Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 23. august 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Fagudvalgene skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2017.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2017, udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2016, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2016 med økonomiske konsekvenser for 2017).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 24. august 2016, inden budgetforslaget sendes til 1. behandling.

For Beskæftigelsesudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2017:

501

-22.844

502

-1.561

503

-10.000

505

-1.027

Økonomiafdelingen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basis budget 2017.

Beslutning

Det indstilles, at de foreslåede korrektioner indarbejdes.

Det indstilles endvidere, at politikområde 505 flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Ældreomsorgsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Til toppen


4. Bevilling af projekt - målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Under forudsætning af Byrådets godkendelse er Brønderslev Kommune blevet bevilget støtte til et projekt på integrationsområdet. Projektet har til formål at styrke samarbejdet med virksomheder og skabe en mere jobrettet tilgang til borgerne.

Bevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig projektperiode fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udmeldte i maj 2016 en pulje til målrettede kommunale beskæftigelsesindsatser for flygtninge og indvandrere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udfærdigede en projektansøgning til puljen og er i juli 2016 meddelt tilsagn om støtte til projektet under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Projektet hedder "Nu er det min tur". Titlen henviser til projektets mål som er, at flere integrationsborgere får mulighed for at komme i job eller uddannelse. Målet skal nås ved hjælp af:

  • Etablerering et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommunes arbejdskraftopland
  • Implementering en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Projektbevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig periode fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019. Pengene vil primært gå til løn til en projektleder. Derudover er der afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og afholdelse af virksomhedsrettede arrangementer.

17 kommuner er meddelt tilsagn om støtte fra puljen, hvoraf 3 er nordjyske: Brønderslev, Vesthimmerland og Rebild. Et kriterium for tildeling af støtte har været, at kommunerne vurderes at have udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Projektansøgningen er formuleret ud fra denne præmis.

De deltagende kommuner vil modtage proces- og konsulentstøtte fra en ekstern leverandør undervejs i forløbet. Oplægget fra SIRI er, at dette vil ske i 5 faser:

1. Kortlægning af kommunens nuværende indsatser, udfordringer og organisering

2. Fastsættelse af lokale mål og forandringsstrategi på baggrund af den gennemførte kortlægning

3. Implementering af forandringsstrategi

4. Arbejde med resultatbaseret styring og systematisk opfølgning på progressionen hos målgruppen

5. Evaluering

Konkret opstart af projektet afventer afklaring af, hvem den eksterne leverandør af proces- og konsulentstøtte bliver. SIRI forventer, at det vil ske i løbet af 2-3 uger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender projektet.

Personale

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder.

Økonomi

Økonomiafdelingen har modtaget positivt tilsagn fra puljen ”14.62.09.10 Målrettet beskæftigelse” til projekt ”Nu er det min tur”, hvor vi i projektperioden i alt modtager 2.255.295 kr. Beløbene fordeles således: 482.524 kr. i 2016, 813.459 kr. i 2017 og 959.321 kr. i 2018. Efter projektets afslutning skal der aflægges regnskab, som skal revideres.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


5. Pulje om Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) for udsatte grupper


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje, som skal give kommunerne mulighed for at arbejde med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb (STV) for udsatte grupper.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at ansøge puljen, som løber fra den 1. november 2016 til den 31. december 2018.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til , om der skal udarbejdes en projektansøgning til STV-puljen.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje, som skal give kommunerne mulighed for at arbejde med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb (STV) for udsatte grupper.

STV-projekterne vil løbe fra den 1. november 2016 til den 31. december 2018.

Målet med projekterne er at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet med minimum 20 procentpoint i den enkelte kommune.

Målgruppen for projekterne er personer i ressourceforløb, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere, som hverken har et uddannelsespålæg eller er omfattet af integrationsprogrammet. Indsatsen skal gennemføres for hele kommunens bruttomålgruppe. Det er muligt at opbygge indsatsen således, at den gradvist omfatter hele målgruppen.

Medio august 2016 udgør bruttomålgruppen for en STV-indsats i Brønderslev Kommune ca. 513 personer:

Personer i ressourceforløb

153

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

335

Aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet og ikke har et uddannelsespålæg

ca. 25

I alt

ca. 513

STV-puljen er baseret på tre spor, der tilsammen skal sikre det gode match mellem borger og virksomhed og en virksomhedsrettet indsats, der peger mod ordinært job.

De tre spor handler om at:

1) Styrke jobcentermedarbejdernes kompetencer, viden og motivation i arbejdet med den virksomhedsrettede indsats

2) Skabe tilstrækkelig kapacitet i jobcentrets virksomhedsindsats

3) Skabe mening og retning for borgeren i vejen mod ordinært job

Der er i puljen afsat 32,9 mio. kr. til tilskud til kommunerne. 15-17 kommuner forventes at modtage støtte. Støtten kan kun bruges til løn til en projektleder og løn til virksomhedskonsulenter. Medfinansiering i form af aktiviteter udover jobcentrets lovpligtige aktiviteter og udgifter forventes, men er ikke et krav.

Til projektets organisatoriske rammer er der følgende krav:

  • Der skal ansættes en projektleder på fuld tid, som fungerer som tovholder.
  • Kommunen skal indgå i tæt samarbejde med en proceskonsulent, idet der vil være processtøtte fra start til slut.
  • Det nye digitale ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud – VITAS – skal anvendes i projektet foruden et progressionsværktøj fra STAR til opfølgning på indsatsen for borgerne.

Yderligere information om puljen findes på STAR's hjemmeside: http://star.dk/da/puljer/arkiv-alle-puljer/puljer-frist-201672016-07-08-saerlig-tilrettelagt-virksomhedsforløb.aspx

Ansøgningsfristen er 3. oktober 2016.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår at ansøge puljen. Et STV-projekt vurderes at kunne understøtte Jobcenter Brønderslevs igangværende strategier. Dette gælder:

  • Investeringsstrategien på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018. Her er målet i tråd med STV-puljen at øge den virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere og bringe flere borgere ud af offentlig forsørgelse.
  • Ressourceforløbs-området, hvor Jobcentret aktuelt arbejder på en strategi for at styrke det beskæftigelsesrettede fokus og antallet af virksomhedsrettede tilbud.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der udarbejdes en projektansøgning til STV-puljen.

Personale

Bevilling af et projekt vil betyde ansættelse af en projektleder og eventuelt en virksomhedskonsulent.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Beslutning

Intet.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer