Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 12. juni 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Ungechef Hanne Neergaard og afdelingsleder Pernille Høeg deltager i punktet kl. 15.00.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev startede den 1. januar 2017 arbejdet med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på området med henblik på at kunne give de udsatte unge en tættere indsats så tæt på en normal opvækst som muligt. Det betyder, at der er fokus på etablering af de mindst muligt indgribende tilbud til de unge.

Byrådet har afsat 875.500 kr. til igangsætning af strategien i 2017. Udgifterne til strategien forventes dækket ind ved udgangen af 2018 som følge af besparelser ved:

 • Forhandling af plejevederlag
 • Reduktion af kontaktpersontimer
 • Delegationsaftaler i forhold til efterværn
 • Mindre indgribende indsatser i forbindelse med de unges overgang til en voksentilværelse

Besparelserne på ovennævnte områder opnås ved, at UngeCentret med investeringsstrategien går tættere på den enkelte indsats og stiller mere præcise krav til de enkelte leverandører. UngeCentret har derudover fokus på at styrke samarbejdet med skoler, PRR, misbrugsområdet m.v. omkring den enkelte unge med henblik på at forebygge problemer og sikre de rette tilbud til målgruppen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget fik inden mødet tilsendt notat med status på investeringsstrategien – dette notat vedhæftes referatet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Forslag fra TUBA om etablering af lokalafdeling


Resume

Sagsforløb: BE

TUBA har henvendt sig til Brønderslev Kommune med et forslag om at etablere en lokal afdeling til behandling af unge fra misbrugsfamilier.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå aftale med TUBA om etablering af en lokal afdeling.

Sagsfremstilling

TUBA er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark, der tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op i hjem med misbrug. Hjælpen er gratis for de unge, som henvender sig, og undersøgelser viser, at de unge har god gavn af hjælpen.

TUBA har henvendt sig til Brønderslev Kommune med et forslag om at etablere en afdeling i Brønderslev med satellit i Dronningemølle. Udgiften til den lokale afdeling vil være ca. 750.000 kr. årligt. TUBA har været i dialog med A.P. Møller-fonden og forventer at kunne opnå støtte til opstart af den lokale afdeling. De første 3 år vil Brønderslev Kommune i givet fald skulle afholde henholdsvis 25 %, 50 % og 75 % af udgifterne. Fra 4. år afholder Brønderslev Kommune i følge TUBAs forslag den fulde udgift:

År

Brønderslev Kommunes udgift i kr.

Støtte fra A.P. Møller-fonden (Almenfonden) i kr.

Total - kr.

2018

183.000

549.000

732.000

2019

374.500

374.500

749.000

2020

575.250

191.750

767.000

2021

786.000

0

786.000

Unge fra Brønderslev, som har behov for hjælp fra TUBA, henvender sig i dag i en af TUBAs afdelinger i Ålborg, Hjørring eller Frederikshavn. TUBA oplyser, at de aktuelt har 13 unge i behandling fra Brønderslev Kommune. Derudover er 5 unge fra Brønderslev Kommune på venteliste. En lokal afdeling i Brønderslev Kommune forventes årligt at kunne tilbyde 35-40 unge hjælp.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at udgifterne til en lokal afdeling af TUBA ikke står mål med behovet for hjælp. De unge, som har behov for hjælp fra TUBA, er mobile og formår at rette henvendelse til afdelingerne i Ålborg, Hjørring eller Frederikshavn.

Såfremt aftalen med TUBA indgås, vil det kræve en budgetbevilling i 2018 samt overslagsårene.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Brønderslev Kommune ikke indgår aftale med TUBA om etablering af en lokal afdeling.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et samlet fald i antal ydelsesmodtagere fra april 2016 til april 2017, herunder også et fald på kontanthjælp.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune. Data kommer fra jobindsats.

Tallene viser, at det samlede antal ydelsesmodtagere er faldet med 158 fuldtidspersoner fra april 2016 til april 2017.

Opgørelsen viser også et fald på kontanthjælp. Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp er faldet fra 456 til 437 fra januar til april 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Reform af danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl.


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2016 en aftale om at reformere danskuddannelserne for voksne udlændinge som et led i aftalen om "Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge".

Formålet med ændringerne er, at gøre danskuddannelsen for voksne udlændinge mere erhvervsrettet og skabe en bedre styring på området ved at øge det kommunale ansvar. Det betyder, at den statslige refusion reduceres.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2016 en aftale om at reformere danskuddannelserne for voksne udlændinge.

Formålet med aftalen er at gøre danskuddannelsen mere fleksibel og erhvervsrettet samt øge det kommunale ansvar, jf. orientering på Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. december 2016.

Regeringen og aftalepartierne har den 2. juni 2017 vedtaget ændringer i danskuddannelsesloven, som understøtter aftalen om at reformere danskuddannelsen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017. Nogle elementer vil dog først træde i kraft den 1. januar 2018.

Hovedpunkterne i lovændringerne og konsekvenserne heraf for Brønderslev Kommune er følgende:

Mere enkel og erhvervsrettet danskuddannelse

Der indføres et loft på max. 15 timers danskundervisning om ugen for at sikre, at sprogindlæring sker i samspil med virksomhedsrettede tilbud.

Kommunernes muligheder for at aftale differentierede modultakster med sprogcentrene tydeliggøres. Målet er at øge sprogcentrenes incitament til at etablere virksomhedsforlagt undervisning, som kan være mere omkostningstungt. Derudover indføres et to-årigt forsøg, hvor store virksomheder kan forestå dele af danskundervisningen.

Danskuddannelsessystemet bliver enstrenget, idet danskundervisningen til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v., lægges ind i den ordinære danskuddannelse.

Der indføres et klippekort til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. med en effektiv danskuddannelsesret på 3½ år inden for en 5-årig periode. Derudover indføres et depositum for målgruppen på 1.250 kr. ved tilmelding til et modul. Depositummet tilbagebetales ved afslutning af modulet eller ophør af danskuddannelsen. Målet er at reducere et højt frafald til danskundervisning hos målgruppen.

Begynderundervisningen for alle nyankomne udlændinge skal have fokus på mundtlige færdigheder, således at kursisterne hurtigere kan begå sig på en arbejdsplads. Derudover gives der mulighed for fælles undervisning på tværs af de tre danskuddannelser, når det fagligt og pædagogisk er hensigtsmæssigt.

Kravet til lærerne om en overbygningsuddannelse afskaffes, og der sigtes efter at etablere en kortere diplomuddannelse (½ år) for undervisere på danskuddannelse, hvor der er øget fokus på praktiske undervisningskompetencer. Derudover indføres mulighed for, at lærere med andre pædagogiske forudsætninger, fx erhvervsvejledere, kan undervise i afgrænsede emner.

Konsekvenser

Brønderslev Kommune besluttede den 6. juni 2016 at nedsætte danskundervisningen i integrationsprogrammet til 16 timer pr. uge, således at borgerne kan deltage i virksomhedsrettet tilbud minimum 3 dage om ugen. Brønderslev Kommune er således på forkant med tankerne bag timeloftet på 15 timer, og der bliver ikke behov for omlægninger af betydning.

I forhold til virksomhedsforlagt undervisning har Jobcenter Brønderslev indgået en aftale med AOF Vendsyssel om sprogundervisning på virksomheder til borgere, som vurderes tæt på at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

At udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. fremover indgår på de ordinære danskuddannelseshold vurderes uproblematisk, da det på grund af lav volumen allerede foregår flere steder i dag. Derudover forventes sammenlægningen af de to danskuddannelsestilbud at lette planlægning og koordinering på et område, som i forvejen er præget af høj kompleksitet. Dog vurderes indførelsen af klippekort og depositum medføre øget administration for udbyderen af danskuddannelse.

Alt i alt forventer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at lovændringerne betyder bedre muligheder for, at jobcentret kan tilrettelægge danskuddannelsen fleksibelt og i samspil med den beskæftigelsesrettede indsats.

Bedre styring af danskuddannelserne - øget kommunalt ansvar

Den statslige refusion af udgifter til undervisning af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes, og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson. Dette vil gælde fra den 1. januar 2018.

Kommunerne skal fremover udarbejde regionale rammeaftaler om samarbejde og koordinering af danskundervisningstilbud mindst hvert fjerde år. Dette forventes at ske i regi af Kommunekontaktrådene (KKR). Den enkelte kommune har fortsat ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til borgere med bopæl i kommunen.

Reglerne om, at opgaven med danskuddannelser for voksne udlændinge skal sendes i udbud tydeliggøres.

Det kommunale tilsyn med danskuddannelserne suppleres af et tværgående statstligt tilsyn med indplacering på danskuddannelse og modul.

Konsekvenser

Danskuddannelsesområdet er budgetgaranteret, og kommunen vil derfor fortsat blive kompenseret for udgifterne til opgaven. Der skal være opmærksomhed på, at midlerne fremover ikke tilgår området direkte gennem refusioner, men i øget grad tilføres kommunen gennem bloktilskuddet. Det betyder, at en omfordeling bør overvejes.

I forhold til udbud af danskuddannelsesopgaven forbereder Brønderslev Kommune et udbud i efteråret 2017. Beskæftigelsesudvalget godkendte en tidsplan for udbudsprocessen på møde den 8. maj 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker:

 • Taksten falder fra 76.635 kr. til 35.035 kr. pr. helårsperson.
 • Træder i kraft pr. 1. januar 2018.
 • Vil blive medregnet i budgettet for 2018.
Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


7. Satspulje for langvarige kontanthjælpsmodtagere "Flere skal med"


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 8. maj 2017, at Brønderslev Kommune ikke søger satspuljen "Flere skal med" for langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har efterfølgende slækket på nogle af de proceskrav, som er grunden til, at Beskæftigelsesudvalget har besluttet ikke at søge puljen.

Fagforvaltningen har drøftet sagen med udvalgsformanden, som fastholder beslutningen om ikke at søge satspuljen, da der fortsat er indsatskrav forbundet med deltagelse i puljen, som Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer kan fjerne jobcentrets fokus fra de igangværende tiltag på kontanthjælpsområdet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte medio april 2017 satspuljeinitiativet "Flere skal med", som har til hensigt at hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 8. maj 2017, at Brønderslev Kommune ikke søger satspuljen, fordi kommunen allerede har en række tiltag i gang på kontanthjælpsområdet, herunder en investeringsstrategi i perioden fra 2016-2018. Fagforvaltningen for Beskæftigelse ser en risiko for, at kommunens igangværende tiltag på området mister kadence, hvis jobcentret også skal arbejde med de redskaber og milepæle, der er indeholdt i satspuljen "Flere skal med".

Formanden for Beskæftigelsesudvalget sendte den 24. maj 2017 et brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som forklarer Brønderslev Kommunes bevæggrund for ikke at deltage i satspuljen.

STAR har i løbet af maj måned udskudt ansøgningsfristen til satspuljen tre gange for at give flere kommuner tid til at ansøge. Sidste gang - den 29. maj 2017 - indebærer udskydelsen af ansøgningsfristen - til den 2. juni 2017 - også en lempelse af kravene til de kommuner, som deltager i puljen, fordi flere kommuner har henvendt sig med kritik af puljekravene. STAR og ministeriet har på den baggrund besluttet at gøre det frivilligt for kommunerne at deltage i puljens procesunderstøttende aktiviteter. Dette gælder:

 • deltagelse i opstartskonferencer og opstartsworkshops
 • deltagelse i netværksmøder og uddannelsesaktiviteter, der afholdes i løbet af projektperioden
 • nedsættelse af en tværgående kommunal styregruppe
 • udpegelse af en fast projektleder

På grund af den korte tidsfrist har Fagforvaltningen for Beskæftigelse drøftet sagen med Formanden for Beskæftigelsesudvalget, som har besluttet at fastholde udvalgets beslutning om ikke at søge satspuljen. Proceskravene til deltagelse i puljen er lempet, men indsatskravene er stadig så tekniske, at fagforvaltningen fortsat ser er reel risiko for, at deltagelse i puljen vil fjerne jobcentrets fokus fra de igangværende tiltag på kontanthjælpsområdet. Det vil gå ud over de indsatser og resultater, jobcentret aktuelt er optaget af at levere i forhold til kontanthjælpsstrategien og STV-projektet (og som kræver en kulturforandring).

I Brønderslev Kommune er det 108 borgere, som er omfattet af satspuljen "Flere skal med". Fagforvaltningen for Beskæftigelse har besluttet at føre statistik på disse 108 borgere med henblik på at følge resultaterne af den indsats, de modtager i Jobcentret de næste to år, som puljen varer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på ISS' virksomhedsvendte indsats på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

ISS varetager den virksomhedsvendte indsats for jobparate borgere omfattet af integrationsloven i Brønderslev Kommune.

En resultatopgørelse viser, at 38 % af de borgere, som Brønderslev Kommune har henvist til ISS siden november 2015, er kommet i selvforsørgelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

ISS har siden november 2015 varetaget den virksomhedsvendte indsats for jobparate borgere omfattet af integrationsloven i Brønderslev Kommune. ISS' opgave er at etablere virksomhedsforløb, sikre fremdrift i forløbene og bringe minimum 20 % af de henviste, jobparate borgere i selvforsørgelse, jf. Brønderslev Kommunes nuværende kontrakt med virksomheden, som varer til den 31. juli 2017.

I Brønderslev Kommune er der 216 fuldtidspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet pr. maj 2017. 56 % er vurderet jobparate, og - som det fremgår af nedenstående tabel - er 90 aktuelt henvist til en virksomhedsrettet indsats hos ISS. Heraf er 68 borgere aktuelt i en virksomhedspraktik eller i et job med løntilskud.

Siden ISS overtog opgaven i november 2015 er 148 borgere afsluttet hos ISS. 56 er afsluttet til selvforsørgelse, hvilket svarer til 38 %. Dette er et tilfredsstillende resultat i forhold til målet i kontrakten om, at 20 % af de henviste borgere skal i selvforsørgelse.

89 borgere er afsluttet til fortsat indsats via integrationsafdelingen, idet indsatsen hos ISS ikke har ført til, at borgerne er kommet i selvforsørgelse. Det kan skyldes, at borgeren er blevet sygemeldt, eller der er behov for en anden type indsats. Integrationsafdelingen har fokus på denne målgruppe.

Aktuel indsats - pr. 30. maj 2017

Antal henviste borgere

90

Antal virksomhedspraktikker

64

Antal job med løntilskud

4

Resultater (siden nov. 2015)

Antal

Andel

Antal afsluttede borgere

148

- heraf antal borgere afsluttet til selvforsørgelse

56

38 %

- heraf antal borgere afsluttet til fortsat indsats via integrationsafdelingen

89

60 %

- heraf antal flyttet

3

2 %

Fordeling af job og uddannelse blandt borgere afsluttet til selvforsørgelse

Antal

Andel

Antal borgere i job (heraf antal IGU-aftaler i parentes)

33 (13)

59 %

Antal borgere i uddannelse

23

41 %

Brønderslev Kommunes kontrakt med ISS ophører den 31. juli 2017. Ud over ISS har levet op til målsætningen, fungerer samarbejdet med ISS tilfredsstillende. Der er løbende dialog mellem integrationsafdelingen og ISS om indsatsen for de enkelte borgere, og ISS har løbende tilpasset sig de ændringer, som er sket på området. Det gælder lovmæssigt, hvor nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017, og det gælder opgavemæssigt i forhold til, at antallet af nyankomne flygtninge er faldet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår på denne baggrund, at kontrakten med ISS forlænges. Dette behandles som et lukket punkt på dagens møde i Beskæftigelsesudvalget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Kvalitetsstandarden for bostøtte på Handicap- og psykiatriområdet er blevet revideret. Der er lavet forslag til ny pakkestruktur, beregnet ny timepris, samt lavet forslag om et uvisiteret ”råd og vejledningstilbud”.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om den reviderede kvalitetsstandard for bostøtte, pakkestrukturen, timeprisen samt tilbuddet ”Råd & Vejledning” kan godkendes.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der har som et led i at optimere alle indsatser pågået en proces mellem UngeCentret, Visitationen og det kommunale bostøtteområde, hvor de medsendte forslag er lavet. Formålet med projekt ”Omlægning af bostøtte” er at sikre, at Brønderslev Kommune leverer et højt fagligt, varieret og fleksibelt bostøttetilbud samt et alternativt uvisiteret tilbud, som iværksættes i samspil med den enkelte borger ud fra dennes behov. Tilbuddet skal understøtte en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren støttes i at tage ansvar for eget liv, og hvor der ses en effekt af indsatserne. Projektet skal ydermere sikre en mere administrativ enkel tildelingsmodel på området Bostøtte, der fremadrettet foreslås betegnet som ”socialpædagogisk støtte”. Ydelsen bevilges efter Servicelovens § 85.

Konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers anbefaler i sin analyse af bostøtteområdet, at tildelingen af bostøtte fremover skal ske i forskellige pakker i forhold til udmålingen af støtte, med hensyn til antal timer og indhold. Formålet med dette er, at der indføres differentierede takster på området, og at der sker en forenkling og bedre sammenhæng mellem udfører og myndighed, hvilket understøtter både myndighed og udfører i udmålingen og prisfastsættelsen af støtten.

På baggrund heraf er der udarbejdet en ny kvalitetsstandard på bostøtte og et alternativt uvisiteret tilbud.

Tildelingen af bostøtte ønskes fremadrettet at ske i form af forskellige ydelsespakker. I hver pakke er der beskrevet typiske borgerprofiler, som dækker alle specialområdets målgrupper samt de typiske opgaver, der efterspørges til den aktuelle borgergruppe samt de typiske opgaver, der kan visiteres til. Listen over typiske opgaver er ikke udtømmende, men vejledende. Ydelsespakkerne er bevillingsrammer, som gives til leverandøren sammen med bevillingen til borgeren. Der kan visiteres til 6 ydelsespakker.

Pakke 0, det alternative uvisiterede tilbud, søges anvendt i stedet for eller forud for en egentlig bevilling af socialpædagogisk støtte.

Pakke 0 indeholder blandt andet tilbuddet Råd & Vejledning. Dette tilbud er for borgere fra 18 år, som selv har ressourcer til at opsøge støtten inden for et bestemt tidsrum og uden for eget hjem. Tilbuddet udbydes to timer om ugen. Tilbuddet placeres på tre lokationer, på Trampolinen og Springbrættet i Brønderslev og på Mødestedet i Dronninglund. Tilbuddet på Trampolinen og Springbrættet finansieres i den eksisterende ramme i form af omlægning af indsatsen. Tilbuddet i Dronninglund drives af frivillige, hvorfor Råd & Vejledningstilbuddet skal finansieres. Finansieringen af tilbuddet i Dronninglund fordeles mellem Visitationen og UngeCentret med den oprindelige fordelingsnøgle på 77/23.

Forskellen på den nuværende og den fremtidige kvalitetsstandard er følgende:

 • Navneændring fra ”Bostøtte” til ”Socialpædagogisk støtte”
 • Den socialpædagogiske støtte skal fremadrettet bevilliges i pakker, som giver mulighed for hurtigere at tilpasse ydelsen til den enkelte borgers mulige skiftende behov inden for pakkens spænd. Dette reducerer det administrative arbejde.
 • Opbygningen af ydelserne i pakker og intervaller gør ydelsesbeskrivelsen lettere at aflæse.
 • Ydelsespakkerne er opbygget således, at støtten bevilliges efter temaerne i voksenudredningsmetoden, hvor den tidligere var opdelt i de overordnede områder: Personlige forhold, materielle og praktiske forhold, aktivitet og det sociale samt sygdom.
 • Der lægges op til, at den socialpædagogiske støtte ikke længere nødvendigvis skal leveres i eget hjem.
 • Indsatsen leveres som udgangspunkt af det kommunale bostøtteteam. Der er ikke frit valg af leverandør.

Timeprisen er genberegnet med afsæt i nøgletal og de nye krav til levering af opgaven. Med afsæt i dette foreslås det, at timeprisen ændres fra 455 kr. til 431 kr. på hverdage mellem kl. 8 og 17 og fra 549 kr. til 520 kr. på øvrige tidspunkter. Priserne på pakkerne fremgår af bilag 4. Fremadrettet afregnes der ikke særskilt for online-bostøtte, da det indgår i ydelsespakkerne, hvorfor timeprisen herfor udgår. Det foreslås, at der afregnes med den nye timepris fra den 1. juli 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender:

 • Revideret kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte
 • Timepris for Socialpædagogisk støtte leveret på hverdage mellem kl. 8 og17 på 431 kr. og timepris for Socialpædagogisk støtte leveret på øvrige tidspunkter på 520 kr. samt at timeprisen for online-bostøtte bortfalder.
 • Forslag til pakkestruktur for Socialpædagogisk støtte
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

a) Drøftelse af møder i august 2017

Beslutning
 • Mødet den 14. august 2017 aflyses. Der holdes møde den 21. august 2017, kl. 12. Kl. 16.00 er der fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget.
 • Orientering om evt. artikel i Ugebladet A4.
 • Den 13. juni 2017, kl. 9-11 holdes vikar-messe på Jobcentret.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Til toppen


12. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


13. Lukket punkt: Ny kontrakt


Til toppen


14. Lukket punkt: Anbringelsessager


Til toppen


15. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer