Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 5. maj 2014
Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev - efter fællesmødet
Tidspunkt: Kl. 11:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Præsentation af Integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Leder af Socialcentret Annie B. Frandsen kommer til mødet og fortæller om Integrationsområdet og ydelseskontoret.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsområdet varetager indsatsen for alle borgere omfattet af integrationsloven.

Tidligere var integrationsindsatsen fysisk opdelt, så de sagsbehandlere der varetog beskæftigelsesindsatsen for borgere under Integrationsloven var placeret på Jobcentret.

For at sikre bedre sammenhæng i indsatsen og helhedsorienteret indsats for borgeren, blev integrationsområdet i 2012 samlet fysisk på Rådhuset i Brønderslev.

Integrationsområdet i Brønderslev Kommune består af:

 • 4 sagsbehandlere til at varetage den beskæftigelses- og socialfaglige indsats

 • 1 medarbejder til at varetage den økonomiske indsats

 • 1 familiekonsulent til at varetage forebyggende familiemæssig indsats

 • 1 boligmedarbejder

I Socialcentret varetages desuden udbetaling af forsørgerydelser og behandling af ansøgning om enkeltydelser.

På kontanthjælps- og sygedagpengeområdet er der ansat

 • 4 medarbejdere, der behandler sygedagpengesager samt ansøgninger om enkeltydelser efter LAS

 • 4 medarbejdere, der behandler ansøgning om forsørgerydelser efter LAB

 • 1 medarbejder i seniorjob, som varetager forefaldende administrative opgaver

Ovenstående medarbejdere er fysisk placeret på Rådhuset i Dronninglund.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ledige boliger til boligplacering af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, mener, at det er blevet en udfordring at fremskaffe passende boliger til de flygtninge, Brønderslev Kommune skal modtage. Formanden stiller ligeledes spørgsmål ved, om Brønderslev kan blive ved med at rummedet antal flygtninge, som kommunen skal modtage.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skulle i 2012 modtage 72 flygtninge. I 2013 var tallet 102 og i 2014 forventer Brønderslev Kommune at modtage 92 flygtninge. Udlændingestyrelsen har meddelt, at det primært er unge mænd, som søger asyl i Danmark, men der er også en del familier, som indrejser samlet – særligt blandt den syriske gruppe.

I forbindelse med renoveringen af Boligforeningen PM´s afdeling 11, blev 1 værelses lejlighederne nedlagt. Dette har medført, at antallet af 1 værelses lejligheder i Brønderslev by er blevet meget reduceret. Dertil kommer at huslejen er steget, således at flygtningene på de lave ydelser ikke har råd til at betale huslejen.

Da det ikke har været muligt at boligplacere alle de enlige flygtninge i 1 værelses lejligheder, er der i nogle situationer blevet placeret flere enlige sammen i en større lejlighed.

Der er truffet politisk beslutning om, at Brønderslev Kommunes modtagerklasse skal ligge i Brønderslev. Sprogskolen er ligeledes placeret i Brønderslev. Der bliver således ikke boligplaceret flygtninge i andre byer som Hjallerup eller Dronninglund.

Erfaringen viser ligeledes, at det er vanskeligt at finde passende ledige boliger i både Hjallerup og Dronninglund. Boligplaceres flygtningene i den østlige del af kommunen vil det medføre udfordringer i forhold til flygtningenes hverdag, da skoletilbud for både børn og voksne er placeret i Brønderslev.

Stabsenheden for Service foreslår, at boligplaceringen af flygtninge drøftes i Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 10. april 2014, pkt. 4:

Integrationsrådet opfordrer Socialcentret til at tage

kontakt til Boligforeningen PM for at undersøge muligheden for at leje nogle af boligerne i Tygelsgade Centret.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Beslutning

Udviklingen følges.

Integrationsområdet kan evt. drøftes på temamøde i Byrådet

Til toppen


5. Projekt MindSpring


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK

Brønderslev Kommune deltager med én medarbejder i Projekt MindSpring, som er et støtteprojekt for nyankomne asylansøgere- og flygtningeforældre. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og er finansieret af Social- og Integrationsministeriet.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

MindSpring er en gruppemetode, hvor formålet er at styrke deltagernes egen handlekraft.

I dette projekt er der fokus på flygtningeforældre. Det særlige ved gruppen er, at den ledes af en frivillig flygtning (MindSpring-træner) med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. Derudover er der en medtræner, som er en fagperson fra kommunen. Begge får 2 dages kursus som introduktion til metoden. Derudover er den én evalueringsdag samt 2 timers supervision.

Gruppemøderne afholdes som udgangspunkt otte gange á 2½ timers varighed. Gruppen anbefales at være på otte til ti personer. Til møderne deltager både MindSpring-træneren og medtræner.

MindSpring-metoden tager udgangspunkt i de problematikker, flygtninge kan have, og arbejder med følgende temaer:

 1. forældre i en ny kultur

 2. identitetsforandring

 3. stress, sorg og traumer

 4. hverdagens bekymringer

I Brønderslev er det Kamomo Kasigwa Ruhinduku, der er MindSpring træner og familiekonsulent Kirsten Zakariassen, der er medtræner. Der er ligeledes tolk til stede.

Møderne forventes afholdt i Fælleshuset Niels Bohrs Plads. Kommunen afholder udgifter til forplejning ved møderne.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Opgaver løses med nuværende ressourcer.

Indstilling

Integrationsrådet, 10. april 2014, pkt. 8:

Sagen er taget til efterretning og Integrationsrådet støtter projektet og opfordrer til at ideen spreder sig til andre grupper blandt flygtningene.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Der ønskes en evaluering til efteråret.

Bilag

Til toppen


6. Ønsker til udlændingegrupper til boligplacering i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Orientering om Brønderslev Kommunes ønsker til visitering af udlændingegrupper til boligplacering.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Hvert år udsender Udlændingestyrelsen orientering til kommunerne om, dels hvilken flygtningeprofil kommunerne kan forvente at modtage, og dels hvor deres kvoteudvælgelsesrejser går hen. På baggrund af denne orientering kan kommunerne fremsætte ønsker til, hvilke persongrupper og hvilke nationaliteter, kommunen ønsker at modtage. Ønskerne fremsendes på visiteringsskema til Udlændingestyrelsen.

 • På spørgsmål om hvilke nationaliteter, der findes i kommunen, er det oplyst, at Brønderslev Kommune har flygtningegrupper fra; Syrien, Somalia, Afghanistan, DR Congo, Irak, Iran, Indien, Burma, Uganda. Der er en større gruppe fra Somalia, så der ønskes kun at modtage et mindre antal fra Somalia.

 • På spørgsmål om hvilke tolkemuligheder, der findes i eller nær kommunen, er det oplyst; arabisk tolk, farsi/dari, swahili/kisswahili, burmesisk, kurmanji, luganda og spansk

 • På spørgsmål om ønsker til særlige persongrupper, er det oplyst: Der ønskes en blanding af både familier og enlige.

 • På spørgsmål om andre særlige ønsker, er det påpeget, at der ikke findes mange store virksomheder i Brønderslev, som vil kunne ansætte et større antal ufaglærte. Derimod er det påpeget, at Brønderslev har god infrastruktur til videregående uddannelser.

For 2014 er det meddelt, at størstedelen af de personer, der får opholdstilladelse i Danmark kommer fra Syrien, Iran, Afghanistan, Rusland og Somalia. Flygtningeprofilen er primært unge mænd, men der ses også, at være en del familier, der indrejser samlet - særligt blandt den syriske gruppe.

Udvælgelsesrejserne går i år til

 • Ecuador i maj måned

 • Libanon i august måned

 • Uganda i september måned

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 10. april 2014, pkt. 5:

Orienteringen er taget til efterretning.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Benchmarkinganalyse af kommunernes integrationsindsats


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

KORA har udarbejdet to analyser hvor kommunernes resultater på integrationsindsatsen sammenstilles. Der er i alt opstillet 5 indsatsområder hvor kommunerne benchmarkes. Analyserne viser, at Brønderslev Kommune er blandt de 10 bedste kommuner i Danmark på to af de tre indsatsområder, der er opstillet på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet to benchmarking analyser, hvor kommunernes integrationsindsats måles. En analyse der omhandler kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, og en analyse der omhandler kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet.

Analysen er gennemført ved, at der er opstillet 5 indsatsområder hvor kommunernes integrationsindsats måles på. Der er herudfra foretaget en analyse af, hvilke rammevilkår der har betydning for de 5 indsatsområder. På grundlag af denne analyse har KORA beregnet den enkelte kommunes forventede integrationsresultater ud fra de givne rammevilkår. Kommunens forventede integrationsresultater er derefter sat i forhold til kommunens faktiske resultater.

Kommunerne er rangordnet i 5 grupper. De 10 kommuner, hvor de faktiske integrationsresultater overstiger de forventede resultater mest, er de mest succesfulde ifølge hver af de fem benchmarkinganalyser og er placeret i gruppe 1. De 10 kommuner, hvor de faktiske integrationsresultater ligger mest under de forventede resultater, er de mindst succesfulde ifølge hver af benchmarkinganalyserne, disse kommuner er placeret i gruppe 5. De seneste data der indgår i analyserne er fra 2011.

Benchmarking af kommunerens integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet er der opstillet 3 indsatsområder, som kommunerne benchmarkes på. De første to indsatsområder omhandler ikke-vestlige indvandrere, der har opholdt sig i Danmark henholdsvis højst ti år (personer indvandret i perioden 2002-2011) og over ti år (personer indvandret før 2002). Det sidste indsatsområde omhandler flygtninge og familiesammenførte, som har fået opholdstilladelse i Danmark i perioden 2007 til 2011 og derfor er omfattet af Integrationsloven. I det nedenstående gennemgås disse i forhold til Brønderslev Kommunes resultater.

 1. Indvandrere med ophold i Danmark på højest 10 år

Dette indsatsområde omhandler 16-64-årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse med opholdstid i Danmark på højst 10 år, der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse inden for 3 år. På dette område er Brønderslev Kommune blandt de 10 kommuner i Danmark, der er mest succesfulde på dette indsatsområde.

 1. Indvandrere med ophold i Danmark i over 10 år

Dette indsatsområde omhandler 16-64-årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse med opholdstid i Danmark på over 10 år, der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse inden for 3 år. På dette område er Brønderslev Kommune ligeledes blandt de 10 kommuner i Danmark, der er mest succesfulde på dette indsatsområde.

 1. Flygtninge og familiesammenførte omfattet af Integrationsloven

Dette indsatsområde omhandler flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af den 3 årige integrationsperiode, og som er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Der benchmarkes på andelen af nyankomne, som kommer i arbejde eller uddannelse inden for tre år efter, at de har fået opholdstilladelse. Brønderslev Kommune er på dette indsatsområde placeret i gruppe 2.

Benchmarking af kommunerens integrationsindsats på uddannelsesområdet

På uddannelsesområdet er der opsat to indsatsområder, som kommunerne måles på. I det nedenstående gennemgås disse indikatorer i forhold til Brønderslev Kommunes resultater.

 1. Indvandrere og efterkommere der har bestået folkeskolens afgangsprøve

Dette indsatsområde omfatter indvandrere (ankommet som 0-12-årige) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller højere i gennemsnit ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøver. Brønderslev Kommune er på dette parameter placeret i gruppe 5, som omfatter de mindst succesfulde kommuner.

 1. Indvandrere og efterkommerene der har færdiggjort en ungdomsuddannelse

Dette indsatsområde omfatter 20-29 årige indvandrere (ankommet som 0-12-årige) og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Brønderslev Kommunes ligger her over gennemsnittet på landsplan, og er placeret i gruppe 2.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til Integrationsrådet og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Bilag

Til toppen


8. Fordeling af flygtninge 2014


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Udlændingestyrelsen har meddelt, at der sker en markant forhøjelse af landstallet af flygtninge for 2014 og dermed også af det antal flygtninge, der kommer til Nordjylland.

Brønderslev Kommune har tidligere fået tildelt en kvote på 72 flygtninge i 2014. Denne er forhøjet med 20, så Brønderslev Kommune er varslet 92 kvoteflygtninge i 2014.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland tiltrådte på sit møde den 21. juni 2013 et forslag om fordeling af flygtninge for 2014. Der var meldt ud, at der ville komme 466 flygtninge til Nordjylland. Disse flygtninge blev fordelt blandt kommunerne i Nordjylland efter den frivillige model. Den frivillige model indebærer, at Aalborg Kommune friholdes, fordi Aalborg Kommune modtager mange familiesammenførte og allerede har en relativt høj andel af flygtninge og indvandrere i befolkningen. Læsø friholdes også i den nordjyske model.

Af de 466 flygtninge fik Brønderslev Kommune tildelt en kvote på 72 flygtninge i 2014.

Den nye udmelding fra Udlændingestyrelsen er, at der kommer 663 flygtninge.

KKR har besluttet, at de ekstra 197 flygtninge, som kommer til Nordjylland i 2014 skal fordeles efter den såkaldte "matematiske model", hvor fordelingen mellem kommunerne beregnes af udlændingestyrelsen.

Som en konsekvens heraf skal Aalborg Kommune for første gang i mange år modtage flygtninge, som skal boligplaceres og tilbydes et introduktionsprogram.

KKR Nordjylland vil, for at give Aalborg Kommune mulighed for at opbygge det fornødne beredskab anmode Udlændingestyrelsen om, at Aalborg Kommune først modtager flygtninge så sent som overhovedet muligt i 2014.

KKR Nordjylland besluttede endvidere at tage udgangspunkt i "den matematiske model" ved fordelingen af flygtninge for 2015 i forbindelse med behandlingen på KKR mødet den 6. juni 2014. Denne model fordeler flygtningene i forhold til kommunernes indbyggerantal.

KKR har tilkendegivet, at det havde været ønskværdigt, at opretholde den nordjyske model, men dette er ikke muligt i lyset af den manglende statslige finansiering af integrationsindsatsen. Staten yder tilskud efter den matematiske model.

Stabsenheden for Service foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Brønderslev Kommune modtager bloktilskud til de 20 flygtninge, idet de fordeles efter den matematiske model. Tilskuddet forventes tilført ifm. bloktilskud/DUT til sommer.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes følgende afvigelser indenfor Beskæftigelsesudvalgets områder i 2014.

Serviceudgifter - forventes et merforbrug på 10,278 mio. kr.

Overførselsudgifter - forventes et mindre forbrug på 8,768 mio. kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endeligt klar.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor Beskæftigelsesudvalgets områder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsens behandling af 1. budgetopfølgning vil først foreligge til Økonomiudvalgets behandling.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Der blev udleveret revideret udgave af budgetopfølgningen.

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Beskæftigelsesudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BE

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Udvalget skal drøfte forslag til temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder, som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret

Økonomiafdelingen foreslår at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Fagenheden udarbejder oplæg til næste møde.

Til toppen


11. Oversigt over 18 årige modtagere af uddannelseshjælp fra UU


Resume

Sagsforløb: BE

UU har udarbejdet en oversigt over de unge, der er 18 år og modtager uddannelseshjælp. Oversigten viser, at der er i alt 33 unge på 18 år, som modtager uddannelseshjælp. En stor del af de unge har særlige udfordringer i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) har udarbejdet en oversigt over de unge i Brønderslev Kommune, som er 18 år, og modtager uddannelseshjælp.

Opgørelsen viser, at:

 • 12 unge har gået i specialklasse

 • 5 unge har en diagnose eller misbrug

 • 11 af de unge har afsluttet 9./10. klasse

 • 15 af de unge er i gang med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

 • 6 af de unge er tilflyttere

 • 3 af de unge mangler en læreplads

 • 6 af de unge har gået på produktionsskolen

 • 7 af de unge har afbrudt en ungdomsuddannelse

 • For 3 af de unge er der igangsat efterværn i forbindelse med uddannelse. Dette er de unge, der er i uddannelse, men som har været anbragt i eksempelvis familiepleje. De kan tildeles efterværn, og får derved kontanthjælp i stedet for SU.

For 4 af de unge kan der ikke gives nogen direkte forklaring på, hvorfor den unge modtager uddannelseshjælp. Opgørelsen viser således, at mange af de unge har særlige udfordringer i forhold til at kunne begå sig på en almindelig ungdomsuddannelse. Eksempelvis er der ingen af de unge, der har gået i specialklasse, som har folkeskolens afgangseksamen.

Jobcentret vil med udgangspunkt i dataene drøfte, hvilke indsatser der skal ydes i forhold til disse unge, så de ikke fastholdes i kontanthjælpssystemet.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. EGU i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der indgås et samarbejde med Produktionsskolen og UU omkring EGU i Brønderslev Kommune, og at der arbejdes hen imod en forøgning i antallet af EGU forløb i Kommunen.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Hidtil har Produktionsskolen i Brønderslev varetaget alle opgaver i forbindelse med EGU-forløb i Brønderslev Kommune. For nyligt har Produktionsskolen anmodet UngeCenter Brønderslev og UU om at indgå i et samarbejde om disse opgaver.

Hvad er EGU?

Ifølge EGU-loven skal Byrådet i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner tilrettelægge erhvervsgrunduddannelse for unge under 30 år, som ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Adgangskrav:

9 års skolegang og under 30 år, som ikke har gennemført anden ungdomsuddannelse.

Målgruppe:

Unge, som har potentiale til en erhvervsmæssig og personlig udvikling, men som af forskellige årsager har behov for et uddannelsesmæssigt skub, der er tilpasset den enkelte.

Der kan eksempelvis være tale om unge med indlæringsvanskeligheder, tosprogede unge med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige og sociale problemer og lignende eller unge med lettere udviklingsmæssige vanskeligheder.

Indhold:

EGU er en praktisk baseret uddannelse, der kombinerer beskæftigelse i én eller flere virksomheder med skoleundervisning, hvor tilbud fra én eller flere uddannelsesinstitutioner indgår.

Undervisningen kan foregå på en række forskellige skoletyper, fx AMU-centre, VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler, tekniske skoler eller social- og sundhedsskoler.

EGU varer normalt 2 år, og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år. Skoleperioderne varer mellem 20 og 40 uger.

Økonomi:

I skoleperioderne får den unge skoleydelse. Under praktiktiden elevløn.

Fremtidsmuligheder:

En EGU giver mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse. De fag eller kurser, der afsluttes, kan anvendes som merit, hvis den unge senere tager en uddannelse, hvori de indgår.

En erhvervsgrunduddannelse kan også føre til ansættelse i et job, som regel inden for uddannelsens fagområde.

Opgaver Produktionsskolen varetager i dag

I Brønderslev Kommune er 18 unge i øjeblikket i gang med enEGU, og Produktionsskolen løser i den forbindelse følgende opgaver:

 • Oplysning til forældre, unge og virksomheder omkring EGU

 • Udarbejdelse af uddannelsesplan, kontinuerlig opfølgning med den unge, kontaktmøde, ”akut problemløsning”

 • Opsøgende virksomhed i forbindelse med anskaffelse af praktikpladser.

 • Administrative opgaver

Produktionsskolens tilskud

Jævnfør Lov om EGU fremgår det, at staten yder et tilskud pr. elev til uddannelsesansvarlige skoler til rådgivning, vejledning og administration. Dette tilskud dækker ovenstående opgaver.

Det statslige tilskud til Produktionsskolen i Brønderslev er følgende:

Vejledningstilskud (pr. påbegyndt EGU-plan) 15.680 kr.
Vejledningstilskud (pr. gennemført EGU-plan) 15.680 kr.

I 2013 påbegyndte 11 unge en EGU, mens 13 unge gennemførte uddannelsen i løbet af året. Således var det statslige tilskud for 2013 i alt 376.320 kr., som tilfaldt Produktionsskolen.

Ud af de 13 som gennemførte uddannelsen i 2013 fortsatte 7 i arbejde, 3 fortsatte i uddannelse og 3 blev ledige.

Bloktilskud til Fagenheden for Beskæftigelse

Fagenheden for Beskæftigelse modtager et årligt bloktilskud, som skal dække beskæftigelsesområdets nettoudgifter til dækning af skoleydelse og supplerende tilskud. I 2014 er bloktilskuddet på 561.600, og Fagenheden for Beskæftigelse har indtil videre budgetteret med en nettoudgift på 183.008 kr. til skoleydelse og supplerende tilskud.

Forslag til nyt samarbejde om EGU

Der foreslås at EGU fremover løftes igennem et samarbejde imellem Produktionsskolen, UU og UngeCentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at opgaverne fordeles således:

 • UU: Oplysning til forældre, unge og virksomheder omkring EGU

 • UU: Udarbejdelse af uddannelsesplan, kontinuerlig opfølgning med den unge, kontaktmøde, ”akut problemløsning”

 • UngeCenter: Opsøgende virksomhed i forbindelse med anskaffelse af praktikpladser.

 • Produktionsskole: Administrative opgaver

UngeCentret, UU og Produktionsskolen vil indgå i et tæt samarbejde omkring EGU. Den nye opgavefordeling betyder for Brønderslev Kommune en mere direkte indflydelse på antallet af og indhold i EGU-forløb.

Ved en mere direkte indflydelse på antallet af EGU-forløb er det muligt for Fagenheden for Beskæftigelse i højere grad at anvende en større andel af bloktilskuddet til EGU. Endvidere kan eventuelle ændringer i indholdet af EGU forløbene betyde, at der anvendes flere udgifter som "supplerende tilskud" i de enkelte uddannelsesforløb.

Målsætningen er, at der i alt løbende skal være 20 EGU-forløb i 2014 og 25 EGU-forløb i 2015. Ved 20 igangværende EGU forløb forventes det, at der årligt vil påbegyndes ca. 15 nye forløb og gennemføres ca. 15 forløb. Dette giver et samlet årligt statsligt tilskud på 470.400 kr., som tilfalder Produktionsskolen. Ved 25 igangværende EGU forløb forventes det, at der årligt vil påbegyndes ca. 20 nye forløb og gennemføres ca. 20 forløb. Dermed et samlet årligt statsligt tilskud på 627.200 kr., som tilfalder Produktionsskolen. Det statslige tilskud er adskilt fra bloktilskuddet.

UngeCentret og UU vil bl.a. gernehen imod:

 • Etablering af flere EGU-forløb

 • Flere private EGU-pladser

 • Igangsættelse af EGU allerede i grundskolen, for unge, som allerede her vurderes ikke uddannelsesparate

En ændring i opgavefordelingen betyder, at Produktionsskolen fortsat er ansvarlig for varetagelsen af opgaverne, men bestiller opgaverne hos UU og UngeCenter. Således forslår Fagenheden for Beskæftigelse, at UU, Produktionsskolen og Jobcentret i fællesskab indgår aftale om, hvorledes den tredelte ressourcefordeling fremadrettet skal se ud. Ressourcefordelingen skal afspejle tyngden i opgaverne.

Nedenstående forslag er betinget af, at Produktionsskolen og UU's bestyrelse godkender forslaget.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget:

 • godkender et samarbejde med Produktionsskolen og UU omkring EGU i Brønderslev Kommune.

 • godkender en merudgift på 42.100 kr. i 2014 og 126.282 kr. i 2015 til EGU, som kan finansieres af det bloktilskud, der er givet til formålet.

 • godkender, at fagenheden kommer med oplæg til fordeling af ressourcerne mellem Jobcenter, UU og Produktionsskolen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 90 mio. kr. på landsplan til EGU. Brønderslev Kommunes andel af det udvidede bloktilskud udgør 90 mio. * 0,624% (bloktilskudsnøgle) = 0,562 mio. kr. - 0,183 mio. kr. (nuværende EGU budget) = dvs. en mulighed for udvidelse af EGU-budgettet op til 0,379 mio. kr. netto.

Beregningen til ny finansieringforudsætter 25 elever med skoleydelse i 20 uger (over 18 år) samt supplerende tilskud:

Skoleydelse: 25 elever/40 uger x 20 uger x 55.459 kr. (helårstakst) - 65% statsrefusion = 242.630 kr.

Supplerende tilskud: 12,5 elever x 10.665 kr. (helårstakst) - 50% statsrefusion = 66.660 kr.

Nettobudget EGU 183.008 kr.

Nyt EGU forslag 309.290 kr.

Merudgift finansieres af uforbrugt bloktilskud (0,379 mio. kr.) 126.282 kr.

Nedenstående skal enten finansieres som en tillægsbevilling via bloktilskuddet eller alternativt finansieres inden for Beskæftigelsesområdet, idet der må forventes besparelse på andre områder.

Finasiering 2014: 42.100 kr. (5/12 virkning med 20 elever)

Finansiering 2015 og fremover: 126.282 kr. (25 elever)

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


13. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/HAR/SS/BE/BS/ØK/BY

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland.

Udkastet fremsendes til høring og godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema, som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer. Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkret udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategien (bilag 7).

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendegives der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på ”Anbragte børn og unges uddannelse”. Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 6:


Indstilles godkendt.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Handicaprådet, 28. marts 2014, pkt. 9:

Henrik Aarup-Kristensen deltog under punktet.

Henrik gennemgik baggrunden for den kommende udviklingsstrategi.

Handicaprådet er blevet orienteret om sagen og indstiller udkastet til godkendelse.

Bettina Nielsen og Jette Dunker var fraværende med afbud.

Stedfortræderne Martin Bech og Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2014, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


14. Nordjyske ledighedstal for februar 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Tallene for februar 2014 viser, at antallet af ledige i Brønderslev Kommune er faldet med 12,2% i forhold til februar 2013.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hver måned udarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland de Nordjyske ledighedstal. De Nordjyske ledighedstal viser ledighedsudviklingen i alle de Nordjyske kommuner. Ledighedstallene er baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik.

Ledighedstallene omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere samt ledige der modtager de særlige ydelser for personer der har mistet dagpengeretten - uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse.

Ledighedstallene er opdateret frem til februar 2014. Tallene viser, at ledigheden fortsat falder i Nordjylland. Der er det seneste år blevet 1435 færre nordjyder i ledighedskøen, svarende til et fald på 7,9%. På landsplan har der det seneste år været et fald i ledigheden på 11,9%.

Der har også været et fald i ledigheden i Brønderslev Kommune. Her er antallet af ledige faldet med 129 personer fra februar 2013 til februar 2014. Det svarer til et fald i ledigheden på 12,2%. Rent antalsmæssigt er det største fald sket i Jammerbugt Kommune, her er ledigheden faldet med 233 personer.

I Nordjylland er ledighedsprocenten højest for ledige under 30 år. Kvinder i aldersgruppen 25-29 år topper ledighedsprocenten med 10,4%. Mændene har ligeledes højest ledighed i aldersgruppen 25-30 år med en ledighed på 10%.


Ser man på, hvorledes ledighedsudviklingen har været på A-kasseniveau, er det 3F, Kristelig og Metal, der tegner sig for de største fald i ledigheden i absolutte tal. 3F har fået 709 færre ledige det seneste år. Kristelig A-kasse 160 færre ledige og Metal har fået 230 færre ledige.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, atBeskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


15. Ledighedstal for jobcenter og ungecenter februar 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra februar 2014. Tallene i jobindsats er dynamiske, hvilket betyder, at de også er opdaterede bagudrettet.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orienteringsskrivelse om målgruppen for Ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 7. april 2014 udsendt en orienteringsskrivelse vedr. ressourceforløb, som udvider målgruppen.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Af orienteringsbeskrivelse fra STAR åbnes der op for en bredere målgruppe til kommunernes ressourceforløb.

Målgruppen til ressourceforløb:

Borgeren skal have sammensatte, komplekse problemer udover ledighed, der vil kræve en indsats på tværs af beskæftigelse- og sundheds- eller socialområdet. Endvidere skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

 • Borgeren har været lang tid på offentlig forsørgelse

 • Borgeren har allerede deltaget i en uddannelses- eller jobrettet indsats uden den ønskede effekt.

 • Kommunen vurderer, at der er behov for en langvarig indsats

I orienteringsskrivelsen fremhæves det, at borgeren, for at blive indstillet til et ressourceforløb, ikke nødvendigvis behøver at have været ”meget” længe på offentlig forsørgelse. Endvidere er det ikke en betingelse, at kommunen har afprøvet alle relevante indsatser før borgeren kan indstilles til ressourceforløb.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Indstilling af nye medlemmer til LBR


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/BY

Som følge af kommunalvalget skal der ske ny udpegning af medlemmer til LBR. Jobcentret hari brev af28. februar 2014 orienteretde relevante organisationer om, at indstilling af nye medlemmer til LBRskal ske senest den 1. april 2014

Beskæftigelsesudvalget bedes tage LBRs indstilling til orientering og fremsende sagen til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45 stk. 3 fremgår, at medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant. Funktionsperioden for LBRregnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valg. Det vil sige pr. 1. juni 2014. Finder udpegningen sted i løbet af denne periode, gælder den til periodens udløb.

På baggrund af de indstillinger der er modtaget, vil Det Lokale Beskæftigelsesråd bestå af følgende medlemmer, som skal godkendes i Byrådet:

 • Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening

DA har indstillet Jens Baadsgaard Jensen og Jacob Bøhme Christensen.

 • Op til 3 medlemmer efter indstilling fra LO

LO har indstillet følgende repræsentanter:

  • Hanne Christensen

  • Esben Slot

  • Ole Andersen

LO har herudover indstillet følgende suppleanter

  • Kurt Kristensen

  • Lisbeth Fruensgaard

  • Jørgen Olsson

 • Op til 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH)

DH har indstillet Per Dissing Nielsen

 • 1 medlem efter indstilling fra FTF

FTF har indstillet David Nordstrøm

 • 1 medlem efter indstilling fra det lokale Integrationsråd
  Integrationsrådet har indstillet Kamomo Kasigwa Ruhinduku

 • 1 medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation
  Der er pt. ikke modtaget indstillinger fra PLO

 • 1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation
  AC har tidligere meddelt, at de ikke ønsker repræsentation i LBR i Brønderslev i den kommende periode.

 • Op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. LBR bedes tage stilling til, om der ønskes repræsentation i LBR.

 • Formand for LBR er Eskild Andersen, idet det er besluttet, at formanden for beskæftigelsesudvalget tillige er formand for LBR i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og fremsender indstillingen til godkendelse i Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 22. april 2014, pkt. 6:

LBR fremsender indstillingen til endelig godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet.

Hanne Christensen, Elly Henriksen, Jens Baadsgaard Jensen, Lisbeth Fruensgaard og Per K. Andersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Orientering om de sidste tal (uge 17) for de enkelte ydelsesgrupper. OBS! Der er tale om antal personer - der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk.

Jobcenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 498 470 433
A-dagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse) 546 666 848
Særlig udd. Ydelse 24
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 10
5-52 uger 45
Ledighedsydelse 97 117 138
Fleksjob 450(126) 416 372
Revalidering 71
Ressourceforløb 22
Integration
Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven 121 81
Selvforsørgende grupper 102 119
Ungecenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 13 393 330
Uddannelseshjælp 360
A-dagpenge (inkl. arbejdsmarkedsydelse) 141 177 180
Særlig udd. Ydelse 5
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 110
5-52 uger 330
Revalidering 20
Ressourceforløb 5
Sygedagepenge over og under 30 2014 2013 2012
O. 52 uger 120 94 114
5-52 uger 375 353 393

B) DI har inviteret til erhvervstræf i Hjørring den 26. maj 2014.

C) KL's sociale temamøde den 22. og 23. maj 2014.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


19. Eventuel


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuel.

Beslutning

Reglerne om nyttejob blev drøftet.

Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen


21. Lukket punkt: Henvendelse vedr. kontraktforlængelse


Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer