Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 16. december 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Projektgodkendelse af Brønderslev Forsynings biomassse-solvarme kraftvarmeprojekt


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Varme A/S fremsender den 2. juni 2015 projektforslag for etablering af et flisfyret kraftvarmeanlæg baseret på en ORC proces med CSP solvarme alternativt uden solvarmeanlæg med anmodning om projektgodkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til godkendelse efter varmeforsyningsloven af det fremsendte projektforslag for etablering af flisfyret kraftvarmeanlæg baseret på en ORC proces med CSP solvarmeanlæg.

Sagsfremstilling

Brønderslev Varme A/S fremsender den 2. juni 2015 projektforslag for 2 alternativer til omlægning af energiforsyningen i Fjernvarmeområdet i Brønderslev og Øster Brønderslev med anmodning om projektgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Godkendelsen af projektet med solvarmeanlægget kræver dispensation fra Energistyrelsen, da projektet uden CSP solvarme er den samfundsøkonomisk bedste løsning. Denne dispensation har Energistyrelsen efterfølgende imødekommet, med henvisning til, at der er tale om et innovativt projekt. Brønderslev Varme A/S har den 10. december 2015 fået meddelelse om, at det innovative projekt med solvarmeanlægget kan få 20 mio. kr. i støtte fra EUDP (Energiteknologisk udvikling og demonstrationprojekter).

Alternativ 1

Etablering af et flisfyret kraftvarmeanlæg på ca. 20MW baseret på en ORC proces (oliekredsløbs dampturbineanlæg, der både kan producere varme og el) samt et CSP solvarmeanlæg på ca. 15MW til produktion af hedtolie, som supplement til kraftvarmeproduktionen gennem ORC processen.

Alternativ 2

Etablering af et flisfyret kraftvarmeanlæg på ca. 20MW baseret på en ORC proces.

For begge alternativer gælder, at ORC anlægsdelen dimensioneres optimalt i forhold til kedelanlægget.

Alternativ 1 ansøges som hovedalternativ til omlægning af energiforsyningen i fjernvarmeforsyningsområdet i Brønderslev samt Øster Brønderslev. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at alternativ 2 er det samfundsøkonomisk bedste alternativ. Projektgodkendelse af alternativ 1 kræver derfor Energistyrelsens dispensation.

Den 1. juli 2015 sender Fagenheden for Teknik og Miljø projektforslaget i høring hos Energistyrelsen med henblik på at få dispensation til godkendelse af projektforslagets alternativ 1. Energistyrelsen meddeler den 17. november 2015, at de imødekommer dispensationsansøgningen.

Den 9. juni 2015 sender Brønderslev Kommune projektforslaget i høring hos det berørte forsyningsselskab HMN Naturgas I/S. HMN Naturgas meddeler i brev af 1. juli 2015, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget. Efter Energistyrelsens meddelelse om dispensation til godkendelse af alternativ 1, fremsender HMN Naturgas den 24. november 2015 supplerende høringssvar, hvor de præciserer, at de er enige med Energistyrelsen i, at et flisfyret anlæg baseret på en ORC-proces suppleret med et CSP-anlæg, som beskrevet i projektforslaget, alternativ 1, kan karakteriseres som kraftvarmeanlæg samt, at der er tale om et udviklings- og demonstrationsprojekt. HMN oplyser, at alternativ 2 forslaget ikke kan betegnes som et kraftvarmeanlæg, da ORC-processen kan bypasses og varme kan produceres uden samtidig elproduktion. De mener, at Brønderslev Kommune ved godkendelse af det konkrete projektforslag fra Brønderslev Varme bør sikre, at ORC-anlægget suppleres med CSP-anlægget, og dermed opfylder kravet til kraftvarmeproduktion.

Ansøger meddeler den 11. december 2015, at de har fået meddelelse om, at der gives 20 mio. kr. i støtte fra EUDP. De ønsker samtidig projektforslaget med CSP-solvarmeanlæg (alternativ 1) godkendt inden udgangen af 2015 således, at de kan opnå et energisparertilskud på ca. 5 mio. kr.

Af ansøgningen fremgår det:

Alternativ 1

Ved at gennemføre alternativ 1 opnås et positivt samfundsøkonomisk resultat i projektperioden på ca. 22 mio. kr. Selskabsøkonomisk opnås en balancepris på 261 kr./MWh mod 465 kr./MWh i nuværende referencesituation. Brugerøkonomisk er beregnet en besparelse det første år på 4.200 kr. for et standardhus. Projektet giver miljømæssigt en reduktion i CO2 ækvivalent-udledningen over 20 år på 462.366 ton. Anlægsinvestering 305 mio. kr.

Alternativ 1 er et innovativt projekt, der som noget nyt kombinerer teknologierne biomassefyret ORC og CSP solvarme til kraftvarmeproduktion. Alternativ 1 ansøges som hovedalternativ til omlægning af energiforsyningen i fjernvarmeforsyningsområdet i Brønderslev samt Øster Brønderslev.

Alternativ 2

I Alternativ 2 opnås der et positivt samfundsøkonomisk resultat i projektperioden på ca. 57,2 mio. kr., hvilket er bedre end alternativ 1. Alternativ 2 har ikke det samme innovative element som alternativ 1. Selskabsøkonomisk opnås en balancepris på 261 kr./MWh mod 465 kr./MWh i nuværende referencesituation. Brugerøkonomisk er beregnet en besparelse det første år på 4.500 kr. for et standardhus. Projektet giver miljømæssigt en reduktion i CO2 ækvivalent-udledningen over 20 år på 454.470 ton. Anlægsinvestering 199 mio. kr.

Fusioneringsplaner med Øster Brønderslev

Brønderslev Varme A/S og Øster Brønderslev Fjernvarme A.m.b.a arbejder på en fusionering af selskaberne og et projektforslag for etablering af fjernvarmeledning mellem forsyningsområderne er under udarbejdelse - fusionen er principgodkendt i de 2 bestyrelser og godkendelse ved generalforsamlinger pågår. I projektforslaget er det som hovedalternativ forudsat, at selskaberne fusioneres – men de samfundsøkonomiske konsekvenser, såfremt fusionen ikke gennemgøres, indgår også i projektmaterialet.

Retsvirkninger for forbrugerne

I projektforslaget søges ikke anvendt tilslutningspligt som grundlag for projektets realisering.

Arealafståelser, servitutpålæg mv.

Forslaget har følgende konsekvenser for nedenstående matrikler, som alle ejes af Brønderslev Kommune og som Brønderslev Varme har igangsat forhandlinger om køb af:

  • Matr.nr. 30d og 9f V. Brønderslev, Brønderslev Jorder – Placering af Kraftvarmeværk
  • Matr.nr. 66a V. Brønderslev, Brønderslev Jorder – Placering af CSP anlægget.

Fjernvarmetransmissionsledningen mellem de 2 værker forventes placeret igennem matr.nr. 30a, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.

Brønderslev Varme A/S´s fortrukne projektforslag for etablering af flisfyret kraftvarmeanlæg på 20MW baseret på en ORC proces og ca. 15 MW CSP solvarmeanlæg skal projektgodkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015. Energistyrelsen har med deres dispensation sikret, at Brønderslev Kommune kan godkende dette projektforslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektforslaget for etablering af flisfyret kraftvarmeanlæg på 20 MW baseret på en PRC proces og ca. 15MW CSP solvarmeanlæg i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen

Opdateret 17. december 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach