Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 2. oktober 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punkt 1-8.

Hans Chr. Holst deltog ikke i behandlingen af punkt 14-21.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Beskæftigelsesministerens mål for 2018 og tidsplan for beskæftigelsesplan 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har modtaget en udmelding fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedrørende mål og indsatsområder for 2018.

Målene lyder:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til tidsplanen for behandling af beskæftigelsesplanen for 2018.

Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i.

I forhold til målene for 2017, er der i 2018 formuleret et mål, der har fokus på en styrket indsats imod socialt bedrageri og fejludbetalinger af ydelser.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Dette mål retter sig mod det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse. Et fald på ét område kan betyde en stigning på et andet område, hvorfor det giver god mening at se på den samlede udvikling.

Dette skal også ses i sammenhæng med refusionsreformen, som indebærer, at refusionen fra staten er den samme uafhængig af, hvilken ydelse borgeren modtager.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Der skal fortsat være et stort fokus på samarbejdet med virksomhederne, så Jobcentret kan understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for.

Jobcentret skal samtidig opkvalificere de ledige, så deres kompetencer matcher dem, der efterspørges af virksomhederne.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Det er afgørende, at Jobcentret fortsat styrker integrationsindsatsen. Flygtninge og familiesammenførte skal hurtigst muligt, efter opnået asyl, ud på danske arbejdspladser, så de får opbygget de kvalifikationer, der skal til for at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

De jobparate kontanthjælpsmodtagere skal i beskæftigelse, og dermed være med til at dække virksomhedernes stigende behov for arbejdskraft.

I takt med, at flere jobparate kommer i beskæftigelse, er der også behov for, at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer tættere på arbejdsmarkedet.

5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Igennem en årrække har der været stigende fokus på at minimere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser, og i år er det et beskæftigelsespolitisk mål at styrke indsatsen mod socialt bedrageri og fejludbetalinger af ydelser.

Forslag til tidsplan for behandling af beskæftigelsesplanen for 2018

Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder vil danne baggrund for beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår følgende tidsplan for politisk behandling af beskæftigelsesplanen:

 • Temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og Integrationsrådet den 6. november 2017 (i forlængelse af Beskæftigelsesudvalgsmødet): 1. behandling
 • Beskæftigelsesudvalgsmøde den 4. december 2017: 2. behandling
 • Økonomiudvalget den 13. december 2017 og Byrådet den 20. december 2017: Godkendelse af beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager udmeldingen af Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2018 til efterretning og godkender tidsplanen for behandling af beskæftigelsesplanen for 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ministerens mål blev taget til efterretning.

Tidsplanen blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Valg af repræsentanter til styregruppe om ny forberedende grunduddannelse


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen har fremlagt et udspil til en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Det er besluttet, at nedsætte en styregruppe på området.

Beskæftigelsesudvalget skal vælge to repræsentanter til styregruppen vedr. FGU.

Sagsfremstilling

Regeringen fremlagde den 10. maj 2017 et udspil til en ny forberedende grunduddannelse (FGU), der skal samle en række af de uddannelser, som i dag findes for de unge, der er i mellemperioden mellem folkeskole og en ungdomsuddannelse.

Der forventes at komme et lovforslag på området i løbet af efteråret 2017. Det er pt. uvist, hvorvidt FGU'en bliver et kommunalt ansvar eller en statslig institution.

I Brønderslev Kommune har der været nedsat en arbejdsgruppe, som er kommet med de første beskrivelser, spørgsmål og anbefalinger til den videre proces om FGU.

Spørgsmålet om en ny FGU blev drøftet på et fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 21. august 2017. Det blev her besluttet, at nedsætte en styregruppe, som skal drøfte strukturen omkring FGU i Brønderslev Kommune.

Styregruppen vil bestå af følgende deltagere:

 • To repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget
 • To repræsentanter fra Beskæftigelsesudvalget
 • Evt. en repræsentant fra Økonomiudvalget
 • Direktør for Fagforvaltningen for Børn og Kultur
 • Direktør for Fagforvaltningen for Beskæftigelse
 • Leder af AOF Vendsyssel
 • Leder af Produktionsskolen
 • Leder af VUC
 • Arbejdsgruppen

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget vælger to repræsentanter til styregruppen vedr. FGU.

Personale

Ingen.

Beslutning

Formand og næstformand for udvalget blev valgt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Frikommune - 3. ansøgningsrunde


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Det nordjyske frikommunenetværk har udarbejdet 12 ansøgninger til frikommuneforsøg til 3. og sidste ansøgningsrunde.

Beskæftigelsesministeriet har varslet lovændringer i forbindelse med en afbureaukratiseringsproces på beskæftigelsesområdet. Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler på denne baggrund, at Brønderslev Kommune ikke deltager i ansøgninger om frikommuneforsøg.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i frikommuneforsøg i 3. ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et frikommuneforsøg inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet".

Frikommuneforsøget varer fra efteråret 2016 til medio 2020. Forsøget består af tre ansøgningsrunder, hvor der er mulighed for at fremsende konkrete forsøgsidéer til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på godkendelse i regeringen. Forsøgene fremsættes herefter for Folketinget til lovbehandling.

I frikommuneforsøgets 1. ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i et forsøg, der handler om formkrav ved lovpligtige samtaler i forhold til forsikrede ledige. Dette forsøg startede den 1. juli 2017.

I 2. ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i et forsøg, der handler om at kunne fritage visse jobafklaringssager for forelæggelse for kommunens rehabiliteringsteam. Dette forsøg starter den 1. januar 2018.

I 3. ansøgningsrunde er ansøgningsfristen den 1. november 2017. Det nordjyske netværk har udarbejdet et katalog med 12 idéer til forsøgsansøgninger til 3. runde. Det er herefter op til den enkelte kommune politisk at beslutte, om man ønsker at deltage i forsøgene og i givet fald hvilke. Selvom en kommune ikke er medansøger på forsøgene ved fremsendelse af ansøgningerne forventes det, at kommunerne efterfølgende kan beslutte at deltage i et eller flere af de godkendte forsøg.

Beskæftigelsesministeriet har indledt en afbureaukratiseringsproces på beskæftigelsesområdet, som forventes at munde ud i et lovforslag til en forenklet lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) i løbet af efteråret 2017. De varslede lovændringer må forventes at række ind i forslagene til frikommuneforsøg i 3. runde. Dette vil sige, at der vil ske lovændringer uanset frikommuneforsøg på flere områder. Omfanget af lovændringerne er endnu ukendt, så hvor mange forsøgsidéer i det nordjyske katalog, der kan vise sig at blive irrelevante, vides ikke.

Et af de forsøg, som Fagforvaltningen for Beskæftigelse har fundet relevant, er idéen om forenkling af sanktioneringsreglerne. På dette område har Beskæftigelsesministeren imidlertid allerede meldt ud, at han ønsker en regelforenkling, og KL er på foranledning af ministeren ved at se på området. Iværksættelse af dette forsøgsforslag synes således ikke længere relevant.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår på den baggrund, at Brønderslev Kommune ikke deltager i ansøgninger om frikommuneforsøg i 3. runde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har den 21. september 2017 sendt kataloget med de nordjyske forsøgsansøgninger i høring hos Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF). Høringsfristen er den 2. oktober 2017 kl. 9.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at Brønderslev Kommune ikke deltager i frikommuneforsøg i 3. ansøgningsrunde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at Brønderslev Kommune ikke deltager i 3. ansøgningsrunde vedr. frikommuneforsøg.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Samarbejdsaftale med Røde Kors om familienetværk


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Røde Kors har gennem A.P. Møller-fonden fået støtte til at afprøve nye indsatser, som tilknyttes Røde Kors' familienetværk i Dronninglund. De nye indsatser består af frivillige mentorforløb og netværkspersoner til udsatte børnefamilier.

Børne- og Familieafdelingen og Jobcentret i Brønderslev Kommune har drøftet en ny, frivillig samarbejdsaftale med Røde Kors, som involverer de nye aktiviteter.

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås ny samarbejdsaftale med Røde Kors.

Sagsfremstilling

Røde Kors har gennem A.P. Møller-fonden fået støtte til et landsdækkende 5-årigt projekt, der hedder "Familien i Fokus". Formålet med projektet er at styrke udsatte børnefamiliers mestring og skabe bæredygtige forandringer i familiernes liv.

Projektet er knyttet op på Røde Kors’ nuværende 55 frivillige familienetværk i Danmark. Det er derudover et mål at starte 20 nye familienetværk i Danmark. Ét af Røde Kors' nuværende familienetværk ligger i Dronninglund, som med det nye projekt vil få udvidet sine aktiviteter.

Røde Kors' nye projekt har to primære indsatsområder:

1. Netværkspersoner

Indsatsen handler om at skabe én-til-én-relationer mellem frivillige netværkspersoner og udsatte familier, hvor netværkspersonerne støtter op om den enkelte familie med udgangspunkt i familiens aktuelle udfordringer og behov.

2. Mentorforløb

Denne indsats går ud på at etablere virksomhedsrettede eller uddannelsesrettede mentorforløb for udsatte forældre, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. Mentorforløbene etableres i samarbejde med virksomheder, herunder medarbejdere som ønsker at være mentorer for de ledige, samt jobcentre og Røde Kors.

Jobcentret og Børne- og Familieafdelingen har drøftet de nye muligheder, som Røde Kors' nye projekt har givet for at lave aktiviteter for udsatte børnefamilier i Dronninglund-området. Brønderslev Kommune og Røde Kors har en eksisterende samarbejdsaftale om familienetværk. Denne aftale er nu udvidet, således at indsatserne med netværkspersoner og mentorforløb indgår i aftalegrundlaget.

I forhold til familiedelen er det et mål i samarbejdsaftalen, at Brønderslev Kommune og Dronninglund familienetværk samarbejder omkring Røde Kors' samlede familieindsats, herunder familienetværk og netværkspersoner.

I forhold til mentordelen er det et mål i samarbejdsaftalen, at der etableres 5 mentorforløb om året i perioden fra 2018 til 2021 - i alt 20 forløb. Det er Røde Kors, som gennem organisationens nye projekt udmønter indsatsen. De borgere, som gennem Røde Kors' projekt vil modtage mentorforløb, vil typisk være tilknyttet Jobcentret. Det er derfor aftalt, at Jobcentret og Røde Kors i fællesskab aftaler, hvilke familier, der skal tilbydes mentorforløb, og hvordan opfølgningen skal foregå.

Alle udgifter til Røde Kors' nye indsatser dækkes af det nye projekt.

Samarbejdsaftalen mellem Røde Kors og Brønderslev Kommune indgås frivilligt mellem parterne og har ikke en fast løbetid. Aftalen kan justeres efter behov og til enhver tid opsiges af begge parter.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkender, at der indgås ny samarbejdsaftale med Røde Kors.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Måling af flygtninge i selvforsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Det er blevet muligt at måle på antallet af flygtninge, der kommer i beskæftigelse, ved hjælp af jobindsats. Målingen bidrager til opfølgning på Beskæftigelsesmininsterens mål i 2017 og 2018 om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

I Brønderslev Kommune er 21 % af de borgere, som siden 2004 har fået opholdsgrundlag som flygtning eller familiesammenført, i dag i beskæftigelse. På landsplan gælder det 27 %.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det er et af Beskæftigelseseministerens mål for 2017 og 2018, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Jobindsats, som bruges til opfølgning på ministerens mål, har hidtil ikke understøttet dette mål, men det gør det nu. I september 2017 blev det muligt at måle på antallet af flygtninge, der kommer i arbejde.

Den seneste opgørelse pr. 30. juni 2017 viser således, at 21 % af de borgere i Brønderslev Kommune, som siden 2004 har fået opholdsgrundlag som flygtning eller familiesammenført, i dag er i ustøttet beskæftigelse. Ved ustøttet beskæftigelse forstås, at fleksjob, løntilskud og skånejob ikke tæller med. Derudover bemærkes det, at flygtninge, som er kommet i uddannelse, ikke indgår i opgørelsen. På landsplan er det gennemsnitligt 27 %, som er i beskæftigelse.

Brønderslev Kommune har øget andelen af flygtninge, som er i beskæftigelse, markant de seneste 3 år - fra 11 % i juni 2015 til 21 % i juni 2017.

Juni 2015

Juni 2016

Juni 2017

Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Brønderslev Kommune

11 %

14 %

21 %

Før 2015 var der relativt få flygtninge i kommunen, og det primære fokus i indsatsen var, at flygtningene skulle lære dansk, inden de kom ud på en arbejdsplads.

Ændring af dette fokus i indsatsen - til at flygtningene skal lære dansk på virksomhederne - startede i 2015, hvor antallet af nye flygtninge også steg. I november 2015 tog Brønderslev Kommune første skridt i retning af at omlægge indsatsen til at være jobrettet fra start. En anden aktør fik opgaven med at etablere virksomhedsvendte tilbud for de jobparate integrationsborgere. Senere - i juni 2016 - blev integrationsområdet organisatorisk en del af Jobcentret i Brønderslev Kommune, og der kom lovændringer, som skærpede det jobrettede fokus. Dernæst har integrationsafdelingen siden november 2016 deltaget i det landsdækkende projekt "I mål med integration", som har til formål at styrke og målrette beskæftigelsesindsatsen. Endelig er integrationsområdet blevet en del af ministermålene på beskæftigelsesområdet i 2017 og bliver det igen i 2018. Fokus på integrationsområdet og skærpelse af det beskæftigelsesrettede fokus er med andre ord skærpet væsentligt de seneste år både nationalt og lokalt, hvilket også afspejler sig i tallene.

Det bemærkes herudover, at SU-indtægt ikke tæller med i jobindsats' måling. Det vil sige, at borgere, som er i gang med en ordinær uddannelse, ikke tæller med, selvom de også må betragtes som selvforsørgende, og særlig i Brønderslev Kommune vælger mange unge flygtninge en uddannelse. Medio september 2017 er 35 % af borgerne omfattet af integrationsprogrammet overgået til selvforsørgelse, ifølge Jobcentrets egen opgørelse. 27 % er startet i ordinær uddannelse, og 8 % er kommet i beskæftigelse. En stor del af de flygtninge, som er startet på uddannelse, er påbegyndt VUC, som fra august 2017 udbyder undervisning lokalt i Brønderslev.

Brønderslev Kommunes mål på integrationsområdet er, som det også fremgår af beskæftigelsesplanen for 2017, at 15 % af de borgere, som er omfattet af integrationsprogrammet, skal i selvforsørgelse i 2017. At 35 % foreløbig er afsluttet til selvforsørgelse - i form af job eller uddannelse - må siges at være meget tilfredsstillende. Et vist frafald fra uddannelse i løbet af efteråret må forventes, således at det samlede resultat for 2017 muligvis bliver lidt lavere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vil fremover løbende følge og anvende muligheden for at måle andelen af beskæftigede blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på jobindsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Bydelsmødre - status på projektet


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Projekt Bydelsmødre er i planlægningsfasen, og der orienteres om status på, hvor langt projektet er.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 6. februar 2017 at iværksætte projekt Bydelsmødre i en 2-årig periode.

Bydelsmødre er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der frivilligt støtter andre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som er socialt isolerede i lokalsamfundet og behøver hjælp til at komme videre i deres liv.

Projekt Bydelsmødre er et landsdækkende koncept, som er udviklet af Landsorganisationen for Bydelsmødre. Landsorganisationen stiller en færdig pakke til rådighed, som bl.a. indeholder en

udførlig guide til, hvordan man starter og forankrer bydelsmødre-indsatsen.

I opstartsfasen fungerer en familiekonsulent i Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune som koordinator på projektet ca. en dag om ugen. Derudover etableres i opstartsfasen en ressourcegruppe med repræsentanter fra de relevante aktører i lokalområdet samt en følgegruppe bestående af lederne på området.

Inden afslutning af det første projektår er målet, at bydelsmødrene etablerer sig som en forening.

Aktuelt er status på projektet, at der er udpeget medlemmer til ressourcegruppen og følgegruppen.

Ressourcegruppen består af:

Helle E. Holme, koordinator

Kenneth Mølvadgaard, sagsbehandler

Trine Jensen, projektleder i Mælkebøtten

Lis Mikkelsen, AOF

Trine Fredsgaard, støttepædagog

Følgegruppen består af:

Anna Marie Nielsen, forretningsfører i Boligforeningen PM

Knud Jørgensen, formand for Integrationsrådet

Mads W. Nielsen, afdelingsleder i AOF

Annie B. Frandsen, leder af Integration og Ydelse.

Der har været afholdt fælles infomøde den 16. juni 2017, hvor bydelsmor og landskoordinator deltog og gav et oplæg om projekt Bydelsmor.

Udpegning af potentielle bydelsmødre er sat i værk. Det er en større opgave. Fællesmøde for kommende bydelsmødre var den 20. juni 2017. Her fortalte en aktiv bydelsmor fra Aalborg om, hvad man konkret laver, når man er bydelsmor.

Der er fastsat datoer for grunduddannelsen for de kommende frivillige bydelsmødre, og der er fundet lokaler. Lige nu arbejdes der på at finde undervisere til grunduddannelsen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Indstilling

Integrationsrådet, 15. juni 2017, pkt. 6:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 31. august 2017:

Projekt Bydelsmødre er iværksat med første undervisningsdag var den 22. august 2017. Der er udarbejdet en undervisningsplan, som bydelsmødrene skal undervises efter.

Forløbet indeholder 14 moduler á 3 timer, hvor der vil være forskellige undervisere, og indholdet vil være relevant for at kunne fungere som Bydelsmor. Forløbet afholdes i Fælleshuset, Niels Bohrs Plads.

Undervisningsplanen er vedlagt som bilag.

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 8:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Tilføjelse til Forretningsorden for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK/BY

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen stiller forslag om, at et medlem kan ekskluderes efter 3 gentagne udeblivelser fra integrationsrådsmøder uden afbud.

Integrationsrådet anmodes om at drøfte formandens forslag.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der har i denne valgperiode været et medlem, som kun har været mødt til Integrationsrådsmøde én gang. Der er tale om et medlem, som er blevet valgt blandt landsmænd ved stemmeafgivelse. Der har været gjort flere tiltag for at få kontakt med det valgte medlem ved telefonopkald, gentagne skriftlige henvendelser og personlige henvendelser fra øvrige rådsmedlemmer. Det har imidlertid ikke været muligt at få medlemmet til at deltage i Integrationsrådsmøderne. Medlemmet er orienteret om muligheden for selv at trække sig ud af Integrationsrådet, men dette har medlemmet ikke reageret på.

Formanden for Integrationsrådet foreslår, at Brønderslev Kommunes Integrationsråd lader sig inspirere af Aalborg Kommunes Integrationsråds vedtægter, hvor det fremgår i § 4, stk. 4: Medlemmer af Integrationsrådet kan ekskluderes ved 3 gentagne fravær uden afbud.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer tager stilling til formand Knud Jørgensens forslag om tilføjelse til Integrationsrådets Forretningsorden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Indstilling

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 4:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


10. Status på langvarige kontanthjælpsmodtagere omfattet af satspuljen "Flere skal med"


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i april 2017 satspuljeinitiativet ”Flere skal med”. Initiativet er målrettet aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet. Brønderslev Kommune deltager ikke i det landsdækkende projekt, men følger målgruppen tæt.

I Brønderslev Kommune er 106 borgere omfattet af projektets målgruppe. En opgørelse medio september 2017 viser, at 23 % foreløbigt er ophørt med at modtage kontanthjælp

Sagen sendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i april 2017 satspuljeinitiativet ”Flere skal med”, som har til hensigt at hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 8. maj 2017, at Brønderslev Kommune ikke skulle deltage i projektet, da kommunen allerede har en række tiltag i gang på kontanthjælpsområdet. På landsplan deltager 86 kommuner i projektet.

Et af de igangværende tiltag på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune er en investeringsstrategi, som varer til udgangen af 2018. Status på strategien viste på Beskæftigelsesudvalgets møde den 21. august 2017, at arbejdet med strategien forløber planmæssigt, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er nedbragt. Dette bekræftes af en nylig opgørelse på landsplan, som viser, at antallet af modtagere af kontanthjælpslignende ydelser er faldet med 14 % i Brønderslev Kommune siden juni 2016 og med 22 % siden juni 2015.

Målgruppen for satspuljen "Flere skal med" er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet (ud over integrationsprogrammet).

I Brønderslev Kommune er der 106 borgere, der er omfattet af målgruppen. En opgørelse medio september 2017 viser, at 24 ud af de 106 borgere - svarende til 23 % - er ophørt med at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse siden december 2016. De fleste er overgået til ressourceforløb. Enkelte er overgået til job, uddannelse eller fleksjob. Tallene viser, at målgruppen trods minimum 5 år i kontanthjælpssystemet bevæger sig. Der ses et flow i sagerne.

Jobcentret har med de aktuelle tiltag på kontanthjælpsområdet fokus på en mere jobrettet og virksomhedsvendt tilgang. Der forventes dog fortsat at være borgere med så komplekse problemstillinger, at tidshorisonten for deres afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet strækker sig ud over den 2-årige periode, satspuljen varer, og som er den periode, jobcentret påtænker at følge målgruppen tæt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et betydeligt fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune. Data kommer fra jobindsats.

Da a-kasserne skal gennemgå ledighedstallene på det forsikrede område, foreligger disse tal senere end på de øvrige områder. I forhold til ydelsesstatistikken betyder det, at tallet på a-dagpenge ikke er opdateret for juli og august måned, og tallet på sygedagpenge ikke er opdateret for august måned.

Med forbehold for de manglende opdateringer viser opgørelsen, at det samlede antal ydelsesmodtagere fra august 2016 til august 2017 er faldet med 194 fuldtidspersoner.

Den positive udvikling det seneste år ses især på kontanthjælpsområdet samt på antallet af integrationsborgere. Hvis der alene ses på de seneste tre måneder er der sket et fald på stort set alle ydelsesområder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om kontanthjælpsloftet


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på kontanthjælpsloftet.

Kontanthjælpsloftet, som trådte i kraft i oktober 2016, er en grænse for, hvor meget borgere samlet kan modtage i offentlige ydelser.

KL har sendt en opgørelse over, hvilke borgere der er berørt af kontanthjælpsloftet i Brønderslev Kommune i august 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsloftet er en øvre grænse for, hvor meget modtagere af integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp samlet kan få i offentlig forsørgelse.

Overførselsindkomsten bliver ikke nedsat, men borgeren kan få mindre udbetalt i særlig støtte og boligstøtte.

I opgørelsen fra KL fremgår det, at 801 borgere i Brønderslev Kommune er omfattet af kontanthjælpsloftet - heraf er 110 borgere ramt af loftet med en gennemsnitlig reduktion i deres offentlige ydelser på 1.202 kr. pr. måned.

Størstedelen af disse borgere får en reduktion i deres boligstøtte.

Oplysninger om de berørte borgere:

 • 15 modtager integrationsydelse
 • 84 modtager kontanthjælp
 • 11 modtager uddannelseshjælp
 • 81 er kvinder
 • 29 er mænd
 • 92 har et eller flere børn
 • 18 har ingen børn
 • 70 er enlige
 • 40 er gifte eller samlevende

Aldersmæssigt er størstedelen i alderen 30 til 40 år.

Cirka 85 % af de borgere, der rammes af loftet i Brønderslev Kommune, har et eller flere børn. Knap 60 % er enlige forsørgere.

Jobcenter Brønderslev har stor fokus på at støtte disse borgere i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Såfremt fuldtidsbeskæftigelse i første omgang ikke er en mulighed, kan det være i form af småjobs og vikariater.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Status vedr. afskedigelser på Siemens


Resume

Sagsforløb: BE

Simens Gamesa Renewable Energy varslede i august 2017 afskedigelse af flere hundrede medarbejdere. I alt var cirka 2.100 medarbejdere ansat på Siemens Gamesa - heraf blev 446 afskediget.

Jobcentret har modtaget en opgørelse, som viser, at 26 af de afskedigede er bosat i Brønderslev Kommune.

Alle de afskedigede medarbejdere har været indbudt til informationsmøder i Aalborg, og den videre proces i Brønderslev Kommune er i gang med at blive planlagt.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Cirka en femtedel af de 2.100 ansatte på Siemens Gamesa blev afskediget i august måned, som følge af ændrede markedsforhold og stigende konkurrence.

26 af de afskedigede bor i Brønderslev Kommune. Jobcentret er gået i gang med at iværksætte forskellige tiltag, som skal sikre, at de hurtigt kommer i job igen.

De afskedigede medarbejdere er fritstillet, og størstedelen fratræder deres stilling i perioden fra den 27. oktober til den 10. november 2017, hvilket betyder, at deres reelle ledighedsforløb ikke er påbegyndt endnu.

Jobcenter Aalborg, som har varetaget den koordinerende rolle, har stået for at indbyde til de første informationsmøder i Aalborg. I forbindelse med informationsmøderne er de fremmødte blevet tilbudt et individuelt karriererådgivningsforløb hos Konsulenthuset Ballisager A/S. Jobcenter Aalborg har oplyst, at kun en lille andel af de afskedigede har taget imod tilbuddet, mens de resterende har vurderet, at de ikke har behov for et forløb.

Jobcenter Aalborg og Siemens Gamesa afholder en jobmesse den 26. september i Nordkraft, hvor de afskedigede medarbejdere samt interesserede virksomheder er inviteret.

Erhvervsservice har videreformidlet invitationen til virksomheder i Brønderslev Kommune.

Lokalt er Jobcenter Brønderslev i gang med at planlægge et nyt metal-projekt i samarbejde med Dansk Metal og 3F samt Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune. Projektet har til formål at opkvalificere de ledige via AMU-kurser til at varetage jobfunktioner inden for metalindustrien, hvor der er høj efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Jobcenter Brønderslev inviterer de 26 afskedigede medarbejdere til at deltage i et informationsmøde om Metal-projektet i starten af oktober. I forbindelse med informationsmødet tilbydes de en personlig samtale forud for deres reelle ledighedsforløb.

Jobcenter Brønderslev er blevet oplyst om, at eventuelle uddannelsesaktiviteter (AMU-kurser) i opsigelsesperioden vil blive finansieret af Siemens Gamesa, mens uddannelsesaktiviteter efter opsigelsesperiodens udløb kan finansieres af varslingspuljemidler.

Der er endnu ikke overblik over, hvor mange der har fået nyt job, men tilbagemeldingerne fra Siemens Gamesa og Jobcenter Aalborg er, at der allerede har været stor interesse for den kvalificerede arbejdskraft.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


14. Evaluering af landsbypedelordningen


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BE

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune. Det blev i den forbindelse aftalt at evaluere ordningen efter 1 år.

Status efter første år er, at landsbypedel-ordningen kører godt. 60 borgere har været tilknyttet ordningen via seniorjob, nyttejob, praktik eller lignende. Der er stor søgning på opgaver til landsbypedellerne og tilfredshed med det arbejde, der bliver udført.

Teknik- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturvalget og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om landsbypedel-ordningen skal forlænges i 2 år og evalueres igen i august 2019.

Sagsfremstilling

Landsbypedel-ordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.

Første år med landsby-pedelordningen er gået godt. Landsbypedellerne er blevet taget godt imod af landsbyerne og foreningerne i kommunen og modtager løbende mange og forskelligartede opgaver. Det første år har der været 108 ansøgninger fra ordningens målgruppe.

De primære opgaver har bestået af gartnerarbejde og mindre håndværksopgaver. Landsbypedellerne har også mulighed for at udføre administrative arbejdsopgaver, hvilket tilgodeser borgere med kvalifikationer inden for administration, som er tilknyttet ordningen, samt de landsbyer og foreninger, der har behov for administrativ hjælp. Det kan fx dreje sig om registrering og digitalisering på lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne har været aktive med forskellige opgaver i og omkring landsbyerne Asaa, Gerå, Klokkerholm, Sterup, Dorf mølle, Serritslev, Manna-Thise og på de kommunale lejrpladser og på naturskolen i Lunken skov.

Ordningen har fået mange positive tilbagemeldinger på det arbejde, der udføres.

På nuværende tidspunkt er 7 borgere i seniorjob tilknyttet landsbypedel-ordningen. 5 er fast tilknyttet, og yderligere 2 er tilknyttet i vinterhalvåret.Ordningen er normeret

til løbende at have 15 ledige borgere tilknyttet og igennem det første år har ca. 60 personer været igennem ordningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturvalget og Beskæftigelsesudvalget godkender, at landsbypedel-ordningen forlænges i 2 år og evalueres igen i august 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt. 5:

Godkendt.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er mulighed for at tilknytte flere ledige til projektet.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af det fælleskommunale sundhedspolitiske rammepapir


Resume

Sagsforløb: DIR/SS/BE

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir. Ideen med rammepapiret er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunalpolitikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017. Derudover skal rammepapiret være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019.

På Sundhedspolitisk Dialogforum 17. august 2017 blev det godkendt, at det fælleskommunale rammepapir sendes til godkendelse i de enkelte kommuner.

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om det fælleskommunale rammepapir kan godkendes:

Sagsfremstilling

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir.

Sundhedspolitisk Dialogforum har deltagelse af udvalgsformænd og næstformænd fra sundhedsområdet i alle 11 kommuner samt de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg. Herudover deltager alle øvrige KKR-udpegede politikere på sundhedsområdet i møderne. Fra administrationen deltager sundhedsdirektører og sundhedschefer fra de nordjyske kommuner. Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er at skabe tættere kontakt mellem KKR, Sundhedskoordinationsudvalget og byrådene, at etablere en sparringsgruppe for medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Ideen med det fælleskommunale rammepapir er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunale politikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017, men også at rammepapiret skal være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019. Rammepapiret skal herudover medvirke til en drøftelse af sundhedspolitiske visioner på forkant med den nationale sundhedspolitiske dagsorden.

På møde i Sundhedspolitisk Dialogforum den 9. marts 2017 blev der fremlagt det første forslag til fælleskommunale fokusområder og efterfølgende er der arbejdet videre på baggrund af input fra medlemmerne af Sundhedspolitisk Dialogforum. Den endelige udgave af rammepapiret blev godkendt af Sundhedspolitisk Dialogforum den 17. august 2017.

Rammepapiret indledes med en overordnet vision for sundhedsarbejdet i de nordjyske kommuner. Den overordnede vision er kraftigt inspireret af visionen fra den nuværende politiske sundhedsaftale 2015-2018, men ordlyden er tilpasset en smule for at lægge vægt på borgerens aktive deltagelse og medansvar for at bidrage til egen sundhed.

I rammepapiret er ulighed i sundhed fremhævet som et særligt pejlemærke for det kommunale arbejde på sundhedsområdet. Rammepapiret lægger desuden vægt på rehabilitering som en kommunal kerneværdi og som en grundlæggende tilgang for de kommunale indsatser på sundhedsområdet. Opgaveoverdragelse og fokus på opgaveflytning fra f.eks. region til kommuner bliver i rammepapiret derudover beskrevet som en væsentlig forudsætning for at kommunerne, også i fremtiden, kan løfte deres opgaver på sundhedsområdet på en fornuftig måde.

Afslutningsvist præsenteres der i rammepapiret fire overordnede kommunale fokusområder:

 • Fokusområde 1: Vi skal styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed
 • Fokusområde 2: Vi skal sammen styrke sundheden hos mennesker med psykisk sygdom
 • Fokusområde 3: Vi skal bidrage til at sikre borgerens arbejdsmarkeds tilknytning
 • Fokusområde 4: Vi skal styrke fokus på tilgængelighed til sundhedsydelser

Der er forståelse for, at selvom vi kommunalt har samme mål, kan der være forskellige veje til målet og udviklingen tilpasses naturligt efter den enkelte kommunes udgangspunkt og muligheder.

Efter behandling i de enkelte kommuner vil rammepapiret blive forelagt KKR til orientering den 13. oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender rammepapiret ”Sundhed i Nordjylland – Fælleskommunale fokusområder” med henblik på overlevering til de nye medlemmer af Sundhedspolitisk Dialogforum i 2018 og som det indledende kommunale input til drøftelserne vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023.

Indstilling

Direktionen, 29. august 2017, pkt. 6:

Direktionen drøftede rammepapiret og sammenhængen over til eksisterende indsatser i fagforvaltningerne. Der bør sikres mulighed for at få fokus på denne sammenhæng, og rammepapiret sendes derfor til behandling i fagudvalgene.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. oktober 2017:

I Jobcentret er der fokus på sundhed og rehabilitering i arbejdet med de ledige borgere på forskellige måder. Overordnet set arbejder Jobcentret ud fra den overbevisning, at et arbejde fremmer sociale relationer, daglig struktur og følelsen af mestring og livskvalitet for den enkelte. Det vil sige, at et arbejde kan bidrage til at fremme den enkelte borgeres sundhed og mindske psykiske problemer.

Jobcentret arbejder ud fra en empowerment-orienteret tilgang til borgerne. Tilgangen anvendes til at motivere den enkelte borger til at tage livet i egen hånd og se sig selv som hovedansvarlig for, at den tilrettelagte indsats giver mening og gør en forskel. Det at lære ansvar for sit eget liv anser Jobcentret for sundhedsfremmende i sig selv, da det medvirker til, at borgeren profiterer optimalt af sit indsatsforløb, som både kan være job- og sundhedsrettet.

I forhold til selve indsatsforløbene har Jobcentret fokus på at etablere flere parallelle forløb for særligt de udsatte borgere. Når et indsatsforløb er parallelt modtager borgerne en sundhedsmæssig og/eller social indsats samtidig med, at de deltager i et jobrettet spor. Undersøgelser viser, at denne samtidighed i indsatsen kan fremme progressionen i både den sundhedsmæssige og jobmæssige indsats.

I de tilfælde, hvor fysiske eller psykiske skavanker er en barriere for borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, samarbejder Jobcentret med sundhedssystemet i forhold til borgerens forløb. Derudover tilbyder Jobcentret supplerende sundhedsforløb hos en fysioterapeut eller en psykolog i de tilfælde, hvor det vurderes relevant i forhold til at fremme den enkelte borgers tilknytning til arbejdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender det fælleskommunale rammepapir.

Beslutning

Godkendt.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/BE/BS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgspolitikere været i dialog om, hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og Regionsrådet.

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1. september 2017) og Kontaktudvalget (8. september 2017) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd.

Sagsfremstilling

Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

Dialog har været grundlag for aftalen

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for at have fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag den 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og regionen.

Fokusområder – visioner og initiativer

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

 • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 • Nye samarbejdsformer

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere på udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og Regionsrådet.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

 • Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
 • Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 samt nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2017, pkt. 4:

Forvaltningens forslag godkendt.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. oktober 2017:

Den Nordjyske Socialaftale har fokus på borgernes muligheder for i højere grad at kunne mestre eget liv. Jobcentret og UngeCentret arbejder med at fremme borgernes egenmestring gennem implementering af en empowerment-orienteret tilgang til alle ledige borgere. Tilgangen går ud på at motivere den enkelte borger til at tage livet i egen hånd og så vidt muligt tage ansvar for eget indsatsforløb, således at indsatsen kommer til at give mening og gøre en forskel.

I forhold til at skabe sammenhæng i indsatsen særligt i de tilfælde, hvor der er behov for at supplere den beskæftigelsesrettede indsats med sociale indsatser, arbejder UngeCentret med helhedsorienteret sagsbehandling på en sådan måde, at samme sagsbehandler varetager indsatser efter beskæftigelsesloven og serviceloven. Det giver mulighed for bedre synergi mellem de enkelte indsatser, og gør det mere enkelt for den enkelte borger at samarbejde med kommunen.

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 4:

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Handicaprådet mener, at visionerne i Nordjysk Socialaftale er gode.

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet tilslutter sig aftalen og intentionerne i aftalen, men Handicaprådet ser med bekymring på de allerede indlagte besparelser.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Brønderslev som erhvervskommune - DI's analyserapport


Resume

Sagsforløb: BE

Dansk Industri har for ottende år i træk lavet Danmarks største undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Undersøgelsen for 2017 er nu offentliggjort.

I den samlede placering ligger Brønderslev Kommune på en 27. plads ud af 96 deltagende kommuner, hvilket er 11 pladser frem i forhold til sidste år og dermed den bedste samlede placering i seks år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dansk Industri har undersøgt virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima. I Brønderslev Kommune har 51 ud af 160 adspurgte virksomheder svaret på undersøgelsen, hvilket svarer til, at knap 20 % af de privat beskæftigede i kommunen er repræsenteret.

De adspurgte virksomheder har blandt andet vurderet kommunens overordnede erhvervsvenlighed samt specifikke erhvervsvilkår - herunder tre vilkår der har særlig interesse for den kommunale indsats på beskæftigelsesområdet.

De tre vilkår er adgang til arbejdskraft, jobcentrets service over for virksomhederne samt sagsbehandlingen i sygedagpengesager.

Ud fra hver af de tre erhvervsvilkår har Brønderslev Kommune fået en placering blandt 96 af landets kommuner.

Erhvervsvilkår

Placering

2016 2017

Adgang til arbejdskraft

19 23

Jobcentrets service overfor virksomhederne

9 5

Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager

85 20

Brønderslev Kommune har i 2017 en flot placering på alle tre erhvervsvilkår.

Der ses en fin fremgang i forhold til samarbejdet med virksomhederne og sagsbehandlingen i sygedagpengesager. I forhold til rekruttering af arbejdskraft går Brønderslev Kommune fire pladser tilbage i forhold til sidste år, men ligger dog fortsat placeret i den bedste fjerdedel.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, atBeskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har fremsendt et orienteringsbrev til landets kommuner om, at STAR har igangsat en bred evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 (se bilag). Det var en del af aftaleforliget, at reformen skal evalueres efter 5 år.

STAR peger på, at evalueringen har høj politisk prioritet. Alle kommuner kommer til at deltage og vil i løbet af efteråret 2017 blive kontaktet for deltagelse i spørgeskemaundersøgelser. Udvalgte kommuner, hvilket ikke inkluderer Brønderslev Kommune, kommer også til at deltage i interviews og sagsgennemgange.

Resultaterne af evalueringen vil blive drøftet i forligskredsen bag reformen i 2018.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen

Opdateret 3. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer