Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 7. november 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Hildo Rasmussen og Ole Bruun havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Teknik- og Miljøudvalget. Mødedagen er fastsat til mandage, kl. 09.00 på Rådhuset i Dronninglund.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato. Stabsforvaltningen anbefaler, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til mødeplan for Teknik- og Miljøudvalget for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Behandling af fordebat om nyt boligområde i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

I perioden fra den 16. august 2016 til den 13. september 2016 har der været afholdt fordebat om et nyt boligområde i Ø. Brønderslev. I offentlighedsperioden blev der afholdt borgermøde den 30. august 2016. I fordebatsmaterialet var der tre forskellige forslag til udstykningsplan for området. På baggrund af de indkomne bemærkninger er fastlagt ét forslag til udstykningsplan, som skal danne grundlag for lokalplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes plangrundlag for et nyt boligområde i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt fordebat og et borgermøde om planlægning for et nyt boligområde syd for Ø. Brønderslev. Der er kommet 8 bemærkninger. Opsummering af bemærkningerne og forvaltningens kommentarer til dem er vedhæftet i en bemærkningsoversigt.

Der har forud for placeringen af et nyt boligområde i Ø. Brønderslev været en længere debat, som også blev rejst på borgermødet. Borgerforeningen i Ø. Brønderslev og et flertal af borgerne i Ø. Brønderslev går ind for den placering til boligområdet, som var i fordebat. Placeringen følger principielt det perspektivområde for boliger, som er udlagt i kommuneplanen og overholder afstandskrav til eksisterende virksomheder. Derfor fastholdes placeringen af boligområdet.

I fordebatsmaterialet var tre forskellige forslag til udstykningsplan for området. På baggrund af de indkomne bemærkninger er der arbejdet videre med ét af forslagene (idéskitse 3). Der er arbejdet mere med overgang og kig til naturen, og der er lavet mindre justeringer af vejforløbet og grundstørrelserne i forhold til skitsen fra fordebatten. Fremfor et stort område med mulighed for tæt lav bebyggelse er der lavet to mindre områder, som er integreret i planen og giver større fleksibilitet i planlægningen. Skitsen skal danne grundlag for lokalplanen.

Udstykningsplanen dækker et område på 8,7 ha, hvor der kan udstykkes 60 parcelhusgrunde i størrelse 900 til 1.400 m2 eller 54 parcelhusgrunde og 12 tæt lave boliger. Derudover indeholder planen et stort fællesareal og et område med eksisterende bebyggelse. Der er lagt op til lave 4 forskellige delområder i lokalplanen. Et delområde til parcelhuse (åben lav bebyggelse), et delområde til fælles areal, et delområde med mulighed for rækkehuse (tæt lav bebyggelse) og et delområde for den eksisterende landejendom med mulighed for udstykning af storparceller. Lokalplanen vil endvidere indeholde en etapedeling (som ikke er vist på bilaget), således at området kan udstykkes efter behov.

Forslaget til den nye kommuneplanramme følger i overordnet træk det nuværende perspektivområde 12-P-01 i kommuneplanen. Der er lavet justeringer for at få en mere afrundet overgang til naturen. Arealmæssigt er forslaget til kommunerammen lidt mindre end perspektivområdet.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, der er udarbejdes plangrundlag for et nyt boligområde i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningen forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Opstart af planlægning for et solvarmeanlæg i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Med et ønske om at etablere et solvarmeanlæg ved Ø. Brønderslev anmodes der om at igangsætte fordebat, kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik Miljø har været i dialog med bestyrelsen for Ø. Brønderslev Fjernvarmeselskab om placering af et solvarmeanlæg ved Ø. Brønderslev.

Anlægget ønskes placeret syd for Ø. Brønderslev nær et eksisterende landbrug ved Taksvej. Lokalplanområdet er afgrænset mod øst af et eksisterende læhegn og der etableres afgrænsende beplantning mod syd, vest og nord. Området betjenes af en servicevej, som etableres langs læhegnet fra Taksvej. Ejendommen ejes af en privat lodsejer. Der er indgået aftale med lodsejeren om, at Ø. Brønderslev Fjernvarmeselskab køber jorden, hvor anlægget ønskes placeret.

Gennemførelse af anlægget forudsætter udarbejdelse af en lokalplan, da det vurderes, at der er tale om et større anlægsarbejde. Området ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Derfor skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende fordebat.

Anlægget består af 4.990 m² solfanger. Det producerer ca. 2.522 MW/år, hvilket svarer til ca. 30 % af den årlige producerede varme i Ø. Brønderslev. Der føres transmissionsledninger ind til det eksisterende kraftvarmeværk, beliggende Ahornvej 26 i Ø. Brønderslev. Der etableres en mindre tilbygning til eksisterende kraftvarmeværk. Tilbygningen kræver ikke, at der etableres en lokalplan. Derfor vil lokalplanområdet kun omfatte arealet med solfangere, samt den forsynende servicevej.

Arealet ligger indenfor kommuneplanens udpegninger til jordbrugsområde, vurderingszone og særlig vurderingszone for store husdyrbrug samt kirkebeskyttelseszone. Fagforvaltningen vurderer, at placering af solvarmeanlægget ikke vil være i strid med de hensyn, som skal varetages med udpegningerne.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a. Der gennemføres derfor en miljøscreening af lokalplanen og en VVM-screening af projektet.

Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Ansøger bidrager til planprocessen med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Fordebatten kan udsendes i 4 ugers høring løbet af januar 2017. Såfremt der ikke kommer bemærkninger i fordebatten delegeres behandlingen af lokalplanen til Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter fordebatten samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et solvarmeanlæg ved Ø. Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningen forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om sø i gunstig zone - Fyrrevej 26, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en sø i gunstig zone på Fyrrevej 26, Brønderslev. Fagforvaltningen har vurderet, at søen kan etableres uden at dette kan have indvirkning på fremtidige husdyrgodkendelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til etablering af søen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en sø på ejendommen matr.nr. 9d, Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev, beliggende Fyrrevej 26, Brønderslev. Ejendommen er beliggende inden for et særligt værdifuldt jordbrugsområde og en gunstig zone for store husdyrbrug, som er udpeget i kommuneplan 2013-2025. Søen ønskes etableret for at skabe en større reakreativ og naturmæssig værdi i området.

Der søges om at etablere en sø på ca. 200 m². Søen ønskes placeret på ejendommens sydlige område og placeres nær beskyttede naturtyper, som enge, søer og moser.

Teknik- og Miljøudvalget har i en tidligere sag om landzonetilladelse til en sø i gunstig zone tilkendegivet, at der ikke ønskes etableret nye søer i områder udpeget som gunstig zone.

Fagforvaltningen vurderer, at forholdene i denne konkrete sag muliggør etablering af søen, uden at dette kan have indflydelse på de nærliggende landbrug eller udvidelse heraf.

Opdeling i zoner

I kommuneplan 2013 blev der udpeget områder til placering af store husdyrbrug. Områderne er opdelt i tre zoner: gunstig zone, vurderingszone og særlig vurderingszone. Gunstig zone er områder, der, ifølge kommuneplanens retningslinje 2.3.5, primært forbeholdes jordbrugsmæssige formål, herunder lokalisering af landbrugsbygninger og anlæg til store husdyrbrug. Den gunstige zone er således områder, hvor landbruget kan forvente stor sikkerhed for investeringer og udviklingsmuligheder. Gunstig zone består generelt af "almindelige" områder i det åbne land, der ikke er udpeget som f.eks. særligt værdifuldt landskab, naturområder osv.

Vurderingszonen er områder, hvor lokalisering af store landbrugsbygninger og anlæg i videst muligt omfang skal tilgodese hensynet til zonens udpegningsgrundlag. Nyt landbrugsbyggeri kan etableres under særligt hensyn til beskyttelsesinteresser og bosætning.Der stilles krav om vurdering af byggeriets påvirkning af landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser. Desuden indgår hensyn til natur- og miljømæssige og rekreative sammenhænge samt hensynet til naboer.

Særlig vurderingszone er områder, hvor udbygning og lokalisering af nye store landbrugsbygninger og anlæg skal vurderes særligt med hensyn til påvirkning af de væsentlige landskabelige og naturmæssige interesser, som findes indenfor denne zone. Zonen dækker over områder som byzone, lokalplanlagte områder, særligt værdifulde naturområder, skove, Natura-2000 mm.

Fagforvaltningens vurdering

Ejendommen, hvor søen ønskes placeret, er nabo til en mindre landbrugsejendom og et nedlagt landbrug. Nærmeste større landbrug ligger ca. 1 km fra søens placering og kan være begrænset for udvidelse med hensyn til lugt pga. nærheden til Ø. Brønderslev. Det større landbrug ligger inden for vurderingszonen. Der er søer og engarealer nærmere det større landbrug end den ansøgte sø.

Ved ansøgning om udvidelse af husdyrbrug/revurdering af eksisterende miljøgodkendelse på eksisterende husdyrbrug i nærområdet skal der ikke foretages beregninger af ammoniakemission fra husdyrhold til søer. Hvis en mindre sø skal få betydning for udvidelse af et landbrug, skal den udvikle sig til mose, og indgå i et samlet naturbeskyttet areal på min. 2.500 m².

Området omkring søen er ikke omfattet som beskyttet natur og da søen samtidig er mindre end 2.500 m2 er der ikke risiko for at søen vokser ind som beskyttet mose. Der findes desuden allerede ca. 16 beskyttede søer indenfor ca. 1 km af det nærmeste større landbrug. Heraf ligger flere indenfor en halv km afstand af landbruget.

Der er i forvejen moser, søer og enge nær den ansøgte sø, samt søer og eng nær eksisterende landbrug. Den ansøgte sø vil derfor ikke medføre begrænsninger for nyopførelse eller udvidelse af landbrug.

Fagforvaltningen har sendt sagen i naboorientering, hvor ejeren af det større landbrugogså er blevet hørt. Der er ikke indkommet bemærkninger i naboorienteringen.

Fagforvaltningen for Teknik Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler landzonetilladelse til etableringen af søen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ændret anvendelse af udstillingslokale på Rørholtvej 6, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har vurderet, at der ikke kan meddeles tilladelse til at ændre anvendelse af udstillingslokale til bolig på Rørholtvej 6 i Dronninglund.

Der er ifølge fagforvaltningen ikke udlagt opholdsareal til boligen af tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug. Ansøgers advokat er indbudt til mødet kl. 10 for at fremføre yderligere overvejelser i sagen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles afslag på ændret anvendelse af udstillingslokalet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har vurderet, at der ikke kan meddeles tilladelse til at ændre anvendelse af et udstillingslokale til bolig på Rørholtvej 6 i Dronninglund. Der er ifølge fagforvaltningen ikke angivet opholdsareal til boligen af tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug. I henhold til bygningsreglementets kap. 2.4.1 skal der udlægges opholdsarealer i en passende størrelse i forhold til bebyggelsen benyttelse, omfang og beliggenhed.

Fagforvaltningen har den 20. december 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til at ændre udstillingslokalet til beboelse. Projektet er i flere omgange ændret for at leve op til bygningsreglementets krav, og projektet er sandsynliggjort på alle øvrige punkter end opholdsareal. Fagforvaltningen har gjort ansøger opmærksom på krav om opholdsareal flere gange i forløbet. Det er meddelt ansøger i april 2016, at boligen/anvendelsesændringen ikke kan godkendes uden tilfredsstillende opholdsareal.

Fagforvaltningen har den 29. september 2016 modtaget et brev fra ejers advokat, som anmoder om foretræde for udvalget på vegne af sin klient, da de har yderligere overvejelser i sagen. Advokaten skriver, at fagforvaltningen fortolker BR10 (det daværende bygningsreglement) meget restriktivt, og han mener, at projektet opfylder alle kriterier i BR10 i relation til udenomsarealer.

Fagforvaltningen har vurderet det konkrete projekt ud fra en normal praksis, som udspringer af "Håndbog for bygningsmyndigheder". Der har været dialog med ejers rådgiver om, hvordan problematikken med mangel på tilfredsstillende opholdsareal kan løses. I den forbindelse har fagforvaltningen modtaget to løsningsforslag. I dialogen har det været diskuteret, om der var mulighed for f.eks. at lave et hævet opholdsareal/tagterrasse eller dele opholdsareal med en anden ejendom, for at opnå en vis kvalitet. Rådgiver/ansøger har ikke set mulighed for andre løsninger end de to indsendte forslag.

Fagforvaltningen skal ifølge "Håndbog for bygningsmyndigheder" i sagsbehandlingen "kontrollere, om opholdsarealernes størrelse er passende, og om en del af opholdsarealerne er udlagt som legeområde, men også tage stilling til, om de valgte arealer er hensigtsmæssige til formålet." (citat håndbogen SB 105, side 3) Desuden foreskriver håndbogen "Opholdsarealer bør i videst muligt omfang holdes fri for krydsende trafik." (citat håndbogen SB 105 s. 4)

Boligen har begrænsede muligheder for at åbne vinduer og døre, da arealerne på lejlighedens to sider med oplukkelige vinduer/døre er henholdsvis erhvervsareal og fortov. Anvendeligt udendørs opholdsareal og muligheden for at "træde ud" fra boligen vil derfor være prioriteret i helhedsvurderingen, og der har været fokus på opholdsareal allerede i januar 2015, hvor sagen blev genoptaget.

De to forslag til opholdsarealer forelagt kommunen er:

Forslag 1

Et ca. 13,1 m langt areal langs fortovet. Det er mellem 1,7 m og 3,8 m bredt (areal ca. 36 m²).

Forslag 2

Et areal ca. midt på parkeringspladsen svarende til ca. 2 p-pladser med p-pladser på begge sider (areal ca. 25-30 m²).

Forslag 1 er afvist af fagforvaltningen begrundet i den lange og smalle geometri samt en stor åben kontakt med lokalerne i den tilstødende erhvervsbygning. Desuden foregår adgangen til boligen hen over et erhvervsareal/parkeringsplads med krydsende trafik, og placeringen af arealet giver ikke mulighed for henstilling af genstande uden for eller i forbindelse med boligen. Et sådant opholdsareal bør adskilles mod vej/fortov for at skærme mod støj, indblik og uønsket adgang. Afskærmes opholdsarealet mod vejen vil udsynet fra erhvervslokalet også blive lukket af, og arealet inden for ruderne vil føles som en del af beboernes uderum. Et sådant tvungent visuelt fællesskab vurderes ikke at være hensigtsmæssigt ved et privat opholdsareal eller ved en arbejdsplads/erhvervsareal.

Forslag 2 er afvist af fagforvaltningen, da det ligeledes har store vinduer ind til erhvervsejendommen og dermed et tvungent visuelt fællesskab. Arealet er ligeledes placeret med afstand til boligen med parkering og krydsende trafik. Et sådant opholdsareal bør afskærmes mod støj, indblik og uønsket adgang, som måske ville kunne løses mere eller mindre hensigtsmæssigt. Opholdsarealet vil dog optage parkeringspladser, som i forvejen er i underskud på ejendommen og i området generelt. Der kan ikke kræves flere parkeringspladser i projektet, da parkeringsbehovet ikke øges ved den nye anvendelse, men der må ikke fjernes parkeringspladser fra ejendommen.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der kan meddeles et afslag på ansøgning om at ændre anvendelse af udstillingslokale til bolig på Rørholtvej 6 i Dronninglund.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøger og advokat kom til mødet og fremlagde overvejelser i sagen. Disse indgår i den videre sagsbehandling.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller v Skovengen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" samt miljørapport for etablering af ny vindmøllepark nord for Asaa.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller v. Skovengen kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" samt miljørapport for etablering af ny vindmøllepark nord for Asaa.

Vindmølleparken placeres i et område nord for Asaa. De 5 nye vindmøller forventes at kunne producere ca. 55.000 MWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget i ca. 16.000 husstande. Hvis projektet gennemføres, forventes vindmøllestrøm produceret i kommunen at kunne dække ca. 137 % af det samlede elforbrug i kommunen i 2017. Fagforvaltningen bemærker, at det samlede energiforbrug i kommunen består af ca. 1/3 elforbrug, ca. 1/3 varmeforbrug og ca. 1/3 energiforbrug i transportsektoren.

I vindmøllernes designede levetid på 20 år vil de i alt spare miljøet for udledning af bl.a. 422.000 ton CO2, 88 ton SO2 og 340 ton NOx.

Resultatet af fordebatten blev behandlet på mødet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2015.

Planforslagene
Da området ikke er udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, der udlægger et område til opstilling af 5 vindmøller. I lokalplanforslaget fastlægges de præcise placeringer samt bestemmelser om møllernes udseende, placering af veje mv.

Planforslagene kan ses via kommunens digitale planportal:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/622

Miljørapport
I miljørapporten, der opfylder kravene i henhold til både VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven, beskrives vindmølleprojektets miljømæssige konsekvenser.

Støj og skygge

Vindmølleprojektet overholder støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj. I forhold til skyggepåvirkning vil ansøger montere møllerne med skyggestopprogram, der indstilles til 0 timers årlig skyggepåvirkning af alle nabobeboelser inden for 1 km. For beboere længere væk vil skyggekast være på maksimum 10 timer. Programmet vil sikre, at møllerne standses på tidspunkter, hvor der vil være risiko for overskridelse af aftalte rammer for skyggedannelser for nabobeboelserne. For at sikre skyggestoppet vil det blive fastsat som et vilkår i VVM-tilladelsen for projektet.

Landskab
Vindmøllerne foreslås placeret i et jordbrugsområde og i et særligt værdifuldt jordbrugsområde. Etableringen af vindmøllerne vil påvirke landbrugsdriften i et mindre område. Der er lang afstand til kommuneplanens natur- og landskabsudpegninger. Visualiseringerne i miljørapporten viser, at påvirkningen af områder med landskabsudpegning kun påvirkes i mindre grad på grund af afstanden og på grund af beplantningen langs Sæbyvej/Østkystvej. Beplantningen danner en afgrænsning om vindmøllernes nederste del, der klart markerer, at vindmøllen står længere væk end skoven. Den samlede vurdering er, at der er tale om et landskab, der kan “bære” store vindmøller, særlig pga. landskabets egen skala med det flade landskab.

Kulturmiljø
Vindmøllerne er ikke i direkte konflikt med udpegede værdifulde kulturmiljøer, men der vil være stor visuel kontakt til dele af Asaa by og havn. Oplevelsen af Asaa havn vil i stort omfang være rettet mod havnen og havet her ud for. Her står man med ryggen mod vindmøllerne. Oplevelsen af havnemiljøet påvirkes af vindmøllerne, når man ser fra havnen ind i mod land. De står i baggrunden for havnemiljøet, som i forvejen er et teknisk landskab med skibsmaster, pæle og bygninger. Kulturmiljøet er intakt, men horisontlinjen bag havnen er i denne synsvinkel tilføjet nogle elementer, som på grund af afstanden virker mindre dominerende. Vindmøllerne vil dog ikke have nogen væsentlig betydning for kulturmiljøet og dets udpegningsgrundlag. Der er ca. 1.500 m fra den nærmeste vindmølle til Asaa by ifølge kort i bilag.

Vindmøllerne vil være synlige i retning stik syd fra det værdifulde kulturmiljø Voerså Havn i Frederikshavn Kommune. På grund af afstanden og vindmøllernes placering i horisonten, vil kulturmiljøet ikke påvirkes væsentligt. Frederikshavn Kommune har ikke henvendt sig i forbindelse med foroffentligheden.

Natur
Adgangsvejen til en af vindmøllerne krydser et vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. For at anlægge adgangsvejen over vandløbet, rørlægges vandløbet under vejoverføringen. Der stilles vilkår til sikring af, at dyre- og plantelivet tilknyttet vandløbet påvirkes minimalt. I øvrigt berøres intet § 3-beskyttet natur i projektområdet. Der dispenseres for skovbyggelinje i et mindre område.

Dyreliv
Det er på baggrund af udførte fugletællinger og kollisionsberegninger i perioden marts 2015 til april 2016 konkluderet, at der i driftsperioden er risiko for kollision af disse arter, især sangsvaner. Omfanget vurderes dog til at være så lavt, at det ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde. I anlægsfasen vil der ingen effekt være.

Der er i driftsfasen risiko for kollision mellem flagermus og vindmøllerne, men omfanget af kollisioner vurderes dog at være så lavt, at det ikke har indvirkning på områdets økologiske funktion for flagermus.

Forhold til andre vindmølleparker

Der er en ældre vindmøllepark med 4 vindmøller i Frederikshavn Kommune. Der er også visualiseringer for samspil med andre vindmølleparker og masteanlæg. Visualiseringerne viser, at samspillet mellem parkerne er uproblematisk.

Høringsperiode
Hvis planforslagene og miljørapporten godkendes, udsendes de i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 25.november 2016. Den 7. december 2016 planlægges afholdt et borgermøde om projektet, hvor projektet gennemgås, og der inviteres til debat. Energinet.dk deltager og orienterer om reglerne i værditabsordningen for vindmøller.

Placering ved Skovengen

Kommuneplanens retningslinjer indeholder et afstandskrav til overordnede veje svarende til vindmøllens totalhøjde. Totalhøjden er 140 m. Skovengen er offentlig vej, men er ikke en overordnet vej. Skovengen giver i dag adgang til 4 huse, hvoraf to har en naturlig adgangsvej fra henholdsvis Skelgårdsvej og Sæbyvej og derfor ikke skal forbi vindmøllerne.

Brønderslev Kommune har af hensyn til sikkerheden for trafikanterne på Skovengen fastsat et afstandskrav på 20 m fra møllevingerne til vejens ydergrænser inkl. rabat og grøfter. Vindmøllerotor har en radius på 56, hvormed afstandskravet er 76 m til møllecentrum. Vindmølle 4 og 5 ligger på henholdsvis nordlig og sydlig side af Skovengen, og afstandskravet på 76 m overholdes. Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" og miljørapport og udsendes i offentlig høring,
 • at der afholdes borgermøde 7. december 2016 i Asaa.
Personale

Ingen.

Beslutning

Videresendes til Økonomiudvalget uden indstilling.

Hans Chr. Holst deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Invitation til deltagelse i projekt Landsbyklynger


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget invitation til deltagelse til projekt "Landsbyklynger". Landsbyklynger er en ny model for landsbyudvikling, som Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden vurderer kan være med til at skabe positiv udvikling på landet, ved at udvikle netværk og samarbejder mellem landsbyer, så både menneskelige og fysiske ressourcer udnyttes på tværs af landsbygrænser.

Kommunen og en gruppe af landsbyer kan opnå støtte til at prøve modellen af og få ekstern konsulentbistand hertil. Den kommunale medfinansiering pr. klynge/projekt er 75.000 kr. Der er ansøgningsfrist for deltagelse til første runde den 11. november 2016. Der er dog løbende ansøgningsfrist og seneste mulighed for ansøgning om deltagelse den 1. maj 2017. På landsplan søges at oprette 25 landsbyklyngesamarbejder.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge om deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Kampagnen Landsbyklynger er en invitation til alle kommuner og landsbyer, om at være med til at udvikle op til 25 nye landsbyklyngesamarbejder. Målet er at vise nye veje til, hvordan samarbejdet mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for det gode liv på landet.

Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten i de større byer er accelereret og har efterladt især de mindre landsbyer med markant færre borgere og arbejdspladser. Flere steder har man derfor eksperimenteret med at udvikle netværk og samarbejder mellem landsbyer, så både menneskelige og fysiske ressourcer udnyttes på tværs. Dette greb kaldes for landsbyklynger.

Nu inviterer Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden kommuner og landsbyer til at deltage i et forløb, hvor kommunen og udvalgte landsbyer i fællesskab udvikler en landsbyklynge. Op til 25 nye klynger kan få støtte gennem kampagnen.

Målet er en række nye danske landsbyklynger, der viser andre veje til, hvordan samarbejdet mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for det gode liv på landet. De udvalgte, deltagende kommuner får tilknyttet en proceskonsulent, der over halvandet år bidrager til den lokale udvikling af landsbyklyngen gennem:

 • Etablering af et nyt samarbejde og et nyt lokalt fællesskab
 • Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi og styrket kommunikation
 • Ny viden og analyser, som giver øget kendskab til lokalområdet
 • Styrket fokus – internt og eksternt – på de lokale stedsspecifikke muligheder
 • En strategiplan, der udstikker de langsigtede mål for landsbyklyngen

Kommunen skal bidrage med 75.000 kr. i medfinansiering.

En landsbyklynge er defineret som: Et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab, og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår,at Økonomiudvalget beslutter, om Brønderslev Kommune skal søge om deltagelse i projektet.

Personale

Der må påregnes en vis personalemæssig ressource i at bistå de eksterne konsulenter samt at føre processen med lokalområderne.

Fagforvaltningen vurderer, at der tidligst vil være tid til at udarbejde ansøgning i foråret 2017.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget er positiv over for initiativet. Sagen sendes til Økonomiudvalget til vurdering af økonomien.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Klage over lovliggørelse af carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har i slutningen af august 2016 modtaget en klage fra Olufsgade 65, Brønderslev vedr. højden på en nybygget carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev.

Fagforvaltningen gav den 21. juni 2016 byggetilladelse til den ansøgte carport - efter at have foretaget partshøring uden indkomne indsigelser.

Fagforvaltningen har efterfølgende foretaget en besigtigelse af carporten, hvor det kunne konstateres, at den var højere end hvad der var givet byggetilladelse til. I samarbejde med ejerne, er der blevet foretaget en opmåling af carporten, som viste en forskel på 0,6 m i forhold til det ansøgte. Ud fra de nye oplysninger, er der blevet foretaget en ny partshøring med henblik på lovliggørelse af carporten. Hertil er der kommet en indsigelse fra Olufsgade 65.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om carporten ud fra sin nuværende placering og udformning kan lovliggøres samt om afvigelserne fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har i slutningen af august 2016 modtaget en klage fra Olufsgade 65, Brønderslev vedr. højden på en nybygget carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev.

Ejendommen er beliggende indenfor byzone i den nordlige del af Brønderslev. Gældende for området er kommuneplan 01-B-08, som er udlagt til boligformål i form af åben/lav bebyggelse.

Sagshistorik

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø modtog i maj 2016 en ansøgning vedr. opførelse af en ny carport på Olufsgade 63, Brønderslev. Den ansøgte carport havde et grundareal på 42 m² og ønskedes opført i en afstand af 1,5 - 2,34 m fra naboskel, med en højde på henholdsvis 2,5 meter i facaden og 3,97 meter til kip.

På grund af carportens placering i forhold til skel samt dens højde blev der foretaget en partshøring af naboen - Olufsgade 65. Dette grundet afvigelsen fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser jf. BR15 kap. 2.2.3.4.

Da der ikke kom indsigelser i forbindelse med partshøringen, blev der den 21. juni 2016 givet byggetilladelse til den ansøgte carport.

Sagsforløb

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har ud fra klagen foretaget en besigtigelse af den opførte carporten, hvor det kunne konstateres, at den var højere end hvad der var givet byggetilladelse til. I samarbejde med ejerne, er der blevet foretaget en opmåling af carporten, som viste en forskel på 0,6 m i forhold til det ansøgte.

For garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger gælder det, at disse bygninger kan opføres i eller nærmere vej, sti og skel end 2,5 m, når den maksimale højde inden for en afstand af 2,5 m fra skel ikke overstiger 2,5 m, jf. BR 15 kap. 2.2.3.4, stk. 2.

Den omtalte carport er placeret i en afstand af 1,51 til 2,34 meter fra naboskel og har en facadehøjde på 3,1 meter samt en totalhøjde på 4,57 m.

Fagforvaltningen vurderer, at carportens placering og højde ikke virker skræmmende for de omkringliggende beboere, set ud fra det synspunkt, at der er andre bygninger i området, som er placeret højt i terrænet.

Begrundelsen ligger i, at totalhøjden på carporten med den nuværende placering overholder det skrå højdegrænseplan (afstand til skel x 1,4). Det er kun facadehøjen, der overskrides med 0,6 m. Hvis bygningen havde været placeret 2,5 meter fra skel, så måtte facadehøjden have været 3,5 meter. Derudover er carporten tilpasset grundens terræn og sænket yderlig 0,5 meter i forhold til den nye beboelsesbygning.

Der er i forbindelse med ovenstående helhedsvurdering blevet foretaget en ny partshøring med henblik på lovliggørelse af carporten. Hertil er der kommet en indsigelse fra Olufsgade 65.

Det er ikke unormalt for fagforvaltningen, at der gives tilladelses til overskridelse af facadehøjden, når bare de ovenstående parametre er overholdt. Konsekvensen ved at carporten ikke bliver lovliggjort vil være, at den enten flyttes eller nedrives.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om carporten ud fra sin nuværende placering og udformning kan lovliggøres samt om afvigelserne fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Psykiatrisk Sygehus


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Forsyning fremsender et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet til at omfatte Brønderslev Psykiatrisk Sygehus med anmodning om projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter konvertering af naturgasforsyningen af Brønderslev Psykiatrisk Sygehus til fjernvarme samt etablering af fjernvarmehovedledning fra Ådalen Nord til lokalplanområdet 01-O-09.01. Den nuværende naturgasforsyning til boligerne på Jupitervej bibeholdes.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning fremsender et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet til at omfatte Brønderslev Psykiatrisk Sygehus med anmodning om projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter konvertering af naturgasforsyningsområdet ved Brønderslev Psykiatrisk Sygehus til fjernvarmeforsyningsområde dog således, at naturgasforsyningen af boligerne på Jupitervej bibeholdes.

Fagforvaltningen skal som varmeplansmyndighed behandle projektet i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Fagforvaltningen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor. Projektforslaget kræver desuden en VVM-screening, idet anlægget er opført i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. nov. 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Det fremgår af projektmaterialet, at den samlede investering til den ansøgte konvertering af området vil koste 3,021 mio. kr. Anlægsarbejdet omfatter anlæg af fjernvarmedistributionsnet fra Ådalen syd frem til Sygehusets to centraler. Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre projektet. Ved gennemførelse af projektet er der beregnet en samfundsøkonomisk nutidsværdi besparelse på 6,4 mio. kr. over en 20 årig periode set i forhold til den nuværende naturgasfyrede forsyning af området. Projektet indeholder følgende følsomhedsberegninger på samfundsøkonomi besparelsen:

 • Højere investering: Følsomheden er undersøgt ved at investeringen for Brønderslev Varme A/S øges med 20 % i samfundsøkonomien. Giver en besparelse på 5,908 mio. kr.
 • Reduceret varmebehov på 20 %: Giver en besparelse på 4,569 mio. kr.
 • Høj og lav CO2-pris: Den samfundsøkonomiske beregnings følsomhed er undersøgt i forhold til en høj og en lav CO2-pris. Lav CO2-pris giver en negativ samfundsøkonomi på 388.000 kr. og høj CO2-pris giver en positiv samfundsøkonomi på 14,058 mio. kr.

Selskabsøkonomisk viser projektet det første år et overskud på ca. 284.000 kr. Efter 10 år, når lånet er afskrevet, er der beregnet et overskud på 560.000 kr. om året.

De brugerøkonomiske beregninger viser, at det er fordelagtigt for Psykiatrisk Sygehus at få etableret fjernvarmeforsyning i området og fordelagtigt at bibeholde Jupitervej med eksisterende gaskedelanlæg. Ved konvertering af Psykiatrisk Sygehus til fjernvarme, er der beregnet en besparelse på den årlige varmeudgift inkl. låneudgifter på 631.000 kr. Ifølge projektforslaget er det aftalt, at Psykiatrisk Sygehus skal betale et byggemodningsbidrag på 700.000 kr. til fjernvarmeforsyning af området.

Miljømæssigt vurderer projektforslaget, at fjernvarmeforsyning af Psykiatrisk Sygehus giver en reduktion i CO2 ækvivalente på ca. 9.896 ton set over 20 år.

Projektforslaget forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen.

Projektforslaget har været sendt i høring hos HMN Naturgas og de lodsejere, der skal pålægges servitut for nedlægning af fjernvarmeledning hen over deres arealer. HMN GasNet har lovet at fremsende et høringssvar inden mødet. Høringssvaret vil blive udleveret på mødet.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har foretaget en VVM-screening af projektet, og vurderer på baggrund af denne screening, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

syning (ton)

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Høringssvaret fra HMN Naturgas var ikke kommet. Hvis der kommer positivt svar godkendes sagen. Alternativt behandles sagen på næste udvalgsmøde.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø fremsender forslag til revideret "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" til godkendelse. Regulativet er udarbejdet i henhold til vejreglernes paradigme for "Vinter- og renholdelsesregulativ, november 2015", og tilpasset det nuværende serviceniveau.

Byrådet skal tage stilling til, om det fremsendte forslag til "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø fremsender forslag til revideret "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" til godkendelse.

Den oprindelige lovgivning om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er ophævet og indarbejdet i lov om offentlige veje fra den 27. december 2014 og bekendtgørelse om lov om private fællesveje fra den 4. november 2015. Det er derfor blevet nødvendigt at ændre kommunens regulativ således, at henvisningen til lovgivningen bliver korrekt.

Efter vedtagelsen af den nye lov om offentlige veje har Vejdirektoratet i november 2015 udarbejdet ny vejledning og paradigme til et vinter- og renholdelsesregulativ, som det fremsendte forslag er udfærdiget efter. Serviceniveauet i kommunens oprindelige vinter- og renholdelsesregulativ er tilstræbt bevaret og indbygget i den reviderede udgave, ligesom vejklassificeringen er tilpasset paradigmet, hvor de højest prioriterede vejklasser bliver prioriteret først. Regulativet har været forhandlet med Nordjyllands Politi og blevet godkendt den 26. oktober 2016.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte forslag til vinter- og renholdelsesregulativ.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningen forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Limfjordsrådet som Vandoplandsstyregruppe i perioden 2016-2021


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet besluttede på møde den 17. februar 2010, i overensstemmelse med resten af kommunerne i Limfjordsrådet, at Limfjordsrådet påtog sig opgaven med at være Vandoplandsstyregruppe for Limfjorden, og dermed varetog opgaverne i henhold hertil.

Nu sættes Statens arbejde med vandområdeplaner for 2016-2021 i gang. Der er truffet aftale mellem KL og Naturstyrelsen om at arbejdet fortsættes i de nuværende vandoplandsstyregrupper.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Limfjordsrådet kan fortsætte som vandoplandsstyregruppe på vegne af Brønderslev Kommune, jf. tilsvarende beslutninger hos resten af Limfjordsrådets medlemskommuner.

Sagsfremstilling

Ifølge aftale mellem Naturstyrelsen og KL forsætter de nuværende vandoplandsstyregrupper opfølgningen på vådområdeindsatsen for perioden 2010- 2015 og varetager planlægningen og koordineringen af vådområdeindsatsen for perioden 2016-2021.

Den foreløbige fordeling af vådområdeindsatsen i planperioden 2016-2021 betyder, at vådområdeprojekter i oplandet til Limfjorden skal reducere udledningen af næringsstoffer med henholdsvis 447 t N/år og 1.720 kg P/år. I 2016 er der nationalt afsat 14 mio. kr. til fosforvådområder og 139,8 mio. kr. til N-vådområder.

I overensstemmelse med Limfjordsrådets vedtægter § 5 har Limfjordsrådet i perioden 2010-2015 varetaget opgaven som vandoplandsstyregruppe i relation til Limfjorden.

Opgaven for vandoplandsstyregruppen i perioden 2016-2021 består i at

 1. koordinere ændringer i vådområdeindsatsen i Limfjordsoplandet for perioden 2010-2015
 2. planlægge og koordinere den samlede vådområdeindsats i Limfjordsoplandet i perioden 2016-2021
 3. inden den 1. juni 2016 at udarbejde en plan for mulige projekter, deres økonomi, reduktion af næringsstof og overordnet tidsplan for gennemførelse
 4. beslutte, hvilke mulige projekter, der forventes ansøgt om tilskud til
 5. udpege én projektejerkommune for hver forundersøgelse og for hvert etableringsprojekt blandt styregruppens medlemmer
 6. sikre, at den gennemsnitlige arealeffektivitet for den forventede vådområdeindsats i Limfjordsoplandet er mindst 90 kg N/ha hhv. 5 kg P/ha
 7. sikre, at den gennemsnitlige omkostningseffektivitet for den forventede vådområdeindsats for Limfjordsoplandet maksimalt er 1.300 kr./kg N og 16.800 kr./kg P
 8. opdatere VOP’en, når projektporteføljen i vandoplandet ændres
 9. indsende den gældende VOP for Limfjordsoplandet efter behov i forhold til nye og reviderede ansøgninger dog mindst 2 gange årligt.

Limfjordsrådet indstiller, at Limfjordsrådet forsætter som Vandoplandsstyregruppe i oplandet til Limfjorden og varetager den beskrevne opgave for Vandoplandsstyregrupper i planperioden 2016-2021.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget beslutter, at Limfjordsrådet fortsætter som vandoplandsstyregruppe, og dermed varetager de beskrevne opgaver i planperioden 2016-2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Lovliggørelse af haveanlæg, sø og beplantning på Sølvgade 122, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har modtaget ansøgning om dispensation til bibeholdelse af etableret haveanlæg, beplantning mv. inden for naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje og i § 3 beskyttet fersk eng på Sølvgade 122 i Hallund.

Fagforvaltningen har i forbindelse med byggesagsbehandling på Sølvgade 122 i Hallund i foråret 2015 konstateret, at der var etableret haveanlæg med sø, beplantning mv. i et område op til åen og ådalen Ryå, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje samt registreret som beskyttet fersk eng.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling, om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har i forbindelse med byggesagsbehandling på Sølvgade 122 i Hallund i foråret 2015 konstateret, at der var etableret haveanlæg med sø, beplantning mv. i et område op til åen og ådalen Ryå, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje samt registreret som beskyttet fersk eng.

Haven er etableret samtidig med etablering af en sø i 2004. Nordjyllands Amt meddelte dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af sø i § 3 beskyttet eng efter ansøgning fra nuværende ejer. Nordjyllands Amt dispenserede ikke til anlæg af haven i beskyttet eng.

Haven har efterfølgende fået etableret adskillige nye staudebede, vandløb til søen m.m. og haven har gradvist fået et mere tydeligt havepræg. I tilladelsen meddeler Nordjyllands Amt flere gange, at det pågældende areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven som fersk eng, samt at tilstanden heraf ikke må ændres, ligesom en ”Definition af beskyttede naturtyper og betydning heraf” er vedlagt afgørelsen. Ejer var derfor bekendt med, at arealet var beskyttet natur, og at tilstanden heraf ikke måtte ændres.

Ejer er blevet partshørt i sagen, og har afgivet forklaring omkring lovligheden mv. af de etablerede forhold samtidig med indlevering af ansøgning om dispensation til de udførte arbejder.

Fagforvaltningen skal i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Forholdet med etablering af haveanlæg, beplantning mv. kan ikke betragtes som et underordnet forhold, hvorfor kommunen skal lovliggøre forholdet enten retligt med dispensation eller ved påbud om fysisk retablering.

Åbeskyttelseslinjen

Efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer eller registrerede vandløb.

Efter lovens § 65, stk. 2, kan Byrådet gøre undtagelse fra § 16, stk. 1. Det beror på et konkret skøn, om der i sagen er tilstrækkeligt grundlag for at fravige hovedreglen.

Bestemmelsens formål er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Ved afgørelsen kan der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. I vurderingen indgår således overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Hvis der gives tilladelse i det konkrete tilfælde, skal lignende tilfælde behandles på samme måde. I Natur- og Miljøklagenævnets praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset. Natur-og Miljøklagenævnets praksis er retningsgivende for kommunerne.

Ryå Ådal vurderes at være et værdifuldt landskabselement beliggende tæt op til landsbyen Hallund, hvorfor ændringer inden for åbeskyttelseslinjen skal vurderes nøje. Landskabet er i Kommuneplan 2013-25 omfattet af udpegningerne til: naturområde, større uforstyrret landskab, særligt værdifuldt landskab, ådale, lavbund og delvist i økologisk forbindelse.

Afgørelsen om fysisk kontra retlig lovliggørelse skal foretages under afvejning af hensynet til de landskabelige og naturmæssige værdier samt til en effektiv håndhævelse af reglerne i naturbeskyttelsesloven - overfor hensynet til ejeren, proportionalitetsgrundsætningen og det samfundsmæssige værdispild.

Det skal derfor overvejes, om der foreligger særlige omstændigheder i sagen, der kan begrunde, at kravet om fysisk lovliggørelse i denne sag må vige.

Af Natur- og Miljøklagenævnets praksis fremgår, at nævnet har afslået retlig lovliggørelse af selv omkostningstunge projekter, hvorfor der ikke i denne sag umiddelbart ses at være særlige forhold, der taler for at kunne tillægge en evt. værdispildsbetragtning afgørende vægt.

Beskyttet eng

Engen er i forbindelse med dispensationen til etablering af sø, blevet vurderet som værende fersk eng. Forvaltningen har efterfølgende tolket loftfoto for arealet. Forvaltningen vurderer på baggrund af dette, at arealet var § 3 beskyttet som fersk eng, da det blev omdannet til have.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, nr. 4, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af ferske enge, når sådan naturtype enkeltvis eller sammen med andre naturtyper er større end 2.500 m2.

Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, kan der i særlige tilfælde meddeles dispensation fra forbuddet i § 3.

Det følger af bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan meddeles dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper. En væsentlig rekreativ, jordbrugs- eller anden almindelig økonomisk interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig til at begrunde en dispensation. Der må, for at et indgreb i områdets tilstand eventuelt kan accepteres, tillige være tale om et område, som ud fra naturbeskyttelsesmæssige hensyn vurderes som uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Derudover forudsættes det, at en dispensation ikke vil skabe en uheldig og uønsket præcedens for den fremtidige administration af § 3-beskyttelsen i området.

Ejer har i den aktuelle sag lagt vægt på, at der er en økonomisk og rekreativ interesse i at bibeholde haveanlægget, da arealet har været dyrt at anlægge og bruges af byens borgere som en åben have/park.

Ejer har yderligere lagt vægt på, at haven i dag indeholder et rigt dyre- og planteliv primært i form af vildt og småfugle. Dette kan dog ikke tillægges vægt i sagen, da Naturbeskyttelseslovens § 3 sigter at beskytte en række naturtyper herunder fersk eng.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø finder ikke, at der foreligger særlige omstændigheder i denne sag, der kan begrunde en dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte. Fagforvaltningen lægger i den forbindelse vægt på, at der er tale om en tilstandsændring, der er uforenelig med naturtypens karakteristiske strukturer og arter. Det af lodsejer anførte om offentlig adgang til arealerne kan tillægges betydning i bedømmelsen, men kan ikke føre til et andet resultat.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at der meddeles afslag på dispensation til bibeholdelse af haveanlæg i beskyttet natur og indenfor åbeskyttelseslinjen, og at der udarbejdes et påbud om retablering af arealet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Efter konkret skøn gøres der undtagelse fra § 16 stk. 1 til lovliggørelse.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Klage over skolebusbetjeningen til Toftegårdsskolen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med evaluering af den nye kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune blev der omtalt kritik af for lang transporttid på lokalrute 646, som betjener Toftegårdsskolen og afløser to tidligere lokalruter 646 og 647, samt den tidligere kommunale fællesrute 203, som supplerede skolebusbetjeningen i Sterup området.

NT har nu udarbejdet et løsningsforslag med indsætning af en dubleringsbus om morgenen på rute 646 til forbedring af transporttiderne for unge i Sterupområdet både til Toftegårdsskolen og uddannelsesstederne i Brønderslev by. Elever fra dette område vil dermed kunne komme med bussen 42 minutter senere om morgenen. Ændringen medfører en årlig merudgift på 220.000 kr., som vil kunne holdes indenfor trafikplanens afsatte buffer til justering af køreplanerne på 500.000 kr.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til godkendelse af NT´s foreslåede ændring af kørerplanerne på rute 646.

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af de to skolebusruter ved Jerslev Skole til en busrute 646 har medført, at det i praksis ikke at kan lade sig gøre at overholde trafikplanens servicemål på 60 minutter om morgenen. Den nuværende rute 646 er udformet som en "trekløver rute", hvor ruten starter i området nord for Jerslev, kører herefter videre mod øst i Hellumområdet og sidst betjener Hallund området mod syd inden ruten slutter ved Toftegårdsskolen.

Som aftalt på trafikplanens evalueringsmøde den 31. august 2016 fremsender NT en løsning på forbedring af køretiden om morgenen ved indsætning af en dubleringsbus på rute 646 samt tilpasning af ruterne 212 og 77. Løsningen betyder, at elever fra Sterupområdet vil kunne komme med bussen 42 minutter senere om morgenen til Toftegårdsskolen og uddannelsesstederne i Brønderslev by. Om eftermiddagen betjenes rute 646 af de 2 kontraktbusser (rute 646 og tidligere rute 647), som vil give en markant forbedring for områderne øst og syd for Jerslev. NT vurderer, at den årlige merudgift på 220.000 kr. til ændring af rute 646 vil kunne holdes indenfor trafikplanens afsatte buffer på 500.000 kr. til justering af køreplanerne.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender NT´s forslag til ændring af lokalrute 646.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der blev orienteret om henvendelse vedr. handicapvenlig adgang til Algade 76.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Dyrkning i Natura 2000 område


Til toppen


20. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 7. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach