Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 21. august 2014
Lokale: Restaurant Hedelund
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter………………………. 17.570.000
Overførselsudgifter………………….. -10.658.000
Finansiering…………………………... -10.557.000
Netto mindreforbrug……………….. -3.645.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Beskæftigelsesudvalgets område er de væsentligste ændringer siden Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014 følgende:

 • Sygedagpenge - forventet merudgift på 2,9 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i 1. Budgetopfølgning

 • Ressourceforløb - forventet mindreudgift på 10,0 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. i 1. Budgetopfølgning

 • Ledighedsydelse og fleksjob - forventet mindreudgift på 1,8 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i 1. Budgetopfølgning

 • Udlændinge - forventet merudgift på 3,0 mio. kr.

 • Boligsikring m.m. - forventet merudgift på 2,0 mio. kr.

 • Anbringelser - forventet merudgift på 1,0 mio. kr.

 • Forebyggende foranstaltninger - forventet merudgift på 1,8 mio. kr.

 • STU - forventet merudgift på 2,5 mio. kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Problematikken omkring merudgifter på handicap- og psykiatriområdet, herunder flerårsaftalen skal drøftes på Borgmesterens møde med udvalgsformændene i næste uge.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til korrektioner til basisbudget 2015 - Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2015.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 27. august 2014, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2015.

Beslutning

Det indstilles, at de foreslåede korrektioner indarbejdes til 1. behandling af budget 2015.

Bilag

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Beskæftigelsesudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BE

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder, som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Herudover tages højde for allerede besluttede strukturforslag vedr. lukning af Agersted og Serritslev skoler samt ny organisering af hjælpemiddelområdet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 8.808 12.287 18.366 24.443
Børne- og Skoleudvalget 528.158 19.580 27.980 38.544 49.107
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget 93.119 2.977 4.089 5.322 7.184
Ældreomsorgsudvalget 284.805 8.892 13.128 18.694 24.271
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 3.628 3.688 4.193 7.761
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.506.468 48.606 68.253 94.559 124.569

Økonomiafdelingen foreslår at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. maj 2014, pkt. 10:

Fagenheden udarbejder oplæg til næste møde.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. juni 2014:

Beskæftigelsesudvalget skal komme med forslag til afdækninger i 2015 på 4% af serviceudgifterne = i alt 3,626 mio. kr. Det bemærkes, at der vil ske ændringer i dette beløb, da budgettet til UngeCentret ikke er endeligt på plads endnu.

Der er p.t. udarbejdet følgende forslag vedr. serviceudgifterne:

Forslag nr. Titel Afdækning
1. UngeCenter – plejefamilier, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger 1.754.000
2. UngeCenter – boligplacering 1.000.000
3. UngeCenter – Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) 825.000
4. Jobcenter – Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen 47.200
Serviceudgifter i alt 3.623.200

På overførselsudgifterne har Beskæftigelsesudvalget godkendt samarbejde med ISU, om indsats for de længerevarende kontanthjælpssager for borgere over 30 år. Der arbejdes endvidere på en tidlig indsats for at forebygge langvarige kontanthjælpsforløb. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at disse indsatser kan reducere udgifterne til kontanthjælp med ca. 3 mio. kr. i 2015.

Beskæftigelsesudvalget, 2. juni 2014, pkt. 4:

Der arbejdes videre med afdækningskatalogerne.

Der blev udleveret oversigt over organisation og opgaver i Fagenheden for Beskæftigelse – juni 2014.

Martin Bech var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 21. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

I forhold til sagsfremstillingen til mødet d. 2. juni 2014 gøres opmærksom på at flerårsaftalen indenfor Handicap- og Psykiatriområdet samt en digitaliseringsbesparelse nu er blevet fordelt mellem hhv. politikområde 502 UngeCenter og politikområde 702 Socialpsykiatri, Handicap og Misbrug. Det gør, at det samlede afdækningskrav for såvidt angår serviceudgifter for Beskæftigelsesudvalgets politikområder er reduceret jfr. ovenstående tabel i den oprindelige sagsfremstilling, der er tilpasset.

Dette medfører følgende ændringer i forslag til afdækning:

Forslag nr. Titel Afdækning
1. UngeCenter – plejefamilier, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger 1.105.000
2. UngeCenter – boligplacering 1.000.000
3. UngeCenter – Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) 825.000
4. Jobcenter – Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen 47.200
Serviceudgifter i alt 2.977.200

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget prioriterer afdækningsforslagene således:

1. prioritering:

Forslag 3. Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) 825.000 kr.

Forslag 4. Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen 47.200 kr.

2. prioritering:

Forslag 1: Plejefamilier, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger 1.105.000 kr.

Der skal være fokus på forslag 2, der skal være med til at indfri den besparelse, der er indregnet i budgettet som følge af flerårsaftalen.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning på driftsloftet for 1. halvår 2014.


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse forventer at bruge 32,6 mio. kr til beskæftigelsesindsatser og indsatser for sygemeldte. Det samlede budget er pt. på 33 mio. kr. Budgettet er dog afhængigt af ledighedsudviklingen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Når der iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser finansieres udgiften under et såkaldt driftsloft. Udgifterne til indsatser omfatter eksempelvis udgifter til: Ordinær uddannelse, 6 ugers selvvalgt uddannelse, revalidering, vejledning og opkvalificering, særligt tilrettelagte projekter samt Anden Aktør. Udgifterne til kommunens egne projektmedarbejdere finansieres ligeledes under driftsloftet.

Der er samlet et budget på 33 mio. kr. til indsatser for ledige og sygemeldte. Beløbet ændrer sig dog løbende i forhold til udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse.

Der forventes pt. en udgift på 32,6 mio. kr. for 2014.

 • 16,1 mio. kr. på kontanthjælp/uddannelseshjælp

 • 6,7 mio. kr. på de forsikrede ledige

 • 4,1 mio. kr. på sygedagpengeområdet

 • 1,8 mio. kr. på ledighedsydelse

 • 3,9 mio. kr. på revalidering

Ovenstående betyder, at der med det nuværende niveau af ledige og sygemeldte, kan disponeres 0,4 mio. kr. til yderligere indsatser den resterende del af 2014. Et fald i antallet af ydelsesmodtagere i 2. halvår 2014 vil betyde at budgettet til aktivering reduceres tilsvarende. Økonomiafdelingen og Fagenheden for Beskæftigelse følger månedligt op på forbruget og udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse.

Nogle af aftalerne på det forsikrede område er i høj grad bonusafhængige. Udgiften er derfor afhængig af, hvor mange ledige der kommer i job eller uddannelse, hvorfor de disponerede beløb er behæftet med hvis usikkerhed. Der er dog taget udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af projekt Norgeskonsulent


Resume

Sagsforløb: BE

De 3 Lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner besluttede i 2012, at bevilge midler til ansættelse af en Norgeskonsulent. Projektet har arbejdet for en koordineret Norgesindsats i Vendsyssel. LBRs bevilling udløber med udgangen af 2014.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal være en del af projektet i 2015.

Sagsfremstilling

LBR i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner, har de seneste 2 år finansieret projektet vedr. Norgesindsatsen.

Projektets hovedformål er at få langtidsledige i Vendsyssel i job. Sekundært at formidle jobs til personer i beskæftigelse således, der bliver ledige stillinger i Vendsyssel, som ledige kan søge (”træk og skub effekt”). Hjørring Kommune har udarbejdet en businesscase hvoraf det fremgår, at der efter 18 måneder af projektet er kommet 256 personer i beskæftigelse i Norge, og heraf kommer de 185 fra Brønderslev, Hjørring eller Frederikshavn. Businesscasen er medsendt som bilag.

Flest er kommet i Beskæftigelse som pædagoger/institutionsledere (63 personer). Tømrere er den faggruppe, hvor næstflest er kommet i beskæftigelse i Norge (42 personer). Herefter følger jobs som lastbilchauffører, butiksassistenter, rørlæggere (VVS), murere og sygeplejersker.

Udgiften til projektet vil for Brønderslev Kommunes vedkommende udgøre ca. 160.000 kr. i 2015.

I projektet er der arbejdet med, at afdække de ledige stillinger i Norge, sørge for afholdelse af infomøder (for ledige og interessenter), udsøge de rette ledige i Vendsyssel, få de ledige klædt kompetencemæssigt på til opgaven og hjælpe med info om ansøgninger og formalia i forhold til beskæftigelse i Norge.

I Brønderslev Kommune drøftes mulighederne for beskæftigelse i Norge ligeledes med de ledige under samtalerne på Jobcentret. Har den ledige interesse i at arbejde i Norge, booker sagsbehandleren vedkommende ind på et af de førnævnte informationsmøder, der afholdes med jævne mellemrum i Hjørring.

Projektet har en liste med personer, der er interesseret i at arbejde i Norge. På listen står der pt. 1.230 personer, heraf kommer 80 personer fra Brønderslev Kommune. Projektet afholder løbende informationsmøder, hvor ledige og andre interesserede informeres om mulighederne for at arbejde og bo i Norge.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune også skal være en del af projekt Norgeskonsulent i 2015. Der skal i givet fald tages stilling til finansieringen af udgiften på 160.000 kr..

Økonomi

Udgiften til projektet vil i 2015 udgøre ca. 160.000 kr. En evt. finansiering kan ske ved budgetomplacering i 2015 ( -160.000 kr. fra A-dagpenge (beskæftigelsestilskuddet) til 160.000 kr. til Aktiveringsudgifter/driftsloftet - der kan ikke hjemtages refusion).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Uddannelsesforberedende forløb for unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev ønsker at indgå i et samarbejde om et 2årigt pilotprojekt med AMU Nordjylland omkring et uddannelsesforberedende forløb for unge uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. Mange unge tager deres uddannelse i Aalborg, og AMU Nordjylland har grene ud til alle uddannelsesinstitutioner i Aalborg.

Samarbejdet indebærer, at UngeCentret køber uddannelsesforberedende forløb for løbende 20 unge hos AMU Nordjylland. UngeCentret vil søge støtte til samarbejdet gennem en pulje, som STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) udbyder. Midler fra denne pulje kan gå til finansiering af en medarbejder, som indgår i etableringsfasen af projektet – ikke til selve forløbet.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende, at der afsættes 1.170.000 kr. pr. år under driftloftet de næste 2 år til finansiering af uddannelsesforberedende forløb for unge.

Sagsfremstilling

For unge modtagere af uddannelseshjælp skal fokus være på uddannelse. Kontanthjælpsreformen tilskynder, at Jobcentrene etablerer en uddannelsesforberedende indsats for de unge ude på uddannelsesinstitutionerne. Erfaringer viser, at indsatsen for unge, som modtager offentlig forsørgelse, i højere grad er succesfuld, når den foregår i et uddannelsesmiljø.

Derfor ønsker UngeCenter Brønderslev at indgå i et samarbejde med AMU Nordjylland om forløbet for unge uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. En høj andel af unge med bopæl i Brønderslev Kommune foretrækker at gennemføre deres uddannelse i Aalborg. AMU Nordjylland tilbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser og har grene ud til alle uddannelsesinstitutioner i hele Nordjylland. Det giver de unge mulighed for at afprøve lige netop den uddannelsesretning, som den enkelte er interesseret i.

Ca. 100 unge modtagere af uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er uddannelsesparate, mens 40 er åbenlyst uddannelsesparate. Unge, som vurderes at kunne blive klar til at påbegynde en uddannelse i løbet af 1 år, er uddannelsesparate. De unge, som vurderes at kunne påbegynde en uddannelse med det samme, er åbenlyst uddannelsesparate.

Det uddannelsesforberedende forløb:

Det uddannelsesforberedende forløb igennem AMU skal sikre, at de uddannelsesparate ledige unge, som er tilknyttet UngeCenter Brønderslev, understøttes i udviklingen af deres uddannelsesparathed i omgivelser, hvor andre unge er i gang med at tage en uddannelse.

Projektets formål er at motivere og klargøre de unge til at gå i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Indholdet i forløbet skal detailplanlægges af UngeCenter Brønderslev og AMU Nordjylland. Der er dog allerede enighed om følgende overordnede rammer for forløbet:

 • Det uddannelsesforberedende forløb forventes at starte op med de første unge ultimo 2014.

 • De uddannelsesparate unge visiteres gennem UngeCenter Brønderslev til det uddannelsesforberedende forløb på AMU Nordjylland.

 • Det forventes, at der løbende er 20 unge i forløbet.

 • Forløbet forventes at have en varighed på 4-13 uger med mulighed for forlængelse. I denne periode er de unge tilknyttet AMU Nordjylland og deltager i aktiviteter her og på andre uddannelsesinstitutioner i Aalborg.

 • En medarbejder fra UngeCentret tilknyttes projektet og fungerer som sagsbehandler for de unge og bindeled til UngeCentret. Dermed skal de unge udelukkende være på uddannelsesinstitutionerne under forløbet og fx ikke ind på UngeCentret til kontaktsamtaler.

Det uddannelsesforberedende forløb bliver individuelt tilrettelagt samtidig med, at det skal fungere i rammerne af de ordinære erhvervsuddannelser. Det betyder, at den enkelte unges ønsker fastlægges som en individuel vej gennem det ordinære uddannelsessystem. Forløbet skal bl.a. byde på:

 • Afklaring af kompetencer (personlige, faglige, almene, sociale) og muligheder på arbejdsmarkedet i forhold til den unges interesser.

 • Styrkelse af hverdagsmestring ift. fx økonomi, struktur i hverdagen, kost m.m.

 • Afprøvning af et eller flere faglige områder og uddannelsespraktik på en erhvervsskole.

 • Udarbejdelse af en uddannelsesplan for den enkelte.

Forløbet bliver en værkstedspræget praktisk afklaring kombineret med brobygning til erhvervsuddannelserne – teknisk skole, handelsskolen, SOSU eller AMU - eller praktik på en virksomhed, der kan lede over i erhvervsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv.

Puljemidler:

UngeCentret planlægger at søge midler til en del af projektet hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). STAR udbyder en pulje, som understøtter dels etableringen af ungecentrer, men også udvidelsen af allerede etablerede ungecentrer. Der er adskillelige begrænsninger tilknyttet puljen, derfor kan der ikke søges om tilskud til finansiering af forløbene. Der kan derimod søges om tilskud til 5 mdrs. løn til en person, som skal sikre fremdriften af forløbets etablering. Derfor vil UngeCentret søge midler til dette. Det bliver en medarbejder, som skal være UngeCentrets kontaktperson til AMU, UngeCentrets tovholder på projektet og den, som er sagsbehandler for de unge, mens de er i forløbet. De første 5 mdrs. løn finansieres således gennem puljemidler. Herefter planlægges det at anvende medarbejderressourcer fra Ungeprojektet i CKU (Center for Kompetence og Udvikling) til at varetage disse funktioner. CKU er Jobcentrets projektenhed.

Udgifter:

Ugepris: 1.300 kr. pr. ung ved et forløb på 32 timer om ugen.

Hvis der løbende er 20 unge i forløbet i ca. 45 uger om året, vil den årlige brutto udgift være 1.170.000 pr. år. Efter refusion er netto udgiften 585.000 kr. pr. år.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender:

 • En fremadrettet bruttoudgift på kr. 1.170.000 pr. år til det uddannelsesforberedende forløb på AMU.

 • At UngeCentret søger om midler hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) til finansiering af 5 mdrs. løn til en medarbejder, som skal sikre fremdriften af forløbets etablering.

Personalemæssige konsekvenser

En fuldtidsnormering fra Ungeprojektet i CKU tilknyttes forløbet hos AMU.

Økonomi

Projektet på 1,17 mio. kr. skal finansieres via driftsloftet til aktivering. Beløbet fordeles over 2 år med 585.000 kr. i 2015 og 585.000 kr. i 2016.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Ophør af samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/ØK/BY

Jammerbugt Kommune anmoder om udtrædelse af "UU Vendsyssel Øst Vest" pr. 1. januar 2015.

Anmodningen sker ud fra selskabets regler som fastsætter, at en kommune kan udtræde med et års varsel fra den 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om, at opløse selskabet med kortere frist.

Byrådet anmodes om at tage stilling til anmodningen.

Sagsfremstilling

UU er i dag organiseret i et selvstændigt selskab i samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev kommuner under navnet "UU Vendsyssel Øst Vest". Der er tale om et selskab efter den Kommunale Styrelseslovs § 60.

Selskabet kan opløses i henhold til den kontrakt, der er indgået med en frist på et år gældende fra 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om at opløse selskabet med kortere frist.

Jammerbugt Kommune ønsker at opløse selskabet og hjemtage UU til Jammerbugt Kommune pr. 1. januar 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven vil gælde for medarbejderne ansat i UU.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler at imødekomme Jammerbugts anmodning, såfremt

det kan ske inden for rammerne af loven om virksomhedsoverdragelse og uden yderligere økonomiske udgifter for nogle af kommunerne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BS/BE/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning er p.t. organiseret i et § 60 selskab mellem Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Jammerbugt Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet.

I henhold til Brønderslev Kommunes styrelsesvedtægt er opgaven omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) placeret under Beskæftigelsesudvalget.

På Brønderslev Kommunes budget er der afsat 3.791.000 kr. til UU.

UU er p.t. organiseret således:

Lederen af UU varetager ledelsen af UU for både Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

I Brønderslev Kommune sidder lederen af UU fysisk i UngeCentret på Maltvej sammen med 1 ungevejleder og 1 STU-vejleder. Herudover er der i Brønderslev Kommune 4,15 grundskolevejledere (hvoraf 0,55 stilling er vakant). Grundskolevejlederne er fysisk på skolerne.

Lederen refererer til Bestyrelsen for § 60 selskabet.

Forslag til fremtidig organisering:

Det foreslås,

 • at UU fortsat er forankret i Beskæftigelsesudvalget

 • at lederen af UU referer til lederen af UngeCentret

 • at lederen af UU fortsat har personaleledelsen i forhold til medarbejderne i UU

 • at lederen, ungevejlederen og STU-vejlederen fortsat er fysisk placeret i UngeCentret på Maltvej. Det kan oplyses, at den nuværende fysiske placering og samarbejdet med de øvrige medarbejdere, der arbejder med målgruppen i UngeCentret fungerer godt. Der er fokus på tiltag til unge, der ikke er i gang med en uddannelse og de unge, der falder ud af uddannelsessystemet. P.t. er der også samarbejde omkring nye initiativer vedr. EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

 • at de vejledere, der varetager grundskolevejledningen fortsat møder på skolerne.

Lederen er p.t. ansat som fuldtidsleder af UU. Lederen vil fremover kun skulle dække én kommune og vil derfor skulle have tilført opgaver, der hidtil har været varetaget af vejlederne. Der er en vakant stilling i UU, hvilket gør det muligt, at få økonomien til at hænge sammen.

Opgaven omkring EGU er forankret på Produktionsskolen, men Produktionsskolen køber UU til at løse en del af opgaven, hvilket også giver UU flere midler.

Af budgetvejledningen 2015 fremgår: "at Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejledningsområdet. Fremadrettet vil det som udgangspunkt kun være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen vil medføre, at færre elever vurderes som ikke-uddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Dertil kommer en række øvrige ændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser."

For Brønderslev Kommunes vedkommende udgør denne besparelse 340.000 kr. i 2015 stigende til 525.000 kr. fra 2017.

Dette skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Medarbejderne ved UU har fremsendt høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af UU. Høringssvar er vedhæftet.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven gælder for medarbejderne ansat i UU.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 6:

Forslag til fremtidig organisering anbefales.

Det drøftes med skolelederne, om folkeskoleområdet har ønske om en evaluering af erfaringerne med UU.

Punktet sættes på som orienteringspunkt i de relevante Fag-MED og lokaludvalg.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg


Resume

Sagsforløb: FL/BE/LBR/BY

Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, har drøftet muligheden for at indgå i et forpligtende samarbejde om at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Parterne har udarbejdet et forslag til en forpligtende aftale.

Byrådet bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog på møde den 18. december 2013 en Udbudspolitik. Af

denne fremgår det, at Brønderslev Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med henblik på at sikre flere uddannelses- og praktikpladser.

Fagenheden for Beskæftigelse har på baggrund heraf afholdt møder med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, i forhold til at indgå en forpligtende partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse således at virksomhederne også i fremtiden kan får den kvalificerede arbejdskraft der er behov for. Resultatet af disse møder er medsendte udkast til samarbejdsaftale.

Parterne bag aftalen ønsker at etablere et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

Alle de involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en

erhvervsfaglig uddannelse, så virksomhederne i Brønderslev Kommune er sikret kvalificeret

arbejdskraft i fremtiden.

Der er opstillet følgende overordnede målsætning for aftalen:

Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge- og anlæg eller industrifagene, skal i et praktikforløb hos en virksomhed.

Hovedmålet understøttes af følgende konkrete målsætninger:

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse øges til 10 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 5,7%)

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse øges til 50 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 46%)

 • Andelen af unge mellem 18 og 24 på offentlig forsørgelse, som ikke har en uddannelse, skal nedbringes til 8% (fra nuværende 10%), samtidig skal andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse eller har gennemført en erhvervsuddannelse hæves til 35% (fra nuværende 33%).

Omdrejningspunktet for samarbejdet vil være en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra aftaleparterne (herunder UU). Aftaleparterne mødes i arbejdsgruppen ca. 3 gange årligt. Ved møderne evalueres og følges der op på effekten af de igangsatte initiativer, og indsatsen tilrettes lokalt efter skønnet behov.

Det forslås, at partnerskabsaftalen indgås for en toårig periode fra 1.oktober 2014 til 1.oktober 2016. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil løbende blive afrapporteret om partnerskabets resultater til de relevante politiske fagudvalg og Det lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Såfremt det godkendes, at der skal indgås en partnerskabsaftale bedes Byrådet tage stilling til, om LO skal indbydes til at deltage i arbejdsgruppen, med status som observatør.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 11:

Forretningsledelsen anbefaler aftalen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


12. Status, UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY/LBR

Efter 6 mdrs. drift af UngeCenter Brønderslev har Fagenheden for Beskæftigelse udarbejdet en status på den første periode.

På forhånd har der været mange positive forventninger til det nye UngeCenter, men der har også været bekymringer.

Det første halve år af UngeCentrets levetid har i høj grad været præget af idriftsættelse. Alligevel oplever både medarbejdere og borgere allerede nu fordele ved det nye UngeCenter.

Byrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev slog dørene op den 2. januar 2014. På dette tidspunkt var de endelige rammer for driften endnu ikke fuldt ud på plads. Derfor har det første halve år af UngeCentrets levetid været præget af idriftsættelse og udviklingstiltag herunder:

 • Indkøring af organisation samt sikring af teamkoordination og faglig ledelse

 • Forhandlinger med moderenhederne i forhold til revurderinger af de normeringer, som skulle overgå til UngeCentret

 • Indkøring af procedurer vedr. snitflader og samarbejdsrelationer til moderenheder og internt i UngeCentret

 • Udarbejdelse af kompetenceplaner

 • Endelig fastlæggelse af budget samt sikring af grundlag for budgetopfølgning

 • Oparbejdelse af kendskab til nye sagsstammer hos de enkelte medarbejdere

 • Oparbejdelse af kendskab til hinandens fagområder

 • Udvikling af ny fælles kultur med et forstærket fokus på de unges uddannelsesmuligheder

 • Udvikling af den tværfaglige ramme omkring arbejdet med sager herunder brug af tværfaglige ”konferencer”

 • Indkøring af visitationsudvalg vedr. STU og ved anbringelser af unge

 • Implementering af kontanthjælpsreform herunder en ny visitationsmodel for unge, der søger uddannelseshjælp

 • Udviklingstiltag på forskellige områder bl.a. vedr. STU, EGU, mentorbistand og andre leverandører

 • kortlægning af områder, hvor der er behov for yderligere udviklingstiltag

UngeCentrets erfaringer efter 6 mdrs. drift:

 • Der iværksættes hurtigt en indsats for de unge på tværs af fagområder

 • God dialog på tværs af fagområder

 • Bedre kendskab til hinandens fagområder

 • Afholdelse af tværfaglig ”konferencer”, som giver input til indsats og koordinering for de sager, som bringes op på mødet.

 • Nyt konstruktivt samarbejde om EGU og STU

 • De unge giver udtryk for tilfredshed

Pr. august 2014 er fundamentet i UngeCentret etableret til at arbejde hen imod de ønskede resultater under målsætningen om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver dog et fortsat fokus på sikring af den daglige drift samt implementering af udviklingstiltag.

Fagenheden for Beskæftigelse vil løbende følge op på udviklingen af antal ledige unge under 30 år gennem Beskæftigelsesplanen og den kvartalsvise budgetopfølgning.

Fagenheden for Beskæftigelses foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 12:

Forretningsledelsen tager status til efterretning og anbefaler en ekstern evaluering af Unge-centeret medio 2015.

Beslutning

Status blev taget til efterretning.

Til toppen


13. EGU - opgavefordeling


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har indgået aftale med Produktionsskolen og UU Vendsyssel om en ny opgavefordeling for EGU-forløb, således at Produktionsskolen fortsat er uddannelsesansvarlig men UU fremadrettet varetager størstedelen af opgaverne vedr. EGU.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende den nye opgave- og ansvarsfordeling.

Sagsfremstilling

Den 5. maj 2014 har Beskæftigelsesudvalget godkendt, at Fagenheden for Beskæftigelse indgår i et samarbejde med Produktionsskolen og UU Vendsyssel og omlægger den hidtidige opgavefordeling for EGU-forløb, således at UU fremadrettet varetager størstedelen af opgaverne. På samme tid er målet at forøge antallet af EGU-forløb i Brønderslev Kommune.

Fra 1. juni 2014 har Brønderslev Produktionsskole således overdraget tilrettelæggelse og etablering af EGU-forløb til UU Vendsyssel. Brønderslev Produktionsskole er fortsat uddannelsesansvarlig jf. Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. §13 stk. 5. og modtager derfor vejledningstilskud til rådgivning, vejledning og administration. Vejledningstilskud er årligt på 15.750 kr. (2014) pr. påbegyndt elev og pr. afsluttet elev.

Opgave- og ansvarsfordeling


Opgaverne fordeles fremadrettet således:

 • UU: Oplysning til forældre, unge og virksomheder omkring EGU

 • UU: Udarbejdelse af uddannelsesplan, kontinuerlig opfølgning med den unge, kontaktmøde, ”akut problemløsning”

 • Produktionsskole: Administrative opgaver

Det er aftalt, at UngeCentret løbende understøtter det virksomhedsrettede arbejde.

Resten af 2014 aftales følgende fordeling af vejledningstilskuddet:

 • 20% til administration (Produktionsskolen)

 • 80% til vejledning, uddannelsesplan, opfølgning, koordinering m.m. (UU)

Fagenheden for Beskæftigelse, Produktionsskolen og UU evaluerer marts 2015 på opgavefordelingen og økonomi.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender den nye opgave- og ansvarsfordeling mellem Produktionsskolen, UU og Jobcentret.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Vejledningsforløb pr. elev 15.750 kr. * 80% = 12.624 kr.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


14. Ledighedstal for Jobcenter og Ungecenter maj 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene viser, at antallet af unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp er faldet i perioden maj 2013 til maj 2014. Ligeledes har der været et fald i antallet af dagpengemodtagere, det gælder både dagpengemodtagere over og under 30 år. Når det gælder kontanthjælpsmodtagerne under Integrationsloven ses der derimod en stigning i antallet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Samtidig fremgår det også hvor mange fuldtidspersoner der var i 2012 og 2013.

Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra maj 2014. Tallene i jobindsats er dynamiske, hvilket betyder, at de også er opdaterede bagudrettet.

Fuldtidspersoner skal forstås således, at hver enkeltperson, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Tallene viser, at der for UngeCentrets vedkommende har været et fald i antallet af fuldtidspersoner siden maj 2013, når det gælder unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp. Der har været et mindre fald i antallet af revalidender, men dog en stigning i antallet af forrevalidender. Når det gælder sygedagpengemodtagere under 30 år, kan der konstateres en mindre stigning i antallet.

For Jobcentrets målgrupper viser tallene, at der har været et stort fald i antallet af A-dagpengemodtagere det seneste år. Ligeledes er antallet af førtidspensionister og personer på ledighedsydelse faldet. For kontanthjælpsmodtagere er antallet stort set det samme i maj 2014 som det var i maj 2013. Når det gælder kontanthjælpsmodtagere under Integrationsloven, har der derimod været en stigning i antallet af fuldtidspersoner. Antallet af personer i fleksjob er ligeledes steget. Dette må dog ses som positivt, da der samtidig har været et fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse (fleksjobbere der er ledige). På sygedagpengeområdet ses der også en stigning i antallet af fuldtidspersoner, i forhold til maj 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Nordjyske ledighedstal for maj 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Tallene er for maj 2014 og viser en positiv ledighedsudvikling og en positiv udvikling i beskæftigelsen. Antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 19,5% i forhold til maj 2013. I maj 2014 var der 689 fuldtidsledige i Brønderslev Kommune. Samtidig er beskæftigelsen i kommunen stigende, de seneste tal viser, at antallet af beskæftigede i kommunen er steget med 61 personer det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De Nordjyske ledighedstal for maj måned 2014 viser at ledigheden i Nordjylland er faldet med 7,7% det seneste år. De personer der indgår i ledighedstallene er de jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Personer der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse er medtaget i statistikken som forsikrede ledige.

Ser man på udviklingen i Brønderslev Kommune, er ledigheden her faldet med 19,5% i perioden maj 2013 til maj 2014 (svarende til et fald på 167 ledige). I maj 2014 var der 689 fuldtidsledige i Brønderslev Kommune. Udviklingen i Brønderslev Kommune er således væsentlig bedre end den regionale udvikling. Set på regionalt plan, har Brønderslev Kommune haft det tredjestørste procentvise fald i ledigheden, kun overgået af Læsø og Morsø kommuner.

Hvis man ser på ledighedsprocenten blandt A-kassemedlemmerne lå den i Brønderslev Kommune på 4,5%. Den regionale ledighed lå på 5% og på landsplan er tallet 4,9%. I Nordjylland er det stadig 3F, Kristelig A-kasse og Metal der har de største antalsmæssige fald i ledigheden blandt deres medlemmer. I Brønderslev Kommune er det ligeledes 3F og Metal, der har oplevet det største fald i ledigheden.

Samtidig er det positivt at beskæftigelsen er stigende. Det seneste tal for beskæftigelsen er fra marts 2014. Her fremgår det at beskæftigelsen i Nordjylland er steget med 549 fuldtidsbeskæftigede fra marts 2013 til marts 2014. I Brønderslev Kommune er antallet af fuldtidsbeskæftigede steget med 61 personer i samme periode. Der var i marts 2014 12.702 fuldtidsbeskæftigede i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Opkvalificeringsprojekt for ledige til betjening af af CNC styrede maskiner med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret har en konkret udfordring, når det gælder om at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel i forhold til medarbejdere, der kan betjene CNC-styrede maskiner. Jobcentret ønsker derfor, i samarbejde med virksomhederne, at opkvalificere en gruppe af ledige via et særligt uddannelsesprogram. Jobcentret har opnået tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjyllandspulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at Jobcenter Brønderslev gennemfører et opkvalificeringsprojekt for ledige, med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Sagsfremstilling

Jobcentret har det seneste halve år oplevet, at det er vanskeligt at rekruttere

medarbejdere til kommunens produktionsvirksomheder indenfor blandt andet metal- og træindustrien, hvor produktionen i al væsentlighed baseres på CNC-styrede maskiner.

Virksomhederne møder hyppigere forespørgsler på ganske specialiserede produktioner,

disse virksomheder skal være i stand til hurtigt og præcist at omstille produktionen, hvilket kræver veluddannede og dygtige medarbejdere. Senest har Jobcentret oplevet problematikken i forhold til konkrete rekrutteringer til Hosta A/S samt PN Beslag A/S.Det er gennem dialog med Hosta A/S, at idéen til projektet er opstået (se også medsendte artikel).

Jobcentret har derfor indsendt en ansøgning til Beskæftigelsesregion Nordjyllands pulje for jobrettet opkvalificering, med henblik på at få støtte til at opkvalificere ledige til betjening af CNC styrede maskiner. Jobcentret har modtaget tilsagn om, at der kan ydes tilskud til 50% af de samlede udgifter til at opkvalificere de ledige svarende til et samlet tilskud på 172.744 kr.

Jobcentret ønsker konkret at udsøge 11 borgere, der er motiverede for at gennemføre et specielt tilrettelagt uddannelsesprogram, der gør dem kvalificerede til at tage job i de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften.

Målgruppen er ledige, som:

 • Er kvalificeret et stykke af vejen i forhold til betjening af CNC styrede maskiner, men som mangler de nødvendige kurser for at imødekomme de krav virksomhederne stiller til færdigheder.

 • Har en forældet uddannelse og grundet den forældede uddannelse er risiko for at blive langtidsledige.

 • Har en uddannelse inden for industriproduktion som ikke matcher arbejdsmarkedets aktuelle behov.

Det er målet, at der indenfor ca. 3 måneder er et hold af kompetente og motiverede borgere, som er klar til at imødekomme den forventede efterspørgsel fra virksomhederne.

Opkvalificeringsprojektet ønskes gennemført ud fra følgende samarbejdsmodel: Virksomheder med behov for arbejdskraften indbydes til møde. I samarbejde med virksomhederne fastsættes kvalifikationskravene til de nye medarbejdere.

Det er Metal College Aalborg, der skal sætte uddannelsesrammerne for, at de ledige kan blive opkvalificerede til at matche virksomhedernes krav til nye medarbejdere. Metal College Aalborg har udarbejdet et forslag til et uddannelsesforløb, forløbet har en varighed på 50 dage. Uddannelsesprogrammet skal dog sammensættes i forhold til den enkeltes individuelle forudsætninger. Nogle ledige vil have behov for mere end de 50 dages uddannelse - andre mindre.

Der følges op på effekten af opkvalificeringsprojektet.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Jobcentret gennemfører opkvalificeringsprojektet med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjyllands pulje og i samarbejde med Tech College Aalborg.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Den samlede udgift forventes at udgøre 345.488 kr. Heraf finansierer beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering 50% af udgiften. Den resterende udgift på 172.744 kr. skal afholdes under driftsloftet for 2014.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Samarbejde i Vendsyssel om projekt målrettet opkvalificering i byggesektoren med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev vil i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter Frederikshavn gennemføre en opsøgende virksomhedskampagne i perioden august – oktober 2014. Kommunerne har i den forbindelse ansøgt om midler fra Beskæftigelsesregion Nordjylland, således det er muligt at opkvalificere ledige til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende Jobcenter Brønderslevs endelige deltagelse i opkvalificeringsprojektet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte ved møde den 2. juni 2014, at Jobcenter Brønderslev i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter Frederikshavn iværksætter en virksomhedskampagne rettet mod virksomhederne i byggebranchen samt at der i forbindelse med kampagnen ansøges om midler til jobrettet fra den regionale pulje til jobrettet opkvalificering. Der er nu modtaget tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Kampagnen er målrettet opkvalificering inden for byggebranchen. Målgruppen er store og små virksomheder inden for byggesektoren. Kampagnen har en bred tilgang til opkvalificering og fokuserer ikke kun på et enkelt opkvalificeringstiltag. Den enkelte virksomheds behov og muligheder skal afdækkes, herefter skal den bedst mulige individuelle løsning forhandles på plads. Som bilag på sagen er det borgmesterbrev, der er fremsendt til de relevante virksomheder i uge 32.

Gennem kampagnen vil der ligeledes blive afdækket konkret kompetencebehov hos virksomhederne. Jobcenter Brønderslev har i den forbindelse, sammen med de tre kommuner i Vendsyssel ansøgt om midler i den regionale pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed, som Beskæftigelsesregion Nordjylland administrerer. Der er opnået tilsagn om støtte fra puljen. De totale udgifter er estimeret til at udgøre i alt 1.607.576 kr. Brønderslev Kommunes andel af beløbet udgør 20% svarende til 321.515 kr. Der er opnået tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering på 50% af de samlede udgifter.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender Jobcenter Brønderslevs endelige deltagelse i opkvalificeringsprojektet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

De totale udgifter er estimeret til at udgøre i alt 1.607.576 kr. Brønderslev Kommunes andel af beløbet udgør 20% svarende til 321.515 kr. Der er opnået tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering på 50% af de samlede udgifter.

De resterende udgifter, på forventet ca. 160.758 kr. skal finansieres under driftsloftet for 2014/2015.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Orientering om deltagelse i gældsrådgivningsprojektet


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Brønderslev Kommune er sammen med Hjørring og Frederikshavn Kommuner en del af LO’s gældsrådgivningsprojekt ”På rette kurs”. Projektet er støttet med midler fra Social- og Integrationsministeriet, for disse midler har LO ansat en projektleder. Selve gældsrådgivningen blev iværksat den 1. maj 2013 og projektet løber til medio 2016. Indtil videre har 37 borgere i Brønderslev Kommune modtaget gældsrådgivning.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Selve gældsrådgivningen varetages af frivillige rådgivere. Den gratis rådgivning er baseret på frivillige gældsrådgivere og rådgivningen tilbydes geografisk både i Brønderslev (I LO’s lokaler), Frederikshavn og Hjørring kommuner. De frivillige rådgivere har en faglig baggrund som bankrådgivere, revisorer, socialrådgivere og jurister. Målgruppen for projektet er primært langtidsledige dagpengemodtagere og yngre kontanthjælps- /uddannelsesydelsesmodtagere med gældsproblemer.

Gennem rådgivningen får borgerne konkret tilbudt

 • Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning i trygge rammer, herunder status på boligsituation

 • At sortere regninger og bilag og skabe overblik over din økonomisk situation

 • At udforme budget og drøfte handlemuligheder

 • Undervisning i at lægge budget

 • At indgå aftaler med kreditorer

 • Spareråd, herunder hvordan man får mere ud af rådighedsbeløbet

Indtil videre har projektet hjulpet 159 personer – heraf kommer 37 personer fra Brønderslev Kommune. Disse 37 fordeler sig på 25 kontanthjælpsmodtagere, 8 langtidsledige A-dagpengemodtagere og 4 personer, der er i beskæftigelse.

For kontanthjælpsmodtagerne har der i gennemsnit været tale om gæld på 250.000 kr. Antallet af kreditorer er i gennemsnit på 7. For dagpengemodtagerne ligger den gennemsnitlige gældsbyrde på 200.000 kr. og det gennemsnitlige antal kreditorer ligger på 5. Langt størstedelen af de kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget rådgivning via projektet står opført i RKI. Dette er ikke i samme grad tilfældet for dagpengemodtagerne.

Udover den individuelle gældsrådgivning, har gældsrådgiverne også gennemført undervisning i økonomi for unge kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune.

De borgere der har modtaget rådgivning, har efterfølgende udfyldt evalueringsskemaer. Det gennemgående indtryk er stor tilfredshed med rådgivningen. Der bliver blandt andet sagt, at rådgivningsforløbet har:

 • Givet ro

 • Skabt overblik

 • Borgeren føler sig hørt

 • Borgeren er blevet informeret om videre forløb

 • Borgeren har fået lavet aftaler med kreditorerne

Der er i styregruppen løbende fokus på at udbrede projektet, således flest muligt kan få glæde af den frivillige gældsrådgivning.

Projektet løber frem til juli 2016.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Brønderslev Kommune har ingen udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


19. Høring vedr. udkast til politisk sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: HAR, ÆR, BS, SS, ÆO, BE, ØK

Sundhedskoordinationsudvalget fremsender høringsudkast til den politiske sundhedsaftale med henblik på at modtage bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om: Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte den politiske sundhedsaftale og formulere bemærkninger til aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøde i de 4 kommunale klynger.

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker:

 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet

 2. Den sociale ulighed skal reduceres

 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur

 4. Sundhedstilbud på nye måder

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere.

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter den politiske sundhedsaftale og formulerer bemærkninger til aftalen.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget har ikke yderligere bemærkninger til aftalen.

Bilag

Til toppen


20. Beskæftigelsesplan 2015, 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK /BY

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen skal

indeholde Jobcenter Brønderslevs overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen indeholder blandt andet de beskæftigelsespolitiske målsætninger, som beskæftigelsesministeren hvert år melder ud.

LBR deltager under behandlingen af punktet.

Byrådet anmodes om at godkende Beskæftigelsesplanen for 2015.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Omdrejningspunktet for Beskæftigelsesplanen er Beskæftigelsesministerens 4 målsætninger, der i 2015 har fokus på: Unge og uddannelse, langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, langtidsledige og samarbejdet med virksomhederne.

De tidligere år, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stillet konkrete krav til, at der skulle opstilles resultatmål, samt hvorledes målene konkret skulle formuleres. I 2015 er praksis dog ændret, det betyder, at den enkelte kommune selv kan vælge at opstille niveaumål for de fire beskæftigelsespolitiske mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at der med udgangspunkt i ministerens 4 målsætninger opstilles følgende konkrete målsætninger i Beskæftigelsesplanen for 2014.

Mål 1: Unge og uddannelse

Dette mål relaterer primært til de unge under 30 år der modtager uddannelseshjælp. Unge der modtager uddannelseshjælp er unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor, at der opstilles nedenstående målsætning for 2015:

 • Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes til 310 (fuldtidspersoner) i 2015.

I maj 2014 var der 343 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

Mål 2: Personer med langvarige forløb på offentlig forsørgelse

Når det gælder de langvarige forløb på offentlig forsørgelse har Brønderslev Kommune primært en udfordring i forhold til kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart kan varetage et job på grund af forskellige problematikker (kontanthjælpsmodtagere der er kategoriseret som aktivitetsparate), sygedagpengemodtagere med længerevarende forløb på sygedagpenge udgør ligeledes en udfordring.

Der forslås derfor følgende målsætninger under dette mål:

 • Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes til 440 personer i 2015 (fuldtidspersoner).

I maj måned 2014 var der 482 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner).

 • Antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 240 (beregnet som gennemsnit over hele året) i 2015.

I maj måned 2014 var der 271 sygedagpengeforløb over 26 uger.

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledige omfatter forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige i mere end 80% af tiden det seneste år. Ledigheden forventes fortsat at falde i 2015, dette vil have en afsmittende positiv effekt på antallet af langtidsledige. Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor, at der opstilles følgende målsætning for 2015.

 • Antallet af langtidsledige skal nedbringes til 140 personer inden udgangen af 2015.

I maj måned 2014 var der 172 langtidsledige personer.

Mål 4: Kontakten med virksomhederne

Det fjerde mål omhandler jobcentrenes indsats i forhold til virksomhederne. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Der er det seneste år kommet øget fokus på jobcentrenes rolle i forhold til at understøtte virksomhedernes rekruttering. Jobcenter Brønderslev har etableret et erhvervsservice team, der blandt andet skal understøtte dette.

Derfor foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der opstilles følgende mål for virksomhedsindsatsen

 • Antallet af ordinære jobs, som Jobcenter Brønderslev hjælper virksomhederne med at besætte via rekrutteringsservice skal i 2015 minimum være 65.

 • Jobcentret vil i 2015 arbejde på at få etableret et forum, hvor viden om virksomhedernes fremtidige behov for arbejdskraft kan drøftes, og hvor der kan tages initiativer til at imødegå eventuelle problemer med at kunne skaffe arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

 • Der skal i 2015 etableres kontakt til centrale virksomheder i Brønderslev med henblik på at få viden om fremtidige rekrutterings- og uddannelsesbehov.

I forhold til det første mål under virksomhedsindsatsen, er det vigtigt at understrege, at målet alene er fastsat i forhold til de virksomheder, som jobcentrets erhvervsservice er i kontakt med, med henblik på at bistå virksomheden med rekruttering af medarbejdere. De ledige, som jobcentret er i kontakt med, opnår også beskæftigelse via virksomhedspraktik, job med løntilskud eller jobrotation – disse indgår ikke i målsætningen. Målet er fastsat på baggrund af de hidtidige erfaringer fra 2014.

Rekrutteringsopgaven er en ny opgave, som jobcentrene har fået i 2014 i forbindelse med etablering af serviceberedskab.

Planen for den videre behandling af beskæftigelsesplanen for 2015 er følgende:

21. august 2014: Beskæftigelsesudvalget og LBR behandler ved fællesmøde 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2015

9. september 2014: Beskæftigelsesplan 2015 fremsendes til LBR til orientering

10. september 2014: Beskæftigelsesplan 2015 behandles i Økonomiudvalget

17. september 2014: Beskæftigelsesplan 2015 godkendes i Byrådet

Senest den 31. januar 2015: Beskæftigelsesplan 2015 offentliggøres

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender Beskæftigelsesplanen for 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


21. Orientering om virksomhedsrettede ordninger


Resume

Sagsforløb: BE

LO’s bestyrelse har ønsket, at drøfte de forskellige virksomhedsrettede indsatser som Jobcentret anvender.

LO’s bestyrelse og LBR deltager under drøftelsen af punktet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

LO’s bestyrelse har ønsket at drøfte de forskellige virksomhedsrettede indsatser, som Jobcentret anvender.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet medsendte oversigt.

For virksomhedspraktik, jobrotation, privat løntilskud, offentligt løntilskud og jobrotation gælder det, at tallene er opgjort som antallet af aktiveringsforløb under den enkelte ordning. A-dagpenge dækker perioden januar til juni 2014. Sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt ledighedsydelse dækker perioden januar til maj 2014.

Arbejdsmarkedsydelse dækker perioden januar til august 2014.

For fleksjob, nytteindsats og seniorjob er tallene opgjort medio august i forhold til hvor mange, der har deltaget i ordningerne i 2014.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler gennemgår de enkelte ordninger på mødet.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Beskæftigelseschef Vibeke Holler orienterede om de enkelte ordninger.

Bilag

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Orientering om de sidste tal (uge 33- sygedagpenge dog for uge 32) for de enkelte ydelsesgrupper. OBS! Der er tale om antal personer - der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk.

Jobcenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 481 497 455
A-dagpenge 469 573 744
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse 61
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 82
5-52 uger 324
Ledighedsydelse 109 113 121
Fleksjob 450(109) 425 386
Revalidering 68
Ressourceforløb 37
Integration
Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven 140 91
Selvforsørgende grupper 102 116
Ungecenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 24 338 315
Uddannelseshjælp 366
A-dagpenge 147 131 153
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse 8
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 8
5-52 uger 39
Revalidering 16
Ressourceforløb 6
Sygedagepenge over og under 30 2014 2013 2012
O. 52 uger 90 91 84
5-52 uger 363 321 344
Sygedapengetal for uge 32 øvrige for uge 33

B) Jobcamp: Jobcamp er KL's årlige beskæftigelsespolitiske konference. Jobcamp afholdes i år den 7. november i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Se programmet for årets Jobcamp her:

http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2014/11/jobCAMP-14/

C) Status på LBR i forhold til beskæftigelsesreformen

Beskæftigelseschef Vibeke Holler orienterer.

D) Indbydelse til tværkommunalt arrangement

Hjørring Kommune afholder den 22. september 2014 et arrangement, hvor Beskæftigelsesudvalgene og LBR fra Brønderslev (og Frederikshavn er inviteret).

Arrangementet forventes at foregå i tidsrummet 13 til 17 i Hirtshals på Fyrklit. Program fremsendes når det foreligger.

E) Opstartskonference vedr. sygedagpengereformen

Den 18. september 2014afholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opstartskonference i forhold til sygedagpengereformen. Arrangementet afholdes på Comwell Hvide Hus i Aalborg.

Læs mere om arrangementet her:

http://brnordjylland.dk/da/Om-beskaeftigelsesregionen/Aktiviteter-2014/Arkiv-Aktiviteter-2013/Opstartskonference-sygedagpenge-180914.aspx

Beslutning

Ad a) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad b) Eskild S. Andersen, Martin Bech, Svend Erik Trudslev + ledergruppen på Jobcentret tilmeldes.

Ad c - e) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad d) Eskild S. Andersen, Bettina Nielsen, Svend Erik Trudslev og Hans Chr. Holst tilmeldes.

Ad e) Eskild S. Andersen tilmeldes.

Til toppen


23. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


24. Lukket punkt: Oplæg til forlængelse af kontrakt


Til toppen


25. Lukket punkt:


Til toppen


26. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


27. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer