Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 31. marts 2014
Lokale: Vibeke Hollers kontor, Jobcentret, Valdemarsgade
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punkt 7-18.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Orientering om Afdelingen for Tværfaglig Indsats


Resume

Sagsforløb: BE

Leder Birgitte Brøsted Moselund kommer til mødet og fortæller om Afdelingen for Tværfaglig Indsats.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet gennemførte den 1. januar 2014 en ny organisering. Området er overordnet set opdelt i 3 afdelinger. En afdeling for Job- og Virksomhedsservice, en afdeling for Tværfaglig Indsats samt UngeCentret.

Leder Birgitte Brøsted Moselund kommer til mødet og fortæller om Afdelingen for Tværfaglig Indsats.

Afdelingen for Tværfaglig Indsats varetager beskæftigelsesindsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, sygedagpengemodtagere over 30 år hvor sygemeldingen har varet eller forventes at vare mere end 3 måneder samt personer på ressourceforløb som er over 30 år.

Herudover varetager afdelingen indsatsen for borgere som modtager ledighedsydelse, revalidender over 30 år samt selvforsørgere, der henvender sig for at få hjælp til beskæftigelse eller afklaring af berettigelse til revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Desuden er beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven forankret i afdelingen.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, atBeskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


4. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Beskæftigelsesudvalgets område - jfr. Byrådets strategiseminar den 13. - 14. marts 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Beskæftigelsesudvalgets område - Jfr. Byrådets strategiseminar den 13. - 14. marts 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog møde den 12. marts 2014 budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til hvilken udvikling og struktur, der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet, inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015, og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27. marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for Byråd hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Marts - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi om forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for Byråd hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes mhp. at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Fagudvalgets område. For de områder hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der foretages en drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer m.v. der ønskes udarbejdet på Beskæftigelsesudvalgets område.

Under gruppearbejdet på strategiseminaret blev det anbefalet, at der arbejdes videre med følgende vedrørende emnet: Fra kontanthjælp til uddannelse:

 • Undgå at de unge forlader uddannelsessystemet

 • Sørge for jobs til ikke-uddannelsesparate

 • Forpligtende samarbejder mellem ungdomsuddannelser

 • Fokus på efterværn / evt. unge-coach

 • Fælles indsats (erhverv og kommune) for at skaffe flere lærepladser

 • Den målrettede indsats i UngeCentret bør give økonomisk effekt

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Følgende ønskes indarbejdet i basisbudgettet:

- budget til drift af UngeCentrets pavilloner (rengøring, opvarmning / el og vand)

- budgettet til virksomhedskonsulenterne skal flyttes fra kto. 5 til kto. 6 pga. loft over mentorudgifter.

Der ønskes en drøftelse af permanent placering af Ungecentret. Placeringen på Maltvej er midlertidig.

Fagenheden for Beskæftigelse arbejder videre med:

 1. Analyse af unge 18 årige på kontanthjælp / uddannelseshjælp.

 2. STU-området / alternativer hertil?

 3. Samarbejde med ungdomsuddannelserne vedr. fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet med brug af frivillige mentorer

 4. Tilbud til kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Til toppen


5. Opfølgningsrapport Brønderslev Kommune fra Beskæftigelsesregionen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelseschef Vibeke Holler vil på mødet orientere om udviklingen på arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats og har udarbejdet en opfølgningsrapport for Brønderslev Kommune.

På baggrund af Beskæftigelsesregion Nordjyllands rapport, orienterer Vibeke Holler om udviklingen på arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Resultatrevision for 2013


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik overresultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune. Gennem resultat- revisionen identificeres de væsentligste udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

Byrådet bedes godkende resultatrevisionen.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune. Gennem resultat- revisionen identificeres de væsentligste udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune.

Resultatrevisionen for 2013 består af to dele, som jobcentrene skal kommentere på:

 • En resultatoversigt med indsats og resultater i Jobcentret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre Jobcentre i klyngen.

 • Et besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er udtryk for, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til det niveau som rammevilkårene tilsiger, altså forskellen mellem det forudsagte og det realiserede niveau.

Resultatoversigten – udviklingen i forsørgelsesgrupper

Overordnet set har der været et fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år. I 2013 var der 4388 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Der er her tale om et fald på 3% i forhold til 2012. Det er særligt blandt de forsikrede ledige, at der er sket et fald i antallet af ledige. Når det gælder personer på ledighedsydelse, har udviklingen ligeledes været positiv.

Den største udfordring ses på kontanthjælpsområdet. Her er det særligt kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har problemer ud over ledighed, der udgør en udfordring. Gruppen er præget af komplekse problemstillinger i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er ofte tale om sager, hvor det er nødvendigt med en flerårig og en tværfaglig indsats. Nogle af de langvarige kontanthjælpssager vil i 2014 også blive vurderet i kommunens Rehabiliteringsteam. Jobcentret har således en forventning om, at en del langvarige kontanthjælpssager vil blive afklaret til anden forsørgelse i 2014.

Resultatoversigten – ministermålene

Resultatoversigten indeholder ligeledes opfølgning på ministerens mål, målene gennemgås nedenfor.

Unge: I forhold til ministerens mål om uddannelsesgrad har Arbejdsmarkedsstyrelsen meddelt, at der i stedet skal følges op på antallet af unge på offentlig forsørgelse. I 2013 har der samlet set været et fald i ungdomsledigheden på 25 fuldtidspersoner. Den mest positive udvikling ses på dagpengeområdet og sygedagpengeområdet.

Tilgang til førtidspension: Dette mål handler om at sikre og forebygge, at så mange personer ikke førtidspensioneres. Flere af de borgere som i dag er i målgruppen for førtidspension, har mange sammensatte problemer. Der er for 2013 opsat en meget ambitiøs målsætning om, at tilgangen til førtidspension i 2013 maksimalt må være på 42 personer. Resultatet for 2013 viser, at der er blevet tilkendt 47 nye førtidspensioner i 2013. Det svarer til et fald i tilgangen på 59 % i forhold til 2012.

Langtidsledige: Dette mål handler om at begrænse antallet af langtidsledige. Langtidsledige omfatter A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i minimum 80% af tiden det seneste år. Der er opsat et mål om, at der maksimalt må være 252 langtidsledige i december 2013. Resultatoversigten viser, at der ved årets udgang var 176 langtidsledige. Målet er dermed indfriet.

Besparelsespotentialet

Besparelsespotentialet beregnes som forskellen, i hver enkelt kommune/jobcenter, mellem den faktiske og forudsagte andel af personer i alderen 16-66 år, som modtager en given ydelse. Det vil sige forskellen mellem hvordan kommunen/jobcentret forventes at præstere givet deres rammevilkår – ifølge estimaterne i SFI/KORA’s seneste rapport – og hvordan de rent faktisk præsterer.

Brønderslev Kommune har det største besparelsespotentiale på kontanthjælpsområdet. Her er det potentielt muligt at reduceret antallet af ydelsesmodtagere med 219 fuldtidspersoner, hvilket vil betyde en besparelse på 18,8 mio. kr.

Når det gælder de permanente forsørgelsesydelser er der ligeledes et besparelsespotentiale. De permanente forsørgelsesydelser omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet er her på 4,7 mio. kr.

På A-dagpengeområdet præsterer Brønderslev Kommune imidlertid bedre end man kunne forvente. Her ville Brønderslev Kommune have en merudgift på 9,6 mio. kr., hvis der var det samme antal ydelsesmodtagere, som rammevilkårene tilsiger. Når det gælder sygedagpengeområdet præsterer jobcentret ligeledes bedre end rammevilkårene tilsiger. Her ville Brønderslev kommune have en merudgift på 1,6 mio. kr., hvis der var det samme antal af ydelsesmodtagere som rammevilkårene tilsiger.

Besparelsespotentialet afspejler således de udfordringer, der er skitseret tidligere i resultatrevisionen, hvor der har været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes kan faldet i antallet af A-dagpengemodtagere aflæses i besparelsespotentialet.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet godkender resultatrevisionen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


7. Nordjyske ledighedstal for januar 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Tallene for januar 2014 viser, at antallet af ledige i Brønderslev Kommune er faldet med 13,6% i forhold til januar 2013.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De nordjyske ledighedstal for januar måned 2014viser, at ledigheden fortsætter med at falde i Nordjylland. I alt er 1.876 nordjyder kommet ud af ledighedskøen det seneste år, det svarer til et fald på 10,3%. Det er dog ikke længere Nordjylland, der har det største fald i ledigheden, Syddanmark har overtaget førertrøjen, her er ledigheden det seneste år faldet med 14,1%.

I Brønderslev Kommune har der ligeledes været et fald i ledigheden det seneste år. Ledigheden er her faldet med 13,6% svarende til et fald i antallet af ledige på 147 personer. Det er stadig Brønderslev Kommune, der har den laveste ledighedsprocent blandt de Nordjyske jobcentre.

Fordelt på A-kasseniveau har Metal, 3F og De Kristeliges A-kasse oplevet det største antalsmæssige fald i ledigheden i Nordjylland. Mens FOA og Magistrene antalsmæssigt har oplevet den største stigning i ledigheden.

På regionalt plan faldt mænds ledighed med 12,5% og kvinders med 7,7%. Det er stadig de unge, der har den højeste andel af ledige, både blandt de unge mænd og de unge kvinder under 30, er andelen af ledige således højere end de øvrige aldersgrupper.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, atBeskæftigelsesudvalget tager de nordjyske ledighedstal forjanuar 2014til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ledighedstal for UngeCenter og Jobcenter januar 2013 til januar 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Dataene kommer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk., tallene er i hovedreglen 3 måneder "forsinket". Der foreligger på nuværende tidspunkt data frem til januar 2014 for de fleste målgrupper.

Det skal dog bemærkes, at der endnu ikke foreligger tal for kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere samt personer på den særlige uddannelsesydelse. Tallene for januar 2014 er derfor estimeret på baggrund af sagstal i jobcentrets systemer.

Stigningen i antallet af A-dagpengemodtagere, som har fundet sted fra januar 2013, skal til dels forklares med, at personer der modtager den arbejdsmarkedsydelse (den ydelses der er indført til ledige der falder ud af dagpengesystemet) medregnes som A-dagpengemodtagere.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansættelse af administrativ medarbejder til håndtering af jobrotationsordningen


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Økonomiudvalget godkendte den 17. april 2013, at der kunne ansættes en medarbejder i 1 år til at håndtere administrationen af jobrotationsordningen. Grundet opsigelser og omstrukturering i jobcentret er stillingen som administrativ medarbejder ledig.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at der ansættes en administrativ medarbejder i en permanent stilling til at håndtere jobrotationsordningen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 17. april 2013, at der kunne ansættes en medarbejder til at håndtere administrationen af jobrotationsordningen. Der var tale om en midlertidig ansættelse på et år. Grundet opsigelser og omstrukturering i jobcentret er stillingen som administrativ medarbejder ledig.

Der er fortsat stor interesse for at etablere jobrotationsprojekter hos både private og offentlige virksomheder. Der er pt. igangsat 34 projekter i private virksomheder, hvoraf en del af dem er jobrotationsforløb i forbindelse med elevforløb. Indenfor offentlige virksomheder er der igangsat 9 projekter herunder et stort projekt, som involverer hele skole- og dagtilbudsområdet.

I den fremadrettede indsats, skal Jobcentret have fokus på at forstå og imødekomme virksomhedernes behov. Dette fremgår af anbefalingerne fra Carsten Koch udvalget. I efteråret 2013 lavede jobcentret en tilfredshedsanalyse hos 100 lokale virksomheder, tilbagemeldingerne herfra peger i samme retning. Virksomhederne efterspørger blandt mere service fra jobcentret, når de har brug for at rekruttere medarbejdere og sende medarbejdere på efteruddannelse. Det gælder både i forhold til at matche ledige ved rekrutteringer men også administrativ service i forhold til efteruddannelse og brugen af de øvrige ordninger, som jobcentret administrerer.

Det var en væsentlig faktor for virksomheden PN Beslag, at jobcentret kunne byde ind med rådgivning og administrativ service, da de stod overfor beslutningen om at lave kompetenceudvikling for 90 medarbejdere via jobrotationsordningen.

Med udgangspunkt i ovenstående er det vigtigt, at jobcentret har den rigtige personalesammensætning i forhold til de opgaver, der skal løses fremadrettet. Virksomhedskonsulenterne er omdrejningspunktet i forhold til at afdække virksomhedernes behov, rådgive og vejlede i forhold til løsninger og inddrage samarbejdspartnere. De er tovholder på opgaveløsningen overfor virksomheden og internt i jobcentret.

Skal virksomhedskonsulenterne imødekomme virksomhedernes behov, er der også brug for administrative kompetencer, som kan levere den administrative service, som virksomhederne efterspørger. Dette gælder især i forhold til kompetenceudviklingsprojekter kombineret med jobrotation. Det er en stor administrativ opgave at håndtere jobrotationsprojekter og ikke mindst styre den økonomiske del. På baggrund heraf forslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der ansættes en medarbejder på beskæftigelsesområdet. Den primære opgave bliver at sikre den administrative styring af jobrotationsprojekterne.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der ansættes en administrativ medarbejder i en permanent stilling til at håndtere administrationen af jobrotationsordningen.

Personalemæssige konsekvenser

Der anmodes om, at den administrative stilling vedr. jobrotation laves permanent.

Økonomi

Permanent ansættelse af administrativ medarbejder:

2014: 400.000 kr. / 12 mdr. * 8,5 mdr. = 283.330 kr.

2015 og fremadrettet: 406.000 kr.

Beløbene kan finansieres via budgetreduktion på A-dagpenge (Beskæftigelse 501) til Administrationen - Jobcentret (Administration 102).

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Handleplan for mentorindsats


Resume

Sagsforløb: FL/BE

Med kontanthjælpsreformen er der lagt op til øget anvendelse af mentorer samtidig med, at der kommer en økonomisk stramning på området. Hidtil har staten finansieret 50% af mentorudgiften uden begrænsninger. Der er nu indført et loft over, hvor meget refusion kommunen kan hjemtage – hvilket svarer til en ramme på ca. 5,9 mio. kr. for Brønderslev Kommune.

På baggrund af de ændrede økonomiske rammer, er det nødvendigt at nedbringe udgiftsniveauet i 2014. Herudover er der behov for at tilpasse selve indsatsen til de nye lovgivningsmæssige rammer.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslag til handleplan for den nye strategi for mentorindsatsen.

Sagsfremstilling

Der er ved udgangen af februar måned 2014 disponeret ca. 2,55 mio. kr. – som er fordelt på følgende:

 • Mentorkøb hos socialpsykiatrien: Beskæftigelsesområdet køber mentortimer via kommunens socialpsykiatri. Der er ofte tale om borgere, med en kombination af psykiske og sociale problemstillinger. Der er på nuværende tidspunkt disponeret ca. 1.480.000 kr. til mentorkøb hos socialpsykiatrien. Der overføres årligt 0,518 mio. kr. fra Psykiatrien til Beskæftigelsesområdet til køb af mentorer.

 • Egne mentorer afregnet via lønkontoret (mentorbanken): Disse mentorer er ansat på timebasis af Jobcentret, og bruges ofte til borgere med mindre komplekse problemstillinger og til borgere med behov for en kortere indsats. Der er på nuværende tidspunkt disponeret ca. 457.000 kr. til disse mentorer.

 • Virksomhedscentre: Dette er mentorer, der har en funktion på en arbejdsplads i forhold til en bestemt praktikant/ansat. Her frikøbes en medarbejder til at støtte en borger med behov for mentor på arbejdspladsen. Der er på nuværende tidspunkt disponeret ca. 285.000 kr. til denne indsats.

 • Eksterne mentorer: Disse mentorer er typisk private virksomheder, som Jobcentret køber til at varetage helt konkrete opgaver eksempelvis en mentor med særlige kompetencer indenfor ADHD eller autisme. Der er på nuværende tidspunkt disponeret ca. 328.000 kr. til denne indsats.

Såfremt brugen af mentorordningerne ikke justeres markant, kan der i 2014 forventes en overskridelse af den økonomiske ramme.

Det er derfor nødvendigt allerede nu, at foretage en opbremsning for at nedbringe udgiftsniveauet og skabe et råderum, der kan sikre, at mentoropgaver kan løftes i forbindelse med implementering af ny lovgivning på kontanthjælpsområdet.

Ved udgangen af februar måned er der allerede disponeret 43% af den samlede ramme for mentorindsatsen i 2014 – derfor er der truffet ledelsesmæssig beslutning på Beskæftigelsesområdet om:

 1. At der i en midlertidig periode i udgangspunktet kun kan bevilges mentorstøtte i én time om ugen. Dette vil dog ske med udgangspunkt i en individuel vurdering, af den enkeltes behov. Dette gælder frem til, at der er fastlagt et serviceniveau for fremadrettet anvendelse af mentorer.

 2. At brugen af mentorer hos socialpsykiatrien målrettes borgere med helt særlige sociale eller psykiske problemstillinger, der fordrer en helt specifik faglig baggrund hos mentorer.

 3. At der i udgangspunktet ikke længere anvendes private firmaer i mentorindsatsen.

 4. At indsatsen via de mentorer, der er ansat ved lønkontoret, udfases.

Både pkt. 1. og pkt. 2 vil betyde, at omfanget af mentorkøb hos socialpsykiatrien bliver mindre end i de forgående år.

Fremadrettet strategi på mentorområdet

I forlængelse af ovenstående arbejder Jobcentret på at udarbejde en strategi omkring fremtidig brug af mentorer.

De overordnede linjer i strategien er at etablere et mentorkorps, der koordineres i Jobcentrets projektafsnit ”Center for Kompetence Udvikling”. Det forslås, at der i den fremadrettede mentorindsats anvendes følgende typer af mentorer:

 • Det frivillige mentorkorps: Det er politisk besluttet, at der skal etableres et frivilligt mentorkorps. Denne indsats er primært rettet mod borgere med udfordringer, der karakteriseres som ”lette”. Beskæftigelsesudvalget og LBR har i 2013 godkendt, at Jobcentret etablerer et frivilligt mentorkorps. LBR har bevilliget 210.000 kr. til en midlertidig ansættelse af en ”implementeringskoordinator”.

 • Egne mentorer: Der vil være behov for mentorbistand til unge med problemer ud over ledighed, som skal i uddannelse. Det forslås derfor, at der ansættes egne mentorer med socialfaglig baggrund og et kendskab til uddannelsesområdet. Det vil typisk være unge med personlige, sociale eller psykiske problemer, der dog kan variere i tyngde, som er målgruppen til projektafsnittets egne mentorer.

 • Mentorkøb hos socialpsykiatrien: Socialpsykiatrien vil fortsat blive anvendt, men indsatsen målrettes borgere med helt særlige social eller psykiske problemstillinger, der fordrer en helt specifik faglig baggrund hos mentoren.

 • Eksterne mentorer: Mentorkøb hos private firmaer kan fortsat være relevant i få tilfælde, hvor der er behov for helt særlige kompetencer i forhold til at håndtere borgerens problemstillinger.

 • Virksomhedscentre: Dette er, som nævnt, mentorer, der har en funktion på en arbejdsplads i forhold til en bestemt praktikant/ ansat. Beskæftigelsesområdet ønsker fremadrettet at opprioritere og udvikle denne indsats.

Fagenheden for Beskæftigelse vil med udgangspunkt i ovenstående, udarbejde et forslag til en samlet strategi samt serviceniveauer for den fremadrettede anvendelse af mentorer i beskæftigelsesindsatsen. Strategien fremsendes til politisk behandling snarest muligt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan for den nye strategi for mentorindsatsen.

Personalemæssige konsekvenser

Jobcentret vil fremadrettet anvende færre mentorer fra socialpsykiatrien.

Indstilling

Forretningsledelsen, 18. marts 2014, pkt. 7:


Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Henrik Aarup-Kristensen tager forbehold for beregningsmetoderne der ligger til grund for omkostningsberegningerne (taksterne), ligeledes appelleres til, at der ikke opbygges parallelle mentorkorps i de to enheder.

Beslutning

Handleplanen blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Implementering af nytteindsats


Resume

Sagsforløb: FL/BE

Byrådet vedtog på mødet den 16. november 2013 en strategi for Nytteindsats i Brøndslev Kommune. Af den vedtagne strategi fremgår det, at alle fagenheder, så vidt muligt, skal bidrage til at løfte opgaven omkring nytteindsats.

Fagenheden for Børn og Kultur etablerer 10-12 nyttejobs i Skoler / Dagtilbud. Ældreomsorgsudvalget drøfter på næste møde mulighederne for at etablere nyttejobs i deres regi.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentret har siden oktober måned haft drøftelser med de enkelte fagenheder om etablering af nytteindsats. Drøftelserne har vist en række organisatoriske udfordringer i forhold til at etablere nytteindsats på de enkelte arbejdspladser.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der kontinuerligt vil være behov for mellem 30 og 40 nytteindsatspladser til aktivering af ledige. 

Intentioner i lovgivningen er, at kommunerne opretter jobs på kommunale arbejdspladser og selv afholder alle udgifter til denne arbejdskraft. Det gælder ledelse af nytteindsats medarbejderne og udgifter til materialer osv. Rationalet er, at borgerne gør nytte og således bidrager til merværdi for kommunen. 

Der kan anvendes to organisatoriske modeller i forhold til nytteindsats: 

 • Nytteindsats etableret som hold, der er organisatorisk forankret med sin egen holdleder, bil, redskaber mv. 

 • Nytteindsats tilrettelagt som enkeltpladser med flere pladser efter samme principper som virksomhedspraktik, hvor arbejdsgiveren selv tilrettelægger arbejdet.

 

Ad. 1 – Nytteindsats etableret som hold

Nytteindsatsen oprettes som et "arbejdshold", som kan løse opgaver i kommunens skovområder. Det forslås her, at det kommunale projekt "De grønne områder" omlægges til et nytteindsatsprojekt.  

Der vil her kunne skabes en form for kontinuitet i opgaveløsningen og nytteaktiveringen vil ikke belaste den enkelte afdeling og afdelingsleder i forhold til ledelses og tilrettelæggelse af arbejdet. 

Der skal en særskilt bevilling i budgettet til projektledelsen og materialer til driften: Udgifter til værktøj, materialer, bil, sikkerhedsbeklædning/udstyr mm. 

Der forefindes redskaber og facilliter i de grønne områder, men disse må forventes at skulle opgraderes. Ligeledes vil der være løbende udgifter til ekvipering af de henviste borgere. 

Etableres der et nytteindsatsprojekt i de grønne områder betyder det, at beskæftigelsesprojektet "De grønne områder" nedlægges og der etableres et nytteindsatsprojekt i stedet.

Den nuværende projektmedarbejder på de grønne områder bliver tovholder og arbejdsleder for nyttejobberne. Projektlederen skal omplaceres fra konto 5 til konto 6.

Med dette forslag overflyttes der beløb fra Beskæftigelsesområdets driftsloft til serviceudgifterne. Dette er ikke helt i overensstemmelse med intentionerne i loven, da Jobcentret skal prioritere ressourcerne til de svageste grupper - nyttejobs er tiltænkt de ledige, der ikke har andre problemer end ledighed. Der bliver med forslaget færre midler til indsatser for de svageste grupper. Opmærksomheden skal også henledes på, at Driftsloftet er nedsat med 15% som følge af Finansloven for 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø har overslagsmæssigt vurderet at de årlige driftsudgifter til projektet vil være ca. 400.000 kr. Overslaget tager udgangspunkt i, at der etableres 20 pladser til nytteindsats og der på årsbasis henvises 120 ledige til disse pladser. Udgifterne fordeler sig på følgende poster:

 • Tøj, sikkerhedsfodtøj, personlige værnemidler. Udgift pr. person 1500 kr. - ved 120 personer henvist på årsbasis giver dette en samlet udgift på 180.000 kr.

 • Leje eller leasing/ drift af minibus til transport: 125.000 kr.

 • Velfærdsforanstaltninger - leje og drift af pavillon: 95.000 kr.

Ad. 2 – Nytteindsats tilrettelagt som enkeltpladser

Nytteindsatsen oprettes i kommunens afdelinger organisationer, foreninger, selskaber, institutioner o.l., hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud, i lighed med virksomhedspraktik og løntilskud. Det vil sige, at nytteindsats tillige kan oprettes i haller mv. Det er dog væsentligt, at det arbejde der udføres ikke er konkurrenceforvridende.

Som anden virksomhedspraktik skal etableringen af nytteindsats have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, skal spørgsmålet have været drøftet med en medarbejderrepræsentant. Ligeledes er nytteindsats omfattet af rimelighedskravet. Rimelighedskravet indebærer, at der maksimalt må være 1 person i støttet beskæftigelse for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte samt 1 person for hver 10 ordinært ansatte, hvis virksomheden har flere end 50 ansatte.

Der oprettes individuelle pladser eller flere pladser sammen. Enheden står selv for tilrettelæggelse af nytteindsatsen og ledelsen af borgere i nytteindsats. Nye medarbejdere kræver altid oplæring og erfaringen fra virksomhedspraktik og løntilskud er, at der er behov for lidt længere oplæring og at der tillige kan være et motivationsarbejde.

Fordelen er her, at der er flere forskellige pladser at vælge imellem således, at der er større mulighed for at matche den enkelte med nytteindsats. Borgeren i nytteindsats indgår sammen med andre ansatte og socialiseres bedre til ordinært arbejde, der vil være færre følgeudgifter til arbejdsredskaber mv. da de findes på arbejdspladsen i forvejen.

Det kan være vanskeligt at finde arbejdspladser og ledere, der kan/vil påtage sig opgaven. Ligeledes kan det være nødvendigt at sikre koordinering på tværs af de kommunale arbejdspladser samt foreninger, hvorfor der bør udpeges/ansættes en tovholder såfremt der skal findes mellem 30 og 40 nytteindsatspladser via denne model.

Eventuelle ekstraudgifter til værktøj, beklædning mv. vil skulle afholdes af den enkelte afdeling i kommunen. Der medfølger ikke særskilt bevilling til ledelse og ekvipering af nyttejobberne. Ejendomme og service (Teknik og Miljø) har overslagsmæssigt vurderet udgiften pr. nyttejobber til at være 1200 kr. udgiften dækker her påklædning. Der er her tale om ekvipering i forbindelse med rengøringsopgaver.

Forretningsledelsen anmodes om at drøfte: 

 • Forslag om at der etableres et nytteindsatsprojekt i de grønne områder i stedet for beskæftigelsesprojektet "De grønne områder".

 • Forslag om, at de øvrige organisationer/foreninger i kommunen får mulighed for, at melde nytteindsatspladser ind til jobcentret (model 2). Jobcentrets opgave er vil alene være, at anvise ledige borgere til pladserne og sikre formalia i forbindelse med henvisning. De enkelte organisationer oppebærer selv eventuelle udgifter til ekvipering og udstyr. Med dette forslag vil der være behov for ansættelse af en koordinator på Jobcentret.

Personalemæssige konsekvenser

Uafklaret p.t.

Indstilling

Forretningsledelsen, 25. februar 2014, pkt. 8:

Forretningsledelsen finder det meget uhensigtsmæssigt at foretage større investeringer i udstyr for at etablere nyttejobs. Der skal være tale om jobs, der kan varetages uden særlig mange ekstraordinære anskaffelser, og uden at tage arbejde fra allerede ansatte.

I B&K og S&V tages en ny undersøgelsesrunde på mulige nyttejobs.

Forretningsledelsen, 18. marts 2014, pkt. 8:

Der vil blive oprettet det nødvendige antal nyttejobs i fagenhederne.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jobcentret følger udviklingen og vender tilbage når / hvis, der bliver behov for ansættelse af en koordinator.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Orientering om sidste tal (uge 12 – sygedagpenge dog uge 10) for de enkelte ydelsesgrupper. OBS! Der er tale om antal personer - der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk.

Jobcenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 503 463 438
A-dagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse) 624 784 950
Særlig udd. Ydelse 42
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 108
5-52 uger 346
Ledighedsydelse 110 128 151
Fleksjob 432(*104) 415 364
Revalidering 74
Ressourceforløb 24
Integration
Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven 114 85
Selvforsørgende grupper 106 97
*tilkendt på ny ordning
Ungecenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 18
Uddannelseshjælp 361
378 331
A-dagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse) 156 189 200
Særlig udd. Ydelse 4
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 9
5-52 uger 45
Revalidering 21
Ressourceforløb 4
Sygedagpenge over og under 30 (tal for uge 10) 2014 2013 2012
O. 52 uger 117 92 88
5-52 uger 391 379 419

B) Brønderslev Kommune har fået afslag på ansøgning om deltagelse i projekt om helhedsindsats for udsatte familier.

C) Fagenheden for Beskæftigelse søger midler fra en pulje, som Beskæftigelsesministeriet udbyder vedr. iværksættelse af projekt for kontanthjælpsmodtagere, som inddrager viden om empowerment og derigennem understøtter jobcentrets arbejde med at sikre borgeren indflydelse på sin egen situation. Der er ansøgningsfrist den 30. april 2014.

Beslutning

Til orientering.

Fagenheden sender invitation til arrangement den 15. maj 2014 til medlemmerne af udvalget. Tilmelding kan ske til Thomas Krogh.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Kontraktudløb


Til toppen


15. Lukket punkt: Ophør af samarbejde om forsikrede ledige


Til toppen


16. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


17. Lukket punkt: Afgørelser


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer