Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 13. marts 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Bedre veje til ungdomsuddannelse - ekspertgruppens anbefalinger


Resume

Sagsforløb: BE

I januar 2016 blev der nedsat en ekspertgruppe. Ekspertgruppen har af regeringen fået til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan antallet af unge, der falder fra en ungdomsuddannelse nedbringes og hvordan alle unge får et tilbud, som hjælper dem videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Ekspertgruppen er nu kommet med sine anbefalinger, som er centreret omkring 4 hovedområder:

 • Der indføres en ny 100 % målsætning den hidtidige målsætning om, at 95 af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
 • Indsatsen skal sammentænkes, der skal være bedre sammenhæng i indsatsen og smidigere overgange mellem tilbud.
 • Der skal etableres et nyt forberedende uddannelsestilbud, som forankres kommunalt og erstatter eksisterende tilbud.
 • Der skal udarbejdes en implementeringsstrategi som sikrer, at ændringerne skaber den nødvendige forandring i praksis for de unge.

Chef for UngeCentret Hanne Neergaard kommer til Beskæftigelsesudvalgets møde kl. 14,30.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I det nedenstående gennemgås de 4 hovedområder i ekspertgruppens anbefalinger.

Ny målsætning på 100 %

Ekspertgruppen mener, at 95-procent-målsætningen, der med forskellig ordlyd har været en politisk trosbekendelse i over 20 år er utilstrækkelig, da den ikke rummer de unge, der ikke er i stand til at gennemføre en uddannelse.

Ekspertgruppen foreslår derfor en 100 % målsætning, som betyder, at 90 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (10 procent), skal opnå erhvervskompetence via bl.a. beskæftigelse.

100-procent-målsætningen rummer en anerkendelse af beskæftigelse, som en vej til erhvervskompetencer. Målsætningen forventes dog at videreføre det politiske fokus på uddannelse som den primære vej for unge. Men samtidig forventes den at føre til nye beskæftigelsesrettede initiativer for gruppen af unge, som har glæde af en anden uddannelsesvej.

En sammenhængende kommunal indsats

De unge skal i dag navigere mellem mange forskellige tilbud. De forberedende uddannelsestilbud der i dag anvendes kan sammensættes i omkring 200 forskellige kombinationer. Det gør området uoverskueligt. Særligt for den enkelte unge.

I dag er der ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem tilbuddene. Det betyder for mange unge, at de tager flere forberedende forløb og ungdomsuddannelser, med forskelligt udfald, eller at de simpelthen bliver bremset eller falder ned mellem flere stole i overgangene mellem tilbud og aktører. For de unge kan det derfor være en udfordring i sig selv, at forvalte de mange kontakter.

Ekspertgruppens anbefalinger om en kommunal ungeindsats sigter samlet set mod at styrke og fremme sammenhængen og kvaliteten i indsatserne i udskolingen samt sikre bedre og mere smidige overgange mellem tilbud. Konkret anbefaler ekspertgruppen, at den kommunale ungeindsats overtager funktionerne i UU og får ansvar for den unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro. Den kommunale ungeindsats skal derfor varetage de funktioner, der i dag hører under UU samt de vejledningsfunktioner, der varetages af jobcentrene.

Ekspertgruppen anbefaler endvidere, at der etableres en stærk fælles struktur mellem jobcenter-funktioner og øvrige kommunale funktioner og indsatser i forhold til de unge. Det skal sikre én indgang for den unge. Det kan for eksempel ske i form af samorganisering, som det i dag er tilfældet i en række kommuner.

Herudover anbefaler ekspertgruppen, at den unge skal have én gennemgående kontaktperson, der hjælper dem med at finde vej fra grundskolen, på tværs af indsatser, til optagelse på og afslutning af den forberedende Uddannelse og/eller ungdomsuddannelserne.

I forhold til ovenstående anbefalinger skal det bemærkes, at Brønderslev Kommune allerede har etableret en fælles indgang for de unge i form af UngeCentret, hvor der er en stærk fælles struktur mellem fagområderne, så de unge ikke falder ned mellem flere stole. I UngeCentret er UU ligeledes forankret. (UU blev i 2015 virksomhedsoverdraget til Brønderslev Kommune).

Etablering af en ny forberedende uddannelse

Der er behov for et bredt og fleksibelt uddannelsestilbud, der imødekommer de unges diversitet og forskellige behov. I dag beror en fleksibel anvendelse af uddannelsesmulighederne på, at uddannelsestilbuddene kombineres på tværs af lovgivning, institutionelle og økonomiske rammer. De mange forskellige enkeltstående tilbud, der er opdelt lovgivningsmæssigt og institutionelt, understøtter ikke et tværgående blik på de unges behov, smidige overgange eller helhedstænkning i indsatsen.

For at styrke sammenhængen og den samlede kvalitet i de uddannelsesmuligheder, der findes på det forberedende område i dag, foreslår ekspertgruppen derfor, at der etableres en ny forberedende Uddannelse, som erstatter de nuværende forberedende tilbud.

Udgangspunktet for den Forberedende Uddannelse er, at de eksisterende tilbud for unge under henholdsvis 25 år og 30 år – produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse (egu), KUU, Forberedende Voksenuddannelse (FVU), Almen voksenuddannelse (avu) og ordblindeundervisning (OBU) – integreres i det nye tilbud. Det betyder, at disse uddannelsestilbud til den omfattede målgruppe nedlægges, og der slås i princippet en streg over alle eksisterende retskilder for tilbuddene, således kompleksiteten sænkes.

Systemets kompleksitet sænkes ydermere ved, at forløbet for den unge fremadrettet vil være bestemt af vedkommendes uddannelsesplan, som derfor også vil fungere som nøglen til de respektive tilbud. Ekspertgruppen anbefaler, at kommunerne får det entydige ansvar for at koordinere indsatsen og understøtte den unge via uddannelsesplanen.

Det foreslås endvidere, at finansieringen opdeles mellem stat og kommune, dog med en betydelig kommunal medfinansiering.

Kapacitetsopbygning, opfølgning og implementering

Det er afgørende for den Forberedende Uddannelse, at der sker en styrkelse af de professionelle aktører, undervisere m.fl., der samarbejder omkring de unge. Dette kræver strategisk udvikling på alle niveauer – herunder at der i sektoren iværksættes tiltag til at støtte de professionelle i at dygtiggøre sig yderligere til at løfte og hæve kvaliteten i indsatsen for de unge.

Ekspertgruppen anbefaler, at der udarbejdes en ambitiøs implementeringsstrategi, der inddrager og tager højde for eksisterende god praksis, og som samtidig sikrer, at anbefalingerne skaber den nødvendige forandring i praksis for de unge.

Regeringen har i en pressemeddelelse den 28. februar 2017 oplyst, at de vil arbejde videre med ekspertgruppens anbefalinger og, at der i løbet foråret vil der blive inviteret til politiske drøftelser om det videre arbejde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på implementering af investeringsstrategi for udsatte unge i UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

I januar 2017 startede UngeCentret arbejdet med en investeringsstrategi på udsatte-området, som er inspireret af den såkaldte Sveriges-model.

Arbejdet med strategien forløber planmæssigt, og en række tiltag er allerede søsat.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 startede UngeCentret arbejdet med den investeringsstrategi på udsatte-området, som indgår i Brønderslev Kommunes budgetaftale for 2017.

Strategien er inspireret af Sveriges-modellen og består af en mere fremskudt indsats for de udsatte unge med fokus mindre indgribende foranstaltninger, øget inddragelse af netværk og et tættere tværfagligt samarbejde omkring den unge.

Ultimo februar 2017 er status på implementering af investeringsstrategien følgende:

 • Sager er fordelt, således at hver rådgiver har mellem ca. 25 og 35 sager.
 • Mobiltelefoner og IPads er indkøbt, således at alle rådgivere har mulighed for at arbejde optimalt ude i marken.
 • Tilgængelighed: Telefontiden er nedlagt. Medarbejderne er til rådighed på mobiltelefoner og ringer tilbage snarest muligt.
 • Der laves afmålte/tidsbegrænsede kontrakter med leverandører på både kontaktpersoner, plejefamilier, opholdssteder og andre. Dette signalerer, at den forventede udvikling nås, og at indsatserne ikke er uendelige. Derudover undgås opsigelsesvarsler hos leverandører.
 • Leverandører kommer med bud på, hvordan de kan løse tidsbegrænsede opgaver målrettet.
 • Alle kontrakter, handleplaner m.m. skal bære præg af læringsperspektivet. Hvor er den unge på vej hen - hvad er drømmen, og hvad er de første skridt til at begynde denne plan?
 • Plejevederlag forhandles med plejefamilier i forbindelse med opfølgning. Foreløbig er 10½ plejevederlag genforhandlet, hvilket giver en årlig besparelse på 500.000 kr.
 • Der er udarbejdet et fælles brev, hvor både læringsfokus og vederlagsforhandling forklares for plejefamilierne.
 • Der er fokus på at komme ned ad indsatstrappen - både på enkeltsagsniveau, på sagsbehandlingsmøder og til visitationsmøder.
 • Der udvikles løbende nye tiltag på indsatstrappen, både tværkommunalt og i eget regi. Det kan fx være grupper, fritidsfamilier og lign.
 • Der oprettes løbende de nødvendige registreringsmuligheder i fagsystemet. Derudover er der fokus på datadisciplin, således at udtræk fra systemet er valide.
 • Økonomi-del tilkobles fagsystem fra 1. marts 2017 i forbindelse med, at ny administrativ medarbejder starter.
 • Fokus på serviceniveauer er begyndt i forhold til, om de kan bidrage i processen med at komme ned ad indsatstrappen.
 • Der er indgået aftale med kommunens skoler med en overbygningsdel om, at rådgiverne har træffetid på skolerne hver 14. dag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Formandens årsberetning 2016


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen fremsender sin årsberetning til godkendelse.

Knud Jørgensen kommer til Beskæftigelsesudvalgets møde kl. 15,00.

Byrådet skal tage stilling til, om årsberetningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Knud Jørgensen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender formandens beretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 4:

Formandens beretning blev godkendt.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valgborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Beslutning

Knud Jørgensen kom til mødet og fremlagde Integrationsrådets beretning for året 2016.

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Teaterforestilling om nytilkomne unge flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Børn og Kultur inviterer i samarbejde med Integrationsrådet til teaterforestilling med C:NTACT. Stykket hedder "Hvad laver de her" og omhandler historier fra nytilkomne unge flygtninge.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til deltagelse i arrangementet.

Sagsfremstilling

Teaterforestillingen "Hvad laver de her" er en turnéforestilling, hvor der bliver præsenteret en række stærke personlige historier fra nytilkomne flygtninge. Arrangementet henvender sig til alle over 13 år - borgere såvel som fagpersoner, der ønsker at få et indblik i, hvorfor man vælger at flygte fra sit hjemland, og hvordan tilværelsen ser ud som ung og ny i Danmark.

Stykket forventes samtidig at lægge op til en god konstruktiv debat i forhold til forskellige udfordringer omkring flygtninge.

Arrangementet afholdes den 23. maj 2017 fra kl. 19.30-21.00. Det er gratis at deltage, men da der er begrænsede pladser, er det nødvendigt at tilmelde sig.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalgets medlemmer drøfter deltagelse i arrangementet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 12:

Formanden Knud Jørgensen opfordrer medlemmerne til at deltage i arrangementet.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valgborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Beslutning

Udvalgets medlemmer opfordres til at deltage i arrangementet.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Der er stor opmærksomhed på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats både nationalt og lokalt. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på Brønderslev Kommunes indsats på området, som fokuserer på Jobcentrets deltagelse i et beskæftigelsesrettet projekt, etablering af IGU-forløb, ISS' og AOF's indsatser samt et tiltag, integrationsafdelingen har iværksat med "Dansk på jobbet".

Overordnet set viser status, at der er en tilfredsstillende fremdrift i indsatserne og resultaterne på området.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er 230 borgere omfattet af integrationsprogrammet og modtagere af integrationsydelse primo marts 2017. Både nationalt og lokalt er der fokus på, at flere borgere i denne målgruppe skal i job. Det er også et ministermål og deraf et mål i Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på Brønderslev Kommunes indsats og resultater på området (se bilag), der fokuserer på:

 • Arbejdet med et 3-årigt projekt, som Jobcentret er bevilget af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
 • Etablering af IGU-forløb
 • "Dansk på jobbet", som er et nyt tiltag
 • ISS' virksomhedsrettede indsats for de jobparate borgere omfattet af integrationsloven
 • AOF's beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate borgere omfattet af integrationsloven

Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har det seneste år arbejdet målrettet med at udvikle den beskæftigelsesrettede indsats. Resultater af arbejdet ses blandt andet ved, at Brønderslev Kommune nu befinder sig på niveau med landstallene i forhold til antal jobparate og antal virksomhedstilbud på integrationsområdet. Her lå Brønderslev Kommune tidligere under landsniveau.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager status på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune indgår sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et netværk om frikommuneforsøg under temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Brønderslev Kommune har i første ansøgningsrunde deltaget i en ansøgning om formkrav ved lovpligtige samtaler på området for forsikrede ledige. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu meldt tilbage, at regeringen har imødekommet ansøgningen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er sammen med de øvrige nordjyske kommuner med i Frikommuneforsøg II under temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet".

Forsøget varer fra 2016 og frem til juli 2020. Der er i perioden mulighed for at fremsende konkrete forsøgsideer til Økonomi og Indenrigsministeriet.

Første ansøgningsrunde var den 1. december 2016. Næste gang er den 1. maj 2017 og tredje gang den 1. november 2017.

Første ansøgningsrunde

Til ansøgningsrunden den 1. december 2016 fremsendte det nordjyske netværk i alt 7 ansøgninger vedrørende følgende forsøg:

 • Formkrav ved lovpligtige samtaler
 • Mikrolån
 • Arbejdsmarkedserfaring for udsatte borgere ved gunstigere fradrag for lønindtægt
 • Iværksætteri for udvalgte målgrupper, herunder bl.a. dimittender
 • Fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene
 • Fleksible rammer for uddannelse
 • Individuelt og fleksibelt integrationsprogram

Brønderslev Kommune er medansøger på den første ansøgning om formkrav ved lovpligtige samtaler, hvor Brønderslev Kommune deltager i forhold til de forsikrede ledige.

Den 1. februar 2017 kom der tilbagemelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Overordnet er det vurderingen, at der er udarbejdet 7 velbegrundede ansøgninger. Regeringen har dog kun kunnet imødekomme 5 ansøgninger – helt eller delvist, mens to ikke har kunnet imødekommes.

Helt eller delvist imødekomne ansøgninger:

 • Formkrav ved lovpligtige samtaler
 • Mikrolån med følgende ændringer: Målgruppen indsnævres til kun at omfatte jobparate/uddannelsesparate borgere.
 • Forholdstalskrav
 • Fleksible rammer for uddannelse
 • Iværksætteri med følgende ændringer: Der kan kun imødekommes den del af ansøgningen, der vedrører dimittender. Derfor ændres ansøgningen således, at integrationsborgere ikke længere er omfattet.

For de imødekomne ansøgninger gælder, at hele netværket som udgangspunkt kan anvende fritagelsesbestemmelserne, men for endeligt at kunne deltage afventes pt. en tilbagemelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Dog er det en betingelse for forsøget med Mikrolån, at det som udgangspunkt kun er Aalborg Kommune, der deltager i dette forsøg. De øvrige kommuner vil særskilt skulle ansøge regeringen om også at deltage.

Ikke imødekomne ansøgninger:

 • Arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige: ikke imødekommet, da regeringen vil afvente evaluering af et lignende forsøg, der blev afsluttet i 2016.
 • Individuelt og fleksibelt integrationsprogram: ikke imødekommet, da regeringen ikke ønsker en delvis tilbagevenden til det tidligere integrationsprogram.

Den videre proces

Der foreligger nu en opgave for kommunerne i at sikre en hensigtsmæssig implementering og igangsætning af forsøgene, samt at udarbejde evalueringsdesigns for forsøgene.

I Jobcenter Brønderslev vil dette foregå i tæt samarbejde med relevante parter i LAF/a-kasserne ud fra en proces, som blev besluttet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 9. januar 2017.

Dertil kommer, at der i samarbejde med KORA afholdes en opstartende workshop den 2. marts 2017 med fokus på evaluering. Her deltager repræsentanter fra netværket med KORA, STAR, KL, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og Rambøll.

Når de imødekomne ansøgninger er politisk vedtaget ved lov af Folketinget i foråret, vil de kunne iværksættes fra juli 2017.

Anden ansøgningsrunde

Til 2. ansøgningsrunde den 1. maj 2017 bidrager Brønderslev Kommune med input til 1 ansøgning. Det drejer sig om:

 • Fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams

De øvrige nordjyske kommuner arbejder på ansøgninger inden for følgende emner:

 • Undtagelse af bestemmelserne om at give aktivitetsparate unge uddannelsespålæg.
 • Brug af psykologer i indsatsen til behandling
 • Fleksibilitet på sygedagpengeområdet, herunder fx lempede krav om lægeattester
 • Forsøg med 8 ugers virksomhedspraktik for udvalgte målgrupper af forsikrede ledige

Den videre proces

Ansøgningerne skal være færdigbeskrevet senest den 20. marts 2017, hvorefter de fremsendes til politisk behandling i alle kommuner.

For Brønderslev Kommune gælder det, at ansøgningen om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams sendes til politisk behandling i Beskæftigelsesudvalget den 3. april og Byrådet den 26. april 2017.

Ansøgningerne fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. maj 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Jobmesse - Mød og Match


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev foreslår, at der holdes en jobmesse på Idrætshøjskolen i Brønderslev i foråret 2017. Jobmessen vil være målrettet alle jobsøgende borgere i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal afholdes en jobmesse i foråret 2017.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev holdt i oktober 2016 en jobmesse på integrationsområdet, hvor borgere og virksomheder fik mulighed for at mødes direkte. Alle deltagende parter gav efterfølgende udtryk for at have fået ny viden og nye kontakter med hjem fra arrangementet.

På baggrund af de positive erfaringer med jobmessen på integrationsområdet godkendte Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2016, at Jobcentret arbejdede videre med at anvende metoderne fra jobmessen til andre målgrupper.

Jobcentret barsler derfor med en jobmesse med samme titel og logo - "Mød og Match" - som blev anvendt på jobmessen i oktober. Den kommende jobmesse vil sætte fokus på de sæsonjobs, der dukker op henover sommeren. Sæsonjobbene inviterer også til småjob, som er relevant for de mere udsatte ledige.

Målgruppen for jobmessen vil være alle jobsøgende i Brønderslev Kommune.

Formålet med jobmessen vil være at hjælpe virksomhederne til at få den arbejdskraft, de har brug for, og hjælpe de jobsøgende i kommunen med at få et job.

Arrangementet vil foregå i foråret 2017. Den konkrete dato for jobmessen er endnu ikke fastsat.

På et samarbejdsmøde i Jobcentret den 1. marts 2017 blev de lokale A-kasser orienteret om planerne om en ny jobmesse.

Jobcentret vil i den kommende tid kontakte virksomheder om deltagelse og forberede de ledige på at præsentere sig selv og deres kompetencer på jobmessen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der afholdes en jobmesse i foråret 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


10. Status på driftslofter for 2016 og disponering 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Der har i 2016 været et forbrug på ca. 29 mio. kr. (brutto) til indsatser på beskæftigelsesområdet, som afholdes under driftslofterne. Udgifterne holdes i 2016 indenfor budgetrammen.

I 2017 er der disponeret med et samlet budget til indsatser under driftslofterne på 27 mio. kr. (brutto). Budgetrammen er på ca. 28 mio. kr. (brutto).

Regnskabet for 2016 fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om disponeringen af udgifterne for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der har samlet set været et forbrug til indsatser under driftslofterne på ca. 29 mio. kr. (brutto). Udgifterne holdes indenfor budgetrammen.

Udgifter er fordelt på følgende måde:

Udgifter med 50 % refusion under driftslofter (loftet er dynamisk og fastsættes i forhold til antallet af ledige og sygemeldte)

 • 5,5 mio. kr. på forsikrede ledige
 • 16,2 mio. kr. på kontanthjælp og uddannelseshjælp
 • 1,9 mio. kr. på sygedagpenge
 • 2,3 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 3,1 mio. kr. på revalidering

Forslag til disponering af indsatser i 2017

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til disponering af udgifterne under driftslofterne for 2017. Der er disponeret med indsatser for 27 mio. kr. brutto. Budgetrammen udgør ca. 28 mio. kr.

Udgifter med 50 % refusion under driftslofter (loftet er dynamisk og fastsættes i forhold til antallet af ledige og sygemeldte)

 • 4.2 mio. kr. på forsikrede ledige
 • 16,2 mio. kr. på kontanthjælp og uddannelseshjælp
 • 1,5 mio. kr. på sygedagpenge
 • 2,4 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 2,7 mio. kr. på revalidering

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager regnskabet for 2016 til orientering og godkender disponeringen af udgifterne under driftslofterne for 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Budgettet til aktivering er på ca. 28 mio. kr. Der er pt. budgetteret med 27 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Der ønskes et notat om udviklingen på revalideringsområdet.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status på virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune fik den 5. september 2016 tilsagn om tilskud fra puljen til en særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb. Målet med puljen var at øge antallet af personer i ressourceforløb, som deltager i et virksomhedsrettet tilbud, fra 17 personer til 37 personer.

Status for indsatsen viser, at målet er indfriet, da der ved afslutningen af projektet i december 2016 var 40 personer i gang med et virksomhedsrettet tilbud.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes på at forlænge kontrakterne med de to aktører.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har deltaget i indsatsen for mere virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb. Som et element i indsatsen blev der indgået samarbejde med Quick Care og Markman i forhold til at etablere flere virksomhedspraktikker for målgruppen. Samtidig har en virksomhedskonsulent deltaget ved rehabiliteringsteamets møder med henblik på at skærpe det virksomhedsrettede fokus i rehabiliteringsteamets indstillinger til indsatser i ressourceforløb.

Det har vist sig at være meningsfuldt at inddrage en virksomhedskonsulent i rehabiliteringsteamet, da det i dialogen med borger har kunnet konkretiseres, hvordan borgerens arbejdsevne omsættes til reelle arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedet, trods fysiske og/eller psykiske skånebehov. Rehabiliteringsteamet kan dermed pege på relevante parallelindsatser, hvor en virksomhedsrettet indsats iværksættes og gennemføres samtidig med fx behandling i sundhedsvæsnet, mentor- eller bostøtte eller anden helbredsmæssig eller social indsats.

Målsætningen for indsatsen var, at antallet af personer i virksomhedsrettet tilbud skulle øges fra 17 personer ved projektets start, til 37 personer ved projektets ophør med udgangen af december 2016.

Opgørelsen fra STAR viser, at der i oktober 2016 var 30 personer i virksomhedsrettede tilbud, i november 2016 var antallet steget til 32 personer og i december var tallet 40 personer. Målsætningen er således indfriet.

Kun to ud af de 13 kommuner, der har deltaget i puljeprojektet, har indfriet målsætningerne.

De to aktører har samlet set haft henvist 19 personer, heraf er der etableret virksomhedspraktik for 14 personer (en del dog først efter 1.januar 2017). Aftalerne med de to aktører løber til 31. marts 2017.

Samarbejdet med Markman og Quick Care er et godt supplement til den indsats, som Jobcentrets egne virksomhedskonsulenter kan tilbyde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning og godkender, at der arbejdes på at forlænge kontrakterne med de to aktører. Kontrakterne vil blive fremsendt til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Afsluttende status på psykologfagligt læringsforløb på beskæftigelsesområdet i UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev har i perioden fra den 1. september 2016 til den 28. februar 2017 gennemført et psykologisk læringsforløb på beskæftigelsesområdet i samarbejde med Quick Care.

UngeCentret oplever, at læringsforløbet har styrket sagsbehandlernes viden og sikkerhed i forhold til at arbejde med de psykisk sårbare unge og deraf bidraget til skarpere indsatsforløb for de langvarige modtagere af uddannelseshjælp.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

En sagsgennemgang af aktivitetsparate unge, som modtager uddannelseshjælp i UngeCenter Brønderslev, viste i efteråret 2015 en stor andel unge med psykiske vanskeligheder.

UngeCenter Brønderslev indledte på den baggrund et samarbejde med Quick Care om et psykologisk læringsforløb på beskæftigelsesområdet i februar 2016. Samarbejdet fungerede godt og bidrog til at styrke UngeCentrets uddannelsesrettede indsats for de unge med psykiske problemstillinger.

For at sikre fortsat udvikling i indsatsen besluttede Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2016 at videreføre forløbet med Quick Care i perioden fra den 1. september 2016 til den 28. februar 2017. Denne gang med fokus på unge med flere sagsforløb bag sig og med fokus på etablering af parallelforløb for de unge med psykiske problemstillinger.

Quick Cares psykolog har i kontraktperioden opholdt sig 15 timer pr. uge på UngeCentret og har leveret:

 • Psykologfaglig sparring i komplekse sager. Sideløbende har psykologen deltaget i samtaler med henblik på opkvalificering i samtale- og spørgeteknik
 • Gruppesupervision med henblik på metodeudvikling og faglig understøtning af rollen som koordinerende sagsbehandler
 • 4 temadage, hvor det overordnede fokus har været på uddannelse og beskæftigelse på trods af psykisk lidelse

Udbyttet af forløbet med Quick Care har ifølge medarbejdere og ledere på UngeCentret været, at sagsbehandlerne har opnået øget viden og sikkerhed i forhold til at arbejde med de psykisk sårbare unge, og kontakten til de unge er blevet bedre. I forhold til de kendte borgere, som har flere sagsforløb bag sig, har der i læringsforløbet været fokus på en ny tilgang, som hjælper til at se de unges situation på ny og til, at de unge selv tager ansvar. Forløbet har på denne vis lagt sig i forlængelse af empowerment-tilgangen, som UngeCentret har haft succes med i empowerment-projektet og er i gang med at implementere i hele UngeCentret.

Samarbejdet med Quick Care har fungeret tilfredsstillende i kontraktperioden. I forlængelse af læringsforløbet har UngeCentret noteret et behov for supervision, som også vil tjene til at fastholde den viden, som er opnået gennem de to læringsforløb. UngeCentret har på denne baggrund indgået en aftale med Quick Care om at levere supervision til rådgivere og mentorer på beskæftigelsesområdet hver anden måned frem til den 31. januar 2017. Udgifterne hertil finansieres indenfor budgettet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


13. Læring og anbefalinger fra langtidsledighedsprojektet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune modtog i december 2015 tilskud fra puljen til ledige med særlige udfordringer. Gennem projektet identificeres nyledige forsikrede ledige, som er i risiko for langtidsledighed. De ledige tilbydes samtaler og indsatser, der kan modvirke langtidsledighed.

Projektet har været i gang siden februar 2016 og Fagforvaltningen for Beskæftigelse har samlet op på erfaringer og resultater for projektet. I alt 80 personer har været eller er henvist til indsatsen. Resultaterne for projektet viser, at 37 personer er afsluttet i indsatsen, heraf er 23 kommet i job og 3 er kommet i uddannelse.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til godkendelse af, at ledige i risiko for langtidsledighed med trivselsproblemer kan benytte tilbud hos Quick Care samt forløbet hos Ballisager, sidstnævnte med en klippekortsordning.

Sagsfremstilling

Brønderslev kommune modtog i december 2015 tilskud fra puljen til ledige med særlige udfordringer. Gennem projektet identificeres nyledige forsikrede ledige, som er i risiko for langtidsledighed. De ledige tilbydes samtaler og indsatser, der kan modvirke langtidsledighed.

Identifikationen af ledige i risiko for langtidsledighed sker på følgende måde:

Den ledige på Jobnet besvarer 10 centrale spørgsmål fra STAR i et forberedelsesskema (→ Udløser trin 2).

Via et onlineværktøj udarbejdet af STAR, foretages en analyse af den lediges baggrundsdata(alder, køn ledighedshistorik, etnicitet mv).

Rådgiveren i jobcentret forholder sig til forberedelsesskema og onlinescreeningen og afholder en særligt tilrettelagt visitationssamtale, hvor der er tegn på risiko for langtidsledighed.

Projektet indebærer, at ledige i risiko for langtidsledige mødes af en særlig indsats, som omfatter et tæt samtaleforløb med ugentlige samtaler. Samtalerne skal, hvor det er relevant, motivere den ledige til uddannelse. Derudover er der tilbud om personlig jobformidling hos Ballisager og mulighed for etablering af trivselsfremmende foranstaltninger hos Quick Care, hvis der er behov herfor. Der kan være tale om enkelte samtaler hos psykolog eller hjælp til træning, der kan afhjælpe evt. fysiske skavanker.

Projektet omfatter 80 ledige, som nu er visiteret til projektet.

Indtil videre har 37 afsluttet indsatsen. Resultaterne for de afsluttede er følgende:

 • 23 er kommet i job
 • 3 er kommet i ordinær uddannelse
 • 7 er afmeldt grundet sygdom
 • 3 er fraflyttet kommunen
 • 1 er gået på barsel

Evaluering og anbefalinger til fremadrettet indsats

STAR vil efter projektafslutning pege på, hvilke indsatser, der har effekt i forhold til at forebygge langtidsledighed.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har imidlertid allerede en klar oplevelse af, at den systematiske screening, samt det at tilbyde ledige i risiko for langtidsledighed en særlig indsats,har en effekt. Derfor ønsker jobcentret at fortsætte med at kontakte alle nyledige for at få dem til at udfylde forberedelsesskemaet. Afholdelsen af visitationssamtalen med brug af ”edderkoppen” arbejdes der i foråret på at brede ud, så jobkonsulenterne også kan holde denne type samtaler.

Der er ikke personalemæssige ressourcer til at fortsætte et så intensivt samtaleforløb, som der har været i projektet, men jobcentret foreslår, at ledige i risiko for langtidsledighed får ”kortere frist” i forhold til bookning af samtaler med jobcentret – og dermed få tilbud om flere samtaler end de øvrige ledige.

I projektet har der været henvist til et 10 ugers forløb med en personlig jobformidler hos Ballisager. Erfaringerne har vist, at forløbene ofte afbrydes på grund af de lediges ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvilket ikke har været hensigtsmæssigt. Der vurderes imidlertid alligevel at være behov for muligheden, for at henvise til et tilbud hos Ballisager, hvor ledige kan få målrettet karriererådgivning (fx ved behov for brancheskift) og adgang til Ballisagers netværk. Et sådant tilbud vil også være et relevant alternativ for ledige med længere ledighed.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at ledige i risiko for langtidsledighed tidligt i ledighedsforløbet kan få tilbudt 1-4 samtaler hos Ballisager på et klippekort. Dette tilbud vil således adskille sig fra Ballisagers tilbud til reelt langtidsledige, hvor der henvises til 13 ugers forløb med indlagte virksomhedsrettede indsatser.

Jobcentret ønsker ligeledes fortsat at kunne tilbyde trivselsfremmende foranstaltninger til de få, hvor det vurderes at en samtale med psykolog kan fremme jobmulighederne. For at styre omfanget vil kompetencen hertil ligge hos fagkonsulenten.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning og godkender, at

 • ledige i risiko for langtidsledighed med trivselsproblemer kan benytte tilbud hos Quick Care,
 • forløb hos Ballisager, hvor det er relevant, kan udgøres af et klippekort med 1-4 samtaler i stedet for et sammenhængende aktiveringsforløb.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Opgørelsen viser et samlet fald i antallet af fuldtidspersoner på ca. 200 personer fra januar 2016 til januar 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesområdet. Dataene kommer fra jobindsats. Tallene viser, at der har været et samlet fald i antallet af fuldtidspersoner på ca. 200 personer fra januar 2016 til januar 2017. Der har især været en positiv udvikling på A-dagpenge, uddannelseshjælp og sygedagpenge. Ligeledes kan der konstateres et fald i antallet af personer på førtidspension. Samtidig er der kommet flere personer i fleksjob. Når det gælder kontanthjælp ses ligeledes et fald, som dog har sammenhæng med, at nogle kontanthjælpsmodtagere i juli 2016 overgik til integrationsydelse.

Det skal bemærkes, at der endnu ikke er kommet tal på sygedagpenge for januar 2017, hvorfor det er tallene for december måned 2016 der også fremgår for januar 2017.

Fagforvaltningen for beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

a) Regnskab 2016

Regnskab 2016 på Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 23,8 mio. kr., der hovedsagelig kan henføres til følgende:

A-dagpenge

18,1 *)

Førtidspension

2,1

Sygedagpenge

1,2

Uddannelseshjælp

1,1

Integration

0,7

Handicap og Psykiatri

0,3

*) Heraf forventes 12,0 mio. at skulle tilbagebetales i midtvejsregulering (jf. budgetopfølgning for 3. kvartal 2016)

Beslutning

Orienteringen blev taget efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Udvalgets møde den 3. april 2017 flyttes til den 5. april 2017, kl. 9.00.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Ny kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 14. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer