Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af pkt. 7-12.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Unge og misbrug i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Misbrugskonsulent Berit Venø fra UngeCenter Brønderslev deltager under punktet og holder oplæg om unge og misbrug i Brønderslev Kommune.

Birgit Venø kommer til mødet kl. 14,15.

Sagsfremstilling

Berit Venø holder oplæg ud fra overskrifterne:

 • Brønderslev Kommunes tilbud og serviceniveau

 • Hvilke former for misbrugsbehandling modtager de unge?

 • Antal unge i misbrugsbehandling i Brønderslev Kommune

 • Det tværfaglige samarbejde – herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner

 • Et godt eksempel på tværfagligt samarbejde i UngeCenter Brønderslev

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Misbrugskonsulent Berit Venø kom til mødet og orienterede om misbrugsområdet.

Der blev udleveret og gennemgået oplæg om misbrugsområdet i UngeCentret.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Nordjyske ledighedstal for juli 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Tallene er for juli 2014 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 15,9 % i forhold til juli 2013. I juli 2014 var der 581 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De nordjyske ledighedstal for juli måned 2014 viser, at ledigheden fortsætter med at falde i landsdelen. I Nordjylland faldt ledigheden samlet set med 3,5% i forhold fra juli 2013 til juli 2014.

Det svarer til et fald på 455 personer. Heraf tegner Brønderslev Kommune sig for et fald på 100 personer, svarende til et fald på 15,9%. Brønderslev Kommune ligger med en ledighed på 3,9% et stykke under ledighedsniveauet på landsplan og på regionalt plan, når det gælder de forsikrede ledige.

På regionalt plan falder kvindernes og mændenes ledighed stort set lige meget. Der er pt. flere ledige mænd end kvinder. 3F, Metal og Kristelig A-kasse tegner sig for de største fald i ledigheden i absolutte tal. 3F har fået 239 færre ledige det seneste år. Kristelig A-kasse 72 færre ledige og HK og Metal 58 færre ledige. Det er pt. blandt magistrene og økonomerne, at der er den højeste ledighed.

På trods af at ledigheden har været faldende i Nordjylland, er der dog også blevet færre beskæftigede. Det seneste år er der blevet 945 færre fuldtidsbeskæftigede i Nordjylland. I Brønderslev Kommune lå antallet af fuldtidsbeskæftigede i maj måned 2014 på 12.921. Her er der tale om et fald på 5 fuldtidspersoner i forhold til maj måned i 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Ledighedstal for Jobcenter og Ungecenter for juni 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Dataene kommer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk., tallene er i hovedreglen 3 måneder "forsinket". Der foreligger på nuværende tidspunkt data frem til juni 2014.

Det skal bemærkes, at der nu er kommet data for personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse på jobindsats. Disse er medtaget for 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Kvartalsrapport Ungdommens Uddannelsesvejledning Øst og Vest (UU) 2. kvartal 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Ungdommens Uddannelsesvejledning Øst og Vest (UU) har udarbejdet Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014.

Rapporten har fokus på:

 • 15-17 årige

 • Uddannelsesparathed og karakterer

 • 18-24 årige

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

15-17 årige:

I Brønderslev Kommune har UU kontakt til 1.431 unge 15-17 årige, hvoraf 41 ikke er i gang med en uddannelse. Ud af de 41 er 38 i gang med ”Forberedende og udviklende aktiviteter”, som kan være: Arbejde, udland, praktik, produktionsskole, LAB-lovs tilbud m.m. Mens 3 unge er i ”Midlertidige aktiviteter”, som dækker over: Foranstaltning efter Serviceloven, fritagelse for uddannelse, ledig og sygdom.

Uddannelsesparathed og karakterer:

Fra 2015 vil UU og grundskolen sætte ekstra fokus på ikke uddannelsesparate elever i grundskolen. Uddannelsesparatheden afgøres i 8. klasse ud fra personlige og sociale kompetencer samt elevens karakterer. I 2014 viser målinger, at ca. 25% af eleverne tilknyttet de 3 nordjyske UU’er har en gennemsnitskarakter, som betyder, at de ikke vurderes uddannelsesparate. Det samme tal er 20% for resten af landet.

18-24 årige:

I Brønderslev Kommune har UU kontakt til 2.444 unge 18-24 årige, hvoraf 530 ikke er i gang med en uddannelse. Ud af de 530 står ca. 100 registreret til at påbegynde uddannelse i august 2014. 204 er i gang med ”Forberedende og udviklende aktiviteter”, som kan være: Arbejde, danskuddannelse, højskole, produktionsskole, TAMU m.m. Mens 225 er i ”Midlertidige aktiviteter”, som dækker over: Fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse og orlov.

Det skal nævnes, at ud af de 225 unge i ”Midlertidige aktiviteter” i Brønderslev Kommuner er 218 unge på offentlig forsørgelse. Til sammenligning er 173 unge i ”Midlertidige aktiviteter” i Jammerbugt Kommune, hvoraf 168 er på offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på budgetaftale for 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte og indlede gensidig forventningsafstemning til det indgåede budgetforlig for 2015.

Sagsfremstilling

Budget 2015 besluttes på Byrådets møde den 8. oktober 2014. Budgettet forventes at indeholde de elementer, som blev aftalt mellem 26 af byrådets 27 medlemmer på budgetseminaret den 15. og 16. september 2014.

Til udvalgets møde den 3. november 2014 forventes udarbejdet en samlet oversigt over initiativer, der skal iværksættes på baggrund af budget 2015. Den samlede oversigt skal danne baggrund for beslutning om konkrete initiativer og prioriteringer indenfor udvalgets område.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget påbegynder drøftelsen af de initiativer, som er nødvendige i forlængelse af budgetaftalen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


8. Budgetbesparelser på beskæftigelsesområdet i 2015


Resume

Sagsforløb: BE

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 er der på beskæftigelsesområdet indlagt besparelser på netto 5 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne. Herudover skal der gennemføres besparelser af 1,1 mio. kr. på anbringelser (UngeCenter) og 0,8 mio. kr. på STU (UngeCenter).

Der er endvidere indregnet en mindre udgift på netto 6 mio. kr. som følge af den nye kontanthjælpsreform, og der er indregnet en besparelse som følge af rammeaftalen på psykiatri og handicapområdet.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om, at drøfte indenfor hvilke områder besparelserne på forsørgelsesydelser i budget 2015 skal realiseres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de besparelser, der skal gennemføres på forsørgelsesudgifterne i 2015, har Fagenheden vurderet på hvilke områder, der er potentiale til at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse.

Potentialet er vurderet ud fra nedenstående tabel, hvor andelen af befolkningen mellem 16 og 66 år i Brønderslev Kommune, der modtager den pågældende forsørgelsesydelse, sammenholdes med gennemsnittet i Nordjylland.

YdelsePeriodeAntal fuldtidspersoner% af befolkningen i Brønderslev Kommune mellem 16 og 66 år% af befolkningen i Nordjylland mellem 16 og 66 år
A-dagpengeJanuar-juli 20146412,90%3,00%
Kontanthjælp (inkl. integration)Januar - juli 20146082,70%2,40%
UddannelseshjælpJanuar - juli 20143341,50%1,20%
RevalideringJanuar - juli 2014780,30%0,30%
SygedagpengeJanuar - juli 20145662,50%2,20%
LedighedsydelseJanuar - juli 20141110,50%0,40%
RessourceforløbJanuar - juli 2014280,10%0,10%
FleksjobJanuar - juli 20144512,00%1,80%
FørtidspensionJanuar - august 20141.5597,00%6,70%

Med udgangspunkt i ovenstående tabel vurderer Fagenheden for Beskæftigelse, at Brønderslev Kommune har et potentiale for, at nedbringe antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Det anbefales derfor, at besparelserne på forsørgelsesudgifterne søges realiseret indenfor disse områder.

Nedenstående gennemgås de enkelte områder:

Sygedagpenge: På sygedagpengeområdet er der indlagt en reduktion i udgifterne som følge af sygedagpengereformen. Jobcentret arbejder aktuelt på en ny indsatsstrategi på sygedagpengeområdet. Strategien omfatter såvel tidlig indsats som indsats for længerevarende sygemeldte. Strategien forventes, at bidrage til en nedbringelse i antallet af sygemeldte. Når borgerne har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger modtager kommunen ikke længere statsrefusion til forsørgelsesudgiften. Forsørgelsesudgiften er derved en 100 % kommunal udgift. Således er der potentiale i at have få langvarige sager.

Ledighedsydelse: Personer på ledighedsydelse, er borgere der er godkendt til et fleksjob, som er ledige. På dette område er der et særligt potentiale ved at nedbringe antallet af langvarige sager. Når borgerne har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, modtager kommunen ikke længere statsrefusion til forsørgelsesudgiften. Forsørgelsesudgiften er derved en 100 % kommunal udgift. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at en andel af de personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, skal forelægges Rehabiliteringsteamet med henblik på vurdering i forhold til ressourceforløb eller førtidspension. For andre lediges vedkommende vil det være nødvendigt, at gennemføre en endnu mere håndholdt indsats for at de pågældende personer kan opnå fleksjob.

Kontanthjælp: På kontanthjælpsområdet er der allerede indlagt en besparelse på netto 6 mio. kr., som følge af kontanthjælpsreformen. Der er pt. igangsat en række initiativer, som skal bidrage med, at realisere en besparelse på området. Herunder samarbejdet med ISU samt tidlig indsats hos Quick Care. Disse tiltag er målrettet de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Yderligere tiltag på kontanthjælpsområdet kunne eksempelvis målrettes jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Uddannelseshjælp: Der vil i 2015 ske ændringer i indsatsen for både uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som har til formål at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere og udgiften til indsats.

For uddannelsesparate unge gennemføres en skærpelse i modtagelse og visitation, så flere unge ”vendes i døren”, dvs. at der ikke bliver oprettet en sag på dem.

Her ud over udvikles indsatsen omkring vejledning og brobygning til uddannelse igennem samarbejde med AMU. Det betyder, at de unge visiteres direkte til et uddannelsesmiljø. Samtidig vil fokus på overgang og fastholdelse i uddannelse blive skærpet.

For aktivitetsparate unge skærpes fokus på, at de kommer hurtigst muligt i uddannelse. Dels er sagsbehandlerne på nuværende tidspunkt ved at ”kende deres sagsstamme”, hvilket giver bedre betingelser for at skabe resultater af indsatsen. Dels er der ved sager, der bliver en del af ”Empowerment projektet” fastsat mål, der sikrer et skærpet fokus på resultater af indsatsen. Empowerment projektet afprøver endvidere metoder, der giver et intensivt forløb og højere grad af ejerskab for de unge. Formålet er, at de hurtigere bliver uddannelsesparate og påbegynder uddannelse.

Besparelse på anbringelser

Ved omlægning af indsatser fra en anbringelse i plejefamilie eller på opholdssted, til en anbringelse på eget værelse med støtte i det nødvendige omfang fra kontaktperson, forventes besparelsen på 1,105 mio. kr. at kunne realiseres.

Ved en fokuseret indsats på de sager, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at hjemtage den unge fra en anbringelse, skønnes det, at indsatsen vil kunne omlægges i 5 – 6 sager i 2015. Ved en gennemsnitlig besparelse på 200.000 kr. pr. sag, vil besparelsen herved kunne realiseres.

Besparelse på STU

Ved en skærpet visitation til STU, der allerede er realiseret i 2014, forventes en nedgang i det samlede antal STU-forløb i 2015 med 3 sager. Herved realiseres en besparelse på ca. 660.000 kr. årligt.

Samtidig forventes en omlægning af indsatsen for en andel af de unge i målgruppen for STU til bevilling af ressourceforløb, hvorved indsatsen kan gennemføres med 50 % refusion. Der skal omlægges ca. 2 sager fra STU målgruppen til ressourceforløb for at den samlede besparelse på 825.000 kr. kan realiseres. Besparelsen ved omlægning af 2 sager er ca. 240.000 kr. årligt.

Der kan kun ske omlægninger af indsatsen, hvor der foretages nye bevillinger, dvs. der ikke er mulighed for at omlægge indsatsen for de unge, der har fået bevilget en STU.

Flerårsaftalen på psykiatri og handicapområdet: På budgettet for 2015 er indlagt en besparelse på 1.802.000 kr.

Ungecentret er i gang med at vurdere om der er unge, der kan flyttes til et andet og billigere tilbud. Der er fokus på de dyreste sager.

Der er også fokus på de takster, der er på området og mulighederne for at ændre disse. Der er ansat en controller, der er på UngeCentret 1 dag om ugen.

Det bemærkes, at det af den sidste budgetopfølgning fremgår et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2014 på handicap- og psykiatriområdet.

Digitalisering: I basisbudgettet for 2015 er indregnet en besparelse vedr. digitalisering på handicap og psykiatriområdet på 352.000. Det kan oplyses, at besparelsen ikke er opnået i 2014, denne udgør 234.800 kr.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter, indenfor hvilke områder besparelserne på forsørgelsesydelser i budget 15 skal realiseres. Fagenheden for Beskæftigelse vil på baggrund heraf udarbejde konkrete forslag til tiltag/effektiviseringer samt forventet besparelsespotentiale.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


9. Orientering om Socioøkonomisk- og nøgletalsanalyse fra BDO


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Orientering om BDO rapport: Socioøkonomisk- og nøgletalsanalyse af det specialiserede børneområde i Brønderslev Kommune. Rapporten er delvist færdiggjort og har været til drøftelse i Styregruppen.

Den færdige rapport orienteres/drøftes på Byrådets temamøde i december.

Fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Opsamling på analysen:

Socioøkonomisk analyse

 • Brønderslev Kommune er ikke et sted i landet, hvor børn og unge og familier gennemsnitligt har ringere opvækstvilkår eller ringere forhold hos forældre eller i omgivelserne

 • Brønderslev Kommune er sandsynligvis ikke udgiftsmæssigt tynget af, at være en såkaldt ’modtagekommune’ for familier, som kommunen skal gribe ind overfor. Omvendt er der et – regionalt – mønster hvad angår tilflytning og serviceniveau

 • Opmærksomheden på at arbejde med både risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer – på hvilke områder og med hvilke indsatser vi får størst effekt i forebyggelsen

 • Der er mange - konkrete - børn og unge i Brønderslev Kommune, når det især gælder kombinationer af risikofaktorer. 218 børn var i 2012 kendetegnet af a-c-d kombinationen af risikofaktorer.

 • Risikofaktorer på tværs af skoledistrikterne indgår i arbejdet med tidlig opsporing.

Nøgletalsanalyse

 • Stigende udgifter på det specialiserede socialområde er primært udtryk for et øget pres på myndighedsarbejdet i form af flere og tungere sager

 • Øgede udgifter til forebyggelse har ikke endnu virket tilstrækkeligt

 • Stigende udgifter og lavt omkostningsniveau

 • Der bør stilles skarpt på sagsfrekvensen, målgrupper og problemtyper

 • Der stilles skarpt på sagernes varighed og årsager hertil

 • Flere systematiske og løbende oplysninger – for at følge med og tænke strategisk.

Projektets kommende aktiviteter indeholder en undersøgelse af forebyggelsesindsatsen, sagsgennemgang i myndighedsfunktionen og udvikling af screeningsmodel. Disse gennemføres frem til udgangen af december 2014.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


10. Opsigelse af "Garantiaftale" med Produktionsskolen


Resume

Sagsforløb: FL/BE

Brønderslev Kommune har en ”Garantiaftale” med Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund omkring en årlig minimumsbetaling på 432.000 kr. til en ”Afklaringslinje” for unge, som evt. er i målgruppen til STU. UngeCenter Brønderslev anvender ikke aftalen i det oprindeligt tiltænkte omfang.

Fagenheden for Beskæftigelse anmoder Beskæftigelsesudvalget om at godkende en opsigelse af ”Garantiaftalen” og indgå forhandling med Produktionsskolen om enkeltpladskøb.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed & Velfærd har, mens de havde ansvaret for STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse), indgået aftale med Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund omkring en ”afklaringslinje” for produktionsskoleelever, som evt. skal påbegynde en STU eller EGU uddannelse.

Aftalen indeholder en ”Garantiaftale”, som forpligter Brønderslev Kommune til årligt at betale for min. 18 elever i et 12 ugers forløb.

”Afklaringslinjen” har til formål, at afdække den unge grundigt i forhold til at kunne udarbejde en uddannelsesplan, der tilgodeser den unges ønsker og muligheder.

UngeCenter Brønderslevs erfaring er, at de unge i målgruppen for STU eller EGU afklares i forskellige sammenhænge afhængig af baggrund i forhold til skole m.m. og ikke kun gennem et forløb ved Produktionsskolen. Det er derfor ikke længere aktuelt for Brønderslev Kommune, at anvende ”afklaringslinjen” for 18 unge eller flere om året.

I 2013 er 10 unge begyndt på ”Afklaringslinjen” og i 2014 er 2 indtil videre startet. Aftalen er udgiftstung for Brønderslev Kommune og afspejler ikke det aktuelle behov, som har ændret sig henover en årrække.

Derfor anbefaler Fagenheden for Beskæftigelse, at UngeCenter Brønderslev opsiger ”Garantiaftalen” vedr. ”Afklaringslinjen” for produktionsskoleelever og indgår forhandling med Produktionsskolen om enkeltpladskøb til de elever, som har behov for en afklaring ift. STU eller EGU. Pga. en lang opsigelsesfrist er der sandsynlighed for, at UngeCentret først kan komme ud af aftalen pr. 31. december 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender opsigelsen af ”Garantiaftalen” med Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund.

Økonomi

Afregning for 1. hold 2014 jfr. garantiaftale 111.000 kr. (60 uger a 1.850 kr.)

Produktionsskolen har meddelt, at de ikke sender afregning for 2. hold, eftersom ingen unge har været på hold.

Det skal bemærkes, at der i 2013 blev afregnet 210.900 kr. til uforbrugte pladser.

Såfremt aftalen ikke anvendes er den årlige udgift på 432.000 kr.

Indstilling

Forretningsledelsen, den 30. september 2014, pkt. 11:

Forretningsledelsen anbefaler, at aftalen opsiges.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


11. Evaluering af Sundhedsindsats


Resume

Sagsforløb: BE/SS/LBR

Evaluering af sundhedsindsatsen i Fagenheden for Beskæftigelse viser en indsats, som borgerne finder tilfredsstillende, men som Jobcentret vurderer, har en begrænset effekt i forhold til raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Fagenheden for Beskæftigelse anmoder Beskæftigelsesudvalget om at tage hovedresultaterne fra evalueringen af Sundhedsindsatsen til orientering.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Marselisborg har udarbejdet en evaluering af Sundhedsindsatsen, som Jobcentret køber hos afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering, Fagenheden for Sundhed & Velfærd. Evalueringen er finansieret af LBR og Fagenheden for Beskæftigelse.

Evalueringens kvantitative resultater

Evalueringen viser, at 36% af de borgere, der har ”raskmelding” som mål for sundhedstilbuddet, får indfriet målet 4 uger efter tilbuddet er afsluttet, mens 64% får indfriet et mål om ”delvis raskmelding/virksomhedspraktik”.

I forhold til at komme væk fra offentlig forsørgelse, viser evalueringen, at 67% af borgerne på sygedagpenge og 92% af borgerne på kontanthjælp eller ledighedsydelse fortsat modtager samme ydelse 4 uger efter tilbuddet er afsluttet.

Borgernes holdning til indsatsen

Evalueringen viser, at borgerne overordnet er positive overfor sundhedstilbuddet. De fremhæver særligt undervisningen ved erhvervspsykologen og den fysiske træning som virkningsfulde.

Samarbejdet mellem Jobcenter og Forebyggelse & Rehabilitering

I evalueringen er der foretaget gruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra de to fagområder, som viser, at der er et godt samarbejde mellem de fagpersoner, som på tværs af Jobcenter og Forebyggelse & Rehabilitering har mødt og kender hinanden. Samarbejdet vil dog fremadrettet kunne styrkes ved at begge parter får øget kendskab til hinandens roller, opgaver og faglighed.

Fagenheden for Beskæftigelses vurdering af evalueringens resultater

Evalueringen kan ikke vise nogle klare årsagssammenhænge i forhold til resultaterne, men det er Fagenheden for Beskæftigelses vurdering, at for lille en andel af de opstillede mål i forhold til raskmelding indfries efter forløb i Sundhedsindsatsen, og for få borgere kommer ud af offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Sundhed & Velfærds vurdering af evalueringens resultater

Den kvantitative analyse peger på, at der overordnet sker en udvikling for de borgere, der deltager i Sundhedsindsatsen.

Resultaterne skal ses i relation til målgruppens helbredsmæssige udfordringer og bestiller-/udfører relationen. Blandt andet fremgår det af evalueringen, at der ikke er en tilstrækkelig klarhed og dialog om målfastsættelsen.

I tolkningen i resultaterne er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at den umiddelbare beskedne udvikling kan skyldes, at der er behov for tydeligere og mere systematiske målfastsættelser i henvisningsskemaet og mere dialog om mål og indsats løbende.

I forhold til de borgere, der har virksomhedspraktik som mål, afhænger indfrielsen heraf også af, om virksomhedskonsulenterne finder et praktiksted.

Fagenheden for Beskæftigelses forslag til den videre proces

På grund af ændringer i Sygedagpengeloven besluttede Beskæftigelsesudvalget efter anbefaling fra Fagenheden for Beskæftigelse i møde den 8. september 2014, at aftalen om Sundhedsindsats ikke skal forlænges, når den udløber 31. december 2014.

Evalueringens anbefalinger kan dog med fordel anvendes i de samarbejdsflader, der er mellem Fagenheden for Beskæftigelse og Fagenheden for Sundhed & Velfærd i forbindelse med det tværfaglige rehabiliteringsteam og tilbud i ressourceforløb.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager hovedresultaterne fra evalueringen af Sundhedsindsatsen til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ikke under Social- og Sundhedsudvalget findes midler til at understøtte et øget aktivitetsniveau i forbindelse med det tværfaglige rehabiliteringsteam og tilbud i ressourceforløbene.

Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Til toppen


12. Opfølgning på nyttejobs


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ÆO/MT

Nytteindsats er et nyt tiltag, som blev indført med kontanthjælpsreformen med virkning fra den 1. januar 2014. Nytteindsatsen er et redskab i opgaven med at aktivere ledige. Målgruppen er primært ressourcestærke ledige. I Brønderslev Kommune er der pt. oprettet 26 nyttejobstillinger.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering og drøfte på hvilke områder, der kan etableres nye nyttejobpladser.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et aktiverings tilbud, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Tilbuddet er omfattet af de samme regler som virksomhedspraktik.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, og hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud.

Formålet med nytteindsatsen er, at den ledige arbejder for sin ydelse, til forskel fra virksomhedspraktik, hvor formået blandt andet kan være afklaring af beskæftigelsesmål mv. Borgeren kan maksimalt deltage i et nyttejob i 13 uger.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Inden der kan oprettes nytteindsatspladser på en institutionen, skal det drøftes med tillids- eller medarbejderrepræsentanten på arbejdspladsen. Herudover skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og en tillids- eller medarbejderrepræsentant

Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job, det vil sige jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Nyttejob vil også kunne gives til personer, der har problemer ud over ledighed (aktivitetsparate) i de situationer, hvor nytteindsats vurderes at være det mest egnede tilbud med henblik på at bringe dem tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job. Herudover kan personer, der har opbrugt dagpengeretten og modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse få tilbud om nytteindsats.

Status på nytteindsats i Brønderslev Kommune

Der er pt. oprettet 26 nyttejobs på følgende arbejdssteder:

 • Børnehaven Sct. Georgs Gården (1)

 • Brønderslev Museerne (2)

 • Børnehaven Petra (2)

 • Børnehaven Møllegården (1)

 • Dronninglund Skole (2)

 • Børnehaven Fasanen (1)

 • Søndergades Skole (5)

 • Plejehjemmet Valdemarsgade (1)

 • Stenumgård Rehabiliteringscenter (1)

 • Grønningen Aktivitetscenter (1)

 • Plejehjemmet Magrethelund (1)

 • Støberiet Plejecenter (1)

 • Grønne områder (1)

 • Kirkerne i Brønderslev Kommune (1)

 • Brønderslev Kirkegård (1)

 • Vej og Park (4)

De første borgere blev visiteret til nytteindsats i juni måned. Der er aktuelt 26 personer i nyttejob.

Herudover har 8 personer været henvist til et nyttejob, men er af forskellige årsager ikke startet op i nyttejobbet. 10 personer har været i gang med et nyttejob, men er afsluttet i dette.

For de 8 personer, som har været henvist, men ikke har påbegyndt nyttejob gælder at:

 • 3 påbegynder uddannelse

 • 2 er visiteret tilbage til rådgiveren

 • 1 er kommet i job inden opstart

 • 1 er blevet revisiteret/ommatchet

 • 1 har påbegyndt misbrugsbehandling

For de 10 personer som har deltaget i nyttejob og afsluttet nyttejob gælder, at:

 • 3 er kommet i job

 • 1 er kommet i uddannelse

 • 2 er sygemeldt

 • 1 er tilbagevisiteret til rådgiver grundet misbrug

 • 1 er bortvist fra arbejdspladsen

 • 1 er ommatchet/revisiteret

 • 1 er kommet i virksomhedspraktik

Under ældreområdet vil der desuden blive oprettet pladser på Hellevadlund, Stengården, Elmehøj og Rosengården.

Der er pt. 17 personer på venteliste til et nyttejob, så Jobcentret afsøger nye muligheder for etablering af nyttejobs. Dette skal også ses i lyset af, at nyttejobpladserne på kirkegårdene samt Vej og Park bliver lukket i vinterhalvåret, grundet hjemsendelser af det faste personale.

Potentielle muligheder for nyttejobs kan være:

 • Aså Havn

 • Gymnasium/efterskoler/friskoler

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering, og drøfter på hvilke områder, der kan etableres nye nyttejobpladser.

Personale

Nyttejobberne indgår i arbejdsopgaverne på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderne på de enkelte arbejdspladser bruger ressourcer på, at sætte nyttejobberne ind i arbejdsopgaverne.

Indstilling

Forretningsledelsen, den 30. september 2014, pkt. 10:

Forretningsledelsen opfordrer til at skabe flere nyttejobs, ligesom det afklares, om der er ubrugte nyttejobs, der allerede er oprettet.

Beslutning

Der er behov for flere nyttejobs. Udvalget anmoder Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget om at etablere flere nyttejobs.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Til toppen


13. Status på kampagnen "Byg fremtiden"


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune deltager sammen med Hjørring og Frederikshavn kommuner i en kampagne målrettet beskæftigelse i byggefagene. Kampagnen "Byg fremtiden" blev igangsat i august med udsendelse af breve til 189 virksomheder. Der er pt. aftalt/afholdt 34 møder med relevante virksomheder. Generelt er kampagnen blevet positivt modtaget.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Kampagnen ”Byg fremtiden” er iværksat på baggrund af flere analyser, som peger på, at der er behov for et kompetenceløft indenfor byggeriet for at modvirke flaskehalse fremadrettet.

Jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner har i samarbejde med VEU Center Nord kontaktet og besøgt virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen. Fokus har været på drøftelser omkring virksomhedens behov for opkvalificering og en præsentation af ordninger som jobrotation, voksenlærling og lærlinge-ordninger.

Status på kampagnen

Jobcenter Brønderslev har stået for en stor del af mødebookingen i kommunens virksomheder – VEU Center Nord har deltaget i mindre grad. Generelt er Jobcentret blevet positivt modtaget, når de har kontaktet virksomhederne. Nogle virksomheder har takket ja til et møde – dog har Jobcentret haft mindre succes hos enkeltmandsvirksomhederne.

Udgangspunktet i besøgene hos virksomhederne har været at blive klogere på deres virkelighed, høre om deres udfordringer og afdække deres behov for opkvalificering.

Samtidig har Jobcentret benyttet lejligheden til at fortælle om Jobcentrets erhvervsservice, hvor jobcentret blandt andet kan assistere virksomhederne med rekruttering, fastholdelse og uddannelse.

Generelt har Jobcentret haft succes med besøgene. Jobcentret har fået en del tilkendegivelser om opkvalificering og ansættelse af voksenlærling/lærling. 2 virksomheder har ligeledes bedt Jobcentret om at hjælpe med at rekruttere til nye ordinære jobs. En del af virksomhederne har åbnet for praktikker - som en introduktion til branchen – til borgere, som ønsker at skifte til branchen og ønsker at prøve det af inden evt. opkvalificering.

Kampagnen i tal:

Brev til virksomheder: 189

Aftalte/afholdte møder: 34

Ordre på ordinære job: 2

Virksomhedspraktikker: 10

Voksenlærlinge/lærlinge: 8

Jobrotation: 4

Efteruddannelse: 7

Uddannelse af ledige

Ud over kontakten til virksomhederne er der i Jobcentret fokus på at motivere og uddanne ledige til at arbejde indenfor Bygge-Anlæg. Job- og Ungecentret har været i kontakt med flere ledige for at fortælle dem om mulighederne indenfor Bygge-Anlægs branchen. Kontakterne resulterede i, at 69 borgere fra Brønderslev Kommune deltog i 2 workshops, hvor der blev orienteret om job- og uddannelsesmuligheder i Bygge-Anlægs branchen.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor mange der går i gang med kurser eller uddannelse indenfor området. Task Force Vendsyssel har fra Beskæftigelsesregionen fået bevilget midler til uddannelse af ledige indenfor området.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


14. Forslag til socioøkonomisk virksomhed fra AOF


Resume

Sagsforløb: BE

AOF har fremsendt en forretningsplan til etablering af en socioøkonomisk virksomhed. AOF ønsker at etablere et råvaremarked, der skal drives som en socialøkonomisk virksomhed. Målgruppen for tilbuddet vil primært være unge under 30 år, der har problemer ud over ledighed.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at der indledes samarbejde med AOF vedr. etablering af en socioøkonomisk virksomhed i form af et råvaremarked.

Sagsfremstilling

AOF har fremsendt en forretningsplan til etablering af en socioøkonomisk virksomhed. AOF ønsker at etablere et råvaremarked, der skal drives som en socialøkonomisk virksomhed. AOF har en vision om, at virksomheden skal fungerer som uddannelsessted for 10 - 15 unge fra Brønderslev Kommune. Der tilbydes en anderledes ansættelse, med højere grad af beskyttelse end i en ordinær stilling. Der er tale om uddannelsesforløb på ca. 15 uger. Med 20 til 25 timer pr. uge.

AOF forslår, at der startes med et Socialøkonomisk projekt det første år. Dette omfatter anlæg af drivhuse og plantekasser, hvor de unge oplæres med baggrund i gartnerfaget i enkle råvarer som krydderurter mv.

Gartneriprodukterne skal afsættes i det omfang det er muligt direkte fra stedet, og leveres i øvrigt som råvarer til Cafe Kox og andre interesserede aftagere. I næste fase etableres faciliteter til forarbejdning af de dyrkede råvarer, samt indkøbte råvarer i samme kategori.

I samme forbindelse vil der blive etableret en egentlig butik og markedsplads på stedet som et råvaremarked med et lidt bredere sortiment af delikatesser og ugentlige markeder, hvor udbydere kan få plads på markedet. Dette for at opnå en bredere tiltrækning til markedet.

Det videre forløb vil etablere et brand og en generel markedsføring af produktet i Danmark, med professionelt ansatte i organisationen. Det socioøkonomisk skal i hele forløbet være en del af virksomheden, og give et bredere udbud af uddannelsesmuligheder for de unge undervejs.

Målgruppen for virksomheden vil være kendetegnet ved:

 • primært at væreungeunder30 år,

 • athaveenellerflereudfordringeromkringsig, eksempelvismisbrug,svagefaglige-ogsociale forhold

 • kompetencer,kriminalitet,psykiskeproblemstillingerogmindrefysiskehandicaps,

 • atværeuafklaretiforholdtiluddannelse/jobogmanglerarbejdsidentitet,

 • atmanglemotivationogselvtillid til at tage udfordringer

 • athaveetsvagtellerintetnetværk. Måske et dårligt netværk.

Socioøkonomiske virksomheder er i stigende grad blevet et vigtigt element i beskæftigelsesindsatsen for ledige der ikke umiddelbart kan sluses ind på det ordinære arbejdsmarked. Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet har i september måned offentliggjort et udspil med ti initiativer, der styrker indsatsen for socialøkonomiske virksomheder.

Regeringens udspil kan læses her

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer at et tilbud, som det AOF har skitseret i medsendte forretningsplan med fordel kan indgå som et element i indsatsen for de svageste ledige.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der indledes samarbejde med AOF vedr. etablering af en socioøkonomisk virksomhed i form af et råvaremarked.

Den endelige samarbejdsaftale vil blive fremsendt til udvalgets godkendelse.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget godkendte, at der arbejdes videre med etablering af en socioøkonomisk virksomhed i form af et råvaremarked.

Bilag

Til toppen


15. Forebyggelse af ungdomskriminalitet


Resume

Sagsforløb: BE

VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen) tilbyder Brønderslev Kommune et rådgivningsforløb, som har til formål at understøtte udarbejdelsen af en ”Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet”.

Fagenheden for Beskæftigelse anmoder Beskæftigelsesudvalget om at godkende, at UngeCenter Brønderslev deltager i forløbet og udarbejder ovenstående plan.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er forpligtet til at udarbejde en ”Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet”. Planen skal være en del af kommunernes sammenhængende børne- og ungepolitik (Serviceloven §19, stk.3). Brønderslev Kommune har endnu ikke udarbejdet en sådan plan.

I efteråret 2014 tilbyder VISO alle kommuner i Region Nordjylland at deltage i et forløb med rådgivning og støtte til udarbejdelse af planen.

VISO hører under Socialstyrelsen og er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISO rådgiver borgere, kommuner, institutioner og tilbud, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. VISO’s rådgivning er gratis og landsdækkende.

I rådgivningsforløbet tilbydes Brønderslev Kommune:

 • Rådgivning og viden til udarbejdelse af en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet baseret på et opdateret vidensgrundlag.
 • Konkrete redskaber til at udføre indsatser i relation til forebyggelse af ungdomskriminalitet (implementering og evaluering).
 • Sparring og vejledning i forhold til at arbejde tværfagligt med fokus på forebyggelse af ungdomskriminalitet.
 • Faglig sparring og networking med andre kommuner i regionen.

Rådgivningsforløbet foregår i perioden november 2014 til maj 2015 og består af 4 fælles seminardage og en række arbejdsdage. Formålet er, at Brønderslev Kommune ved forløbets afslutning har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Brønderslev Kommune skal indgå i rådgivningsforløbet med en arbejdsgruppe bestående af optil 5 centrale kommunale aktører (fx SSP-konsulent, sagsbehandlere, AKT-lærere) og optil 5 centrale ikke-kommunale aktører (fx politi, boligsociale medarbejdere).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at UngeCenter Brønderslev er ansvarlig for udarbejdelsen af planen og Kommunens tovholder i processen. UngeCenter Brønderslev er ligeledes ansvarlig for sammensætning af en relevant arbejdsgruppe med kommunale og ikke-kommunale medarbejdere.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender at UngeCenter Brønderslev deltager i rådgivningsforløbet og udarbejder Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


16. Unge i Vækst 2.0


Resume

Sagsforløb: BE

Det nuværende ”Unge i Vækst” projekt, som er et samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner i Vendsyssel, udløber med udgangen af 2014.

EUC Nord har anmodet Brønderslev Kommune om deltagelse i et nyt pilotprojekt i 2015, som har til formål at iværksætte et pilotprojekt og samle erfaringer omkring målgruppen af unge med moderat misbrug ift. klargørelse og fastholdelse i uddannelse.

Brønderslev Kommunes udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet forventes at blive 91.000 kr. for budgetåret 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse anmoder Beskæftigelsesudvalget om at godkende deltagelse i det nye planlægnings- og pilotprojekt i 2015.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev er sammen med EUC Nord, Hjørring og Frederikshavn kommuner partner i Socialfonds og Vækstforum projektet "Unge i Vækst", som efter 4 år udløber 31. december 2014. EUC Nord, der er projektholder, har i september 2014 ansøgt Vækstforum om midler til et nyt pilotprojekt, som skal bygge videre på erfaringerne fra ”Unge i Vækst”.

”Unge i Vækst” har givet erfaringer ift. at hjælpe unge kontanthjælpsmodtagere med både personlige og sociale problemer videre i et uddannelsesforløb. Der er dog fortsat en gruppe, som mangler de nødvendige indsatser og som også dropper ud af uddannelsesforløbet. Det drejer sig om unge, der har et skjult og moderat behandlingskrævende misbrug.

Den eksisterende ”Unge i Vækst” model skal udvikles til at kunne omfatte denne målgruppe. Den nye dimension kommer til at bestå i, at unge med et moderat misbrug, hvor flere af dem har psykiatriske problemstillinger, sikres uddannelsesparathed og efterfølgende fastholdelse i ordinær uddannelse.

Dette projekt er et undersøgelses- og pilotforløb, hvor partnerskabet i Vendsyssel skaber erfaringer og kendskab til målgruppen gennem et solidt samarbejde. Formålet er at kigge på, hvad der kendetegner disse unge, og hvordan vi i fremtiden kan hjælpe dem i gang med uddannelse og fastholde dem i uddannelse. Erfaringerne fra projektet skal i 2015 danne grundlag for planlægningen af et større socialfondsprojekt, som partnerskabet i Vendsyssel får mulighed for at søge midler til.

Projektets indhold er følgende:

 1. Kendskab til målgruppen og projektplanlægning – Målgruppen er unge med moderat misbrug, hvor flere af disse unge også har psykiatriske problemstillinger. Kendskabet skal udvikles hos sagsbehandlerne, hos behandlerne, hos undervisere, og i det samlede partnerskab, således at der udvikles viden om den rette indsats. Der skal udvikles begrundede hypoteser om den rette indsats, som efterfølgende skal afprøves i projektet. Kendskabet udvides gennem indsamling af relevant viden på lands- og europæisk plan, gennem kvalitative interviews og teoretiske indspark. På baggrund af dette udvikles en model for pilotprojekt.
 2. Pilotforløb for de unge i målgruppen (ca. 26 ugers varighed med 20-30 unge fra Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner) – forløbet gennemføres i Hjørring og Frederikshavn, hvor der på baggrund af ovenstående videnudvikling, samt erfaringer fra Unge i Vækst, udvikles og gennemføres opkvalificeringsforløb for de unge i målgruppen. Forløbet skal indeholde før-forløb (motivation og vejledning), pilotforløb med opkvalificering, uddannelsesvalg, afprøvning af uddannelsesvalg, udvikling af de nødvendige kompetencer, samt støtte/efterværn, når de unge er startet uddannelse. Forløbet skal gennemføres i løbet af 2015.
 3. Evaluering af forløbet og samarbejdet gennem kvalitative samtaler med de unge, underviserne, sagsbehandlerne og behandlerne – evalueringen skal give viden om:
  1. Forløbets indhold og metoder og organisering
  2. Samarbejdets struktur og de enkelte parters opgave og ansvar
  3. Kompetencekrav for involverede parter
  4. Visitation, vejledning og motivation inden forløbet
  5. Efterværn og samarbejde med faglærere
 4. Sammenfatning af erfaringer, som kan danne baggrund for en ny ansøgning til EU's socialfond i 2015.

EUC Nord har sendt projektansøgningen til Vækstforum med forbehold for, at Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner indvilliger i samarbejdet.

Hvilke ressourcer skal UngeCenter Brønderslev lægge i projektet?

Fagenheden for Beskæftigelse anbefaler, at UngeCenter Brønderslev indgår i projektet. De fleste unge i Brønderslev Kommune påbegynder uddannelse i Aalborg, men en del tager også til Hjørring. Derfor er det vigtigt, at UngeCenter Brønderslev fastholder samarbejdet omkring unge med uddannelsesinstitutioner i både Vendsyssel og Aalborg.

Projekt Unge i Vækst 2.0 er en oplagt mulighed til at udvikle uddannelsesforberedende aktiviteter med uddannelsesinstitutionerne i Vendsyssel til en målgruppe, som ikke har kunnet rummes i de hidtidige samarbejder.

Projektet stiller følgende krav til UngeCenter Brønderslev:

 • Deltagelse i afdækning af målgruppe og planlægning af pilotprojekt.
 • Visitation af ca. 5 unge til et 26 ugers pilotprojekt i Hjørring (ugeprisen er 700 kr. pr. ung og det er aftalt med EUC, at Brønderslev Kommune kan visitere ca. 5 unge)
 • Deltagelse i evaluering af projektet
 • Deltagelse i eventuel udarbejdelse af projektansøgning til 2016
 • Inddragelse af misbrugskonsulenten i UngeCentret

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender UngeCenter Brønderslevs deltagelse i projektet i 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

5 unge a 700 kr. x 26 uger = 91.000 kr. skal finansieres af driftsloftet i 2015.

Beslutning

Godkendt. Brønderslev Kommune kan deltage med 5 pladser.

Bilag

Til toppen


17. Serviceniveauer for mentorer


Resume

Sagsforløb: BE

Mentorer anvendes i stigende grad i indsatsen for ledige og sygemeldte. Med kontanthjælpsreformen blev der stillet en række krav til inddragelse af mentorer i indsatsen. Fagenheden for Beskæftigelse har på denne baggrund udarbejdet forslag til fremadrettede serviceniveauer for mentorindsatsen.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende de foreslåede serviceniveauer samt, at der indgås rammeaftale med 3 eksterne mentorvirksomheder med særlige kompetencer.

Sagsfremstilling

Med kontanthjælpsreformen blev der stillet øgede krav til anvendelsen af mentorer. Samtidig blev der lagt et loft ind over, hvor meget refusion kommunen kan hjemtage. Sidstnævnte betød, at kommunen ville få et overforbrug på mentorudgifterne, såfremt praksis ikke blev ændret.

Som et resultat heraf besluttede Beskæftigelsesudvalget i møde den 31. marts 2014, at det var nødvendigt at foretage en opbremsning af udgifterne på området. Ved samme lejlighed besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der skulle udarbejdes serviceniveauer for anvendelsen af mentorer.

Fagenheden har nu udarbejdet forslag til serviceniveauer for mentorstøtte. De konkrete niveauer fremgår af medsendte notat. Fremadrettet skal der løftes følgende opgaver på mentorområdet:

MentoropgaveServiceniveau
Studiestartskoordinator til unge, der er enlige forsørgere ved overgangen til uddannelseVed brug af frivillige mentorer ikke nogen begrænsning på timetallet.Ved brug af egne mentorer op til 20 timer samlet fordelt på en periode på op til 6 måneder
Mentor til unge der ikke har været på offentlig forsørgelseVed brug af frivillige mentorer ikke nogen begrænsning på timetal
Studiestartskoordinator til unge, der er enlige forsørgere ved overgangen til uddannelseOp til 20 timer samlet fordelt på en periode på op til 1 år. Dog min. 10 timer fordelt til en periode på op til 1 år.Ved brug af frivillige mentorer ikke nogen begrænsning på timetallet.
Mentorer til borgere i virksomhedscentre1 time om ugen i en periode på 13 uger - mulighed for forlængelse
Mentorer der gives til borgere der ikke kan deltage i aktivering (ret og pligt mentorer)Maksimalt 13 timer fordelt på en periode på 6 måneder
Udvidet mentorstøtte til personer med særlige behov for støtte.Maksimalt 13 timer fordelt på en periode på 3 måneder. I særlige tilfælde kan der bevilges 1 time ekstra ugentligt ud fra en konkret faglig vurdering
Mentorstøtte til personer hvor støtten anvendes til at forebygge andre og mere omfattende foranstaltninger.Vurdering af behov for mentorbistand sker i en dialog mellem rådgiver og fagkonsulent/afdelingsleder
Mentorstøtte i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk indlæggelse (Udskrivningskoordinator)Op til 13 timer fordelt over en periode på minimum 6 måned
Mentorstøtte i forbindelse med løsladelse fra afsoning (Udslusningskoordinator)Op til 7 timer fordelt over en periode på minimum 3 måneder.

Som udgangspunkt bevilges der kun mentor til målgrupper, der er langt fra arbejdsmarkedet. Der lægges dog i ovenstående op til, at der i særlige tilfælde ligeledes kan bevilges mentor til eksempelvis unge, der er i gang med uddannelse, og er i risiko for at droppe ud af uddannelse.

Det foreslåede serviceniveau er beskrevet under forudsætning af, at det i helt særlige tilfælde vil være muligt for fagkonsulent samt leder at dispensere herfra. Det er ligeledes vigtigt at understrege, at når frivillige mentorer varetager mentoropgaver er disse ikke underlagt serviceniveauerne i forhold til tidsforbrug.

I løsningen af mentoropgaverne anvendes følgende mentortyper

 • Egne mentorer på jobcentret

 • Frivilligt mentorkorps

 • Eksterne mentorer

 • Social-psykiatriske mentorer

 • Mentorer på virksomhedscentre

I forhold til anvendelse af eksterne mentorvirksomheder med særlige kompetencer forslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der indgås rammeaftaler med 3 eksterne firmaer. Dette for at sikre, en mere effektiv administration samt en mere hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrage eksterne mentorfirmaer med særlige kompetencer i indsatsen.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender serviceniveauerne på mentorområdet samt at beskæftigelsesudvalget godkender, at der indgås rammeaftaler med 3 eksterne mentorfirmaer.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Uddannelse af CNC operatører


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret har ansøgt om midler fra Beskæftigelsesregion Nordjylland til gennemførelse af uddannelsesforløb på smedeværksted med fokus på kantbukning og skæring. Forløbet er for 14 ledige og foregår på Metal College Aalborg.

Den samlede udgift til forløbet er 169.862 kr., hvoraf beskæftigelsesregionen finansierer 84.931 kr.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende, at Jobcenter Brønderslev, med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland, gennemfører uddannelsesforløbet for 14 ledige.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har i møde den 21. august 2014 godkendt opkvalificeringsprojekt for 11 ledige borgere til betjening af CNC styrede maskiner indenfor spåntagende bearbejdning. Beskæftigelsesregion Nordjylland yder tilskud til 50% af de samlede udgifter til projektet fra ”Puljen til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed”.

Beskæftigelsesregionen har imidlertid opfordret Jobcenter Brønderslev til at sende en ansøgning til puljen igen, fordi der fortsat er ubrugte midler.

Jobcentret har derfor indsendt en ny ansøgning til Beskæftigelsesregion Nordjylland, hvor der søges om midler til medfinansiering af uddannelsesforløb på smedeværksted med fokus på kantbukning og skæring. Jobcentret har ansøgt om 84.931 kr., som udgør 50% af de samlede udgifter på 169.862 kr. til et forløb hos Metal College Aalborg.

Det er hensigten, at Jobcentret blandt ledige borgere finder 14 kandidater:

 • Der er kvalificeret et langt stykke af vejen til at opfylde behovene, men som mangler det sidste

 • Der har en forældet uddannelse, men alligevel megen erfaring

 • Der er uddannede inden for industriproduktion som fx maskinarbejdere, klejnsmede og industriteknikere

 • Der er motiverede for at gennemføre en opkvalificering via et specielt tilrettelagt uddannelsesforløb, der gør dem kvalificerede til at tage job i de nordjyske virksomheder.

Det er målet indenfor ca. 8 uger at have et hold kompetente og motiverede borgere klar til at imødekomme den uindfriede efterspørgsel fra virksomhederne.

Opkvalificeringen gennemføres efter følgende samarbejdsmodel:

 • Et udvalg af virksomheder med behov for arbejdskraften er med til at sætte kvalifikationskravene til de nye medarbejdere og evt. med i visitering af deltagere på uddannelsen.

 • Metal College sætter uddannelsesrammerne for, at de ledige kan blive opkvalificerede til virksomhedernes forventninger til kommende medarbejdere.

 • Jobcenter Brønderslev visiterer ledige til uddannelsesforløbet og medfinancierer uddannelsen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Jobcentret gennemfører uddannelsesforløbet på Metal College Aalborg med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Personale

Ingen.

Økonomi

Den samlede udgift forventes at udgøre 169.862 kr. Heraf finansierer beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering 50% af udgiften. Den resterende udgift på 84.931 kr. skal afholdes under driftsloftet for 2014.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: ØK/BE/BS/SS/BY

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske Kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2015, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2014.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 12. september 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelsers godkendelse.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed

 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper

 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind

 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

 • Indarbejdelse af et nyt lovgivningsfastsat regelsæt for kommunernes mulighed for at overtage sociale tilbud eller undervisningstilbud, som drives af Region Nordjylland. Kommunerne har hidtil kunnet overtage regionale tilbud hvert år, men denne mulighed er blevet ændret, så man fremover kun kan overtage regionale tilbud én gang i hver valgperiode. Det betyder konkret, at det skal fremgå af næste rammeaftale (aftalen for 2016), hvis en kommunalbestyrelse ønsker at overtage et regionalt tilbud i indeværende valgperiode.

 • Fokus på at skabe bedre økonomiske incitamenter til etablering af nye højt specialiserede tilbud. Det foreslås i aftalen, at kommunerne i fællesskab skal afsøge de lovgivningsmæssige muligheder for at finansiere nye tilbud gennem mere fleksible aftaleformer. Formålet er at lette den finansielle risiko, som påhviler driftsherre ved udviklingen og etableringen af nye højt specialiserede tilbud, idet denne risiko er én af de væsentligste barrierer for etableringen af nye højt specialiserede tilbud.

Sagsforløb:

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014

Børne- og Skoleudvalget, 7. oktober 2014

Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2014

Byråd, 8. oktober 2014

Som følge af udvalgsmødernes rækkefølge foreslås, at Økonomiudvalget godkender styringsaftalen under forudsætning af fagudvalgenes efterfølgende godkendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Indstilling

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014, pkt. 16:

Indstilles godkendt under forudsætning af fagudvalgenes godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om de sidste tal (uge 39 - sygedagpenge dog for uge 38) for de enkelte

ydelsesgrupper. OBS! Der er tale om antal personer - der er ikke lavet omregning til

fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk.

Jobcenter
Sagstype201420132012
Kontanthjælp479488459
A-dagpenge466577727
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse62
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 95
5-52 uger307
Ledighedsydelse110114127
Fleksjob454(151*)429392
Revalidering65
Ressourceforløb38
Integration
Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven 15096
Selvforsørgende grupper107109
Ungecenter
Sagstype201420132012
Kontanthjælp18345327
Uddannelseshjælp347
A-dagpenge131145148
Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse11
Sygedagpenge (tal for uge 10)
O. 52 uger 9
5-52 uger44
Revalidering18
Ressourceforløb9
Sygedagepenge over og under 30201420132012
O. 52 uger 10410093
5-52 uger351323331
Sygedapengetal for uge 38 øvrige for uge 39
* Fleksjob efter ny ordning

B) Integrationsafdelingen har p.t. 169 borgere i integrationsperioden - det er mere end 80 sager pr. medarbejder. Der ansættes 1 sagsbehandler i 1 år finansieret via økonomisk decentralisering i Stabsenheden for Service og Fagenheden for Beskæftigelse.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


21. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Samarbejde mellem Jobcentret og Landbo Nord.

Til toppen


22. Lukket punkt: Anbringelse


Til toppen


23. Lukket punkt: Boligplacering


Til toppen


24. Lukket punkt: Afgørelser


Til toppen


25. Lukket punkt: Den gode historie


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 27. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer