Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 9. januar 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Opstart på investeringsstrategi for udsatte unge i UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

1. januar 2017 starter UngeCentret arbejdet med den investeringsstrategi på udsatte unge-området, som indgår i budgetaftalen for 2017.

UngeCentret har ansat 5 nye rådgivere pr. 1. januar 2017 og en administrativ medarbejder pr. 1. marts 2017 som en del af strategien. Derudover er en ny afdelingsleder startet på området.

Den nye afdelingsleder Pernille Høeg vil deltage under dagsordenspunktet og præsentere UngeCentrets plan for arbejdet med investeringsstrategien.

Et fokuspunkt i strategien er en fremskudt indsats for de unge så tæt på familie og netværk som muligt samt et forstærket fokus på udsatte unges læring. Derudover drøftes processtøtte med en ekstern leverandør.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til UngeCentrets mål og fokus i investeringsstrategien.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 3. oktober 2016 den første tids- og handleplan for iværksættelse af UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Investeringsstrategien er fastsat til opstart den 1. januar 2017. Strategien, som er inspireret af den såkaldte Sveriges-model, indebærer en opnormering på udsatte unge-området med 5 sagsbehandlere, som vil give et lavere sagstal pr. sagsbehandler. Idéen er, at dette - kombineret med kompetenceudvikling - vil give mulighed for at arbejde systematisk med en fremskudt indsats, der har fokus på brug af mindre indgribende foranstaltninger, øget inddragelse af netværket omkring den unge og et tæt samarbejde på tværs med beskæftigelses- og UU-området samt skole, PPR mv.

Fokus i UngeCentrets indsats vil være den enkelte unge. Familien betyder fortsat meget og vil være en afgørende del af indsatsen, men fokus vil også være på det civile netværk, som kan udgøre en støtte i den unges vej mod en selvstændig voksentilværelse.

UngeCentrets mål med investeringsstrategien er:

 • Den unge får så "normal" en indsats som muligt
 • Gerne helt at undgå tilbud - ved hjælp af en fremskudt indsats i samspil med den unge, netværk m.m.
 • Den unge gennemfører folkeskolen med afgangsprøve
 • Den unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse

Særligt og centralt for UngeCentrets investeringsstrategi er målene om skolegang og uddannelse. Undersøgelser viser, at udsatte børn og unge klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, hvilket fremgår af tabellen nedenfor:

Udsatte unge*

Andre unge

Andel, som gennemfører folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik

Ca. 50 %

90 %

Andel af 17-19-årige, som er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

Knap 50 %

85 %

Kilde: Tal fra Danmarks Statistik samlet i en analyse fra Social- og Indenrigsministeriet fra februar 2016.

* Definition af "udsatte unge": Unge, der har været anbragt eller har modtaget en forebyggende foranstaltning.

I forhold til at sikre de udsatte unge et godt afsæt for en selvstændig voksentilværelse ses der således et tydeligt behov for en målrettet indsats i forhold til skolegang og uddannelse. Forskningen viser, at det er muligt at mindske betydningen af den sociale baggrund hos de udsatte unge, hvis der sættes målrettet ind i forhold til deres læring og uddannelse. Bl.a. KL opfordrer derfor også til, at kommunerne styrker samarbejdet på tværs af skole- og familieområdet med henblik på at opnå fælles mål.

Derudover viser erfaringer med ungeindsatser, at det er væsentligt, at alle fagpersoner arbejder efter samme mål og tager ansvar for den unge, så der foregår en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Med investeringsstrategien vil UngeCentret styrke samarbejdet med skoleområdet, hvor der allerede er etableret et fælles fokus og samarbejde omkring unge med et langt skolefravær. Derudover vil UngeCentret med investeringsstrategien have fokus på brugen af tværfaglige konferencer, hvor alle fagpersoner mødes og koordinerer indsatsen for den enkelte unge.

UngeCentret har udarbejdet en projektplan for investeringsstrategien, som skal fungere som et dynamisk værktøj, der løbende skal opdateres efterhånden som flere elementer i investeringsstrategien er implementeret.

Herudover UngeCentret etableret et samarbejde med konsulenter fra Deloitte, der skal medvirke til, at der udvikles et fælles fagligt fundament for implementering af investeringsstrategien. Som en del af dette arbejde skal der udvikles en fælles forståelse for målgrupper og funktionsniveauer for de udsatte unge, og der skal ske en kobling af funktionsniveauer med indsatstrappen med henblik på at sikre den mindst indgribende indsats overfor den enkelte unge.

Afdelingsleder Pernille Høeg vil deltage under dagsordenspunktet og præsentere UngeCentrets plan for implementering af investeringsstrategien.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender UngeCentrets mål og fokus i investeringsstrategien og godkender drøftelser om processtøtte med Deloitte.

Personale

UngeCentret har ansat 5 nye rådgivere på udsatte unge-området pr. 1. januar 2017 og en administrativ medarbejder pr. 1. marts 2017 som et led i investeringsstrategien.

Beslutning

Hanne Neergaard og Pernille Høeg deltog i drøftelsen af punktet.

Godkendt.

Udvalget holdes løbende orienteret om udviklingen på området.

Til toppen


4. Proces vedr. deltagelse i frikommuneforsøg om formkrav til lovpligtige samtaler for de forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune er sammen med de øvrige Nordjyske kommuner en del af frikommuneforsøget vedr. en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Byrådet beslutte den 23. november 2016, at Brønderslev Kommune skal deltage i det konkrete forsøg vedr. formkrav til lovpligtige samtaler i forhold til de forsikrede ledige.

Det forventes, at frikommuneansøgningerne lovbehandles i perioden februar - juli måned 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om A-kasserne skal indkaldes til dialogmøde i februar og der skal indgås samarbejdsaftaler omkring frikommuneforsøget med A-kasserne, samt at partsinddragelsen i øvrigt sker gennem Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 23. november 2016, at Brønderslev Kommune skal deltage i frikommuneforsøget vedr. formkrav til lovpligtige samtaler.

De konkrete ansøgninger er den 6. december 2016 sendt til Social- og Indenrigsministeriet. Forsøgsansøgningerne skal nu fremsættes som lovforslag. Det vil ske i februar måned 2017. Ikrafttrædelsesdatoen for forsøgene er i juli måned 2017, hvorefter forsøgene skal implementeres.

Forslag til lokal proces

A-kasserne er en vigtig samarbejdspartner i forhold til indsatsen for de forsikrede ledige. Det gælder blandt andet i forhold til de fællessamtaler, som er en central del af Beskæftigelsesreformen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår derfor, at A-kasserne indbydes til et dialogmøde omkring udmøntningen af frikommuneforsøget, og at dette møde gennemføres ultimo februar måned.

Ovenstående er med forbehold for, at forsøgsansøgningen godkendes og fremsættes som lovforslag (i februar måned 2017).

På baggrund af dialogmødet med A-kasserne, vil Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejde et forslag til hvorledes forsøget konkret skal udmøntes i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen foreslår samtidig, at der indgås samarbejdsaftaler med de enkelte A-kasser omkring forsøget.

Foruden ovenstående foreslå fagforvaltningen, at arbejdsmarkedets parter involveres i frikommuneforsøget gennem Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF). LAF afholder 3 møder i 2017, hvor frikommuneforsøget vil indgå som et punkt på dagsordenen.

Orientering om proces vedr. deltagelse i anden ansøgningsrunde

I løbet af 1. kvartal 2017 vil der blive nedsat arbejdsgrupper på tværs af kommunerne, som skal arbejde med idéer til anden ansøgningsrunde. Der er frist for indsendelse af ansøgningerne til anden forsøgsrunde den 1. maj 2017. Forsøgsidéerne til anden runde ventes at blive fremsendt til politisk behandling i april måned 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender processen, hvor:

 • A-kasserne indbydes til dialogmøde om frikommuneforsøget i februar måned 2017
 • Der udarbejdes samarbejdsaftaler med A-kasserne omkring forsøget
 • Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) orienteres løbende om forsøget
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til strategi for ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et oplæg til strategi for personer i ressourceforløb. Strategien har 4 hovedelementer: Virksomhedsrettet indsats, mentorstøtte, fysisk træning og støtte til vægttab samt psykologindsats. Elementerne kan kombineres i fleksible forløb målrettet den enkeltes behov og udfordringer.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om

 • den eksisterende aftale med Movementors skal opsiges med udgangen af januar 2017. (Aftalen løber til den 1. juni 2017, men med mulighed for opsigelse med 3 måneders varsel).
 • den eksisterende aftale med I-fokus skal fortsætte til kontraktudløb den 1. juni 2017.
 • der skal indledes dialog med eksterne leverandører om nye aftaler. De nye aftaler vil blive fremsendt til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.
Sagsfremstilling

Ressourceforløbene blev etableret som led i førtidspensions- og fleksjobreformen i 2013.

Ressourceforløbet tilrettelægges med henblik på at understøtte udviklingen af borgerens arbejdsevne og kan ifølge lovgivningen vare op til 5 år.

Ressourceforløbene kan ses som en erkendelse af, at ledige med komplekse problemer har behov for særlige og andre indsatser end de ”traditionelle” beskæftigelsesrettede indsatser.

I Brønderslev Kommune er der 172 personer, som aktuelt er visiteret til et ressourceforløb (opgjort primo december 2016). Der er 106 kvinder og 66 mænd, som er i ressourceforløb. Af de 172 personer er 54 under 30 år.

En gennemgang af de borgere, som er tilkendt ressourceforløb i 2015 og 16 viser, at personer i ressourceforløb ofte har komplekse og sammensatte problemer.

 • 43 % har primært psykiske og sociale problemstillinger
 • 40 % har både fysiske, psykiske og sociale problemer
 • 17 % har primært fysiske problemer (herunder smerteproblematikker)

Strategi for ressourceforløb

Jobcentret samarbejder pt. med 2 primære leverandører om indsatsen i ressourceforløbene (Movementors og I-fokus). Der er her tale om forløb med et individuelt fokus, men som dog er etableret som ”pakke-forløb”, hvor der betales for en pakke bestående af forskellige elementer, som rehabiliteringsteamet har peget på i indstillingen.

Det forventes, at der fremadrettet bliver visiteret flere personer til ressourceforløb, hvilket betyder, at der er behov for at iværksætte flere ressourceforløb indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår derfor, at der sker et skifte væk fra ”pakkeforløb” til fleksible forløb, som sammensættes af enkeltindsatser. Omdrejningspunktet om indsatsen i ressourceforløbene er nedenstående hovedelementer:

 • Virksomhedsrettet indsats
 • Mentorstøtte
 • Fysisk træning og støtte til vægttab
 • Psykologindsats

Indsatserne er fleksible, så de kan sammensættes og målrettes den enkeltes individuelle behov. Indsatserne kan både foregå hos eksterne leverandører og i kommunens egne tilbud.

Forskellen i forhold til den nuværende strategi er, at indsatsen i ressourceforløbene kan kombineres mere fleksibelt, og at den koordinerende sagsbehandler i højere grad indtager den koordinerende rolle i forhold til styring af indsatserne.

Ovenstående skal tillige ses i sammenhæng med det øgede landspolitiske fokus, der pt. er på anvendelse af virksomhedsrettede indsatser for alle målgrupper - også personer, som er langt fra arbejdsmarkedet. Med denne model forslår fagforvaltningen for Beskæftigelse, at det virksomhedsvendte fokus styrkes i indsatsen for personer i ressourceforløb. Af den nedenstående tabel fremgår de forskellige elementer i strategien.

Hovedelement

Udfører

Virksomhedsrettet indsats

·Virksomhedscentre

·Almindelige praktikker (uden for centre)

·Praktikker via eksterne leverandører

Mentorstøtte

·Mentornetværk, som koordineres via mentorkoordinator

·Tilkøb af andre mentorer (bruges i enkelte tilfælde)

·Mentorindsats hos eksterne leverandører

Fysisk træning og støtte til vægttab

·Kommunens træningsafdeling

·Eksterne leverandører

Arbejdsmarkedsrettet psykologindsats

·Eksterne leverandører

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at

 • Den eksisterende aftale med Movementors opsiges med udgangen af januar 2017 (aftalen løber til 1.juni 2017, men med mulighed for opsigelse med 3 måneders varsel).
 • Den eksisterende aftale med I-fokus fortsætter til kontrakt udløb 1. juni 2017.
 • Der indledes dialog med eksterne leverandører om nye aftaler. De nye aftaler vil blive fremsendt til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Revideret samarbejdsaftale vedr. klinisk funktion


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner skal, efter reform for fleksjob og førtidspension samt sygedagpenge, indgå aftale om samarbejdet med Klinisk Funktion om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen. Der er enighed om at indgå ens aftaler med alle kommuner. Den eksisterende aftale er blevet revideret af den nedsatte følgegruppe, der er derfor fremsendt en ny aftale til underskrivelse.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om den reviderede samarbejdsaftale med region Nordjylland vedr. klinisk funktion kan godkendes.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om, at indgå en standardaftale med Klinisk Funktion, der er ens for alle kommuner, og som bygger på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde.

Samarbejdsaftalen er blevet revideret af den nedsatte følgegruppe til aftalen. Følgegruppen har såvel repræsentation fra kommunerne fordelt på 4 kommunale klynger samt regionen, hospitalsledelsen og Socialmedicinsk Enhed. Desuden deltager Styrelsen med Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aftalen blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. november 2016. Af sundhedskoordinationsudvalgets dagsorden fremgår følgende i forhold til revisionen af aftalen:

”Hovedelementerne i revisionen omfatter en tilretning af aftalen i forhold til den nye bekendtgørelse, som dækker fleksjob, førtidspension og sygedagpengeområdet. En aftale omkring større fleksibilitet i anvendelsen af ressourcerne i Klinisk Funktion til løbende sparring i sager på området.

Den nuværende model, hvor kommunerne kan aflyse planlagte møder, udfordrer økonomien i Klinisk Funktion, idet Social medicinsk Enhed, som driver Klinisk Funktion, derved mister den indtjening, som var forventet fra den indmeldte mødeaktivitet. Da Klinisk Funktion ikke har mulighed for at justere bemanding med kort varsel, har det medført et underskud i Klinisk Funktion. Med henblik på at håndtere dette fremadrettet og samtidig understøtte, at kommunerne ikke kommer til at betale for aktivitet, som de ikke kan anvende, er det aftalt, at den kommunale indmelding om aktivitet er bindende for 6 måneder ad gangen. Til gengæld kan kommuner bytte eller sælge møder til hinanden.”

Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og fortsætter indtil den af en af parterne opsiges ved skriftlig henvendelse til den anden part. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb den 1. i en måned. Ved underskrift af nærværende aftale bortfalder den tidligere aftale mellem parterne.

Skøn over forbrug og økonomi i 2017

Med udgangspunkt i det antal møder, der forventes afholdt i Rehabiliteringsteamet i 2017 samt det forventede antal lægeerklæringer, der forventes indhentet fra klinisk funktion, forventes en udgift på 1.120.000 kr.

Dette indbefatter afholdelse af 62 møder i rehabiliteringsteamet i 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede samarbejdsaftale med region Nordjylland vedr. klinisk funktion og at sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det forventes, at udgifterne kan holdes indenfor det samlede budget i 2017, men den fortsat stigende aktivitet på området medfører stigende udgifter, hvorfor det fremadrettet kan blive nødvendigt at hæve budgettet på området.

Beslutning

Godkendt.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne.

Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april. og Økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Beslutning

Blev drøftet.

Bilag

Til toppen


8. Udmøntning af trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen indgik i august 2016 en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

Det første lovforslag til udmøntning af trepartsaftalen er nu fremsat og forventes at træde i kraft den 1. marts 2017. Lovforslaget vedrører uddannelsesinitiativer på beskæftigelsesområdet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Målet med aftalen er at forebygge rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge antallet af faglærte og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og efteruddannelse.

Trepartsaftalen udmøntes i tre lovforslag, hvor det ene lovforslag er på Beskæftigelsesministeriets område. Lovforslaget, som forventes at træde i kraft den 1. marts 2017, indeholder følgende hovedpunkter:

 • Et mere fleksibelt uddannelsesløft: Der indføres fra den 1. marts 2017 til den 31. december 2019 en midlertidig ordning om erhvervsuddannelse inden for fag med mangel på arbejdskraft. Dagpengemodtagere, der i perioden påbegynder tilbud om uddannelsesløft inden for disse fag, får 100 % af deres hidtidige dagpengesats.
 • Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen: Ledige faglærte får adgang til voksenlærlingeordningen, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft efter seks måneders ledighed, mod hidtil 12 måneder.
 • Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse: Ledige i målgruppen kan kombinere kurser inden for bestemte erhvervsgrupper, og der indføres fem ugers karensperiode.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling står bag de to øvrige lovforslag til udmøntning af trepartsaftalen. Det ene lovforslag har til formål at justere arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), mens det andet har til formål at indføre et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.

Foruden de tre lovforslag er en række initiativer og analyser undervejs som opfølgning på trepartsaftalen. Det drejer sig bl.a. om:

 • En pulje til opkvalificering indenfor mangelområder
 • Styrket overvågning af arbejdsmarkedet
 • Modernisering af rådighedstilsynet

Nogle af disse initiativer gennemføres som forsøg og udmøntes ved udstedelse af en forsøgsbekendtgørelse, som følger af det fremsatte lovforslag. Det gælder bl.a. puljen til opkvalificering indenfor mangelområder og mere fleksible rammer for uddannelsesløftet. Andre initiativer implementeres ved, at der afsættes bevilling på finansloven for 2017 eller igangsættes analyseaktiviteter.

Om trepartsaftalen

Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft indeholder tre indsatsområder:

Forebyggelse af rekrutteringsproblemer

Aftalens første indsatsområde har fokus på, at aktørerne på beskæftigelsesområdet – herunder jobcentrene – skal have mulighed for et mere detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet. Aftalen sigter mod at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet, således at beskæftigelsessystemet kan handle hurtigere på rekrutteringsudfordringer.

Hertil kommer styrkede muligheder for at opkvalificere og uddanne ledige, ikke mindst inden for områder med mangel på arbejdskraft. Generelt lægger aftalen op til, at uddannelse i beskæftigelsessystemet i endnu højere grad målrettes områder med gode jobmuligheder.

Flere praktikpladser – flere faglærte

Aftalen har fokus på at uddanne flere faglærte og henviser til erhvervsskolereformens mål om, at 30 % af de unge vælger en erhvervsuddannelse i 2025. Aftaleparterne har en målsætning om, at arbejdsgiverne hen over de næste år opretter 8 – 10.000 flere praktikpladser. Stigningen skal ske gennem en række initiativer på praktikpladsområdet, fx ved at skærpe virksomhedernes økonomiske incitament til at oprette praktikpladser.

Voksen- og efteruddannelse

Parterne har aftalt at nedsætte en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), der skal tilvejebringe den nødvendige viden for at drøfte fremtidens VEU-system. Parterne er enige om, at voksen- og efteruddannelsessystemet er udfordret af arbejdsmarkedets efterspørgsel og den konstante udvikling, der sker i behovet, både hvad angår struktur og kvalitet.

Parterne er derudover enige om en række initiativer til styrkelse af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), der igangsættes her og nu. Det drejer sig fx om muligheder for øget godtgørelse til virksomheder, når medarbejdere har deltaget i et VEU-forløb, reduktion af deltagerbetaling for visse kurser og takstforhøjelse til institutioner, der gennemfører realkompetencevurderinger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Særligt brobygningsforløb for tosprogede elever


Resume

Sagsforløb: BE/IR

UU Brønderslev holder som et forsøg et særligt brobygningsforløb i uge 5 i 2017 for forældre og elever i udvidet modtageklasse og enkelte udslusede tosprogselever i 9. og 10. klasse.

Brobygningsforløbet har til formål at præsentere eleverne for mulige uddannelsestilbud og forberede dem på de krav og muligheder, der er forbundet med ordinær uddannelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Når unge flygtninge eller familiesammenførte ankommer sent til Brønderslev Kommune - typisk som 16-18-årig - starter de deres skoleforløb i udvidet modtageklasse - også kaldet "verdensklassen". Nogle af disse unge når at blive udsluset i almindelig 9.-10. klasse, men det er svært for de unge at nå at blive uddannelsesparat inden afslutning af tilsvarende 10. klasse.

Andre forberedende uddannelsestilbud er derfor ofte en nødvendighed til denne gruppe, inden de kan påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse.

Som et forsøg har UU Brønderslev planlagt et særligt brobygningsforløb for disse unge og deres forældre i uge 5 i 2017. Forløbet varer en uge, hvor eleverne deltager 5 dage, og deres forældre deltager 2 dage.

I brobygningsforløbet vil eleverne besøge tre skoler, der vil forsøge at give dem et indtryk af deres undervisning, læringsmiljø, krav til eleverne og muligheder for videreuddannelse.

Eleverne vil besøge Brønderslev Produktionsskole én dag, hvor de kan afprøve skolens værkstæder. Derudover vil eleverne besøge EUC Nords sprogskoleafdeling i Hjørring to dage, hvor de blandt andet vil deltage i matematik- og danskundervisningen. De sidste to dage besøger eleverne VUC i Hjørring, hvor de informeres om skolens opbygning og muligheder og deltager på undervisningsholdene og afprøver niveauer.

Forældrene vil deltage én dag på EUC Nord, hvor de med tolk får en rundvisning i afdelingen for de tekniske erhvervsuddannelser. Forældrene vil blandt andet blive præsenteret for de faglige krav til håndværksuddannelserne og de IT-programmer, der arbejdes med i undervisningen. Målet er, at forældrene opnår indsigt i og forståelse for erhvervsuddannelserne i Danmark.

Forældrene vil også besøge EUC Nords sprogskoleafdeling og VUC, hvor de vil få information om muligheder, krav og de forløb, der tilbydes.

Det er aftalt med AOF, at forældrene fritages for deres egen sproguddannelse de to dage, de deltager i deres børns brobygningsforløb. Formålet med forældrenes deltagelse er at give dem indsigt i deres børns fremtidige skolegang og skabe grundlag for et godt samarbejde herom.

Forældre og elever transporteres med offentlig transport under brobygningsforløb med det formål, at de oplever transporttiden og prøver turen af, så den ikke er fremmed, når der startes op til august.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Beslutning
 • Orientering fra besøg fra Social- og Indenrigsministeren den 12. december 2016.
 • Beskæftigelsesudvalgets næste møde den 6. februar 2017 holdes på Produktionsskolen i Brønderslev

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


12. Lukket punkt: Anbringelsessag - beslutning fra Visitationsudvalg i UngeCenter


Til toppen


13. Lukket punkt: Anbringelsessag - beslutning fra Visitationsudvalg i UngeCentret


Til toppen


14. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer