Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 6. februar 2017
Lokale: Produktionsskolen Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Besøg på Produktionsskolen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalgets møde holdes på Produktionsskolen i Brønderslev, som har inviteret Beskæftigelsesudvalget.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Leder af UU Charlotte Hove deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Mødet holdes på Produktionsskolen i Brønderslev, som har inviteret Beskæftigelsesudvalget.

Leif Bach fra Produktionsskolen byder velkommen og holder et oplæg om produktionsskolens indsats og resultater, i forhold til at hjælpe unge mennesker til at få en uddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget fik en rundvisning på Produktionsskolen af Ole Andersen og Leif Bach, hvorefter der blev givet et oplæg om Produktionsskolens indsats og resultater.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


4. Kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder løbende en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 15. januar 2017.

Kvartalsrapportens konkluderer blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17-årige unge aktuelt er i gang med en ungdomsuddannelse,
 • antallet af 15-17-årige, der vælger en erhvervsuddannelse, er steget med 1,7 procentpoint svarende til 26 unge det seneste år.
 • 80,6 % af de 18-24-årige unge er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 2,6 procentpoint i forhold til sidste år.

Blandt de 18-24-årige er andelen af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, faldet med 2,4 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2015.

Ca. halvdelen af de unge 18-24-årige, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, er i gang med forberedende uddannelsesaktiviteter. For de flestes vedkommende drejer det sig om VUC, arbejde eller produktionsskole.

Ca. en tredjedel af de 18-24-årige - svarende til 164 unge - som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, er på offentlig forsørgelse. Året før var ca. halvdelen af denne målgruppe på offentlig forsørgelse - svarende til 208 unge. Her ses en markant reduktion, som er i tråd med UngeCentrets succes det seneste år med at bringe flere unge i uddannelse bl.a. via empowerment-projektet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Charlotte Hove, leder af UU, deltog i drøftelsen af punktet.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2016 (4.kvartal - status for 2016)


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder UngeCentrets / Jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder.

Fagforvaltningen har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016. Resultatopfølgningen viser

 • Stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp; mange unge er kommet i uddannelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • Et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere; flere er blevet jobparate -det samlede antal kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes yderligere
 • Færre langtidsledige
 • Flere integrationsborgere er kommet i uddannelse eller job

Positiv udvikling for unge på uddannelseshjælp

Den positive udvikling på Ungeområdet, der blev igangsat i midten af 2015 er fortsat i 2016. I december 2016 var der 212 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, det er 48 færre end i december 2015. UngeCentrets statistik viser, at der er 134 unge, der i 2016 har påbegyndt en uddannelse.

UngeCentret har i perioden oktober 2014 til oktober 2016 været en del af et ”Empowerment” projekt sammen med 29 andre danske kommuner. Målet med projektet har været en ændret tilgang til gruppen af unge, der har problemer ud over ledighed og som har været på offentlig forsørgelse i over 2 år.

Denne tilgang passer godt med Brønderslev Kommunes tiltag "Brønderslev Kommune - i samspil med borgerne", der ligesom empowerment-tilgangen lægger vægt på, at opgaverne løses i samspil med borgerne. Erfaringerne med projektet og tilgangen er særdeles positive og projektet har hjulpet mange unge videre i livet.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Jobcentret etablerede i 2014 et erhvervsserviceteam, der fungerer som virksomhedernes indgang til Jobcentret. Jobcentrets erhvervsservice arbejder blandt andet med rekruttering af medarbejdere til virksomheder, der skal have besat konkrete stillinger. I 2016 har erhvervsservice-teamet hjulpet med at besætte 175 stillinger.

Jobcentret samarbejder desuden med 45 virksomheder/arbejdspladser om virksomhedscentre. Et virksomhedscenter er en virksomhed med kontrakt om samarbejde med jobcentret om et fast antal pladser til praktikanter, som er ledige eller syge borgere med behov for støtte. Derfor stiller virksomheden en mentor til rådighed. Virksomhedscentrene giver derved borgere, der har behov for ekstra støtte og opfølgning muligheden for, at komme i praktik på en virksomhed.

Færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, men stadig udfordringer

Udviklingen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været positiv i 2016. Her har der været et fald på ca. 82 fuldtidspersoner i 2016 (heraf er en del overgået til integrationsydelse pr. juli 2016).

I gennemsnit har der været 325 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2016. Der er dog tillige kommet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det totale antal personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse uden for integrationsloven, har såledels ikke ændret sig mærkbart. Sammensætningen af gruppen er dog ændret, så flere nu står parate til at kunne tage et job. Ligeledes konstateres der et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Dette udlignes dog af en lille stigning i gruppen under 30 år.

Jobcentret arbejder målrettet med den kontanthjælpsstrategi, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet for kontanthjælpsmodtagerne over 30 år, hvor der er fokus på at hjælpe flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Færre langtidsledige

Udviklingen i ledigheden for de forsikrede ledige har været positiv i 2016. Dette har også smittet af på udviklingen i langtidsledigheden. Hvor der fra november 2015 til november 2016 ses et fald fra 156 langtidsledige til 138 langtidsledige.

Jobcentret har i 2016 arbejdet med at ”spotte” langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet. Det sker blandt andet gennem fællessamtalerne med a-kasserne. Hvor der arbejdes på i fællesskab at tilrettelægge en plan, som kan bringe den pågældende i arbejde.

Samtidig arbejdes der, via et langtidsledighedsprojekt, støttet med midler fra STAR, målrettet med en tidlig og individuel indsats for personer, der vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige.

Flere integrationsborgere er kommet i uddannelse eller job

Når det gælder integrationsområdet, har dette været et særligt fokusområde i 2016. Brønderslev Kommune har blandt andet gennemført messen ”Mød og match”, hvor lokale virksomheder og integrationsborgere havde mulighed for at møde hinanden. Udover messen, har fokus i 2016 været på, at de jobparate integrationsborgere så hurtigt som muligt skal i gang med en praktik på en virksomhed.

Opgørelsen viser, at 42 af integrationsborgerne i 2016 er kommet i job, uddannelse, IGU uddannelse eller er blevet voksenelever.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Beskæftigelseschef Vibeke Holler orienterede om status for 2016 – oplægget vedhæftes referatet.

Opfølgningen på Beskæftigelsesplanen for 2016 blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: BE

På kontanthjælpsområdet arbejder Jobcenter Brønderslev med en vedtaget kontanthjælpsstrategi, som varer til udgangen af 2018.

Målet med strategien er, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate og selvforsørgende gennem en skærpet job- og virksomhedsrettet tilgang "i samspil med borgerne".

Status på strategien er, at Jobcentret følger strategiens elementer. Arbejdet med strategien forventes yderligere understøttet i 2017 med regeringens foreløbige udmeldinger om satspuljen på beskæftigelsesområdet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 20. januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune, som varer til udgangen af 2018.

Måletmed strategien er, at

 • flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende
 • nedbringe andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Vejen til at nå målene går gennem følgende indsatser:

 • Skærpet visitationspraksis - flere skal mødes som jobparate
 • Hyppigere og mere jobrettede samtaler med borgerne
 • Tidligere etablering af flere virksomhedsrettede tilbud - parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov
 • Tæt opfølgning på iværksatte indsatser

Arbejdet med kontanthjælpsstrategien startede den 1. maj 2016, hvor 6 nye medarbejdere startede i Jobcentret, og nye teams på kontanthjælpsområdet blev etableret.

Status på indsatser

Status på indsatsmålene er, at

 • Visitationen af nye kontanthjælpsmodtagere, der søger om kontanthjælp, blev omlagt i august 2016, således at borgerne mødes som jobparate, med mindre borgeren er åbenlyst aktivitetsparat (jf. status på kontanthjælpsstrategien på Beskæftigelsesudvalgets møde den 15. august 2016).
 • Der er indført månedlig sagsgennemgang af indeværende kontanthjælpssager ved fagkonsulent med fokus på, om borgerne er blevet eller er på vej til at blive jobparate.
 • Rådgiverne har modtaget undervisning i at udarbejde og integrere CV'er i kontaktforløbet med borger.
 • Der er iværksat en ekstra indsats med håndholdt jobformidling for de borgere, som er omfattet af 225-timers reglen, ved hjælp af en ekstern leverandør (jf. opfølgning på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. november 2016)
 • Alle rådgivere og virksomhedskonsulenter er i gang med et kompetenceudviklingsforløb om at føre jobrettede samtaler "i samspil med borgerne".
 • Andelen af borgere i virksomhedsrettede indsatser er steget fra 16 % i januar 2016 til 20 % i december 2016.

Status på resultater

Status på kontanthjælpsstrategiens mål er, at

 • 87 kontanthjælpsmodtagere over 30 år er blevet selvforsøgende via job eller uddannelse i 2016 uden at være faldet tilbage på offentlige ydelse pr. januar 2017.
 • antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år - inkl. borgere på integrationsydelse ude af integrationsperioden - er faldet fra 482 til 465 fuldtidspersoner fra januar 2016 til december 2016.
 • andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år er faldet fra 77 % i december 2015 til 64 % i december 2016.

Alt i alt er status på kontanthjælpsstrategien, at Jobcentret følger strategiens elementer.

Udmelding om satspuljemidler

Brønderslev Kommunes kontanthjælpsstrategi vil blive yderligere understøttet i 2017 af Regeringens aftale om satspuljemidlerne på beskæftigelsesområdet. Aftalepartierne er her blevet enige om at afsætte 262,5 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2019 til en afklaring og helhedsorienteret hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har efterfølgende udsendt et brev til alle borgmestre, hvor han opfordrer kommunerne til at gennemgå deres sager for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Ministeren oplyser i brevet, at satspuljemidlerne til arbejdet med langvarige kontanthjælpsmodtagere vil blive meldt ud ved udgangen af 1. kvartal 2017, hvilket netop vil understøtte Brønderslev Kommunes arbejde med kontanthjælpsstrategien yderligere. Det centralpolitiske fokus på kontanthjælpsområdet er således i god tråd med Brønderslev Kommunes strategi og fokus på området.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til etablering af Projekt Bydelsmødre


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Integrationsrådet har foreslået, at der i Brønderslev Kommune iværksættes Projekt Bydelsmødre.

Bydelsmødre er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som frivilligt støtter andre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som er socialt isolerede og behøver hjælp til at komme videre i deres liv.

Projektforslaget indebærer, at en medarbejder i integrationsafdelingen anvender en dag om ugen i op til 2 år på at være koordinator for projektet. Inden projektets udløb forventes bydelsmødrene at være etableret som en frivillig forening.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal iværksættes et 2-årigt bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har foreslået, at der i Brønderslev Kommune iværksættes Projekt Bydelsmødre.

Undersøgelser og erfaringer fra ca. 40 igangværende bydelsmødre-projekter i Danmark viser, at der er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som lever socialt isoleret i Danmark, og som det offentlige system har svært ved at nå.

Bydelsmødre er en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som yder en frivillig indsats for at støtte socialt isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i lokalsamfundet. Bydelsmødrene skaber kontakt til kvinderne og bygger bro til det sted eller tilbud, som bedst kan hjælpe kvinden videre.

Da Odense Kommune for nylig gennemgik deres sager med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fandt de en stor andel sygemeldte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelser af kvindernes lægeerklæringer viste ifølge Odense Kommune, at kvindernes helbredsproblemer i ni ud af ti tilfælde ikke forhindrer dem i at varetage et arbejde, og de blev efterfølgende vurderet jobparate. Odense Kommune vurderer, at det - udover helbredsproblemer - er en blanding af dårlige sprogkundskaber, lav motivation og familiemønstre, der har holdt kvinderne væk fra arbejdsmarkedet.

Den målgruppe af etniske minoritetskvinder, som Odense Kommune har identificeret, udgør en del af målgruppen for projekt bydelsmødre. Der er dokumenteret god effekt af de igangværende projekters indsats, som både styrker bydelsmødrene og de kvinder, de hjælper. Kvinderne oplever efter bydelsmødre-indsatsen øget forankring i det danske samfund og øget mod til at løse egne problemer.

Bydelsmødrene klædes på til opgaven med en grunduddannelse på 14 moduler (ca. 52 timer).

Projekt Bydelsmødre kører efter et velafprøvet koncept, som er udviklet af Landsorganisationen for Bydelsmødre. Landsorganisationen stiller en færdig pakke til rådighed, som bl.a. indeholder en udførlig guide til, hvordan man starter og forankrer bydelsmødre-indsatsen.

Bydelsmødre er et projekt i god tråd med Brønderslev Kommunes vision om at løse de kommunale opgaver ”i samspil med borgerne”.

Etablering af Projekt Bydelsmødre i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at en bydelsmødre-indsats i Brønderslev Kommune startes op som et 2-årigt projekt, der evalueres efter det første år.

Til at koordinere opstart af bydelsgruppen og indsatsen ses behov for en koordinator en dag om ugen i højst 2 år. Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at denne opgave forankres hos en af familiekonsulenterne i Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune, som har et bredt kendskab til både målgruppen og aktørerne på området.

Udover koordinatoren etableres der i opstartsfasen en ressourcegruppe med repræsentanter fra de relevante aktører i lokalområdet samt en følgegruppe bestående af lederne på området.

Inden afslutning af det første projektår etablerer bydelsmødrene sig som en forening, og den lønnede koordinators opgave udfases og overgår til en organisatorisk frivillig, som er eller bliver en del af bydelsgruppens fællesskab.

Finansiering

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at aflønning af koordinatoren finansieres indenfor den nuværende ramme i integrationsafdelingen, såfremt koordinator-opgaven forankres her. Udgifter til grunduddannelseskurser, aktiviteter og arrangementer foreslås finansieret af driftsloftet på integrationsområdet.

Når projektperioden ophører efter 2 år, og bydelsmødrene er etableret som en frivillig forening, er det forskelligt, hvordan de etablerede foreninger finansierer deres udgifter til uddannelse af nye bydelsmødre og aktiviteter. Nogle foreninger lever af frivillige § 18-midler, andre indgår som en del af helhedsplaner, mens andre har et fast driftstilskud fra kommunen.

Forslag til finansiering:

Første år

Andet år

Løn til koordinator 1 dag om ugen i max 2 år

Finansieres indenfor rammen

Finansieres indenfor rammen

10 grunduddannelseskurser

23.000

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

0

Finansieres på driftsloftet for integrationsområdet

Aktiviteter og arrangementer

12.000

10.000

I alt

35.000

10.000

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender iværksættelse af et 2-årigt bydelsmødre-projekt i Brønderslev Kommune.

Personale

Forslaget indebærer, at en familiekonsulent i integrationsafdelingen anvender en dag om ugen i op til 2 år på opgaven som koordinator for projektet.

Økonomi

Udgifterne kan afholdes indenfor nuværende budget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Omlægning af bostøtteområdet


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Fagforvaltningerne for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd ønsker at igangsætte et projekt omkring omlægning af bostøtteområdet. Fagforvaltningen har udarbejdet kommissorium for løsning af opgaven.

Beskæftigelses- og Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om projektet skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i PWC's analyse af Det Specialiserede Voksenområde og UngeCentret samt Masterplan for området anbefales det, at der i Brønderslev Kommune arbejdes med omlægning af bostøtteområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd har udarbejdet kommissorium, se bilag 1, indeholdende følgende delopgaver:

 • Implementering af pakke-struktur for § 85
 • Etablering af "Før-bostøtte"-tilbud
 • Udvikling af varierede og fleksible tilbud efter § 85
 • Faglighed, dokumentation og effekt i bostøtten

Projektet forventes at være afsluttet senest den 1. juli 2017.

Fagforvaltningerne for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender, at arbejdet med ovenstående i gangsættes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. februar 2017, pkt. 4:

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

a) Temadag om Rammeaftalen den 28. april 2017.

Beslutning

b) Frikommuneforsøg – projektet er blevet godkendt. Brønderslev Kommune deltager i projektet omkring forsøg med samtaler med de forsikrede ledige.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg den 9. marts 2017, kl. 9.00 – 16.00.

Til toppen


11. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 7. februar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer