Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 28. november 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Svend Erik Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsender oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder med vurdering af forskellige løsningsmodeller og beskrivelse af principperne for godkendelse af dem.

Byrådet skal tage stilling til, om oplægget til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsender oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder med vurdering af forskellige løsningsmodeller og beskrivelse af principperne for godkendelse af dem. I forbindelse med udarbejdelse af de seneste lokalplaner for parcelhusudstykninger har der været fokus på, om det er samfundsøkonomisk forsvarligt at fjernvarmeforsyne et nyt boligområde set i lyset af, at individuelle opvarmningsformer bliver mere energieffektive og boligerne mindre varmekrævende.

Rammerne for opvarmning af et nyt boligområde fastlægges under lokalplanlægningen, men en eventuel beslutning om varmeforsyning fra et konkret kollektivt forsyningsanlæg skal fastlægges via projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven.

I oplægget til politik for fremtidig varmeforsyning foreslås, at kommunen tidligt i lokalplanprocessen går i dialog med fjernvarmeselskaberne, om der er basis for at udarbejde et projektforslag. Efter en eventuel projektgodkendelse af udbygning af kollektiv varmeforsyningsområde i et nyt boligområde er det vigtigt, at varmeværket og udstykkeren samarbejder omkring information om forbrugerøkonomien i varmeforsyningen af den enkelte ejendom, for at opnå optimal tilslutning til den kollektive opvarmning og sikre, at forudsætningerne om tilslutningsgrad i projektansøgningen overholdes.

Fagforvaltningen formoder, at det kun bliver nye boligområder i byer med lave fjernvarmepriser, hvor fjernvarmen vil kunne konkurrere med individuelle opvarmningsløsninger. Konkurrencen vil afhænge af anlægsudgifterne til udbygning af fjernvarmenettet og tilslutningsgraden.

Set ud i fremtiden vil fjernvarmeværkernes konkurrencedygtighed afhænge af, hvor gode varmeværkerne er til at fokusere på lavere produktionsomkostninger og optimering af ledningstabet i deres ledningsnet. I takt med at bygningsreglementet strammer boligernes energirammekrav med deraf reduceret varmebehov, skal fjernvarmeværkerne tænke i alternative forsyningsløsningsmodeller, eksempelvis lavtemperatur fjernvarme kombineret med fælles varmepumpeløsninger. Udviklingen i optimering af individuelle vedvarende energiløsninger forventes fortsat at stige. Det er derfor vigtigt, at kommende projektansøgninger om fjernvarmeudbygning vurderes i forhold til de til enhver tid nyeste optimale individuelle forsyningsløsningsmodeller.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 18:

Udsættes.

Der holdes møde med fjernvarmeselskaberne og øvrige interessenter i kommunen.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016:

På et fællesmøde med varmeværkerne den 22. september 2016 blev Fagforvaltningen for Teknik og Miljø´s oplæg til ”Politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder" gennemgået og drøftet med opfordring til, at varmeværkerne skulle fremsendte eventuelle bemærkninger til kommunen. Tre varmeværker har efterfølgende fremsendt forslag til rettelser, som i videst muligt omfang er forsøgt indbygget i det revidere forslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder, og der snarest genoptages forhandlinger med Region Nordjylland om konvertering af blokvarmecentralen "Dronninglund Sygehus" fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.

Beslutning

Det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning indstilles til godkendelse

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Klage over lovliggørelse af carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har i slutningen af august 2016 modtaget en klage fra Olufsgade 65, Brønderslev vedr. højden på en nybygget carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev.

Fagforvaltningen gav den 21. juni 2016 byggetilladelse til den ansøgte carport - efter at have foretaget partshøring uden indkomne indsigelser.

Fagforvaltningen har efterfølgende foretaget en besigtigelse af carporten, hvor det kunne konstateres, at den var højere end hvad der var givet byggetilladelse til. I samarbejde med ejerne, er der blevet foretaget en opmåling af carporten, som viste en forskel på 0,6 m i forhold til det ansøgte. Ud fra de nye oplysninger, er der blevet foretaget en ny partshøring med henblik på lovliggørelse af carporten. Hertil er der kommet en indsigelse fra Olufsgade 65.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om carporten ud fra sin nuværende placering og udformning kan lovliggøres samt om afvigelserne fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har i slutningen af august 2016 modtaget en klage fra Olufsgade 65, Brønderslev vedr. højden på en nybygget carport beliggende Olufsgade 63, Brønderslev.

Ejendommen er beliggende indenfor byzone i den nordlige del af Brønderslev. Gældende for området er kommuneplan 01-B-08, som er udlagt til boligformål i form af åben/lav bebyggelse.

Sagshistorik

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø modtog i maj 2016 en ansøgning vedr. opførelse af en ny carport på Olufsgade 63, Brønderslev. Den ansøgte carport havde et grundareal på 42 m² og ønskedes opført i en afstand af 1,5 - 2,34 m fra naboskel, med en højde på henholdsvis 2,5 meter i facaden og 3,97 meter til kip.

På grund af carportens placering i forhold til skel samt dens højde blev der foretaget en partshøring af naboen - Olufsgade 65. Dette grundet afvigelsen fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser jf. BR15 kap. 2.2.3.4.

Da der ikke kom indsigelser i forbindelse med partshøringen, blev der den 21. juni 2016 givet byggetilladelse til den ansøgte carport.

Sagsforløb

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø har ud fra klagen foretaget en besigtigelse af den opførte carporten, hvor det kunne konstateres, at den var højere end hvad der var givet byggetilladelse til. I samarbejde med ejerne, er der blevet foretaget en opmåling af carporten, som viste en forskel på 0,6 m i forhold til det ansøgte.

For garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger gælder det, at disse bygninger kan opføres i eller nærmere vej, sti og skel end 2,5 m, når den maksimale højde inden for en afstand af 2,5 m fra skel ikke overstiger 2,5 m, jf. BR 15 kap. 2.2.3.4, stk. 2.

Den omtalte carport er placeret i en afstand af 1,51 til 2,34 meter fra naboskel og har en facadehøjde på 3,1 meter samt en totalhøjde på 4,57 m.

Fagforvaltningen vurderer, at carportens placering og højde ikke virker skræmmende for de omkringliggende beboere, set ud fra det synspunkt, at der er andre bygninger i området, som er placeret højt i terrænet.

Begrundelsen ligger i, at totalhøjden på carporten med den nuværende placering overholder det skrå højdegrænseplan (afstand til skel x 1,4). Det er kun facadehøjen, der overskrides med 0,6 m. Hvis bygningen havde været placeret 2,5 meter fra skel, så måtte facadehøjden have været 3,5 meter. Derudover er carporten tilpasset grundens terræn og sænket yderlig 0,5 meter i forhold til den nye beboelsesbygning.

Der er i forbindelse med ovenstående helhedsvurdering blevet foretaget en ny partshøring med henblik på lovliggørelse af carporten. Hertil er der kommet en indsigelse fra Olufsgade 65.

Det er ikke unormalt for fagforvaltningen, at der gives tilladelses til overskridelse af facadehøjden, når bare de ovenstående parametre er overholdt. Konsekvensen ved at carporten ikke bliver lovliggjort vil være, at den enten flyttes eller nedrives.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om carporten ud fra sin nuværende placering og udformning kan lovliggøres samt om afvigelserne fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil være hensigtsmæssig for området.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 11:

Udsættes.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget holder møde med lodsejerne.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Anmodning om etablering af handicaprampe på off.vej ved Algade 76, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerne af ejendommen Algade 76 i Brønderslev søger om tilladelse til at etablere en handicaprampe på offentligt vejareal foran indgangsdøren til et butikslokale.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Algade 76 i Brønderslev søger om tilladelse til at etablere en handicaprampe på offentligt vejareal foran indgangsdøren til et butikslokale. Ejerne oplyser, at de har en potentiel lejer af butikslokalet, som har stillet krav om etablering af handicapvenlig adgang, inden de kan tiltræde lejemålet.

Ejerne mener ikke, at rampen vil få nævneværdig indflydelse på pladsforholdene på fortovet, og de nævner samtidigt, at genboen Algade 39 har en lignende rampe.

Ifølge Statens Byggeforsknings Instituts (SBI) tjekliste er det et krav, at handicapramper skal anlægges med et gangareal i en bredde på mindst 1,3 m og med en hældning på 1:20 svarende til 5 cm pr. m. Ligeledes skal der være et vandret repos på mindst 1,5 x 1,5 m foran indgangsdøren. Desuden skal der etableres et rækværk med håndliste og hjulværn, hvilket forøger rampebredden med ca. 10 - 15 cm.

Niveauforskellen på fortov og indgangsplateuet er på 36 cm, hvilket vil udløse en rampelængde på 7,2 m. Længden på husfacaden på begge sider af indgangsdøren er på henholdsvis 3,4 m og 3,55 m.

En rampe vil på det ansøgte sted fortsætte 3,65 - 3,8 m forbi husfacaden og ud foran hovedindgangen til Spindergården og bagindgangen til en forretning, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da rampens rækværk vil spærre for adgangen til disse indgange.

Algade er i dag udstyret med handicapvenlige fortove anlagt i en bredde på 1,5 m og med et jævnt og retlinjet forløb.

Regulativet for benyttelse af gadearealer i Brønderslev midtby § 4.1 siger, at der altid skal friholdes et gangareal i en bredde på mindst 1,5 m. Dog kan fortovets bredde reduceres til 1,25 m ved faste genstande, som plantekummer, trapper m.v.

Den ansøgte rampe vil medføre en indsnævring af fortovsbredden, fra den nuværende bredde på 1,5 m til kun ca. 30 cm. En forsætning af fortovslinjen vil kræve fjernelse af 2 p-pladser og et vejtræ.

Algade 39 fik for ca. 25 år siden etableret en granit trappesten med en lille stejl rampe foran deres indgangsdør. I 2014 gav kommunen en dispensation til at forlænge eksisterende rampe fra 75 cm til 200 cm og til opsætning af rækværk. Forinden havde formanden for Handicaprådet sagt god for denne løsning, også selv om SBI-kravet ikke var overholdt. Begrundelsen var, at der hér er tale om en eksisterende rampe, der kunne gøres lidt mere handicapvenlig end den eksisterende granitrampe.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har, sammen med en kørestolsbruger, der også er medlem af handicaprådet, vurderet, at den ansøgte rampe vil få uhensigtsmæssige konsekvenser for de handicappedes færdsel i Algade, såfremt fortovslinjen brydes ved en forsætning. Desuden vil den ansøgte rampe give problemer med adgangsforholdene til Spindergården og forretningen, ligesom der samtidigt skal fjernes 2 p-pladser og et vejtræ.

Sammenstemmende vurderes det, at den ønskede niveaufri adgang til butikken bør skabes inde i butikken og ikke ude i det offentlige vejareal, Algade.

Problemet kan løses på sigt, idet kommunen får mulighed for at hæve hele vejprofilet, den dag Algade besluttes saneret. Derved forsvinder de fleste trappetrin i Algade. Dette er allerede blevet praktiseret i gågaden Nygade for ca. 15 år siden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at det ansøgte ikke imødekommes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes ikke.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Dispensation for afstand til skel til bolig - Skelbakken 70, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af Skelbakken 70, Hjallerup, har søgt om dispensation til at opføre en bolig 1 m. fra vejskel mod vest.

Fagforvaltningen gav den 4. oktober 2016 byggetilladelse til det ansøgte enfamiliehus med en afstand til skel på 2,5 m. mod vest. Byggetilladelsen er givet uden dispensationer, da det ansøgte overholder Bygningsreglement BR15 kap. 2..2.3.2 stk. 1,2 og Lokalplan 03-B-14.01 § 7.2 Bebyggelsens placering.

Ejer har efterfølgende bedt om en dispensation til at opføre boligen 1,5 m. mod vest, så der mod øst ved dobbeltgaragen kan holde en bil bag ved garagen. Der er i det oprindelige ansøgningsmateriale 3,3 m. til skel bag ved garagen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø modtog den 30. september 2016 byggeansøgning til et nyt enfamiliehus på 171 m² bolig og 58 m² integreret garage. Det ansøgte projekt var ønsket opført 2,5 m fra det nordlige og vestlige skel og 3,3 m fra det østlige skel.

Ejer fik en byggetilladelse den 4. oktober 2016.

Ejer har i slutningen af oktober 2016 søgt om dispensation til at opføre boligen 1,5 m mod vest, så der er 1 m. til skel. Ejers begrundelse for at boligen ønskes opført længere mod vest end tidligere ansøgt er, at parkering bag garagen ikke er mulig.

Ejendommen er beliggende indenfor byzone i den østlige del af Hjallerup. Gældende for området er Lokalplan 03-B-14.01, som er udlagt til boligformål i form af åben/lav bebyggelse.

Området er et nyt boligområde, hvor der ikke tidligere er dispenseret for afstanden til skel.

En ny byggegrund giver en ejer/bygherre mulighed for at projektere en bolig, der passer til grunden og til området, og som opføres indenfor de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Fagforvaltningen vurderer en dispensation til at opføre en bolig i et nyt boligområde tættere på skel, end hvad der er angivet i Bygningsreglementet og i lokalplanen, vil danne præcedens og ændre områdets planlagte udseende og udtryk.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om de vil dispensere fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser for afstanden til skel for boliger i et nyt boligområde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives ikke dispensation.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag om nedlæggelse af busstoppested i Søndergade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

En borger i Hjallerup fremsender forslag om nedlæggelse af busstoppestedet "Skolegade" i Søndergade i Hjallerup, idet stoppestedet sjældent benyttes og ligger i tæt afstand til nærmeste stoppested ved busterminalen.

Nedlæggelse af stoppestedet vil reducere køretiden for øvrige passagere. Borgeren omtaler desuden manglende læfaciliteter ved stoppestedet ud for Dronninglund Sparekasse umiddelbart syd for busterminalen, hvor borgeren har talt op til 32 passagerer, som står ubeskyttet for regn og blæst.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om busstoppestedet "Skolegade" i Søndergade skal nedlægges, og om kommunen skal udarbejde forslag til etablering af læfaciliteter ved stoppestedet tilknyttet Hjallerup busterminal placeret op ad Dronninglund Sparekasse bygning

Sagsfremstilling

En borger i Hjallerup fremsender forslag om, at busstoppestedet ved Skolegade i Hjallerup nedlægges. Borgeren mener ikke, at det pågældende stoppested har sin berettigelse, idet der kun er 225 m til Hjallerup Busterminal og 325 m til stoppestedet ud for Christiansvej.

Stoppestedet vurderes ikke benyttet særligt meget, ligesom det er et irritationsmoment for øvrige buspassagerer, at bussen holder lige i nærheden af busterminalen. Særligt set i lyset af de chikaner, der skal laves på Søndergade, mener borgeren, at stoppestedet er et trafikalt problem. Borgeren har konstateret, at man allerede nu med de midlertidige chikaner kan se det uheldige i, at bussen skal stoppe lige mellem to markante chikaner.

Borgeren omtaler katastrofale forhold for ventende buspassagerer mod Aalborg ved Busterminalen i Hjallerup. Borgeren har talt op til 32 frysende personer vente ud for stoppestedsskiltet ved Dronninglund Sparekasses sydøstlige hjørne, mens der kun var et par stykker i ventesalen.

Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt NT´s passagertællinger i 2015 for rute 73 og 74, der passerer "Skolegade" stoppestedet. På rute 73 mod Aalborg benyttes stoppestedet om morgenen på 4 ture af gennemsnitlig 1-2 passagere. Fra Aalborg benyttes stoppestedet på 3 ture af gennemsnitlig 1 passager. På resten af rute 73 turene er der ingen af- og påstigninger. På rute 74 mod Aalborg benyttes stoppestedet kun på en tur om morgenen af gennemsnitlig 1 passager. Om eftermiddagen fra Aalborg benyttes stopestedet på 3 ture af gennemsnitlig 1 passager.

Ud fra passagertællingerne i 2015 ser stoppestedet ud til at være ringe benyttet. Passagertællinger skal imidlertid tages med forbehold for, at AOF Vendsyssel daghøjskole i Søndergade indenfor det seneste år kan have påvirket behovet for stoppestedet. Det anbefales derfor, at stoppestedet opretholdes indtil næste køreplanskift, hvor passagertællingerne for 2016 foreligger, og hvor en eventuel fjernelse af stoppestedet kan ske i den trykte køreplan. I samme periode vil man også kunne vurdere, hvorvidt stoppestedet vil medføre trafikale gener.

Fagenheden for Teknik- og Miljø oplyser, at ventefaciliteterne ved busterminalen ikke er optimale, idet stoppestedet ved busterminalen er placeret væk fra ventesalen syd for terminalen ved Dronninglund Sparekasse facaden. Passagererne er henvist til at stå på eksisterende fortov op mod sparekassens mur, idet der ikke er plads til at etablere et læskur op ad stoppestedet. En mulig løsning kunne være at søge sparekassen om tilladelse til at ophænge et haltag på deres mur alternativt placere et glas læskur i offentligt areal syd for sparekassens bygning ved Jernbanegade krydset.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget afventer en beslutning om nedlægning af stoppestedet til næste køreplanskifte og igangsætter et projekt for forbedring af ventefaciliteterne ved stoppestedet ved busterminalen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om sikring af cyklister i signalreguleret kryds i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger ønsker fokus på trafiksikkerheden for cyklister i det signalregulerede kryds Ålborgvej - Hjallerupvej. Der ønskes en bedre afmærkning, så de skolesøgende børn får nemmere ved at overskue deres placering i krydset.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal foretages yderligere vejafmærkning i krydset.

Sagsfremstilling

En borger har ønsket en bedre sikring af cyklister i det signalregulerede kryds Ålborgvej - Hjallerupvej. Det er især cyklister, der kommer ad Ålborgvej fra nord, og som skal til venstre i lyskrydset mod Hjallerup, der ønskes fokus på. Det er de skolesøgende børn, som skal igennem krydset, der udgør den største bekymring.

Der ønskes en bedre afmærkning af cykelbanerne i krydset og eventuelt med blå cykelbaner, som kan hjælpe de små cyklister til at finde vej gennem krydset.

Mange børn cykler i dag ad Håndværkervej, men denne rute giver også nogle store udfordringer for de små trafikanter, når de skal krydse Hjallerupvej, og især fordi der ikke findes en fodgængerovergang eller lignende i dette kryds.

Der er i dag kun etableret cykelstier på Ålborgvej nord for signalanlægget. Cyklister, der skal videre syd over, skal ind i gennem Hjallerup by. Der findes i dag cykelbaner på Hjallerupvej fra signalanlægget og ind til Hjallerup by. Der er etableret et cykelfelt med bred punkteret linie på Ålborgvej, helt frem til adskillelsen mellem færdselsretningerne på de tværgående veje, Hjallerupvej-Tylstrupvej. Dog mangler der et V21 "Cykelsymbol" i feltet.

Det er kun i de mest komplicerede kryds, hvor der anvendes blå afmærkning til markering af cykelbane.

Årsdøgntrafikken i krydset ligger på ca. 4.500. Der er i perioden 2005 - 2015 sket 2 ulykker i krydset, hvor der ikke har været cyklister indblandet. Der forefindes p.t. ingen ÅDT for cyklister på Ålborgvej, men den må antages at være forholdsvis lav på stedet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om der er grundlag for, at der skal vejafmærkes yderligere i krydset, ud over etablering af det manglende V21 "Cykelsymbol".

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 27. juni 2016, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i samarbejde med Nordjyllands Politi udarbejder et projekt, hvor børnene har mulighed for at stå i 'læ'. Projektet sendes til Teknik- og Miljøudvalget.

John Erik Jensen, Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der opsættes en lille signalstander ved cyklisternes stoplinje.

Overslagspris for sti-projekt incl. signalstander = ca. 40.000 kr.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om etablering af stiforbindelse til Lunderbjerg


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Institutioner, turist- og borgerforeningen i Dronninglund anmoder om at få etableret en stiforbindelse til aktivitetsområdet med Motionsbane og MTB-bane ved Lunderbjerg.

De ønsker at få etableret en trafiksikker stiforbindelse på Nordre Ringgade på strækningen mellem aktivitetsområdet i Lunderbjerg og Kirkevej, i alt 500 lb.m.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Institutioner, turist- og borgerforeningen i Dronninglund anmoder om at få etableret en stiforbindelse til aktivitetsområdet med Motionsbane og MTB-bane ved Lunderbjerg.

De ønsker at få etableret en trafiksikker stiforbindelse på Nordre Ringgade på strækningen mellem aktivitetsområdet i Lunderbjerg og Kirkevej, i alt 500 lb.m.

De begrunder deres anmodning med, at de er i fuld gang med at planlægge en MTB-teknikbane i området. Området indeholder desuden i forvejen en produktionsskole, et udsigtstårn, en motionsbane og en rasteplads med borde-bænkesæt.

For at skabe en sikker forbindelse og for at øge anvendelsesværdien foreslår de, at der langs den nordlige side af Nordre Ringgade fra Kirkevej til indkørslen til Dronninglund Produktionsskole etableres en dobbeltrettet stiforbindelse, som kan blive til gavn og glæde for mange mennesker, herunder ikke mindst børn og unge.

Etablering af en dobbeltrettet fællessti, som anmodet, vil kræve ekspropriation og afståelse af arealer fra de tilstødende grundejere, hvilket er en økonomisk dyr løsning. Stien får ikke nogen sammenhæng med det øvrige stisystem i området, men ender blindt midt på en vejstrækning.

Alternativt kan der etableres en vejudvidelse på 1,2 m i begge vejsider af Nordre Ringgade, og dette kan holdes inden for eksisterende vejudlæg. Vejudvidelsen kan vejafmærkes med 30 cm ubrudte kantlinjer, som derved skaber plads til en cykelbane på ydersiden.

Overslagspris på etablering af 500 m dobbeltrettet fællessti = ca. 800.000 kr.

Overslagspris på etablering af 2 x 500 m cykelbane = ca. 500.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal etableres en sikker stiforbindelse langs Nordre Ringgade fra Kirkevej til Lunderbjerg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 3:

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Færdselssikkerhedsrådet opfordrer ansøgerne til at finde en alternativ rute i området, da Færdselssikkerhedsrådet ikke kan anbefale, at cyklister færdes langs Nordre Ringgade ad en sti, som ender blindt.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes ikke.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om ændring af byzonegrænse ved Skelbakvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Grundejerforeningen Skelbakken anmoder om at få ændret byzonegrænserne i det sydøstlige Hjallerup. De ønsker at få opsat en byzonetavle på Skelbakvej umiddelbart øst for det nye boligområde Skelbakken og få flyttet byzonetavlen på Algade, der står ud for børnehaven Møllegården, ud til Skelbakvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Skelbakken anmoder om at få ændret byzonegrænserne i det sydøstlige Hjallerup. De ønsker at få opsat en byzonetavle på Skelbakvej umiddelbart øst for det nye boligområde Skelbakken og få flyttet byzonetavlen på Algade, der står ud for børnehaven Møllegården, ud til Skelbakvej.

De begrunder anmodningen med, at der nu er blevet etableret et nyt boligområde i Skelbakken I, i det sydøstlige Hjallerup, og at der samtidigt er fuld gang i byggeriet i området Skelbakken II.

 • Der er p.t. igen hastighedsbegrænsning på boligvejene i Skelbakken.
 • Der er etableret nye stisystemer, der munder ud i Skelbakvej. Stierne bidrager til mange bløde trafikanter på Skelbakvej.
 • Der er mange bløde trafikanter og brugere af faciliteterne omkring Markedspladsen og Hestepladsen.
 • DCH har klubhus og træningsbaner på begge sider af Skelbakvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter grundejerforeningens anmodning, inden sagen indstilles med anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 5:

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at der på Skelbakvej opsættes en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

På sigt kan strækningen skiltes med byzone-tavler, såfremt der etableres gadelys og andre tiltag af bymæssig karakter på strækningen fra Skelbakken til Algade.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Færdselssikkerhedsrådet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Anmodning om tilladelse til sløjfning af chikaner i Skelbakken II


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Byggemodneren af Skelbakken II i Hjallerup anmoder om tilladelse til sløjfning af eksisterende hastighedsdæmpende chikaner på to blinde boligveje i Skelbakken II.

Anmodningen begrundes med, at de forskudte sidehellers tilstedeværelse giver problemer i forhold til grundsalget.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Byggemodneren af Skelbakken II i Hjallerup anmoder om tilladelse til sløjfning af eksisterende hastighedsdæmpende chikaner på to blinde boligveje i Skelbakken II.

Anmodningen begrundes med, at de forskudte sidehellers tilstedeværelse giver problemer i forhold til grundsalget.

De hastighedsdæmpende foranstaltninger er etableret i henhold til lokalplanens bestemmelser, som menes at være en skærpelse i forhold til det øvrige område i Skelbakken.

Anden type foranstaltning har været overvejet, men det vurderes, at uanset hvilken type der anvendes vil det virke begrænsende i forhold til salg af de grunde, der ligger ud for chikanerne, da køberne er opmærksomme på begrænsninger i forhold til placering af indkørsler, besværlig ind- og udkørsel fra deres ejendom og de er nervøse for gener i form af støj og vibrationer.

Skulle der, mod anmoderens forventning, senere vise sig et reelt behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger, vil disse altid efterfølgende kunne etableres i samråd med grundejerforeningen.

De to blinde boligveje er ca. 160 m lange og chikanerne er placeret med en afstand på 75 m svarende til en referencehastighed på 30 km/t. Der er ikke opsat 30 km zone-tavler i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter sagen, inden sagen indstilles med en anbefaling over for Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 6:

Færdselssikkerhed indstiller, at der gives en dispensation fra lokalplanen. Dog med det forbehold, at hvis det på et senere tidspunkt viser sig nødvendigt med trafiksikkerhedsforanstaltninger på Skelbakken, skal de etableres for egen regning.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Færdselssikkerhedsrådet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Igangsætning af ny ansøgningsrunde for Grøn Ordning


Resume

Sagsforløb: TM

De nye vindmøller ved Nejst er nettilsluttet, og der er dermed midler i Grøn Ordning til fordeling.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en ny ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

De nye vindmøller ved Nejst er nettilsluttet, hvilket har udløst yderligere midler i Grøn Ordning til fordeling. Brønderslev Kommune har derudover et restbeløb, som endnu ikke er udnyttet.

Restbeløb

545.700 kr.

Nejst

2: 871.200 kr.

I alt

1.416.900 kr.

Byrådet har tidligere vedtaget et administrationsgrundlag, hvoraf det fremgår, at de mindre bysamfund og landdistrikterne - herunder de centrale dele af de mindre bysamfund - skal prioriteres først. Med mindre bysamfund forstås de byer og landsbyer, der i kommuneplanen er udpeget som lokalbyer og landsbyer. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere signaleret, at hvis der er gode projekter i byernes centrum, så skal midlerne helt overvejende anvendes til forskønnelse af disse. Det blev også understreget, at udvalget ønsker at prioritere større projekter (over 50.000 kr.) med ovennævnte formål.

Det er også vedtaget i administrationsgrundlaget, at 25 % af midlerne skal tildeles projekter inden for vindmøllernes lokalområde (radius á ca. 4,5 km) i den udstrækning, at der findes gode projekter i dette område.

Fagforvaltningnen for Teknik og Miljø foreslår, at der med opstart i januar 2017 annonceres efter projekter, der kan opnå midler fra Grøn Ordning, samt at der i annoncen formuleres, at projekterne skal have sigte mod en forskønnelse af kommunens lokalbyer og landsbyer. Det foreslåes yderligere, at der kan søges om midler til projekter generelt i Nejstmøllernes lokalområde.

Fagforvaltningen har modtaget forespørgsler fra 5 potentielle ansøgere, der ønsker at søge om midler fra Grøn Ordning. Følgende projekter ønsker en tilbagemeldning, hvorvidt der kan søges om midler fra Grøn Ordning:

 • Restaurering af Slotsparken, Dronninglund Slot
  Fagforvaltningen er i dialog med Energinet.dk om, hvorvidt fonden for Dronninglund Slot kan opnå midler fra Grøn Ordning.
 • Renovering af BI-centeret, Brønderslev
  BI-centeret ligger uden for byzonen i Brønderslev. Der er tidligere givet midler til projekter uden for byzonen ved Dronninglund.
 • Jerslev Multipark (legeplads, multibane mm.)
  Ønskes placeret ved Toftegård Skolen og multihallen. Der er tidligere tildelt midler fra Grøn Ordning til en udendørs fitness bane ved multihallen.
 • Brønderslev Cross Klub
  Ønsker midler til en tilbygning til deres klubhus.
 • FDF, Dronninglund
  Ønsker midler til nye shelters. Har tidligere søgt ved Grøn Ordning, men har fået afslag.

Generel orientering om Grøn Ordning

Teknik- og Miljøudvalget har i alt tildelt ca. 3.786.000 kr. til 39 projekter i tidligere ansøgningsrunder. Heraf er 22 projekter er afsluttet, 13 projekter er igangværende og 4 projekter er ikke opstartet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er i løbende dialog med de igangværende projekter for at sikre, at de følger det tilsigtede beskrevet i deres ansøgninger, samt afsluttes efter de gældende krav fra Energinet.dk.

Det forventes at blive afklaret i løbet af foråret 2017, om de 4 projekter, som endnu ikke er opstartet, skal annulleres.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager stilling til følgende:

 • at der igangsættes en ny ansøgningsrunde for midler i Grøn Ordning med opstart og annoncering i januar 2017,
 • at det af annoncen fremgår, at projekterne skal have sigte mod en forskønnelse af kommunens lokalbyer og landsbyer, og at der kan søges om midler til projekter generelt i Nejstmøllernes lokalområde,
 • at de 5 potentielle ansøgere, der har indsendt forespørgsler, oplyses, at de kan søge i den udstrækning, projekterne falder ind under de rammer, der overordnet gælder for "Den Grønne Ordning". Om ansøgningerne nyder fremme afhænger af, i hvilken udstrækning de findes i tråd med Brønderslev kommunes administrationsgrundlag, samt hvilke andre projekter, kommunen modtager.
Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte,

 • at der igangsættes en ny ansøgningsrunde for midler i Grøn Ordning med opstart og annoncering i januar 2017,
 • at det af annoncen fremgår, at projekterne gerne ses, at have sigte mod en forskønnelse af kommunens lokalbyer og landsbyer,
 • at de 5 potentielle ansøgere, der har indsendt forespørgsler, oplyses, at de kan søge i den udstrækning, projekterne falder ind under de rammer, der overordnet gælder for "Den Grønne Ordning". Om ansøgningerne nyder fremme afhænger af, i hvilken udstrækning de findes i tråd med Brønderslev Kommunes administrationsgrundlag, samt hvilke andre projekter, kommunen modtager.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om årsberetning 2016 for Danmarks Naturfredningsforening


Resume

Sagsforløb: TM

Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, har fremsendt årsberetning for 2016.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, har fremsendt årsberetning for 2016.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der er truffet aftale om, at servicebusserne kører ind til Sundhedshuset.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt: Ekspropriation af ejendom


Til toppen


18. Lukket punkt: Pulje 2015 til Landsbyfornyelse


Til toppen

Opdateret 28. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer