Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Dagsorden

Dato: 8. maj 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Hans Christian Holst havde meldt afbud til mødet.

Bettina Nielsen deltog ikke i behandlingen af punkt 12-18.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017 - 1. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/IR/LAF

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsat i de fire ministermål på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet første opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2017.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • Et stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Mange unge er kommet i uddannelse.
 • Et mindre fald på kontanthjælpsområdet, som primært skyldes, at en del kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse pr. 1. juli 2017.
 • Flere integrationsborgere, som er blevet selvforsørgende via uddannelse, job eller integrationsgrunduddannelse (IGU).

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Jobcentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Jobcentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og bistår med at rekruttere arbejdskraft til den enkelte virksomhed. I første kvartal 2017 har Jobcentret gennemført 15 rekrutteringer til ordinære stillinger og formidlet 38 småjob og fleksjob.

Jobcentret har afholdt to temaarrangementer i første kvartal 2017 for virksomheder og ledige. Derudover holdt Jobcentret en jobmesse med teamet "Mød og Match" på Nordjyllands Idrætshøjskole den 25. april 2017. Jobmessen var velbesøgt med deltagelse af 21 virksomheder og mellem 300 og 400 ledige. 8 ledige fik job på messen.

Positiv udvikling for unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er siden midten af 2015 faldet markant, og den positive udvikling er fortsat ind i første kvartal 2017, hvor gennemsnitligt 200 unge været på uddannelseshjælp. Det er 144 færre fuldtidspersoner i forhold til første kvartal 2015.

Den korte forklaring på det store fald i antallet af unge på uddannelseshjælp er, at flere unge er kommet i uddannelse. UngeCentret har arbejdet tæt og tværfagligt sammen med de unge og har blandt andet gennem deltagelse i et empowerment-projekt fra 2014-2016 skærpet de unges vej frem mod uddannelse gennem en tilgang baseret på anerkendelse og øget indflydelse.

Forventninger om begyndende udvikling på kontanthjælpsområdet

På kontanthjælpsområdet ses ikke større forandringer på resultatsiden. Der er sket et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere det seneste år, men det skyldes primært, at en del kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse pr. 1. juli 2017.

Jobcentret forventer et fald på kontanthjælpsområdet i løbet af 2017 som følge af den iværksatte investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som blev politisk godkendt i januar 2016 og løber til udgangen af 2018.

Arbejdet med investeringsstrategien, som begyndte i foråret 2016, forløber planmæssigt. Det betyder blandt andet, at visitationspraksis på kontanthjælpsområdet er blevet skærpet, således at flere mødes som jobparate, og flere kontanthjælpsmodtagere modtager virksomhedsrettede indsatser. Der er iværksat - og søges yderligere iværksat - personlig jobformidling til jobparate kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af ekstern leverandør. Derudover har rådgivere og virksomhedskonsulenter i Jobcentret i februar 2017 afsluttet et uddannelsesforløb om jobrettede samtaler "i samspil med borgerne", som blandt andet er inspireret af den tilgang, UngeCentret har arbejdet med i empowerment-projektet.

Den positive fremdrift på kontanthjælpsområdet på indsatssiden forventes at give en positiv udvikling på resultatsiden i løbet af 2017.

Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Der er stor fokus på, at flygtninge skal i job både lokalt og nationalt. I Brønderslev Kommune er målet, at 15 % af de borgere, som er på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, bliver selvforsørgende i 2017.

I første kvartal 2017 er 17 borgere i målgruppen blevet selvforsørgende via job, IGU eller uddannelse. Det svarer til 7 %. Området er dermed allerede godt på vej i forhold til målet om 15 % ved årets afslutning.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er integrationsgrunduddannelsen (IGU), som blev indført pr. 1. juli 2016 på baggrund af forårets trepartsforhandlinger. Ordningen har haft svært ved at komme i gang. De seneste måneder er dog set en væsentlig stigning i antallet af IGU-aftaler, således at der pr. 24. marts 2017 var etableret 364 på landsplan. Brønderslev Kommune etablerede et af de første IGU-forløb på landsplan og ligger fortsat højt på landsplan - ikke mindst set i forhold til kommunens størrelse - med 10 registrerede IGU-aftaler pr. 24. marts 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Opfølgningen på Beskæftigelsesplanen for 1. kvartal 2017 blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kvartalsrapport fra UU for 1. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder løbende en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer primært fra UU's database og er trukket den 1. april 2017.

Kvartalsrapporten konkluderer blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17 årige unge i Brønderslev Kommune befinder sig indenfor uddannelsessystemet. De fleste af de 48 unge (svarende til 3 %), som ikke er i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse, vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter i form af arbejde, aktivitet efter LAB-loven, produktionsskole eller udlandsophold.
 • 13 flere unge mellem 15 og 17 år har valgt en erhvervsuddannelse i forhold til 1. kvartal 2016, hvilket svarer til en stigning på 1 %.
 • 80 % af de unge mellem 18 og 24 år er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 20 % (543 unge) af de 18-24-årige unge står således udenfor uddannelsessystemet (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse). I UU og hele UngeCentret arbejdes der tæt sammen omkring, hvorledes flere kan motiveres til uddannelse. I gruppen befinder der sig unge, der har påbegyndt uddannelse men har afbrudt forløbet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Personlig jobformidling til kontanthjælpsmodtagere


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har vedtaget en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som løber fra april 2016 til udgangen af 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse ser en mulighed for, at flere kontanthjælpsmodtagere kan blive selvforsørgende gennem en skærpet personlig jobformidlingsindsats som supplement til den eksisterende indsats.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal iværksættes en jobformidlingsindsats og indhentes tilbud fra privat leverandør.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har vedtaget en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som løber fra april 2016 til udgangen af 2018. Som et led i strategien har Jobcentret fokus på at skærpe det jobrettede fokus, så flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende.

De kommende måneder vil antallet af jobåbninger forventeligt stige i Vendsyssel som følge af de mange sæsonjobs. Af samme grund blev Jobcentrets nyligt afholdte jobmesse "Mød og Match" afholdt i april måned, inden sommersæsonen sætter ind. Med henblik på at sikre momentum i forhold til de sæsonbetonede jobmuligheder og styrke arbejdet med kontanthjælpsstrategien foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at den personlige jobformidlingsindsats for de jobparate kontanthjælpsmodtagere styrkes.

Pr. marts 2017 er der 444 kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune. De 173 heraf er jobparate.

Målet med den personlige jobformidling vil være, at borgere hurtigst muligt kommer i selvforsørgelse eller opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet. Såfremt det vurderes nødvendigt, kan et virksomhedsrettet tilbud anvendes som middel til at nå målet.

Indholdet i den personlige jobformidlingsindsats vil være:

 • Individuelle samtaler med fokus på nuværende jobsøgning, erfaringer og kvalifikationer med afsæt i borgerens CV og jobmål
 • Motivation til at intensivere egen jobsøgning kombineret med jobformidling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der indhentes tilbud fra privat leverandør med henblik på at styrke den personlige jobformidlingsindsats til de jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden fra den 1. juni 2017 til den 31. december 2017.

Udgiften til indsatsen vil blive finansieret via driftsloftet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der iværksættes en jobformidlingsindsats og indhentes tilbud fra privat leverandør.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Jobcentret laver aftale med privat leverandør.

Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


7. Satspulje for langvarige kontanthjælpsmodtagere "Flere skal med"


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt satspuljen "Flere skal med", der skal støtte langvarige kontanthjælpsmodtagere i at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler, at Brønderslev Kommune ikke deltager i puljen, da kommunen allerede har en række initiativer i gang på kontanthjælpsområdet.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal fravælge at søge satspuljen "Flere skal med".

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sendte den 7. april 2017 et brev til landets borgmestre, hvori han udtrykker bekymring over, at mere end 10.000 langvarige modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ikke har deltaget i et aktivt tilbud i mindst et år på landsplan. Ministeren understreger, at kommunerne er forpligtet til at give kontanthjælpsmodtagerne en aktiv indsats og opfordrer kommunerne til at investere i området.

Brønderslev Kommune har investeret i indsatsen for kontanthjælpsmodtagerne gennem en politisk godkendt investeringsstrategi, som løber til udgangen af 2018.

Kort efter ministerbrevet udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) satspuljen "Flere skal med", som skal støtte langvarige kontanthjælpsmodtagere i at opnå hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er afsat 262,5 mio. kr. til puljen i en to-årig periode fra 2017 til 2019, og alle kommuner har mulighed for at deltage i puljen.

Midlerne i puljen fordeles ud fra, hvor mange borgere den enkelte kommune har i målgruppen. I Brønderslev Kommune er 108 borgere omfattet af målgruppen. Det giver Brønderslev Kommune mulighed for at søge om 1.020.000 kr. i puljens to-årige periode.

Deltagelse i puljen indebærer, at kommunen forpligter sig til at implementere en bestemt indsatsmodel for målgruppen, som foruden en ny visitationsmodel i sit indhold minder om den indsats, Brønderslev Kommune er i gang med at implementere på kontanthjælpsområdet. Det handler om udarbejdelse af jobmål og CV, brug af en ressourceorienteret tilgang, personlig jobformidling, tæt opfølgning på indsatsen og fokus på progression.

Information om puljen "Flere skal med" findes på STAR's hjemmeside: http://star.dk/da/Puljer/Arkiv-Alle-puljer/Puljer-frist-2017/2017-05-15-Flere-skal-med.aspx

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler, at Brønderslev Kommune ikke deltager i satspuljen "Flere skal med". Fagforvaltningen ser en risiko for, at jobcentrets igangværende tiltag på kontanthjælpsområdet mister kadence, hvis fokus skal rettes mod et nyt projekt med en række formkrav. De igangværende tiltag på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune er:

 • Investeringsstrategi frem til udgangen af 2018
 • Satspuljeprojekt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som omhandler særlig tilrettelagte virksomhedsindsatser (STV). Projektet varer til udgangen af 2018.
 • Et beskæftigelsesrettet og psykologfagligt forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som Beskæftigelsesudvalget har godkendt til udgangen af 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Brønderslev Kommune ikke søger satspuljen "Flere skal med".

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at Brønderslev Kommune ikke søger satspuljen ”Flere skal med”.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats - indspil fra KL


Resume

Sagsforløb: BE

I økonomiaftalen for 2017 har regeringen og KL aftalt at arbejde for en forenkling af lovgivningen på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesministeren opfordrer nu kommunerne til at komme med forslag til forenklinger. Derudover har KL udsendt et indspil med en skitse til en ny beskæftigelseslov, som lægger op til mere handlerum til kommunerne og et mindre komplekst regelsæt.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 blev regeringen og KL enige om, at der skal ske en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesloven (LAB). Målet er, at loven skal være mere enkel at administrere og lettere at forstå for borgerne.

Beskæftigelsesministeren har sendt et brev til borgmestrene, hvor han opfordrer kommunerne til at komme med forslag til forenklinger via en hjemmeside inden den 1. juni 2017.

Derudover har KL den 26. april 2017 udsendt et indspil til "En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats".

I en analyse af den nuværende lovgivning konkluderer KL, at der er tale om et kompliceret og knopskudt regelsæt, som utilsigtet spænder ben for en sammenhængende indsats. LAB-loven er blevet ændret 77 gange de seneste 10 år, og der er ifølge KL's opgørelse i dag 80 undermålgrupper med forskelle i reglerne.

KL foreslår i sit indspil en skitse til en ny beskæftigelseslov. Et princip for den nye lov er, at reglerne skal være mindre fokuserede på detaljer og proceskrav og mere orienteret mod formål og resultater. Det betyder mere frihed til kommunerne til at tilrettelægge indsatsen og mere tillid til medarbejderne og deres faglighed.

Når den statslige styring af beskæftigelsesområdet i mindre grad skal ske gennem regelsættet, foreslår KL, at der i stedet etableres en national og gennemsigtig styring gennem månedlig resultatopfølgning og forenklet monitorering af indsatsen.

KL foreslår, at hovedparten af reglerne i den nye lov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper. Derudover foreslås fem hovedmålgrupper, som har særlige regler. De fem målgrupper defineres ud fra borgernes behov for indsats - om de har behov for en jobrettet indsats, uddannelsesrettet indsats, tværfaglig indsats - og i mindre grad ud fra hvilken ydelse, borgerne modtager - kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge mv.

Foruden forenklingen af målgrupper er hovedelementerne i KL's skitse til en ny lov, at

 • Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunkt for indsatsen og det redskab, der skaber sammenhæng og fremdrift undervejs.
 • Det individuelle kontaktforløb skal forenkles. Fx skal samtaler i højere grad ud gennemføres ud fra, hvad der er behov for.
 • Reglerne om tilbud skal forenkles og som udgangspunkt reguleres ved generelle regler på tværs af målgrupper.

KL ønsker med sit indspil en politisk debat om fremtidens beskæftigelsesindsats og vil invitere alle kommuner til temamøde inden sommerferien.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Opgørelsen viser et samlet fald på 132 fuldtidspersoner på offentlig ydelse fra marts 2016 til marts 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesområdet. Data kommer fra jobindsats. Tallene viser, at der har været et samlet fald på 132 fuldtidspersoner på offentlig ydelse i Brønderslev Kommune fra marts 2016 til marts 2017.

De største fald i perioden ses på uddannelseshjælp (57 fuldtidspersoner), A-dagpenge (49 fuldtidspersoner) og sygedagpenge (32 fuldtidspersoner). Der ses også et fald på kontanthjælpsområdet, som dog skal ses i sammenhæng med, at nogle kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse pr. 1. juli 2016.

Den største stigning i perioden ses indenfor for ressourceforløb med 29 fuldtidspersoner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Visiteringsskema og flygtningeprofil


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Udlændingestyrelsen har givet landets kommuner en generel information om flygtningeprofilen for 2017 og anmodet kommunerne om at udfylde visiteringsskema, som Udlændingestyrelsen inddrager ved boligplacering af flygtninge.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen forventer, at der i 2017 vil blive visiteret 4.000 personer til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen oplyser, at størsteparten af de personer, der får opholdstilladelse i Danmark, og som er blevet visiteret til boligplacering i kommunerne i første halvår af 2017, stammer fra Syrien, Afghanistan og Iran.

Det oplyses, at i gruppen fra Syrien består lidt under halvdelen af mænd, hvor hovedparten er mellem 18 og 42 år. Knap halvdelen af ansøgerne har oplyst, at de har gået i skole i 10 år eller mere. Omkring 10 % har oplyst, at de ikke har nogen skolegang.

I gruppen fra Afghanistan er 80 % af ansøgerne mænd og 47 % er uledsagede mindreårige. Her angives, at af hele gruppen har 1/3 gået i skole over 10 år. Der er ligeledes 1/3, der har angivet, at de ingen skolegang har haft.

I gruppen fra Iran er 82 % mænd i alderen 18 - 50 år. Her er det angivet, at 52 % har gået i skole i 10 år eller mere og heraf har 18,5 % angivet at have en uddannelse på mere en 13 år.

Brønderslev Kommune skal udfylde det medsendte visiteringsskema, hvor kommunen skal beskrive arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold - herunder indenfor hvilke brancher, der er mangel på arbejdskraft i kommunen. Derudover skal det oplyses, hvilke type jobs, kommunen har gode erfaringer med i forhold til at få flygtninge i beskæftigelse. Kommunen skal ligeledes oplyse, hvorvidt der ønskes at modtage uledsagede mindreårige og kvoteflygtninge. Endelig har kommunen mulighed for at komme med særlige ønsker.

Brønderslev Kommune har oplyst, at arbejdsmarkedet består af flere mindre produktionsvirksomheder, at der ingen videregående uddannelsesinstitutioner er i Brønderslev Kommune, men at der er god infrastruktur i forhold til nærliggende større byer, hvor der er uddannelsesmuligheder. I forhold til jobåbninger er det oplyst, at der er mangel på arbejdskraft inden for byggeri, landbrug, turisme, detailområdet samt ufaglærte mekanikere. Der er gode erfaringer med ansættelse af flygtninge indenfor produktionsvirksomheder, landbruget, rengøring, beton virksomheder, mekanikere, struktører samt hotel- og restaurationsbranchen.

I forhold til uledsagede mindreårige har Brønderslev Kommune meddelt, at kommunen har begrænset erfaring på dette område, hvorfor der ikke ønskes at modtage en større gruppe af uledsagede flygtningebørn.

Af særlige ønsker har Brønderslev Kommune ønske om at modtage afghanere, da der er gode tolkemuligheder inden for dette sprog, og da det kunne være optimalt at styrke de herboendes netværk. Kommunen har ligeledes ønske om at modtage familier, idet der er modtaget mange enlige mænd. Det er oplyst, at der er ledig kapacitet på boligmarkedet i forhold til modtagelse af familier.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning på jobmessen - Mød og Match


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Under mottoet Mød og Match holdt Jobcenter Brønderslev jobmesse den 25. april 2017.

21 virksomheder deltog med en stand, og 300-400 ledige besøgte jobmessen. Jobcentret har kendskab til 8 ledige, der fik job på messen.

Sagen fremsendes til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev holdt den 25. april 2017 jobmesse for alle ledige i Brønderslev Kommune på Nordjyllands Idrætshøjskole.

21 virksomheder deltog med en stand på jobmessen, og mellem 300 og 400 ledige besøgte messen. Jobcentret har kendskab til foreløbig 8 ledige, som fik arbejde på jobmessen.

Virksomheder og ledige har meldt tilbage, at de oplever, at jobmessen var en succes. Virksomhederne er overraskede over, at der var så mange kvalificerede ledige, og for de ledige var det en positiv oplevelse at kunne tale direkte med virksomhederne uden at skulle lave forudgående aftaler eller risikere at forstyrre virksomheden i det daglige virke. Enkelte ledige har peget på, at der ikke var job på messen indenfor de områder, hvor de søger.

De ledige var inviteret til jobmessen ud fra Brønderslev Kommunes vision om at iværksætte tiltag "i samspil med borgerne". Der var således ikke tale om en jobsøgningsaktivitet, som de ledige ville blive sanktioneret for, hvis de ikke deltog. Det høje besøgstal på 300-400 ledige vidner om, at det virker fint at afvikle en jobmesse i samspil med borgerne.

Jobcentret har i forbindelse med jobmessen lanceret en række "gode historier" om ledige, der er kommet i arbejde. Historierne findes både på tryk og som videoer og kan ses på kommunens facebook-side og på Jobcentrets profil på LinkedIn. Derudover har Jobcentret lavet informationsvideoer om jobmessen, som også ligger på de sociale medier.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling
 1. Fagforvaltningen foreslår, at næste møde i Beskæftigelsesudvalget den 29. maj 2017 aflyses, fordi der ikke ses behov for dette møde. Der er møde igen den 12. juni 2017.
Beslutning

Mødet den 29. maj 2017 aflyses.

Hans Christian Holst og Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet til referat.

Hans Christian Holst og Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Udbud af danskuddannelser


Til toppen


15. Lukket punkt: Læringsforløb på integrationsområdet


Til toppen


16. Lukket punkt: Sundhedsindsats for flygtninge


Til toppen


17. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 9. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer