Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 8. september 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech var fraværende med afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Til toppen


3. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2014 for 1. halvår


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Hermed følger opfølgning på Beskæftigelsesplanen for årets første 2 kvartaler.

Opfølgningsrapporten for 1. halvår 2014 fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2014 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål. I

det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 1. halvår 2014.

Ministermål 1

I forhold til ministerens mål om unge og uddannelse, har der været en række problemer med at indhente data for målet. Under dette mål følges i stedet op på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse.

Den største gruppe af unge på offentlig forsørgelse, modtager uddannelseshjælp. Der har i årets første 5 måneder været en mindre stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp. Det er blandt de aktivitetsparate unge at stigningen ses.

I forhold til indsatsen får alle uddannelsesparate unge i Brønderslev Kommune et uddannelsespålæg, som der følges tæt op på. Det er dog de færreste uddannelser, der har løbende optag, hvilket betyder, at Ungecentret prioriterer en anden indsats, indtil uddannelse påbegyndes. Det kan være en virksomhedspraktik eller nyttejob for de åbenlyst uddannelsesparate.

Gruppen af øvrige uddannelsesparate er en meget blandet gruppe, som omfatter unge, der forventes at kunne starte uddannelse indenfor et år. Ungecentret og Center for Kompetenceudvikling (CKU) forsøger i sin indsats, at gøre de unge parat til at starte uddannelse så hurtigt som muligt. Udgangspunktet her er en individuelt tilrettet indsats, der kan omfatte hyppige samtaler ved sagsbehandler, vejledningsindsats i CKU-regi, virksomhedspraktikker, brobygningsforløb mv.

Samtidig er der meget fokus på, at der sideløbende kan være misbrugsproblemer eller psykiske problemer, der skal tages hånd om. Her har Ungecentret god nytte af den nærhed, der er mellem den beskæftigelsesrettede indsats og den sociale indsats efter Serviceloven. Specielt misbrugsindsatsen har haft et meget større omfang efter etableringen af Ungecentret. Ved start forventedes et løbende sagstal på ca. 30 sager. Reelt har det varieret mellem 35 og 45 sager i 2. kvartal 2014.

Ministermål 2

Ministerens andet mål handler om, at der skal ydes en bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet så det forebygges, at så mange personer førtidspensioneres.

Der er i 2014 opstillet en målsætning om, at tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til en tilgang på 50 personer i 2014. Jobcentrets egne tal viser, at der pr. juni 2014 er tilkendt 33 førtidspensioner.

Jobcentrets største udfordring i forhold til ledige på kanten af arbejdsmarkedet er stadig kontanthjælpsmodtagere med langvarige forløb på kontanthjælp - primært kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Antallet af personer i denne gruppe, er steget med 25 personer i de første 5 måneder af 2014.

Jobcentret arbejder målrettet hen imod en afklaring af de langvarige kontanthjælpssager. Samtidigt er der lavet et projekt med ekstern samarbejdspartner om screening af nye sager, hvor borger er over 30 år og aktivitetsparat. Screeningen er med henblik på at få en bedre belysning af borgerens situation, så det er muligt tidligt i forløbet at iværksætte den rette indsats.

Jobcentret har desuden arbejdet hen i mod et samarbejde med eksternt konsulentfirma. Målet er at opnå en læring i organisationen i forhold til at kvalificere indsatsen for de ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Målgruppen for samarbejdet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med mere end 1 år på kontanthjælp.

Ministermål 3

Ministerens tredje mål omhandler bekæmpelse af langtidsledigheden. Langtidsledige er defineret som ledige, der har været ledig i 80% af tiden inden for det seneste år. Der er opsat følgende mål for langtidsledigheden: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 160 personer i december 2014, svarende til et fald på 43% fra december 2012 til december 2014. Der var i maj 2014 i alt 172 langtidsledige, antallet har stort set været uændret i 2014.

Personer der har opbrugt deres ret til dagpenge i 1. halvår 2014 har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Denne ydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar 2014. Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼ år. Der er ultimo juni 2014 54 personer, der modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Ministermål 4

Det sidste mål omhandler samarbejdet med virksomhederne. Der er her opsat en målsætning omkring samarbejdsgraden med de lokale virksomheder. Der foreligger dog endnu ikke data for dette mål.

I forhold til samarbejdet med virksomhederne, har der i 2014 været stort fokus på det erhvervsserviceberedskab der er blevet etableret. Erhvervsservice skal bistå virksomhederne med rekruttering af nye medarbejdere.

I løbet af efteråret vil Jobcentret i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn kommuner gennemføre en kampagne målrettet virksomhederne i byggebranchen. Kampagnen er målrettet opkvalificering inden for byggebranchen, målgruppen er store og små virksomheder inden for byggesektoren. Jobcentret vil ligeledes gennemføre en række besøg på relevante virksomheder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Misbrugsområdet tages op som tema på næste møde.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


4. Status budget 2015 på Beskæftigelsesudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse orienterer om status på arbejdet med budget 2015 på Beskæftigelsesudvalgets område.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse er ved at udarbejde notat vedrørende:

a) Virksomhedsservice

b) Mentor

Fagenheden for Beskæftigelse undersøger p.t. muligheden for at lave alternative løsninger til de 5 dyreste tilbud til borgere i midlertidige opholdssteder (§ 107).

Der er fokus på mellemkommunale betalinger. Der har været afholdt kursus for medarbejderne i UngeCentret, og der er ansat en controller, der arbejder i UngeCentret 1 dag om ugen.

Økonomiudvalget har godkendt, at der bevilges ekstra ressourcer til UngeCentret som følge af sagspres. Den 1. oktober 2015 tiltræder 1 rådgiver til Børne- og Ungeområdet og 1 rådgiver til Psykiatri-, handicap- og misbrugsområdet. De ekstra ressourcer skal bruges til at undersøge alternative løsningsmuligheder inden for området med henblik på en billigere drift.

På mødet orienteres herom.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget anmodede om beregning på virkningen af ansættelse af yderligere virksomhedskonsulenter.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Til toppen


5. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2013 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2013.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på et enkelt område, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1207 af 9. oktober 2013 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis”.

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandles seriøst”.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkning vedrørende merudgifter til voksne efter Servicelovens § 100, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden:

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området, som bl.a. kan henføres til manglende revurdering i sagerne. Vi anbefaler derfor, at der tilrettelægges procedurer til sikring heraf fremadrettet”.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse af Revisionens bemærkning:

Der er en tids- og handleplan under udarbejdelse. Denne er indeholdende en revurdering af alle sager med henblik på sikring af, at det tydeligt fremgår af den enkelte sag, hvordan de bevilgede/udbetalte merudgifter er sandsynliggjort og beregnet samt hvilke faglige begrundelser, der er anvendt, herunder hvordan disse er relateret til borgers funktionsnedsættelse eller langvarige kroniske lidelse.

Tids- og handleplanen indeholder endvidere en procedurebeskrivelse indeholdende ovennævnte, samt sikring af kontinuerlig revurdering af sagerne.

Strukturerede og løbende kvalitets-og ledelsestilsyn for området indgår ligeledes i handleplanen.

Tids- og handleplanen forventes færdig og under implementering primo oktober måned.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2013 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

 • Årsregnskabet for 2013 herefter endeligt godkendes.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. september 2014, pkt. 6:

Forretningsledelsen udtrykker tilfredshed med det samlede billede af revisionsberetningen.

Vedr. bemærkningerne om låntagning skal det understreges, at bemærkningen henfører til lånerammen for 2013 som først er hjemtaget i 2014. Da kommunen endnu ikke har hjemtaget lån, som vedrører 2014, og som kommunen ifølge lånebekendtgørelsen er berettiget til, har kommunen altså ikke på noget tidspunkt haft hjemtaget større lån i 2014, end den samlet set har låneramme til i 2014.

De 3 anlægsregnskaber der burde have været søgt tillægsbevillinger til er:

 • Naturvidenskabelige lokaler

 • Skolegades Skole

 • Salg af Risagerlund

De 2 sidste er endnu ikke afsluttet med et endeligt anlægsregnskab, og vedr. Risagerlund er salgsindtægten indgået i 2014 i stedet for som forudsat i 2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


6. Nordjyske ledighedstal for juni 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Tallene er for juni 2014 og viser en positiv ledighedsudvikling og en positiv udvikling i

beskæftigelsen. Antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 16,8% i forhold til juni 2013. I juni 2014 var der 679 fuldtidsledige i Brønderslev Kommune. Samtidig er beskæftigelsen i kommunen stigende, de seneste tal viser, at antallet af beskæftigede i kommunen er steget med 110 personer det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De Nordjyske ledighedstal for juni 2014 viser, at ledigheden i Nordjylland er faldet med

5,8 % det seneste år. De personer der indgår i ledighedstallene er de jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Personer der modtager den midlertidig

arbejdsmarkedsydelse (den midlertidige ydelse for personer der har opbrugt dagpengeretten) indgår i statistikken som forsikrede ledige.

I Brønderslev Kommune, er ledigheden her faldet med 16,8% i perioden

juni 2013 til juni 2014 (svarende til et fald på 137 ledige). I juni 2014 var der 679 fuldtidsledige i Brønderslev Kommune.

Hvis man ser på ledighedsprocenten blandt A-kassemedlemmerne lå den i Brønderslev Kommune på 4,4%. Den regionale ledighed lå på 4,8% og på landsplan er tallet 4,9%. I Nordjylland er det stadig 3F, Kristelig A-kasse og Metal der har de største antalsmæssige fald i ledigheden blandt deres medlemmer. På regionalt plan, er ledigheden højest blandt de 16-24 årige og 25-29 årige. Ledigheden er lavest blandt de 40-49 årige.

Samtidig er det positivt at beskæftigelsen er stigende. Det seneste tal for beskæftigelsen er fra april 2014. Her fremgår det, at beskæftigelsen i Nordjylland er steget med 1.378

fuldtidsbeskæftigede fra april 2013 til april 2014. I Brønderslev Kommune er antallet af

fuldtidsbeskæftigede steget med 110 personer i samme periode. Der var i april 2014 12.671

fuldtidsbeskæftigede i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


7. Ny beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.

Målet med reformen er, at de ledige skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse. Desuden styrkes jobcentrenes fokus på virksomhedsservice og jobformidling som fremtidige kerneopgaver – så virksomhederne får lettere adgang til den arbejdskraft, de har behov for.

Samtidig indføres en ny model for lediges kontakt med beskæftigelsessystemet. Modellen indebærer, at A-kasser og jobcentre som noget nyt forpligtes til at arbejde tættere sammen om at sikre, at den enkelte arbejdsløse får den bedste hjælp til at komme tilbage i job. Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes grundlæggende.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med Beskæftigelsesreformen er at sikre, at Danmark har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel ledighed og høj beskæftigelse. Ledige skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse – og sikrer virksomhederne adgang til kvalificerede medarbejdere.

Aftalen indebærer, at der flyttes ressourcer væk fra aktiveringskurser og bureaukrati og over til nye, jobrettede uddannelsesmuligheder samt en tidligere og individuel indsats for ledige.

Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og A-kasserne fortsat afholder den indledende CV samtale samt løbende rådighedsvurdering.

Reformens forskellige elementer forventes at træde i kraft i etaper fra 1. januar 2015 til 2016.

Beskæftigelsesreformens formål:

 • Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt

 • Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats

 • Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det

 • Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

 • Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for

 • Regler og bureaukrati fjernes så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer.

De dele af reformen, som har betydning for indsatsen

Intensiveret kontaktforløb:

Alle ledige skal i de første seks måneder have månedlige samtaler i jobcentret i alt 6 møder. A-kassen deltager på 1. og 5. møde.

Ret og pligt til ét tilbud:

 • Ledige mellem 29 år og 49 år skal have et tilbud efter 6 måneders ledighed

 • Ledige under 30 år og ledige over 49 år skal have et tilbud efter 3 måneders ledighed

Fokus er virksomhedsrettede tilbud.

Gentagen aktivering afskaffes.

Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse:

Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU’ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Der udarbejdes en landsdækkende positivliste, der afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under 6 ugers jobrettet uddannelse.

Pulje til uddannelsesløft:

Næsten 30% af dagpengemodtagerne i Danmark er ufaglærte. Derfor tilbydes ufaglærte ledige mulighed for erhvervsuddannelse ved ledighedsperiodens begyndelse. Dagpengeydelsen reduceres under uddannelsesforløbet til højst 80% af den maksimale dagpengesats, og der indføres mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.

Målrettet og styrket voksenlærlingeordning:

Voksenlærlingeordningen målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede:

 • Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter 2 måneders ledighed, mens tilskuddet betinges af mindst 12 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

 • Tilskudsperioden udvides for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, så virksomhederne kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet og ikke kun i 2 år, som det er tilfældet i dag.

Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser:

For at give ledige, der mangler basale læse-, skrive-, og regnefærdigheder, mulighed

for at modtage den undervisning, som de har behov for, er det aftalt, at ledige med grundskole som højeste uddannelse kan få tilbudt læse-, skrive- og regnekurser, hvis den ledige efterspørger det, og en læse-, skrive- og regnetest viser behov herfor.

Ret til realkompetencevurdering:

Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering med henblik på uddannelse og job, hvormed de kan få synliggjort og dokumenteret uformelle kvalifikationer opnået via erhvervsdeltagelse.

Joblog og selvbooking:

 • Alle ledige skal løbende registrere deres jobsøgningsaktiviteter via digital joblog.

 • Ledige skal selv have ansvaret for at booke samtaler med jobcentret, a-kassen og tilmelde sig jobsøgningsaktiviteter digitalt via Jobnet.dk.

Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder

For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor:

 1. Rekruttering af ledige

 2. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere

 3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner:

Jobcentrene skal kigge ud over egen kommunegrænse og samarbejde med øvrige kommuner, når de får kendskab til virksomheder med behov for arbejdskraft.

Fagenheden for Beskæftigelse udarbejder i efteråret 2014 en indsatsstrategi for implementeringen af Beskæftigelsesreformen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 • Løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere nedsættes med 35 kr. i timen.

 • Refusion for vejlednings- og opkvalificeringstilbud bortfalder.

 • Refusion af udgifter til jobrotationsordningen reduceres fra 100% til 60%.

De konkrete økonomiske forudsætninger herunder evt. kommunal kompensation via bloktilskud eller lignende kendes ikke endnu, og konsekvenserne er ikke indregnet i basisbudgettet for 2015.

Beslutning

Lisbeth Jensen, leder af Job og Virksomhedsservice, kom til mødet og orienterede om den ny beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere.

Der blev udleveret gennemgået slides om Reform af beskæftigelsesindsatsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af projekt kvalificering til nye job


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige Nordjyske kommuner deltaget i projektet

”Kvalificering til nye job”. Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt for langtidsledige. Konsulentfirmaet New Insight har med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland evalueret forløbet. Projektets fokus kompetenceløft til ufaglærte og kortuddannede er også et centralt element i regeringens reform af beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvalificering til nye job er et projekt rettet mod kompetenceudvikling af langtidsledige ufaglærte og faglærte med forældede kvalifikationer. Projektet involverer samtlige jobcentre i Nordjylland, erhvervsskoler, VUC og de to VEU-centre i Nordjylland og er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond. Projektet blev igangsat i juni 2012 og løb til foråret 2014.

Grundideen i projektet har været at sammentænke beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsindsatsen på den måde, at beskæftigelsesindsatsen for ledige ufaglærte eller faglærte med forældede kvalifikationer skal kombineres med en opkvalificeringsindsats i uddannelsessystemet, som skal målrettes efterspørgslen på det lokale og regionale arbejdsmarked. Fokus på at opkvalificere ledige med forældede kompetencer, er også et centralt element i den reform af beskæftigelsesindsatsen som netop er vedtaget.

Alle forløb i projektet har haft et individuelt fokus og har været tilpasset den enkelte.

Forløbene har dog overordnet set været bygget op på følgende måde

 1. Visitation af deltagere til projektet

 2. Introduktionsforløb og løbende vejledning

 3. Praktikophold

 4. Opkvalificering/uddannelse.

Deltagerne har maksimalt kunnet være i projektet i 25 uger. Der blev kalkuleret med, at forløbene kunne have forskellig længde alt afhængig af, hvilken profil den ledige havde. Gennemsnitslængden på forløbet har været 19,7 uger.

Konsulentfirmaet New Insight har gennemført evaluering af projektet. Det er Beskæftigelsesregion Nordjylland der har finansieret evalueringen. Evalueringen viser, at projektet har haft nedenstående resultater i forhold til de 271 personer, der er afsluttet fra projektet i evalueringsperioden:

 • 51 personer i ordinært job (19 %)

 • 42 personer i ordinær uddannelse / planlagt uddannelse (16 %)

 • 32 personer på særlig uddannelsesydelse (12 %)

 • 24 personer har fået GVU-plan (9 %)

 • 14 personer har påbegyndt EUD som voksenlærling (5 %)

 • 10 personer er vikarer i jobrotationsprojekter (4 %)

 • 2 personer i løntilskud, 2 i skolepraktik og 4 er blevet faglærte

 • 71 personer er fortsat ledige (26 %)

 • 19 personer er sygemeldte (7 %)

Udover at evaluere projektets resultater, har evalueringen haft til hensigt at komme med anbefalinger til hvilke elementer der er væsentlige, hvis der skal udarbejdes en opkvalificeringsstrategi for ledige ufaglærte eller faglærte med forældede kvalifikationer. Dette har mundet ud i 6 konkrete anbefalinger:

 1. Tværinstitutionelt samarbejde på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-og erhvervsområdet på politisk, ledelses- og medarbejderniveau. På politisk niveau kan det tværinstitutionelle samarbejde med fordel forpligtes til at udvikle en regional strategi for kompetenceløft af ufaglærte og faglærte med forældede kvalifikationer og sætte måltal på denne.

 1. Oprette en voksenvejledningsindsats. Denne skal have ansvar for at give uddannelsesvejledning til målgruppen og udarbejde konkrete, realiserbare uddannelses- og jobplaner. Voksenvejledningen bør koble individuelle ønsker, interesser og kompetencer med den regionale og lokale efterspørgsel efter arbejdskraft.

 1. Udvikle redskaber til visitations- og vejledningsindsatsen. Særligt påkrævet er et screeningsværktøj, der kan udsøge en relevant bruttogruppe samt metodeudvikling på, hvordan tendensanalyser kan omsættes til handlingsorienteret vejledning.

 1. Sikre det rette udbud af kurser. Det kræver ledelsesopbakning, politisk velvilje og opprioritering af denne indsats. En tværinstitutionel regional opkvalificeringsstrategi vil kunne spille aktivt ind til, hvilke kurser mv. der bør være særlig stor opmærksomhed på at sikre et koordineret uddannelsesudbud på.

 1. Flere praktikpladser til voksenlærlinge. Mere fokus på det praktikopsøgende arbejde – samarbejdet mellem skoler, jobcentre og A-kasser kan med fordel intensiveres.

 1. Udarbejdelse af analyse af hvornår en opkvalificeringsstrategi kan betale sig. Den bør se på de mere langsigtede beskæftigelseseffekter for projektets deltagere. Analysen bør udarbejdes på både regionalt og lokalt niveau i forhold til investeringstankegangen.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om nye virksomhedscentre 1. halvår 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

I første halvår 2014 er der indgået aftale om 5 nye virksomhedscentre. Jobcentret har pt. samarbejdsaftaler med 34 virksomhedscentre.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Virksomhedscentre er et koncept, hvor Jobcenter og virksomhed indgår samarbejde om et fast antal praktikpladser med mentorstøtte og hyppige opfølgninger på praktikforløbene.

Formålet er, at samarbejde om, at få de svageste ledige ud på en rigtig arbejdsplads, og motivere den ledige til job eller uddannelse gennem et praktikforløb. I virksomhedscentret er den ledige borger tilknyttet en mentor, som har til opgave at støtte og vejlede borgeren i hele praktikforløbet. I samarbejdet lægges der stor vægt på, at virksomheden er rummelig samt, at den udpeger faste mentorer. Herved får den ledige træning i, at kunne begå sig på en rigtig arbejdsplads. Virksomhedscentre vil fremadrettet blive det primære aktiveringsredskab for de ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Der er i 1. halvår 2014 indgået samarbejdsaftale med 5 nye virksomhedscentre.

De 5 nye virksomhedscentre er:

 • Kvickly Nørresundby (6 pladser)

 • Staring Maskinfabrik A/S (3 pladser)

 • Hedegårdsskolen (4 pladser)

 • Brønderslev Psykiatrisk Sygehus (2 pladser)

 • Brønderslev Forsyning A/S (3 pladser)

P.t. har Jobcentret samarbejdsaftaler med 34 virksomhedscentre (indenfor brancher som: Detailhandel, plejecentre, idrætshaller, landbrug, boligselskaber, restauranter, transport, pædagogisk arbejde og genbrugspladser). Samlet set er der i alt 91 pladser til rådighed i virksomhedscentrene.

Der er 3 virksomhedscentre der har ønsket en pause fra samarbejdet, disse aftaler er derfor sat på standby indtil videre. Det drejer sig om Jensens Bøfhus i Hjørring, Jensens Bøfhus i Aalborg samt Brøndum Invest.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om de sidste tal (uge 36 - sygedagpenge dog for uge 33) for de enkelte

ydelsesgrupper. OBS! Der er tale om antal personer - der er ikke lavet omregning til

fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk.

Jobcenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 473 494 451
A-dagpenge 474 550 712
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse 61
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 89
5-52 uger 316
Ledighedsydelse 110 112 126
Fleksjob 455 (150*) 425 390
Revalidering 64
Ressourceforløb 42
Integration
Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven 149 92
Selvforsørgende grupper 102 114
Ungecenter
Sagstype 2014 2013 2012
Kontanthjælp 23 339 313
Uddannelseshjælp 344
A-dagpenge 127 127 144
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse 10
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 8
5-52 uger 41
Revalidering 16
Ressourceforløb 6
Sygedagepenge over og under 30 2014 2013 2012
O. 52 uger 97 85 81
5-52 uger 357 340 330
Sygedapengetal for uge 33 øvrige for uge 36

B) Der er etableret 4 nyttejob i Vej og Park. Brønderslev Kommune har nu 26 nyttejob i kommunen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der laves pressemeddelelse om det frivillige mentorkorps.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Til toppen


12. Lukket punkt: Samarbejdsaftale


Til toppen


13. Lukket punkt: Sundhedsindsats


Til toppen


14. Lukket punkt: Afgørelser


Til toppen


15. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer