Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 21. august 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-8.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Regnskab 2016 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: BS/BE/DIR/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab – BDO - har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2016.

Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Byrådet skal tage stilling til, om revisionsberetningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision – BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016. BDO har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt social-, beskæftigelse- og integrationsområdet.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

”Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi vil således forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og med fremhævelse af følgende forhold vedrørende revisionen:

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af Byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen for regnskabet 2016 for Brønderslev Kommune,
 • godkender årsregnskabet for 2016 endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 9:

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2017, pkt. 3:

Stabsforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 – pr. 30 juni 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2017, der ud over skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige ændringer i budget 2018.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige ændringer i budget 2018 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 1. halvår 2017


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i de fire ministermål på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplanen for 1. halvår 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 1. halvår for 2017.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fortsat velfungerede virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer
 • Den laveste andel af unge på uddannelseshjælp i Nordjylland
 • Et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
 • Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Et velfungerede virksomhedssamarbejde

Jobcentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

Jobcentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og bistår med at rekruttere arbejdskraft til den enkelte virksomhed. I 1. halvår 2017 har jobcentret gennemført 82 rekrutteringer til ordinære stillinger.

Derudover har jobcentret holdt et temaarrangement med fokus på bygge- og anlægsbranchen, samt to velbesøgte messer - en jobmesse og en vikarjobmesse som har affødt job til minimum 11 ledige borgere.

Den laveste andel af unge på uddannelseshjælp i Nordjylland

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune var faldende i 1. kvartal 2017 og nåede i februar 2017 et rekordlavt niveau med 200 fuldtidspersoner. I 2. kvartal ses en mindre stigning, hvilket er forventeligt, idet der er uddannelsesopstart i februar og august. Der forventes derfor også et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i 3. kvartal.

Trods den lille stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp har Brønderslev Kommune den laveste andel af unge på uddannelseshjælp blandt de nordjyske kommuner set i forhold til befolkningstallet.

I gennemsnit var 215 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 1. halvår 2017 i Brønderslev Kommune, hvilket er væsentligt under måltallet for 2017 på maksimalt 241 fuldtidspersoner i gennemsnit.

Positiv udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere

På kontanthjælpsområdet ses et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i 1. halvår 2017 er faldet fra 437 fuldtidspersoner i januar 2017 til 400 fuldtidspersoner i juni 2017. Jobcentret er derfor godt på vej i forhold til måltallet om maksimalt 407 fuldtidspersoner i gennemsnit i 2017.

I 1. halvår 2017 blev der som følge af kontanthjælpsstrategien iværksat personlig jobformidling til jobparate kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af ekstern leverandør, ligesom rådgivere og virksomhedskonsulenter i jobcentret har deltaget i et uddannelsesforløb om jobrettede samtaler "i samspil med borgerne", som blandt andet er inspireret af den tilgang, UngeCentret har arbejdet med i empowerment-projektet. Kontanthjælpsstrategien blev politisk godkendt i januar 2016 og løber til udgangen af 2018.

Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Både lokalt og nationalt er der et stort fokus på, at flygtninge og familiesammenførte skal i job. I Brønderslev Kommune er målet, at 15 % af de borgere, som er på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, bliver selvforsørgende i 2017.

I 1. halvår 2017 er 27 borgere i målgruppen blevet selvforsørgende, hvilket svarer til 12 %. Integrationsafdelingen er derfor tæt på målet om 15 % ved årets afslutning.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er fortsat integrationsgrunduddannelsen (IGU). I 1. halvår 2017 ses en væsentlig stigning i antallet af IGU-forløb på landplan, og Brønderslev Kommune ligger fortsat i top blandt de nordjyske kommuner med 14 registrerede IGU-forløb pr. 30. juni 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et betydeligt fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune. Data kommer fra jobindsats.

Opgørelsen viser, at det samlede antal ydelsesmodtagere er faldet med 356 fuldtidspersoner fra juni 2016 til juni 2017.

Den positive udvikling ses især på det forsikrede område, hvor a-dagpenge og jobafklaringsforløb er faldet, og på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet. Antallet af unge på uddannelseshjælp er steget fra april til juni 2017, hvilket er et forventeligt udsving i forbindelse med uddannelsesophør i slutningen af skoleåret. Antallet forventes at falde igen i forbindelse med uddannelsesopstart i august og september 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Behandling af forslag til ændringer til basisbudget 2018


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2018.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget skal indstille, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudgettet til 1. behandling af budgettet.

Indstillingen udarbejdes med baggrund i oversigt for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Oversigten viser, hvilke ændringsforslag der skal tages politisk stilling til under hvert politikområde.

Fagudvalgenes indstilling behandles i Økonomiudvalget den 23. august 2017, hvor endelig beslutning om hvilke forslag der skal medtages i det budgetforslag der sendes til 1. behandling.

Beslutning

Udvalget indstiller, at de foreslåede ændringer / korrektioner indarbejdes i budget 2018.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har vedtaget en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer fra april 2016 til december 2018.

Status på kontanthjælpsstrategien ultimo juni 2017 viser - i tråd med strategiens mål - et fald i antallet af personer på kontanthjælp i Brønderslev Kommune og en større andel kontanthjælpsmodtagere, som er jobparate.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 20. januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune, som varer til udgangen af 2018.

Målet med strategien er, at:

 • Flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende
 • Nedbringe andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Vejen til at nå målene går gennem følgende indsatser:

 • Skærpet visitationsindsats - flere skal mødes som jobparate
 • Hyppigere og mere jobrettede samtaler med borgerne
 • Tidligere etablering af flere virksomhedsrettede tilbud - parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov
 • Tæt opfølgning på iværksatte indsatser

Arbejdet med kontanthjælpsstrategien startede den 1. maj 2016.

Status på kontanthjælpsstrategien ultimo juni 2017 er:

 • Antallet af kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune over 30 år er faldet fra 483 i januar 2016 til 400 i juni 2017. 46 kontanthjælpsmodtagere overgik til en anden ydelse pr. 1. juli 2017. Det vil sige, at det reelle fald i antal kontanthjælpsmodtagere i perioden er 37 borgere.
 • Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget fra 23 % i december 2015, da strategien blev vedtaget, til 37 % i juni 2017.
 • Antallet af samtaler med borgerne er steget fra 178 i maj 2016 til 275 i maj 2017.
 • Andelen af kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud er steget fra 13 % i juni 2016 til 18 % i juni 2017.
 • 39 kontanthjælpsmodtagere har ordinære løntimer på arbejdsmarkedet i april 2017.

Målet med kontanthjælpsstrategien er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 77 borgere ved udgangen af 2018 (jf. bilag). Delmålet pr. 1. juli 2017 er en nedgang på 36 kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret har nået dette mål med et fald på 37 borgere fra januar 2016 til juni 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Frikommuneforsøg 1. runde – udmøntning af nyt kontaktforløb for forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune medvirker sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et frikommunenetværk på beskæftigelsesområdet.

I første ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i frikommuneforsøget "Formkrav ved lovpligtige samtaler" for målgruppen forsikrede ledige. Forsøget gennemføres i peroden fra den 1. juli 2017 til medio 2020.

Med forsøget er Brønderslev Kommune fritaget fra de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence hos de forsikrede ledige.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler vil gennemgå implementeringsplanen på mødet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgår sammen med de øvrige nordjyske kommuner i Frikommuneforsøg II inden for temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet”.

I første ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i det forsøg, som omhandler formkrav ved lovpligtige samtaler. Det betyder, at jobcentret er fritaget fra de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence hos de forsikrede ledige, hvilket giver større mulighed for at tilpasse kontakten efter de lediges behov.

Forsøget trådte i kraft den 1. juli 2017 og er på nuværende tidspunkt i gang med at blive implementeret.

På baggrund af indholdet i frikommuneansøgningen har Jobcentret i samarbejde med a-kasserne udarbejdet et notat vedrørende udmøntningen af frikommuneforsøget i Jobcenter Brønderslev.

KORA og Rambøll vil løbende evaluere frikommuneforsøget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Svar på frikommuneansøgninger - 2. runde


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune indgår sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et frikommunenetværk på beskæftigelsesområdet.

I anden ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i en ansøgning om fritagelse af visse jobafklaringssager fra behandling i rehabiliteringsteam. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu meldt tilbage, at regeringen har imødekommet ansøgningen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i Frikommuneforsøg II inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet".

Frikommuneforsøget varer fra efteråret 2016 til medio 2020. Der er i perioden mulighed for tre gange at fremsende konkrete forsøgsidéer til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Til anden ansøgningsrunde den 1. maj 2017 har det nordjyske netværk fremsendt i alt 7 ansøgninger. Økonomi- og Indenrigsministeriet meldte den 26. juni 2017 tilbage, at regeringen har imødekommet 5 af de nordjyske ansøgninger helt eller delvist.

Brønderslev Kommune har i anden runde deltaget i en ansøgning om at fritage visse jobafklaringssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteam. Denne del af ansøgningen er imødekommet, og forsøget vil dermed kunne gennemføres.

Fritagelsen af jobafklaringssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteam vil primært rette sig mod borgere, som alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvor der allerede er iværksat tværfaglige indsatser, som har effekt. Disse borgere oplever i dag, at der i tilknytning til deres sag gennemføres et omfattende, forberedende arbejde før mødet i rehabiliteringsteamet, som efterfølgende afholdes uden et reelt indhold. Med fritagelsen af disse sager kan kommunen hurtigere tilrettelægge en målrettet indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samspil med den enkelte borger.

Det er Jobcentrets skøn, at det i 2017 drejer sig om ca. halvdelen af jobafklaringssagerne, hvor borgerne ikke får noget ud af at deltage i rehabiliteringsteammødet. En halvering af jobafklaringssager, som behandles på rehabiliteringsteam, svarer for kommunen til en besparelse på 1-2 rehabiliteringsteammøder pr. kvartal.

Det vil være Jobcentret, der konkret vurderer, hvilke konkrete sager der kan fritages fra behandling i rehabiliteringsteamet. Ønsker en borger, som har fået fritaget sin sag om jobafklaring, at få den forelagt rehabiliteringsteamet, vil det i forsøgsperioden fortsat være en mulighed.

De godkendte forsøg i anden ansøgningsrunde forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vil nu udarbejde en plan for implementering og evaluering af det forsøg i anden runde, som Brønderslev Kommune deltager i.

Fristen for tredje ansøgningsrunde til frikommuneforsøg er den 1. november 2017. Arbejdsgrupper i det nordjyske netværk arbejder aktuelt på at udforme idéer og ansøgninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Status vedr. udgifter til indsatser 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Budgetrammen for beskæftigelsesrettede indsatser er i 2017 på 44,3 mio. kr.

Der er samlet set disponeret for 44,3 mio. kr. pr. juni 2017. Der har pr. juni 2017 været et forbrug på 20,1 mio. kr.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det forventes, at udgifterne til indsatser for borgere på offentlig forsørgelse holdes inden for den budgetterede ramme på 44,3 mio. kr.

 • 4,5 mio. kr. på forsikrede ledige
 • 19,6 mio. kr. på kontanthjælp og uddannelseshjælp
 • 2,3 mio. kr. på sygedagpenge
 • 2,7 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 1,8 mio. kr. på revalidering
 • 11,0 mio. kr. på ressourceforløb og jobafklaring
 • 2,4 mio. kr. til indsatser for de 15-17-årige

Der er pr. juni måned 2017 forbrugt 20,1 mio. kr. til indsatser (45%).

Fagforvaltningen forventer, at budgettet overholdes.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Evaluering af empowerment-projekt for unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev afsluttede i oktober 2016 et 2-årigt empowerment-projekt for aktivitetsparate unge. Nu foreligger slutevalueringen fra Deloitte.

Resultaterne viser, at UngeCentrets projekt ligger markant højere på resultatsiden i forhold til de øvrige empowerment-projekter. 43 % af de deltagende unge i Brønderslev Kommune er på nuværende tidspunkt i ordinær uddannelse, ordinært job eller fleksjob.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCentret deltog i perioden fra oktober 2014 til oktober 2016 i et empowerment-projekt for aktivitetsparate unge. Projektet var en del af i alt 30 empowerment-projekter på landsplan, som blev iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Målgruppen for projektet i UngeCentret var aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har modtaget uddannelseshjælp i minimum to år, og som ikke har en kompetencegivende uddannelse. I alt deltog 60 unge i projektet i UngeCentret.

Deloitte har stået for evalueringen af empowerment-projektet på landsplan, som har været målrettet både unge og borgere over 30 år.

Slutevalueringen viser, at de borgere, der er kommet i ordinær uddannelse, ordinært job eller fleksjob, udmærker sig ved at have modtaget en betydelig større indsats end resten af gruppen. Det gælder blandt andet, når der ses på omfanget af den kontakt, som borgerne har haft med deres rådgiver. På landsplan har borgerne i projektet i gennemsnit været i kontakt med deres rådgiver knap én gang om måneden, mens UngeCentret ligger væsentligt højere med næsten to kontakter pr. måned.

I UngeCentret blev der sat et ambitiøst mål om, at minimum 66 % af de deltagende unge skulle være påbegyndt en uddannelse ved projektets afslutning i oktober 2016.

I nedenstående figur fra Deloittes midtvejsevaluering i juni 2016 fremgår det, at cirka 35 % af de deltagende unge i Brønderslev Kommune var overgået til ordinær uddannelse, ordinært job eller fleksjob, hvilket var markant højere end de øvrige deltagende kommuner.

Den nyeste opgørelse viser, at 43 % af de deltagende unge i UngeCentret er i ordinær uddannelse, ordinært job eller fleksjob. Selvom UngeCentrets ambitiøse målsætning på 66 % ikke blev opnået, er det et meget tilfredsstillende resultat.

Til sammenligning viser resultaterne på landsplan ved projektets afslutning, at 21 % af de unge på uddannelseshjælp har forladt projektet til ordinær uddannelse, ordinært job eller fleksjob. Det vil sige, at resultaterne i UngeCentret er væsentligt bedre end gennemsnittet, hvilket blandt andet kan tilskrives den hyppige kontakt mellem den unge og rådgiveren.

Deloittes slutevaluering udmunder i fem hypoteser om, hvordan aktivitetsparate borgeres progression mod uddannelse eller job øges, når borgeren får større indflydelse på sit eget forløb.

De fem hypoteser omhandler:

 1. Tillid mellem rådgiver og borger
 2. At borgeren selv sætter sine egne mål
 3. At borgeren definerer sine egne barrierer
 4. At borgeren får tildelt et ansvar i virksomhedspraktikken
 5. At rådgiveren fremmer borgerens tro på egen arbejdsevne og dermed også det selvvurderede helbred

Når disse fem hypoteser er til stede, vil borgeren opnå større progression i forhold til målet om uddannelse eller job. I UngeCentret anvendes disse erfaringer aktivt i det videre arbejde med at bringe de unge hurtigere i uddannelse eller job.

Undervejs i projektet blev den empowerment-orienterede tilgang udbredt til de resterende områder i UngeCentret, og på nuværende tidspunkt er den i gang med også at blive udbredt til jobcentrets indsats for ledige borgere over 30 år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder løbende en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. juli 2017.

Kvartalsrapporten viser blandt andet, at

 • 98 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet. 36 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 2 %) er ikke er i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. De fleste heraf vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter i form af arbejde, aktiviteter efter LAB-loven, produktionsskole eller udlandsophold.
 • 79 % af de 18-24-årige i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 2 procentpoint (svarende til 51 unge) i forhold til sidste år.

566 unge mellem 18 og 24 år er aktuelt ikke i gang med eller har taget en ungdomsuddannelse. Ca. halvdelen heraf er i forberedende aktiviteter i form af arbejde, VUC, produktionsskole, højskole, aktiviteter efter LAB-loven eller lignende. 28 % (160 ud af de 566 unge) er på offentlig forsørgelse. Dette er lavere end året før, hvor 197 unge mellem 18 og 24 år var på offentlig forsørgelse

 • Rapporten viser et fald i antallet af 15-24-årige, som er på produktionsskole. 51 unge var på produktionsskole i 2. kvartal 2016. Det samme gælder 30 unge i 2. kvartal 2017. Det skyldes muligvis, at produktionsskoleydelsen er halveret siden 2016.
 • Antallet af elever i 8. klasse, der vurderes ikke-uddannelsesparate, er steget fra 102 (25 %) elever i januar 2016 til 132 (30 %) elever i januar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Etablering af en ny forberedende grunduddannelse


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte udspil til ny lov om en forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

Regeringen fremlagde den 10. maj 2017 et udspil til en forberedende grunduddannelse (FGU), der skal samle en række af de uddannelser, der i dag er for unge, der er i mellemperioden mellem folkeskole og en ungdomsuddannelse.

Pt. afventes det endelige lovforslag, der forventes behandlet efter sommerferien, sådan at det kan udmøntes i en egentlig lov i oktober-november måned.

Der er to hovedspor i regeringsudspillet. Et spor omkring den nye uddannelse og den geografiske uddannelsesdækning samt et spor omkring det samlede kommunale ansvar for de unge op til 25 år.

Der har været nedsat en lille arbejdsgruppe til at komme med de første beskrivelser, spørgsmål og anbefalinger til den videre proces omkring FGU’en. Arbejdsgruppen består af skolechef Carsten Otte, afdelingsleder Charlotte Hove og ungechef Hanne Neergaard (tovholder for gruppen). Hanne har samtidig deltaget i møder med ledere af uddannelsesinstitutioner, der i dag udbyder uddannelser, der vil blive en del af FGU’en.

Vedhæftede notat er en opsamling af spørgsmål og anbefalinger, der med baggrund i ovenstående trænger sig på, og hvor Brønderslev Kommune allerede inden loven er vedtaget bør have haft de indledende drøftelser.

Direktionen drøftede sagen den 27. juni 2017 og besluttede at lægge sagen op til fælles drøftelse mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Direktionen foreslår derudover, at der etableres en styregruppe med følgende deltagere:

 • To repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget
 • To repræsentanter fra Beskæftigelsesudvalget
 • Evt. en repræsentant fra Økonomiudvalget
 • Direktør for Fagforvaltningen for Børn og Kultur
 • Direktør for Fagforvaltningen for Beskæftigelse
 • Leder af AOF Vendsyssel
 • Leder af Produktionsskolen
 • Leder af VUC
 • Arbejdsgruppen

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen og godkender nedsættelse af styregruppe med den foreslåede repræsentation.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ungechef Hanne Neergaard kom til mødet og orienterede om den ny forberedende grunduddannelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sammensætningen af styregruppen blev godkendt. Ungerådet spørges, om de ønsker at deltage med to repræsentanter i styregruppen.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

 1. Udlændingestyrelsen har den 18. april 2017 skønnet, at 4.000 flygtninge vil blive visiteret til boligplacering i kommunerne i 2017. Det betyder, at Brønderslev Kommunes kvote for 2017 er nedjusteret fra 48 personer til 11 personer. Brønderslev Kommune har foreløbig modtaget 4 flygtninge på kvoten i 2017 foruden 19 familiesammenførte personer, som ikke tæller med i kvoten.

I 2018 skønner Udlændingestyrelsen, at 3.000 flygtninge skal visiteres til kommunerne. Brønderslev Kommunes kvote for 2018 er 25 personer.

 1. Tilmelding til Jobcamp i Ålborg den 23.-24. oktober 2017. Tema: "Godt på vej mod fremtidens arbejdsmarked".
 1. Tilmelding til Integrationstræf i Nyborg den 7. september 2017. Tema: "Med kurs mod job" .
Personale

Ingen.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen, Bettina Nielsen, Martin Bech tilmeldes JobCamp.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


17. Lukket punkt: Udbud af danskuddannelser - udbudsmateriale og tildelingskriterier


Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


19. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


20. Lukket punkt: Anbringelsessager


Til toppen


21. Lukket punkt: Ankeafgørelse


Til toppen


22. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer