Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 4. december 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Ungechef Hanne Neergaard og afdelingsleder Pernille Høeg deltager under dagsordenspunktet kl. 15.00.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev startede den 1. januar 2017 arbejde med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på området med henblik på at kunne give de udsatte unge en bedre indsats så tæt på normalområdet som muligt. Det betyder, at der er fokus på etablering af de mindst muligt indgribende indsatser til de udsatte unge. Der er også kommet fokus på økonomien i de indsatser, som etableres.

Byrådet har afsat midler til igangsætning af strategien i 2017. Udgifterne forventes dækket ind ved udgangen af 2018 som følge af besparelser ved:

 • Forhandling af plejevederlag
 • Reduktion af kontaktperson-timer
 • Delegationsaftaler i forhold til efterværn
 • Mindre indgribende indsatser i forbindelse med overgang til voksentilværelse

Status på investeringsstrategien pr. november 2017 er blandt andet, at UngeCentret har nedbragt antallet af anbringelser, som er den mest indgribende indsats. De væsentligste grunde hertil er, at UngeCentret i øget grad inddrager netværket omkring den unge, at UngeCentret tør beholde en sag "på den brændende platform" længere for at sikre etablering af rette indsats, og at der i dag arbejdes med tydelig tidsafgrænsning i anbringelsessager.

Budget 2017 blev reduceret med 1,996 mio. kr. som følge af investeringsstrategien og 0,485 mio. kr., jf. afdækningskataloget. Samlet 2,451 mio. kr. Heraf mangler 0,902 mio. kr. at blive realiseret, jf. budgetopfølgningen pr. 30. september 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ved budgetopfølgning pr. 30.09.17 søges om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til området.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College, EUC Nord og LO Brønderslev-Dronninglund


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord, Tech College og LO Brønderslev-Dronninglund. Aftalen skal bidrage til, at flere unge gennemfører en uddannelse indenfor bygge- og industrifagene, og at der er et tilstrækkeligt antal praktikpladser til de unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på partnerskabsaftalen.

Ungechef Hanne Neergaard deltager under dagsordenspunktet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College med det overordnede formål, at bidrage til at sikre de lokale virksomheder erhvervsfaglig arbejdskraft i fremtiden. I oktober 2016 blev aftalen forlænget, og LO Brønderslev-Dronninglund trådte ind som part i aftalen. Den nuværende aftale varer til oktober 2018.

Målet med partnerskabsaftalen er, at flere unge påbegynder en uddannelse indenfor bygge- og industrifagene på EUC Nord og Tech College i Aalborg.

Partnerskabsaftalen består af tre delaftaler, som skal bidrage til at nå målet:

 1. Alle unge på en erhvervsuddannelse indenfor bygge- og industrifagene skal have en praktikplads i en virksomhed.
 2. Samarbejdet mellem folkeskole og erhvervsliv skal styrkes, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
 3. Jobmulighederne for ledige, der er interesserede i at arbejde indenfor bygge- og industrifagene, styrkes.

Partnerskabsaftalen fungerer ved, at der er etableret en arbejdsgruppe, som mødes ca. 3 gange årligt. På møderne evalueres og følges op på effekten af igangsatte initiativer, og indsatsen tilrettes ved behov.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en kort status på arbejdet med afsæt i partnerskabsaftalens tre delaftaler:

Ad. 1. Praktikpladser til unge under erhvervsuddannelse

Det er et mål i partnerskabsaftalen, at alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune, som har gennemført grundforløbet på EUC Nord eller Tech College Aalborg indenfor bygge- og industrifagene, skal i et praktikforløb hos en virksomhed.

Status pr. september 2017 er, at dette gælder for 72 % af eleverne på Tech College Aalborg og for 90 % af eleverne på EUC Nord.

Partnerskabet følger løbende udviklingen i forhold til etablering af praktikpladser med henblik på at nå målet. Erhvervsskolerne er tovholder på indsatsen og har det primære ansvar for, i samarbejde med de unge, at skabe kontakt mellem virksomheder og den enkelte unge. Der er der ud over etableret mulighed for, at erhvervsskolerne kan sende CV'er på unge, som endnu mangler praktikplads i en virksomhed, til Dansk Industri og Dansk Byggeri, således at de kan hjælpe med at tage kontakt til virksomheder.

Ad. 2. Styrket samarbejde mellem folkeskole og erhvervsliv

Der er med partnerskabsaftalen fokus på at styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv, så flere unge får interesse i at blive faglært indenfor bygge- og industrifagene. På skoleområdet pågår en del aktivitet i forhold til at øge kendskabet til erhvervslivet og motivere de unge til en erhvervsuddannelse. De fleste aktiviteter foregår i udskolingen - det vil sige 7.-10. klasse. Eksempler på konkrete aktiviteter er:

 • Introkursus på erhvervsuddannelserne for alle elever i 8. klasse.
 • Temaforløb og valgfag etablereret i samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder.
 • Deltagelse i DM i skills for alle 8.-10. klasser
 • Brobygningsforløb og særlige erhvervspraktikforløb.
 • Inspirationskurser for lærere.

Det er et mål i aftaleperioden, at andelen af elever i Brønderslev Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, minimum skal være på 28 %.

Andelen lå i 2016 på 26,6 %. I 2017 er den faldet til 19,1 %. Der ses således et kraftigt fald i søgninger til erhvervsuddannelserne til trods for et intensivt fokus på området. Det er ikke muligt at konkludere en tendens ud fra enkelte år, da det kan være meget afhængigt af de enkelte klasser på den pågældende årgang, hvorvidt de unge søger 10. klasse, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. En forklaring kan være, at der i 2017 var 8,2 % af de unge, der søgte andet end uddannelse (fx udland, højskole eller arbejde) efter 9. eller 10. klasse, hvor dette gjaldt 4,9 % i 2016. Der er her tale om unge, som har haft brug for yderligere afklaring, inden de vælger deres ungdomsuddannelse.

På nationalt og regionalt plan ses der mindre udsving i tallene og en lille stigning i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Brønderslev Kommune

Region Nordjylland

Hele landet

2016

26,6 %

21,9 %

18,4 %

2017

19,1 %

22,8 %

18,5 %

Ad. 3. Erhvervsfagligt fokus i indsatsen for ledige

UngeCenter og Jobcenter Brønderslev har i en række forskellige sammenhænge fokus på at motivere og opkvalificere ledige til uddannelse og job indenfor bygge- og industrifagene. Jobcentret har i samarbejde med blandt andet Tech College og EUC Nord etableret et uddannelsesforløb for ledige inden for metalbranchen. Jobcentret afholder løbende brancherettede arrangementer for ledige inden for blandt bygge- og industrifagene, ligesom Jobcentret har faciliteret direkte møder mellem virksomheder og ledige gennem job- og vikarmesser.

Målrettet unge ledige samarbejder UngeCentret med Tech College om forløb med uddannelsespraktik, og når unge ledige starter på en erhvervsuddannelse kan UngeCentret yde mentorstøtte, hvis det vurderes relevant for den enkelte.

Målet i partnerskabsaftalen er i denne sammenhæng, at andelen af unge på offentlig forsørgelse skal ligge under regionalt niveau. Seneste status pr. august 2017 er, at andelen af unge på uddannelseshjælp ud af befolkningen i den erhvervsdygtige alder i Brønderslev Kommune er på 0,9 %, mens den for regionen ligger på 1,1 %. Målet er således indfriet.

Den primære udfordring i arbejdet med partnerskabsaftalens mål er fortsat at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er en problematik, som også drøftes på landsplan. Partnerskabsaftalens arbejdsgruppe overvejer at invitere lokale virksomheder ind med henblik på yderligere inspiration til lokale tiltag, der kan fremme de unges interesse for bygge- og industrifagene.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning på beskæftigelsesplan for 3. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i de fire ministermål på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplanen efter 3. kvartal 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan efter 3. kvartal 2017.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et velfungerede virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer
 • Et fortsat fald i antallet af unge på uddannelseshjælp
 • Et tydeligt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
 • En høj andel af integrationsborgerne er blevet selvforsørgende gennem uddannelse, job eller IGU

Et velfungerede virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

Job- og UngeCentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft, og bistår med at rekruttere arbejdskraft til den enkelte virksomhed. Frem til ultimo september 2017 har Jobcentret gennemført 140 rekrutteringer til ordinære stillinger.

Derudover har Job- og UngeCentret holdt et temaarrangement med fokus på bygge- og anlægsbranchen samt en jobmesse og en vikarjobmesse.Der er planlagt et branchemøde for sæsonledige i 4. kvartal 2017.

Et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet betydeligt i 3. kvartal. I juni 2017 var 242 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, mens det i september 2017 var faldet til 203 fuldtidspersoner. Faldet kan blandt andet tilskrives uddannelsesopstart i august.

I gennemsnit har der i 2017 været 213 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune, hvilket er væsentligt under måltallet på maksimalt 241 fuldtidspersoner i gennemsnit.

Positiv udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere

På kontanthjælpsområdet ses fortsat et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er siden januar 2017 faldet fra 437 fuldtidspersoner til 380 fuldtidspersoner i september 2017. Jobcentret er derfor godt på vej i forhold til måltallet om maksimalt 407 fuldtidspersoner i gennemsnit i 2017.

Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Både lokalt og nationalt er der et stort fokus på, at flygtninge og familiesammenførte skal i job. I Brønderslev Kommune er målet, at 15 % af de borgere, som er på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, bliver selvforsørgende i 2017.

Efter 3. kvartal 2017 er 79 borgere i målgruppen blevet selvforsørgende, hvilket svarer til 35 %. Integrationsafdelingen er derfor langt over målet om 15 % ved årets afslutning.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er fortsat integrationsgrunduddannelsen (IGU). I 2017 ses en væsentlig stigning i antallet af IGU-forløb på landplan, og Brønderslev Kommune ligger fortsat i top blandt de nordjyske kommuner med 15 registrerede IGU-forløb pr. 29. september 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et betydeligt fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra jobindsats.

Der er ikke kommet oktober-tal for sygedagpenge og A-dagpenge. Det er således september måneds tal, der går igen på disse ydelsesgrupper.

Med forbehold for de manglende opdateringer viser opgørelsen, at det samlede antal ydelsesmodtagere er faldet med 217 fuldtidspersoner fra oktober 2016 til oktober 2017.

Den positive udvikling ses især på kontanthjælps- og integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Sammenhængende Børnepolitik 2017


Resume

Sagsforløb: Fag-MED BK/HAR/BE/BS/ØK/BY

Til drøftelse og høring i Handicaprådet og Beskæftigelsesudvalget foreligger en revideret Sammenhængende Børnepolitik 2017 for Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde i foråret 2017, at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik, så den fortsat kan binde en rød tråd på tværs af fagområder inden for hele børne- og ungeområdet. En revideret politik skal foreligge til godkendelse i Byrådet 20. december 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til den reviderede Sammenhængende Børnepolitik 2017.

Sagsfremstilling

Med de seneste års initiativer inden for børne- og ungeområdet besluttede Børne- og Skoleudvalget i foråret 2017, at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik med henblik på en politisk godkendelse i Byrådet 20. december 2017.

En styregruppe bestående af; Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen, Skolechef Carsten Otte og Konsulent Hanne Jakobsen har forestået arbejdet med at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som tager udgangspunkt i tilkendegivelser og ønsker fra Børne- og Skoleudvalget og Chefgruppen inden for Børn og Kultur. Styregruppen har haft en konkret ramme for udarbejdelsen. En ramme som bl.a. betyder, at den Sammenhængende Børnepolitik 2017 favner værdier og principper i de eksisterende politikker og strategier – herunder I samspil med borgerne, Børnesyn og den særlige indsats Varige spor. Den Sammenhængende Børnepolitik 2017 er dermed ’det fælles tredje,’ der skal udstikke en fælles retning for samarbejder og indsatser på både almen- og specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget lagde i sit opdrag vægt på, at man i politikrevideringen søgte en bred inddragelse. Nedenstående fire interessentgrupper blev udpeget.

 • Børn og forældre – Specialområdet (forældre til børn i Børne- og Familieafdelingen)
 • Børn og forældre - Almenområdet (Forældre- og Skolebestyrelser, Elevråd og Ungeråd)
 • Foreninger og organisationer (Udvalgte foreninger, Integrationsråd, Handicapråd)
 • Kommunale aktører (et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere i den kommunale forvaltning; Myndighed, PPR, Skoler og Dagtilbud, Forebyggelse og Sundhed, Fritid & Kultur, UU og UngeCenter)

Forskellige processer og metoder er anvendt for at nå bredt ud til så mange som muligt. Bl.a. er elever, forældre og ungeråd inddraget vha. et spørgeskema, som er rundsendt i november 2017. Forældre- og Skolebestyrelser er endvidere orienteret om arbejdet og inddragelsesprocessen på et møde i det Fælles Rådgivende Organ.

Repræsentanter for kommunale aktører har deltaget i et møde, hvor politikudkastet er drøftet, og hvor det primære fokus var på dialogen om politikudkastets retningsanvisende elementer. – Altså hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Forinden inddragelsesprocessen blev igangsat, havde styregruppen sparringsmøde med ledelsesrepræsentanter fra UngeCentret omkring den revideret politik.

Efter inddragelsesprocessen er alle input, tilkendegivelser og svarresultater gennemgået af styregruppen, som har klargjort politikken til politisk behandling.

Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik 2017 foreligger til politisk behandling i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og kommer med udtalelse til revideret politik, 1 udkast "Den sammenhængende Børnepolitik".

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 23. november 2017 punkt 5:

Fag MED for Børn og Kultur er orienteret om, at godkendelse af det forslåede politikudkast ikke i sig selv er opstart til nye indsatser, men at politikken afspejler den retning og de mål, der er arbejdet efter de seneste år og derfor kan ses som ”overliggeren” i forhold til den række af indsatser, der i samme periode har været gennemført, eksempelvis Udvikling i Fællesskaber, Børnesynet og Varige Spor.

Fag MEDanbefaler det udarbejdede politikudkast godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


9. Beskæftigelsesplan 2018


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2018 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 med afsæt i de mål, beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2018.

Beskæftigelsesudvalget har på et fælles temamøde den 6. november 2017 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og Integrationsrådet. Første udkast har der ud over været i høring med svarfrist den 17. november 2017. Der er indkommet et høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og det fremsendte høringssvar har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast. De ændringer, der er foretaget i planen i forhold til 1. udkast, er markeret med gul.

Høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund er vedlagt som bilag. LO's bemærkninger vil blive indarbejdet i den videre implementering af beskæftigelsesplanen.

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen for 2018 er de fem ministermål samt et lokalt mål:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren opsat et selvstændigt mål med fokus på det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse. Et fald i antallet af ydelsesmodtagere på ét område kan været udtryk for en stigning på andre området. Derfor vil Brønderslev Job- og UngeCentret i 2018 følge udviklingen på det samlede antal af ydelsesmodtagere.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Det betyder, at Jobcentret har en central rolle som formidler mellem virksomheder og ledige, og det gælder særligt i disse år, hvor der ses rekrutteringsudfordringer inden for visse brancher. Jobcentret vil i 2018 have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og sikre uddannelsestilbud til de ledige.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Flere flygtninge og familiesammenførte er det seneste år kommet i selvforsørgelse i Brønderslev Kommune. I 2018 vil Jobcentret fortsat have fokus på, at flere flygtninge kommer i job eller uddannelse. Fokus vil i særlig grad være på, at flere flygtningekvinder og aktivitetsparate flygtninge bliver selvforsørgende.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Ministeren har særlig fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere skal i arbejde, hvilket er i fin tråd med, at Brønderslev Kommune har en igangværende investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018. Med investeringsstrategien, som allerede har vist sig at virke, har Jobcentret fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate og kommer i virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret vil i særlig grad have fokus på ordinære løntimer i kombination med virksomhedspraktik som en vej ind på arbejdsmarkedet for især de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Lokalt mål: Færre unge skal være på uddannelseshjælp

Ministeren har ikke udmeldt et mål med fokus på de unge. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at ungeområdet er særlig vigtigt i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft og har valgt at opstille et lokalt mål, der handler om, at færre unge skal være på uddannelseshjælp. Et vigtigt fokusområde i forhold til de unge er at motivere flere til at tage en erhvervsuddannelse. Et andet fokusområde i 2018 vil være implementering af den nye forberedende grunduddannelse (FGU).

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger styrkes

Der er her tale om et nyt ministermål, som blandt andet handler om, at det skal have en konsekvens, hvis borgere snyder eller ikke står til rådighed uden grund. Job- og UngeCentret vil i det kommende år samarbejde tæt med Brønderslev Kommunes kontrolenhed om at bekæmpe og forebygge misbrug af sociale ydelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 6. november 2017, punkt 12:

Der blev truffet beslutning om, at Integrationsrådets medlemmer kommer med tilbagemeldinger på Beskæftigelsesplanen for 2018, mål 3, senest den 15. november 2017.

Fraværende: Svend Erik Trudslev, Søren Krog Jensen, Bodil Thomsen, Valborg Jensen, Abdul Same Afshar og Pia Uth.

Udeblevet uden afbud: Danial Nouri og Adnan Jedon.

Indkaldt som stedfortræder for Valborg Jensen: Adnan Jedon.

Indkaldt som stedfortræder for Abdul Same Afshar: Fakhriya Afshar.

Handicaprådet, 14. november 2017, punkt 1:

Handicaprådet tager planen til efterretning.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Status på beskæftigelsesindsatsen i socialøkonomiske virksomheder


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med AOF om opkvalificeringsforløb for ledige borgere i to socialøkonomiske virksomheder, som AOF driver - Café Kox i Brønderslev og Råvaremarkedet i Hjallerup.

Status på indsatsen er, at 30 borgere foreløbig har afsluttet et forløb i de socialøkonomiske virksomheder i 2017. 8 heraf er afsluttet job eller uddannelse. Størstedelen af de henviste borgere er kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, og der er generelt tale om en sårbar målgruppe med udfordringer ud over ledighed.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune samarbejder med AOF om de socialøkonomiske virksomheder, som AOF driver - Café Kox i Brønderslev og Råvaremarkedet i Hjallerup. I forhold til Café Kox har Jobcentret og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd en samarbejdsaftale med AOF, som løber til den 30. september 2019. I forhold til Råvaremarkedet har Jobcentret en kontrakt med AOF, som løber til 1. april 2018.

De socialøkonomiske virksomheder leverer opkvalificeringsforløb efter LAB § 32 for ledige borgere med problemer ud over ledighed. Aftalen med AOF er, at Jobcentret råder over maksimalt 40 pladser hos Cafe Kox og Råvaremarkedet. Aftalen er også, at jobcentret som udgangspunkt besætter minimum 10 pladser hvert sted.

Målet med borgernes forløb i de socialøkonomiske virksomheder er opkvalificering til job eller uddannelse eller afklaring af arbejdsevne. Den gennemsnitlige varighed af borgernes forløb hos Café Kox og Råvaremarkedet er 6-9 måneder.

Cafe Kox

Job- og UngeCentret har foreløbig henvist 38 borgere til et forløb hos Café Kox i indeværende år. 19 borgere er fortsat i et forløb, mens de resterende 19 borgere har afsluttet forløbet.

Af de 19 afsluttede borgere er:

 • 4 afsluttet til ordinært arbejde.
 • 4 afsluttet til uddannelse.
 • 3 afsluttet praktikplads i ordinær virksomhed.
 • 6 afsluttet til møde i rehabiliteringsteamet, hvorefter der bliver truffet afgørelse om borgerens videre forløb.
 • 2 fraflyttet kommunen.

Målgruppen på Cafe Kox er karakteriseret ved:

 • en gennemsnitsalder under 30 år,
 • sparsom tilknytning til det ordinære arbejdsmarked,
 • flest borgere med psykiske skånehensyn, i mindre omfang fysiske skånehensyn,
 • gennemsnitlig arbejdstid på under 10 timer om ugen.

Råvaremarkedet

På Råvaremarkedet har Job- og UngeCentret i indeværende år henvist 34 borgere til et forløb. 23 borgere er fortsat i et forløb, mens 11 borgere er afsluttet.

 • 8 er afsluttet til praktikplads i ordinær virksomhed.
 • 3 er afsluttet til møde i rehabiliteringstemaet, hvorefter der bliver truffet afgørelse om borgerens videre forløb.

Målgruppen på Råvaremarkedet er karakteriseret ved:

 • en gennemsnitsalder over 30 år,
 • tidligere tilknytning til det ordinære arbejdsmarked,
 • fysiske og psykiske skånehensyn samt misbrug,
 • gennemsnitlig arbejdstid cirka 15 timer om ugen.

Samlet set er 30 borgere foreløbig afsluttet i et forløb i de socialøkonomiske virksomheder. 8 heraf er afsluttet til selvforsørgelse via enten job eller uddannelse, hvilket svarer til 27 %.

Job- og UngeCentrets forventede forbrug på opkvalificeringsforløb i de socialøkonomiske virksomheder forventes at blive 1,9 mio. kr. i 2017. Helårsvirkningen af at 8 ledige borgere er gået fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse er ca. 1,1 mio. kr. Indsatsen i de socialøkonomiske virksomheder er målrettet borgere med problemer ud over ledighed, og der er med forløbene i de socialøkonomiske virksomheder tale om en langsigtet investering med det formål, at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


11. Jobmesse i marts 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev planlægger at afholde en jobmesse for alle ledige borgere i Brønderslev-Hallen den 13. marts 2018.

Invitationer og program for dagen er udarbejdet. Virksomheder vil i den kommende tid blive kontaktet med henblik på deltagelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af succes med tidligere afholdte jobmesser i 2016 og 2017 barsler Job- og UngeCenter Brønderslev med en jobmesse for alle ledige borgere i Brønderslev Kommune den 13. marts 2018. Jobmessen vil anvende det "mød og match"-logo, som Jobcentret tidligere har fået udarbejdet.

Jobmessen vil blive afholdt efter, at virksomhederne i Brønderslev Kommune er blevet besøgt i forbindelse med udarbejdelse af det kommende Vendsyssel Jobbarometer. Her vil virksomheder, der forventer behov for arbejdskraft, få tilbud om at møde ledige på jobmessen. Afholdelse af jobmessen i marts giver samtidig mulighed for rekruttering til de sæsonjobs, der skal besættes i i foråret og sommeren 2018.

Jobcentret har god erfaring med, at de ledige medbringer et kort og opdateret CV, som de kan udlevere til arbejdsgiverne på jobmessen, og som kan fungere som et indledende dialogværktøj. Job- og UngeCentret hjælper de borgere, der har behov for det, med at få udarbejdet et CV.

Jobmessen vil denne gang foregå i Brønderslev-Hallen og starte med et dialogmøde for virksomhederne, hvor temaet vil være uddannelse og opkvalificering. Kl. 10 åbnes messen for borgerne.

Foruden virksomhederne vil uddannelsesinstitutioner og vikarbureauer blive inviteret til at deltage på jobmessen.

Jobcentrets virksomhedskonsulenter vil i den kommende tid kontakte omkring 200 virksomheder i forbindelse med Vendsyssel Jobbarometer, og virksomhederne vil i den forbindelse blive inviteret til at deltage på jobmessen.

Jobcentret arbejder løbende med "gode historier" om ledige og virksomheder, der har fundet hinanden. Disse historier vil blive brugt til at understøtte og inspirere de ledige og virksomhederne i de "møder og match", der vil ske gennem jobmessen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Uddannelsesprojekt målrettet metalindustrien


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af lokale virksomheders udfordringer med at rekruttere ledige inden for metalindustrien har Jobcenter Brønderslev sammen med de øvrige vendsysselske kommuner igangsat et uddannelsesprojekt i samarbejde med blandt andet Tech College i Aalborg.

20 ledige startede på forløbet i oktober 2017, hvoraf 12 borgere er fra Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Lokale virksomheder i Brønderslev Kommune oplever rekrutteringsudfordringer inden for metalindustrien. Det drejer sig mere specifikt om mangel på arbejdskraft til svejse-opgaver og arbejde med robotter, herunder robotsvejsning og tyndpladebearbejdning.

Jobcenter Brønderslev og de øvrige vendsysselske kommuner - Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt - har på denne baggrund taget initiativ til et uddannelsesprojekt i samarbejde med Tech College i Aalborg. Herudover er 3F og Metal involveret i projektet og har bistået med rekruttering af ledige. Målgruppen til projektet er både ledige med erfaring fra metalbranchen og ledige, der vil skifte branche. Tradium i Randers og EUC Nordvest i Thisted er også involveret i projektet på hver deres kompetenceområder.

Formålet med projektet er at tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne inden for metalindustrien i Vendsyssel.

Projektet er opdelt i tre faser:

 1. Et introforløb: Alle kursister deltager i introforløbet på Tech College. Det varer 2 uger.
 1. Et grundlæggende forløb: De kursister, som er motiverede, fortsætter på et 4 ugers fælles grundlæggende forløb, som afsluttes med samtaler med virksomheder.
 1. En overbygning: Når der er et match mellem virksomhed og kursist, fortsætter den ledige på overbygningen. Her laves en individuel plan for yderligere opkvalificering og praktik. Formålet hermed er at sikre, at kursisterne får de kompetencer, som virksomhederne præcis efterspørger.

Uddannelsesprojektet startede den 23. oktober 2017, hvor 20 ledige påbegyndte introforløbet. 12 heraf er fra Brønderslev Kommune. Status på de 12 borgere fra Brønderslev Kommune er pr. 21. november 2017, at

 • 2 borgere er blevet selvforsørgende - én er kommet i job, og én har fået en voksenlæreplads.
 • 1 borger er blevet sygemeldt.
 • 1 borger har ikke ønsket at fortsætte efter de 2 ugers introforløb.
 • 8 borgere er fortsat en del af uddannelsesprojektet og afslutter 2. fase i forløbet den 1. december 2017. De matches herefter med virksomheder med henblik på individuelle opkvalificeringsforløb. Flere af de ledige overvejer at blive faglært.

I august 2017 afskedigede Siemens Garmesa Renewable Energy 446 medarbejdere. 26 af disse medarbejdere er borgere i Brønderslev Kommune. Jobcentret har blandt andet tilbudt de afskedigede borgere karriererådgivning, og de er alle blevet inviteret til at deltage i ovennævnte metalprojekt. Status på de 26 afskedigede fra Siemens er, at 9 har taget imod jobcentrets tilbud om støtte. 1 heraf har valgt at deltage i metal-projektet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Status på samarbejde med Quick Care om screening og forløb hos fysioterapeut eller psykolog


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Quick Care om screening og korte, opkvalificerende forløb hos fysioterapeut eller psykolog for borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige begrænsninger.

Status på samarbejdet og resultaterne af indsatsen er, at det fungerer tilfredsstillende. Spørgsmål om forlængelse af kontrakten med Quick Care behandles på lukket dagsorden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til selvforsørgelse for borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige begrænsninger af fysisk eller psykisk art.

Som et led i indsatsen til denne målgruppe - primært sygedagpengemodtagere - har Jobcentret siden 1. januar 2015 samarbejdet med Quick Care om følgende indsatser:

 • Psykologisk eller fysioterapeutisk screening
 • Samtaleforløb hos psykolog
 • Fysioterapeutisk træningsforløb
 • Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere (kategori 2)

Foruden sygedagpengemodtagere er målgruppen for indsatsen hos Quick Care borgere samt modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse og uddannelseshjælp. Derudover besluttede Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2017, at borgere på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet kan modtage et tilbud hos Quick Care.

Alle forløb hos Quick Care - uanset målgruppe - indledes med en fysioterapeutisk eller psykologisk screening. Formålet er, at vurdere borgerens fysiske eller psykiske funktionsniveau, herunder ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Quick Care udarbejder på baggrund af screeningen et skriftligt notat til rådgiver i Job- eller UngeCentret med anbefalinger til efterfølgende arbejdsmarkedsrettet indsats.

I forlængelse af screeningen er der mulighed for at henvise borgeren til et opkvalificerende forløb hos Quick Care, såfremt det vurderes relevant. Forløbet er beskæftigelsesrettet og kan bestå af op til 8 ugers fysisk træning eller 1-5 samtaler ved en psykolog.

I alt 265 borgere er blevet henvist til screening ved enten en fysioterapeut eller en psykolog hos Quick Care i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. oktober 2017, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Fysioterapeutisk screening

Psykologisk screening

I alt

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

85

99

184

Kontanthjælpsmodtagere

15

14

29

Unge på uddannelseshjælp

19

7

26

Integrationsborgere

19

7

26

I alt

138

127

265

Efter screening er 231 borgere efterfølgende blevet henvist til et forløb hos fysioterapeut eller psykolog, som det fremgår af nedenstående tabel.

Fysioterapeutisk træning

Psykologsamtaler

I alt

Sygedagpenge og jobafklaring

75

79

154

Kontanthjælpsmodtagere

15

11

26

Ledighedsydelse

0

1

1

Unge på uddannelseshjælp

21

5

26

Integrationsborgere

16

8

24

I alt

127

103

231

34 borgere er ikke startet i forløb hos Quick Care efter screening. Det kan skyldes, at screeningen viste, at borgerens problematik ikke er så omfattende. Screeningen kan også have vist, at borgerens problematik kræver udredning eller behandling i sundhedssystemet. Der er desuden borgere, som er afgået fra ydelse efter screeningen.

I 2017 har foreløbigt 154 borgere, som modtager sygedagpenge eller er i et jobafklaringsforløb, afsluttet et forløb hos fysioterapeut eller psykolog hos Quick Care. Quick Care vurderer, at 57 af de afsluttede borgere var klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet via raskmelding til job eller a-kasse, og at 33 kunne deltage i en praktik efter endt forløb. Det betyder, at 58 % af de henviste borgere på sygedagpenge og i jobafklaring må vurderes tilbagevendt eller tættere på tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter endt forløb hos Quick Care.

Antallet af afsluttede borgere på kontanthjælp og integrationsydelse er relativt lavt, og de optræder derfor ikke i resultatopgørelsen.

Antal afsluttede borgere

Antal afgået fra ydelse

%

Antal afsluttet til praktik

%

Sygedagpengemodtagere og jobafklaring

154

57

37 %

33

21 %

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at resultaterne af Quick Care tilbud og indsats er tilfredsstillende. Derudover fungerer samarbejdet mellem Job- og UngeCentret og Quick Care godt. Quick Care har en beskæftigelsesrettet tilgang til opgaven, som er i tråd med Job- og UngeCentrets tilgang. Ud over rådgivere i Job- og UngeCentret samarbejder en af jobcentrets virksomhedskonsulenter med Quick Care om praktikplacering af de borgere, som er hos Quick Care. Dette samarbejde fungerer effektivt og bidrager til, at borgerne kommer hurtigt videre i en virksomhedsrettet indsats, når der er behov for det.

Foruden screening og forløb hos fysioterapeut eller psykolog leverer Quick Care også et mestringsforløb målrettet sygedagpengemodtagere (kategori 2). Der er tale om holdforløb, som handler om at udvikle strategier til at håndtere smerte eller stress, angst og depression. Holdene mødes 2 timer om ugen i en periode på 4 uger. I 2017 har foreløbigt 61 borgere deltaget i et mestringsforløb. Deltagerne fordeler sig således:

Smertehåndtering

Håndtering af stress, angst og depression (psykoedukation)

I alt

Deltagere i mestringsforløb

34

27

61

På baggrund af det tilfredsstillende samarbejde med Quick Care foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at kontrakten med Quick Care forlænges. Dette punkt behandles på den lukkede dagsorden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt med Quick Care om screening mv.


Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt med ISS om straksaktivering af unge


Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt med Tech College om uddannelsespraktik for unge


Til toppen


19. Lukket punkt: Kontrakt med Markman om virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere


Til toppen


20. Lukket punkt: Forlængelse af beskæftigelsesrettet og psykologfagligt læringsforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere


Til toppen


21. Lukket punkt: Anbringelsesager


Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. december 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer