Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 3. november 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Lone Tidemand deltager i pkt.3 + 13 + 20 + 22.

Herudover ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Kompetenceplaner i Fagenheden for Beskæftigelse


Resume

Sagsforløb: FL/BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet kompetenceplaner for alle medarbejdere, som i Jobcentret arbejder med borgere indenfor LAB loven eller Serviceloven.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende kompetenceplanerne.

Faglig leder Lone Tidemand kommer til mødet kl. 15,00 og fortæller om kompetenceplanerne for UngeCentret.

Sagsfremstilling

Kompetenceplanerne er udarbejdet for medarbejdere i Jobcentrets 3 afdelinger:

- Job- og Virksomhedsservice

- Tværfaglig indsats o/30 år

- UngeCenter Brønderslev

Kompetenceplanerne viser fordelingen af kompetencer i forhold til bevilling, indstilling, godkendelse og orientering for socialrådgivere, teamet, faglig leder, visitationsudvalg, Beskæftigelsesudvalg og Børn- og Ungeudvalg.

Job- og Virksomhedsservice og Tværfagligindsats har udarbejdet kompetenceplaner for de medarbejdere, som arbejder med borgere over 30 år indenfor LAB loven (Beskæftigelse).

UngeCenter Brønderslev har udarbejdet kompetenceplaner for de sagsbehandlere, som arbejder indenfor henholdsvis Servicelovens børneparagraffer (Udsatte børn og Handicappede) og Servicelovens voksenparagraffer (Handicap og Psykiatri) og LAB-loven (Beskæftigelse). Kompetenceniveauerne er på nogle områder ændret i forhold til, hvordan de så ud i moderenhederne. Fx. er kompetencerne hos "Udsatte børn og handicappede" ikke lagt ind i teamet, men ligger i stedet hos den faglige leder. Dette med henblik på at få mere økonomisk og faglig styring på sagsbehandlingen.

Det kan oplyses, at kompetenceplanerne for UngeCenter og moderenheder er koordineret, så niveauet for inddragelse af fagudvalg er ens.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender:

 • kompetenceplanerne

 • at Fagenheden for Beskæftigelse fremadrettet kan foretage mindre justeringer i kompetenceplanerne uden politisk godkendelse.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Lone Tidemand deltog under drøftelsen af punktet.

Godkendt.

Udvalget orienteres om ændringer i kompetenceplanerne.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: FL/BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et netto mindreforbrug på i alt 10.376.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 12.118.000
Overførsler..................................... -10.239.000
Finansiering................................... -12.255.000
Netto mindreforbrug....................... -10.376.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 er merforbruget på Beskæftigelsesudvalgets område reduceret fra 3,728 mio. kr. til 2,349 mio. kr. Ændringen skyldes følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Sygedagpenge – forventet merudgift på 2,4 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. i Halvårsregnskabet

 • Kontanthjælp – forventet mindreudgift på 1,2 mio. kr. mod 0 i Halvårsregnskabet

 • Ressourceforløb – forventet mindreudgift på 11,0 mio. kr. mod 10,0 mio. kr. i Halvårsregnskabet

 • Ledighedsydelse – uændret

 • Seniorjob – forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. mod 0,750 mio. kr. i Halvårsregnskabet

 • Udlændinge – forventet merudgift på 5,0 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i Halvårsregnskabet

 • Førtidspension – forventet merudgift på 0,8 mio. kr. mod 0 i Halvårsregnskabet

 • Boligsikring m.m. – forventet merudgift på 1,2 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. i Halvårsregnskabet

 • Anbringelser – forventer merudgift på 0,4 mio. kr. mod 1,0 mio. kr. i Halvårsregnskabet

 • Forebyggende foranstaltninger – forventet merudgift på 2,0 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. i Halvårsregnskabet

 • STU – uændret

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 28. oktober 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet oversked og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor flerårsaftalens område.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2015, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af budgetaftalen for 2015 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer der skal tages som en konsekvens af aftalen. Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der er en konsekvens af budgetaftalen for 2015.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på at få et overblik over opgaverne i eget område, samt at prioritere indsatserne på fagudvalgets område.

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser, opgaver og initiativer m.v. som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Fagenheden for Beskæftigelse kan oplyse, at en forudsætning for at sikre at besparelsen indfries er, at medarbejderne inddrages i drøftelserne. Der har været afholdt møde i Lokal-Med på beskæftigelsesområdet, ledergruppen har haft seminar, hvor udfordringerne er drøftet og det er aftalt, at der arbejdes videre i de enkelte afdelinger, så der ved udgangen af december 2014 ligger en handlingsplan, som vil være omdrejningspunktet for Fagenhedens indsats i 2015. Handlingsplanen vil endvidere blive anvendt til løbende styring og opfølgning på indsatsen.

Beslutning

Der arbejdes videre med aftalepunkterne vedr. budget 2015.

Bilag

Til toppen


6. Ny ledelsesorganisering i UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BE

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår en ny ledelsesorganisering i UngeCenter Brønderslev.

Fagenheden anmoder Økonomiudvalget om at godkende den nye ledelsesstruktur.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Lederen af UngeCenteret har i dag personaleledelsen for alle medarbejdere i UngeCentret.

Lederen understøttes af følgende funktioner:

 • 1 faglig leder for medarbejdere, som arbejder med børn og voksne indenfor service- og sundhedsloven

 • 1 teamkoordinator for medarbejdere, som arbejder med uddannelses/jobparate borgere

 • 1 teamkoordinator for medarbejdere, som arbejder med aktivitetsparate borgere

Den faglige leder og de 2 teamkoordinatorer har ingen personaleledelse.

UngeCentret har nu eksisteret i 9 måneder, og i denne periode har det vist sig, at det med én leder er en udfordring, at bevare det overordnede ledelsesmæssige fokus for hele UngeCentret og de 3 fagområder (social børn, social/sundhed voksen, beskæftigelse) og samtidigt have den direkte personaleledelse for alle medarbejdere.

Fra 1. januar 2015 kommer (UU) til at hører ledelsesmæssigt ind under UngeCentrets leder. Der er i UngeCentret store og komplicerede opgaveområder, der hører under flere forskellige lovgivninger: Beskæftigelseslovgivningen, Sundhedslovgivningen, Sociallovgivningen, hvilket medfører stor ledelseskompleksitet.

Derfor foreslår Fagenheden for Beskæftigelse en ny ledelsesstruktur i UngeCentret:

 • Uændret 1 leder af UngeCentret: UngeCentrets leder har den overordnede ledelse for hele UngeCentret og den direkte personaleledelse for administrative medarbejdere, medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet samt 2 ledere - jfr. nedenstående. (Direkte personaleledelse for 22 medarbejdere).

 • 1 leder for social- og sundhedsområdet: Den nuværende faglige leder for medarbejdere, som arbejder med børn og voksne indenfor serviceloven og sundhedsloven får den direkte personaleledelse for disse 12 medarbejdere. Tiden til ledelse udgør 2/3 af fuld tid, svarende til det niveau, der er i Børne- og Familieafdelingen.

 • 1 leder for UU: UU's nuværende leder bibeholder efter 1. januar 2015 den direkte personaleledelse for UU's 6 medarbejdere. Tiden til ledelse udgør 1/2 af fuld tid - jfr. Byrådets beslutning af 3. september 2014.

Den nye ledelsesstruktur er drøftet i Fagenheden for Beskæftigelses lokaludvalg, som anbefaler den.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender den nye ledelsesstruktur i UngeCenter Brønerslev.

Personalemæssige konsekvenser

Den nuværende faglige leder får personaleansvar for medarbejdere, der arbejder inden for sundheds- og serviceloven.

Der skal forhandles et løntillæg herfor. Udgiften kan afholdes inden for UngeCentrets lønbudget.

Indstilling

Forretningsledelsen, 21. oktober 2014, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Jens Davidsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 15:

Godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


7. Tilsynsrapport for danskuddannelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne har ansvaret for at føre tilsyn med kommunens udbydere af danskuddannelse. I

Brønderslev Kommune varetages danskuddannelsen af AOF Dronninglund Daghøjskole. Hvert tredje år, skal der indsendes en kortfattet rapport, som viser udviklingen på området samt hvorledes tilsynet har været ført. Rapporten skal indsendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen senest den 1. december 2014.

Byrådet anmodes om at godkende tilsynsrapporten.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl., at den driftsansvarlige kommunalbestyrelse hvert tredje år skal indsende en kortfattet rapport om udviklingen på danskuddannelsesområdet og om, hvordan tilsynet med danskuddannelserne har været ført. Rapporten skal indsendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Tilsynet dækker perioden fra medio 2011 til oktober 2014. Tilsynet er gennemført via tilsynsmøder med udbyder. Herudover er der løbende dialog mellem sagsbehandlere fra integrationsområdet og undervisere hos AOF.

Sammensætningen af kursistgruppen i Brønderslev Kommune er anderledes end i de større byer, hvor der er mange udenlandske studerende, der er bedre rustet til at gennemføre prøverne. Der er særligt det seneste år kommet flere flygtninge til kommunen med dårligere forudsætninger for at lære dansk, hvorfor der er i tilsynsperioden konstateret et fald i karaktergennemsnittet.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer overordnet set, at opgaven løses tilfredsstillende. Der er i samarbejdet løbende fokus på at udvikle indsatsen og samarbejdet. Eksempelvis ved i højere grad, at inddrage forskellige online undervisningsredskaber i danskundervisningen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender tilsynsrapporten.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Implementering af beskæftigelsesreformen


Resume

I november måned behandles de lovforslag, der skal udmønte beskæftigelsesreformen.

De væsentligste elementer i reformen træder i kraft pr. 1. juli 2015, men der er en række af delelementerne i reformen, der har virkning allerede fra 1. januar. Jobcentret har iværksat initiativer, der skal medvirke til at implementere reformen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Målet med beskæftigelsesreformen er, at de ledige skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum, og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse. Desuden styrkes jobcentrenes fokus på virksomhedsservice og jobformidling som fremtidige kerneopgaver – så virksomhederne får lettere adgang til den arbejdskraft, de har behov for.

I november 2014 fremsættes de to lovforslag, der udmønter aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen, aftalen blev indgået i juni 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk.

Folkeparti og De Konservative.

Det første lovforslag: "Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love". Lovforslaget udmønter følgende hovedpunkter fra beskæftigelsesreformen.

 • En individuel og tidlig indsats

 • Mulighed for et reelt uddannelsesløft

 • Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed

 • Virksomhedsservice og jobformidling for så vidt angår et styrket fokus herpå i jobcentrene

 • Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud

 • En særlig indsats for langtidsledige

 • Afbureaukratisering af arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår, at strafrefusion ophæves, den ledige skal fremover kun have en plan, afbureaukratisering af offentligt løntilskud.

 • En enkel og mere effektiv administration via digitalisering

 • Afskaffelse af G-dage

Det andet lovforslag er: "Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v." Dette lovforslag udmønter følgende hovedpunkter fra forliget:

 • Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder og koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner

 • Oprettelse af nationalt kontaktpunkt for virksomheder

 • Bedre organisering og styrket partsinddragelse

 • Afbureaukratisering af arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår Beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner

 • Afskaffelse af organisatoriske bindinger, afskaffelse af muligheden for at pålægge et jobcenter at bruge anden aktør, pligten for kommunen til at offentliggøre enhedsomkostninger og statens mulighed for at gennemføre statslige rammeudbud og afskaffelse af kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser.

Reformen af beskæftigelsesindsatsen træder i kraft den 1. juli 2015 med følgende

undtagelser, der træder i kraft den 1. januar 2015:

 • Afskaffelse af gentagen aktivering

 • Omlægning af driftsrefusion for vejledning og opkvalificering

 • Regional pulje til uddannelsesløft

 • Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse

 • Målretning af voksenlærlingeordningen

 • Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser

 • Målretning af offentligt og privat løntilskud

 • Ændring af jobrotationsregler og refusion

 • Virksomhedspraktik og trainee-indsats

 • Styrket indsats sidst i ledighedsperioden

 • Kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed

 • En mere entydig og effektiv organisering

 • Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser

Der er pt. iværksat følgende initiativer i jobcentret, i forhold til implementering af reformen.

Arbejdsgruppe med A-kasserne: Jobcentret har i samarbejde med A-kasserne nedsat en arbejdsgruppe, der skal bidrage til, at implementere den del af reformen, der omfatter samarbejdet mellem jobcenter og A-kasser omkring kontaktforløbet med de ledige. Fremadrettet, skal der afholdes 6 samtaler med den ledige indenfor de første 6 måneder af ledighedsforløbet.

Målet med arbejdsgruppen er, at skabe et fælles fundament for samtalerne med de ledige. Et af målene er her blandt andet, at ledige der er i risiko for langtidsledighed kan spottes tidligere i ledighedsforløbet, så der tidligt kan sættes ind med de nødvendige indsatser. Arbejdsgruppen har indtil videre afholdt to møder. Herudover afholder Jobcentret et 12-12 seminar med A-kasserne, hvor fokus også er at styrke samarbejdet omkring beskæftigelsesreformens elementer til gavn for de ledige.

Samarbejde med VEU: Opkvalificering af og uddannelse af ledige er et centralt element i beskæftigelsesreformen. For at klæde medarbejderne bedre på til den opgave, er der planer om et fælles arrangement for uddannelseskonsulenter, jobcenter og A-kassemedarbejdere.

Der bliver fremover behov for tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med henblik på, at sikre uddannelse for såvel ledige som beskæftigede mod virksomhedernes behov.

Samarbejde med virksomhederne: Jobcentret har et godt samarbejde med mange virksomheder omkring aktivering af ledige og syge. Fremadrettet skal samarbejdet i højere grad tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det kan være rekruttering af medarbejdere, opkvalificering af ansatte eller fastholdelse af syge medarbejdere.

Samarbejde med nabokommuner: Arbejdsmarkedet er ikke opdelt i kommuner. Virksomheder ligger i en kommune, men beskæftiger medarbejdere fra flere kommuner. Brønderslev Kommunes borgere pendler i vid udstrækning til andre kommuner efter arbejde. En forudsætning for at sikre et fleksibelt arbejdsmarked med konkurrencedygtige virksomheder og så lav ledighed som muligt er et tæt samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner. Jobcenter Brønderslev indgår i forskellige regionale netværk og samarbejder tæt med Hjørring og Frederikshavn kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Ledighedstal for jobcenter og ungecenter for juli/august 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i Unge Center og Jobcenter. Tallene er for august. Tallene på kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse er dog kun opdateret til juli måned.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Samtidig fremgår det også hvor mange fuldtidspersoner der var i 2012 og 2013.

Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra juli/august 2014. Tallene i jobindsats er dynamiske, hvilket betyder, at de også er opdaterede bagudrettet.

Fuldtidspersoner skal forstås således, at hver enkeltperson, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for Unge Centrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Tallene viser, at der de seneste måneder har været et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp, kontanthjælpsmodtagere over 30 år, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister. Derimod har der været en stigning i antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb, kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven og personer omfattet af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretningen.

Bilag

Til toppen


10. Nordjyske ledighedstal for august 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Tallene er for august 2014 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 14,9% i forhold til august 2013. I august 2014 var der 586 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ledigheden falder fortsat i Brønderslev Kommune. Ledigheden er faldet med 14,9% det seneste år svarende til et fald i ledigheden på 103 fuldtidsledige. I alt var der i august måned 2014 586 ledige.

De personer der indgår i ledighedstallene, er personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis man ser på ledighedsprocenten for de forsikrede ledige, var den i august på 3,9%. Det er en lavere ledighed end i nabokommunerne Hjørring, Frederikshavn, og Aalborg. I Jammerbugt Kommune er ledigheden imidlertid nede på 3,7%.I Nordjylland er ledighedsprocenten højest for både mænd og kvinder under 30 år. Kvinder i aldersgruppen 25-29 år topper ledighedsprocenten med 10,1%. Mændene har også højest ledighed i aldersgruppen 25-29 år med en ledighed på 7,7%

Ser man på hvilke A-kasser, der har det største fald i ledigheden, er det 3F, ASE og Lærerne der tegner sig for det største fald i ledigheden i absolutte tal. 3F har fået 223 færre ledige det seneste år. ASE har fået 67 færre ledige og ledigheden hos lærerne er faldet med 51 personer.

Selvom ledigheden er faldende er der ikke sket en stigning i beskæftigelsen. Det seneste tal for beskæftigelsen er fra juni 2014. Her fremgår det, at beskæftigelsen i Nordjylland det seneste år er faldet med 1,3% svarende til 2.819 fuldtidspersoner. I Brønderslev Kommune er beskæftigelsen faldet med 152 fuldtidspersoner fra juni 2013 til juni 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Etablering af Lokalt Arbejdsmarkedsfora


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/ØK

Med udgangen af 2014 nedlægges Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Formandsskabet i LBR har den 22. september 2014 drøftet den fremtidige lokale beskæftigelsespolitiske rådgivning samt partsinddragelse.

Formandsskabet foreslår, at der etableres et lokalt arbejdsmarkedsfora, der mødes 4 gange årligt. Formandsskabet anbefaler desuden, at der samarbejdes bredt politisk såvel som organisatorisk for at sikre, at Brønderslev Kommune får repræsentation i de Regionale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

Den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen betyder, at LBR nedlægges, og der i stedet

etableres Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De politiske og lovgivningsmæssige detaljer

er stadig ikke klarlagt, men den brede politiske aftale om denne ændring er indgået. Det er

ifølge aftalen op til den enkelte kommune, hvorvidt kommunen ønsker at videreføre LBR eller

lignende samarbejdsorganer, men de lovgivningsmæssige rammer herfor bortfalder.

Lokalt samarbejde

Formandsskabet for LBR har i møde den 22. september 2014 drøftet den fremtidige rådgivning på beskæftigelsesområdet. Formandsskabetvurderer, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen også fremadrettet inddrages i udformningen af den lokale beskæftigelsespolitik i Brønderslev Kommune.

Formandsskabet forslår derfor, at der etableres et lokalt arbejdsmarkedsfora i 2015. Det forslås, at de organisationer, der pt. har repræsentanter i rådet, får tilbud om at indgå i det lokale arbejdsmarkedsfora. De enkelte organisationer, må herefter vurdere om de ønsker repræsentation i arbejdsmarkedsforaet. Det forslås endvidere, at 2015 anvendes som et år, hvor der kan gøres erfaringer i forhold til fremadrettet partsinddragelse i den lokale beskæftigelsespolitik.

Det er vigtigt at understrege, at medlemmerne ikke modtager vederlag i forhold til deltagelse i foraet og at foraet ikke har nogen lovbestemte opgaver. Der er tale om et 100% rådgivende organ.

Det anbefales, at der i 2015 afholdes 4 møder, hvoraf to af møderne tematiseres i forhold til konkrete beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Til møderne kan der indkaldes relevante repræsentanter fra uddannelsesmiljøet eller sundhedsvæsnet, afhængigt af det konkrete tema. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til et kommissorium, der kan danne rammerne for samarbejdet i 2015.

Regionalt samarbejde

I afsnittet ”Bedre organisering og styrket partsinddragelse” fra Aftalen om en reform af beskæftigelsesområdet, fremgår det, at der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), der dækker hvert sit arbejdskraftopland. Rådene vil få til opgave, at varetage opgaverne med at koordinere samarbejdet på tværs af kommunerne og A-kasser med eksempelvis VEU-centrene og de regionale vækstfora. Formandsskabet for LBR vurderer, at det er vigtigt, at Brønderslev Kommune er repræsenteret i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og formandsskabet opfordrer til bredt samarbejde for at sikre repræsentation.

I forhold til samarbejde i Vendsyssel, vurderer formandsskabet, at der fortsat skal være et tæt samarbejde om konkrete projekter og arrangementer på beskæftigelsesområdet. Ligeledes skal der fortsat afholdes møder mellem udvalgsformændene for beskæftigelsesudvalgene i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelses forslår, at:

 • LBR indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at der nedsættes et lokalt Arbejdsmarkedsfora i 2015, samt de nuværende repræsentanter i LBR får tilbud om at indgå i foraet i 2015.

 • LBR indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at der skal samarbejdes bredt politisk såvel som organisatorisk for at sikre, at Brønderslev Kommune får en repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. oktober 2014, pkt. 5:

LBR indstiller fagenhedens forslag til godkendelse.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


12. Kickstart - afsluttende status


Resume

Sagsforløb: BE

Kickstart er et 2 årigt pilotprojekt for unge uddannelseshjælpsmodtagere under Fagenheden for Beskæftigelse, som udløber pr. 31. december 2014. I den nye kontanthjælpsreform stilles der krav til, at indsatsen for unge så vidt muligt foregår ude på uddannelsesinstitutionerne fremfor gennem interne projekter i Jobcentrene.

Beskæftigelsesudvalget anmodes derfor om at godkende, at projekt Kickstart ikke videreføres efter 31. december 2014 og at de 5 fuldtidsnormeringer i projektet omprioriteres, således at de tilpasses kravene i kontanthjælpsreformen.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev etablerede projekt Kickstart i januar 2013 i Jobcenterets lokaler på Maltvej i Brønderslev. Kickstart er et 4 ugers straksafklaringsprojekt for uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. Den specifikke målgruppe er uddannelsesparate unge, som har udfordringer, der betyder, at de ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en uddannelse.

Formålet med indsatsen har været at iværksætte en tidlig afklaring af de unges ressourcer og ønsker og at udarbejde en indsatsplan, som skal understøtte den korteste vej til ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Kickstart består af 2 ungekonsulenter og 2 uddannelses- og virksomhedskonsulenter og 1 koordinator.

Nye fokusområder

Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft januar 2014, stiller dog krav til nye fokusområder og prioriteringer i den borgerrettede indsats. Derfor foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at Kickstart ikke forlænges efter 31. december 2014, og der gennemføres en omprioritering af de personalemæssige ressourcer fra projektet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at de 5 fuldtidsnormeringer i Kickstart fra januar 2015 anvendes således:

 • Nytteindsats: 1 nyttejobskoordinator, som har ansvaret for etablering, koordinering, samarbejde og drift vedr. nytteindsats.

 • Mentorindsats: 1 mentorkoordinator, som har ansvaret for koordinering og drift af både det frivillige mentorkorps og den lønnede mentorindsats. Herunder også rekruttering af nye mentorer, uddannelse og match mellem mentor og mentee m.m.

 • Indsats for uddannelsesparate unge flyttes til uddannelsesinstitution:

   • 2 sagsbehandlere bliver en del af et nyt ”Ungeteam” i UngeCentret. Ungeteamet består af i alt 4 medarbejdere, der fungerer som sagsbehandlere for alle uddannelsesparate unge. Ungeteamet får endvidere en udvidet funktion for uddannelsesparate unge, som har udfordringer. Det betyder, at de fx. kan afholde hyppigere samtaler, være bindeled for andre kommunale instanser, påtage sig en let mentorfunktion eller andet. Ungeteamet får et tæt samarbejde med AMU Nordjylland i forbindelse med det nye uddannelsesforberedende projekt for uddannelsesparate unge, og medarbejderne skal i en del af deres arbejdstid være til stede på AMU.

   • 1 virksomhedskonsulent tilknyttes den uddannelsesrettede indsats i UngeCentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at:

 • Projekt Kickstart ikke videreføres efter 31. december 2014

 • De 5 fuldtidsnormeringer fra projekt Kickstart omprioriteres, således at de tilpasses kravene i kontanthjælpsreformen.

Personalemæssige konsekvenser

Omprioritering af medarbejderressourcer indenfor eksisterende rammer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


13. 15-17 årige - forebyggende beskæftigelsesindsats


Resume

Sagsforløb: BE

LAB loven giver mulighed for at iværksætte tilbud for unge under 18 år og at belønne de unge med en aktivitetsdusør. UngeCentret er, i højere grad end tidligere, begyndt at gøre brug af mulighederne for at give tilbud til unge under 18 år efter LAB loven.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte, hvorvidt en forebyggende indsats for unge under 18 år skal prioriteres igennem anvendelse af LAB lovs tilbud – herunder også anvendelsen af aktivitetsdusør.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. oktober 2014 blev UU’s kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 fremlagt. Heraf fremgår det, at der pr. 1. juli er i alt 41 unge, som ikke er i gang med en uddannelse. 3 af disse er registreret til ikke at være i gang med en aktivitet – 2 er ”fritaget for uddannelsespligt i henhold til Vejledningsloven” og 1 er registreret under ”sygdom”.

Dette tal stemmer overens med registreringer af sager under beskæftigelsesindsatsen i UngeCentret (der er kun en forskel på 1 person, som kan forklares ud fra den tidsmæssige forskel på opgørelserne).

I UngeCentret er der i september 2014 10 unge under 18 år, som modtager en indsats efter beskæftigelseslovgivningen:

 • 5 af sagerne er i gang med længerevarende tilbud efter LAB lovens § 75 b (de har alle været i gang med tilbuddet i længere tid)

 • 1 kommer fra Produktionsskolen (modtager råd og vejledning og der planlægges tilbud efter LAB § 75 b)

 • 4 har ikke været i gang med en aktivitet (modtager råd og vejledning og der planlægges tilbud efter LAB § 75 b)

UngeCentret afholder tværfaglige konferencer hver anden uge for sager vedr. 15-17årige. Her deltager sagsbehandlere, som arbejder med serviceloven på børneområdet og voksenområdet, sagsbehandlere som arbejder med LAB loven samt UU-vejleder. Siden august er der i de tværfaglige konferencer blevet implementeret et overordnet fælles fokus på uddannelse. Det har betydet, at sagsbehandlerne i højere grad udnytter fordelene i at sidde i en tværfaglig organisation. Beskæftigelsessagsbehandlere er derfor blevet tilknyttet flere unge under 18 år end tidligere. Tilbud indenfor LAB 75 b kan supplere UU's tilbud og tilbud indenfor serviceloven og i nogle tilfælde benyttes, når alle andre muligheder indenfor serviceloven er udtømte.

LAB-lovstilbud til 15-17årige

Siden 2010 har det været muligt at give følgende tilbud til unge under 18 år igennem LAB lovens § 75 b:

 • Vejledning og opkvalificering: Det kan fx være et læse-skrivekursus eller et forløb, der afklarer den unge omkring valget af uddannelse eller job.

 • Virksomhedspraktik: Nogle unge kan have brug for at prøve, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Det kan give dem lyst til at gå i gang med en erhvervsuddannelse.

 • Fra januar 2014 til januar 2017 har kommunen endvidere mulighed for at give unge under 18 år en aktivitetsdusør, når de deltager i tilbud efter LAB loven. Aktivitetsdusøren udgør 638 kr. om ugen (svarende til gældende takst hos Produktionsskoler).

Indtil videre har Jobcentret kun i begrænset omfang anvendt mulighederne i LAB loven i indsatsen for under 18 år.

Unge under 18 år, som ikke aktivt er i gang med job, uddannelse eller anden aktivitet, er dog i høj grad en målgruppe, som kan blive tabt på gulvet og få en aktiv og udgiftstung sag i UngeCentret, når de er fyldt 18 år.

Derfor kan det betale sig at sætte ind med en forebyggende indsats for denne målgruppe, ligeså snart de ikke er i gang med en aktivitet.

I UngeCentret fremstår de unge under 18 år, som ikke aktivt er i gang med uddannelse eller aktiviteter, tydeligt, fordi fagområderne sidder sammen. Tidligere ville disse unge ikke blive præsenteret for beskæftigelsesområdet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvorvidt en forebyggende indsats for unge under 18 år skal prioriteres igennem anvendelse af LAB lovs tilbud – herunder også anvendelsen af aktivitetsdusør.

Personalemæssige konsekvenser

Prioriteringen af tilbud til unge under 18 år indenfor LAB loven vil give flere opgaver til beskæftigelsesmedarbejderne i UngeCentret.

Beslutning

Lone Tidemand deltog under drøftelsen af punktet.

Udvalget ønsker, at UngeCentret prioriterer en forebyggende indsats for unge under 18 år via LAB-lovens tilbud.

Til toppen


14. Orientering om sygedagpengereform


Resume

Sagsforløb: BE

Den 11. juni 2014 har Regeringen vedtaget lovforslag om en ny sygedagpengereform med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Reformen gennemføres i 2 faser den 1. juli 2014 og den 1. januar 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse har siden juli arbejdet med at implementere første fase af sygedagpengereformen og er i fuld gang med at planlægge implementeringen af anden fase.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med den nye Sygedagpengereform er det Regeringens intention, at give sygemeldte en tidlig indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsen for sygemeldte bliver fremrykket og målrettet syge borgere med størst behov. Endvidere er formålet, at de sygemeldte sikres et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet.

Fase 1 (1. juli 2014):

 • Senest efter 5 måneder skal der ske en revurdering af borgerens ret til sygedagpenge (tidligere skete revurderingen efter 12 måneder).

 • Borgere, der efter 5 måneder ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår til jobafklaringsforløb og dertilhørende ydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue).

 • Det nye jobafklaringsforløb underlægges de samme rammer som det ressourceforløb, der er etableret som følge af førtidspensionsreformen, herunder rehabiliteringsteam, koordinerende sagsbehandler og samtale hver anden måned.

 • En ny forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning.

 • Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.

Jobcentret har siden juli 2014 revurderet ca. 110 sager heraf ca. 65 efter de nye regler og ca. 45 efter de gamle regler. Det betyder, at jobcentret revurderer ca. 2½ gange så mange sager, som før 1. juli 2014.

16 borgere er overgået til jobafklaringsforløb i juli, august og september. Heraf er 6 borgere overgået efter 22 uger. De øvrige 10 borgere ville efter de gamle regler have været henvist til at søge kontanthjælp eller være selvforsørgende.

Borgerens sygedagpengesagsbehandler fortsætter som koordinerende sagsbehandler i jobafklaringsforløbet. Den koordinerende sagsbehandler skal igangsætte en rehabiliterende indsats i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, og herefter sikre at indsatsen koordineres og justeres undervejs.

Det er Jobcentrets erfaring, at opgaven som koordinerende sagsbehandler kan være tidskrævende afhængig af, hvor mange indsatser der skal kombineres, og hvor mange samarbejdspartnere der er involveret. Jobcentret vil være opmærksom på udviklingen af jobafklaringsforløbene, for at få indblik i opgavens omfang.

Når en borger overgår til jobafklaringsforløb, skal sagen forelægges Kommunens Rehabiliteringsteam. Det har betydet, at Rehabiliteringsteamet nu afholder møde hver uge i stedet for tidligere 3 gange hver måned.

Fase 2 (1. januar 2015):

 • Ny visitationsmodel med 3 kategorier:

   1. Sager, hvor der er en klar forventet fuld raskmeldingsdato inden for to måneder fra første fraværsdato.

   2. Sager, hvor raskmeldingen forventes at ske senere end to måneder, men hvor der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb.

   3. Sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og hvor der er tale om diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen og/eller borgeren har udfordringer ud over sygdommen, fx sociale udfordringer, der skygger for tilbagevenden til arbejde.

 • Indsats og opfølgning skal ske tidligere i sygdomsforløbet, og indsatsen tage udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 • Ressourcerne skal anvendes på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Til gengæld skal sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere have en indsats.

 • Mulighed for, at borgere og arbejdsgivere kan anmode om et fast-track forløb, hvor opfølgningen iværksættes ekstraordinært tidligt.

 • Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere.

 • Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom til ledige sygemeldte. Sygemeldte ledige som forventer fuld raskmelding indenfor 8 uger fra første fraværsdag fortsætter sit kontaktforløb som forsikret ledig og skifter ikke sagsbehandler.

Jobcentret planlægger i oktober – december 2014 implementeringen af sygedagpengereformens anden fase. Her er særligt fokus på:

 • Ny visitationsmodel (kategori 1, 2, 3)

 • Ny opfølgningsmodel (tidlig indsats, samtaler hver 4. uge i alle sager)

 • Fast-track forløb

 • A-dagpengemedarbejdernes nye rolle og samspil med sygedagpengesagsbehandlere

 • Tværfaglighed og indsats i sygedagpengesager

Anden fase af reformen stiller skærpet krav til korrekt visitering og den tidlige indsats samt kravet om samtaler hver 4. uge betyder, at indsatsen i høj grad skal prioriteres, fordi der fremadrettet skal anvendes flere ressourcer på en stor andel af de sygemeldte borgere.

Fagenheden for Beskæftigelse vil i foråret 2015 orientere om status på implementering af sygedagpengereformen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Den gode historie - Vest-Tex


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Den gode historie fra den beskæftigelsesrettede indsats.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

I bilaget fortælles den gode historie om den lokale virksomhed Vest-Tex, som henvender sig til Jobcenter Brønderslev, fordi virksomheden pludselig mangler 10 medarbejdere i en kort periode.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


16. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: FL/BE

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for første halvår 2014. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Fremsendes til Forretningsledelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet at udsende en statistik til alle kommuner med de

seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet.

Rapporten udsendes to gange om året. Rapporten indeholder tal for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen for 1. halvår 2014 og antallet af modtagne klager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har modtaget, i forhold til sagsbehandlingen i Brønderslev Kommune.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der har været 4 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven. Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i alle sagerne. Der har i 1. halvår været en tilgang på 13 sager til Ankestyrelsen indenfor LAB lovens område.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der har været 18 klager inden for LAS. Heraf er 2 af klagerne blevet afvist af Ankestyrelsen, 1 sag er blevet omgjort af Ankestyrelsen, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet. Ankestyrelsen har i første halvår af 2014 modtaget 19 klager over afgørelser indenfor dette område.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension har der været 10 klager over kommunens afgørelser. En af klagerne er blevet afvist af Ankestyrelsen. I de resterende sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet. Ankestyrelsen har i 1. halvår 2014 modtaget 4 klager over afgørelser inden for dette lovområde.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet har der været 21 klager til Ankestyrelsen. Heraf er én af klagerne blevet afvist. I 1 af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de resterende sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse. Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2014 modtaget 31 klager over afgørelser inden for sygedagpengeområdet.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område, har der været 35 klager over kommunens afgørelser. Heraf er 6 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 2 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2014 modtaget 42 klager over afgørelser indenfor Servicelovens område.

Foruden ovenstående har der været en klage inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her har kommunen fået medhold i afgørelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Forretningsledelsen har taget orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forretningsledelsen, 21. oktober 2014, pkt. 11:

Statistikken tages til efterretning og sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Ældreomsorgsudvalget.

Jens Davidsen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A)Orientering om de seneste sagstal (uge 44 sygedagpenge dog uge 42) for de enkelte ydelsesgrupper. OBS! Der er tale om antal personer - der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk.

Jobcenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 480 492 449
A-dagpenge 504 565 712
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse 55
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 95
5-52 uger 324
Ledighedsydelse 110 114 124
Fleksjob 455(155*) 425 401
Revalidering 65
Ressourceforløb 44
Integration
Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven 151 96
Selvforsørgende grupper 100 114
Ungecenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 17 349 340
Uddannelseshjælp 340
A-dagpenge 141 149 131
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse 10
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 11
5-52 uger 39
Revalidering 18
Ressourceforløb 10
Sygedagpenge over og under 30 2014 2013 2012
O. 52 uger 106 98 96
5-52 uger 363 356 373
Sygedagpengetal for uge 42 øvrige for uge 44
* Fleksjob efter ny ordning
Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


18. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Nyttejob.

Til toppen


19. Lukket punkt: Kontraktophør


Til toppen


20. Lukket punkt: Botilbud til unge


Til toppen


21. Lukket punkt: Afgørelser


Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer