej i Ø. Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til behandlingen af indsigelsen og eventuel vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 12-E-01.01 Blandet bolig og erhverv, Ø. Brønderslev, har været i høring i perioden fra den 10. marts til den 9. maj 2016. Der er kommet en indsigelse fra Granvej 19.

Indsigelsen indeholder:

 • Ejerne af Granvej 19 havde en forventning om, at udvidelser af erhverv ville blive henvist til perspektivområde for erhverv vist på kort ved Øster Brønderslevvej.
 • Erhvervsområdet ved Ahornvej er udlagt som blandet bolig og erhverv med begrænsninger for belastende erhverv og for grundstørrelsen.
 • Vil denne lovliggørelse blive fulgt af endnu en udvidelse med efterfølgende lovliggørelse?
 • Skal området ved Ahornvej udvikle sig fra et blandet bolig- og erhvervsområde til et egentlig erhvervsområde?
 • Støjen fra arbejdet med containerne kommer tættere på.
 • Ønsker mulighed for at genoptage dyrehold i eksisterende 400 m² stald.

Ejendommen Ahornvej 8 er en Vognmandsvirksomhed med en del containerkørsel, som har en grundstørrelse på ca. 4.300 m² indenfor den nye lokalplan. Ahornvej 10 er et maskinværksted med et areal indenfor lokalplanen på ca. 6.830 m². Byplanvedtægt nr. 15 gav ret til bebyggelse med 33 %. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 % i den nye lokalplan for at fastholde præget af mindre virksomheder. I egentlige erhvervsområder tillades ofte en bebyggelsesprocent på 40.

Ejer af Ahornvej 8 har oplyst, at de tunge dele af virksomheden over en kortere årrække bliver flyttet til Aalborg. Der er ikke planer om at udvide virksomheden ud over lokalplanforslaget. Det resterende landzoneareal under Ahornvej påregnes tilplantet med frugttræer.

Ejer af Ahornvej 10 bemærker, at der er behov for udvidelsen, som er mulig i henhold til lokalplanforslaget, for at kunne fortsætte virksomhedens drift.

Erhvervsområdet er i dag reguleret af byplanvedtægt nr. 15, hvor anvendelsen er fastlagt til blandet bolig og erhverv. Derfor er der begrænsninger for erhverv med støj og støvgener og en maksimums grundstørrelse på 3.000 m². Lokalplanen omfatter kun den nordligste del af matr.nr. 31e og 31f Øster Brønderslev By, som indgår i henholdsvis Ahornvej 8 og Ahornvej 6. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at erhvervsområdet ikke skal udvides mere end foreslået i lokalplanforslaget set i lyset af, at det er et blandet bolig- og erhvervsområde og ikke et egentligt erhvervsområde. Derfor foreslås indsiger imødekommet med en erklæring herom.

Ved en konstateret overskridelse af støjgrænserne er det virksomhederne, som skal forestå eventuelle støjmålinger og støjdæmpende foranstaltninger.

Granvej 19 lukkede som landbrug i 2008. Med byzoneudvidelsen er der stadig mere end 50 m til byzonen, således at ejer kan etablere op til 15 DE. Ønsker Granvej 19 et større dyrehold kan lugtgeneberegningen vise, at det ikke er muligt. Lokalplanen betyder, at byzonen kommer 30 m tættere på skel til ejendommen Granvej 19.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget erklærer overfor indsigerne, at der ikke er planer om at foretage yderligere udvidelser af erhvervsområdet ved Ahornvej eller at ændre området til et egentligt erhvervsområde,
 • at det oplyses, at der kan etableres dyrehold med 15 DE samt evt. mere afhængigt af en lugtberegning,
 • at virksomhederne skal overholde støjgrænserne 55/45/40 i skel ved naboejendommene evt. ved etablering af støjafskærmning som fastlagt i lokalplanen
 • at indsigelsen i øvrigt afvises og kommuneplantillæg 25 og lokalplan 12-E-01.01 vedtages endeligt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagenheden.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opførelse af tilbygning på Erhvervsparken 16, Brønderslev - dispensation fra lokalplan


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om tilladelse til udvidelse af Intech International A/S på Erhvervsparken 16, Brønderslev, med 3.302 m² tilbygning. Bebyggelsesprocent og rumfang vil blive overskredet i forhold til gældende lokalplans bestemmelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent m.m.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af tilbygning på 3.302 m² for produktion og administration på Erhvervsparken 16, Brønderslev, har rådgiver søgt dispensation fra lokalplan 1641-03 på følgende punkter:

 • Lokalplanen angiver en maksimal bebyggelsesprocent på 33,3. Efter opførelse af tilbygningen vil ejendommen have en bebyggelsesprocent på 45,7.
 • Lokalplanen angiver et maksimalt rumfang for byggeri på 2 m³ bygningsvolumen pr. m² grundareal. Efter opførelse af tilbygning vil der på ejendommen være et volumen på 3,45 m³ pr. m² grundareal. Ejendommens to matrikler sammenlægges.

Fagenheden for Teknik og Miljø har forinden byggeansøgningen afholdt forhåndsdialog med virksomhedens direktør og rådgiver.

Der er ikke tidligere meddelt dispensation til pågældende bestemmelser indenfor lokalplanen.

Ejer af ejendommen Erhvervsparken 22 har fornylig forespurgt om udvidelse op til en bebyggelsesprocent på 50. På baggrund af, at denne virksomhed ikke er fastlåst i sine udvidelsesmuligheder, idet der kan tilkøbes jord nord for, blev det tilkendegivet overfor virksomheden, at der ikke vil kunne forventes en dispensation til en bebyggelsesprocent på 50.

Se bilag med bebyggelsesprocenter i området.

Tilbygningen vil blive opført med kubisk udformning og højde på 8,5 m. Tagbeklædning med tagpap og ydervægsbeklædning med stålpladebeklædning.

Tegninger på projektet kan ses som bilag.

Der vil blive anlagt yderligere 41 parkeringspladser, hvorefter der i alt vil være 73 parkeringspladser på ejendommen. Ifølge lokalplanen skal der anlæggesparkeringspladser i henhold til kommunens parkeringsvedtægt. Heri er der anført et parkeringsbehov for 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal, hvilket medfører et parkeringsbehov ifølge parkeringsvedtægten på 119 parkeringspladser. Ifølge parkeringsvedtægten gives der mulighed for at anlægge parkeringspladserne på et senere tidspunkt. De resterende (119-73) = 46 parkeringspladser, som der ifølge virksomheden ikke er behov for på nuværende tidspunkt, bliver derfor udlagt til evt. senere udnyttelse. Se beliggenhedsplan, hvor de udlagte parkeringspladser er vist som stiblede og de anlagte som fuldt optrukket.

Fagenheden har ikke gennemført høringsproces endnu, idet det er afgørende for virksomheden at optimere myndighedsforløbet med henblik på snarlig byggestart. Nabohøring kan derfor ikke nå at blive afsluttet inden udvalgsbehandlingen.

Fagenheden bemærker og vurderer, at muligheden for at tilkøbe jord med tiden antagelig vil reduceres og udgå, hvorved - i fald ansøgte dispensation meddeles, kan denne medføre præcedens - herunder også for Erhvervsparken 22.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • meddeler dispensationer som ansøgt, under forudsætning af positiv nabohøring,
 • genoptager sagen, såfremt fagenheden modtager indsigelser,
 • drøfter niveauet for den i lokalplanen fastsatte bebyggelsesprocent, og tidligere tilkendegivelse til Erhvervsparken 22.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagenheden for så vidt angår Erhvervsparken 16. Kommer der indsigelser, behandles sagen på ny af Teknik- og Miljøudvalget.

Principperne omkring bebyggelsesprocenterne henvises til Økonomiudvalget som planmyndighed.

Erhvervsparken 22 skal behandles som en selvstændig sag.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Rævdalsvej 6, Dronninglund - behandling af indsigelser


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om byggetilladelse til opførelse af et dobbelthus på Rævdalsvej 6 i Dronninglund. Sagen har været i nabohøring. Der er indkommet bemærkninger fra nærmeste naboer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal nedlægges et § 12 stk. 3 forbud i henhold til planloven.

Sagsfremstilling

Ejendommen Rævdalsvej 6, Dronninglund, er beliggende i centerområde i Dronninglund (rammeområde 02-C-02). Området består hovedsagligt af åben-lave boliger og få mindre håndværksvirksomheder.

Da det er et gammelt bykvarter i Dronninglund, består mange af ejendommene af små grunde, hovedsagligt mellem 300 m² og 750 m².

Rævdalsvej 6 er 459 m², og der er ansøgt om at opføre et dobbelthus med et samlet boligareal på 182 m²med tilhørende carport og redskabsrum. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 40.

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens gennerelle rammer, som angiver, at der ved fortætning af byområder skal være en minimums grundstørrelse pr. boligenhed på 400 m². Ved det ansøgte projekt vil der være ca. 230 m² grund pr. bolig.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. april 2016, at sagen skulle sendes i høring forud for en beslutning i sagen.

Sagen har været udsendt i nabohøring fra den 2. maj til den 18. maj 2016. Der er indkommet bemærkninger fra de to nærmeste naboer.

Bemærkninger

Ejerne af Rørholtvej 2, nabo til Rævdalsvej 6 mod syd, bemærker, at de er imod en opførelse af et dobbelthus, da det er i strid med kommuneplanen og vil fortætte området yderligere. De har valgt at bosætte sig i denne del af Dronninglund pga. områdets karakter, samt med en forventning om, hvad området kan indeholde i henhold kommuneplanen.

Ejeren af Rævdalsvej 4, nabo til Rævdalsvej 6 mod vest, bemærker, at der med dobbelthuset vil ske en øget trafik i området, hvilket ejeren ikke ser som acceptabelt. Der er i forvejen en del trafik i området. Det bemærkes yderligere, at Rævdalsvej 6 ligger som et grønt område, og at det ikke vil være gavnligt for områdets miljø at gøre bebyggelsen endnu tættere. Begge terrasser til dobbelthuset vender ud mod naboejendommen, og der vil ske en forøgelse af støj set i forhold til, at der etableres to beboelser i stedet for en.

Partshøring

Bemærkningerne fra Rørholtvej 2 og Rævdalsvej 4 har været send i partshøring hos ansøger og ejeren af Rævdalsvej 6.

Ansøger bemærker, at der i henhold til kommuneplanen må opføres bebyggelse med anden anvendelse på ejendommen end boliger med en bebyggelsesprocent på op til 50 %. Dobbelthuset vil passe i stilen med de andre parcelhuse i området og vil sandsynligvis være den type bebyggelse, der kan bygges på grunden, som vil give mindst gene for naboerne. De to lejligheder i dobbelthuset vil primært henvende sig til det ældre publikum. Den trafik, to familier medfører, kan ikke defineres som øget trafik i området.

Ejeren bemærker, at der tidligere har ligget en møbelforretning på grunden, som fyldte en stor del af grundens areal. Ejeren købte grunden med henblik på at opføre en kontorejendom til en virksomhed. Det endte dog med, at virksomheden fik lokaler i ejendommen Slotsgade 88. Ejeren har altid haft til hensigt, at grunden skulle bebygges. Ejeren bemærker desuden, at kommuneplanen tillader en bebyggelsesprocent på op til 40 % for tæt/lav boligbebyggelse. Projektet overholder dette.

Fagenhedens bemærkninger

Kommuneplanrammen nr. 02-C-02, som er gældende for området, giver mulighed for en blandet type bebyggelse (åben-lav og tæt-lav boliger, erhverv og offentlige institutioner) med en bebyggelsesprocent på op til 50 % for andre formål end boligbebyggelse. Der må dermed bygges op til 230 m² på ejendommen ved anden type bebyggelse end boliger.

Udover bebyggelsesprocenten skal der dog tages højde for bygningsreglementets bestemmelse om helhedsvurdering (Bygningsreglementets pkt. 2.3), hvor der bla. skal sikres tilfredsstillende lysforhold, nabobebyggelse skal sikres mod væsentlige indbliksgener og der skal sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse. Desuden skal øvrige gener overvejes ved placering af f.eks. erhverv i så tæt beliggenhed til boliger.

Ud fra denne betragtning og pga. den i forvejen tætte bebyggelse i området egner ejendommen sig bedst til boliger.

Projektet for dobbelthuset overholder bebyggelsesprocenten (40 %) for tæt-lav boliger. Dog overholder projektet ikke kommuneplanens generelle rammer, der angiver, at der ved tæt-lav bebyggelse skal være en minimumsgrundstørrelse på 400 m² pr. boligenhed.I henhold til kommuneplanen kan minimumsgrundstørrelsen kun fraviges, når konkrete overvejelser om områdets karakter, vejbetjening og friarealer mv. betinger det.

Et dobbelthus på ejendommen for Rævdalsvej 6 vil fortætte området mere, end det er hensigtsmæssigt. Naboejendommene har bygninger i skel og med den ansøgte placering af dobbelthuset vil boligerne synes for tæt, selvom bebyggelsesprocenten og bygningsreglements krav til afstand til skel overholdes. Tilladelse til dobbelthuset kan skabe præcedens i forhold til kommende projekter, hvilket vil fortætte området yderligere.

Fagenheden vurderer derfor, at der ikke bør gives tilladelse til projektet i henhold til planlovens § 12 stk. 3, hvor Byrådet inden for byzoner kan modsætte sig opførelse af bebyggelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal nedlægges et § 12 stk. 3 forbud i henhold til planloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives dispensation.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ændret anvendelse af udstillingslokale på Rørholtvej 6


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har meddelt administrativt afslag på ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af udstillingslokale på Rørholtvej 6 i Dronninglund. Ansøger er indbudt til mødet kl. 9.00 for at fremføre deres synspunkter i sagen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har meddelt administrativt afslag på ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af udstillingslokale på Rørholtvej 6 i Dronninglund.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen og Hildo Rasmussen holder møde med ansøgerne, hvis det ønskes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om signalanlæg i Søndergade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret et signalanlæg til skolebørnene fra Vestbyen, som skal krydse Søndergade for at komme til Hjallerup Skole.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret et signalanlæg til skolebørnene fra Vestbyen, som skal krydse Søndergade for at komme til Hjallerup Skole, da det ofte er vanskeligt for børnene at krydse Søndergade, fordi den ofte er meget stærkt trafikeret, også af tung trafik - både fragtbiler til byens forretninger samt NT.

Borgeren påpeger, at det er attraktivt for at bosætte sig i Vestbyen i Hjallerup, men de forventer, at der gøres et stykke arbejde med trafiksikkerheden for de mange børn, som er i området.

Derudover skriver borgeren, at ændringen af krydset og hastighedsnedsættelse for nogle år siden ikke har gjort den store forskel på trafikken. Borgeren forespørger, om Brønderslev Kommune har overvejet at anvende den model, som Frederikshavn Kommune anvender - et signalanlæg på skolevej, hvor der er stærk trafik, som aktiveres af enten cyklisten eller gående. Signalanlægget kan ikke anvendes i kryds.

I 2010 blev krydset Vestergade / Gl. Markedsvej / Søndergade ændret. Krydset blev rettet op, etableret røde cykelstier i krydset på den hævede flade samt helleanlæg med fodgængerfelter.

I perioden fra 2006 til 2015 er der politi registreret en ulykke i krydset Gl. Markedsvej og Søndergade. Ulykken er en personskadeulykke, som skete i 2008 ved udkørsel ind foran medkørende fra Gl. Markedsvej.

Netto har i 2011 oplyst, at vareindlevering til dem sker om natten eller i morgen timerne inden klokken 7.

På prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet er der et projekt, som omhandler en synliggørelse af 30 km/t-zonen ved etablering af chikaner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes, men afventer synliggørelsen af 30 km/t-zonen inden der foretages yderligere tiltag i krydset.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 9:

Godkendt som indstillet.

Formand for Færdselssikkerhedsrådet oplyste, at der på prioritering af anlægsmidler 2016 er afsat midler til en færdiggørelse af Søndergade i Hjallerup.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø udarbejder et projektforslag for hele Søndergade i Hjallerup. Forslaget præsenteres på næste møde i Færdselssikkerhedsrådet, hvor Hjallerup Byudvikling m.fl. inviteres.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet i det der henvises til, at der på prioriteringen af anlægsmidler 2016 er afsat midler til en færdiggørelse af Søndergade i Hjallerup.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Trafiksanering af Elmevej i Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Øster Brønderslev og Omegns Borgerforening har anmodet om at få Elmevej trafiksaneret gennem Øster Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Øster Brønderslev og Omegns Borgerforening har anmodet om at få Elmevej trafiksaneret gennem Øster Brønderslev.

Borgerforeningen ønsker et gadeforløb med et grønnere præg, fortsat mulighed for parkering i gaden, forbedret forhold for cyklisterne samt fortsat plads til landbrugsmaskiner i gaden.

De ønsker etableret parkeringsbånd langs Elmevej på strækningen mellem Engvej og Hvilshøjvej, og at der plantes vejtræer til markering af parkeringsbånd. Der ønskes samtidigt etableret 2 minus 1 vej gennem byen for at give cyklisterne mere plads og bedre fremkommelighed.

Fagenheden har efterfølgende fået udarbejdet et skitseprojekt på trafiksanering af Elmevej gennem Øster Brønderslev. Projektets komponenter er 2 minus 1 vej, p-lommer og forsætninger, busstoppesteder i indsnævringerne samt indsnævring ved vestlig byport.

Årsdøgntrafikken på Elmevej ligger i dag på ca. 3.000 køretøjer, hvilket er en trafikmængde, som en 2 minus 1 vej kan afvikle. Det anbefales ligeledes, at der skiltes med 40 km/t-zone på hele strækningen, og at der samtidigt etableres indsnævringer / fartdæmpere ved den vestlige byport og busstoppestederne. Mellem Engvej og Hvilshøj etableres der yderligere fartdæmpning ved skiftevis placerede sideheller, der indrammer parkeringslommer.

Der plantes højstammede træer i sidehellerne, ved busstoppestederne i indsnævringerne og ved den vestlige byport.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at Elmevej trafiksaneres gennem Øster Brønderslev i henhold til skitseforslaget, samtidigt med udvalget prioriterer nyt asfaltslidlag (af hensyn til vejafmærkningens holdbarhed). Ovennævnte ønskes medtaget på prioriteringslisten for anlægsmidler for Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 10:

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler dog, at der afholdes et informationsmøde om projektet i Øster Brønderslev i august 2016.

Carl Aage Christensen fra Nordjyllands Politi påpeger, at der bør etableres parkeringsforbud langs strækningen uden for parkeringsbåsene af hensyn til cyklisterne. Fagenheden for Teknik og Miljø samt Vej og Park kigger nærmere på projektet.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Der afholdes et informationsmøde om projektet i Øster Brønderslev i august 2016.

Der er på anlægsbudgettet for 2016 afsat 400.000 kr. til projektet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Anmodning om vejbump i Hvilshøj


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret vejbump i Hvilshøj.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret vejbump i Hvilshøj, da der bliver kørt meget stærkt igennem byen. Derudover påpeges det, at Hvilshøj nok er den sidste by i kommunen, hvor der ikke er fartdæmpning.

Hvilshøj er afgrænset af stedzonetavler, og den skiltede hastighed er 60 km/t. Igennem Hvilshøj løber vejene Hvilshøjvej, som fortsætter som Hollenstedvej og Skarvadvej, som fortsætter som Hebbelstrupvej. Tre af vejene er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land, hvorimod Hebbelstrupvej er klassificeret som en lokalvej i åbent land.

Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Fordelingsvejene omfatter et vejnet af smallere veje end gennemfartsvejene, og med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagt for at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt at sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene.

Målet for denne vejtype er også god fremkommelighed, men da vejen er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, hvor tilgængelighed er det væsentligste, og gennemfartsvejene, hvor fremkommelighed er det væsentligste, er vejen ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60-80 km/t.

...

Hvis fordelingsveje gennemløber tæt bebyggelse vil der af hensyn til de ofte mange udkørsler og vejtilslutninger, kunne etableres chikaner m.v. for at få hastigheden ned."

En trafikmåling, som er foretaget ud for Hollenstedvej 303 i september 2015, viser en ÅDT 292 køretøjer, hvoraf 17 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 51 km/t og en 85 % percentil på 68 km/t.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Hvilshøjvej 319, viser en ÅDT på 415 køretøjer, hvoraf 16 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 50 km/t og en 85 % percentil på 64 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der ikke politi registreret ulykker i Hvilshøj.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 2:

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler dog overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der i forbindelse med udlægning af nyt et asfaltslidlag i Hvilshøj etableres to chikaner i form af rumlestriber ved indkørslen til Hvilshøj fra henholdsvis vest og øst.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet med bemærkning om, at der i forbindelse med udlægning af nyt asfaltslidlag i Hvilshøj etableres 2 chikaner i form af rumlestriber ved indkørslen til Hvilshøj fra henholdsvis vest og øst.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Anmodning om trafiksikring af Løkkenvej i Stenum


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder at få etableret et bump ved Tolstrup-Stenum Friskole på Løkkenvej i Stenum.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret et bump på Løkkenvej i Stenum omkring Tolstrup-Stenum Friskole. Anmodningen begrundes med, at hastigheden er blevet sat op, efter et vejbump er blevet fjernet, og den høje hastighed skaber utryghed.

Løkkenvej igennem Stenum er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

I efteråret 2015 blev der på strækningen på Løkkenvej fra Bogfinkevej og til Musvitvej fjernet tre bump, da Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ældre bump skal fjernes, når der etableres nyt slidlag. I denne forbindelse blev det besluttet, at Løkkenvej på samme strækning skulle omdannes til en 2 minus 1 vej i en 40 km/t-zone.

Ved Nattergalevej er der, kort efter byzone-tavlen, blevet etableret et nyt bump, som markerer byporten. Ved krydsningen af Løkkenvej ved Bogfinkevej er der et helleanlæg, og her har børnene mulighed for at krydse Løkkenvej i to tempi. Fodgængerovergangen er udstyret med et skoleblink, som bliver aktiveret, når der er ringetider på Tolstrup-Stenum Friskole.

Trafikmålingen fra september 2015, som er foretaget ud for Løkkenvej 342, viser en ÅDT på 1.301 køretøjer og med 10 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 49 km/t og 85 % percentil på 58 km/t.

Trafikmålingen fra januar 2016, som er foretaget ud for Løkkenvej 336, viser en ÅDT på 1.291 køretøjer og med 11 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 50 km/t og 85 % percentil på 59 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket en politi registreret ulykke på Løkkenvej inden for byzonen. Ulykken var en personskadeulykke og skete i krydset Løkkenvej/Tømmerbyvej/Bogfinkevej, hvor en part ikke overholdt sin vigepligt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes med udgangspunkt i vejens klassificering og det lave antal ulykker.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 4:

Godkendt som indstillet.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Beslutning

Afslag.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ulstedvej i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret en hastighedsdæmpende foranstaltning på Ulstedvej ved indkørslen til Dronninglund fra syd.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret en hastighedsdæmpende foranstaltning på Ulstedvej ved indkørslen til Dronninglund fra syd, da borgeren vurderer, at hastigheden er for høj på strækningen. Anmodningen begrundes med, at den høje hastighed er problematisk, da bilisterne passerer Dronninglund Skole på denne strækning, og da der jævnligt sker ulykker i krydset Rørholtvej/Ulstedvej/Søndervangsvej/Asbækholtvej. Borgeren mener, at situationen er blevet forværret, fordi der i forbindelse med asfalteringen af Ulstedvej i 2014 blev fjernet et bump.

Rørholtvej og Ulstedvej (inden for byzonen) er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen, hvor bumpene bliver fjernet i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej- og Parkområdet eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgik bumpet på Ulstedvej.

På Ulstedvej omkring Dronninglund Skole er der i perioden 2006 til 2015 skete tre ulykker i krydset Søndervangsvej/Ulstedvej/Asbækholtvej/Rørholtvej. To af ulykkerne er sket i 2014, hvoraf der i begge var personskader. Den sidste ulykke var i 2015, hvor der var materielle skader. I alle tre ulykker kommer den ene bilist fra Søndervangsvej og den anden part kører på Ulstedvej mod nord, hvor de overser vigepligt på Søndervangsvej.

Trafikmålingen fra april 2016, som er foretaget ud for Rørholtvej 24, viser en ÅDT på 2.334 køretøjer og med 8 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 56 km/t og 85 % percentil på 72 km/t.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Rørholtvej og forbi Dronninglund Skole i form af et belyst bump. Bumpet foreslås placeret på Ulstedvej 30 meter syd for krydset. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at indkørslen til Dronninglund fra syd synliggøres ved etablering af en byport i form af et bump.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Henvises til fremtidig prioritering.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Ønske om forbedring af trafikale forhold ved Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM/ØK

Skolebestyrelsen på Hjallerup Skole ønsker området omkring skolen trafiksikret ved etablering af en "Kys og kør" plads, en alternativ vejforbindelse mellem Idræts Allé og Østergade samt en bedre markering af fodgængerfeltet i Algade.

Økonomiudvalget skal tage stilling til det ansøgte.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har sammen med Skolebestyrelsen ved Hjallerup Skole og formand for Færdselssikkerhedsrådet besigtiget morgentrafikken ved Hjallerup Skole efter ønske fra Skolebestyrelsen.

Det viser sig, at tendensen med at børn bliver kørt i skole, især i vintermånederne, også er gældende for Hjallerup Skole.

Der opstår i dag mange uheldige situationer ved aflevering af børn på p-pladsen og i området omkring skolen, da der ikke findes en dertil indrettet "Kys og kør" plads.

Idræts Allé er en blind vej, som gør, at alt kørende trafik skal ske gennem T-krydset ved Algade. Om morgenen opstår der uhensigtsmæssigt opstuvning på Idræts Allé ved Algade, efter forældrene har afleveret deres børn ved skolen.

Trafikpresset i krydset og ved fodgængerfeltet giver ligeledes skolepatruljen vanskelige arbejdsvilkår.

Skolebestyrelsen ønsker, at området trafiksikres ved etablering af en "Kys og kør" plads på p-arealet foran skolen, etablering af en alternativ udkørsel fra Idræts Allé til Østergade ved en forlængelse af Kornblomstvej samt en bedre markering af fodgængerfeltet i Algade ved opsætning af LED-belyst E 17 tavler.

En forlængelse af Kornblomstvej vil samtidig kunne skabe adgangsvej til idrætsforeningens påtænkte parkeringsareal, der ønskes etableret på det gamle tennisbaneareal, i forbindelse med en planlagt haludvidelse. Der vil samtidigt kunne skabes et sikkert stiforløb mellem Østergade og Idræts Allé.

Ovennævnte ønsker er ligeledes foreneligt med Hjallerup Idrætscenters planlagte landskabsrum - "MELLEMrummet".

Overslagspris for Kornblomstvejs forlængelse = 475.000 kr., LED-belyst E17 tavler = 20.000 kr. og "Kys og kør" plads = 50.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en vej- og stiforlængelse af Kornblomstvej til Idræts Allé på ca. 100 m og at der etableres LED-belyst E17 tavler i fodgængerfeltet i Algade. Ovennævnte ønskes medtaget på prioriteringslisten for anlægsarbejder for Vej- og Parkområdet.

Desuden etablering af en "Kys og kør" plads foran Hjallerup Skole. Sidstnævnte er dog beliggende på skolens eget området, og udgiften hertil indstilles derfor afholdt af Ejendomme og Service.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 6:

Godkendt som indstillet. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø kontakter Ejendomme og Service med hensyn til finansieringen af "Kys og kør"-pladsen ved Hjallerup Skole.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Beslutning

Forslaget anbefales sagen oversendes til Ejendomme og Service.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Ønske om trafiksikkerhedstiltag på Skelgårdsvej i Asaa


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om, at der på Skelgårdsvej i Asaa etableres en chikane ved byskiltet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om, at der på Skelgårdsvej i Asaa ved byskiltet etableres en chikane, vejbump eller helleanlæg, da bilerne og andre køretøjer kører hurtigt forbi på vej ind og ud af byen. Der er mange børn, der leger og folk til fods, som skal krydse vejen. Borgeren påpeger, at det er livsfarligt, og der er mange, som ønsker hastigheden nedsat.

Skelgårdsvej er klassificeret som en fordelingsvej i åbent land:

"Fordelingsvejene omfatter et vejnet af smallere veje end gennemfartsvejene, og med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagt for at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt at sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene.

Målet for denne vejtype er også god fremkommelighed, men da vejen er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, hvor tilgængelighed er det væsentligste, og gennemfartsvejene, hvor fremkommelighed er det væsentligste, er vejen ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60-80 km/t.

...

Hvis fordelingsveje gennemløber tæt bebyggelse vil der af hensyn til de ofte mange udkørsler og vejtilslutninger, kunne etableres chikaner m.v. for at få hastigheden ned."

Trafikmålingen fra oktober 2011, som er foretaget ud for Skelgårdsvej 22, viser en ÅDT på 522 køretøjer og med 14 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 52 km/t og 85 % percentil på 66 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket en politi registreret ulykke på Skelgårdsvej. Ulykken er sket i 2008 og er en eneulykke med personskader.

Med udgangspunkt i trafikmålingen vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø, at et belyst vejbump vil være med til at sænke hastigheden på Skelgårdsvej ved indkørslen til Asaa. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres et belyst vejbump på Skelgårdsvej ved byzonen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 8:

Færdselssikkerhedsrådet kan ikke anbefale, at der etableres et belyst vejbump på Skelgårdsvej grundet den lave trafikmængde og det lave ulykkestal. Dog anbefaler Færdselssikkerhedsrådet, at fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om byzone-tavlen kan placeres et synligere sted og suppleres eventuelt med en yderligere tavle i modsatte vejside.

John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen var fraværende.

Beslutning

Imødekommes ikke.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Forslag til ændring af kørselsordning til aktivitetscentre


Resume

Sagsforløb: TM/ÆO

Ældrerådet ønsker genindført visiteret kørsel for svage ældre til aktivitetscentrene, idet den nuværende ordning, hvor brugerne henvises til at benytte NT´s flexturordning ikke er egnet til opgaven. Siden henvisning til flexturordningen blev indført, har flere brugere i Brønderslev by fravalgt at benytte aktivitetscentrene på grund af høje kørselsudgifter og dårligt serviceniveau på flexturene.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til årlig medfinansiering på ca. 100.000 kr. til genindførelse af visiteret taxakørselsordning til aktivitetscentrene. Kommunens medfinansiering af den nuværende flextur kørselsordning vurderes i 2015 at have kostet 40.000 kr. Nettoudgift er 60.000 kr. Denne udgift vil bortfalde ved genindførelsen af taxaordningen.

Sagsfremstilling

Ældrerådet behandlede på et møde den 2. marts 2016 et ønske om at få genindført visiteret kørsel for svage ældre til aktivitetscentrene, idet den nuværende ordning, hvor brugerne henvises til at benytte NT´s flexturordning, ikke er egnet til opgaven. Siden henvisning til flexturordningen blev indført, har flere brugere i Brønderslev by fravalgt at benytte aktivitetscentrene på grund af høje kørselsudgifter og dårligt serviceniveau på flexturene. Ældrerådet fremlagde på dette møde eksempel på flextur brugerbetaling på minimum 60 kr. for kørsel hver vej til aktivitetscenteret i Brønderslev by. Med to ugentlige besøg i aktivitetscentret koster det brugeren minimum 240 kr. om ugen i transportudgift ved brug af flextur ordningen. Siden den 100 % brugerbetalte flexturordning blev indført, er brugerne af kørselsordningen faldet fra 51 til 10 brugere.

Udvalgsformændene for Ældreomsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget drøftede på et møde den 10. maj 2016 sammen med repræsentanter fra de to fagenheder muligheden for genindførelse af den oprindelige taxakørsel med flexibel samkørsel og afhentning/aflevering på privatadresserne, fremfor NT´s flextur eller kontraktbundne flexaktivitetskørsel. Taxaordningen foreslås etableret som visiteret taxakørselsordning efter de oprindelige regler og bestillingsprincipper, men med brugerbetaling på kr. 30 hver vej. På mødet vedtog man at indstille denne løsning for de to udvalg, med opfordring til at hvert udvalg bidrager med et årligt beløb på ca. 100.000 kr. til finansiering af den forventede merudgift. Kommunens medfinansiering af den nuværende flextur kørselsordning vurderes i 2015 at have kostet 40.000 kr. Denne udgift vil bortfalde ved genindførelsen af taxaordningen. Løsningsforslaget behandles i Ældreomsorgsudvalget den 8. juni 2016 og i Teknik og Miljøudvalget den 10. juni 2016.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender en medfinansiering på ca. 100.000 kr. til genindførelse af visiteret taxakørselsordning til aktivitetscentrene, såfremt Ældreomsorgsudvalget godkender en tilsvarende medfinansiering. Nettoudgiften er 60.000 kr, da kommunens medfinansiering af den nuværende flextur kørselsordning vurderes at koste 40.000 kt. Beløbet forventes afholdt over kontoen for kollektiv trafik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalget har bevilget 100.000 kr. til ordningen.

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune, 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender forslag til kollektiv trafikplan til politisk godkendelse. Planen har til formål at understøtte kommunens ønsker om at optimere det kollektive trafiktilbud og behandle de udfordringer, der findes på området, herunder at det økonomiske råderum udnyttes bedst muligt. Planen er retningsgivende for, hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i fremtiden.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af den kollektive trafikplan med ikrafttrædelse ved køreplanskiftet august 2016.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender forslag til kollektiv trafikplan til politisk godkendelse. Planen har til formål at understøtte kommunens ønsker om at optimere det kollektive trafiktilbud og behandle de udfordringer, der findes på området, herunder at det økonomiske råderum udnyttes bedst muligt. Planen er retningsgivende for, hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i fremtiden. Trafikplanen er udarbejdet i perioden september 2015 til maj 2016, som et tværgående projekt mellem Fagenheden for Teknik og Miljø og Fagenheden for Børn og Kultur med Nordjyllands Trafikselskab som konsulent på opgaven.

Den nye kollektive trafikplan indeholder følgende konklusioner:

 • Det kollektive trafiknet i Brønderslev Kommune omlægges, så betjeningen styrkes i korridorer med høj efterspørgsel, mens kørselsomfanget på ruter i korridorer med lav efterspørgsel og lav benyttelse reduceres. Dette sikrer et effektivt og behovstilpasset trafiknet i kommunen, der tilgodeser de største brugergrupper.
 • Kørslen på kommunens største ruter harmoniseres ved at tilpasse betjeningen til det reelle behov. Skolekørslen harmoniseres ud fra det besluttede serviceniveau, bl.a. i forhold til tilladt køretid og antal hjemkørsler fra den enkelte skole. Harmoniseringen resulterer i, at alle folkeskoler og alle kørselsberettigede elever vil få et sammenligneligt serviceniveau. Flere lokalruter omlægges med kortere ruteforløb ved indførelse af opsamlingssteder på ruten, som skolebørnene skal søge til og fra for at kunne komme med bussen.To lokalruter nedlægges ved sammenlægning med andre ruter.
 • Gennem projektet er der, i tæt dialog med kommunens folkeskoler og uddannelsessteder, fundet de løsninger, der på bedst mulig vis understøtter skolerne og gymnasiernes transportbehov. Dette sker ved at koordinere ringetider skolerne imellem og ved at tilpasse ruterne hertil.
 • Brønderslev bybus nedlægges fra køreplanskiftet sommeren 2016. Regionale, fælleskommunale og lokale ruter tilpasses, så disse fremadrettet kan indfri kørselsbehovet i byen.
 • Den fælleskommunale rute 203 nedlægges fra køreplanskiftet 2016. Kørslen i den pågældende korridor erstattes i stedet af et øget kørselsomfang på rute 77 og 212 samt den nye lokalrute 646.
 • Ruter med lav benyttelse effektiviseres, hvilket samlet set giver en bedre ressourceudnyttelse og medvirker til at begrænse energiforbrug og forurening.
 • Trafikplanens omlægninger sikres en årlig besparelse på ca. 2.004.000kr. på det samlede budget til kollektiv trafik i Brønderslev Kommune (årsbasis 2017). I den udmeldte årlige besparelse er indregnet et beløb på 500.000 kr., primært til justeringer af huller i den kollektive trafikdækning af Brønderslev by. I besparelsen skal modregnes et engangs kompensationsbeløb til entreprenørerne på 1.177.000 kr. Planen indeholder forslag til en finansieringsmodel for afdrag af dette kompensationsbeløb.
 • Styregruppens forslag til kollektiv trafikplan blev præsenteret på et borgermøde den 1. juni 2016, hvor der blev udtrykt utilfredshed med nedlæggelsen af bybussen i Brønderslev by. Der efterlyses fortsat busbetjening til ældre borgere med ærinde til og fra centrum i formiddag/middags perioden. Mødedeltagerne anbefalede kommunen at inddrage den lokale vognmand til denne eventuelle planlægning. Flere borgere gav udtryk for, at planen primært er tilpasset uddannelsessøgende og ikke tilgodeser kørselsbehovet for ældre borgere. Beboere fra Sterup området udtrykte bekymring for forringelse af den kollektive trafikbetjening mod Hjørring og Brønderslev, når rute 203 nedlægges og erstattes af alternative busløsninger. Mødedeltagerne rådede kommunen til, at ændringerne også sker ved annoncering i lokalaviser og gennem foldere i busserne. Mødet sluttede med, at kommunens repræsentanter lovede at afholde et nyt borgermøde, når planen er vedtaget, og køreplanerne er færdige.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget således, at der indarbejdes en behovsreguleret kørselsbetjening i Brønderslev by indenfor det udmeldte rammebeløb til dækning af de ældre borgeres kørselsbehov til og fra bymidten i Brønderslev, og den udmeldte årlige besparelse reduceres med et yderligere puljebeløb på 300.000 kr. til dækning af akutte køreplanjusteringer i indkøringsperioden på de lokalruter, som i planen er blevet omlagt drastisk.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Den behovsregulerede kørselsbetjening drøftes på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien.

Emma Lyng Svensson er imod de generelle besparelser på den kollektive trafik.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet en ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord. Ophørsaftalen skal godkendes af Reno-Nords interessentkommuner for at kunne effektueres. Der er tale om en legalitetsgodkendelse, som ikke har økonomisk eller anden væsentlig betydning for Brønderslev Kommunes tilhørsforhold til Reno-Nord.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af ophørsaftalen.

Sagsfremstilling

Som en del af fusionen mellem I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana, blev der indgået en tidsbegrænset samarbejdsaftale – den såkaldte tillægsaftale (Bilag 4 til Sammenlægningsaftalen), som havde til formål at regulere samarbejdet med Randers og Rebild kommune i perioden 2014-2015.

Ophørsaftalen regulerer alene ophøret af det tidsbegrænsede samarbejde omkring forbrændingsanlægget i Hobro i henhold til tillægsaftalen, og har ikke indflydelse på de øvrige interessentkommuners økonomiske eller forvaltningsmæssige deltagelse i I/S Reno-Nord, herunder sammensætningen af bestyrelsen.

Ifølge tillægsaftalens pkt. 5.4. skal der i forbindelse med samarbejdets ophør udarbejdes en formel ophørsaftale, som efter godkendelse hos parterne (kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne), skal fremsendes til kommunetilsynets godkendelse. I henhold til tillægsaftalen har Mariagerfjord Kommune ret til at overtage forbrændingsanlægget i Hobro i forbindelse med samarbejdets ophør.

I/S Reno-Nords advokat Bech Bruun (BB) har udarbejdet udkast til Ophørsaftale for det tidsbegrænsede samarbejde mellem de tidligere interessenter i I/S Fælles Forbrænding, Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommune.

Ophørsaftalen fastlægger vilkårene for den økonomiske opgørelse i forbindelse med ophøret af det tidsbegrænsede samarbejde samt vilkårene for Mariagerfjord Kommunes overtagelse af forbrændingsanlægget i Hobro. Det fremgår endvidere af Ophørsaftalen, at parterne er enige om, at forbrændingsanlægget lukkes ned, når varmeaftalen med Hobro Varme ophører. Varmeaftalen forventes underskrevet inden for kort tid. Godkendelse af Ophørsaftalen i I/S Reno-Nords bestyrelse og parternes kommunalbestyrelser udgør således vedtagelse og godkendelse af lukning af Forbrændingsanlægget i Hobro i henhold til vedtægternes paragraf 9.7.

Ophørsaftalen træder i kraft, når den er godkendt og underskrevet af alle interessentkommuner og tiltrådt af I/S Reno-Nord. Ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen skal efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen.

I/S Reno-Nord skal i henhold til ophørsaftalen udarbejde en udtrædelsesopgørelse senest 45 dage efter at delopgørelsen for 2015 foreligger. Da delopgørelsen er udarbejdet i forbindelse med I/S Reno-Nords årsrapport for 2015, har udtrædelsesopgørelsen kunnet udarbejdes umiddelbart herefter. Opgørelsen viser, at der er en egenkapital i det tidligere I/S Fælles Forbrænding på 3,14 mio. kr. Det følger af tillægsaftalen til sammenlægningsaftalen, at overgangskommunerne Randers og Rebild får udbetalt deres andel af egenkapitalen. Mariagerfjord Kommunes andel forbliver i I/S Reno-Nord, og tilskrives Mariagerfjord kommunes kapitalkonto.

Udtrædelsesopgørelsen vil blive fremsendt til interessentkommunerne med en frist på to måneder fra modtagelsen til at fremsætte eventuelle skriftlige indsigelser. Hvis der ikke fremsættes indsigelser imod udtrædelsesopgørelsen inden for den aftalt frist anses denne for godkendt.

Mariagerfjord Kommune har ønsket at få udbetalt det hensatte beløb til nedlukning af forbrændingsanlægget på et tidligere tidspunkt end der oprindeligt var lagt op til i tillægsaftalen, jf. ovenfor. Dette er indarbejdet i ophørsaftalen på følgende vis:

 • Mariagerfjord Kommune overtager forpligtelserne allerede pr. 31. december 2015 i stedet for på tidspunktet for overdragelsen af selve forbrændingsanlægget (senest ved udgangen af 2017)
 • Mariagerfjord Kommune modtager en forlods a conto udbetaling af det hensatte beløb på ca. 6,5 mio. kr. med fradrag af den bogførte værdi af forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 på ca. 1,37 mio. kr.
 • Den endelige afregning mellem I/S Reno-Nord og Mariagerfjord Kommune vil blive foretaget i forbindelse med overdragelsen af forbrændingsanlægget (senest ved udgangen af 2017).

Udbetalingen af en del af det hensatte beløb vil dermed ikke stille I/S Reno-Nord væsentligt anderledes i forhold til, hvis Mariagerfjord Kommune havde valgt at udtage forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 og derved havde fået ubetalt den samlede hensættelse på nuværende tidspunkt.

Bech Bruun har udarbejdet et baggrundsnotat, hvori der redegøres for indholdet i ophørsaftalen. Dette er vedlagt som bilag.

I/S Reno-Nords bestyrelse har godkendt ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen på møde den 21. maj 2016.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ophørsaftalen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Ukrudtsbekæmpelse


Resume

Sagsforløb: TM

Som led i den igangværende og løbende driftsoptimering af ukrudtsbekæmpelsen i Brønderslev Kommune fremsender Fagenheden for Teknik og Miljø et oplæg til begrænset brug af Roundup for at minimere faldet i det nuværende serviceniveau med de faldende ressourcer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til oplægget.

Sagsfremstilling

På de kommunale fortove, stier og andre belægninger bekæmpes ukrudt i dag igennem ukrudtsbrænding, strigling med stålbørster eller ved hyppige sprøjtning med biologiske midler. Ukrudtstrykket er tiltagende og ressourcerne til opgaven faldende. De øgede ukrudtsmængder er med til at ødelægge og forkorte belægningernes levetid samt giver et dårligt æstetisk og visuelt indtryk, når ukrudtsmængden bliver for stor.

Teknologien og uddannelsen af medarbejdere indenfor kemisk renhold har udviklet sig meget, således at der i dag findes sprøjter med intelligent dosering, der registrerer planternes grønkorn og derfor kun sprøjter, hvor der er ukrudt mellem belægningerne. Det betyder at sprøjtemiddelforbruget kan reduceres betragteligt og er faldende over tid, da ukrudtsmængden samtidigt falder hurtigere. Derfor er flere kommuner gået over til at renholde belægninger med herbicider for at spare ressourcer og fastholde serviceniveauet (eksempelvis Frederikshavn, Slagelse, Ishøj, Assens og Tønder m.fl.). De steder, det er indført, har man opnået et højere serviceniveau eller en bevarelse af det nuværende serviceniveau med faldende resurser. Derudover er mængden af sprøjtemidler faldet i takt med at ukrudtsmængden reduceres.

Dele af de naturområder kommunen er plejepligtig på er truede af tilgroning og spredning af de såkaldte invasive arter (bjørneklo, rynket rose, japansk pileurt o.l.), der truer den hjemmehørende flora og fauna. Den rynkede rose (Rosa rugosa) eller hybenrose i daglig tale og stor bjørneklo er særlig problematisk og på Naturstyrelsens sorte liste over de invasive arter, som man bør gøre en aktiv indsats for at bekæmpe.

De danske kommuner har gennem KL indgået en aftale med Miljøministeriet og Danske Regioner om afvikling af brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer. Aftalen stiller ikke krav om en øjeblikkelig afvikling, men kun at virke for aftalens gennemførelse. Aftalen giver dog mulighed for at bekæmpe bjørneklo med sprøjtning og det sker i Brønderslev Kommune i dag. Udbringelsen af sprøjtemidler på forekomster af bjørneklo bliver desuden registreret via GPS.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender oplægget til begrænset brug af Roundup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fremsendes til behandling i Byrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


19. Forslag til etablering af landsbypedel-ordning


Resume

Sagsforløb: FL/BE/TM/FK/ØK

Der er rejst forslag om etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune. Ordningen etableres inden for det nuværende budget.

Økonomiudvalget skal tage stilling til landsbypedelordningen, herunder finansiering.

Sagsfremstilling

Fagenheden har Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune.

Landsbypedellen foreslås at blive ansat på ordinære vilkår og forankret organisatorisk i Vej og Park.

De arbejdsopgaver og aftaler, som i dag eksisterer med De Grønne Områder under Fagenheden for Beskæftigelse, foreslås at flytte med landsbypedellen, herunder også de nuværende aftaler om nytteindsatspladser.

Derudover foreslås landsbypedel-ordningen at varetage praktiske og grønne opgaver, som i dag ikke varetages af frivillige eller kommunen. Det kan fx være:

 • Vedligeholdelse af foreningers materialer (flagstænger, klubhuse, borde/bænke mv.)
 • Pasning og vedligeholdelse af arealer, som kommunen ikke har ansvaret for - fx ved klubhuse
 • Rengøring af foreningers materiale/områder, som kommunen ikke har ansvaret for - klublokaler, toiletter mv.
 • "Handyman" for foreninger

Derudover kan varetagelse af praktisk-administrative opgaver for foreninger overvejes - fx indkøb, hjælp til klubblade, hjemmeside, arrangementer mv.

Det foreslås, at kommunens landsbyer derudover kan søge ind på opgaver via landsbypedel-ordningen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at landsbypedel-ordningen også fungerer som praktiksted for ledige i Brønderslev Kommune. Målgruppen kan være kontanthjælpsmodtagere, integrationsborgere eller unge på uddannelseshjælp.

Det foreslås, at kommende seniorjobbere i kommunen øremærkes til landsbypedelordningen.

Finansiering af landsbypedel-ordningen foreslås fordelt mellem de tre involverede fagenheder. Den årlige udgift udgør ca. 450.000 kr. til løn til en medarbejder (landsbypedel):

Fagenheden for Beskæftigelse

250.000

Fagenheden for Teknik og Miljø

150.000

Fagenheden for Børn og Kultur

50.000

I alt

450.000

Det foreslås at evaluere landsbypedel-ordningen efter 1 år - senest den 1. august 2017.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender landsbypedel-ordningen, herunder finansiering af ordningen.

Personale

Forslaget indebærer opnormering af en 1 fuldtidsmedarbejder i Vej og Park, som finansieres inden for de 3 udvalgs budgetter.

Økonomi

Udgiften finansieres inden for de 3 udvalgs budgetrammer.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 8:

Det er vigtigt, at ordningen har fokus på det beskæftigelsesmæssige sigte.

Oversendes til politisk behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om en sø ved Gl. Hvilshøjvej 33


Resume

Sagsforløb: TM

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse om afslag på søer inden for områder, der i kommuneplanen er udpeget som gunstig zone for placering af store husdyrbrug på ejendommen Gl. Hvilshøjvej 33, Brønderslev.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune afslog den 10. februar 2015 en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en sø på Gl. Hvilshøjvej 33, Brønderslev, matr.nr. 7p, Hvilshøj By, Ø. Brønderslev.

Afslaget blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Brønderslev, sammen med Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat (DN) og Dansk Ornitologisk Forening/Nordjylland (DOF).

Baggrund

Begrundelsen for kommunens afslag på ansøgningen er, at søen i løbet af få år vil udvikles til beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3 og over tid vil kunne tiltrække bilag IV-arter, der vil kunne få betydning for en eventuel fremtidig ansøgning om udvidelse af et nærliggende husdyrbrug.

Området, hvor søen ønskes placeret, er i Kommuneplan 2013 udpeget som ”gunstig zone”. Ifølge kommuneplanretningslinje 2.3.5 skal områder i ”gunstig zone” primært forbeholdes jordbrugsmæssige formål, herunder lokalisering af landbrugsbygninger og anlæg til store husdyrbrug. Den gunstige zone dækker også over områder, hvor landbruget kan forvente stor sikkerhed for investeringer og udviklingsmuligheder. Ved etablering af nye aktiviteter inden for zonen, der kan være i konflikt med landbrugsinteresserne, bør hensynet til landbruget vægtes højest.

Klagerne fremsendt til Natur- og Miljøklagenævnet omhandler primært, at kommunen har vægtet hensynet til en potentiel udvidelse af et landbrug højere end forbedring af områdets naturindhold. Desuden klages der over, at kommunen har sat "skøn under regel".

Desuden bliver der i klagerne påpeget, at kommunen kun har sendt afgørelsen til ansøger og ejeren af husdyrbruget. Afgørelsen har ikke fremgået af kommunens hjemmeside, ligesom den ikke er rundsendt til den almindelige skare af klageberettigede foreninger.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagerne

For så vidt angår klagepunktet om manglende offentliggørelse har kommunen anført, at kommunen fortolker planlovens § 35, stk. 8, således, at der kun er krav om at offentliggøre landzonetilladelser. Kommunen har derfor ikke offentliggjort afgørelsen, da der var tale om et afslag. Afgørelsen blev meddelt ansøger direkte via brev.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at kommunen havde pligt til at offentliggøre afslaget og kan derfor ikke give medhold i denne del af klagerne.

Etablering af søer i landzone kan normalt tillades på nærmere angivne vilkår, som sikrer de hensyn, der skal varetages i medfør af planlovens landzonebestemmelser, herunder hensynet til at forbedre natur- og landskabsværdierne i det pågældende område. Af vejledning til planlovens landzonebestemmelser fremgår bl.a., at hensigtsmæssigt anlagte søer kan blive et værdifuldt indslag i landskabet. Ved afgørelse af, om der bør meddeles tilladelse til etablering af en sø, skal der lægges vægt på, om søen vil være i strid med planlægningen for området, herunder særligt beskyttelsen af natur- og kulturhistoriske interesser.

Kommunen har i afslaget lagt afgørende vægt på kommuneplanens udpegning af området som ”gunstig zone” for placering og udvidelse af store husdyrbrug. Der er således en konkret vurdering af det ansøgte i forhold til landzonebestemmelserne.

Natur- og Miljøklagenævnet har navnlig lagt vægt på den planlægningsmæssige udpegning kommuneplanen har til "gunstig zone", hvor landbrugsinteresserne skal prioriteres højt. Nævnet finder ikke, at der i klagerne er fremført sådanne argumenter, der med afgørende vægt giver grundlag for at tilsidesætte kommunens konkrete og skønsmæssige vurdering af sagen.

Kommunens afgørelse om afslag på ansøgningen om landzonetilladelse til en sø på ejendommen Gl. Hvilshøjvej 33, 9700 Brønderslev står således ved magt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


21. Orientering om virksomhedsplan for Teknik og Miljø 2016


Resume

Sagsforløb: TM

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet med udformning og indhold af en virksomhedsplan for Teknik og Miljø. Den første udgave er nu trykt og udleveret til medarbejderne i administrationen for Teknik og Miljø. Planen er forelagt til orientering.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden har gennem nogle år drøftet, hvordan overblik og synlighed i forhold til Teknik- og Miljøområdet kunne styrkes. Fagenheden besluttede i den forbindelse, at et godt redskab i den sammenhæng kunne være udarbejdelse af en virksomhedsplan. Planen er udarbejdet i dialog med medarbejderne i Plan og Miljø, der er den afdeling, planen hovedsageligt berører.

Virksomhedsplanen har følgende indhold:

 • Formål og mål med virksomhedsplanen.
 • Tidsplan for udarbejdelse af kommende plan.
 • Strategiske og personalemæssige opgaver.
 • Særlige faglige fokusområder i 2016.
 • Hertil kommer en kort gennemgang af fagområderne i Plan og Miljø.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager virksomhedsplanen for 2016 til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Formandsskabet for Teknik og Miljøudvalget ønsker en drøftelse af planen – og videreudviklingen af denne med MED-gruppen i Fagenheden.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om, at Elly Henriksen fratræder som formand for Handicaprådet.

Handicaprådets rolle blev drøftet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling
 • Generel orientering om ny brønd
Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


24. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


25. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen

Opdateret 13. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach