Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 13. januar 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb:BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Introduktion til Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Intro til beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet gives en intro til beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune, herunder:

a) Hvordan styres beskæftigelsesindsatsen?

b) Budgettet.

c) Ydelser i beskæftigelsessystemet.

d) Organiseringen af beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune.

e) Nye reformer på området.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Præsentationsmaterialet vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


4. Mødekalender for 2014 for Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget og Byrådet har tidligere principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalgets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Beskæftigelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til mandage.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Møderne i Beskæftigelsesudvalget begynder kl. 14, men der er mulighed for at komme kl. 13,45 og begynde med kaffe.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender mødeplanen endeligt.

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

Mødet den 5. maj begynder kl. 14,30.

Mødet den 2. juni begynder kl. 15,00.

Bilag

Til toppen


5. Forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Udkast til forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service fremsender udkast til forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser for indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke lavet ændringer i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2009-2013.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Åbent hus i UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at UngeCenter Brønderslev afholder åbent hus i UngeCenter Brønderslev den 3. februar 2014 i forbindelse med det næste møde i Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der kan afholdes åbent hus den 3. februar 2014.

Sagsfremstilling

Den 2. januar 2014 har UngeCenter Brønderslev slået dørene op på Maltvej 15 i Brønderslev.

I UngeCentret er der samlet medarbejdere fra Børn & Familie, Sundhed & Velfærd, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Beskæftigelsesområdet. UngeCentret tager sig af råd, vejledning og støtte til alle unge mellem 15 og 29 år indenfor følgende områder:

 • Uddannelse

 • Job

 • Ledighed

 • Misbrug

 • Handicap

 • Psykiske problemer

 • Sygdom

 • Familie

 • Og meget meget mere.

For at markere åbningen af UngeCenter Brønderslev foreslås at holde et åbent hus arrangement for alle samarbejdsparter, politikere m.fl.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der holdes åbent hus i UngeCenter Brønderslev den 3. februar 2014 i forbindelse med det næste møde i Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Der inviteres til åbent hus i UngeCentret den 3. februar 2014 kl. 13,00.

Til toppen


7. Årshjul for Beskæftigelsesområdet i 2014


Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et ”årshjul” for beskæftigelsesområdet i 2014. Formål med årshjulet er, at give udvalget overblik over beslutnings- og høringsprocessen i relation til Beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen. Herunder gives et overblik over den politiske proces omkring beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende planen for behandling af resultatrevisionen for 2013 og beskæftigelsesplanen for 2015.

Sagsfremstilling

Jobcentrene skal hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan og en Resultatrevision.

Beskæftigelsesplanen er kommunens årlige plan for, hvad jobcentret vil sætte fokus på i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring de mål og indsatsområder, som Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder.

Resultatrevisionen udarbejdes hvert år og viser udvalgte resultater af jobcentrets beskæftigelsesindsats det forgangne år. Resultatrevisionen skal medvirke til, at give arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge op på beskæftigelsesindsatsen og giver et fælles udgangspunkt for en dialog om beskæftigelsesindsatsen.

Udover at give et overblik over resultaterne i det forløbne år, giver Resultatrevisionen også mulighed for at sammenligne kommunens resultater med andre jobcentre, der har sammenlignelige rammevilkår.

Både Beskæftigelsesplanen og Resultatrevisionen skal sendes i høring hos det Lokale Beskæftigelsesråd og godkendes endeligt i Byrådet.

Af det medsendte bilag fremgår deadlines for de politiske processer omkring Beskæftigelsesplanen og Resultatrevisionen, som er fastsat fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side.

Af nedenstående tabeller fremgår de konkrete datoer for behandling af henholdsvis Beskæftigelsesplan og Resultatrevision.

Resultatrevision 2013

Mødedato Behandling
Den 3. marts 2014 Beskæftigelsesudvalget førstebehandler Resultatrevisionen for 2013.
Den 15. april 2014 LBR behandler Resultatrevisionen og afgiver høringssvar – Resultatrevisionen fremsendes herefter til Beskæftigelsesregionen, der afgiver bemærkninger.
Den 5. maj 2014 Beskæftigelsesudvalget andenbehandler Resultatrevisionen inkl. høringssvar fra LBR og bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen.
Den. 14. maj 2014 Økonomiudvalget behandler Resultatrevisionen.
Den 21. maj 2014 Resultatrevisionen behandles i Byrådet.
Senest 1. juli 2014 Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR’s bemærkninger. – Resultatrevisionen offentliggøres.

Beskæftigelsesplan 2015

Mødedato Behandling
Den 5. maj 2014 Fællesmøde mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget vedr. Beskæftigelsesplanen for 2015.
Den 2. juni 2014 Beskæftigelsesudvalget førstebehandler Beskæftigelsesplanen for 2015.
Den 10. juni 2014 LBR behandler Beskæftigelsesplanen for 2015 og afgiver høringssvar.
Den 18. august 2014 Beskæftigelsesudvalget andenbehandler Beskæftigelsesplanen for 2015.
Den 9. september 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til LBR til orientering.
Den 10. september 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i Økonomiudvalget.
Den 17. september 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i Byrådet.
Januar 2015 De konkrete niveaumål fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde.
Senest den 31. januar 2015 Beskæftigelsesplanen offentliggøres.

Øvrige begivenheder i beskæftigelsesindsatsen

Dato Begivenhed
April/Maj 2014 Beskæftigelsespolitisk konference – dato ikke udmeldt.
November Jobcamp – dato ikke udmeldt.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender planen for behandling af Resultatrevisionen for 2013 og Beskæftigelsesplanen for 2015.

Bilag

Til toppen


8. Beskæftigelsesplan 2014 - Fastsættelse af niveaumål


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/LBR

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de lokale og regionale udfordringer på beskæftigelsesområdet og indfri de mål, som Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder.

Byrådet godkendte på mødet den 28. august 2013 Beskæftigelsesplanen for 2014. På mødet blev det besluttet, at de endelige niveaumål skulle fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde i januar, og at Beskæftigelsesplanen for 2014 med de endelige mål efterfølgende skulle fremsendes til Byrådets orientering.

Fagenheden for Beskæftigelse har nu udarbejdet forslag for niveaumål for beskæftigelsesministerens mål.

I forhold til det fjerde mål vedrørende virksomhedsindsatsen, har arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke meldt ud, hvorledes målet skal formuleres. Når formuleringen af dette mål foreligger, vil Fagenheden for Beskæftigelse fremsende forslag til niveaumål på dette mål til politisk behandling.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende målsætningerne for de tre første ministermål og fremsende sagen til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen for 2014 indeholder Jobcenter Brønderslevs overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal mål og indsatsområder for den

landsdækkende beskæftigelsesindsats, som alle jobcentre skal medvirke til at indfri. Målene skal indgå i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. Ministeren har for 2014 opsat følgende mål:

Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse.

Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har opstillet retningslinjer for, hvordan målene skal formuleres og udformes således, at alle målene skal fastsættes i forhold til december 2012.

Mål 1. Unge og uddannelse: Hvis der både aktuelt og på længere sigt skal være kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne, er det helt afgørende med en indsats, hvor flest muligt unge påbegynder en ordinær uddannelse, og fastholdes i uddannelse. Derfor har ministeren også i 2014 sat fokus på uddannelse. I 2012 lå uddannelsesgraden på 15,8% i Brønderslev Kommune. Det ventes, at de skærpede krav der ligger i kontanthjælpsreformen, i forhold til uddannelse, vil betyde en stigende uddannelsesgrad.

Der er kun offentliggjort data frem til april 2013, da Arbejdsmarkedsstyrelsen har meddelt, at der er en række problemer med at opgøre målingerne. Der må tages forbehold for, at målet måske skal revideres.

Forslag til mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i perioden januar-december 2014 være på 20 pct., svarende til en stigning på 4,2 procentpoint i forhold til januar-december 2012.

Mål 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre på førtidspension: Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at borgere under 40 år (og i vid udstrækning også borgere over 40 år) skal tilbydes et ressourceforløb frem for førtidspension. Førtidspensions- og fleksjobreformen har medført et fald i antallet af personer, der kommer på førtidspension i Brønderslev Kommune.

I 2012 blev der tilkendt 114 førtidspensioner. I perioden november 2012 til november 2013 er der tilkendt 52 førtidspensioner. Reformen har således betydet et markant fald i antallet af førtidspensionstilkendelser. Det ventes, at denne tendens vil blive fastholdt i 2014.

Forslag til mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til en tilgang på 50 personer i januar til december 2014, svarende til et fald på 56,6% pct. fra 2012 til 2014.

Mål 3. Langtidsledige: Langtidsledighed udgør stadigvæk en beskæftigelsespolitisk udfordring. Det er cirka hver fjerde ledige på landsplan, som er langtidsledig. Det er derfor stadig afgørende at have fokus på at forebygge langtidsledighed og hjælpe de langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. I Brønderslev Kommune har udviklingen i forhold til langtidsledigheden været positiv, der har været et fald gennem hele 2013. I december 2012 var der 280 langtidsledige. I Oktober 2013 var antallet faldet til 178 personer. I 2014 forventes det, at ledigheden vil falde. Det ventes at faldet i ledigheden vil påvirke langtidsledigheden i positiv retning.

Forslag til mål. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 160 personer i december 2014, svarende til et fald på 43% fra december 2012 til december 2014.

Mål 4. Samarbejdet med virksomhederne: Jobcentrene skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Der har de senere år været et skifte i beskæftigelsespolitikken, hvor der er kommet mere fokus på efterspørgelsessiden, når det gælder arbejdskraft – virksomhedernes behov.

Der skal for 2014 opstilles et kvalitativt mål for virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvordan målet skal formuleres, og hvordan der skal følges op på målet. Når den endelige formulering af målet foreligger, vil Fagenheden for Beskæftigelse fremsende forslag til niveaumål på dette indsatsområde til politisk behandling.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til Beskæftigelsesministerens 3 første mål for 2014, og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Det sidste mål fremsendes til politisk behandling, når Arbejdsmarkedsstyrelsen har meldt ud, hvorledes målet skal formuleres.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

Til toppen


9. Sygedagpengereform 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Den 18. december 2013 har Regeringen indgået en bred politisk aftale om en ny sygedagpengereform med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Reformen gennemføres i 2 faser den 1. juli 2014 og den 1. januar 2015.

Sagsfremstilling skitserer hovedprincipperne i den nye sygedagpengereform.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med den nye Sygedagpengereform er det Regeringens intention, at give sygemeldte en tidlig indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsen for sygemeldte bliver fremrykket og målrettet syge borgere med størst behov. Endvidere er formålet, at de sygemeldte sikres et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet.

Hovedelementerne i den fremtidige indsats for sygemeldte:

Fase 1 - 1. juli 2014:

 • Senest efter 5 måneder skal der ske en revurdering af borgerens ret til sygedagpenge (i dag sker revurderingen efter 12 måneder).

 • Borgere, der efter 5 måneder ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår til ”jobafklaringsforløb” og dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue).

 • Det nye ”jobafklaringsforløb” underlægges de samme rammer som det ressourceforløb, der er etableret som følge af førtidspensionsreformen, herunder rehabiliteringsteam, koordinerende sagsbehandler, samtale hver anden måned og ydelse svarende til kontanthjælpsniveau.

 • En ny forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning.

 • Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.

Fase 2 - 1. januar 2015:

 • Indsats og opfølgning skal ske tidligere i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der skal sikre, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 • Ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. Det betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb.

 • Ressourcerne skal fremadrettet anvendes på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Til gengæld skal sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere have en indsats.

 • Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Derfor skal de digitale muligheder udnyttes bedre for dermed at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem.

Fagenheden for Beskæftigelse planlægger en detaljeret implementeringsplan i første halvår 2014. Beskæftigelsesudvalget vil løbende blive orienteret om den konkrete implementering af sygedagpengereformen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


10. STU procedure


Resume

Sagsforløb: BE

Fra januar 2014 overgår ansvaret for tilkendelse af og arbejdet med STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Brønderslev Kommune til det nyetablerede UngeCenter Brønderslev.

Tidligere har dette arbejde været et samarbejde mellem medarbejdere i Fagenheden for Sundhed & Velfærd, Fagenheden for Børn & Kultur, Fagenheden for Beskæftigelse og UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

UngeCenter Brønderslev er i gang med at kortlægge og omlægge procedurerne omkring tilkendelse og drift af STU. Primo 2014 vil der blive udarbejdet nye procedurer for arbejdet med STU.

Beskæftigelsesudvalgt anmodes om at godkende sagen.

Sagsfremstilling

I 2007 blev STU-loven indført med bestemmelser om, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Byrådet skal tilbyde unge under 25 år i målgruppen en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Uddannelsen består af:

 • En almen del der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv.

 • En specifikt målrettet del der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.

 • Praktikophold i virksomheder og institutioner der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

Ved afslutningen af den unges uddannelse udleveres et såkaldt kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i.

STU i Brønderslev Kommune

Det foreslås, at Visitationsudvalget til STU i Brønderslev Kommune fra januar 2014 består af:

 • Leder af UngeCenter

 • UU leder

 • Beskæftigelseschef

Det foreslås endvidere, at Visitationsudvalget holder møder hver anden måned. Visitationsudvalgets opgave er at vurdere indstillinger om STU, bevillige STU og godkende uddannelsesplaner.

I UU Vendsyssel Øst og Vest er én UU-vejleder tilknyttet STU i Brønderslev Kommune. UU-vejlederen udarbejder indstillinger til STU, deltager i Visitationsudvalgets møder og fremlægger STU ansøgninger og uddannelsesplaner.

I UngeCenter Brønderslev er én beskæftigelsesmedarbejder tilknyttet de unge, som er i gang med en STU. Hidtil er denne medarbejder først blevet aktivt involveret i STU sagerne i den sidste halvdel af de unges uddannelsesforløb.

Primo 2014 arbejder leder af UngeCentret, UU-vejleder og beskæftigelsesmedarbejder på at etablere nye procedure og strukturerede arbejdsgange omkring STU.

De nye procedure for samarbejdet i UngeCentret omkring STU vil bære præg af en helhedsorienteret indsats, som trækker på tværfagligheden i UngeCentret. Det vil fx. betyde, at STU-vejlederen på et tidligt tidspunkt kan fremlægge mulige STU sager på tværfaglig konference i UngeCentret. Endvidere vil beskæftigelsesmedarbejderen fremadrettet blive inddraget aktivt i STU sagerne på et tidligere tidspunkt end hidtil.

I løbet af det første halvår 2014 forventer UngeCentret at fremlægge planen for den nye indsats på STU området for Beskæftigelsesudvalget.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Deltagelse i projektet ”Er der også plads til mig?”


Resume

Sagsforløb: BE

Virksomheden Integro har ansøgt om satspuljemidler til et særligt tilrettelagt projekt for borgere med psykisk funktionsnedsættelse, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Brønderslev, har sammen med en række andre jobcentre været inddraget i udformningen af projektansøgningen.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) har behandlet ansøgningen og bevilget

500.000 kr. til projektet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i projektet.

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 har Integro og 6 samarbejdskommuner (Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner) haft dialog omkring et model- og udviklingsprojekt. Dette er mundet ud i projektet ”Er der også plads til mig?”. I samarbejdet afprøves et håndholdt og tværfagligt funderet kompetenceudviklingsforløb, hvor borgeren gradvist inkluderes på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

76 pct. af borgere med psykisk funktionsnedsættelse har ikke tilknytning til arbejdsmarkedet. Langt hovedparten af målgruppen skal fremadrettet inkluderes på arbejdsmarkedet. Dette fordrer, at kommunerne udvikler metoder og samtænker indsatsen på tværs af sektorer. Samtidig skal arbejdsgiverne og uddannelsesinstitutioner i langt højere grad end tidligere tilbydes vejledning, så borgerne kan fastholde job og uddannelsesforløb.

Modellen afprøves med opstart 3. februar 2014, og har en samlet varighed på 1 ½ år. Samarbejdet er struktureret over følgende faser:

 • Fase 1: Analyse- og planlægningsfase.

 • Fase 2: Afprøvning af op til 39 ugers kompetenceudviklingsforløb samt virksomhedsvendt opkvalificerings- og afklaringsforløb med løbende monitorering og afrapportering.

 • Fase 3: Efterværn og support til borger og arbejdsgiver/uddannelsesinstitution (39 uger).

Det forventes, at 50 pct. opnår ansættelse på det ordinære eller rummelige arbejdsmarked, og 20 pct. påbegynder ordinær eller særligt tilrettelagt uddannelse.

Der er fremsendt en ansøgning om satspuljemidler via puljen ”Støtte til handicappede”. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) har bevilget 500.000 kr. til projektet.

Projektledelse og opgavevaretagelse forestås af Integro. Der nedsættes en styregruppe, der består af projektledelse samt én repræsentant fra hver samarbejdskommune. Styregruppens formål er at sikre koordinering, kontakt og opfølgning mellem parterne i projektet. Derudover sikrer styregruppen, at de høstede erfaringer kan forankres i de enkelte kommuner.

Hver kommune udvælger 10 borgere, der visiteres til et kompetenceudviklingsforløb. Det påtænkes, at der for hver af kommunerne oprettes to hold. Første hold forventes at påbegynde et forløb den 3. februar 2014.

Ekstern evaluator sikrer en grundig og fyldestgørende opsamling af metoder og erfaringer. Styregruppen sikrer, at de høstede erfaringer formidles til relevante aktører som jobcentre, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, KL og Beskæftigelsesministeriet. Dette vil bl.a. ske ved at:

 • evalueringsrapport og samlet projektevaluering offentliggøres

 • der afholdes en konference, hvor projektets indhold og resultater præsenteres

 • de tilknyttede fagpersoner stiller sig til rådighed som oplægsholdere ved møder og konferencer

 • tilbyde artikler og/eller interviews til landsdækkende medier herunder aviser, tidsskrifter og fagblade.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at projektet med fordel vil kunne indgå som en del af beskæftigelses- og rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Brønderslev Kommune deltager i projektet ”Er der også plads til mig?”.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Projektets samlede omkostninger udgør 3.150.000 kr. Beløbet dækker alle omkostninger forbundet med indsats og evaluering. SFR har bevilget 500.000 kr. til projektet. Derudover medfinansierer Integro 500.000 kr.

Den resterende del af projektet finansieres af deltagerkommunerne.

 • Kommunernes andel af finansieringen udgør 2.150.000 kr. som fordeles ligeligt i mellem de 6 deltagerkommuner

 • Hvert forløb koster 35.833 kr. Dette svarer til en gennemsnitlig ugepris på 460 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering af forløbet vil udgøre 358.333 kr. (dette svarer i gennemsnit til 19.908 kr. pr. måned i 18 måneder).

Udgifter til aktivering kan finansieres under driftsloftet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Pulje til etablering af uddannelsesmiljøer


Resume

Sagsforløb: BE

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udbudt en pulje, som kommunen kan søge midler fra i forhold til at etablere uddannelsesmiljøer i kommunerne. Puljen er udbudt som en del af kontanthjælpsreformen.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om midler fra puljen.

Sagsfremstilling

En central intention i kontanthjælpsreformen for unge er, at unge ikke skal være i kontanthjælpssystemet, de skal i uddannelse. Den indsats og opfølgning, som de unge får i kommunen, skal understøtte dette. Dette gælder også organiseringen af indsatsen og det miljø, som den unge møder ved henvendelse til kommunen.

Mange unge i målgruppen mangler netværk, familiestrukturer og adgang til omgivelser, der har viden om uddannelsesmuligheder og som understøtter en grundlæggende uddannelses- og arbejdsidentitet. Skal de unge hjælpes ind på uddannelsesvejen, skal de sikres adgang til omgivelser, som kan understøtte etablering og konsolidering af en uddannelses- og arbejdsidentitet. Dette kan ske ved, at de befinder sig blandt andre unge, der er i gang med en uddannelse og til dagligt færdes i et miljø, hvor ordinær uddannelse er i centrum – eksempelvis på en uddannelsesinstitution.

Endvidere ønskes der et opgør med silotankegangen i kommuner mellem de forskellige forvaltninger, der nogle steder er i modfase med en helhedsorienteret og koordineret indsats. De unge skal henvende sig flere forskellige steder for at få hjælp af kommunen og oplever, at indsatser på forskellige områder ikke er koordineret. Brønderslev Kommune har blandt andet imødekommet ovenstående udfordring ved at etablere en fælles ungeenhed (UngeCenter Brønderslev)

Der er i puljen afsat 35,2 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i 2015, som kommunerne kan ansøge om. Midlerne er fordelt mellem de fire beskæftigelsesregioner på baggrund af antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, atBeskæftigelsesudvalget godkender, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om midler til at udvikle uddannelsesmiljøet i Ungecentret.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


13. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2014-2017


Resume

Sagsforløb: MT/SS/BS/FK/BE/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2014-2017.

Udvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri.

5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet.

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 12. december 2013, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

Miljø- og Teknikudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Udvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2014-2017.

Beslutning

Bettina Nielsen blev valgt.

Martin Bech blev udpeget som stedfortræder.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb:BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der er ansøgt om midler fra pulje til helhedsindsats for udsatte familier.

Der blev orienteret om arbejdet med etablering af nyttejob. Der kommer punkt herom på næste udvalgsmøde.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. januar 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer