Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 23. marts 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Svend Erik Trudslev.

Knud L. Pedersen deltog ikke i pkt. 4-7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Støjgrænser - NCC Hjallerup


Resume

Sagsforløb:

Asfaltfabrikken NCC i Hjallerup skal have revideret deres miljøgodkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke støjgrønser der skal være gældende i godkendelsen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har efter godkendelsesbekendtgørelsens regler i september 2014 igangsat en almindelig revision af miljøgodkendelsen for Asfaltfabrikken NCC i Hjallerup. Virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er fra 1994 med flere tillæg.

Kommunen er godkendelsesmyndighed og skal indarbejde standardvilkår for asfaltfabrikker i godkendelsen, ligesom øvrige vilkår skal gøres tidssvarende. Det er vigtigt for asfaltfabriker, at de kan opstarte produktionen tidligt, så asfalt kan leveres til nedlægning tidligt. Produktion starter derfor typisk i tidsrummet 03:00 til 06:00.

Virksomheden har eksisteret på lokaliteten i en længere årrække med stort set samme produktionsprofil og har ikke de seneste 17 år ikke givet anledning til naboklager.Fra maj 2015 har der imidlertid været klager fra 2 naboer over bl.a. støj fra virksomheden.

Virksomheden har udført en grundig støjkortlægning. Støjberegningen viser, at virksomheden i dag overskrider støjgrænserne fastsat i gældende miljøgodkendelse.

Kommunen har derfor den 23. november 2015 indskærpet, at virksomhedens produktion foreløbigt skal begrænses til dagtimerne, og at drift i de tidlige morgentimer først kan genoptages, når der foreligger dokumentation for, at støjvilkår kan overholdes.

Virksomhedens støjkortlægning viser, at virksomheden næppe vil kunne overholde gældende støjgrænser, hvis de videreføres. Overholdelse af disse krav vil således, især i forhold til bufferområdet ved søen, i selve industriområdet samt i forhold til autoværksted Håndværkervej 32 medføre meget store omkostninger, eller helt umuliggøre virksomhedens fortsatte drift. Overholdelse af grænserne i og ved boliger er dog mulig med væsentligt mindre, men ikke uvæsentlige omkostninger.

Støjgrænser for det blandede bolig- og erhvervsområde syd for virksomheden er dog ikke tidssvarende.

Virksomheden har derfor udarbejdet forslag til nye støjgrænser, der tager afsæt i en individuel vurdering af områdernes støjfølsomhed og inddragelse af en proportionalitetsvurdering. Disse fremgår af vedlagte bilag og vil blive uddybet på mødet. Virksomheden ønsker hurtigst muligt at genoptage deres normale produktion.

Virksomheden har allerede gennemført en række støjreducerende tiltag og har lagt op til en række målrettede tiltag, som de anslår til en værdi af ca. 3 mio. kr. Disse tiltag er under gennemførelse og forventes afsluttet senest den 1. oktober 2016. Virksomheden har udarbejdet handleplan for gennemførslen som indeholder en række produktionsbegrænsninger i perioden 22:00 til 06:00 (natten) indtil alle støjtiltag er gennemført. Virksomheden har udarbejdet støjkortlægning for alle områder, både for scenariet inden fuld gennemførsel af støjtiltag (april) og når alle tiltag er gennemført (oktober).

Kortlægningen viser, at virksomheden vil overholde de foreslåede støjgrænser 1. oktober 2016 ved alle områder og i perioden indtil oktober kun vil medføre en mindre overskridelse af støjgrænserne.

Støjgrænser fastsættes normalt med afsæt i Støjvejledningen. Kommunen kan dog ved fastsættelse af støjgrænser for en virksomhed afvige støjvejledningens anbefalinger, såfremt der kan argumenteres herfor. Anvendelse af virksomhedens foreslåede støjgrænser vurderes at være mulig med hjemmel i andre afgørelser og Miljøstyrelsens udmeldinger.

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget har afholdt møde med NCC om støjgrænserne med afsæt i virksomhedens udfordringer. Referat af mødet er vedlagt.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere givet tilladelse til at opføre et nyt værksted/bolig på Håndværkervej 26 umiddelbart syd for virksomheden med afsæt i, at opførelsen ikke medfører ulemper for NCC.

Kommunen forventer at have revideret miljøgodkendelse klar i starten af april måned.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • godkender de støjgrænser, som NCC har foreslået som grundlag for virksomhedens reviderede miljøgodkendelse. Dette med afsæt i en proportionalitetsvurdering af virksomhedens fortsatte drift og de relaterede omkostninger til støjdæmpning, som overholdelse af de eksisterende støjgrænser vil medføre.
 • tillader opstart af driften, så snart revideret miljøgodkendelse meddeles i løbet af april og dermed accepterer de mindre overskridelser, som driften vil medføre i perioden april til oktober under forudsætning af, at virksomheden overholder handleplan for gennemførsel af støjtiltag.
Personale

Ingen.

Beslutning

Der afholdes informationsmøde den 7. april 2016 kl. 16.30–18.00 i Hjallerup.

Sagen genoptages på næste møde den 11. april 2016.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykningen Skelbakken, etape 2


Resume

Hjallerup Fjernvarme fremsender projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Skelbakken, etape 2, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven. Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger indenfor lokalplan 03-B-14.01´s afgrænsede område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme fremsender projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Skelbakken, etape 2, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven. Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger indenfor lokalplan 03-B-14.01´s afgrænsede område.

Området udstykkes af privat bygherre, som ikke ønsker området fjernvarmeforsynet på de betingelser, som Hjallerup Fjernvarme har fastsat. Bygherren er blandt andet utilfreds med, at fjernvarmen kan pålægge et byggemodningsbidrag for alle parceller uanset tilslutning og ønsker området fritstillet for valg af energiforsyning med henvisning til, at der i dag findes alternative konkurrencemæssige energi- og miljøvenlige opvarmningsmuligheder.

Projektforslaget er udarbejdet ad to omgange, idet der er inden høringen blev igangsat blev fremsendt revideret projektforslag, hvor trykforøger pumpestation til brug for fjernvarmeforsyning af Skelbakområdets fremtidige udstykningsområder ikke er medregnet i projektet, idet der ikke er behov for trykforøgelsen til forsyning af Skelbakken, etape 2. Det reviderede projektmateriale er desuden suppleret med flere følsomhedsberegninger, ligesom energibehovet for de kommende boliger er ændret. De rettede forudsætninger er medvirkende til forbedring af samfundsøkonomien i det reviderede projektforslag.

Brønderslev Kommune skal som varmeplanmyndighed behandle projektet i henhold til bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor. Projektforslaget kræver desuden en VVM screening, idet anlægget er opført i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. nov. 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Det fremgår af projektmaterialet, at udvidelsen af forsyningsområdet med udlægning af distributionsnet til 49 husstande i projektområdet vil koste 1,960 mio. kr. Samfundsøkonomisk er der beregnet et overskud på 3,7 mio. kr., set over 20 år, i forhold til alternativet med individuel varmeforsyning af boligerne med varmepumperløsninger. Selskabsøkonomisk viser projektforslaget en nettobesparelse på 62.000 kr. pr. år. Projektet indeholder følgende følsomhedsberegninger for fjernvarmeprojektet:

 • investeringerne i fjernvarmedistributionsnettet øges med 10 %
 • fordelingen af individuel forsyning ændres fra 50/50 til henholdsvis 70/30 og 30/70
 • beregning af minimums tilslutningsprocent for selskabsøkonomisk ballance
 • ændring af det anvendte teoretiske varmebehov på 36 kWh/m2 jf. bygningsreglement BBR15 til 100,2 kWh/m2, jf. undersøgelse fra Statens byggeforskningsinstitut (SBI) af det reelle energiforbrug.

Konsekvensvurdering

Samfundsøkonomisk overskud 20 år

(mio. kr.)

Selskabsøkonomisk nettobesparelse (kr./år)

Projektforslaget som beskrevet

3,7

62.000

Højere fjernvarmeinvestering 10 %

3,5

50.000

70% jordvarme, 30% luft/vand varmepumpe

3,9

62.000

30% jordvarme, 70% luft/vand varmepumpe

3,4

62.000

Minimum fjernvarmetilslutning (65) %

2,1

0

Varmebehov gennemsnitshus 100,2 kWh/m2

3,2

40.000

Følsomhedsberegninger viser, at samfundsøkonomien for projektet er robust. Selskabsøkonomisk er der et overskud på 62.000 kr., som medfører, at investeringen ikke berører de eksisterende forbrugere, men betales af de tilkoblede forbrugere under forudsætning af, at der kan opnås en tilslutningsgrad på 65 %.

De forbrugerøkonomiske beregninger er foretaget på to scenarier med årlige varmeforbrug for standardhus (170 m2) på henholdsvis 36 kWh/m2 (krav jf. bygningsreglement BBR15) og 100,2 kWh/m2 (gennemsnitsforbrug standardhus jf. analyse fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Forsyningsform

Forbrugerøkonomi i kr/år

BBR15 hus 170 m2 (36 kWh/m2)

Forbrugerøkonomi i kr/år

170 m2 (SBI oplyst 100,2 kWh/m2)

Fjernvarme

12.705

19.540

Luft-vand VP

16.965

23.090

Jordvarme VP

19.075

24.635

Projektforslaget viser, at der forbrugerøkonomisk ligger en årlig besparelse for et standardhus 170 m2 med et årligt varmeforbrug på 100,2 kWh/m2 på 3.550 kr. ved fjernvarmeforsyning i forhold til etablering af luft-vand varmepumpe. I forhold til etablering af et jordvarmeanlæg bliver den årlige besparelse 5.095 kr.

Energimæssigt er der beregnet et brændselsforbrug på 321 MWh/år ved fjernvarmeforsyning af området, mens individuel varmeforsyning af området baseret på varmepumper kræver et elforbrug på 96 MWh/år. Brændselsforbruget på fjernvarmeværket medvirker dog samtidg til produktion af strøm svarende til 39 MWh/år.

Miljømæssigt vurderer projektforslaget, at fjernvarme scenariet giver en årlig forøgelse af CO2 ækvivalent forureningen på 25 ton. Dette skyldes hovedsagelig anvendelsen af naturgas i fjernvarmeproduktionen i forhold til elforbruget og SCOP effekten ved individuel opvarmning med varmepumper. Den miljømæssige forøgede CO2 belastning ved fjernvarmeforsyning af området vil dog blive reduceret i takt med, at Hjallerup Fjernvarme overgår til fyring med biomasse på deres nyopførte biomassekedelanlæg.

Projektforslaget indeholder ikke krav om anvendelse af tilslutningspligt. Hjallerup Fjernvarme kan opkræve byggemodningsbidrag på 10.000 kr. + moms pr. bolig, såfremt området godkendes udlagt som fjernvarmeområde.

Projektforslaget har været sendt i høring hos bygherren Ikana, Hjallerup, og HMN naturgas.

Bygherren Ikana fremsender i deres høringssvar kritiske bemærkninger til projektforslaget omkring rapportens konklusioner og beregninger, som de ikke finder retvisende. I bemærkningerne anføres:

 • Forhold, som de tidligere har anført omkring forudsætninger for beregningerne, anført i skrivelse til Brønderslev Kommune, dateret 11. februar 2016. Disse afviger bl.a. fra Dansk Fjernvarmes egne anbefalinger.
 • Siden første udkast af rapporten blev tilsendt Ikana, er det samfundsøkonomiske overskud over 20 år steget fra 0,92 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Dette virker ikke troværdigt, og beror dels på forudsætninger, der alene kommer Hjallerup Fjernvarme til gunst, jf. tidligere skrivelse, dels på en pludselig ændring i investeringsomfanget for Hjallerup Fjernvarme. Hvorfor denne forskel i investering? Udstykningens omfang er ikke ændret.
 • Rapporten anvender nogle voldsomt forvrængede priser for bl.a. drift af varmepumper, hvilket stiller denne opvarmningsform uhensigtsmæssigt dårligt i et sammenligningsgrundlag. Pris for drift af varmepumpe er vedhæftet, tilsendt os fra Nyfors som leverandør af sådanne anlæg.
 • Ved valg af fjernvarme bliver der en væsentlig større CO2 belastning på miljøet end ved anvendelse af de alternative opvarmningsformer. Hvorledes finder forvaltningen at dette samspiller med, at Brønderslev Kommune har underskrevet en erklæring om at være klimakommune og dermed nedbringe CO2 udledning. CO2 udledningen er ca. 3 gange så stort som ved de alternativer, vi gerne vil have mulighed for at anvende, uden at grundkøberne er tvunget til at betale for en investering i en byggemodning af fjernvarmenettet. (Se s. 19, tabel 4 i rapporten)
 • Det er beregnet, at der skal være en minimumstilslutning på 65 % til fjernvarmen, for at der forekommer en selskabsøkonomisk nettobesparelse. Tilslutningen vil med al sandsynlighed blive væsentligt lavere, hvilket gør, at investeringen i fjernvarme i udstykningen vil komme til at belaste fjernvarmens øvrige tilsluttede husstande. Dette er ikke tilladt jf. lovgivningen for området (LBK nr. 1307 af 24/11/2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning).
 • Anvendelse af fjernvarme fra decentrale fjernvarmeværker vil blive væsentligt dyrere for forbrugerne fra 2018 fordi statens grundbeløb til decentrale kraftvarmeværker bortfalder. Centrale udmeldinger oplyser, at prisen i gennemsnit vil stige med 4.800 kr. pr. husstand pr. år fra 2018, bør dette medtages i rapportens beregning?
 • Ikana pointerer, at det er uforståeligt, at Brønderslev Kommune har fastholdt krav om fjernvarmepligt udstykningen, uagtet at de i hele processen har pointeret, at vi ingen interesse har i en tilslutningspligt til Hjallerup Fjernvarme. Forvaltningen bør vel varetage borgernes interesser, ikke Hjallerup Fjernvarmes? Når man som forvaltning er klar over, at fjernvarmeforsyningen vil stå med en sådan meromkostning i løbet af få år, forekommer det endog mere uforklarligt for os. Det giver i vores perspektiv et endnu større forklaringsproblem, at kommunens egne udstykninger er friholdt fra fjernvarmepligt, men at en privat udstykning lige op ad den kommunale skal pålægges denne pligt. Det giver en forskelsbehandling, som vi ikke finder vil kunne holde, hverken juridisk eller moralsk. I sidste ende risikerer kommunen at miste potentielle nye borgere i kommunen, der ikke ønsker at bosætte sig med sådan tilhørende betingelser og omkostninger for opvarmning.

Fagenheden for Teknik og Miljø har forelagt Hjallerup Fjernvarmes rådgiver, PlanEnergi, Ikanas brev dateret 11. februar 2016 indeholdende kritik af det oprindelige projektforslag. PlanEnergi / Hjallerup Fjernvarme kommenterer i mail af 13. marts 2016 kritikpunkter og fastholder projektmaterialets beregningsgrundlag, ligesom de forventer, at Brønderslev Kommune ved vurdering af projektmaterialet anvender lovlige og korrekte samfunds- og forbrugerøkonomiske beregninger.

HMN GasNet meddeler i høringssvar af 18. marts 2016, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget. De manglende bemærkninger er nødvendigvis ikke udtryk for, at man er enig i alle anvendte forudsætninger/beregninger, men alene er udtryk for, at HMN GasNet på basis af de foreliggende oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en VVMscreening af projektet, og vurderer på baggrund af denne screening, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om udstykningen, Skelbakken etape 2, skal kunne fjernvarmeforsynes ved godkendelse af det fremsendte projektforslag eller skal være åbent for individuel varmeforsyning. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at samfundsøkonomien i projektforslaget er tilstrækkelig til, at Teknik og Miljøudvalget kan godkende projektet i henhold til varmeforsyningsloven, såfremt der træffes beslutning herom.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fremsendt projektforslag godkendt.

Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Skærpet tilsyn med biogasanlæg Krogenskær
 • Fællesmøde afholdt mellem Teknik- og Miljøudvalgene for 10 nordjyske kommuner

Svend Erik Trudslev og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt: Fremtidig organisering og opgavefordeling


Til toppen

Opdateret 29. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer