Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 12. september 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ole Bruun havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Behandling af indsigelser til lokalplan 32-R-04.02 for Thorup Hede Spejdercenter


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 32-R-04.02 for udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter har været i offentlig høring. Formålet med planlægningen er at udvide spejdercentrets areal til lejrplads og parkering. Der er kommet en indsigelse fra Thorup Hedevej 16. Indsigelsen vedrører blandt andet afholdelse af store lejre, udvidelse af areal, støj, høringsprocedure.

Byrådet skal tage stilling til, om indsigelsen skal helt eller delvist imødekommes, og om planforslagene kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 32-R-04.02 for udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter har været i offentlig høring.

Formålet med planlægningen er at udvide spejdercentrets areal til lejrplads og parkering. Kommuneplantillægget var i fordebat og de indkomne forslag blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 20. april 2016. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring fra den 27. maj til og med den 22. juli 2016. Der er kommet en indsigelse fra Thorup Hedevej 16. Se bilag.

Indsigelsen fra Thorup Hedevej 16

 1. Generelt gøres der indsigelse imod de gener, der er ved afholdelse af store lejre og mod udvidelse af arealet.
 2. Forslag om at ophøre med at bruge adgangsvejen til Thorup Hedevej, der går tæt ved Thorup Hedevej, 16 og om at etablere skov på en større del af marken gentages fra fordebatten. Formålet er at reducere støv - og støjgener.
 3. Alternativt ønskes beplantningsbæltet, der afgrænser den nye lejrplads, forøget og en gennemkørsel ønskes flyttet mod øst væk fra Thorup Hedevej 16.
 4. Et byggefelt til eventuel genopførelse af en ældre jagthytte ønsket formindsket, for ikke at udvide arealet til indendørs overnatning og forøgelse for udlejningsmulighederne for jagthytten.
 5. Der ønskes pålagt støjgrænser og forbud mod udendørs afspilning af musik og brug af megafoner.
 6. Begrænsning af anvendelsen af det nye areal til teltslagning og parkering og kun i forbindelse med store lejre, således at fællesaktiviteter ved lejrene gennemføres i den eksisterende del af lokalplanen.
 7. Lokalplanens formål ønskes tilføjet: " Hensyn til nabointeresser".
 8. Der er stillet spørgsmål til proceduren omkring inddragelse af ejer af Thorup Hedevej 16. Se spørgsmål og svar i bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker:

Ad. 2

Thorup Hede Spejdercenter oplyser i forbindelse med partshøring, at en flytning af hele trafikken til Lilleskovvej vil medføre en større belastning for nogle andre naboer. Lilleskovvej kan desuden ikke bære den samlede belastning.

Ad 3.

Vejadgangen til det nye areal er i lokalplanforslaget placeret 90 m fra Thorup Hedevej 19. Flytning af vejadgangen fra det nye areal længere mod øst vurderes at kunne ske uden store ulemper for Thorup Hede Spejdercenter. Spejdercentret oplyser, at en indkørsel i den østlige ende vil ligge i en lavning og vil blive et mudderhul. Indsiger har ret i, at et 5 rækket læhegn fortrinsvis vil skærme for indbliksgener, men ikke for støj og i mindre grad for støv.

Ad. 4

Byggefeltet kan formindskes, så det alene tillader genopførelse af samme antal m². Spejdercentret har erklæret sig enig heri.

Ad. 5

Aktiviteter på spejdercentret er omfattet af støjgrænserne for virksomheder. Se nedenfor. I det åbne land fastlægges støjgrænserne ud fra den konkrete anvendelse. Det er vurderet, at nedennævnte støjgrænser vil være gældende ved opholdsareal på ejendommen Thorup Hedevej 16. Der kan derfor ikke anvendes udendørs højtalere eller musikanlæg, som medfører højere støj ved naboers opholdsareal end vist i skemaet. Støjen vurderes i forhold til de viste tidspunkter.

Støjgrænser

Tidsrum

Områdetype (faktisk anvendelse)

Mandag - fredag

kl. 07.00 - 18.00

Lørdag

kl. 07.00 - 14.00

Mandag - fredag

kl. 18.00 - 22.00

Lørdag

kl. 14.00 - 22.00

Søn- og helligdag

kl. 07.00 - 22.00

Alle dage

kl. 22.00 - 07.00

Beboelse i det åbne land

50

45

40

Der er et vejledende støjbarometer i bilag.

Ad. 6

Det vil være umuligt at håndhæve et krav om begrænset aktivitet af det nye areal. En lokalplan kan som udgangspunkt ikke regulere driftsmæssige forhold. Det er ikke praktisk muligt at konstatere overskridelser af støjgrænser i form af menneskelige aktiviteter som stemmer og råb.

Indsigelsen er sendt i partshøring. Thorup Hede Spejdercenter har svaret:

 • at indkørslen ønskes placeret som ansøgt for at undgå, at en placering lavt i terrænnet vil gøre indkørslen til et mudderhul og
 • at kørsel på et længere stykke af grusvejen vil medføre mere støv,
 • at plantebælte på 5 rækker samt eksisterende skov, vil begrænse støv og gener i forhold til indsigers ejendom Thorup Hedevej 16.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at indsiger imødekommes på følgende punkter:

 • at beplantningsbæltet forøges til 10 m,
 • at jagthytten skal kunne genopføres maksimum med den størrelse den har i dag,
 • at formålet udvides med "at varetage hensyn til nabointeresser",
 • at Spejdercentret og indsiger informeres om, at støjgrænserne for det åbne land gælder for driften af spejdercentret,
 • at der henstilles til, at større samlinger. f.eks. fælles lejrbål afholdes på de nuværende arealer, således at marken, der inddrages, primært bruges til parkering samt beboelse og ophold i forbindelse dermed,
 • at Byrådet tager stilling til, om adgangsvejen skal flyttes mod øst,
 • at Byrådet tager svaret over klage mht. proceduren til efterretning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at

 • Beplantningbæltet udvides til 10 m
 • Jagthytten kan max genopføres med den størrelse, den har i dag
 • Begge adgangsveje bibeholdes, og indkørslen til centret fra Thorup Hedevej flyttes mod øst
 • Der henstilles til, at større samlinger – f.eks. fælles lejrbål – afholdes på de nuværende arealer, således at marken, der inddrages, primært bruges til parkerinig samt beboelse og ophold i forbindelse dermed
 • Lokalplanens formål udvides med ”at varetage hensyn til nabointeresser”
 • Støjgrænserne for det åbne land gælder for driften af Spejdercentret (der informeres om dette)
 • Klage vedr. procedure afvises.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning til områdefornyelse i midtbyen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har mulighed for at søge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om reservation af rammemidler til gennemførsel af et områdefornyelsesprojekt i midtbyen af Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ansøgning om reservation af rammemidler til områdefornyelse i Dronninglund.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager i Slots- og Kulturstyrelsens "Kulturarvskommuneprojekt III", med henblik på at anvende kulturarven som motor for omstilling i Slotsgade, Dronninglund. Kulturarvskommuneprojektet tager afsæt i midtbyplanen for Dronninglund, som blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016.

Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere by- og handelslivet i Dronninglund omkring Slotsgade, for at skabe et stærkt centrum i byen. Slotsgade er den oprindelige handelsgade, hvor omkring byen opstod sidst i 1800-tallet. Flere bygninger på Slotsgade er typiske handelsbygninger for den periode. Kulturarven er dermed "til stede" i Slotsgade, men mange af bygningerne samt vej- og fortovsbelægning er nedslidte. Med en strategisk og planlægningsmæssig indsats søges at give Slotsgade et fysisk løft, der kan styrke de handlendes indtryk af midtbyen og lysten til at handle i Slotsgade. Midtbyplanen og kulturarvskommuneprojektet er dermed sammenhængende.

I kulturarvskommuneprojektet arbejdes der med:

 1. Facader.

En konsulent udarbejder retningslinier for, hvorledes fremtidigt byggeri og renovering kan fremhæve kulturmiljøet i Slotsgade, mod en større helhed i bygningsmassen. Retningslinierne vil indgå i en kommende lokalplan for Slotsgade.

 1. Byrummet.

En konsulent udarbejder en plan for et by- og trafikrumsprojekt, der skal anvise et attraktivt byrum, der tager afsæt i kulturarven, bygningerne og livet i Slotsgade.

 1. Formidling.

For at skabe ejerskab og øget kendskab til byens historie, arbejdes der sammen med Museerne i Brønderslev Kommune og Lokalhistorisk Arkiv om at formidle historien om Dronninglund by med fokus på Slotsgade.

Gennem kulturarvskommuneprojektet modtager kommunen midler til konsulentbistand i forbindelse med ovenstående projekter. Midlerne kan alene anvendes til konsulentydelser og ikke støtte til anlægsudgifter. Der er ikke afsat egne midler til gennemførsel af proces i kulturarvskommuneprojektet (tryksager, forplejning mv.).

I forhold til at kunne gennemføre en forvandling af byrummet i Slotsgade foreslår Fagforvaltningen for Teknik og Miljø at søge Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet om reservation af rammemidler til gennemførsel af et områdefornyelsesprojekt under Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Med områdefornyelsesmidler er det muligt at udføre en helhedsorienteret udviklingsindsats for midtbyen i Dronninglund med fokus på at styrke handel, kulturarv og byliv i Slotsgade - opnås endelig støtte skal midlerne primært anvendes til anlæg af by- og trafikrumsprojektet. Fristen for ansøgning til den vejledende udgiftsramme til områdefornyelse er den 9. januar 2017.

Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der opnås ejerskab for projektet af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, så de på sigt bidrager til den fortsatte udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. Meget af dette er allerede i gang og i proces ved Kulturarvskommuneprojektet og i forbindelse med midtbyplanen.

Bliver kommunen udvalgt til at deltage i et områdefornyelsesprojekt kan der opnås refusion på 1/3 af afholdte kommunale udgifter i forbindelse med områdefornyelsen - inden for et nærmere fastlagt byfornyelsesprogram, der skal godkendes af ministeriet.

Ansøgningsproceduren om midler til områdefornyelse er todelt.

 • Først søger kommunen om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse på baggrund af en ansøgning til ministeriet. For at komme i betragtning skal det udvalgte område indeholde problemer inden for en bred vifte af indikatorer, der udfoldes i ansøgningen. Indikatorerne dækker bl.a. over omfang og karakter af de områdemæssige problemer (f.eks. fysisk nedslidning af bygninger, veje og offentlige arealer, trafikale problemer, manglende offentlige og private servicetilbud, herunder kultur- og fritidstilbud, omfang og karakter af boliger med behov for bygningsfornyelse samt regionale og lokale forudsætninger vedrørende udviklingen i indbyggerantal, investeringer og beskæftigelse mv.)
 • Modtager kommunen tilsagn om reservation om støtte til områdefornyelse, skal kommunen udarbejde et egentligt byfornyelsesprogram for det ansøgte område, der beskriver de påtænkte indsatser indgående. Det endelige byfornyelsesprogram skal godkendes af Byrådet inden det fremsendes til ministeriet, der giver endeligt tilsagn om at områdefornyelsen kan gå i gang. Herefter er der fem år til at gennemføre de planlagte aktiviteter efter tidsplanen i byfornyelsesprogrammet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at der udarbejdes ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i løbet af efteråret 2016.

Med Kommuneplanrevisionen i efteråret 2016 samt de øvrige indsatser vedr. kulturarvskommuneprojektet (arkitektur og formidling) og øvrige planlægningsopgaver vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til selv at udarbejde ansøgning om områdefornyelse. Det anbefales at lade byplankonsulenten, der allerede varetager byrumsløsningen forestå ansøgningen. Direktionen har behandlet sag om, og anbefaler frigivelse af 100.000 kr. fra midtbypuljen 2016, til proces, konsulenthjælp, tryksager mv. i perioden 2016-2018 - til gennemførsel af proces i kulturarvskommuneprojektet samt yderligere konsulentbistand vedr. områdefornyelse. Sag herom har sit eget punkt på dagsordenen.

Inden afsendelse til Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet skal Byrådet godkende ansøgning om reservation af rammemidler til områdefornyelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at der udarbejdes en ansøgning for midler til områdefornyelse i Dronninglund, samt at lade ansøgningen udarbejde af byplanskonsulenten.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


5. Vejafvandingsbidrag


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning har gennem det seneste års tid drøftet fastsættelse af vejbidraget, der er kommunens betaling for afledning af vejvand til forsyningens kloaknet. Vejbidraget skal i henhold til lovgivningen fastsættes som en %-sats af kloakforsyningens årlige anlægsudgifter og har siden kommunesammenlægningen været fastsat til den maksimale procentsats (8 %).

Bidraget skal ligge mellem 0 og 8 %. I resten af landet svinger %-satsen således, at hele intervallet fra 0-8 % er i brug. Brønderslev Kommune, der er ene-ejer af kloakforsyningen ønsker, at %-satsen sættes ned, idet satsen overordnet set kan fastsættes i forhold til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal anses som en landkommune eller en bykommune. I forskellige sammenhænge defineres landets kommuner, og Brønderslev Kommune findes i disse sammenhænge i kategorien landkommune, hvorfor en takst på 8 % findes for høj.

Byrådet skal tage stilling til, hvilken %-sats de over for Byrådet vil indstille fastsat fremover.

Sagsfremstilling

Både på politisk og administrativt niveau har det mellem ejeren Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning været drøftet, om vejbidraget kunne nedsættes - og i givet fald hvor meget - samt om det kunne ske med tilbagevirkende kraft. Det har indtil videre ikke været muligt at opnå enighed om en nedsættelse. Brønderslev Kommune har argumenteret for, at gældende lovgivning samt andre landkommuners vejbidrag indikerer, at en kommune som Brønderslev ikke bør betale det maksimale bidrag på 8 %. Brønderslev Forsyning henholder sig til, at eventuelle beregninger vil vise, at selv med et vejbidrag på 8 %, får de ikke de reelle meromkostninger forbundet med vejafvanding dækket.

I forsøget på at få de juridiske aspekter i sagen afdækket, aftalte Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning at bede advokat Mads Kobberø om at svare på nogle spørgsmål udfærdiget af de to parter i fællesskab. Svarene var tænkt at skulle danne grundlag for endelig stillingtagen til en nedsættelse/fastholdelse af vejbidraget.

Spørgsmålene var følgende.

1. Hvem fastsætter vejbidragsprocenten?

Konklusionen i Mads Kobberøs svar på dette spørgsmål er klart, at vejbidraget fastsættes af Byrådet. Samtidig siger han også, at han er bekendt med, at nogle andre jurister tolker i en anden retning - bl.a. Advokatfirmaet Horten.

2. Hvilke muligheder har Byrådet for at påvirke fastsættelsen af vejbidragsprocenten?

Jf. ovennævnte finder Mads Kobberø ikke spørgsmålet relevant, men fremfører dog, at i det tilfælde, at bidraget skulle fastsættes af kloakforsyningens bestyrelse, kunne Byrådet ikke pålægge selskabets bestyrelse en bestemt beslutning. Men bestyrelsen kunne i givet fald fuldt legalt og sagligt imødekomme ejerens ønske om nedsættelse af vejbidraget, hvis de ville.

3. Hvordan defineres en typisk bykommune/landkommune?

Konklusionen er her, at der ikke i forbindelse med fastsættelsen af vejbidraget er udarbejdet en definition af henholdsvis bykommune og landkommune.

Der henvises i stedet for til en rapport om befolkningsudvikling, hvori der omtales en kommuneopdeling i 4 typer - bykommune, mellemkommune, landkommune og yderkommune, som følger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters kommunetyper. Her henføres Brønderslev kommune til "landkommune".

4. Hvad er grundlaget for den skønsmæssige fastsættelse af vejbidraget?

I denne besvarelse henvises til "Slagelsesdommen", der også omhandler fastsættelse af vejbidraget - uden dog at være fuldt sammenlignelig med sagen her i Brønderslev. Mads Kobberø konkluderer, at der er meget vide skønsmæssige beføjelser i forhold til fastsættelse af vejbidraget, hvorfor en fastsættelse ud fra en definition af Brønderslev Kommune som en landkommune, vil være både juridisk og sagligt fuldt forsvarlig. Det kan dog også vælges, at fastsætte vejbidraget ud fra mere detaljerede beregninger.

5. Fastsættelse af vejbidraget med tilbagevirkende kraft.

Her konkluderes, at det ikke vil være muligt at fastsætte nyt vejbidrag med tilbagevirkende kraft for årene før 2016. For året 2016 vil det være tvivlsomt, om vejbidraget kan ændres, mens det for 2017 og frem vil være fuldt legalt.

Som en udløber af sagen har det været drøftet, om det er Brønderslev Kommune eller Brønderslev Forsyning, der ejer og dermed skal betale for anlæg, renovering og drift af vejbrøndene, der afleder vejvandet. Det kan oplyses, at det juridisk er fastslået, at ejerskab og dermed anlæg og driftsudgifter skal afholdes af kommunen. Dette fremgår af Vejlovens § 10, hvori det fastslås, at vejbestyrelserne afholder alle udgifter forbundet med arbejder vedrørende de offentlige veje - herunder vejafvanding.

Dette er underbygget gennem svar til en anden kommune fra Vejdirektoratet, hvor ovennævnte understreges, ligesom det beskrives, at alle ledninger, der har som hovedformål at aflede vejvand falder ind under denne paragraf.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om de overfor Byrådet vil indstille en nedsættelse af vejbidraget og i givet fald, hvilken %-sats der foreslås.

Det kan oplyses, at nabokommunerne har fastsat vejbidraget således:

 • Jammerbugt Kommune - 6 %
 • Frederikshavn Kommune - 4 %
 • Hjørring Kommune - 6 %
Personale

Ingen.

Beslutning

Brønderslev Forsyning har sendt brev og notat til Teknik- og Miljøudvalget. Materialet blev udleveret til medlemmerne og vedhæftes referatet. Materialet indgik i udvalgets behandling af sagen.

Det indstilles, at vejbidraget fastsættes til 4 % i 2017.

Johannes Trudslev tog forbehold.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af samarbejdsaftale om deponi mellem AVV og I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV’s kapacitet til deponi forventes at ophøre indenfor få år. Det vil være uforholdsmæssigt besværligt og dyrt at etablere et nyt deponi i eget regi. Der er kapacitet til op mod 100 år på Reno-Nords deponi i Rærup.

Der er udarbejdet udkast til samarbejdsaftale mellem AVV og Reno-Nord. Udkastet kræver politisk godkendelse i Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om samarbejdsaftalen kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV og I/S Reno-Nord agter at indgå en samarbejdsaftale om deponi. Baggrunden herfor er, at AVV’s eksisterende deponipladser forventes at være færdigfyldt i 2020-2022. På grund af kystnærhedsprincippet vil det være en meget stor udfordring for AVV at skulle etablere et nyt deponi i eget regi. Samtidig er der kapacitet på Reno-Nords deponi i Rærup til op mod 100 år endnu.

Derfor er det oplagt for AVV at etablere et samarbejde med RenoNord. I forvejen har der været et vist samarbejde mellem AVV og RenoNord om deponi. Dette samarbejde ønskes formaliseret gennem indgåelse af en samarbejdsaftale. Udkastet til samarbejdsaftalen er udarbejdet af Reno-Nords advokat efter et forarbejde af en arbejdsgruppe med repræsentanter for AVV, Reno-Nord og Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Udkast til samarbejdsaftale indeholder en miljøklausul, der skal sikre, at deponiaffald fra Brønderslev og Hjørring Kommuner ikke må påføre Reno-Nord omkostninger, som ikke er indregnet eller kan indregnes i de normale deponeringstakster. Klausulen har især til hensigt at sikre mod eventuelle udgifter, som kan opstå efter de 30 år, som i henhold til Deponeringsbekendtgørelsens § 7 er udgangspunktet for den sikkerhedsstillelse for efterbehandling, som er indregnet i deponeringstaksterne. Der er udarbejdet et eksempel på fordeling af udgifter mellem Brønderslev og Hjørring Kommuner under eventuel anvendelse af miljøklausulen.

Udkast til samarbejdsaftale har været sendt til juristvurdering hos Brønderslev Kommunes juridiske konsulent. Her er det vurderet, at aftalen inklusiv miljøklausulen ligger indenfor de normale rammer for samarbejdsaftaler.

Udkast til samarbejdsaftale er godkendt af AVV’s bestyrelse på bestyrelsesmøde den 24. maj 2016. Bestyrelsesformand Jørgen Bing og direktør Steen Madsen, AVV har udfærdiget en anbefaling til Brønderslev og Hjørring Kommuner om at godkende udkastet til samarbejdsaftalen.

Der vedlægges følgende bilag til sagen:

 1. ”Udkast til samarbejdsaftale om deponi” (udkast fra advokatfirmaet Bech-Bruun).
 2. ”Bilag 4.4 til udkast til samarbejdsaftale om deponi” (eksempel på fordelingsnøgle).
 3. ”Deponisamarbejde – Uddrag – Referat AVV-bestyrelsesmøde 24. maj 2016” (indeholder uddybning af ovenstående).
 4. ”Følgebrev til samarbejdsaftale mellem AVV og Reno-Nord (anbefaling fra Jørgen Bing og Steen Madsen).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til samarbejdsaftale.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Projektforslag for naturgas som supplerende brændsel på hedtvandskedel ved Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM

Dronninglund Fjernvarme fremsender projektforslag for etablering af naturgas som et supplerende brændsel på Dronninglund Fjernvarmes 5 MW hedtvandskedel, på kedelcentralen beliggende Søndervangsvej 3, Dronninglund, som i dag anvender bioolie som brændsel. Hedtvandet fra hedtvandskedlen bruges som drivvarme til absorptionsvarmepumpen, som køler vand fra solfanger damvarmelageret i Lunderbjerg. Projektforslaget fremsendes til Brønderslev Kommune med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Rådgivende ingeniørfirma Plan Energi fremsender på vegne af Dronninglund Fjernvarme den 24. juni 2016 et projektforslag for etablering af naturgas som et supplerende brændsel på Dronninglund Fjernvarmes 5 MW hedtvandskedel ved kedelcentralen Søndervangsvej 3, Dronninglund. Anlægget anvender i dag bioolie som brændsel. Hedtvand fra hedtvandskedlen bruges som drivvarme til absorptionsvarmepumpen, som køler vand fra damvarmelageret i Lunderbjerg.

Projektet omfatter fremføring af naturgas til kedelcentralen på Søndervangsvej 3, Dronninglund, samt etablering af gasrampe og naturgasbrænder til hedtvandskedlen på Søndervangsvej. Projektforslaget fremsendes til Brønderslev Kommune med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget kræver desuden en VVM screening, idet anlægget er opført i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. nov. 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Brønderslev Kommune har i henhold til § 25 i projektbekendtgørelsen besluttet at høre de berørte forsyningsselskaber om projektforslaget med henblik på, at fremsende eventuelle bemærkninger til projektforslaget til Byrådet inden 4 uger, dvs. inden den 2. september 2016. Ved høringsfristen udløb oplyser HMN naturgas, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget.

Dronninglund Fjernvarme baserer i dag varmeproduktionen på naturgas samt bioolie. Derudover dækkes ca. 42 % af varmeproduktionen med solvarme i kombination med et sæsonvarmelager. Da brændselspriserne på naturgas og bioolie varierer, ønsker Dronninglund Fjernvarme at øge produktionsfleksibiliteten ved at have begge brændselsmuligheder på hedtvandskedlen, således man til enhver tid kan vælge det billigste af de to brændsler. Naturgas er i dag væsentligt billigere end bioolie.

Anlægsomkostninger er budgetteret til ca. 1 mio. kr. HMN Gas- Net P/S’ anlægsomkostninger er budgetteret til ca. 0,78 mio. kr. Driftsbesparelsen er beregnet til ca. 0,7 mio. kr./år, hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på ca. 1,4 år. Af projektansøgningen fremgår det, at der ved realisering af projektet opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 32 mio. kr. over en 20 årige betragtningsperiode. Miljømæssigt vil overgangen fra bioolie til naturgas give en forøgelse af CO2 ækvivalenter med 2.112 ton/år, da den nuværende biooliebrændsel forudsætte CO2 neutral, mens udledningen af SO2, NOx og PM2,2 reduceres med henholdsvis 852, 401 og 181 kg/år.

Projektforslaget omfatter ikke anvendelse af tilslutningspligt som grundlag for projektets realisering. Projektet kræver heller ikke behov for arealerhvervelser og servitutter, da ændringerne sker indenfor varmeværkets nuværende areal og naturgasforsyningsledningen placeres i offentligt vejareal.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget en VVMscreening af projektet, og vurderer på baggrund af denne screening, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering vedr. Energilandskabet


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har siden foråret 2016 samarbejdet med Brønderslev Forsyning om udarbejdelsen af at projektoplæg til fondsansøgning for etablering af nyt, stort og grønt rekreativt område i forbindelse med etableringen af forsyningens nye kraftvarmeværk.

Sagen fremsendes til Teknik og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har siden foråret 2016 samarbejdet med Brønderslev Forsyning om udarbejdelsen af at projektoplæg til fondsansøgning for etablering af nyt, stort og grønt rekreativt område i forbindelse med etablering af forsyningens nye kraftvarmeværk.

I frembringelsen af ansøgningsmaterialet er et stort potentiale i den sydøstlige bydel blevet afdækket. Der arbejdes, via fundraising, på at hjemtage eksterne midler til etablering af de mange tiltag af læringsmæssig og rekreativ karakter i området.

I ansøgningen anskueliggøres det, at det er muligt at etablere et grønt strøg gennem et i dag utilgængeligt, men sammenhængende naturområde, der besidder en meget høj naturmæssig kvalitet. Denne kvalitet skal synliggøres via projektet og bredes ud til et større publikum, og derved blive et nyt rekreativt udflugtsmål i denne del af byen. Et område, der vil kunne styrke Brønderslevs image som god bosætningsby for eksisterende og nye borgere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs natursagsbehandlere har været inddraget i arbejdet, og der er skabt kontakt til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Sportsfiskerne med henblik på en tidlig dialog om de forskellige indgreb i de rige naturområder. Det tilstræbes, at "Energilandskabet", som hele, vil være et indgreb af positiv og naturforbedrende karakter.

Der er vedhæftet et kort resume af projektansøgningen, der i korte træk redegør for de mulige perspektiver i projekt Energilandskabet og de mange forskellige tiltag der søges hjemtaget ekstern finansiering til.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


12. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


13. Lukket punkt: Væltet gyllebeholder på Holtevej 100


Til toppen


14. Lukket punkt: Kulturarvskommuneprojekt Dronninglund


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer