Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 3. oktober 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ådalen Nord og Psykiatisk Sygehus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Forsyning fremsender et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet ved planlagt udstykningsområde i Ådalen Nord i Brønderslev med anmodning om projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger indenfor lokalplan 01-B-34.01´s afgrænsede område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning fremsender et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet ved planlagt udstykning af 63 parcelhusgrunde i Ådalen Nord i Brønderslev med anmodning om projektgodkendelse. Området er omfattet af lokalplanforslag 01-B-34.01, som er endeligt vedtaget af Byrådet den 25. maj 2016.

Brønderslev Kommune skal som varmeplansmyndighed behandle projektet i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor. Projektforslaget kræver desuden en VVM-screening, idet anlægget er opført i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. nov. 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Det fremgår af projektmaterialet, at den samlede investering til udbygning af fjernvarmedistributionsnettet for områdets 63 boliger vil koste 3,519 mio. kr. fordelt over 8 etaper. Anlægsarbejdet omfatter jord- og anlægsarbejde, rørleverance, smedearbejde samt retablering af de opgravede arealer. Da Brønderslev Varme planlægger at konvertere Brønderslev Psykiatriske Sygehus fra naturgas til fjernvarme via hovedledningsnettet til Ådalen Nord, er en del af investeringen i hovedledningsnettet lagt over på et kommende projektforslag for Brønderslev Psykiatriske Sygehus grundet den øgede ledningsdimension, konverteringen medfører.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre projektet. Ved gennemførelse af projektet er der beregnet en samfundsøkonomisk nutidsværdi besparelse på 3,56 mio. kr. over en 20 årig periode set i forholdt til en individuel forsyning af området med varmepumper fordelt med 50 % luft/varme og 50 % jordvarmeanlæg.

Projektet indeholder følgende følsomhedsberegninger på samfundsøkonomi besparelsen:

 • 20 % øget investering på hovedledning giver en besparelse på 3,166 mio. kr.
 • Reducering af tilslutningsprocenten fra 100 % til 80 % giver en besparelse på 2,433 mio. kr.
 • Høj CO2 pris giver en besparelse på 3,549 mio. kr.
 • Lav CO2 pris giver en besparelse på 3,576 mio. kr.

Selskabsøkonomisk viser projektet et overskud på 149.000 kr. det først år, stigende til 228.500 kr. pr. år efter 17 år.

De brugerøkonomiske beregninger viser, at det er fordelagtigt for forbrugerne at få etableret fjernvarme i området. For et hus på 175 m2 med et varmebehov på 8,4 MWh/år bliver den årlige varmeudgift inklusiv drift, vedligeholdelse og afskrivning/forrentning af husinstallationsudgifterne 14.505 kr. for jordvarmeanlæg, 14.196 kr. for luft/vand varmepumpeanlæg og 12.243 kr. for fjernvarmeforsyning. I disse beregninger er udgifterne til distributionsnettet (byggemodningsbidraget) ikke medregnet. Byggemodningsbidraget udgør 55.857 kr. ekskl. moms pr. bolig og forfalder ved opstart af ledningsarbejdet på de enkelte etaper.

Energimæssigt er der beregnet et brændselsforbrug på 625 MWh/år ved fuldt udbygget fjernvarmeforsyning af området. Miljømæssigt vurderer projektforslaget, at fjernvarmescenariet vil give en CO2 ækvivalent besparelse på 269 ton i perioden 2016 -2035.

Projektforslaget forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen.

Projektforslaget har været sendt i høring hos HMN Naturgas og en lodsejer, der skal pålægges servitut for nedlægning af fjernvarmeledning i dennes udlagte private fællesvej. HMN GasNet meddeler i høringssvar af 16. september 2016, at de ingen bemærkninger har. De manglende bemærkninger er nødvendigvis ikke udtryk for, at man er enig i alle anvendte forudsætninger/beregninger, men alene er udtryk for, at HMN GasNet på basis af de foreliggende oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget en VVM-screening af projektet, og vurderer på baggrund af denne screening, at projektet ikke er VVM-pligtigt.vi

duel

syning (ton)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Fremsendes til Økonomiudvalget med forslag om, at der indledes drøftelser med Brønderslev Fjernvarme A/S.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om takstfastsættelse for byggesager her og i andre kommuner


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Teknik og Miljøudvalget besluttede på møde den 15. august 2016, at takstfastsættelsen for byggesager i andre kommuner skulle undersøges nærmere. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på forskelligvis vurderet baggrunden for kommunernes fastsættelse af byggesagsgebyrerne.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget besluttede på møde den 15. august 2016, at takstfastsættelsen for byggesager i andre kommuner skulle undersøges nærmere. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på forskelligvis vurderet baggrunden for kommunernes fastsættelse af byggesagsgebyrerne.

Fagforvaltningen kan konstatere, at der er stor forskel på byggesagsgebyrernes størrelse blandt kommunerne. I Nordjylland svinger gebyrerne i 2016 mellem 306 kr. (Mariagerfjord) og 690 kr. (Brønderslev). Samtidig har enkelte kommuner besluttet helt at afskaffe byggesagsgebyrerne - Thisted, Vesthimmerland og Rebild.

Den store forskel vurderes at fremkomme gennem to forhold.

1. Der er forskellige ønsker til graden af skattefinansiering på området, jf. bl.a. at 3 kommuner helt afstår fra opkrævning af gebyrer.

2. Selvom kommunerne har det samme lovgrundlag at udregne gebyrerne på baggrund af, er der en vis "metodefrihed".

Med hensyn til det sidste kan det oplyses, at kommunerne har mulighed for "at tage det hele med", men det kræver en høj grad af dokumentationsarbejde. Hvis tingene vurderes at være svære at dokumentere, kan man nøjes med at tage udgangspunkt i de tilknyttede lønudgifter, hvilket giver en væsentlig lavere timepris.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til nyt regulativ for Donnerbæk


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. september 2015, at der skulle udarbejdes et nyt regulativ for Donnerbæk. Der er vedlagt et udkast til et nyt regulativ.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udsendelse af regulativet i 8 ugers høring, samt finansiering inden for eget budget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. september 2015, at der skulle udarbejdes et nyt regulativ for Donnerbæk. Udvalget blev på møde den 1. februar 2016 orienteret om arbejdet med det nye regulativ. Orienteringen blev taget til efterretning.

Der er holdt et offentligt møde den 9. marts 2016. Udvalgsformand Karsten Frederiksen orienterede om baggrunden for mødet. Orbicon gennemgik lovgrundlaget for regulativrevision og samspillet med anden lovgivning.

Herefter blev en ny opmåling af Donnerbæk og forslag til hovedpunkterne i et nyt regulativ gennemgået. Der blev foreslået, at anvende et vandføringsbestemt skikkelsesregulativ, hvor bunden tager udgangspunkt i de eksisterende overkørsler, herunder de 2 krydsninger af Asåvej.

Agri Nord fandt, at forslaget så rigtig godt ud, og ville medføre en bedre afvanding end i dag. Agri Nord fandt dog, at der skal være styr på udledningen fra de befæstede arealer og vandløbsvedligeholdelsen.

LandboNord fandt, at det var vigtigt, at det nye regulativ blev skrevet, så man kunne forstå det, og at det kunne kontrolleres.

Orbicon har udarbejdet udkast til et nyt regulativ for Donnerbæk i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb". Derudover indeholder udkastet en ordforklaring til regulativet. Udarbejdelse af regulativet kommer til at koste ca. 110.000 kr. Der er ikke siden kommunesammenlægningen i 2007 udarbejdet nye vandløbsregulativer i Brønderslev Kommune, hvorfor der ikke ligger praksis for finansiering af omkostningerne forbundet hermed. Omkostningerne falder umiddelbart ind under vandløbsvedligeholdelsen, men kunne også afholdes over anlægskontoen.

Ifølge bekendtgørelsen skal et forslag til regulativ fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Fremlæggelsen kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside med angivelse af tid og sted for fremlæggelse, og at eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan indgives til kommunen inden for 8 ugers fristen. Kommunen skal endvidere sende forslaget til berørte myndigheder. Kommunen kan også afholde et offentligt møde om forslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender

 • at udkast til regulativ for Donnerbæk til offentliggøres på kommunes hjemmeside, og
 • at forslaget fremsendes til berørte lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder.

samt

 • at Teknik og Miljøudvalget beslutter, hvor finansiering af de 110.000 kr. til regulativarbejdet skal ske.

Når høringsfristen er udløbet, forelægges eventuelle indsigelser og ændringsforslag for udvalget med henblik på en endelig vedtagelse at et nyt regulativ for Donnerbæk.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften på 110.000 kr. til regulativarbejdet finansieres via anlægsmidlerne.

Der holdes offentligt møde i høringsperioden.

Bilag

Til toppen


6. Effektberegninger for mulige afvandingsforbedrende indsatser i Ryå


Resume

Sagsforløb: TM

Med baggrund i offentligt møde den 31. maj 2016 samt fremførte ønsker fra både landbrugsorganisationer og miljøorganisationer, er der udarbejdet forslag til modelberegninger for et antal afvandingsforbedrende indsatser i Ryå-systemet.

Forslaget blev drøftet på et fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalgene i Jammerbugt og Brønderslev Kommuner den 19. september 2016.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til de foreslåede indsatser samt finansiering af de foreslåede modelberegninger.

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år været flere tilfælde af oversvømmelser af intensivt dyrkede arealer langs Ryå og de større tilløb.

Efter det store skybrud i uge 42, 2014 igangsatte Jammerbugt og Brønderslev Kommuner et større udredningsarbejde i dialog med lodsejerrepræsentanter, samt repræsentanter for både landbrugs- og naturorganisationer. Dette arbejde resulterede i, at de to kommuner bad Orbicon om at udarbejde en dynamisk vandløbsmodel for Ryå-systemet, der skulle bruges i forbindelse med udregning af effekterne af forskellige indsatser, samt den tilsvarende anlægs- og driftsøkonomi. Modellen er nu færdig og endeligt kalibreret primo oktober 2016. Det er således nu, at der kan igangsættes beregninger af forskellige scenarier/indsatser.

Med baggrund i bl.a. det offentlige møde den 31. maj 2016 samt løbende indkomne forslag og bemærkninger, er der udarbejdet et forslag til, hvilke scenarier der skal regnes på i første omgang. Der er tale om beregning af bl.a. effekten af forskellige grødeskæringsmetoder, udgravning af bredere vandløbsprofil, tilbageholdelse vand oppe i vandløbssystemet, anlæg af dobbeltprofil. De foreslåede scenarier blev besluttet indstillet til igangsætning på fællesmødet mellem de to Teknik- og Miljøudvalg fra henholdsvis Jammerbugt og Brønderslev Kommuner.

De samlede omkostninger i forbindelse med de foreslåede scenarieberegninger løber op i ca. 400.000 kr., der foreslås fordelt ligeligt mellem de to kommuner med 200.000 kr. til hver.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at de foreslåede scenarieberegninger igangsættes, samt at udgiften på 200.000 kr. finansieres inden for Teknik og Miljøudvalgets eget budget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Godkendelse af udkast til Natura 2000 handleplan for områderne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde den 20. april 2016 Natura 2000 planer for 2. planperiode (2016-2021). Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for kommunens Natura 2000-områder: Nr. 12; Store Vildmose og Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Byrådet skal senest den 20. oktober 2016 sende udkast til handleplaner i minimum 8 ugers høring.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til Natura-2000 handleplaner kan godkendes og sendes i høring.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for kommunens Natura 2000-områder: Nr. 12; Store Vildmose og Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000 planer og har til formål at realisere målsætningerne fra disse planer. Handleplanerne konkretiserer, hvilke prioriteringer og handlinger Brønderslev Kommune vil iværksætte i forhold til at realisere disse målsætninger indenfor 2. planperiode.

Handleplanerne omfatter Natura 2000-områderne:

 • Nr. 12; Store Vildmose
 • Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Begge Natura 2000 områder strækker sig over kommunegrænser og indeholder private fredskovspligtige arealer eller statsligt ejede arealer, hvor staten (Naturstyrelsen, NST) er handleplanmyndighed. Derfor er handleplanerne lavet i samarbejde med nabokommunerne og Naturstyrelsen. Nr. 12 er lavet i samarbejde med Jammerbugt Kommune og NST, nr. 14 i samarbejde med Mariagerfjord, Frederikshavn, Randers, Norddjurs og Aalborg kommuner samt NST.

De kommunale Natura 2000 handleplaner indeholder:

 • En prioritering af Byrådets forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag
 • De forventede initiativer, som Byrådet vil tage for at gennemføre Natura 2000 planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
 • En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.
 • En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000 planen for den forudgående periode er gennemført.

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000 planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000 planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

De kommunale handleplaner skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, hvis den offentlige lodsejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner, der er i overensstemmelse med Natura 2000 planen. De endelige handleplaner vil indeholde et resumé af disse drifts- og plejeplaner.

De endelige handleplaner kan indeholde redaktionelle ændringer i forhold til de her vedlagte udkast.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til Natura 2000 handleplaner og sender dem i høring.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af kollektiv trafikplan for Brønderslev kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Arbejdsgruppen bag udarbejdelse af den kollektive trafikplan i Brønderslev Kommune har på møde den 31. august 2016 foretaget evaluering af implementeringen af den kollektive trafikplan.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag udarbejdelse af den kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender referat fra afholdt møde om evaluering af projektet.

Det fremgår af referatet, at implementeringen af den kollektive trafikplan efter sommerferien 2016 medførte flere henvendelser fra forældre end normalt.

Indenfor de første par uger blev der foretaget mange små justeringer af ruteforløb og køreplaner for at imødekomme flere skolers ønsker. Inden skolestarten skete der ved flere skoler brist i information til forældrene omkring indførelsen af opsamlingssteder på ruterne. Det medførte i de første skoledage forvirring omkring serviceniveauet på skolebuskørslen, hvor flere forældre var utilfredse med serviceforringelse ved indførelsen af opsamlingsstederne.

Kommunen modtog 5 skriftlige klager med kritik af, at deres børn nu selv skulle transportere sig ad trafikfarlige veje til opsamlingsstederne. I to tilfælde blev ruterne ændret, efter politiet havde erklæret disse vejstrækninger trafikfarlige for børn under 12 år. I 3 andre tilfælde - deltrækninger på Holmgårdsvej, Vestermarksvej og Hammelmosevej - blev opsamlingsstederne bibeholdt efter politiet havde vurderet, at disse vejstrækninger ikke er trafikfarlige.

Sammenlægning af skolebusruter ved henholdsvis Agersted og Jerslev skole afstedkom kritik af køretider op til 60 minutter. Sammenlægning af to skolebusruter ved Jerslev skole til en busrute 646 har medført, at det i praksis ikke at kan lade sig gøre at overholde køretiden på 60 minutter om morgenen.NT arbejder på at finde en løsning ved indsætning af en dubleringsbus om morgenen.På evalueringsmødet blev aftalt, at tjekke benyttelsen af servicebusruterne S1 og S2 i Brønderslev og undersøge muligheden for, at lade disse ruter køre ind forbi Sundhedshusets hoveddør.

Generelt har der været et godt samarbejde i planprocessen mellem kommune, NT og de mange inddragede. Borgerinddragelsen kunne have været bedre, og borgermødet i juni kom lidt pludseligt ind i projektet. Ved fremtidig inddragelse af skolerne giver det megen værdi at tage ud på besøg hos de enkelte skoler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager orienteringen fra evalueringsmødet til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Prioritering af anlægsmidler 2016 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til prioritering af anlægsmidler for resten af 2016.

Sagsfremstilling

På budgetseminaret blev aftalt, at Teknik- og Miljøudvalget kunne disponere over 3 mio. kr. ekstra i anlægsmidler 2016.

Årsagen hertil er, at der er lavet udlæg på 3 mio. kr. til omfartsvejen ved Ådalen. Dette projekt bliver ikke færdigt i 2016 og udvalget har derfor mulighed for at prioritere midlerne til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Det betyder, at udlægget på de 3 mio. kr. skal tages af budgettet for 2017.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil forslag til prioritering af anlægsmidlerne blive gennemgået.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmidlerne for 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anlægsmidlerne blev prioriteret – jfr. vedhæftede bilag.

Bilag

Til toppen


10. Kommissorium vedr. afklaring af selskabsgørelse og salgsmuligheder og -vilkår af AVV's forbrændingsanlæg


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På et fælles byrådsmøde mellem AVV's ejerkommuner 7. september blev det besluttet at iværksætte et afklaringsarbejde ift. muligheder og konsekvenser ved selskabsgørelse eller salg af forbrændingen på AVV. Afklaringsarbejdet skal baseres på vedtagelsen af et enslydende kommissorium i de to ejerkommuners byråd.

Teknik- og Miljøudvalget bedes indstille kommissoriet til godkendelse i Byrådet. Samtidig skal indstilles medlemmer til den politiske styregruppe.

Sagsfremstilling

Kommissoriet vedr. afklaring af selskabsgørelse og salg for AVV´s forbrændingsanlæg beskriver baggrunden for det igangsatte afklaringsarbejde, hvorledes afklaringsarbejdet skal organiseres mellem ejerkommunerne og AVV. Desuden beskriver kommissoriet den opgave, der skal løses.

Opgaven forventes afsluttet i løbet af første kvartal 2017, og den forventes løst vha. ekstern ekspertice, som har den nødvendige viden om markedsforhold, juridiske forhold samt økonomi.

Opgaven, som beskrives i kommissoriet, er at producere et beslutningsgrundlag til ejerkommunerne. Beslutningsgrundlaget skal især belyse to scenarier:

 • Beskrive perspektiverne i at udskille forbrændingen i et selvstændigt selskab, herunder mulighederne for og konsekvenserne af at samle forsyningsaktiviteter under et
 • Beskrive markedet for salg af affaldsforbrændingsdelen. Herunder beskrive hvordan forbrændingsdelen værdisættes og hvilke konkrete købere der findes.

Det tredje scenarie er at AVV forbliver som det er og arbejdet med ejerstrategien fortsætter.

På baggrund af beslutningsgrundlaget skal de to byråd beslutte, om man vil igangsætte en proces, der skal udskille forbrændingen i et selskab, alternativt igangsætte en salgsproces eller om man vil genoptage ejerstrategiprocessen for AVV.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommissoriet for det videre arbejde kan indstilles godkendt af Byrådet, samt indstille deltagere til den politiske styregruppe, som det fremgår af kommissoriet. Hjørring kommunes Teknik og Miljøudvalg har indstillet 4 deltagere.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget indstiller kommissoriet for det videre arbejde godkendt af Byrådet, samt beslutter, hvilke udvalgsmedlemmer, der skal deltage i den politiske styregruppe.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der vil være udgifter til ekstern bistand vedr. de juridiske og økonomiske forhold ved et evt. salg, som skal beskrives i beslutningsgrundlaget til byrådene. Udgifterne deles mellem ejerkommunerne og AVV med 1/3 til hver, som finansieres over affaldsområdet. Den økonomiske ramme er 350.000 kr.

Beslutning

Kommissorium herunder økonomi fremsendes til Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår følgende valgt til styregruppen: Karsten Frederiksen, Hildo Rasmussen og Jens Andersen.

Bilag

Til toppen


11. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering om brug af option om kontraktforlængelse


Til toppen


14. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 12. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer