Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 6. november 2017
Lokale: Hedelund, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Nielsen og Martin Bech havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Beskæftigelsesplan 2018 - første udkast


Resume

Sagsforløb: DIR/IR/LAF/BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og Integrationsrådet er inviteret til drøftelse af beskæftigelsesplanen på fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 6. november 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til første udkast til beskæftigelsesplan 2018.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i. Med afsæt i disse mål udarbejder Fagforvaltningen for Beskæftigelse en beskæftigelsesplan, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske og budgetmæssige målsætninger.

Første udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018 er udarbejdet og fremsendes til drøftelse. De fem ministermål for 2018, som danner afsæt for planen, er:

Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren opsat et selvstændigt mål med fokus på det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse.

Et fald i antal ydelsesmodtagere på ét område kan være et udtryk for en stigning på andre områder, og derfor vil Brønderslev Job- og UngeCenter fortsat følge udviklingen af det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse.

Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer, hvilket betyder, at jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og ledige er mere central end hidtil.

Derfor vil jobcentret i 2018 særligt have fokus på at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Flere flygtninge og familiesammenførte er det seneste år kommet ud på arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. I 2018 vil jobcentret fortsat have fokus på, at flygtninge hurtigst muligt skal i selvforsørgelse enten via job eller uddannelse. Jobcentret vil særligt have fokus på, at flere flygtningekvinder og aktivitetsparate flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet.

Mål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

Ministeren har særlig fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere skal i arbejde, hvilket er i fin tråd med, at Brønderslev Kommune har en igangværende investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018. Med investeringsstrategien, som allerede har vist sig at virke, har jobcentret fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate og kommer i virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret vil i særlig grad have fokus på ordinære løntimer i kombination med virksomhedspraktik som en vej ind på arbejdsmarkedet for især de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Lokalt mål: Færre unge skal være på uddannelseshjælp

Beskæftigelsesministeren har ikke opsat et mål med fokus på de unge. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at ungeområdet er særlig vigtigt i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft og har derfor valgt at opstille et lokalt mål om, at færre unge skal være på uddannelseshjælp. Et fokusområde i 2018 i forhold til de unge vil blandt andet være implementering af en reform på det forberedende område for ungdomsuddannelser, som regeringen i oktober 2017 har indgået politisk aftale om. Med reformen kommer en bl.a. ny forberedende grunduddannelse (FGU) for de unge, som ikke umiddelbart kommer videre efter grundskolen med en ungdomsuddannelse.

Mål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren opsat et selvstændigt mål med fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Det skal have en konsekvens, hvis borgere snyder eller ikke står til rådighed uden grund. I 2018 vil Job- og UngeCentret gennemføre en målrettet indsats for at forhindre, at borgere snyder sig til sociale ydelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til beskæftigelsesplanen 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 31. oktober 2017, pkt. 10:

Gennemgået og taget til efterretning.

Beslutning

Udvalget drøftede første udkast til beskæftigelsesplan 2018.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på 225-timers reglen


Resume

Sagsforløb: BE

225-timers reglen blev indført i april 2016 i forbindelse med aftale om jobreform, som er indgået mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse som udgangspunkt skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde for ikke at få nedsat ydelsen. I Brønderslev Kommune er der aktuelt undtaget 362 borgere fra 225 timers reglen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

225-timers reglen omfatter modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse, som har været på ydelsen i minimum ét år inden for de seneste tre år. Kommunen skal vurdere, om den pågældende borger aktuelt har ressourcer, der gør vedkommende i stand til at arbejde i 225 timer inden for 12 måneder.

I Brønderslev Kommune er 684 borgere omfattet af 225-timers reglen. Aktuelt er 362 af disse borgere undtaget fra arbejdskravet.

Tabellen viser antallet af sager, der er omfattet af reglen, samt antal og andel der er undtaget, opgjort den 19. oktober 2017.

Sagstype

Antal sager*

Antal undtaget

Andel undtaget

Kontanthjælp

370

200

54 %

Uddannelseshjælp

215

98

46 %

Integrationsydelse**

99

64

65 %

I alt

684

362

53 %

*Der er ikke taget højde for, om borgeren har været på ydelsen i minimum ét år inden for de seneste tre år. Det betyder, at antallet af sager reelt kan være mindre, og dermed kan andelen af undtagede borgere være større end angivet i tabellen.

**Integrationsydelse omfatter både borgere i og uden for integrationsprogrammet.

En opgørelse fra STAR i maj 2017 viser, at det i gennemsnit er 52 % af målgruppen, som er undtaget fra 225-timers reglen på landsplan. Dette svarer til niveauet i Brønderslev Kommune i oktober 2017, hvor 53 % i gennemsnit er undtaget.

I Jobcentrets og UngeCentrets egen opgørelse (tabellen herover) har det ikke været muligt at opdele sagstyperne i visitationskategorierne aktivitetsparat og uddannelsesparat/jobparat, men opgørelsen fra STAR viser, at Brønderslev Kommune har undtaget en stor andel af de aktivitetsparate sammenlignet med landets øvrige kommuner. I maj 2017 havde Brønderslev Kommune undtaget cirka 85 % af de aktivitetsparate borgere, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 65 %.

På den baggrund vil Jobcenter og UngeCenter øge fokus på anvendelsen af 225 timers reglen - særligt i forhold til aktivitetsparate borgere. Derfor har Jobcenter og UngeCentret i oktober 2017 påbegyndt en gennemgang af alle sager med fokus på brugen af 225-timers reglen. Jobcenter og UngeCentret forventer, at den ændrede praksis vil betyde, at færre borgere vil være undtaget af 225-timers reglen allerede fra november 2017. Jobcenter og UngeCenter vil følge praksis tæt de kommende måneder, så der sikres en ensartet praksis på området.

Alle jobparate kontanthjælpsmodtagere er som udgangspunkt omfattet af 225 timers reglen, hvilket også er den praksis, der anvendes i Jobcenter Brønderslev.

Hvad sker der hvis man ikke opfylder kravet om 225 timers beskæftigelse?

Konsekvensen ved ikke at opfylde kravet om 225 timers ordinært, ustøttet arbejde indenfor 12 kalendermåneder er forskellige for ægtepar og ugifte.

Når det gælder ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp eller andre offentlige ydelser, har det konsekvens, såfremt kravet ikke opfyldes hos den eller de ægtefæller, der er omfattet af kravet. Her risikerer den ene ægtefælle at miste hele sin ydelse.

For enlige og ugifte modtagere af ydelsen, er det tale om en nedsættelse af forsørgelsen på 500 kr. eller 1.000 kr.

Når borgeren har opfyldt kravet om 225 timers beskæftigelse, er pågældende berettiget til fuld takst.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et betydeligt fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune. Data kommer fra jobindsats.

Der er ikke kommet tal på sygedagpenge og A-dagpenge for september måned, hvorfor det er tallene for august 2017, der også fremgår i september 2017.

Med forbehold for de manglende opdateringer viser opgørelsen, at det samlede antal ydelsesmodtagere fra september 2016 til september 2017 er faldet med 254 fuldtidspersoner.

Den positive udvikling på stort set alle ydelsesgrupper er fortsat i den første efterårsmåned.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet til referat.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


9. Lukket punkt: Udbud af danskuddannelser - tildeling


Til toppen


10. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt med AOF om forforløb til aktivitetsparate integrationsborgere


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen

Opdateret 7. november 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer