Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 5. april 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Deltagelse i frikommuneforsøg - anden ansøgningsrunde


Resume

Sagsforløb: BE/LAF/BY

Det nordjyske frikommunenetværk har til anden ansøgningsrunde udarbejdet 4 forsøgsansøgninger. Brønderslev Kommune har deltaget med input til en af ansøgningerne, som handler om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i et forsøg om at fritage visse sager fra behandling på rehabiliteringsteammøder.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i andre forsøgsansøgninger.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum er inviteret til at afgive bemærkninger i sagen på et ekstraordinært møde den 18. april 2017.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i Frikommuneforsøg II inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet".

Frikommuneforsøget varer fra efteråret 2016 til medio 2020. Der er i perioden mulighed for tre gange at fremsende konkrete forsøgsidéer til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på godkendelse i regeringen, hvorefter forsøgene fremsættes for Folketinget til lovbehandling.

Første ansøgningsrunde til frikommuneforsøg var den 1. december 2016. Her deltager Brønderslev Kommune i et godkendt forsøg om formkrav ved lovpligtige samtaler for forsikrede ledige.

Fristen for anden ansøgningsrunde er den 1. maj 2017, og tredje gang er den 1. november 2017.

Til anden ansøgningsrunde har det nordjyske frikommunenetværk udarbejdet 4 konkrete ansøgninger, som handler om:

 • Fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams
 • Psykologbehandling
 • Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet
 • Delvis fritagelse fra uddannelsespålæg for en særlig delmålgruppe

Brønderslev Kommune har deltaget med input til den første ansøgning om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams.

Der er tale om en rammeansøgning, som giver mulighed for, at den enkelte kommune kan afgøre, hvilke målgrupper og elementer i forsøget, kommunen ønsker at arbejde med.

Ansøgningen er opdelt i 4 temaer, som skal give kommunerne mulighed for,

 1. at fritage visse sager, der skal behandles på rehabiliteringsmøder i forhold til jobafklaring, fleksjob og seniorførtidspension,
 2. at vælge, om der er behov for at indhente LÆ265-erklæring som led i rehabiliteringsplanens forberedende del,
 3. selv at vælge, hvilken sundhedsfaglig rådgivning der anvendes i forbindelse med løbende sager,
 4. fritagelse til at gennemføre rehabiliteringsmøder ved akut fravær.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøgets første tema. Dette gælder i forhold til jobafklaringssager, hvor vurderingen er, at der både fra et borgerperspektiv og et systemperspektiv vil være væsentlige fordele ved at fritage visse sager fra behandling i rehabiliteringsteamet.

I Brønderslev Kommune er Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) indkaldt til et ekstraordinært møde den 18. april 2017 med henblik på at afgive bemærkninger til frikommuneforsøgets anden ansøgningsrunde. LAF's eventuelle bemærkninger vil dermed komme med i den politiske behandling i Byrådet den 26. april 2017.

I forhold til tredje ansøgningsrunde har det nordjyske netværk den 28. marts 2017 sendt et brev ud til en række interessenter - RAR, BRN, KL, STAR, BM, SIRI, LO Nordjylland og DA - med invitation til at komme med forsøgsidéer, som efterfølgende vil blive vurderet og drøftet i netværket.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøg om at fritage visse sager fra behandling på rehabiliteringsteammøder (første tema i forsøget om fleksibilitet i forhold til rehabiliteringsteams),
 • om Brønderslev Kommune skal deltage i andre forsøgsansøgninger.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at Brønderslev Kommune deltager i forsøg om fleksibilitet i forhold til Rehabiliteringsteam – så visse sager om jobafklaring fritages for behandling i Rehabiliteringsteamet.

Bilag

Til toppen


4. Vendsyssel jobbarometer 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner udarbejder i samarbejde Vendsyssel jobbarometer, som er en prognose for fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft i de 3 kommuner. Prognosen for 2018 foreligger nu.

Prognosen bygger på interviews med 845 repræsentativt udvalgte lokale virksomheder. De 845 virksomheder udgør ca. 12 % af virksomhederne i de tre kommuner, som har mindst én medarbejder ansat. 182 af de 845 virksomheder er fra Brønderslev Kommune.

Prognosen viser overordnet set, at ca. 40 % af de 845 adspurgte virksomheder forventer flere ansatte end i dag, når de kigger et år frem. Lidt over halvdelen af virksomhederne forventer, at medarbejderantallet forbliver konstant. Kun 7,2 % af de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte i begyndelsen af 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Vendsyssel jobbarometer en en prognose, som omfatter 845 virksomheder, der er blevet spurgt om hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder. Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte lærlinge, og om på hvilke områder de fremover forventer rekrutteringsvanskeligheder.

Generelt positive forventninger

Prognosen viser, at virksomhederne generelt har positive forventninger til det kommende år. 40 % af virksomhederne i de tre kommuner forventer, at de om et år har flere ansatte. Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst på 940 medarbejdere frem mod 2018.

Den største fremgang forventes inden for følgende brancher:

 • Metalindustrien
 • Transport med støtteerhverv
 • Byggeri med støtteerhverv
 • Fødevarer og støtteerhverv

Rekrutteringsvanskeligheder er mest udbredt inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbranchen. Der er herudover vanskeligheder med at rekruttere kontorassistenter med specialistkompetencer. Det konkluderes samtidigt, at det kan blive vanskeligt at dække fremtidens behov for kvalificeret arbejdskraft, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes blot om blot få år.

Forskelle kommunerne imellem

Der er dog en række forskellige mønstre mellem de 3 kommuner. Blandt andet er forventningerne blandt virksomhederne indenfor transportsektoren markant større i Hjørring og Brønderslev Kommuner end i Frederikshavn Kommune. Væksten i Brønderslev Kommune skyldes en forventet udvidelse hos én stor lager/logistikvirksomhed, som beskæftiger sig med e-handel.

Ligeledes forventer fødevareindustrien en relativt større vækst i Hjørring og Brønderslev Kommuner i forhold til Frederikshavn Kommune. I Hjørring Kommune skyldes vækstforventningerne, at fiskeindustrien i Hirtshals er i stor fremgang. I Brønderslev ses væksten hos virksomheder, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med landbrug. Landbrug er en branche, der fylder meget i Brønderslev Kommune.

I Frederikshavn forventes der derimod flere ansatte indenfor metalindustrien, grundet kommunens maritime virksomheder.

Stillinger med gode jobmuligheder i Brønderslev Kommune

På baggrund af prognosen er der udarbejdet et jobbarometer for Vendsyssel. Jobbarometeret giver et overblik over hvilke stillinger hvor der er henholdsvis gode muligheder, rimelige muligheder og dårlige muligheder indenfor. Udover det fælles barometer er der også udarbejdet lokale barometre for de tre kommuner.

Det lokale barometer for Brønderslev Kommune viser, at der er gode jobmuligheder indenfor følgende stillingsbetegnelser:

 • Landbrugsmedhjælper
 • Servicetekniker
 • Specialarbejder indenfor jern og metal
 • Specialarbejder indenfor industrien
 • Lager og logistikmedarbejder

Hos Jobcenter og UngeCenter Brønderslev inddrages jobbarometeret, når de ledige skal vejledes i forhold til opkvalificering, men også i forhold til eksempelvis brancheskift således flaskehals situationer kan forebygges.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Jobmesse - status og program


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Jobcenter Brønderslev afholder jobmesse for alle ledige borgere i Brønderslev Kommune den 25. april 2017.

Program for dagen og invitationer til borgere og virksomheder er udarbejdet, og Jobcentret arbejder på en række "gode historier", som vil blive lanceret i forbindelse med jobmessen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 13. marts 2017, at Jobcenter Brønderslev afholder en jobmesse i foråret 2017 for alle borgere i Brønderslev Kommune, som søger arbejde.

Datoen for jobmessen er nu fastsat til den 25. april 2017, og Jobcentret har udarbejdet program og invitationer til borgere og virksomheder. Selve jobmessen vil vare fra kl. 9 til kl. 11. Herefter er virksomhederne inviteret til et kort sparringsmøde.

Jobcentret er i skrivende stund i gang med at invitere virksomheder, som søger arbejdskraft, til at deltage i jobmessen. Foreløbigt har 15 virksomheder takket ja til invitationen. Derudover er de lokale A-kasser inviteret til at have en stand på jobmessen.

Foruden de fysiske invitationer er informationer og invitationer til jobmessen lagt ud på sociale medier - Facebook og LinkedIn.

I forbindelse med jobmessen vil Jobcentret lancere en række "gode historier" om ledige, der er kommet i arbejde. Foruden trykte historier forventer jobcentret at få lavet nogle video-historier, som kan lægges ud på de sociale medier.

Jobcentret arbejder aktuelt også med at hjælpe de udsatte ledige, som primært forventes at søge småjobs, med at få udarbejdet CV'er, som de kan bruge til at præsentere sig selv og udlevere til virksomhederne på jobmessen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Dags dato er der tilmeldt 22 virksomheder.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Initiativpakke med tiltag for bedre ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Forligskredsen bag førtids- og fleksjobreformen er blevet enige om en initiativpakke med tiltag, der skal sikre, at kommunerne får tilrettelagt endnu bedre ressourceforløb.

Tiltagene har fokus på at styrke inddragelse af borgeren og skabe klarere rammer for målgruppen og formålet med indsatsen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

En landsdækkende tilfredsundersøgelse blandt borgere i ressourceforløb, som Beskæftigelsesministeriet har fået udarbejdet, viser, at 43 % af borgerne er tilfredse med deres ressourceforløb. 33 % svarer, at de er utilfredse.

Undersøgelsen peger på en række parametre, som hænger tæt sammen med borgernes tilfredshed med ressourceforløbene. Det drejer sig om:

 • Borgernes motivation
 • Inddragelse af borgerne i forberedelsen af deres sag og på selve mødet i rehabiliteringsteamet
 • En klar plan for, hvad der skal ske i ressourceforløbet
 • Selve indsatsen i ressourceforløbet. Der er generelt stor tilfredshed med at deltage i virksomhedspraktik og med mentorstøtte. Ca. 2 ud af 3 borgere er tilfredse med disse indsatser.

For at styrke borgernes tilfredshed med ressourceforløb og skabe bedre rammer for indsatsen er forligskredsen bag reformen (S, SF, RV, K og LA) blevet enige om en fælles initiativpakke. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har orienteret landets borgmestre herom i et brev den 28. marts 2017. Initiativpakken indeholder følgende tre tiltag:

1. Styrket sundhedsfaglig rådgivning fra den regionale sundhedskoordinator

Borgere i ressourceforløb får ret til i en to-årig forsøgsperiode at få en ekstra vurdering fra en regional sundhedskoordinator, hvis de er bekymret for, om et beskæftigelsrettet tiltag – fx virksomhedspraktik - tager tilstrækkeligt hensyn til deres helbred.

Kommunerne har i dag mulighed for løbende at sparre med den regionale sundhedskoordinator om et konkret tilbud. Den enkelte borger har dog ikke krav på, at kommunen benytter denne mulighed.

Formålet med tiltaget er, at borgerne skal opleve, at der bliver lyttet til dem og at kvalificere det enkelte ressourceforløb.

2. Målgruppe og formål for ressourceforløb tydeliggøres for kommunerne

I en ny orienteringsskrivelse bliver det klargjort, hvem der er i målgruppen for ressourceforløb. Samtidig bliver det tydeliggjort, at formålet med virksomhedspraktik er at udvikle den enkelte borger og ikke at dokumentere, hvad borgeren ikke kan.

3. Målretning af puljen ”Bedre ressourceforløb”

Satspuljen ”Bedre ressourceforløb” målrettes, så der kommer styrket fokus på borgerinddragelse, kommunernes sagsbehandlingstider og et bedre match mellem borger og virksomhed, når der skal etableres praktikophold.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status på revalideringsindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om Jobcentrets og Ungecentrets anvendelse af revalidering.

Der er aktuelt 42 revalidender i Brønderslev Kommune. Heraf er langt størstedelen i gang med uddannelsesrevalidering. Ligesom i de fleste nordjyske kommuner, har der været et fald i antallet af revalidender over det seneste 4 år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Målgruppen for revalidering

Revalidering gives til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at borgere, der har begrænsninger i arbejdsevnen, kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Revalidering kan bringes i anvendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt

 • Borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen
 • Der er en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
 • Der er ikke andre erhvervsrettede aktiviteter efter bl.a. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (eksempelvis tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe borgeren med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Desuden gælder det, at hvis en borger har kompetencer, som kan anvendes til selvforsørgelse inden for andre beskæftigelsesområder end der, hvor de hidtil har haft beskæftigelse, forventes de at søge arbejde inden for dette område, og de vil derfor ikke være i målgruppen for revalidering.

Hvordan bevilges revalidering?

Når jobcentret vurderer, at der er begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan kompenseres gennem andre erhvervsrettede aktiviteter, skal mulighederne for en revalideringsmæssig indsats inddrages i drøftelserne med borgeren og vurderingen af sagen. I vurderingen skal der være fokus på, hvilke kompetencer borgeren besidder, og hvorvidt disse vil kunne bringe borgeren til selvforsørgelse.

I Jobcenter Brønderslev har der i flere år været en gruppe af rådgivere, som er specialiseret i at foretage en vurdering af, om en borger er omfattet af revalideringsbestemmelserne. Der har primært været tale om uddannelsesrevalidering. På sygedagpengeområdet har alle rådgiverne i 2015 fået undervisning i revalideringsbestemmelserne som led i jobcentrets arbejde med sygedagpengestrategien. Revalidering er et fast element i rådgivernes vurdering af mulige indsatser og tilbud, når borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen.

Revalideringsplanen skal tilrettelægges, så borgeren er kompenseret for den nedsatte arbejdsevne, på kortest mulig tid. Samtidig skal en revalideringsplan sigte mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Et revalideringsforløb må højest strække sig over en 5-årig periode.

Udviklingen på revalideringsområdet

I Brønderslev Kommune var der i februar måned 42 fuldtidspersoner, som modtog revalidering. Udviklingen viser, at der har været et fald i antallet af personer på revalidering. Set over en 4 årig periode er antallet af personer, der er i revalidering, blevet halveret.

Tendensen ses dog ikke kun i Brønderslev Kommune. Billedet er det samme i mange af de øvrige nordjyske kommuner, på nær Thisted, her ses en stigning i antallet af revalidender.

Antal fuldtidspersoner

Feb 2014

Feb 2015

Feb 2016

Feb 2017

Udvikling i procent 2014 til 2017

Brønderslev

84

71

63

42

-50

Aalborg

408

337

253

205

-50

Frederikshavn/Læsø

171

129

79

53

-69

Hjørring

192

175

181

152

-21

Jammerbugt

125

94

83

58

-54

Mariagerfjord

132

143

141

113

-14

Morsø

16

14

14

12

-25

Rebild

33

31

30

26

-21

Thisted

54

58

65

70

30

Vesthimmerland

69

65

37

15

-78

Nordjylland

1283

1116

945

747

-42

Hele landet

8.263

7.309

6.279

5.444

-34

Langt størstedelen af de personer, der er i et revalideringsforløb, er i uddannelsesrevalidering. 8 ud af 42 personer i virksomhedsvendt revalidering, mens de resterende er i uddannelsesrevalidering.

Arbejdsmarkedsstatus på for personer der har afsluttet revalideringsforløb

I perioden januar 2015 til maj 2016 har 53 personer i Brønderslev Kommune afsluttet en bevilling på revalidering i Brønderslev Kommune. Udtræk fra DREAM registret viser det pågældende personers status 1, 3 og 6 måneder efter forløbet er ophørt.For de 10 personer, der stadig er i revalidering 6 måneder efter bevillingsstop, har de 5 genoptaget revalideringssagen i Brønderslev, mens de øvrige 5 er på revalidering i en anden kommune. Statistikken viser, at, af de der ikke længere er i revalidering, er 30 personer af 43 i enten i beskæftigelse eller står til rådighed for et job 6 måneder efter afsluttet forløb.

Rækkenavne

1 md ydelse

3 md ydelse

6 md ydelse

Beskæftiget

12

15

19

DP alm. Ledig

15

10

8

Forrevalidering, Revalidering

12

12

10

Kontanthjælp (jobparat) alm. ledig

3

3

3

Kontanthjælp ikke jobparat

3

3

4

Syge DP , barsels DP

3

4

5

Øvrige

5

6

4

Hovedtotal

53

53

53

Reformernes betydning for brugen af revalidering

Udviklingen på revalideringsområdet skal ses i lyset af de mange reformer, der siden 2013 er rullet ind over beskæftigelsesområdet.

Der har siden 2013 været et stort politisk fokus på at få etableret rehabiliteringsteams og igangsat ressourceforløb og jobafklaringsforløb med henblik på øget brug af en tværfaglig og koordineret indsats og dialog med borgerne. Ligeledes har implementering af sygedagpengereformen, og kontanthjælpsreformen haft betydning for niveauet. Alle er reformer, der har givet en række nye redskaber, som har betydning for, hvornår revalidering bringes i anvendelse.

Det er jobcentrets vurdering, at den tidlige indsats på sygedagpengeområdet og kommunens øgede fokus på koordinering af den tværfaglige indsats jobafklaringsforløb via rehabiliteringsteamet bidrager til, at flere borgere fastholder eller genvinder sine kompetencer og kan vende tilbage til selvforsørgelse uden en revalideringsmæssig indsats.

Det må også tillægges betydning, at jobcentrets øgede opmærksomhed på arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft har betydet, at medarbejderne har fået en større indsigt i, hvordan borgernes kompetencer kan anvendes på arbejdsmarkedet og således bistå borgerne til at udvide det område, hvor borgeren søger arbejde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


8. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Opgørelsen viser et samlet fald i antallet af fuldtidspersoner på ca. 200 personer fra februar 2016 til februar 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesområdet. Dataene kommer fra jobindsats. Tallene viser, at der har været et samlet fald i antallet af fuldtidspersoner på ca. 200 personer fra februar 2016 til februar 2017.

Der har især været en positiv udvikling, når det gælder uddannelseshjælp. I februar 2016 nåede Brønderslev Kommune et rekordlavt niveau på 191 fuldtidspersoner. Til sammenligning var der i februar 2015 341 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp og i februar 2016 var der 259 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Der har således været et fald på 150 fuldtidspersoner siden februar 2015.

Der er også kommet færre fuldtidspersoner på A-dagpenge, sygedagpenge og førtidspension. Ligeledes kan der konstateres et fald i antallet af revalidender og forrevalidender. På kontanthjælpsområdet ses ligeledes et fald, hvilket dog skal ses i sammenhæng med at nogle kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse pr. juli 2016. Derimod er der kommet flere personer i fleksjob.

I forhold til ressourceforløb og jobafklaring ses der en stigning i antallet af fuldtidspersoner.

Det skal bemærkes, at der endnu ikke er kommet tal på sygedagpenge og A-dagpenge for februar 2017, hvorfor det er tallene for januar 2017 der også fremgår i februar måned.

Fagforvaltningen for beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BE

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2016. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager. Heraf er 102 afgørelser stadfæstet, i 23 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 15 tilfælde er sagen blevet hjemvist, i 13 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2016 modtaget 180 klager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 153 sager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 13 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven.

Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i 8 af sagerne. I 2 sager er kommunes afgørlse blevet ændret. I 3 sager er sagen blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der er i 2016 afgjort 27 klager inden for LAS.

Heraf er 4 af klagerne blevet omgjort af Ankestyrelsen, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 2 sager er blevet afvist. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelser.

I begge sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 53 klagesager.

Heraf er én af klagerne blevet afvist. I 11 af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. For de resterende sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 46 klagesager.

Heraf er 4 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 3 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 7 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. I 4 sager er blevet afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunes afgørelse blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 2 sager er afgørelsen blevet ændret. 1 sag er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er blevet afvist af Ankestyrelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering fra møde med Produktionsskolen den 22. marts 2017 vedr. ny forberedende uddannelse

B) Orientering fra møde med Try Efterskole den 5. april 2017 vedr. ny forberedende uddannelse

C) DI's erhvervstræf finder sted den 29. maj 2017, kl. 16,00 på EUC-Nord i Hjørring

D) Politisk temadag om Rammeaftalen 2018 - visioner for det fælleskommunale samarbejde på socialområdet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Til toppen


12. Lukket punkt: Forlængelse af samarbejde


Til toppen


13. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


14. Lukket punkt: Beskæftigelsesrettet og psykologfagligt læringsforløb omkring aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere


Til toppen


15. Lukket punkt: Anbringelsessager


Til toppen


16. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 27. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer